Ziņojums - A6-0126/2009Ziņojums
A6-0126/2009

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu

11.3.2009 - (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)) - ***II

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Helmuth Markov

Procedūra : 2007/0233(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0126/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0126/2009
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu

(15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (15248/2/2008 – C6‑0065/2009),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2007)0653),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0126/2009),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta nostājai, ko tas pieņēma pirmajā lasījumā 2008. gada 23. septembrī, Pastāvīgo pārstāvju komitejā (I) 2008. gada 15. oktobrī ir panākta politiska vienošanās par kompromisa tekstu.

Pamatojoties uz šo tekstu un pēc apspriešanās ar komitejā pārstāvētajām politiskajām grupām Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs 2008. gada 11. novembra vēstulē aicināja Pastāvīgo pārstāvju komitejas (I) priekšsēdētāju ņemt vērā Padomes ierosinātās izmaiņas un pieņemt kompromisa tekstu kopumā.

Tā kā kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2009. gada 16. februārī, pilnībā saskan ar iepriekš minēto politiskā kompromisa vienošanos, referents iesaka šo kopējo nostāju pieņemt bez grozījumiem Eiropas Parlamenta otrajā lasījumā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopienas statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm

Atsauces

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

23.9.2008                     T6-0414/2008

Komisijas priekšlikums

COM(2007)0653 - C6-0395/2007

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

19.2.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

19.2.2009

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

24.2.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

10

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

André Brie