ПРЕПОРЪКА относно предложението за регламент на Съвета (EО) за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление

  11.3.2009 - (COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

  Комисия по регионално развитие
  Докладчик: Iratxe García Pérez

  Процедура : 2008/0233(AVC)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0127/2009
  Внесени текстове :
  A6-0127/2009
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Съвета (EО) за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление

  (COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

  (Процедура на одобрение)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението за регламент на Съвета (COM(2008)0803 – 17575/2008),

  –   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 161, параграф 3 от Договора за ЕО (C6‑0027/2009),

  –   като взе предвид член 75, параграф 1 от своя правилник,

  –   като взе предвид препоръката на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети, както и на комисията по заетост и социални въпроси (A6‑0127/2009),

  1.  дава своето одобрение за предложението за регламент на Съвета;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета и на Комисията.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Европейският съюз е изправен пред безпрецедентна криза, която първо нанесе удар на финансовите пазари, а в момента засяга реалната икономика с отрицателни и все още не напълно предвидими последствия по отношение на спада на растежа и перспективите за заетостта, както и на увеличаването на бюджетните дефицити, водейки в някои държави-членки до истинско състояние на рецесия.

  Предприемат се набор от съгласувани действия на национално и общностно равнище, с цел да се помогне на държавите-членки и на регионите на ЕС да преодолеят настоящите трудни обстоятелства.

  На 26 ноември 2008 г., в отговор на искането, отправено от държавните и правителствени ръководители на ЕС, Европейската комисия публикува своето съобщение „Европейски план за икономическо възстановяване“, в което се изброяват набор от целеви мерки, предназначени да стимулират инвестициите и да предоставят на националните икономики, при сериозни бюджетни ограничения, допълнително публично финансиране, което да е в състояние да мобилизира отново националните икономики, да стимулира търсенето и в крайна сметка да възвърне доверието на потребителите в системата.

  От бюджетна гледна точка, Европейската политика на сближаване с нейните 347 милиарда евро за периода 2007-2013 г., от които 250 милиарда са предназначени за осъществяване на цели, свързани с Лисабонската стратегия, изглежда най-надеждния и ефикасен инструмент за постигане на такъв обхват.

  По тази причина, в съответствие със заявените в плана за възстановяване приоритети и с цел ускоряване на инвестициите и следователно на изпълнението на програмите, в края на миналия ноември Комисията прие редица предложения, насочени към въвеждане на подходящите промени в съществуващия пакет от регламенти за структурните фондове, а именно Регламент № 1083/2006 на Съвета за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (общ регламент), Регламент № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Регламент № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд (ЕСФ).

  По отношение на предложенията за изменение на общия регламент, се преследват две цели: от една страна, ускоряване на разходите, така че да се предостави допълнителна ликвидност за изпълнение на проектите; от друга страна, опростяване на правилата, позволяващо по-бързото изпълняване на програми и проекти.

  В частност, Европейската комисия предлага намеса в четири основни области:

  1.  Увеличаване на подкрепата от ЕИБ и ЕИФ: (член 44 и член 46): в рамките на операциите по финансов инженеринг се въвежда възможността за пряко възлагане на обществени поръчки на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). В допълнение на това, и двете институции могат да предоставят засилена финансова подкрепа в техническите дейности, свързани с подготовката и осъществяването на проекти.

  2.  Опростяване на правилата за допустимост на разходите (член 56): въвежда се промяна, така че да се предвиди възможност общите разходи да се изплащат под формата на фиксирана сума. Освен това, апортните вноски се признават за допустими разходи, с което допринасят за достигане на дела на съфинансиране. С цел да се гарантира общото изпълнение на правилата за допустимост за проекти по време на целия програмен период, се въвежда ретроактивна клауза, така че този член да влезе в сила, считано от 1 август 2006 г.

  3.  Увеличаване на предварителното финансиране за ЕФРР и ЕСФ (член 82): вноската на предварителното финансиране за 2009 г. за държавите-членки на ЕС-12 се увеличава с 2 %, докато държавите-членки на ЕС-15 се ползват от въвеждането на нова вноска от 2,5 % за същата година. По отношение на програмите в рамките на Европейската териториална цел, включващи поне една държава-членка, присъединила се към ЕС на 1 май 2004 г. или по-късно, се въвеждат допълнителни авансови средства в размер на 2 % за 2009 г. Общият размер на допълнителните авансови средства, постигнат чрез тази мярка, ще възлиза на 6,25 милиарда евро.

  4.  Ускоряване на разходите за големите проекти (член 78): с цел ускоряване на темповете на плащанията, се предоставя възможността да се подават заявления за плащания, отнасящи се за разходи, направени преди одобряването на проекта от страна на Комисията. Освен това се премахва настоящият максимален праг от 35 % за авансови плащания в рамките на държавните помощи по смисъла на член 87 от Договора, с което те могат да достигат до 100 % за бенефициентите на държавни помощи.

  Европейският парламент приветства бързите действия, предприети от Комисията за предлагане на гореизложените законодателни промени, които несъмнено ще спомогнат за справяне с отрицателните въздействия на тази неочаквана финансова криза, но изказва дълбоко съжаление, че не се предвиждат други важни промени. В частност, би било силно препоръчително да се внесе промяна в член 71 (Внедряване на системите за управление и контрол), така че да се осигурят конкретни ликвидни средства за икономическата система. Предложението беше да се позволи извършването на междинни плащания единствено през 2009 г., в случаите когато становището на държавата-членка е без резерви, въпреки че Комисията е направила забележки (разходи, за които впоследствие се окаже, че не отговарят на системата за управление и контрол, биха били приспаднати от първото следващо заявление за плащане).

  Преразгледаният пакет беше замислен като отговор на временна, макар и извънредно критична, ситуация; въпреки това обаче в действителност той отговаря напълно на искането за по-голямо опростяване на процедурите и по-голяма гъвкавост при прилагането на съществуващите правила по силата на регламентите за структурните фондове, което многократно беше предлагано от Европейския парламент през последните години.

  По-специално, позволяването на гъвкавост по отношение на разпределението на дяловете на общностното и националното финансиране в хода на целия програмен период ще осигури на националните икономики непосредствен паричен поток, който е от съществено значение, за да могат те да реагират на бюджетните ограничения, които изпитват понастоящем.

  Необходимо е предлаганите мерки да се приемат бързо, за да могат да отговорят на непосредствената нужда от ликвидност в държавите-членки, като се помогне на бенефициентите да изразходват повече средства и с по-бързи темпове. Бързото влизане в сила на предлаганите промени е в действителност от съществено значение, за да се гарантира пълната им ефективност, особено що се отнася до увеличаването на вноските за предварително финансиране за 2009 г.

  Следователно, европейските институции са призовани да ускорят процеса на вземане на решения с цел да осигурят бързото прилагане на мерките и постигането на първите резултати през идните месеци – позиция, която Европейският парламент напълно подкрепя.

  При все това, Европейският парламент би искал да има по-голямо и по-добро участие: спешният характер на предложенията и кратките срокове направиха невъзможно представянето на бележките на ЕП към общия регламент и внасянето на предложения за изменение към регламентите за ЕФРР и ЕСФ.

  Въпреки това, настоящите обстоятелства представляват едно полезно упражнение, което подчертава необходимостта от навременно започване на междуинституционалния диалог по повод на преговорите относно новия законодателен пакет за структурните фондове след 2013 г.

  В допълнение, с оглед на близкото бъдеще, е необходимо принципът на опростяване на правилата и процедурите, за което настоящите предложения са само един пример, да продължи да се следва сериозно, с цел бенефициентите да бъдат улеснени при получаването на достъп до структурните фондове и тяхното използване.

  Следователно Европейският парламент цени високо инициативата на Съвета за създаване на неформална експертна група по въпроси, свързани с опростяването на правилата, и очаква с нетърпение възможността да изрази своите възгледи относно първите резултати и предложения в тази насока за в бъдеще.

  В този контекст, Европейският парламент приканва Съвета и Комисията да вземат предвид изцяло неговите препоръки и да го информират редовно относно процедурите, разискванията и резултатите от преговорите.

  Въпреки че настоящите промени нямат за цел да променят общия обхват на политиката за сближаване, тези критични обстоятелства могат да представляват начин за по-бързото адаптиране на бъдещата политика към потребностите и очакванията на един променящ се свят и да подготвят пътя към многобройните предизвикателства на следващия програмен период.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (23.2.2009)

  на вниманието на комисията по регионално развитие

  по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление
  (COM(2008)0803 – 17575/2008 - C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

  Докладчик по становище: Nathalie Griesbeck

  AVC

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  1. Съдържание на предложението

  Предложението за регламент на Комисията изменя Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение финансовото управление. Предложените в рамките на процедурата на одобрение мерки имат за цел да отговорят на предизвикателствата на настоящата финансова криза и нейните социално-икономически последствия, като ускорят прилагането на структурните фондове и по този начин да дадат нов тласък на развитието на растежа и трудовата заетост посредством политиката на сближаване.

  По-конкретно предложението включва следните изменения:

  · разширяване на обхвата на прилагане на член 44 относно инструментите на финансовия инженеринг до интервенцията на ЕИБ и ЕИФ за подпомагане на държавите-членки при подготовката и прилагането на оперативните програми;

  · изменение на член 56 относно допустимостта на разходите, имащо за цел от една страна да се изясни възможността за финансиране на общите разходи на базата на фиксирани ставки и, от друга страна, да се разреши участие с апортни вноски като допустими разходи; това изменение следва да може да се прилага с обратна сила от 1 август 2006 г.

  · разпоредби относно отчета на разходите:

  - (i) от една страна възможността за включване на направените разходи за големи проекти в заявленията за междинни плащания преди Комисията да е одобрила големия проект,

  - (ii) от друга страна, за държавните помощи по смисъла на член 87 от Договора — вдигане на тавана от 35 % за авансови плащания за бенефициерите от страна на институцията, която отпуска 100 % от помощите.

  · увеличение на третата вноска от префинансирането (2009 г.) с 2 % за структурните фондове за държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или по-късно, както и създаване на трета вноска (2009 г.) от 2,5 % за структурните фондове за държавите-членки на Европейския съюз в състава му преди 1 май 2004 г. Що се отнася до целта за европейско териториално сътрудничество, ако програмата включва като участник поне една държава-членка, присъединила се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или по-късно, се определя допълнителен процент от 2 % за 2009 г. Посочените допълнителни ресурси, които би следвало да бъдат на разположение в началото на годината, трябва да бъдат прехвърлени на бенефициерите бързо, при спазване правилата на доброто финансово управление.

  2. Забележки на докладчика

  Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията, както и останалите мерки, предложени в областта на структурната политика, произтичащи от предложения от Комисията план за възстановяване с цел да се отговори на предизвикателствата на икономическата криза, засегнала финансовата и социално-икономическата сфера, и чийто принос следва да възлиза на 6, 3 милиарда евро.

  Докладчикът приветства предложенията на Комисията, включително участието на ЕИБ в плана за европейско икономическо възстановяване посредством предоставянето на финансиране или на нови заеми и средства и посредством мерките за олекотяване на съществуващите критерии за право на участие по отношение на финансирането от бюджета на Европейския съюз. При все това изразява съжаление във връзка с факта, че до този момент не беше постигнато съгласие между държавите-членки по отношение на преразглеждането на многогодишната финансова рамка за 2007/2013 г., с цел отпускането на 5 милиарда евро в полза на финансирането на трансевропейските енергийни и широколентови мрежи като допълнителен елемент от плана за възстановяване.

  Докладчикът припомня, че политиката на сближаване представлява 36% от финансовата рамка за 2007-2013 г., или иначе казано 347 милиарда евро при настоящите цени, и поради тази причина е основен финансов инструмент, който е в състояние да даде тласък на икономическото възстановяване.

  Докладчикът счита, че предвидените от Комисията мерки за префинасиране са подходящи за оказването на подкрепа на държавите-членки при бързото стартиране на оперативните програми. При все това тя подчертава, че тези инвестиционни политики трябва да бъдат приложени по хомогенен и координиран между всички държави-членки начин, за да не стане така, че вместо тези инструменти за управление на средствата да насърчат сближаването, да утежнят съществуващите неравенства или да създадат нови.

  В тази връзка докладчикът изразява дълбокото си безпокойство, че това сътрудничество не спомага достатъчно за разработването на една действителна обща икономическа политика.

  Докладчикът изразява съжаление, че Комисията не е представила своите предвиждания относно въздействието на това законодателно изменение върху оперативните програми (ОП) и повдига въпроса за необходимостта от изменение на ОП и за евентуалните последици що се отнася до датата на прилагането им.

  Между другото докладчикът подчертава, че държавите-членки носят отговорност за доброто управление на средствата, при оказан контрол от страна на Комисията. Докладчикът припомня също така многократните искания на Европейския парламент за въвеждането, на подходящото политическо равнище, на национална декларация за осъществяване на общностното финансиране при спазване на принципа на поделеното управление (виж точка 44, ІІА, 17 май 2006 г.).

  Докладчикът отново изразява своето безпокойство по отношение на закъсненията при плащанията по политиките, включени във функция 1Б (Сближаване), при все че става дума за един от политическите приоритети на Европейския съюз във финансовата рамка за 2007-2013 г., и счита, че предложението на Комисията е в състояние да ограничи тези закъснения, посредством предварително предоставяне на средствата.

  В тази връзка припомня също така приетите от Европейския парламент декларации по време на помирителната среща от 21 ноември 2008 г. относно плащанията и относно прилагането на политиката на сближаване, в които Европейският парламент повтаря искането си спрямо държавите-членки да възприемат всички мерки, необходими за да бъде гарантирано надлежното прилагане на политиката на сближаване.

  Освен това докладчикът подчертава, че предвидените мерки би следвало да ограничат неизпълнените поети задължения (RAL) за текущата и за идещата година, и изисква от Комисията да направи съответните уточнения по този въпрос. По специално докладчикът изразява желание Комисията да поясни какво ще бъде въздействието на настоящото предложение върху бюджета за 2009 г., както и върху подготовката на бюджета за 2010 г.

  И накрая, докладчикът приветства елемента на опростяване в предложението, тъй като е добре известно, че регистрираните закъснения при изпълнението на структурната политика се дължат, наред с другото, на твърде тежките процедури, които е наложително да бъдат опростени.

  В заключение и предвид спешната необходимост от действия в контекста на кризата, докладчикът подкрепя приемането на това предложение.

  ******

  Комисията по бюджети приканва комисията по регионално развитие, която е водеща, да предложи на Парламента да даде одобрението си.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд: разпоредби относно финансовото управление

  Позовавания

  17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

  Дата на искане на одобрение от ЕП

  19.1.2009

  Водеща комисия

  REGI

  Становище, изказано от

                 Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  3.2.2009

   

   

   

  Докладчик по становище

                 Дата на назначаване

  Nathalie Griesbeck

  20.9.2004

   

   

  Разглеждане в комисия

  11.2.2009

  23.2.2009

   

   

  Дата на приемане

  23.2.2009

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Членове на ЕП, присъстващи на окончателното гласуване

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (11.2.2009)

  на вниманието на комисията по регионално развитие

  по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление
  (COM(2008)0803 – 17575/2008-C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

  Докладчик по становище: Gabriela Creţu

  AVC

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Тежките последици, които европейската икономика претърпява, най-вероятно ще доведат до намаляване потенциалния темп на растеж в средносрочен план и ще забавят съществено реалния растеж през 2009 и 2010 г. Тази лоша икономическа перспектива ще окаже силно негативен ефект върху публичните финанси на държавите-членки. Поради това съществува риск от значителни смущения в основните условия, при които се осъществява политиката на сближаване и които изискват национално съфинансиране за ползване на средства от структурните фондове.

  В този смисъл някои действащи в момента законови разпоредби следва да бъдат приспособени, за да се ускори реализацията на инвестиционни проекти и отпускането на финансови средства на Общността в полза на държавите-членки и на регионите на Европейския съюз.

  Сред тези разпоредби могат да бъдат включени разпоредбите, които се отнасят до предварителното финансиране, разпоредбите, които засягат отчета на разходите, както и тези, които се отнасят до допустимостта на разходите и до инструментите на финансовия инженеринг.

  Предложението на Комисията има за цел да гарантира възможността държавите-членки да използват съществуващата гъвкавост в пълна степен, включително, ако е необходимо, възможността за изменяне и опростяване на програмите, за да ги приспособят към новите изисквания.

  Предложените изменения на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд са предназначени да компенсират отрицателното въздействие на икономическата криза и имат за цел да ускорят в краткосрочен план прилагането на фондовете в полза на реалната икономика и по-специално чрез засилена подкрепа на МСП.

  С оглед постигането на тези цели Комисията предлага:

  -          разширяване на приложното поле на член 44 относно инструментите на       финансовия инженеринг за намесата на Европейската инвестиционна банка   (ЕИБ) и на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за подпомагане на   държавите-членки при изготвянето и прилагането на оперативните програми;

  -          изменение на член 56 относно допустимостта на разходите, за да се изясни   възможността за плащания на общите разходи на базата на фиксирани ставки и   за да се въведе възможността за участие с апортни вноски като допустими   разходи при създаването на фондовете или при внасянето на вноски към тях;

  -          изменение на разпоредбите относно отчета на разходите: i) за големите проекти       − отмяна на забраната за включване на направените разходи за големи проекти в   заявленията за междинни плащания преди Комисията да е одобрила големия   проект и ii) за държавните помощи по смисъла на член 87 от Договора − отмяна   на ограничението от 35 % за авансови плащания за бенефициентите от страна на   институцията, която отпуска помощите, което ще позволи да се достигнат   100 %, като останалите условия са непроменени;    

  -          увеличение на третата вноска от предварителното финансиране (2009 г.) с 2 %        за структурните фондове за държавите-членки, които се присъединиха към   Европейския съюз на 1 май 2004 г. или по-късно, създаване на трета вноска   (2009 г.) от 2,5 % за структурните фондове за всички държави-членки, които са   се присъединили към Европейския съюз в състава му преди 1 май 2004 г.; по   отношение на целта за териториално сътрудничество, ако програмата включва   като участник поне една държава-членка, присъединила се към Европейския   съюз на 1 май 2004 г. или по-късно, се определя допълнителен процент на   авансовото плащане от 2 % за 2009 г.

  ******

  Комисията по заетост и социални въпроси приканва комисията по регионално развитие, която е водеща, да предложи на Парламента да даде одобрението си.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд: разпоредби относно финансовото управление

  Позовавания

  17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

  Дата на искане на одобрение от ЕП

  19.1.2009 г.

  Водеща комисия

  REGI

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  EMPL

  3.2.2009 г.

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Gabriela Creţu

  2.12.2008 г.

   

   

  Разглеждане в комисия

  26.1.2009 г.

  10.2.2009 г.

   

   

  Дата на приемане

  11.2.2009 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  43

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд: разпоредби относно финансовото управление

  Позовавания

  17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

  Дата на искане на одобрение от ЕП

  19.1.2009 г.

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  REGI

  3.2.2009 г.

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  3.2.2009 г.

  EMPL

  3.2.2009 г.

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Iratxe García Pérez

  19.1.2009 г.

   

   

  Разглеждане в комисия

  19.1.2009 г.

  12.2.2009 г.

   

   

  Дата на приемане

  9.3.2009 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

  Дата на внасяне

  11.3.2009 г.