JELENTÉS a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 11. mellékletének módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

6.3.2009 - (15523/2008 – COM(2008)0685 – C6‑0028/2009 – 2008/0202(CNS)) - *

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Béla Glattfelder

Eljárás : 2008/0202(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0122/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0122/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 11. mellékletének módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(15523/2008 – COM(2008)0685 – C6‑0028/2009 – 2008/0202(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0685),

–   tekintettel a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 11. mellékletének módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás tervezetére

(15523/2008),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. és 133 cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0028/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A6‑0122/2009),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Svájci Államszövetség kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

A jelentés támogatja a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodást módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásnak a Közösség részéről történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatot.

A jelenlegi megállapodás

Az Európai Unió és Svájc közötti kereskedelmi kapcsolatokat egy hét ágazati kereskedelmi megállapodásból álló, 1999. június 21-én aláírt, 2002 elején ratifikált és 2002. június 1.óta alkalmazott csomag szabályozza.

A mezőgazdaságról szóló megállapodás részleges liberalizációt tett lehetővé mindkét fél részéről egyes mezőgazdasági ágazatokban, fenntartva a gabonákra, a tejre és a húsra vonatkozó korlátozásokat. Azt is előírta, hogy a nem vámjellegű akadályokat (például a termékszabályozásokat és a bevezetési követelményeket) az előírások egyenértékűségének kölcsönös elismerése révén kell csökkenteni. Megtették a szükséges erőfeszítéseket a termékekre – így a borra és szeszes italokra, az ökológiai mezőgazdasági termékekre, a növényekre és vetőmagokra – vonatkozó megállapodások véglegesítésére.

A jelenlegi megállapodás 11. mellékletének tartalma

A megállapodás utolsó melléklete (11. melléklet) az élő állatok és az állati termékek kereskedelmére alkalmazandó állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai intézkedésekre vonatkozott. 2002 óta előrelépés történt. 2006 végén elismerték az előírások egyenértékűségét az állati eredetű élelmiszerek higiéniája területén. Ezen egyenértékűség hatálya csak a tejre és a tejtermékekre, valamint az állatjárványok elleni küzdelemre terjedt ki. Ennek értelmében az állati eredetű élelmiszerek, így a sajt, a húsfélék, a tojás és a méz kivitele egészségügyi igazolás nélkül történhetett.

Ez az új megállapodás e változások figyelembevétele érdekében módosítja a 11. mellékletet. Ami az állategészségügyet illeti, a megállapodás alapját az „azonos eredményre vezető, hasonló szabályozás” elismerésének elve képezi az élő állatok, sperma, petesejtek, embriók és egyéb állati eredetű termékek kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyre vonatkozóan, a közösségen belüli kereskedelemre alkalmazandó szabályok alapján. Az ilyen tárgyú svájci és uniós jogszabályok közelítésének a kétszeres ellenőrzések megszüntetését kellene eredményeznie.

Ami a közegészségüggyel összefüggő állat-egészségügyet illeti, a megállapodás az egyenértékűség elvein alapul az állati eredetű termékek kereskedelmének megkönnyítése érdekében. Ami az Európai Unió tagállamai és Svájc közötti kereskedelem tárgyát képező élő állatokat, spermát, petesejteket és embriókat illeti, ezekhez kizárólag a közösségen belüli kereskedelemben alkalmazott állat-egészségügyi bizonyítványt kell mellékelni. Az állati eredetű termékek esetében kizárólag az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem számára előírt kereskedelmi dokumentumok szükségesek. Az EU határain az élő állatokra és az állati eredetű termékekre egyszerűsített állat-egészségügyi ellenőrzési rendszert alkalmaznak.

E javaslat a 11. melléklet olyan módosításait is tartalmazza, amelyek összhangban vannak a függelék állat-egészségügyi vegyes bizottság általi módosításaival, amely bizottság hatásköre nem terjed ki magának a 11. mellékletnek a módosítására.

A 11. mellékletet módosító megállapodás jóváhagyása

A vizsgálat tárgyát képező megállapodás pozitív lépést jelent az élő állatok és az állati eredetű termékek kereskedelmére vonatkozó feltételek javítása felé. A 11. melléklet további módosítása által mindkét fél kiegészítő intézkedéseket tesz a mezőgazdasági termékek zökkenőmentes és fenntartható mozgásának biztosítása érdekében. Mivel Svájc fokozatosan elfogadta az EU mezőgazdasági termékek kereskedelmével kapcsolatos főbb vívmányait, és mindkét fél jóváhagyta behozatali ellenőrzések közös gyakorlatát, az ilyen termékek kereskedelmére vonatkozóan csakugyan nem ésszerű további kötelezettségeket fenntartani.

Az előadó jóváhagyja e megállapodást, és meg kívánja ragadni az alkalmat, hogy hangsúlyozza azokat az előnyöket és kihívásokat, amelyek a mezőgazdasági termékeknek az EU és Svájc közötti kereskedelméből adódnak. A kereskedelem e típusát tekintve Svájc jelenleg a 7. legnagyobb behozatali forrás és az EU kivitelének 3. legfontosabb célpontja. Ennek az országnak fontos szerepet kell betöltenie az európai közös piac mezőgazdasági termékekkel való megfelelő ellátottságának biztosításában. Igen nagyra értékeljük az EU és Svájc közötti mezőgazdasági piac integrációjának fokozása irányába tett lépést.

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó jövőbeli kétoldalú megállapodások

Mindazonáltal továbbra is számos tárgyalásra kell sort keríteni annak biztosítására, hogy az uniós gazdálkodók hozzáférjenek az oly fontos svájci piachoz. A svájci piac a számottevő erőfeszítések ellenére is a világ egyik legvédettebb piaca marad, amely megakadályozza, hogy az európai termelők tisztességes piaci feltételek között versenyezzenek.

Az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága nemrégiben tárgyalásokat kezdett a Svájci Szövetségi Gazdasági Minisztériummal a mezőgazdasági termékek az EU és Svájc közötti kereskedelmének teljes körű liberalizációja végett. E tárgyalások, amelyeken az Európai Bizottságot az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága képviseli, kiterjednek majd a nem vámjellegű akadályokra (NVA), így például az élelmiszerek és a takarmányok biztonságára, valamint az állat- és növény-egészségügyi normákra.

Ez idáig a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos kilátások igen kedvezőek az uniós termelők számára. Svájcban a jelenlegi árszint mintegy 30%-kal magasabb, mint az EU-ban. Egy szabadkereskedelmi megállapodás ezért lehetővé tenné, hogy az EU növelje piaci részesedését. Az EU Svájc számára már jelenleg is fontos gabonabeszállító. Nagyobb előnyök mutatkoznának a tejtermékek, gyümölcsök és zöldségek, valamint a bor és a szeszes italok terén. A húskereskedelmet tekintve az uniós termelők jelentős versennyel szembesülnek más országok, különösen Brazília részéről.

A NVA-k vonatkozásában szükségesnek tűnik, hogy Svájc alkalmazkodjék az európai szabályozáshoz, különösen az állat-egészségügyi és forgalmazási szabályokhoz. E tárgyalásokon meglehetősen jó eredmény lenne, ha kötelezettséget vállalna arra, hogy – esetlegesen a folyamat során való konzultációt követően – megpróbálja elfogadni a jövőbeli uniós szabályozást.

Az előadó igen pozitívan értékeli ezeket a mindkét piac további integrációjára irányuló kísérleteket. Egy megállapodás hozzájárulna mindkét fél mezőgazdasági ágazata termelékenységének fokozásához és ahhoz, hogy a fogyasztói élelmiszerárak tisztességes és viszonylag stabil szinten legyenek.

Mindazonáltal mindkét félnek elővigyázatosan kell tárgyalnia a teljes körűen liberalizált kereskedelmi forgalomról. A kétoldalú kereskedelem nagyságrendje igen tetemes, és az ilyen jellegű akadályok megszüntetésének hatása nagyon jelentős lehet különösen a Svájccal határos EU-tagállamok mezőgazdaságára és a svájci gazdálkodókra nézve.

E tárgyalásokat a svájci fél kezdeményezte, és e szabadkereskedelmi megállapodást logikus lépésnek tekinti, amely összhangban áll a gazdálkodási ágazatban eddig a svájci mezőgazdaság nemzetközi piacokon való versenyképességének javítása érdekében végrehajtott reformokkal. Meglehet, hogy az élelmiszerárak jelenlegi szárnyalása új kiviteli lehetőségeket teremtett a svájci mezőgazdasági termelők számára azáltal, hogy aránylag versenyképesebbekké váltak, ám a versenyképesség tekintetében strukturálisan csak a külföldi verseny biztosíthat előnyöket.

Az EU felé való nyitás csökkentené a svájci gazdálkodók és a feldolgozóipar termelési költségeit, és javítaná az EU piacához való hozzáférésüket. Ugyanakkor előfordulhat, hogy inkább a svájci mezőgazdasági feldolgozó és élelmiszergyártó vállalkozásoknak kedvezne, mint a gazdálkodóknak, ami hátráltathatná a kétoldalú megállapodás felé történő előrelépést. Tekintettel a tárgyalások e lehetséges akadályaira az előadó óva int attól, hogy az EU indokolatlan kedvezményeket nyújtson a svájci félnek, különösen a földrajzi jelzésekre, elsősorban pedig a sajtokra vonatkozóan.

Összegzés

A kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló jövőbeli tárgyalások során az Európai Bizottságnak különös figyelmet kellene fordítania egy olyan megállapodás elérésére, amely mindkét fél termelőinek előnyére válik, és egyszersmind javítja az EU fogyasztóinak a sokféle biztonságos mezőgazdasági termékhez való hozzáférését. Az Európai Parlament szorosan nyomon követi majd e tárgyalásokat, és felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi kereskedelem területét érintő jogait.

ELJÁRÁS

Cím

A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, EK és Svájc között létrejött megállapodás jóváhagyása

Hivatkozások

15523/2008 – COM(2008)06852008/0202(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

19.1.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

3.2.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

3.2.2009

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AGRI

1.12.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Béla Glattfelder

4.12.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.2.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

11

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Kader Arif, Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

André Brie

Benyújtás dátuma

6.3.2009