RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a anexei 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole

6.3.2009 - (15523/2008 – COM(2008)0685 – C6‑0028/2009 – 2008/0202(CNS)) - *

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Béla Glattfelder

Procedură : 2008/0202(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0122/2009
Texte depuse :
A6-0122/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a anexei 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole

(15523/2008 – COM(2008)0685 – C6‑0028/2009 – 2008/0202(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0685),

–   având în vedere proiectul de acord dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a anexei 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (15523/2008),

–   având în vedere articolul 37, articolul 133 și articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0028/2009),

–   având în vedere articolul 51 și articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A6-0122/2009),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației Elvețiene.

EXPUNERE DE MOTIVE

Raportul sprijină Decizia Consiliului privind semnarea în numele Comunității și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a anexei 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole.

Acordul în vigoare

Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Elveția sunt reglementate printr-un pachet de șapte acorduri comerciale sectoriale, semnate la 21 iunie 1999, ratificate la începutul lui 2002 și puse în aplicare începând cu 1 iunie 2002.

Acordul privind agricultura a permis o liberalizare parțială, de ambele părți, a anumitor sectoare agricole, păstrându-se barierele în cazul cerealelor, laptelui și cărnii. A prevăzut, de asemenea, ca barierele netarifare (precum reglementarea produselor și cerințele de admitere) să fie reduse prin recunoașterea reciprocă a echivalenței reglementărilor. Au fost depuse eforturile necesare pentru a finaliza acordurile privind produse precum vinul și băuturile alcoolice, produsele agricole ecologice, plantele și semințele.

Conținutul anexei 11 la prezentul acord

Anexa finală la acord (anexa 11) se ocupă cu sănătatea animalelor, sănătatea publică veterinară și măsuri zootehnice aplicabile comerțului cu animale vii, animale de companie și produse de origine animală. Au fost înregistrate progrese în raport cu anul 2002. Echivalența reglementărilor în domeniul igienei pentru toate produsele alimentare de origine animală a fost recunoscută la sfârșitul lui 2006. Această echivalență se aplica doar în cazul laptelui și al produselor lactate, precum și luptei împotriva bolilor epizootice. Aceasta a însemnat că produsele alimentare de origine animală, precum brânza, specialitățile din carne, ouăle și mierea puteau fi exportate fără a fi însoțite de un certificat de sănătate.

Acest nou acord modifică anexa 11, pentru a lua în considerare aceste schimbări. În ceea ce privește sănătatea animalelor, acordul se bazează pe principiul recunoașterii „legislației similare cu rezultat identic” pentru sănătatea animalelor, în ceea ce privește comerțul cu animale vii, material seminal, ovule, embrioni și alte produse de origine animală, pe baza reglementărilor aplicabile comerțului intracomunitar. Prin urmare, convergența legislației elvețiene și europene în această privință trebuie să elimine controalele duble.

În ceea ce privește sănătatea publică veterinară, acordul se bazează pe principiul echivalenței, în vederea facilitării comerțului cu produse de origine animală. Pentru animalele vii, materialul seminal, ovulele și embrionii comercializați între statele Uniunii Europene și Elveția sunt necesare doar certificatele de sănătate pentru comerțul intracomunitar cu animale. Pentru produsele de origine animală, sunt necesare doar documentele comerciale prevăzute pentru comerțul între statele membre ale Uniunii Europene. În ambele cazuri, la frontierele UE se aplică un regim simplificat de control veterinar, pentru animale și produse de origine animală.

Această propunere include, de asemenea, modificări ale anexei 11, în conformitate cu modificările apendicelui său de către Comisia Veterinară Comună, care nu este împuternicită să modifice anexa 11 ea singură.

Aprobarea acordului de modificare a anexei 11

Acordul supus examinării marchează un pas înainte în vederea facilitării condițiilor pentru comerțul cu animale vii și produse de origine animală. Prin modificarea ulterioară a anexei 11, ambele părți iau măsuri suplimentare pentru a asigura buna desfășurare și durabilitatea schimburilor reciproce de produse agricole. Într-adevăr, dată fiind adoptarea graduală a legislației europene de bază de către Elveția, în domenii legate de comerțul cu produse agricole, precum și adoptarea, de ambele părți, a unor practici comune în ceea ce privește controlul importurilor, menținerea unor obligații suplimentare cu privire la comerțul cu astfel de produse este inutilă.

Raportorul aprobă prezentul acord și dorește să profite de această oportunitate pentru a sublinia beneficiile și provocările comerțului cu produse agricole dintre Uniunea Europeană și Elveția. Pentru acest tip de comerț, Elveția este acum a șaptea sursă de importuri și a treia destinație a exporturilor din Uniunea Europeană. Această țară joacă un rol important în ceea ce privește furnizarea adecvată de produse agricole pe piața europeană comună. Accentuarea integrării piețelor în domeniul agriculturii, între Uniunea Europeană și Elveția, este foarte apreciată.

Acorduri comerciale bilaterale viitoare privind produsele agricole

Totuși, sunt necesare încă multe negocieri pentru a asigura accesul agricultorilor din Uniunea Europeană la piața elvețiană, foarte importantă. În ciuda unor eforturi remarcabile, piața elvețiană continuă să fie una dintre cele mai protejate din lume, ceea ce împiedică producătorii europeni să concureze în condiții egale pe piața respectivă.

Recent, DG Agricultură a Comisiei Europene a lansat negocieri cu Departamentul federal pentru afaceri economice al Elveției, cu scopul de a obține o liberalizare completă a comerțului în domeniul agriculturii între Uniunea Europeană și Elveția. Aceste negocieri vor aborda barierele netarifare, precum siguranța alimentelor și a furajelor sau standardele veterinare și fitosanitare, Comisia Europeană fiind reprezentată de DG Sănătate și Protecția Consumatorilor.

Până acum, perspectiva unui acord de liberalizare a comerțului pare a fi un lucru pozitiv pentru producătorii din Uniunea Europeană. Nivelul actual al prețurilor este cu aproximativ 30 % mai mare în Elveția decât în Uniunea Europeană. Prin urmare, un acord de liberalizare a comerțului va permite Uniunii Europene să-și mărească cota de pe piața elvețiană. Uniunea Europeană este deja un important furnizor de cereale pentru Elveția. Se vor înregistra câștiguri mai mari în ceea ce privește produsele lactate, fructele și legumele, precum și vinul și băuturile alcoolice. În ceea ce privește comerțul cu carne, producătorii din Uniunea Europeană se confruntă cu o competiție acerbă din partea altor țări, în special din partea Braziliei.

În ceea ce privește barierele netarifare, pare necesar ca partea elvețiană să-și adapteze legislația, în special normele privind sănătatea animalelor și regulile comerciale, la reglementările europene. Un angajament din partea lor în vederea adoptării viitoarelor regulamente europene, după o consultare prealabilă, ar reprezenta o realizare importantă a acestor negocieri.

Opinia raportorului cu privire la aceste încercări de a continua integrarea ambelor piețe este una preponderent pozitivă. Un acord ar contribui la îmbunătățirea productivității sectoarelor agricole ale ambilor parteneri, iar prețurile alimentelor pentru cetățeni vor scădea la un nivel corect și relativ stabil.

Totuși, ambele părți ar trebui să negocieze cu grijă, în vederea obținerii unor schimburi comerciale complet liberalizate. Comerțul bilateral are un volum considerabil, iar impactul înlăturării unei astfel de bariere ar putea fi ridicat, în special asupra agriculturii din țările europene care se învecinează cu Elveția și asupra fermierilor elvețieni.

Aceste negocieri au fost lansate de partea elvețiană, care consideră că un acord de liberalizare a comerțului reprezintă un pas logic, în conformitate cu reformele sale interne, efectuate până acum în sectorul agricol, cu scopul de a spori competitivitatea agriculturii elvețiene pe piețele internaționale. Creșterea recentă a prețurilor alimentelor a deschis, probabil, noi oportunități de export pentru exportatorii agricoli elvețieni, făcându-i mai competitivi. Dar, în mod structural, doar deschiderea către concurența străină poate asigura o creștere a competitivității.

Deschiderea către piața europeană ar putea micșora costurile de producție pentru agricultorii și fabricile de procesare din Elveția și le-ar îmbunătăți accesul la piețele europene. Totuși, ar putea aduce mai multe avantaje companiilor de procesare și de producere a alimentelor, decât agricultorilor, ceea ce ar putea împiedica obținerea unor progrese în vederea încheierii unui acord bilateral. Ținând cont de aceste posibile obstacole în calea negocierilor, raportorul avertizează împotriva pericolului acordării unor concesii nejustificate Elveției, de către Uniunea Europeană, în special în privința indicațiilor geografice, mai ales în cazul brânzei.

Concluzii

Pe parcursul acestor viitoare negocieri în vederea unui acord de liberalizare a comerțului în domeniul agriculturii, Comisia Europeană ar trebui să acorde deosebită atenție adoptării unui acord care să avantajeze ambele părți, și în același timp să mărească accesul consumatorilor europeni la o varietate de produse agricole sigure. Parlamentul European va monitoriza atent aceste negocieri și invită Comisia și Consiliul să-i respecte drepturile în domeniul comerțului internațional.

PROCEDURĂ

Titlu

Aprobarea Acordului CE/Elveția privind comerțul cu produse agricole

Referințe

15523/2008 – COM(2008)06852008/0202(CNS)

Data consultării PE

19.1.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

3.2.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

AGRI

3.2.2009

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AGRI

1.12.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Béla Glattfelder

4.12.2008

 

 

Examinare în comisie

24.2.2009

 

 

 

Data adoptării

5.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

11

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Kader Arif, Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

André Brie

Data depunerii

6.3.2009