INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95

11.3.2009 - (15248/2/2009 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD)) - ***II

Udvalget om International Handel
Ordfører: Helmuth Markov

Procedure : 2007/0233(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0126/2009
Indgivne tekster :
A6-0126/2009
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95

(15248/2/2009 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (15248/2/2009 – C6‑0065/2009),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0653),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om International Handel (A6‑0126/2009),

1.  godkender den fælles holdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets holdning under førstebehandlingen den 23. september 2008, blev der den 15. oktober 2008 indgået en politisk aftale af COREPER I om en kompromistekst.

På grundlag af denne tekst og efter samråd med de politiske grupper, der er repræsenteret i udvalget, rettede formanden for Udvalget om International Handel henvendelse til formanden for COREPER I den 11. november 2008 og anmodede om, at Rådets foreslåede ændringer blev taget til efterretning, og at kompromisteksten blev godkendt i sin helhed.

Eftersom den fælles holdning, som vedtoges af Rådet den 16. februar 2009, fuldt ud er i overensstemmelse med ovennævnte politiske kompromisaftale, henstiller ordføreren, at den fælles holdning vedtages uden ændringer under andenbehandlingen i Europa-Parlamentet.

PROCEDURE

Titel

Fællesskabsstatistik over handlen med tredjelande

Referencer

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

23.9.2008                     T6-0414/2008

Kommissionens forslag

COM(2007)0653 - C6-0395/2007

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

19.2.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

19.2.2009

Ordfører

       Dato for valg

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Behandling i udvalg

24.2.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

10

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

André Brie

Dato for indgivelse

11.3.2009