RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind statistica de comerț exterior a Comunității cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului

11.3.2009 - (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)) - ***II

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Helmuth Markov

Procedură : 2007/0233(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0126/2009
Texte depuse :
A6-0126/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind statistica de comerț exterior a Comunității cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului

(15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0653),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A6-0126/2009),

1.  aprobă poziția comună;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

În urma poziției în primă lectură a Parlamentului European, adoptată la 23 septembrie 2008, s-a ajuns la un acord politic în cadrul COREPER I cu privire la un text de compromis la 15 octombrie 2008.

Pe baza acestui text și în urma consultărilor cu grupurile politice reprezentate în cadrul comisiei, președintele Comisiei pentru comerț internațional a solicitat în scris președintelui COREPER I, la data de 11 noiembrie 2008, să ia act de modificările propuse de Consiliu și să accepte textul de compromis în ansamblul său.

Având în vedere faptul că poziția comună adoptată de Consiliu la data de 16 februarie 2009 respectă în totalitate acordul politic de compromis mai sus menționat, raportorul recomandă adoptarea poziției comune de către Parlamentul European în a doua lectură, fără modificări.

PROCEDURĂ

Titlu

Poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind statistica de comerț exterior a Comunității cu țările terțe

Referințe

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

23.9.2008                     T6-0414/2008

Propunerea Comisiei

COM(2007)0653 - C6-0395/2007

Data anunțului în plen a primirii poziției comune

19.2.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

19.2.2009

Raportor(i)

       Data numirii

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Examinare în comisie

24.2.2009

 

 

 

Data adoptării

5.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

10

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

André Brie

Data depunerii

11.3.2009