ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών

9.3.2009 - (2008/2328(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητής: Hannu Takkula

Διαδικασία : 2008/2328(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0125/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0125/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών

(2008/2328(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη βίβλο της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2008 με τίτλο «Μετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ» (COM(2008)0423),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των διακινουμένων εργαζομένων[1],

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής[2],

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Μαρτίου 2008,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη με τη βοήθεια της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης και των σχολείων[3],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης[4],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση[5],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών[6],

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6‑0125/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 13ης και 14ης Μαρτίου 2008 κάλεσε τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα επίπεδα απόκτησης δεξιοτήτων των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 αποτέλεσε την κατάλληλη ευκαιρία για την έναρξη διαλόγου για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση στο εσωτερικό της Ένωσης και η μετανάστευση προς την Ένωση έχει σημειώσει αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες, μεταβάλλοντας σε πολλές περιοχές τη σύνθεση του σχολικού πληθυσμού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτισμικές διαφορές συχνά δυσχεραίνουν την επικοινωνία και το διάλογο μεταξύ μαθητών και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών είναι σημαντικά κατώτερα από εκείνα των παιδιών που δεν προέρχονται από οικογένειες μεταναστών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι μεγάλος αριθμός μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών βρίσκεται σε επισφαλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι τα ταλέντα των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών συχνά δεν ανακαλύπτονται και παραμένουν αναξιοποίητα, συνεπάγεται κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά μειονεκτήματα για την κοινωνία στο σύνολό της,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχολική εκπαίδευση μέχρι μια ορισμένη ηλικία αποτελεί βασικό δικαίωμα, καθώς και υποχρέωση των παιδιών, ανεξαρτήτως της οικογενειακής προέλευσής τους, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που απαιτεί επίσης την τήρηση των εθνικών εκπαιδευτικών νομοθεσιών,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο και η οργάνωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι εθνικές αρμοδιότητες και ότι πρέπει να διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση μπορεί να εμπλουτίσει τα σχολεία από πολιτισμική και εκπαιδευτική άποψη, αλλά μπορεί επίσης, σε περίπτωση που δεν ληφθούν επαρκή συνοδευτικά μέτρα, να οδηγήσει σε σοβαρές αποκλίσεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταρρυθμίσουν τα εθνικά συστήματά τους εκπαίδευσης και κατάρτισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν τα μέσα πολιτικής που είναι αναγκαία για τη διαχείριση των συνεπειών της μετανάστευσης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ποικιλομορφία του σχολικού πληθυσμού, απόρροια της αυξημένης μετανάστευσης, αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν είναι καταρτισμένοι για να διαχειριστούν επαρκώς αυτή τη νέα ποικιλομορφία στις σχολικές τάξεις,

1.  επικροτεί την Πράσινη βίβλο με τίτλο «Μετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ»·

2.  πιστεύει ότι η Επιτροπή ορθά ασχολείται με τις συνέπειες στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, όχι μόνο της μετανάστευσης στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά και της μετανάστευσης προς την Ένωση·

3.  τονίζει ότι οι εργαζόμενοι στην Ένωση ενδέχεται να είναι λιγότερο πρόθυμοι να εργαστούν στο εξωτερικό εάν υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί αρνητικά η εκπαίδευση των παιδιών τους και ότι η ικανοποιητική εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών σχετίζεται με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·

4.  εκτιμά ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις από την άποψη αυτή· υπενθυμίζει ότι το ποσοστό των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον·

5.  υπενθυμίζει ότι η δημιουργία κέντρων ολοκληρωμένης στήριξης των νόμιμων μεταναστών έχει μεγάλη σημασία, καθώς τα κέντρα αυτά τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλα τα εμπόδια στην ένταξή τους (π.χ. θέματα που σχετίζονται με την εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία κ.λπ.) με τη βοήθεια επαγγελματιών·

6.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη στα κράτη μέλη ενός μοντέλου εταιρικής σχέσης μεταξύ των σχολείων και των κοινοτήτων που θα επιτρέπει στα παιδιά οι γονείς των οποίων εργάζονται στο εξωτερικό να επωφελούνται από προγράμματα βοήθειας, στήριξης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από την κοινότητα·

7.  επιμένει ότι τα παιδιά και οι ενήλικες μετανάστες πρέπει να έχουν και να θέλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής προκειμένου να ενταχθούν πλήρως σε αυτή·

8.  ζητεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να διασφαλίσουν την εκπαίδευση για τα παιδιά των νόμιμων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας των επίσημων γλωσσών της χώρας υποδοχής και της προώθησης των μητρικών τους γλωσσών και πολιτισμών·

9.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να συμμετέχουν οι γονείς, και ειδικά οι μητέρες, των παιδιών των μεταναστών στα προγράμματα εκμάθησης των επίσημων γλωσσών της χώρας υποδοχής, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά δεν είναι αποκομμένα από την κοινωνία και να διευκολύνεται στη συνέχεια η ένταξή τους στο σχολείο·

10.  πιστεύει ότι η διατήρηση και η προώθηση της πολυγλωσσίας πρέπει να αποτελεί συνιστώσα κάθε σχολικού αναλυτικού προγράμματος· επιμένει ότι η εκμάθηση της γλώσσας πρέπει να ενθαρρύνεται από την προσχολική ηλικία προκειμένου να προωθείται η ένταξη των μεταναστών· εκτιμά, ωστόσο, ότι η θέση που καταλαμβάνει η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στο πρόγραμμα σπουδών και η οργάνωσή της πρέπει ειδικότερα να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών·

11.  συνιστά τα παιδιά που ακολουθούν τους γονείς τους που μεταβαίνουν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος για λόγους απασχόλησης να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εγγραφή τους στο σχολείο σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό στο οποίο φοιτούσαν στο κράτος μέλος καταγωγής τους·

12.  επιμένει ότι έχει μεγάλη σημασία η άμεση συμμετοχή των οικογενειών και άλλων μελών της τοπικής κοινότητας, καθώς η κοινωνική ένταξη είναι ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας και όχι μόνο των σχολείων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι φορείς που παρέχουν κοινωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μετανάστες πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνεργαστούν για την παροχή καλύτερης πληροφόρησης για θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με την αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής·

13.  αναγνωρίζει ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των μεταναστών και ότι, παράλληλα με το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί να έχει καθοριστική συμβολή σε τομείς όπως η διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής·

14.  τονίζει την ανάγκη ένταξης των μεταναστών και κοινωνικών ομάδων όπως οι Ρομά, στην κοινωνία· υπογραμμίζει ότι η ένταξη πρέπει να βασίζεται στην αρχή των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση· απορρίπτει κάθε λύση –προσωρινή ή μόνιμη– η οποία βασίζεται ή οδηγεί σε απομόνωση και κακής ποιότητας εκπαίδευση·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης των διαπολιτισμικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών, τόσο των μεταναστών όσο και των παιδιών της χώρας υποδοχής, και φρονεί ότι η ικανότητα του ατόμου να μεταδίδει τον δικό του πολιτισμό και να κατανοεί τον πολιτισμό και τις αξίες των άλλων θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της βασικής ικανότητας «πολιτισμική συνείδηση και έκφραση»·

16.  προτείνει να παρέχεται πρόσθετη οικονομική και διοικητική στήριξη στους νόμιμους μετανάστες για να παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας, από ειδικευμένο προσωπικό που καταλαβαίνει επίσης τη μητρική τους γλώσσα·

17.  επιμένει ότι είναι σημαντικό τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα και τη γλώσσα της χώρας διαμονής τους, καθώς και να αποκτούν δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, από την προσχολική ηλικία·

18.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα μαθήματα που θα διδάσκονται στους μετανάστες στη μητρική τους γλώσσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφύλαξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς·

19.  τονίζει τη σημασία του αθλητισμού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει στην ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη εκείνων που προέρχονται από λιγότερο προνομιούχο οικογενειακό περιβάλλον· συνιστά η κοινωνική πολιτική των κρατών μελών να λαμβάνει πλήρως υπόψη το σημαντικό ρόλο που παίζει ο αθλητισμός στην ενσωμάτωση των πληθυσμών μεταναστών·

20.  τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των νέων μεταναστών σε ένα ευρύ φάσμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, καθώς αυτό αποτελεί εξαιρετικό μέσο ένταξης στη σχολική ζωή·

21.  υπογραμμίζει ότι όσο νωρίτερα και επιτυχέστερα ενσωματώνονται στα σχολεία τα παιδιά και οι νέοι που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, τόσο καλύτερες είναι οι επιδόσεις τους στο σχολείο, στην περαιτέρω εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας· πιστεύει ακράδαντα ότι η προσχολική εκπαίδευση σε πρώιμο στάδιο ενισχύει σημαντικά τις συγκεκριμένες προοπτικές και για το λόγο αυτό ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συμμετοχή των μεταναστών στην προσχολική εκπαίδευση·

22.  συνιστά στα κράτη μέλη να αποφεύγουν τη δημιουργία σχολείων-γκέτο ή ειδικών τάξεων για παιδιά μεταναστών και να προωθήσουν μια εκπαιδευτική πολιτική χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά θα κατανέμονται στις τάξεις ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο και τις ατομικές ανάγκες τους·

23.  θεωρεί ότι στα σχολεία που φοιτούν παιδιά μεταναστών το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες τους και ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κατάρτιση στις διαπολιτισμικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να χειρίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα την ποικιλομορφία στο σχολείο·

24.  επιμένει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων για τους μετανάστες μπορεί να προαγάγει την ένταξη τόσο των ενηλίκων μεταναστών όσο και των παιδιών τους και, για το λόγο αυτό, τονίζει την ανάγκη για ισχυρή ανάπτυξη της διά βίου μάθησης για τους μετανάστες γονείς·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τα παιδιά των μεταναστών και πιστεύει ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της σχολικής εκπαίδευσης από τα παιδιά των μεταναστών·

26.  τονίζει ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα υψηλής ποιότητας πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους·

27.  είναι πεπεισμένο ότι τα μέτρα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών είναι επωφελή για την κοινωνία στο σύνολό της·

28.  εκτιμά ότι η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού πρέπει να είναι διεπιστημονική και να παρέχει στους εκπαιδευτικούς εφόδια για την ποικιλομορφία και την πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική εκπαίδευση·

29.  τάσσεται υπέρ προγραμμάτων κινητικότητας στο πλαίσιο των οποίων οι εκπαιδευτικοί θα προσλαμβάνονται από τη χώρα προέλευσης, προκειμένου να διευκολύνεται η επαφή των παιδιών των μεταναστών με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας προέλευσής τους·

30.  τονίζει ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να επικεντρώνεται στις αποστολές των εκπαιδευτικών·

31.  υπογραμμίζει, σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, τη σημασία της κινητικότητας των εκπαιδευτικών ως αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών· εκτιμά ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να φοιτούν για ένα ή δύο εξάμηνα σε πανεπιστήμια υποδοχής του εξωτερικού·

32.  πιστεύει ότι το σχολείο χρειάζεται μετανάστες εκπαιδευτικούς, καθώς αυτοί προσφέρουν σημαντική πείρα στους συναδέλφους τους, αντιπροσωπεύουν την επιτυχία της κοινωνικής ένταξης και μπορούν να αποτελέσουν θετικό πρότυπο για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες·

33.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών όσον αφορά την ιδιαίτερη κατάσταση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, την ανάγκη επιτυχούς ενσωμάτωσής τους στα σχολεία του κανονικού εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων τους·

34.  τονίζει την ανάγκη για συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα βοηθούν τα παιδιά και τους νέους μετανάστες να αντιμετωπίσουν το πολιτισμικό σοκ και να προσαρμοστούν στην κοινωνία της χώρας υποδοχής·

35.  εισηγείται την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το κάθε κράτος μέλος τα οποία θα αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση για τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έμφαση στην ισότητα, την ένταξη και την προσωπική ελευθερία, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα ξενοφοβίας και διαχωρισμού που μοιάζουν μάλλον αναπόφευκτα όπου εμπλέκονται μετανάστες και τα οποία μπορεί να εξαπλωθούν τρομακτικά γρήγορα·

36.  επιμένει ότι όλοι οι μετανάστες και οι μη μετανάστες πρέπει να έχουν την ίδια ισότιμη μεταχείριση· εκτιμά ότι τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μεμονωμένα πρέπει να θεωρούν την ποικιλομορφία φυσιολογική κατάσταση, να αντιμετωπίζουν κάθε άτομο με σεβασμό και να παρέχουν στους μετανάστες τη στήριξη που χρειάζονται·

37.  εκτιμά τη συμβολή της μη τυπικής εκπαίδευσης που εφοδιάζει τους νέους μετανάστες με πολύτιμες δεξιότητες οι οποίες συμπληρώνουν εκείνες που αποκτώνται στα σχολεία και καλεί τα σχολεία να συνεργάζονται πιο εντατικά με φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως οργανώσεις νέων·

38.  επαναλαμβάνει ότι οι διακρίσεις λόγω φυλής ή εθνότητας στον τομέα της εκπαίδευσης απαγορεύονται από την οδηγία 2000/43/ΕΚ και ζητεί την απαγόρευση κάθε είδους διάκρισης στον τομέα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω εθνικότητας και καθεστώτος διαμονής·

39.  αναγνωρίζει ότι οι ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 77/486/ΕΟΚ δεν ανταποκρίνονται στη νέα κοινωνική πραγματικότητα της Ένωσης· υποστηρίζει σθεναρά τη διαδικασία διαβούλευσης που δρομολόγησε η Επιτροπή·

40.  τονίζει ότι η ποικιλομορφία στα σχολεία θα πρέπει να προωθηθεί και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις πιο ευάλωτες ομάδες μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών μεταναστριών·

41.  εκτιμά ότι η οδηγία 77/486/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καλύψει την εκπαίδευση των παιδιών που είναι υπήκοοι κρατών που δεν είναι μέλη ή των παιδιών των οποίων οι γονείς δεν είναι υπήκοοι κρατών μελών·

42.  τονίζει τη σημασία της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διασφαλίζει τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των σπουδαστών από τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα οι οδηγίες 2004/38/ΕΚ και 2003/109/ΕΚ· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει να παρακολουθεί συνεχώς όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στα κράτη μέλη και που έχουν ως αποτέλεσμα την περιστολή ή την κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων·

43.  ζητεί να διατεθούν, στα σχολεία με μεγάλο ποσοστό παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, το αναγκαίο προσωπικό και οι πόροι που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στην πρόκληση των πολυπολιτισμικών τάξεων και να είναι σε θέση να παρέχουν καλή διδασκαλία· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δρομολογήσουν διάλογο μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος στόχων με σκοπό την αντιμετώπιση των αδυναμιών της εκπαίδευσης των μεταναστών·

44.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο συντελείται όσον αφορά την ενσωμάτωση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στα σχολικά συστήματα των κρατών μελών·

45.  εκτιμά ότι οι μεγάλες πόλεις και οι μητροπόλεις πρέπει να έχουν, και να αξιοποιούν, την ελευθερία συντονισμού πολιτικών που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ένταξης των παιδιών των μεταναστών με πολιτικές και στρατηγικές για τη στέγαση, την (παιδική) μέριμνα, την αγορά εργασίας, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, τομείς που στο σύνολό τους επηρεάζουν αποδεδειγμένα τα αποτελέσματα των παιδιών των μεταναστών στις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο και την επιτυχή ένταξή τους στην κοινωνία·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

  • [1]  EE L 199, 6.8.1977, σ. 32.
  • [2]  ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
  • [3]  ΕΕ C 233E, 28.9.2006, σ. 121.
  • [4]  ΕΕ C 219E, 28.8.2008, σ. 300.
  • [5]  ΕΕ C 41 Ε, 19.2.1009, σ. 46.
  • [6]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0422.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Τον Ιούλιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια πράσινη βίβλο που άνοιξε τον διάλογο για τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικές πολιτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις που δημιουργούν η μετανάστευση και οι ροές εσωτερικής κινητικότητας στην ΕΕ.

Εγείρει ζητήματα όπως οι τρόποι πρόληψης της δημιουργίας απομονωμένων σχολικών περιβαλλόντων, ώστε να βελτιωθεί η ισότητα στην εκπαίδευση, οι τρόποι κάλυψης των αναγκών που δημιουργεί η αυξημένη ποικιλία μητρικών γλωσσών και πολιτισμικών προοπτικών και η ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στην ΕΕ, και οι τρόποι προσαρμογής των διδακτικών δεξιοτήτων και δημιουργίας γεφυρών με τις οικογένειες και τις κοινότητες μεταναστών.

Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, κυρίως όσον αφορά:

-          την πρόκληση πολιτικής,

-          ορθές πολιτικές απαντήσεις σε αυτήν την πρόκληση,

-         τον δυνητικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη στήριξη των κρατών μελών ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, και

-          το μέλλον της οδηγίας 77/486/ΕΟΚ,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης και θα δημοσιεύσει τα συμπεράσματά της στις αρχές του 2009.

Ο εισηγητής

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει διαβούλευση σχετικά με τη διαχείριση της οικονομικής μετανάστευσης.

Κατά την άποψη του εισηγητή, στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν οι οικογένειες. Στους κόλπους των οικογενειών μπορούν να ανακύψουν συγκρούσεις επειδή οι γονείς επιθυμούν να επιτύχουν τα παιδιά τους, αλλά δεν είναι σε θέση να τους δώσουν την αναγκαία στήριξη, ή λόγω της μη κατανόησης της γλώσσας, ή ακόμη και λόγω των πολιτισμικών διαφορών. Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν μέσω της διοίκησης του σχολείου, πολιτιστικών εκδηλώσεων, κ.λπ.

Η σημασία της παροχής μεγαλύτερης στήριξης για μαθήματα γλωσσών είναι μεγάλη για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Η ενσωμάτωση είναι αμφίδρομη διαδικασία, που αφορά τόσο τους μετανάστες όσο και τη χώρα υποδοχής. Η προθυμία των μεταναστών να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και να οργανώσουν τη ζωή τους δεν σημαίνει ότι απαρνούνται τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό της πατρίδας τους.

Κατά την άποψη του εισηγητή, η εκμάθηση γλωσσών (της μητρικής και της γλώσσας της χώρας διαμονής) πρέπει να ενθαρρύνεται από πολύ μικρή ηλικία, στο στάδιο της προσχολικής εκπαίδευσης, ιδίως για να προαχθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτήτων όπως οι Ρομά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Η διά βίου μάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τους μετανάστες, τις εθνικές μειονότητες και κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούσες ομάδες, καθώς χρησιμεύει ως διαδικασία ενσωμάτωσης. Η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης αποτελεί ευκαιρία για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις γενικά χαμηλότερες επιδόσεις των μεταναστών, των εθνοτικών μειονοτήτων και των κοινωνικοοικονομικά μειονεκτουσών ομάδων. Όσο καλύτερα και ταχύτερα ενσωματωθούν στα σχολεία, τόσο καλύτερες θα είναι οι επιδόσεις τους στο σχολείο και την περαιτέρω εκπαίδευση, αλλά και αργότερα στην αγορά εργασίας.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών δεν μπορεί να λησμονείται επίσης. Αποτελεί μια νέα πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς η αντιμετώπιση τόσο ετερογενών μαθητικών πληθυσμών που αποτελούν απόρροια της αυξημένης μετανάστευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων διά βίου μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Κατερίνα Μπατζελή, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Daniel Petru Funeriu, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Adrian Manole, Μανώλης Μαυρομμάτης Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Tomáš Zatloukal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iosif Matula, Christel Schaldemose, Cornelis Visser

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Wolfgang Bulfon, Andres Tarand