ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95

11.3.2009 - (15248/2/2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD)) - ***II

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Helmuth Markov

Procedura : 2007/0233(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0126/2009
Teksty złożone :
A6-0126/2009
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95

(15248/2/2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (15248/2/2008 – C6‑0065/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0653),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A6‑0126/2009),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po sprawdzeniu prawidłowego zakończenia wszystkich procedur oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego przyjętym w dniu 23 września 2008 r. w pierwszym czytaniu, COREPER I osiągnął w dniu 15 października 2008 r. porozumienie polityczne w sprawie tekstu kompromisowego.

W oparciu o wspomniany tekst oraz po konsultacjach z grupami politycznymi reprezentowanymi w Komitecie, przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego w dniu 11 listopada 2008 r. zwrócił się listownie do przewodniczącego COREPER I o zapoznanie się ze zmianami zaproponowanymi przez Radę oraz przyjęcie całego tekstu kompromisowego.

Biorąc pod uwagę, że wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 16 lutego 2009 r. jest całkowicie zgodne ze wspomnianym kompromisowym porozumieniem politycznym, sprawozdawca zaleca Parlamentowi Europejskiemu przyjęcie bez zmian w drugim czytaniu wspólnego stanowiska.

PROCEDURA

Tytuł

Wspólnotowe statystyki dotyczące handlu zewnętrznego z krajami trzecimi

Odsyłacze

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

23.9.2008                     T6-0414/2008

Wniosek Komisji

COM(2007)0653 - C6-0395/2007

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

19.2.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

19.2.2009

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.2.2009

 

 

 

Data przyjęcia

5.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

10

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

André Brie

Data złożenia

11.3.2009