SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta

11.3.2009 - (15248/2/2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD)) - ***II

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Helmuth Markov

Menettely : 2007/0233(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0126/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0126/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta

(15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0653),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0126/2009),

1.  hyväksyy yhteisen kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Euroopan parlamentin hyväksyttyä kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 23. syyskuuta 2008 kompromissitekstistä päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen pysyvien edustajien komitean (Coreper I) kokouksessa 15. lokakuuta 2008.

Tämän tekstin perusteella ja kuultuaan valiokunnassa edustettuina olevia poliittisia ryhmiä kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja kirjoitti pysyvien edustajien komitean (Coreper I) puheenjohtajalle 11. marraskuuta 2008, jotta neuvoston ehdottamat muutokset pantaisiin merkille ja kompromissiteksti hyväksyttäisiin kokonaisuudessaan.

Ottaen huomioon, että neuvoston 16. helmikuuta 2009 hyväksymä yhteinen kanta on täysin edellä mainitun poliittisen kompromissisopimuksen mukainen, esittelijä suosittaa, että yhteinen kanta hyväksytään tarkistuksitta Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot

Viiteasiakirjat

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

23.9.2008                     T6-0414/2008

Komission ehdotus

COM(2007)0653 - C6-0395/2007

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

19.2.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

19.2.2009

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

24.2.2009

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

10

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

André Brie

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.3.2009