Betänkande - A6-0126/2009Betänkande
A6-0126/2009

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95

11.3.2009 - (15248/2//2008 – C6‑0065/2009 – 2007/0233(COD)) - ***II

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Helmuth Markov

Förfarande : 2007/0233(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0126/2009
Ingivna texter :
A6-0126/2009
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95

(15248/2//2008 – C6 0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (15248/2//2008 – C6‑0065/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0653),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell handel (A6‑0126/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Till följd av Europaparlamentets ståndpunkt, som antogs vid första behandlingen den 23 september 2008, nådde Coreper I en politisk överenskommelse om en kompromisstext den 15 oktober 2008.

Med utgångspunkt från denna text och efter samråd med de politiska grupper som ingår i utskottet, skrev ordföranden för utskottet för internationell handel den 11 november 2008 till ordföranden för Coreper I, och begärde att de ändringar som rådet föreslagit skulle noteras och att kompromisstexten skulle godkännas i sin helhet.

Eftersom den gemensamma ståndpunkten, som rådet antog den 16 februari 2009, helt och hållet stämmer överens med ovanstående politiska kompromissöverenskommelse rekommenderar föredraganden att Europaparlamentet antar den gemensamma ståndpunkten utan ändringar vid andra behandlingen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med tredjeländer

Referensnummer

15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)

Parlamentets första behandling –

P-nummer

23.9.2008                         T6-0414/2008

Kommissionens förslag

KOM(2007)0653 - C6-0395/2007

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

19.2.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.2.2009

Föredragande

       Utnämning

Helmuth Markov

21.11.2007

 

 

Behandling i utskott

24.2.2009

 

 

 

Antagande

5.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

10

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ole Christensen, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

André Brie

Ingivande

11.3.2009