SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta

11.3.2009 - (KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Iratxe García Pérez

Menettely : 2008/0233(AVC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0127/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0127/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta

(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2008)0803 – 17575/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6‑0027/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan suosituksen sekä budjettivaliokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A6‑0127/2009),

1.  antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Euroopan unionia koettelee ennennäkemätön kriisi, joka iski ensin rahoitusmarkkinoihin ja kohdistaa tällä hetkellä reaalitalouteen kielteisiä vaikutuksia, joita ei vielä pystytä täysin ennustamaan ja jotka heikentävät kasvu- ja työllisyysnäkymiä ja lisäävät budjettivajeita, mikä joissakin jäsenvaltioissa johtaa todelliseen taantumaan.

Jotta EU:n jäsenvaltioita ja alueita voidaan auttaa selviämään nykyisestä vaikeasta tilanteesta, sekä kansallisella että yhteisön tasolla on toteutettu lukuisia koordinoituja toimia.

Komissio julkaisi 26. marraskuuta 2008 EU:n valtionpäämiesten ja pääministerien pyynnöstä Euroopan taloudellista elvytyssuunnitelmaa koskevan tiedonannon, jossa lueteltiin joukko räätälöityjä toimenpiteitä, joilla pyritään stimuloimaan investointeja ja tarjoamaan kansantalouksille tiukkojen budjettirajoitusten vallitessa täydentävää julkista rahoitusta, jolla kansantaloudet saadaan uudelleen vauhtiin, tehostetaan kysyntää ja viime kädessä parannetaan kuluttajien luottamusta järjestelmää kohtaan.

Talousarvion näkökulmasta Euroopan yhteenkuuluvuuspolitiikka näyttää olevan yksi luotettavimmista ja tehokkaimmista välineistä tämän saavuttamiseksi, kun siitä on jaksolle 2007–2013 varattu 347 miljardia euroa, joista 250 miljardia euroa on osoitettu Lissabonin sopimukseen liittyviin tavoitteisiin.

Elvytyssuunnitelmassa asetettuja painopisteitä vastaavasti ja tavoitteenaan investointien ja siten ohjelmien täytäntöönpanon nopeuttaminen komissio hyväksyi viime marraskuun lopulla joukon ehdotuksia, joilla pyritään tekemään aiheelliset muutokset nykyiseen rakennerahastoasetusten pakettiin, eli Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1083/2006, Euroopan aluekehitysrahastosta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1080/2006 sekä Euroopan sosiaalirahastosta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1081/2006.

Yleisen asetuksen muutoksilla pyritään kahteen ensisijaiseen tavoitteeseen: yhtäältä pyritään nopeuttamaan varojen käyttöä, jotta hankkeiden toteuttamista varten on käytettävissä enemmän varoja; toisaalta pyritään yksinkertaistamaan sääntöjä, jotta mahdollistetaan ohjelmien ja hankkeiden nopeampi toteuttaminen.

Euroopan komissio esittää erityisesti neljää toiminta-alaa:

1.  EIP:n ja EIR:n tuen lisääminen (44 ja 46 artikla): Euroopan investointipankille (EIP) ja Euroopan investointirahastolle (EIR) annetaan rahoitusjärjestelyjen yhteydessä mahdollisuus tehdä sopimuksia suoraan. Lisäksi molemmat instituutiot voivat antaa enemmän taloudellista tukea teknisiin toimintoihin, jotka liittyvät hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen.

2.  Menojen tukikelpoisuuden yksinkertaistaminen (56 artikla): tehdään muutos, joka mahdollistaa yleiskustannusten maksamisen kertasuorituksena. Lisäksi luontoissuoritukset hyväksytään tukikelpoisiksi, mikä helpottaa yhteisrahoitusosuuden saavuttamista. Jotta voidaan varmistaa hankkeiden tukikelpoisuussääntöjen yhtäläinen täytäntöönpano koko ohjelmakauden ajan, esitetään takautuvuuslauseketta, jotta tätä artiklaa voidaan soveltaa 1. elokuuta 2006 alkaen.

3.  EAKR:n ja ESR:n ennakkomaksun korotus (82 artikla): EU-12-jäsenvaltioiden ennakkomaksua vuodelle 2009 korotetaan 2 prosentilla, kun taas EU-15-jäsenvaltiot hyötyvät uuden 2,5 prosentin erän käyttöönotosta samana vuonna. Kun kyseessä ovat Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen mukaiset ohjelmat, joihin osallistuu vähintään yksi jäsenvaltio, joka on liittynyt EU:hun 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, vuodelle 2009 otetaan käyttöön 2 prosentin lisäennakko. Tällä toimenpiteellä saavutettu lisäennakoiden kokonaismäärä on 6,25 miljardia euroa.

4.  Suurhankkeiden menojen nopeuttaminen (78 artikla): maksujen nopeuttamiseksi annetaan mahdollisuus jättää maksupyyntöjä, jotka liittyvät kustannuksiin, jotka ovat muodostuneet ennen kuin komissio on hyväksynyt hankkeen. Lisäksi ennakkomaksuilta poistetaan tämänhetkinen 35 prosentin yläraja perustamissopimuksen 87 artiklan mukaisten valtiontukien yhteydessä, mikä antaa valtiontukien saajille mahdollisuuden 100 prosentin ennakkomaksuihin.

Euroopan parlamentti pitää tervetulleena, että komissio on toiminut nopeasti ja esittänyt näitä lainsäädännön muutoksia, jotka varmasti auttavat torjumaan odottamattoman talouskriisin kielteisiä vaikutuksia, mutta pahoittelee, että muita tärkeitä muutoksia ei ole suunnitteilla. Olisi erityisesti ollut suositeltavaa tehdä 71 artiklaan (hallinta- ja valvontajärjestelmien perustaminen) muutos, joka antaa talousjärjestelmälle käytännön likviditeettiä. Ehdotuksen mukaan välimaksut sallitaan vain vuonna 2009, kun jäsenvaltion lausunto on varaukseton, vaikka komissio on esittänyt huomautuksia (menot, joiden osoitetaan myöhemmin olevan hallinta- ja valvontajärjestelmän vastaisia, vähennettäisiin ensimmäisestä seuraavasta maksuhakemuksesta).

Tarkistuspaketti on suunniteltu vastaukseksi väliaikaiseen mutta poikkeuksellisen kriittiseen tilanteeseen; se vastaa kuitenkin itse asiassa täysin Euroopan parlamentin viime vuosina toistuvasti esittämää toivomusta, jonka mukaan rakennerahastoasetusten mukaisten nykyisten sääntöjen soveltamismenettelyjä olisi yksinkertaistettava ja niiden joustavuutta lisättävä.

Erityisesti joustavuuden mahdollistaminen yhteisön ja kansallisen rahoitusosuuden jakautumisessa koko ohjelmakauden aikana tarjoaa kansantalouksille välitöntä kassavirtaa, mikä on olennaisen tärkeää reagoitaessa niiden nykyisiin budjettirajoituksiin.

Ehdotetut toimenpiteet on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan vastata jäsenvaltioiden välittömään likviditeetin tarpeeseen, auttaa edunsaajia käyttämään lisää varoja ja käyttämään ne nopeammin. Ehdotettujen muutosten nopea voimaantulo on itse asiassa olennaisen tärkeää niiden täyden tehokkuuden varmistamiseksi erityisesti vuoden 2009 ennakkomaksuerien korotuksen osalta.

Yhteisön toimielimiä kehotetaan siksi nopeaan päätöksentekoprosessiin, jotta varmistetaan toimenpiteiden nopea toteutus ja ensimmäisten tulosten saavuttaminen lähikuukausina, minkä Euroopan parlamentti täysin hyväksyy.

Kuitenkin on todettava, että Euroopan parlamentti olisi halunnut enemmän sananvaltaa: ehdotusten kiireellisyys ja lyhyt aikataulu eivät tarjoa EP:lle mitään mahdollisuutta esittää huomautuksia yleisasetuksesta eikä esittää tarkistuksia EAKR- ja ESR-asetuksiin.

Nykytilanne muodostaa kuitenkin hyödyllisen harjoituksen, joka korostaa tarvetta aloittaa toimielinten välinen vuoropuhelu ajoissa, kun aletaan neuvotella uudesta lainsäädäntöpaketista, joka koskee rakennerahastoja vuoden 2013 jälkeen.

Lähitulevaisuutta silmällä pitäen tämä ehdotus muodostaa vain yhden esimerkin siitä sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistamisen periaatteesta, jota on tiukasti seurattava, jotta helpotetaan edunsaajien mahdollisuutta saada ja käyttää rakennerahastojen varoja.

Siksi Euroopan parlamentti arvostaa suuresti neuvoston aloitetta muodostaa yksinkertaistamista tarkasteleva epävirallinen työryhmä ja odottaa voivansa esittää näkemyksensä ensimmäisistä tulevaisuutta koskevista tämänsuuntaisista tuloksista ja ehdotuksista.

Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti pyytää neuvostoa ja komissiota ottamaan täysimääräisesti huomioon sen suositukset sekä antamaan parlamentille säännöllisesti tietoa neuvottelujen menettelyistä, keskusteluista ja tuloksista.

Vaikka tässä käsiteltävien muutosten ei ole tarkoitus muuttaa koheesiopolitiikan yleistä soveltamisalaa, nämä kriittiset olosuhteet voivat muodostaa keinon, jolla voimme nopeammin mukauttaa tulevaa politiikkaa muuttuvan maailman tarpeita ja odotuksia vastaavasti ja valmistaa tietä seuraavan ohjelmajakson moninaisia haasteita varten.

budjettivaliokunnAN LAUSUNTO (23.2.2009)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Valmistelija: Nathalie Griesbeck

LYHYET PERUSTELUT

1. Ehdotuksen sisältö

Komission ehdotuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 1083/2006, jossa käsitellään Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston varainhoitoa koskevia yleisiä säännöksiä. Ehdotetuilla toimilla pyritään hyväksyntämenettelyn puitteissa vastaamaan rahoituskriisiin ja sen sosioekonomisiin vaikutuksiin. Rakennerahastojen täytäntöönpanoa nopeutetaan ja kasvua ja työllisyyttä vauhditetaan koheesiopolitiikan avulla.

Ehdotus sisältää erityisesti seuraavat muutokset:

·  Laajennetaan rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin liittyvän 44 artiklan soveltamisalaa Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) toimien osalta. Tavoitteena on tukea jäsenvaltioita toimenpideohjelmien valmistelussa ja toteuttamisessa.

·  Muutetaan 56 artiklaa, joka koskee menojen tukikelpoisuutta. Tavoitteena on yhtäältä selkeyttää mahdollisuutta maksaa yleiskustannuksia kiinteän yleiskustannustason perusteella ja toisaalta sallia luontoissuoritusten käsittely tukikelpoisina menoina. Muutosta pitäisi voida soveltaa takautuvasti 1. elokuuta 2006 alkaen.

·  Muutetaan menoilmoituksista annettuja säännöksiä:

     i) mahdollistetaan suurhankkeisiin liittyvien menojen sisällyttäminen välimaksuja koskeviin pyyntöihin ennen kuin komissio on hyväksynyt suurhankkeen

     ii) korotetaan perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettujen valtiontukien osalta tuen myöntävän elimen tuensaajille maksamien ennakoiden 35 prosentin yläraja 100 prosenttiin.

·  Korotetaan rakennerahastojen ennakkomaksun kolmatta erää (2009) 2 prosenttiyksiköllä niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, ja otetaan rakennerahastoissa käyttöön kolmas erä (2009), joka on suuruudeltaan 2,5 prosenttia ja joka on tarkoitettu niille jäsenvaltioille, jotka kuuluivat Euroopan unioniin ennen 1. toukokuuta 2004. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tapauksessa myönnetään 2 prosenttiyksikön suuruinen lisäys vuonna 2009, jos vähintään yksi ohjelman osallistujista on jäsenvaltio, joka on liittynyt Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Nämä lisävarat on tarkoitus asettaa käyttöön vuoden alussa, ja ne olisi siirrettävä nopeasti tuensaajille moitteettoman varainhoidon sääntöjen mukaisesti.

2. Valmistelijan kommentit

Lausunnon valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja muihin komission ehdottamaan elvytyssuunnitelmaan liittyviin rakennepolitiikan toimiin, joilla on tarkoitus vastata maailman rahoitus- ja sosioekonomiseen kriisiin ja joiden rahoitusosuus olisi 6,3 miljardia euroa.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin, myös siihen, että EIP osallistuu Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan myöntämällä rahoitusta tai uusia lainoja ja varoja ja siihen, että lievennetään perusteita, joilla nykyisin voi saada rahoitusta Euroopan unionin talousarviosta. Valmistelija pitää kuitenkin valitettavana, ettei jäsenvaltioiden kesken ole tähän mennessä päästy sopuun vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta, koska vapauttamalla viisi miljardia euroa Euroopan laajuisten energiaverkostojen ja laajakaistan rahoittamiseen voitaisiin täydentää elvytyssuunnitelmaa.

Valmistelija muistuttaa, että koheesiopolitiikan osuus vuosien 2007–2013 rahoituskehyksestä on 36 prosenttia eli 347 miljardia euroa nykyisillä hinnoilla. Se on siis tärkeä rahoitusväline, jolla on taloutta elvyttävää kerrannaisvaikutusta.

Valmistelija pitää komission suunnittelemia ennakkomaksuja koskevia toimia sopivina tukemaan jäsenvaltioita, jotta toimenpideohjelmat voidaan käynnistää nopeasti. Hän korostaa kuitenkin, että nämä investointitoimet on toteutettava yhtenäisesti ja koordinoidusti kaikissa jäsenvaltioissa. Näin vältetään se, että rahastojen hallinnoinnin helpotukset pahentavat tai lisäävät nykyisiä eroavuuksia, vaikka niiden pitäisi edistää koheesiota.

Tässä yhteydessä valmistelija pitää valitettavana, että tämä yhteistyö ei myötävaikuta tarpeeksi todellisen yhteisen talouspolitiikan valmisteluun.

Valmistelija pitää valitettavana, ettei komissio ole toimittanut ennusteitaan kyseisen lainsäädäntömuutoksen vaikutuksesta toimenpideohjelmiin. Hän pohtii toimenpideohjelmien muuttamisen tarvetta ja sitä, miten muutos mahdollisesti vaikuttaa ohjelmien toteuttamisajankohtaan.

Lisäksi valmistelija korostaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa rahastojen moitteettomasta hallinnoinnista, jota komissio valvoo. Valmistelija muistuttaa myös Euroopan parlamentin toistuvista pyynnöistä ottaa asianmukaisella poliittisella tasolla käyttöön yhteisesti hallinnoitujen yhteisön rahastojen toteuttamiseen liittyvä kansallinen lausuma (katso toimielinsopimuksen 44 kohta, 17. toukokuuta 2006).

Valmistelija ilmaisee uudestaan huolensa otsakkeeseen 1 B (koheesio) kirjattujen toimien maksuviivästyksistä – kyse on kuitenkin Euroopan unionin vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen ensisijaisesta poliittisesta tavoitteesta – ja katsoo, että komission ehdotuksen avulla viivästymisiä voidaan vähentää, koska rahoituksen maksua aikaistetaan.

Hän muistuttaa tässä yhteydessä myös siitä, että Euroopan parlamentti hyväksyi 21. marraskuuta 2008 pidetyssä koheesiopolitiikan maksatuksia ja toteuttamista koskevassa neuvottelussa julkilausumia, joissa se muun muassa pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet koheesiopolitiikan asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

Tämän lisäksi valmistelija korostaa, että suunnitelluilla toimilla olisi voitava vähentää kuluvan vuoden ja ensi vuoden maksamatta olevia sitoumuksia, ja pyytää komissiota esittämään tarkennuksia tästä asiasta. Hän haluaisi erityisesti komission selvittävän, miten kyseessä oleva ehdotus vaikuttaa vuoden 2009 talousarvioon ja vuoden 2010 talousarvion valmisteluun.

Valmistelija on tyytyväinen ehdotuksen yksinkertaistamispyrkimyksiin, koska on selvää, että rakennepolitiikan täytäntöönpanon viivästykset johtuvat osaltaan liian sitovista menettelytavoista, joita olisi kiireellisesti yksinkertaistettava.

Koska nykyisessä kriisitilanteessa on toimittava kiireellisesti, valmistelija puoltaa tämän ehdotuksen hyväksymistä.

******

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ehdottamaan parlamentille puoltavan lausunnon antamista.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset

Viiteasiakirjat

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

19.1.2009

Asiasta vastaava valiokunta

REGI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.2.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Valiokuntakäsittely

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.2.2009)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 ‑C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Valmistelija: Gabriela Creţu

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan taloutta vakavasti koettelevien vaikeuksien odotetaan hidastavan sekä keskipitkän aikavälin potentiaalista talouskasvua että vuosien 2009 ja 2010 tosiasiallista kasvua tuntuvasti. Huonot talousnäkymät aiheuttanevat varsin kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden julkiseen talouteen. Tuntuvia häiriöitä saattaa näin ollen kohdistua myös koheesiopolitiikan toteutusedellytyksiin, joiden mukaan rakennerahastojen käyttöön asettaminen vaatii kansallista osarahoitusta.

Tiettyjä voimassa olevia säännöksiä olisi muutettava, jotta investointihankkeiden toteuttamista ja yhteisön määrärahojen sitomista voidaan nopeuttaa EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden talouden tukemiseksi.

Kyseessä ovat muun muassa ennakkomaksuja koskevat säännökset sekä säännökset, jotka koskevat menoilmoituksia, menojen tukikelpoisuutta sekä rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä.

Komission ehdotuksessa pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot voivat täysimittaisesti hyödyntää käytössä olevia joustomahdollisuuksia, muun muassa muuttaa tai jopa yksinkertaistaa tarpeen mukaan ohjelmia, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin tarpeita.

Komissio ehdottaa Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annettuun asetukseen (EY) N:o 1083/2006 muutoksia, joiden tarkoituksena on tasapainottaa talouskriisin kielteisiä vaikutuksia; tavoitteena on nopeuttaa rahastojen täytäntöönpanoa lyhyellä aikavälillä muun muassa lisäämällä pk-yrityksille myönnettävää tukea ja tukea sitä kautta reaalitaloutta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komissio ehdottaa, että

–                laajennetaan rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin liittyvän 44 artiklan soveltamisalaa Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) toimien osalta; tavoitteena on tukea jäsenvaltioita toimenpideohjelmien valmistelussa ja toteuttamisessa;

–                muutetaan 56 artiklaa, joka koskee menojen tukikelpoisuutta, jotta voidaan selkeyttää mahdollisuutta maksaa yleiskustannuksia kiinteän yleiskustannustason perusteella ja mahdollistaa luontoissuoritusten käsittely tukikelpoisina menoina rahastojen perustamisen tai niihin maksettavien osuuksien yhteydessä;

–                muutetaan menoilmoituksista annettuja säännöksiä i) suurhankkeiden osalta siten, että poistetaan kielto, jonka mukaan suurhankkeisiin liittyviä menoja ei saa sisällyttää välimaksuja koskeviin pyyntöihin ennen kuin komissio on hyväksynyt suurhankkeen, ja ii) perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettujen valtiontukien osalta siten, että poistetaan rajoitus, jonka mukaan tuen myöntävän elimen tuensaajille maksamat ennakot eivät saa olla yli 35 prosenttia, ja sallitaan 100 prosenttiin nousevat ennakot muiden edellytysten pysyessä muuttumattomina;

–                korotetaan rakennerahastojen ennakkomaksun kolmatta erää (2009) 2 prosenttiyksiköllä niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, otetaan rakennerahastoissa käyttöön kolmas erä (2009), joka on suuruudeltaan 2,5 prosenttia ja joka on tarkoitettu niille jäsenvaltioille, jotka kuuluivat Euroopan unioniin sellaisena kuin se oli ennen 1. toukokuuta 2004; Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tapauksessa myönnetään 2 prosenttiyksikön suuruinen lisäys vuonna 2009, jos vähintään yksi ohjelman osallistujista on jäsenvaltio, joka on liittynyt Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen.

******

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa puoltavan lausuntonsa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset

Viiteasiakirjat

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

19.1.2009

Asiasta vastaava valiokunta

REGI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

3.2.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Gabriela Creţu

2.12.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset

Viiteasiakirjat

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

19.1.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

3.2.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.2.2009

EMPL

3.2.2009

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iratxe García Pérez

19.1.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.3.2009