HENSTILLING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning

11.3.2009 - (KOM(2008)0803 – 17575/2008 ‑ C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Iratxe García Pérez

Procedure : 2008/0233(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0127/2009
Indgivne tekster :
A6-0127/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning

(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2008)0803 – 17575/2008),

–   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 161, stk. 3 (C6‑0027/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1,

–   der henviser til henstilling fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6‑0127/2009),

1.  afgiver samstemmende udtalelse om forslag til Rådets forordning;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

EU står over for en hidtil uset krise, som oprindelig ramte finansmarkederne og nu rammer realøkonomien med negative og endnu ikke helt forudsigelige effekter med hensyn til reduktion af væksten og beskæftigelsesmulighederne og stigende budgetunderskud, hvilket i nogle medlemsstater har medført en reel lavkonjunktursituation.

For at hjælpe EU-medlemsstaterne og -regionerne med at afhjælpe den nuværende vanskelige situation gennemføres der adskillige koordinerede tiltag såvel på nationalt niveau som på fællesskabsniveau.

Som opfølgning på en anmodning fra EU’s stats- og regeringsledere offentliggjorde Kommissionen den 26. november 2008 sin meddelelse med titlen "En europæisk økonomisk genopretningsplan", som opstiller en række skræddersyede foranstaltninger, der har til formål at stimulere investeringer og, under stramme budgetmæssige restriktioner, skaffe de nationale økonomier ekstra offentlig finansiering, som gør det muligt igen at mobilisere de nationale økonomier, øge efterspørgslen og i sidste instans genopbygge forbrugernes tillid til systemet.

I budgetmæssig sammenhæng forekommer den europæiske samhørighedspolitik, med sine 347 mia. EUR for perioden 2007-2013, hvoraf 250 mia. EUR er øremærket til Lissabon-relaterede målsætninger, at være et af de mest troværdige og effektive instrumenter til at nå dette omfang.

I tråd med prioriteringerne i genopretningsplanen og med henblik på at fremme investeringerne og dermed programmernes gennemførelse vedtog Kommissionen således i slutningen af november 2008 en række forslag, som havde til formål at indføre hensigtsmæssige ændringer i den eksisterende pakke af strukturfondsforordninger, dvs. Rådets forordning nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond (ESF).

Vedrørende ændringerne til de generelle bestemmelser efterstræbes to prioriteringer: på den ene side fremrykning af udgifter med henblik på at stille yderligere likviditet til rådighed for gennemførelse af projekter, på den anden side en forenkling af reglerne som giver mulighed for hurtigere gennemførelse af programmer og projekter.

Kommissionen foreslår specielt fire hovedindsatsområder:

1.  Øget støtte fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) (Artikel 44 og 46): Inden for rammerne af finansieringstekniske operationer åbnes der mulighed for at tildele kontrakter direkte til Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Derudover kan begge institutioner yde øget økonomisk støtte til fagtekniske aktiviteter i forbindelse med projektforberedelse og -gennemførelse.

2.  Forenkling af reglerne for udgifters støtteberettigelse (artikel 56): Der gennemføres en justering for at åbne mulighed for at betale generalomkostninger som et engangsbeløb. Desuden anerkendes naturalydelser som støtteberettigede udgifter, der således kan bidrage til at nå medfinansieringsandelen. For at sikre en ensartet gennemførelse af reglerne om støtteberettigelse for projekter under hele programmeringsperioden er der indført en retroaktiv klausul, for at denne artikel kan træde i kraft fra 1. august 2006.

3.  Øget forfinansiering af EFRU og ESF (artikel 82): Forfinansieringsbeløbet (2009) for EU-12 medlemsstaterne hæves med 2 %, mens EU-15 medlemsstaterne drager fordel af, at der indføres et nyt forfinansieringsbeløb på 2,5 % for samme år. For så vidt angår programmerne under det europæiske territoriale mål, herunder mindst én medlemsstat, som blev medlem af EU den 1. maj 2004 eller derefter, indføres en yderligere fordel på 2 % gældende for 2009. Den samlede sum af ekstra fordele, der opnås gennem denne foranstaltning, vil udgøre 6,25 mia. EUR.

4.  Fremrykning af udgifterne for store projekter (artikel 78): Med henblik på at fremskynde betalingerne gives der mulighed for at indsende betalingsanmodninger for afholdte udgifter, inden Kommissionen har godkendt projektet. Ydermere fjernes den eksisterende maksimumsgrænse på 35 % for forskud udbetalt inden for statsstøtterammerne i henhold til traktatens artikel 87, således at der åbnes mulighed for at give helt op til 100 % i forskud til modtagere af statsstøtte.

Europa-Parlamentet glæder sig over Kommissionens hurtige indsats med hensyn til at foreslå disse lovgivningsmæssige ændringer, som bestemt vil hjælpe med til at tackle de negative effekter af denne uventede finanskrise, men beklager dybt, at der ikke er forudset andre vigtige ændringer. Det ville navnlig have været stærkt tilrådeligt at foretage en ændring af artikel 71 (etablering af forvaltnings- og kontrolsystemer) for at give det økonomiske system konkret likviditet. Forslaget handlede om at tillade, kun i 2009, at foretage mellemliggende betalinger, når medlemsstatens udtalelse er uden forbehold, selvom Kommissionen har fremsat bemærkninger (udgifter, som senere viser sig ikke at have været i overensstemmelse med forvaltnings- og kontrolsystemet, trækkes fra den næstfølgende betalingsanmodning).

Ændringspakken er tænkt som svar på en midlertidig omend usædvanligt kritisk situation. Ikke desto mindre responderer den faktisk fuldt ud på ønsket om mere forenklede procedurer og en udstrakt grad af fleksibilitet i anvendelsen af de gældende bestemmelser i strukturfondsforordningerne, som Europa-Parlamentet gentagne gange har fremført i løbet af de senere år.

Navnlig den fleksibilitet, der tillades med hensyn til fordelingen af andelene af fællesskabsmidler og nationale midler i løbet af hele programmeringsperioden, giver de nationale økonomier en omgående likviditetsstrøm, som er af afgørende betydning, når de skal reagere på de nuværende budgetbegrænsninger.

Den foreslåede foranstaltning skal vedtages hurtigt, hvis den skal kunne afhjælpe det øjeblikkelige behov for likviditet i medlemsstaterne og hjælpe støttemodtagerne til at kunne anvende flere midler og anvende dem hurtigere. Hurtig ikrafttræden af de foreslåede ændringer er faktisk af afgørende betydning for at sikre fuld effektivitet, navnlig hvad angår forøgelsen af forfinansieringsbeløbet for 2009.

EU-institutionerne opfordres derfor til at gennemføre en hurtig beslutningsproces med henblik på at sikre, at foranstaltningerne gennemføres hurtigt, og at de første resultater opnås i løbet af de kommende måneder – et standpunkt, som Europa-Parlamentet støtter fuldt ud.

Ikke desto mindre havde Europa-Parlamentet gerne set en højere grad af inddragelse. Forslagenes hastende karakter og den korte tidsfrist har gjort det umuligt for Europa-Parlamentet at fremsætte bemærkninger til de generelle bestemmelser og forelægge ændringsforslag til EFRU- og ESF-forordningerne.

De nuværende omstændigheder udgør dog en nyttig øvelse, som understreger behovet for en rettidig start på den interinstitutionelle dialog vedrørende forhandlingerne om den nye, lovgivningsmæssige pakke for strukturfondene efter 2013.

Ser man på den nærmeste fremtid, er det desuden nødvendigt, at princippet om forenkling af regler og procedurer, som de foreliggende forslag kun er ét eksempel på, for alvor forfølges for at lette støttemodtagernes adgang til og brug af strukturfondene.

Derfor sætter Europa-Parlamentet stor pris på Rådets initiativ om at nedsætte en uformel ekspertgruppe vedrørende forenkling og ser frem til at få mulighed for at give udtryk for sine synspunkter angående de første resultater og forslag i den retning for fremtiden.

I denne forbindelse anmoder Europa-Parlamentet Rådet og Kommissionen om fuldt ud at tage hensyn til dets anbefalinger og om regelmæssigt at blive informeret om procedurer, drøftelser og forhandlingsresultater.

Selvom de nuværende ændringer ikke har til formål at ændre samhørighedspolitikkens generelle anvendelsesområde, kan disse kritiske omstændigheder være en måde, hvorpå den fremtidige politik hurtigere kan blive tilpasset en foranderlig verdens behov og forventninger og berede vejen for den næste programmeringsperiodes mangfoldige udfordringer.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (23.2.2009)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Rådgivende ordfører: Nathalie Griesbeck

AVC

KORT BEGRUNDELSE

1. Forslagets indhold

Kommissionens forslag tager sigte på at ændre forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår økonomisk forvaltning. De foreslåede foranstaltninger, inden for rammerne af proceduren for samstemmende udtalelse, har til formål at imødegå finanskrisen og dens socioøkonomiske virkning ved at fremskynde gennemførelsen af strukturfondene og derved sætte gang i væksten og beskæftigelsen igennem samhørighedspolitikken.

Forslaget vedrører navnlig følgende ændringer:

· udvidelse af det område, som artikel 44 om finansieringstekniske instrumenter finder anvendelse på, til at omfatte interventioner fra EIB's og EIF's side til støtte for medlemsstaterne i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af operationelle programmer

· ændring af artikel 56 om udgifters støtteberettigelse med det formål at præcisere mulighederne for at finansiere generalomkostninger på grundlag af faste satser, og at gøre det muligt at behandle naturalydelser som støtteberettigede udgifter; denne ændring kunne finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. august 2006

· bestemmelser om udgiftsoversigter:

- i) på den ene side muligheden for at medtage afholdte udgifter til store projekter i de mellemliggende betalingsanmodninger inden Kommissionens godkendelse af projektet

- ii) og på den anden side, hvad angår statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87, forhøjelse af loftet på 35 % for forskud udbetalt til modtagerne af det støtteydende organ, der tildeler de fulde 100 % af støtten

· forhøjelse af den tredje rate af forfinansieringsbeløbet (2009) på 2 % for strukturfondene til de medlemsstater, som tiltrådte EU den 1. maj 2004 eller senere, og indførelse af en tredje rate (2009) på 2,5 % for strukturfondene til de medlemsstater, som tiltrådte EU før den 1. maj 2004; for så vidt angår målet om europæisk territorialt samarbejde, og hvis mindst én af deltagerne i programmet er en medlemsstat, som tiltrådte EU den 1. maj 2004 eller senere, ydes der yderligere 2 % i 2009; disse supplerende midler, som stilles til rådighed ved årets begyndelse, overføres hurtigt til modtagerne under overholdelse af reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning.

2. Ordførerens bemærkninger

Den rådgivende ordfører bifalder Kommissionens forslag samt de andre strukturpolitiske foranstaltninger, der følger af Kommissionens genopretningsplan til afhjælpning af krisen, der har ramt den finansielle og socioøkonomiske verden, som vil bidrage med et beløb på 6,3 mia. EUR.

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag, herunder EIB's deltagelse i den europæiske økonomiske genopretningsplan i form af finansieringsordninger eller nye lån og midler og lempelser i de eksisterende udvælgelseskriterier vedrørende de foranstaltninger, der finansieres over EU-budgettet. Hun beklager dog, at det på nuværende tidspunkt ikke er lykkedes for medlemsstaterne at indgå nogen aftale om revision af den flerårige finansielle ramme 2007/2013, med henblik på at frigøre 5 mia. EUR til finansiering af det transeuropæiske energinet og bredbåndsnet som supplement til genopretningsplanen.

Ordføreren minder om, at samhørighedspolitikken udgør 36 % af den finansielle ramme for 2007-2013, dvs. et beløb på 347 mia. EUR i løbende priser, og således udgør et vigtigt finansielt instrument, som virker som løftestang for et økonomisk opsving.

Ordføreren mener, at de foranstaltninger vedrørende forfinansiering, som Kommissionen har planlagt, vil hjælpe medlemsstaterne med hurtigt at iværksætte operationelle programmer. Hun understreger imidlertid, at disse investeringspolitikker skal gennemføres på en ensartet og koordineret måde i alle medlemsstaterne for at sikre, at denne lettere forvaltning af midlerne fremmer samhørigheden og ikke forværrer de eksisterende skævheder eller skaber nye.

I den forbindelse beklager ordføreren, at dette samarbejde ikke i tilstrækkelig grad bidrager til etableringen af en virkelig fælles økonomisk politik.

Ordføreren beklager, at Kommissionen ikke har oplyst noget om sine forventninger til denne lovgivningsmæssige ændrings indvirkning på de operationelle programmer (OP), og rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at ændre OP'erne, og om dette i så fald vil have en indvirkning på deres iværksættelsesdato.

Ordføreren understreger i øvrigt, at medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre, at den økonomiske forvaltning foregår på en forsvarlig måde, under Kommissionens kontrol. Ordføreren gør ligeledes opmærksom på Europa-Parlamentets gentagne anmodninger om at indberetning på nationalt plan af gennemførelse af fællesskabsstøtte (se punkt 44 i IIA af 17. maj 2006) ved delt forvaltning indføres på rette politiske niveau.

Ordføreren udtrykker igen bekymring over overskridelse af betalingsfristerne for de politikker, der hører ind under udgiftsområde 1B (Samhørighed) på trods af at dette er en politisk prioritet for EU inden for den finansielle ramme for 2007-2013 og mener, at Kommissionens forslag om forfinansiering vil kunne begrænse disse forsinkede betalinger.

Hun minder i den forbindelse desuden om de erklæringer, som Europa-Parlamentet vedtog under budgetsamrådet den 21. november 2008, vedrørende betaling og iværksættelse af samhørighedspolitikken, hvor Europa-Parlamentet bl.a. gentager sin anmodning til medlemsstaterne om at træffe alle de foranstaltninger, som anses for nødvendige for at sikre en passende gennemførelse af samhørighedspolitikken.

Ordføreren understreger desuden, at de planlagte foranstaltninger burde fremme reduktionen af de uindfriede forpligtelser (RAL) for det indeværende og kommende år, og beder Kommissionen om at afklare dette punkt yderligere. Hun ser især gerne, at Kommissionen klarlægger, hvilken indvirkning dette forslag vil få på budgettet for 2009 og på udarbejdelsen af budgettet for 2010.

Endelig bifalder ordføreren den forenklede udformning af forslaget, for det er en kendt sag, at forsinkelser i håndhævelsen af strukturpolitikken bl.a. skyldes de alt for tunge procedurer, som er bydende nødvendigt at forenkle.

I betragtning af sagens hastende karakter, som skyldes den aktuelle finanskrise, støtter ordføreren vedtagelsen af dette forslag.

******

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille til Parlamentet at afgive samstemmende udtalelse.

PROCEDURE

Titel

Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden: bestemmelser om finansiel forvaltning

Referencer

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

Dato for anmodning om EP’s samstemmende udtalelse

19.1.2009

Korresponderende udvalg

REGI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.2.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Behandling i udvalg

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Dato for vedtagelse

23.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (11.2.2009)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Rådgivende ordfører: Gabriela Creţu

AVC

KORT BEGRUNDELSE

De alvorlige økonomiske eftervirkninger for den europæiske økonomi vil omfatte en reduktion af vækstperspektiverne på mellemlang sig og en betydelig afmatning i realvæksten i 2009 og 2010. Disse dårlige økonomiske udsigter vil få en stor negativ indvirkning på medlemsstaternes offentlige finanser. Endvidere er der risiko for, at de grundlæggende forudsætninger for gennemførelse af samhørighedspolitikken, som kræver offentlig medfinansiering for at mobilisere strukturfondene, vil blive ødelagt.

I en sådan situation bør visse administrative bestemmelser, som i øjeblikket er gældende, tilpasses med henblik på at fremskynde gennemførelsen af investeringsprojekter og fremskaffelsen af økonomiske ressourcer fra Fællesskabet til fordel for EU's medlemsstater og regioner.

Disse bestemmelser omhandler bl.a. forfinansiering, udgiftsanmeldelser samt støtteberettigelse og finansieringstekniske instrumenter.

Kommissionens forslag har til formål at sikre, at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den givne fleksibilitet, herunder om nødvendigt muligheden for at ændre eller forenkle programmerne for at tilpasse dem bedst muligt til nye behov.

De foreslåede ændringer til forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden har til formål at modvirke de negative virkninger af den økonomiske krise for på kort sigt at fremskynde implementeringen af fondene til fordel for realøkonomien, navnlig ved at øge støtten til SMV'er.

For at nå disse mål foreslår Kommissionen følgende:

–                Udvidelse af det område, som artikel 44 om finansieringstekniske instrumenter finder anvendelse på, til at omfatte interventioner fra Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) og Den Europæiske Investeringsfonds (EIF) side til støtte for medlemsstater i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af operationelle programmer.

–                Ændring af artikel 56 om udgifters støtteberettigelse med det formål at præcisere mulighederne for at betale generalomkostninger på grundlag af faste satser, og at gøre muligt at behandle naturalydelser som støtteberettigede udgifter ved oprettelse af eller som bidrag til fondene.

–                Ændring af bestemmelserne om udgiftsoversigter: i) for store projekter ved at fjerne forbuddet om at medtage afholdte udgifter til store projekter i de mellemliggende betalingsanmodninger inden Kommissionens godkendelse af projektet, og ii) for statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87 ved at fjerne grænsen på 35 % for forskud udbetalt til modtagerne af det støtteydende organ og således give mulighed for at gå helt op til 100 %, mens de øvrige betingelser forbliver uændrede.

–                Forhøjelse af den tredje rate af forfinansieringsbeløbet (2009) på 2 % for strukturfondene til de medlemsstater, som tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, indførelse af en tredje rate (2009) på 2,5 % for strukturfondene til de medlemsstater, som tiltrådte Den Europæiske Union i dens sammensætning før den 1. maj 2004; for så vidt angår målet om europæisk territorialt samarbejde, og hvis mindst en af deltagerne i programmet er en medlemsstat, som tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, ydes der yderligere 2 % i 2009.

******

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille til Parlamentet at afgive samstemmende udtalelse.

PROCEDURE

Titel

Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden: bestemmelser om finansiel forvaltning

Referencer

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

Dato for anmodning om EP’s samstemmende udtalelse

19.1.2009

Korresponderende udvalg

REGI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

3.2.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Gabriela Creţu

2.12.2008

 

 

Behandling i udvalg

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Dato for vedtagelse

11.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

PROCEDURE

Titel

Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden: bestemmelser om finansiel forvaltning

Referencer

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

Dato for anmodning om EP’s samstemmende udtalelse

19.1.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

3.2.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.2.2009

EMPL

3.2.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Iratxe García Pérez

19.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Dato for vedtagelse

9.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Dato for indgivelse

11.3.2009