RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 11. lisa muutmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta

6.3.2009 - (15523/2008 – KOM(2008)0685 – C6‑0028/2009 – 2008/0202(CNS)) - *

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Béla Glattfelder

Menetlus : 2008/0202(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0122/2009
Esitatud tekstid :
A6-0122/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 11. lisa muutmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta

(15523/2008 – KOM(2008)0685 – C6‑0028/2009 – 2008/0202(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2008)0685);

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 11. lisa muutmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe eelnõud

(15523/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 37 ja 133 ning artikli 152 lõike 4 punkti b;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0028/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A6‑0122/2009),

1.  kiidab kokkuleppe sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Raport toetab nõukogu otsust Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 11. lisa muutmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe ühenduse nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta.

Kehtiv kokkulepe

Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelised kaubandussuhted on reguleeritud seitsmest valdkondlikust kaubanduskokkuleppest koosneva paketiga, mis allkirjastati 21. juunil 1999, ratifitseeriti 2002. aasta alguses ning mida rakendatakse alates 2002. aasta 1. juunist.

Põllumajanduskokkulepe võimaldas mõlemal osapoolel viia mõnes põllumajandussektoris läbi osalise liberaliseerimise ning samas säilitada tõkked teraviljale, piimale ja lihale. Samuti on selles nähtud ette, et mittetariifseid tõkkeid (näiteks tooteid käsitlevad õigusnormid ja vastuvõtunõuded) tuleb vähendada eeskirjade võrdväärsuse vastastikkuse tunnustamise kaudu. Tehtud on vajalikke pingutusi kokkulepete sõlmimiseks selliste toodete nagu vein ja kange alkohol, mahepõllumajandustooted, taimed ja seemned, suhtes.

Kehtiva kokkuleppe 11. lisa sisu

Kokkuleppe viimases lisas (11. lisas) on käsitletud elusloomade, lemmikloomade ja loomsete saadustega kauplemisel kohaldatavaid loomatervishoiu- ja zootehnilisi meetmeid. Alates 2002. aastast on saavutatud edasiminek. 2006. aasta lõpus tunnustati kõigi loomset päritolu toiduainete hügieeni valdkonna eeskirjade võrdväärsust. See võrdväärsus hõlmas varem vaid piima ja piimasaaduseid ning võitlust episootiliste haiguste vastu. See tähendas, et loomset päritolu toiduaineid, nagu juustu, eri lihatooteid, mune ja mett võis nüüd eksportida ilma terviseohutuse sertifikaadita.

Uue kokkuleppega muudetakse 11. lisa nimetatud muudatuste arvessevõtmiseks. Loomatervishoiu valdkonnas põhineb kokkulepe põhimõtte tunnustamisel, mille kohaselt „sarnased õigusnormid viivad identse tulemuseni” ning see hõlmab elusloomade, sperma, munarakkude, embrüote ja teiste loomset päritolu saaduste kaubandust ning põhineb eeskirjadel, mida kohaldatakse ühendusesisese kaubanduse suhtes. Seega peaks Šveitsi ja ELi õigusaktide lähendamine selles valdkonnas tooma kaasa topeltkontrollide kadumise.

Rahvatervisega seotud veterinaarmeetmete osas põhineb kokkulepe võrdväärsuse põhimõtetel, eesmärgiga aidata kaasa loomsete saaduste kaubandusele. Elusloomade, sperma, munarakkude ja embrüote kaubanduses ELi liikmesriikide ja Šveitsi vahel peab tootega kaasas olema üksnes ühendusesisese kaubandusega seotud loomatervishoiu sertifikaat. Loomsete saaduste puhul nõutakse ELi liikmesriikide vahelises kaubanduses üksnes äridokumentide olemasolu. Nii elusloomade kui ka loomset päritolu toodete suhtes kohaldatakse ELi piiridel lihtsustatud veterinaarkontrolli režiimi.

Ettepanekuga tehakse 11. lisasse ka muudatusi, mis vastavad ühise veterinaarkomitee poolt nimetatud lisa liitesse pakutud muudatustele, kuna asutusel endal puudub pädevus 11. lisa muutmiseks.

11. lisa muutva kokkuleppe heakskiitmine

Vaatluse all oleva kokkuleppega astutakse positiivne samm elusloomadega ja loomsete saadustega kauplemise tingimuste hõlbustamise suunas. 11. lisa täiendava muutmisega võtavad mõlemad partnerid täiendavaid meetmeid, et kindlustada omavaheline sujuv ja säästev põllumajandustoodete voog. Arvestades Šveitsi poolse järkjärgulise ELi acquis põhiõigusaktide vastuvõtmisega põllumajandustoodete kaubanduse valdkonnas ning mõlema poole poolt ühiste tavade vastuvõtmisega impordikontrolli valdkonnas, ei ole mõistlik säilitada lisakohustusi selliste toodetega kauplemisel.

Raportöör kiidab kokkuleppe heaks ning soovib kasutada võimalust, et rõhutada hüvesid ja väljakutseid, mis kaasnevad põllumajandustoodete kaubandusega ELi ja Šveitsi vahel. Nimetatud kaubandusvaldkonnas on Šveits praegu ELi suuruselt seitsmes importija ning kolmas ekspordi sihtkoht. Sellel riigil on suur roll ausas põllumajandustoodete tarnimises Euroopa ühisturule. Samm ELi ja Šveitsi põllumajandusturgude suurema integreerumise suunas on väga hinnatud.

Kahepoolsed põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepped tulevikus

Siiski on vaja pidada veel hulgaliselt läbirääkimisi, et kindlustada ELi põllumajandustootjate juurdepääs väga olulisele Šveitsi turule. Hoolimata märkimisväärsetest pingutustest on Šveitsi turg endiselt üks kaitstumaid maailmas, mis välistab Euroopa tootjate võrdsetel tingimustel konkureerimise sellel turul.

Hiljuti käivitas Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraat Šveitsi föderaalse majandusministeeriumiga (Swiss Federal Department of Economic Affairs) läbirääkimised, mille eesmärk on ELi ja Šveitsi vahelise kaubanduse täielik liberaliseerimine põllumajanduse alal. Need kõnelused, kus Euroopa Komisjoni esindab tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraat, hõlmavad näiteks toidu- ja söödaohutuse või veterinaar- ja fütosanitaarstandarditega seotud mittetariifsete tõkete kaotamist.

Senini näib vabakaubanduslepingu väljavaade ELi tootjatele väga positiivne. Praegune hinnatase on Šveitsis umbkaudu 30 % kõrgem kui ELis. Seega võimaldaks vabakaubandusleping ELil suurendada seal oma turuosa. Juba praegu on EL Šveitsile oluline teraviljatarnija. Suurem kasu kaasneks piimatoodete, puuviljade ja juurviljade ning veinide ja kange alkoholiga. Mis puudutab kauplemist lihaga, siis on ELi tootjad siin vastamisi tugeva konkurentsiga teistest riikidest, eriti Brasiiliast.

Seoses mittetariifsete tõketega näib vajalik Šveitsipoolne kohanemine Euroopa eeskirjadega, eriti loomatervishoiu ja turustamiseeskirjadega. Kui saavutame selle, et ka Šveits võtab kohustuse püüda võtta vastu ELi tulevasi eeskirju, nii et riigiga on eeldatavasti menetluste raames konsulteeritud, peetaksi kõnelusi kordaläinuks.

Raportöör leiab, et need turgude integreerimise püüded on üsnagi positiivsed. Kokkulepe aitaks kaasa mõlema partneri põllumajandussektori produktiivsuse parandamisele ning viiks toidu hinnad kodanike jaoks õiglasele ja võrdlemisi stabiilsele tasemele.

Siiski peaksid mõlemad pooled olema kaubavahetuste täieliku liberaliseerimise läbirääkimistel ettevaatlikud. Kahepoolse kaubanduse maht on väga märkimisväärne ning kõikide tõkete eemaldamise mõju võib olla väga suur, eriti Šveitsi ELi liikmesriikidest naabrite põllumajandusele ning Šveitsi põllumajandustootjatele.

Läbirääkimised on algatanud Šveitsi pool, kes näeb vabakaubanduslepingut loogilise sammuna, mis on kooskõlas Šveitsi sisereformidega, mis on põllumajandustootmise sektoris kuni tänaseni läbi viidud, eesmärgiga muuta Šveitsi põllumajandus rahvusvahelistel turgudel konkurentsivõimelisemaks. On võimalik, et hiljutine toiduhinna tõus on andnud Šveitsi põllumajandustootjatele ekspordivõimalusi, muutes nad suhteliselt konkurentsivõimeliseks, kuid struktuuriliselt saab konkurentsivõimet tõsta üksnes avanemine väliskonkurentsile.

Turu avamine ELile alandaks Šveitsi põllumajandustootjate ja töötleva tööstuste tootmiskulusid ning parandaks juurdepääsu ELi turgudele. Siiski võib see olla kasulikum Šveitsi põllumajandustöötlus- ja toiduettevõtetele kui Šveitsi põllumajandustootjatele, mis võib edasiminekut kahepoolse kokkuleppe suunas takistada. Nende võimalike läbirääkimistakistuste valguses hoiatab raportöör ELi põhjendamatute möönduste tegemiste eest Šveitsi poolele, konkreetsemalt seoses geograafiliste tähistega ja eriti juustu puhul.

Järeldused

Nende tulevaste läbirääkimiste vältel kahepoolse vabakaubanduslepingu sõlmimiseks põllumajanduse valdkonnas peaks Euroopa Komisjon pöörama erilist tähelepanu sellise kokkuleppe saavutamisele, mis on kasulik mõlema poole tootjatele ning mis suurendab samal ajal ELi tarbijate juurdepääsu ohutute põllumajandustoodete laialdasele valikule. Euroopa Parlament jälgib neid läbirääkimisi hoolikalt ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles kaitsma oma õigusi rahvusvahelise kaubanduse valdkonnas.

MENETLUS

Pealkiri

EÜ ja Šveitsi vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe heakskiitmine

Viited

15523/2008 – KOM(2008)06852008/0202(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

19.1.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

3.2.2009

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

3.2.2009

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AGRI

1.12.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Béla Glattfelder

4.12.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

24.2.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

11

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Kader Arif, Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

André Brie