PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95

11.3.2009 - (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)) - ***II

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Helmuth Markov

Postopek : 2007/0233(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0126/2009
Predložena besedila :
A6-0126/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95

(15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2007)0653),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za mednarodno trgovino (A6‑0126/2009)

1.  sprejme skupno stališče;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 254(1) Pogodbe ES;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Po stališču Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi 23. septembra 2008, je COREPER I 15. oktobra 2008 dosegel politični dogovor o kompromisnem besedilu.

Na podlagi tega besedila in po posvetovanjih s političnimi skupinami, zastopanimi v odboru, je predsednik Odbora za mednarodno trgovino 11. novembra 2008 pisal predsedniku COREPER I, da se je odbor seznanil s spremembami, ki jih je predlagal Svet, in da se kompromisno besedilo sprejme v celoti.

Glede na to, da je skupno stališče, ki ga je Svet sprejel 16. februarja 2009, v celoti v skladu z omenjenim političnim kompromisnim dogovorom, poročevalec predlaga, naj Evropski parlament na drugi obravnavi sprejme skupno stališče brez sprememb.

POSTOPEK

Naslov

Statistika Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami

Referenčni dokumenti

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

23.9.2008                     T6-0414/2008

Predlog Komisije

COM(2007)0653 - C6-0395/2007

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

19.2.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

19.2.2009

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Obravnava v odboru

24.2.2009

 

 

 

Datum sprejetja

5.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

10

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

André Brie