Процедура : 2007/0233(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0126/2009

Внесени текстове :

A6-0126/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0205

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 147kWORD 66k
11.3.2009
PE 419.894v01-00 A6-0126/2009

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95

(15248/2/2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Helmuth Markov

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95

(15248/2/2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (15248/2/2008 – C6‑0065/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0653)

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A6‑0126/2009),

1.  одобрява общата позиция;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е извършена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P6_TA(2008)0414.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Вследствие на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 септември 2008 г., на 15 октомври 2008 г. беше постигнато политическо споразумение в рамките на КОРЕПЕР І относно компромисен текст.

Въз основа на този текст и след консултации с представените в комисията политически групи, на 11 ноември 2008 г. председателят на комисията по международна търговия писмено съобщи на председателя на КОРЕПЕР І, че отбелязва предложените от Съвета промени и приема компромисния текст като цяло.

Тъй като общата позиция, приета от Съвета на 16 февруари 2009 г., напълно съответства на горепосоченото политическо компромисно споразумение, докладчикът препоръчва Европейският парламент да одобри общата позиция без промяна на второ четене.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Статистика на Общността за външната търговия с трети страни

Позовавания

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

23.9.2008                     T6-0414/2008

Предложение на Комисията

COM(2007)0653 - C6-0395/2007

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

19.2.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.2.2009

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Разглеждане в комисия

24.2.2009

 

 

 

Дата на приемане

5.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

10

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

André Brie

Правна информация - Политика за поверителност