ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής

11.3.2009 - (COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez

Διαδικασία : 2008/0233(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0127/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0127/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής

(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2008)0803 - 17575/2008),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 161, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ (C6‑0027/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6‑0127/2009),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση, η οποία χτύπησε αρχικά τις χρηματοπιστωτικές αγορές και σήμερα πλήττει την πραγματική οικονομία, με αρνητικές και ακόμη όχι απολύτως προβλέψιμες επιπτώσεις από την άποψη της μείωσης της ανάπτυξης και των προοπτικών απασχόλησης, καθώς και από την άποψη της αύξησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, οδηγώντας ορισμένα κράτη μέλη σε κατάσταση πραγματικής ύφεσης.

Προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη αυτή κατάσταση, αναλαμβάνονται σε εθνικό, αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο αρκετές συντονισμένες δράσεις.

Στις 26 Νοεμβρίου 2008, σε συνέχεια αιτήματος που υπέβαλαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας», στην οποία περιέχεται μια δέσμη προσαρμοσμένων μέτρων με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την ενίσχυση των εθνικών οικονομιών, υπό σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, με πρόσθετη δημόσια χρηματοδότηση ικανή να κινητοποιήσει εκ νέου τις εθνικές οικονομίες, να δώσει ώθηση στη ζήτηση και να οδηγήσει τελικά στην εκ νέου οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο σύστημα.

Από δημοσιονομική άποψη, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, με τα 347 δισεκατομμύρια ευρώ της για την περίοδο 2007-2013, εκ των οποίων 250 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευθεί για στόχους που σχετίζονται με τη στρατηγική της Λισαβόνας, μοιάζει να είναι ένα από τα πλέον αξιόπιστα και αποδοτικά μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Επομένως, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τίθενται στο σχέδιο ανάκαμψης και με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων και άρα της υλοποίησης των προγραμμάτων, στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου η Επιτροπή ενέκρινε σειρά προτάσεων που έχουν ωε στόχο να επιφέρουν τις δέουσες αλλαγές στην ισχύουσα δέσμη των κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων, και συγκεκριμένα στον κανονισμό αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (γενικός κανονισμός), στον κανονισμό αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στον κανονισμό αριθ.1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις στον γενικό κανονισμό, δύο είναι οι προτεραιότητες που επιδιώκονται: αφενός η επιτάχυνση των δαπανών ώστε να καταστεί διαθέσιμη περαιτέρω ρευστότητα για την υλοποίηση έργων και αφετέρου η απλούστευση των κανόνων ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τέσσερις βασικούς τομείς παρέμβασης:

1.  Αύξηση της στήριξης από την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ: (άρθρα 44 και 46): στο πλαίσιο πράξεων χρηματοοικονομικής τεχνικής εισάγεται η δυνατότητα άμεσης ανάθεσης συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ). Επιπλέον, αμφότερα τα όργανα μπορούν να παρέχουν ενισχυμένη οικονομική στήριξη σε τεχνικές δράσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία και την υλοποίηση σχεδίων.

2.  Απλούστευση της επιλεξιμότητας των δαπανών (άρθρο 56): εισάγεται τροποποίηση που επιτρέπει την πληρωμή των πάγιων εξόδων σε κατ’ αποκοπή βάση. Επιπλέον, οι συνεισφορές σε είδος αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες, συμβάλλοντας έτσι στη συμπλήρωση του μεριδίου της συγχρηματοδότησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινή εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας στα σχέδια σε όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, εισήχθη μια ρήτρα αναδρομικότητας προκειμένου το συγκεκριμένο άρθρο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2006.

3.  Αύξηση της προχρηματοδότησης για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ (άρθρο 82): η δόση της προχρηματοδότησης του 2009 για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 12 αυξάνεται κατά 2%, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 ωφελούνται από την εισαγωγή μιας νέας δόσης της τάξης του 2,5% για το ίδιο έτος. Όσον αφορά τα προγράμματα που υπάγονται στον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και εφόσον ένας τουλάχιστον από τους συμμετέχοντες είναι κράτος μέλος που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 1η Μαΐου 2004, θεσπίζεται πρόσθετη προκαταβολή 2% για το 2009. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων προκαταβολών μέσω αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ.

4.  Επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα σχέδια (άρθρο 78): με στόχο την επιτάχυνση των πληρωμών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για πληρωμές σχετικά με δαπάνες που έγιναν πριν από την έγκριση του σχεδίου από την Επιτροπή. Επιπλέον, το τρέχον όριο του 35% για προκαταβολές στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 της Συνθήκης καταργείται, καθιστώντας έτσι δυνατές προκαταβολές έως και 100% για τους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί την άμεση δραστηριοποίηση της Επιτροπής που πρότεινε αυτές τις νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες οπωσδήποτε θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες αυτής της απροσδόκητης οικονομικής κρίσης, εκφράζει όμως τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι δεν προβλέφθηκαν άλλες σημαντικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό να γίνει μια αλλαγή στο άρθρο 71 (Θέσπιση συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου) ώστε να δοθεί ρευστότητα στο οικονομικό σύστημα. Η πρόταση επρόκειτο να επιτρέπει, μόνο για το 2009, την πραγματοποίηση ενδιάμεσων πληρωμών όταν στη γνώμη των κρατών μελών δεν εκφράζονται επιφυλάξεις, ακόμη και αν η Επιτροπή διατύπωσε παρατηρήσεις (δαπάνες οι οποίες αργότερα αποδεικνύεται ότι δεν συμμορφώνονται με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου αφαιρούνται από την πρώτη πληρωμή μετά την υποβολή αίτησης πληρωμής)

Η δέσμη αναθεώρησης σχεδιάστηκε ως απάντηση σε μια προσωρινή, αλλά εξαιρετικά σοβαρή, κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, ανταποκρίνεται πράγματι πλήρως στο αίτημα για μεγαλύτερη απλούστευση των διαδικασιών και μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων βάσει των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία, το οποίο έχει διατυπώσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, η ευελιξία που παρέχεται στη διανομή της κοινοτικής και της εθνικής χρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού θα εξασφαλίσει στις εθνικές οικονομίες άμεση ρευστότητα, η οποία είναι αναγκαία για να χειριστούν τους τρέχοντες δημοσιονομικούς περιορισμούς τους.

Τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να εγκριθούν γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άμεση ανάγκη για ρευστότητα στο εσωτερικό των κρατών μελών, βοηθώντας τους δικαιούχους να δαπανήσουν περισσότερους πόρους, και να τους δαπανήσουν ταχύτερα. Η ταχεία έναρξη ισχύος των προτεινόμενων αλλαγών είναι μάλιστα αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητά τους, ιδίως σε ό,τι αφορά την αύξηση των δόσεων προχρηματοδότησης για το 2009.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καλούνται, επομένως, σε μια ταχεία διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των μέτρων και η επίτευξη των πρώτων αποτελεσμάτων εντός των επόμενων μηνών, θέση την οποία στηρίζει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρ’ όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να είχε μεγαλύτερη και καλύτερη συμμετοχή: ο επείγων χαρακτήρας των προτάσεων και το σύντομο χρονοδιάγραμμα δεν επέτρεψαν στο ΕΚ να υποβάλει παρατηρήσεις στον γενικό κανονισμό και να υποβάλει τροπολογίες στους κανονισμούς ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.

Ωστόσο, οι παρούσες συνθήκες αποτελούν μια χρήσιμη άσκηση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για έγκαιρη έναρξη του διοργανικού διαλόγου με την ευκαιρία των διαπραγματεύσεων για τη νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα διαρθρωτικά ταμεία μετά το 2013.

Επιπλέον, σε αυτό το κοντινό μέλλον, η αρχή της απλούστευσης κανόνων και διαδικασιών, της οποίας οι τρέχουσες προτάσεις αποτελούν απλώς ένα δείγμα, πρέπει να επιδιωχθεί ενεργά ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δικαιούχων στα διαρθρωτικά ταμεία και η χρήση τους.

Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του Συμβουλίου να συγκροτήσει άτυπη ομάδα εμπειρογνωμόνων για την απλούστευση και ευελπιστεί να καταφέρει να διατυπώσει τις απόψεις του επί των πρώτων αποτελεσμάτων και προτάσεων σε αυτήν την κατεύθυνση για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις του και να το ενημερώνουν τακτικά για τις διαδικασίες, τις συζητήσεις και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.

Παρότι οι τρέχουσες τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αλλαγή του γενικού περιεχομένου της πολιτικής συνοχής, οι παρούσες κρίσιμες συνθήκες μπορεί να αποτελούν έναν τρόπο ταχύτερης προσαρμογής της μελλοντικής πολιτικής στις ανάγκες και τις προσδοκίες ενός μεταβαλλόμενου κόσμου και τρόπο προετοιμασίας του εδάφους για τις πολύπλευρες προκλήσεις της επόμενης περιόδου προγραμματισμού.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (23.2.2009)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
(COM(2008)0803 – 17575/2008 – 2008/0233(AVC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Nathalie Griesbeck

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Περιεχόμενο της πρότασης

Η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί δημοσιονομικής διαχείρισης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Τα προτεινόμενα στο πλαίσιο της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της μέσω της ταχύτερης αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση μέσω της πολιτικής συνοχής.

Η πρόταση συνίσταται κυρίως στις εξής τροποποιήσεις:

· Συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 44, σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, των μέτρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη στήριξη των κρατών μελών στην προετοιμασία και στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

· Τροποποίηση του άρθρου 56 σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών προκειμένου, αφενός να διευκρινιστεί η δυνατότητα πληρωμής των πάγιων εξόδων βάσει κατ’ αποκοπή συντελεστών, και αφετέρου να επιτραπεί η δυνατότητα συμπερίληψης των συνεισφορών σε είδος στις επιλέξιμες δαπάνες· η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2006·

· Τροποποίηση των διατάξεων των συναφών με τη δήλωση δαπανών:

- (i) προσθήκη, αφενός, των πραγματοποιηθεισών στο πλαίσιο των μεγάλων έργων δαπανών στις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών πριν από την έγκριση του μεγάλου έργου από την Επιτροπή,

- (ii) αύξηση, αφετέρου και όσον φορά τις κρατικές ενισχύσεις υπό την έννοια του άρθρου 87 της συνθήκης, του ορίου του 35% της προκαταβολής που μπορεί να καταβληθεί στους δικαιούχους από τον φορέα χορήγησης των ενισχύσεων, έως το 100%·

· Αύξηση της τρίτης δόσης της προχρηματοδότησης (2009) κατά 2% για τα διαρθρωτικά ταμεία με αποδέκτες τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, καθώς και θέσπιση τρίτης δόσης (2009) ύψους 2,5% για τα διαρθρωτικά ταμεία με αποδέκτες τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την 1η Μαΐου 2004· όσον αφορά την επιδίωξη της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, χορηγείται επιπλέον ποσοστό 2% το 2009 εφόσον στο πρόγραμμα συμμετέχει ένα τουλάχιστον κράτος μέλος που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα. Αυτοί οι πρόσθετοι πόροι που θα πρέπει κανονικά να διατεθούν στην αρχή του έτους, θα πρέπει να καταβληθούν γρήγορα στους δικαιούχους, στο πλαίσιο πάντοτε του σεβασμού των κανόνων της χρηστής χρηματοπιστωτικής διαχείρισης.

2. Παρατηρήσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής αλλά και των λοιπών μέτρων διαρθρωτικής πολιτικής του προγράμματος ανάκαμψης που έχει προτείνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης που έπληξε τον κοινωνικοοικονομικό και χρηματοπιστωτικό κόσμο και αφορούν ποσό ύψους 6,3 δις. ευρώ.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της ΕΤΕ στο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, στις οποίες περιλαμβάνεται η χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων ή νέων δανείων καθώς και πιο ευέλικτα κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφράζει εντούτοις τη λύπη της διότι δεν κατέστη έως σήμερα δυνατή η εξεύρεση συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 ούτως ώστε να δοθούν 5 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών ενεργειακών και ευρυζωνικών δικτύων που συνιστούν συμπληρωματικό τμήμα του σχεδίου ανάκαμψης.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει ποσοστό 36% του δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή ποσό 347 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές, και αποτελεί συνεπώς μείζον χρηματοδοτικό μέσο ικανό να λειτουργήσει ως μοχλός ανάκαμψης της οικονομίας.

Η συντάκτρια φρονεί ότι τα μέτρα προχρηματοδότησης που προτείνει η Επιτροπή επαρκούν για να στηρίξουν τα κράτη μέλη στη γρήγορη κινητοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Υπογραμμίζει εντούτοις ότι αυτές οι πολιτικές επενδύσεων πρέπει να εφαρμοστούν κατά τρόπο ομοιογενή και συντονισμένο από όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα προαγάγουν τη συνοχή χωρίς να επιδεινώσουν τις υπάρχουσες αποκλίσεις ή να δημιουργήσουν νέες.

Επ΄ αυτού, η συντάκτρια εκφράζει την ανησυχία της διότι αυτή η συνεργασία δεν συνεισφέρει επαρκώς στην εκπόνηση μιας πραγματικής κοινής οικονομικής πολιτικής.

Η συντάκτρια λυπάται διότι η Επιτροπή δεν διαβίβασε τις προβλέψεις της ως προς τον αντίκτυπο αυτής της νομοθετικής τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και εκφράζει αμφιβολίες όσον αφορά την αναγκαιότητα τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τον πιθανό αντίκτυπο στην ημερομηνία εφαρμογής των.

Εξάλλου, η συντάκτρια υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη της χρηστής διαχείρισης των ταμείων, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής. Η συντάκτρια υπενθυμίζει επίσης τα επανειλημμένα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα οποία είναι επιθυμητή η καθιέρωση εθνικής δήλωσης σχετικά με την διάθεση των κοινοτικών πόρων επιμερισμένης διαχείρισης (βλ. σημείο 44 ΙΙΑ, 17 Μαΐου 2006) στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο.

Η συντάκτρια εκφράζει εκ νέου τις ανησυχίες της όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών σχετικά με τις πολιτικές τις εγγεγραμμένες στο τομέα 1Β (Συνοχή), αν και αποτελούν αυτές πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι σε θέση να μειώσει αυτές τις καθυστερήσεις μέσω της επίσπευσης των χρηματοδοτήσεων.

Υπενθυμίζει δε σχετικά τις δηλώσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη συνδιαλλαγή της 21ης Νοεμβρίου 2008 που είχε θέμα τις πληρωμές και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, δηλώσεις με τις οποίες επαναλάμβανε, μεταξύ άλλων, το αίτημά του προς τα κράτη μέλη να εγκρίνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής συνοχής.

Επιπλέον, είναι της γνώμης ότι τα προβλεπόμενα μέτρα θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη μείωση των προς εκκαθάριση αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL) για το τρέχον αλλά και το προσεχές έτος και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά. Πιο συγκεκριμένα, παρακαλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες θα αναμένονται να είναι οι συνέπειες της εν λόγω πρότασης στο προϋπολογισμό του 2009 και στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού του 2010.

Τέλος, η συντάκτρια αντιμετωπίζει θετικά τη παράμετρο της απλοποίησης που εμπεριέχεται στη πρόταση διότι είναι ευρέως γνωστό ότι οι καταγραμμένες καθυστερήσεις στην εκτέλεση της διαρθρωτικής πολιτικής οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε εξαιρετικά ανελαστικές διαδικασίες που πρέπει επειγόντως να απλουστευθούν.

Συμπερασματικά και δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα που αποκτά η δράση εν μέσω κρίσης, η συντάκτρια της παρούσης τάσσεται υπέρ της έγκρισης της εν λόγω πρότασης.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση

Έγγραφα αναφοράς

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

19.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

REGI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.2.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter, Κώστας Μποτόπουλος

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (11.2.2009)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
(COM (2008)0803 – 17575/2008–C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Εισηγήτρια: Gabriela Creţu

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι σοβαρές επιπτώσεις που υφίσταται η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να προκαλέσουν μεταξύ άλλων μείωση του μεσοπρόθεσμου δυνητικού ποσοστού ανάπτυξης και σημαντική επιβράδυνση της πραγματικής ανάπτυξης το 2009 και το 2010. Αυτές οι δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών. Επιπλέον, ενδέχεται να διαταραχθούν σοβαρά οι βασικοί όροι εφαρμογής της πολιτικής συνοχής που προβλέπουν εθνική συγχρηματοδότηση σε συνδυασμό με την κινητοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προσαρμοστούν ορισμένες ισχύουσες επί του παρόντος κανονιστικές διατάξεις ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των επενδυτικών έργων και η δέσμευση κοινοτικών πιστώσεων προς όφελος των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ.

Μεταξύ των διατάξεων αυτών συγκαταλέγονται οι διατάξεις περί προχρηματοδότησης, οι διατάξεις που αφορούν πιο συγκεκριμένα τη δήλωση δαπανών και οι διατάξεις που άπτονται της επιλεξιμότητας δαπανών και εκείνες που αφορούν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Η πρόταση της Επιτροπής έχει στόχο να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένης, εάν χρειαστεί, της τροποποίησης αλλά και της απλούστευσης των προγραμμάτων προκειμένου να τα προσαρμόσουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις νέες ανάγκες.

Στόχος των τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής που προτείνει η Επιτροπή είναι η αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να επιταχυνθεί βραχυπρόθεσμα η απορρόφηση των κονδυλίων των Ταμείων προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, ιδίως μέσω της ενισχυμένης στήριξης των ΜΜΕ.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

–                συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 44 σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των μέτρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη στήριξη των κρατών μελών στην προετοιμασία και στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

–                τροποποίηση του άρθρου 56 σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών προκειμένου να διευκρινιστεί η δυνατότητα πληρωμής των πάγιων εξόδων βάσει κατ’ αποκοπή συντελεστών, και η δυνατότητα συμπερίληψης των συνεισφορών σε είδος στις επιλέξιμες δαπάνες για τη δημιουργία των Ταμείων και τη συνεισφορά σε αυτά·

–                τροποποίηση των συναφών με τη δήλωση δαπανών διατάξεων: (i) για τα μεγάλα έργα, καταργείται η απαγόρευση της προσθήκης στις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών πριν από την έγκριση του μεγάλου έργου από την Επιτροπή των πραγματοποιηθεισών στο πλαίσιο των μεγάλων έργων δαπανών, και (ii) για τις κρατικές ενισχύσεις υπό την έννοια του άρθρου 87 της συνθήκης, καταργείται το όριο του 35% της προκαταβολής που μπορεί να καταβληθεί στους δικαιούχους από τον φορέα χορήγησης των ενισχύσεων, καθιστώντας έτσι εφικτή την καταβολή έως και του 100% του ποσού· οι άλλες προϋποθέσεις παραμένουν ως έχουν·

–                αύξηση της τρίτης δόσης της προχρηματοδότησης (2009) κατά 2% για τα διαρθρωτικά ταμεία: αφορά τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα· θέσπιση τρίτης δόσης (2009) ύψους 2,5% για τα διαρθρωτικά ταμεία: αφορά τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύνθεσή της πριν από την 1η Μαΐου 2004· όσον αφορά τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, εάν στο πρόγραμμα συμμετέχει ένα τουλάχιστον κράτος μέλος που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, χορηγείται επιπλέον ποσοστό 2% το 2009.

******

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση

Έγγραφα αναφοράς

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

19.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

REGI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

3.2.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Gabriela Creţu

2.12.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Μαρία Ματσούκα,, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση

Έγγραφα αναφοράς

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

19.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

3.2.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.2.2009

EMPL

3.2.2009

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Iratxe García Pérez

19.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Γιαννάκης Μάτσης, Iosif Matula, Lambert van Nistelrooij. Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Oldřich Vlasák, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Ημερομηνία κατάθεσης

11.3.2009