POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

6.3.2009 - (15223/2009 – KOM(2008)0685 – C6‑0028/2009 – 2008/0202(CNS)) - *

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Béla Glattfelder,

Postopek : 2008/0202(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0122/2009
Predložena besedila :
A6-0122/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

(15523/2008 – KOM(2008)0685 – C6‑0028/2009 – 2008/0202(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2008)0685),

–   ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi priloge 11 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

(15523/2008),

–   ob upoštevanju členov 37, 133 in 152(4) (b) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0028/2009),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A6-0122/2009),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Švicarske konfederacije.

OBRAZLOŽITEV

Poročilo podpira Sklep Sveta o podpisu v imenu Skupnosti in o začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Priloge 11 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi.

Veljavni sporazum

Trgovinske odnose med Evropsko unijo in Švico ureja sveženj sedmih sektorskih trgovinskih sporazumov, ki so bili podpisani 21. junija 1999, ratificirani v prvi polovici leta 2002 in ki se izvajajo od 1. junija 2002.

Sporazum o kmetijstvu je obema pogodbenicama omogočil delno liberalizacijo v nekaterih kmetijskih sektorjih, hkrati pa so bile ohranjene ovire za žita, mleko in meso. Ravno tako je bilo v sporazumu predvideno tudi zmanjšanje netarifnih ovir (kot so predpisi o proizvodih in zahteve za sprejem) z medsebojnim priznanjem enakovrednosti predpisov. Storjeno je bilo vse potrebno za dokončno oblikovanje sporazumov o proizvodih, kot so vino in žgane pijače, ekološko pridelani kmetijski proizvodi, rastline in semena.

Vsebina priloge 11 veljavnega sporazuma

Zadnja priloga k sporazumu (priloga 11) obravnava sanitarne ukrepe, ukrepe za veterinarsko javno zdravstveno varstvo in zootehnične ukrepe, ki se uporabljajo za trgovino z živimi živalmi, hišnimi živalmi in živalskimi proizvodi. Od leta 2002 je bil dosežen napredek. Konec leta 2006 je bila priznana enakovrednost zakonodaje na področju higiene za vsa živila živalskega izvora, Priznanje je zajemalo samo mleko in mlečne izdelke ter boj proti kužnim boleznim živali. To pomeni, da se lahko živila živalskega izvora, kot so sir, mesne specialitete, jajca in med, izvažajo brez zdravstvenega spričevala.

Novi sporazum spreminja prilogo 11, da se te spremembe upoštevajo. Kar se tiče zdravstvenega varstva živali, sporazum temelji na načelu priznavanja "podobne zakonodaje, ki daje enake rezultate" pri zdravstvenem varstvu živali glede trgovine z živimi živalmi, njihovim semenom, jajčnimi celicami, zarodki in drugimi proizvodi živalskega izvora, ter temelji na predpisih za trgovino v Skupnosti. Tako bi morali zaradi zbliževanja švicarske in evropske zakonodaje na tem področju odpraviti dvojni nadzor.

Na področju veterinarskega javnega zdravstvenega varstva sporazum temelji na načelu enakovrednosti, da bi olajšali trgovino s proizvodi živalskega izvora. Glede živih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov, s katerimi se trguje med državami članicami EU in Švico, so jim priložena samo veterinarska spričevala za trgovino v Skupnosti. Pri proizvodih živalskega izvora zadostujejo trgovinski dokumenti, kot so določeni za trgovino med državami članicami EU. V obeh primerih se na mejah EU za žive živali in proizvode živalskega proizvoda izvaja poenostavljen veterinarski nadzor.

Predlog vsebuje tudi spremembe priloge 11, usklajene s spremembami dodatka, ki ga je predlagal Skupni veterinarski odbor, ki sam ne more spreminjati priloge 11.

Odobritev sporazuma o spremembi priloge 11

Obravnavani sporazum predstavlja pozitiven korak k lažjim pogojem za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi. Z nadaljnjimi spremembami priloge 11 pogodbenici uvajata dodatne ukrepe, da se zagotovi nemoten in trajen pretok kmetijskih proizvodov med njima. Glede na to, da Švica postopno sprejema temeljno zakonodajo EU na področju trgovine s kmetijskimi proizvodi, ter glede na to, da sta obe strani sprejeli skupno prakso pri nadzoru uvoza, ni več smiselno, da bi za izmenjavo takih proizvodov veljale dodatne obveznosti.

Poročevalec podpira sporazum, hkrati pa želi izkoristiti priložnost in poudariti koristi ter izzive, ki jih ponuja trgovina s kmetijskimi proizvodi med EU in Švico. Švica je v tej vrsti trgovine na sedmem mestu glede uvoza ter na tretjem mestu glede izvoza v EU. Država ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ustrezne oskrbe s kmetijskimi proizvodi na evropskem skupnem trgu. Korak k večjemu povezovanju trgov v kmetijstvu med EU in Švico je zelo dobrodošel.

Prihodnji dvostranski sporazumi o trgovini s kmetijskimi proizvodi

Še vedno je potrebnih veliko pogajanj, da se kmetom EU zagotovi dostop do zelo pomembnega švicarskega trga. Kljub upoštevanja vrednim prizadevanjem je ta trg še vedno eden najbolj zaščitenih trgov na svetu, zaradi česar evropski proizvajalci tu ne morejo konkurirati v poštenih pogojih.

Pred kratkim je generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo začel pogajanja s švicarskim zveznim oddelkom za gospodarske zadeve, njihov namen pa je popolna liberalizacija trgovine v kmetijstvu med EU in Švico. Pogovori bodo potekali tudi o vprašanju netarifnih ovir, kot so varnost hrane in krme ali veterinarski in fitosanitarni standardi. Evropsko komisijo pri tem zastopa generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov.

Doslej so obeti prostotrgovinskega sporazuma za proizvajalce v EU zelo pozitivni. Sedaj so cene v Švici za približno 30 % višje od cen v EU. Zato bi Evropska unija s pomočjo prostotrgovinskega sporazuma povečala svoj tržni delež; že sedaj ima pomemben delež pri oskrbi z žiti v Švici. Še večji dobički bi bili pri mlečnih izdelkih, sadju in zelenjavi ter vinih in žganih pijačah. V trgovini z mesom pa se proizvajalci iz EU soočajo z močno konkurenco iz drugih držav, zlasti iz Brazilije.

Glede netarifnih ovir se zdi potrebno, da švicarska stran prilagodi zakonodajo evropski, zlasti glede sanitarnih predpisov in pravil trženja. Velik dosežek teh pogajanj bi bil tudi, če bi dosegli zavezo švicarske strani, da bodo skušali sprejemati prihodnjo zakonodajo EU, po možnosti po posvetovanjih v tem postopku.

Poročevalec z odobravanjem gleda na te poskuse za nadaljnje povezovanje obeh trgov. S sporazumom bi prispevali k boljši produktivnosti kmetijskega sektorja obeh partneric, cene hrane za državljane pa bi bile poštene in razmeroma stabilne.

Vendar se morata pogodbenici pazljivo pogajati o popolni liberalizaciji trgovinske izmenjave. Obseg dvostranske trgovine je precejšen, odprava ovir pa bi imela zelo velik učinek, zlasti na kmetijsko gospodarstvo držav EU na meji s Švico ter na švicarske kmete.

Ta pogajanja je začela švicarska stran, ki na prostotrgovinski sporazum gleda kot na logični korak v skladu z notranjimi reformami, ki trenutno potekajo v kmetijskem sektorju, njihov namen pa je, da bi bilo švicarsko kmetijstvo bolj konkurenčno na mednarodnih trgih. Z nedavnim povišanjem cen hrane so se sicer res ponudile priložnosti izvoza za švicarske kmetijske proizvajalce, saj so razmeroma bolj konkurenčni, vendar pa je na strukturni ravni le z odpiranjem tuji konkurenci mogoče doseči večjo konkurenčnost.

Z odpiranjem EU bi se za švicarske kmete in predelovalno industrijo znižali proizvodni stroški ter izboljšal dostop do trga EU. Hkrati pa bi to lahko prineslo več koristi švicarski kmetijsko-predelovalni in živilski industriji kot pa kmetom, kar bi lahko zavrlo napredek pri dvostranskem sporazumu. Glede na te potencialne ovire v pogajanjih poročevalec svari pred tem, da bi EU neupravičeno popuščala Švici, zlasti pri geografskih oznakah, posebej pri siru.

Zaključki

Evropska komisija bi morala biti pri prihodnjih pogajanjih o dvostranskem sporazumu o prosti trgovini v kmetijstvu posebej pozorna, da bi dosegla dogovor, ki bi koristil proizvajalcem na obeh straneh, hkrati pa bi povečal dostop potrošnikov EU do raznolikih varnih kmetijskih proizvodov. Evropski parlament bo skrbno spremljal ta pogajanja, hkrati pa poziva Komisijo in Svet, naj spoštujeta njegove pravice na področju mednarodne trgovine.

POSTOPEK

Naslov

Odobritev sklenitve sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

Reference

15523/2008 – C6-0028/2009 – KOM(2008)06852008/0202(CNS)

Datum posvetovanja z EP

19.1.2009

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

3.2.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

3.2.2009

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja

Datum sprejetja odločbe

AGRI

1.12.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Béla Glattfelder,

4.12.2008

 

 

Obravnava v odboru

24.2.2009

 

 

 

Datum sprejetja

5.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

11

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Kader Arif, Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

André Brie,