ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου

11.3.2009 - (15248/2/2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD)) - ***II

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Helmuth Markov

Διαδικασία : 2007/0233(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0126/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0126/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου

(15248/2/2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (15248/2/2008 – C6‑0065/2009),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0653),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0126/2009),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά την δημοσιοποίηση της θέσης του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Σεπτεμβρίου 2008, επετεύχθη πολιτική συμφωνία από την COREPER I επί συμβιβαστικού κειμένου στις 15 Οκτωβρίου 2008.

Με βάση το κείμενο αυτό και μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται στην επιτροπή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου απηύθυνε επιστολή στον Πρόεδρο της COREPER, στις 11 Νοεμβρίου 2008, για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που προτείνει το Συμβούλιο και να γίνει δεκτό το συμβιβαστικό κείμενο στο σύνολό του.

Δεδομένου ότι η κοινή θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο στις 16 Φεβρουαρίου 2009 συμφωνεί πλήρως με την προαναφερόμενη πολιτική συμφωνία, ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της κοινής θέσης χωρίς τροποποιήσεις κατά τη δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινοτικές στατιστικές για το εξωτερικό εμπόριο με τις τρίτες χώρες

Έγγραφα αναφοράς

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

23.9.2008  T6-0414/2008

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2007)0653 - C6-0395/2007

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

19.2.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.2.2009

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.2.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

10

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Erika Mann, David Martin, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Γεώργιος Παπαστάμκος, Маруся Иванова Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

André Brie

Ημερομηνία κατάθεσης

11.3.2009