AJÁNLÁS az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

11.3.2009 - (COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6 0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Iratxe García Pérez

Eljárás : 2008/0233(AVC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0127/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0127/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6 0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2008)0803),

–   tekintettel az EK-Szerződés 161. cikkének (3) bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C6‑17575/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság ajánlására, valamint a Költségvetési Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6‑0127/2009),

1.  hozzájárulását adja a tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

Az Európai Uniónak egy korábban ismeretlen méretű válsággal kell szembenéznie, amely eredetileg a pénzpiacokat érintette, jelenleg azonban a reálgazdaságban is érezteti negatív, és teljes mértékben még nem kiszámítható hatását a növekedési és foglalkoztatási kilátások romlása és a költségvetési hiányok növekedése formájában, amelyek következtében egyes tagállamok valódi recesszióba süllyedtek.

Annak érdekében, hogy az EU tagállamai és régiói segítséget kapjanak a jelenlegi nehéz körülmények leküzdésében, több összehangolt fellépést indítottak nemzeti és közösségi szinten egyaránt.

2008. november 26-án az EU állam- és kormányfőinek felkérésére az Európai Bizottság közzétette „Az európai gazdasági helyreállítási terv” című közleményét, amely egy sor célzott intézkedést tartalmaz azzal a céllal, hogy ösztönözze a beruházásokat, a nemzetgazdaságoknak pedig – szigorú költségvetési feltételek mellett – további közösségi forrásokat juttasson a nemzetgazdaságok talpra állítása, a kereslet élénkítése, végső soron pedig a fogyasztók rendszerbe vetett bizalmának helyreállítása érdekében.

Költségvetési szempontból az európai kohéziós politika 2007–2013 közötti időszakra szóló 347 milliárd eurós kerete, amelyből 250 milliárdot a lisszaboni napirenddel kapcsolatos célkitűzésekre különítettek el, az egyik leghitelesebb és leghatékonyabb eszköznek tűnik e cél elérése érdekében.

Ezért a helyreállítási tervben meghatározott prioritásokkal, valamint a beruházásoknak, és ebből következőleg a programok végrehajtásának a felgyorsítására vonatkozó célkitűzésekkel összhangban tavaly november végén a Bizottság egy sor javaslatot fogadott el, amelyek célja a strukturális alapokra vonatkozó meglévő rendeletcsomag, nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006 európai tanácsi rendelet (általános rendelet), az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) szóló 1080/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Szociális Alapról (ESZA) szóló 1081/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet fentieknek megfelelő módosítása.

Ami az általános rendelet módosítását illeti, két prioritást határoztak meg: egyfelől a kifizetések felgyorsítását a projektek végrehajtásához rendelkezésre álló likvid eszközök növelése érdekében; másrészről pedig a szabályok egyszerűsítését, ami lehetővé tenné a programok és projektek gyorsabb végrehajtását.

Az Európai Bizottság különösen négy főbb területen tett javaslatot a fellépésre:

1.  Az EBB és az EBA támogatásának növelése: (44. és 46. cikk): annak lehetőségének bevezetése, hogy a pénzügyi tervezési műveletek keretében az Európai Beruházási Banknak és az Európai Beruházási Alapnak közvetlenül ítélhessenek oda szerződéseket. Továbbá mindkét intézmény növelheti az előkészítő és végrehajtási projektekkel kapcsolatos technikai tevékenységek számára nyújtott pénzügyi támogatást.

2.  A költségek elszámolhatóságának egyszerűsítése (56. cikk): módosítást javasoltak annak érdekében, hogy átalánydíjas alapon számolhassák el az általános költségeket. Továbbá a természetbeni hozzájárulásokat elszámolható költségnek ismerik el, hozzájárulva ezzel a társfinanszírozási rész eléréséhez. Annak érdekében, hogy az egész programidőszak alatt közös végrehajtási szabályokat alkalmazzanak, visszamenőleges hatályú záradékot iktattak be, hogy ez a cikk 2006. augusztus 1-től léphessen életbe.

3.  Az ERFA és az ESZA előfinanszírozásának növelése (82. cikk): az EU-12 számára 2009-ben kifizetendő előfinanszírozási részlet 2%-kal nő, míg az EU-15 ugyanebben az évben 2,5%-os növelésben részesül. Az Európai Területi Célkitűzés alatt, legalább egy, 2004. május 1. után csatlakozott tagállam részvételével folyó programok számára további 2% kiegészítő előleget fizetnek ki a 2009-es évre. Az említett intézkedéssel elért kiegészítő előlegek teljes összege 6,25 milliárd euró.

4.  A jelentősebb projektek kifizetéseinek felgyorsítása (78. cikk): a kifizetések felgyorsítása érdekében lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyan költségekkel kapcsolatos kifizetési kérelmeket is benyújtsanak, amelyek a projekt Bizottság általi jóváhagyása előtt keletkeztek. Továbbá a Szerződés 87. cikkének hatálya alá tartozó állami támogatások keretében az előlegfizetés jelenlegi, 35%-ban megállapított maximumát eltörlik, lehetővé téve, hogy az állami támogatások kedvezményezettjei akár 100%-os előlegben részesüljenek.

Az Európai Parlament üdvözli a Bizottság gyors intézkedését, amellyel a fenti jogalkotási módosításokra javaslatot tett. Ezek a módosítások bizonyosan segítenek majd e váratlan pénzügyi válság negatív hatásainak kezelésében, ugyanakkor mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem terveznek más lényeges módosításokat. Különösen ajánlott lenne a 71. cikk módosítása (Az irányítási és ellenőrzési rendszerek felállítása) annak érdekében, hogy konkrét likvid pénzeszközöket vigyenek be a gazdasági rendszerbe. A javaslat arra vonatkozott, hogy amennyiben a tagállam véleménye feltételek nélküli, még akkor is engedélyezzék a köztes kifizetéseket 2009-re vonatkozólag, ha a Bizottság észrevételeket tett az üggyel kapcsolatban (azon kifizetéseket, amelyekről később kiderül, hogy nem feleltek meg az irányítási és ellenőrzési rendszereknek, levonnák a soron következő kifizetési kérelemből).

Noha a felülvizsgálati csomagot egy ideiglenes, de kivételesen kritikus helyzetre való válaszként hozták létre, az teljes értékű választ ad az Európai Parlament által az elmúlt évek során több alkalommal előterjesztett, az eljárások egyszerűsítésére és a strukturális alapokra vonatkozó rendeletek meglévő szabályainak rugalmasabb alkalmazására vonatkozó felszólításra.

Különösen a finanszírozásból a teljes programozási időszak alatt vállalt közösségi és nemzeti részarányok meghatározásakor alkalmazható rugalmasság biztosít majd azonnali készpénzbeáramlást a nemzetgazdaságokba, ami létfontosságú a jelenlegi költségvetési megszorításokra való reagálás érdekében.

A javasolt intézkedéseket gyorsan kell elfogadni a tagállamokban jelentkező, azonnali likviditási igény kielégítése érdekében, aminek segítségével a kedvezményezettek több forrást és gyorsabban költhetnének el. A javasolt módosítások gyors hatálybalépése érdekében valóban létfontosságú teljes hatékonyságuk biztosítása, különösen ami a 2009. évre vonatkozó előfinanszírozás növelését illeti.

Ezért annak érdekében, hogy az intézkedések gyorsan alkalmazhatók és az első eredmények már a következő hónapok során elérhetők legyenek, felkérik az európai intézményeket döntéshozatali folyamataik felgyorsítására. Az Európai Parlament teljes mértékben támogatja ezt az álláspontot.

Az Európai Parlament ugyanakkor szerette volna, ha nagyobb mértékben bevonják a döntéshozatalba: a javaslatok sürgőssége és a rendelkezésre álló idő szűkössége lehetetlenné tette, hogy az EP észrevételeket tehessen az általános rendelethez és módosításokat nyújtson be az ERFA- és az ESZA-rendelethez.

Ugyanakkor a jelenlegi körülmények hasznos gyakorlási lehetőséget nyújtanak, amely rávilágít az intézményközi párbeszéd időben történő megindításának szükségességére a strukturális alapokra vonatkozó, 2013 utánra szóló új jogalkotási csomaggal kapcsolatos tárgyalások alkalmával.

A közeljövőt tekintve továbbá a szabályok és eljárások egyszerűsítésének elvét – amelynek a jelenlegi javaslatok csak egy példáját jelentik – szigorúan követni kell annak érdekében, hogy a kedvezményezettek könnyebben hozzáférhessenek a strukturális alapokhoz, és könnyebben felhasználhassák azokat.

Az Európai Parlament ezért nagyra értékeli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy informális szakértői csoport jöjjön létre az egyszerűsítés megvitatására, és örömmel várja, hogy kifejthesse véleményét az ebbe az irányban elért első jövőbeli eredményekkel és a kapcsolódó javaslatokkal kapcsolatban.

Ebben az összefüggésben az Európai Parlament felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy teljes mértékben vegye figyelembe ajánlásait, és hogy rendszeresen tájékoztassák a tárgyalások eljárásaival, az ott folyó vitákkal és azok eredményével kapcsolatban.

Noha a jelenlegi módosítások célja nem a kohéziós politika általános hatályának megváltoztatása, e kritikus körülmények lehetővé teszik, hogy a jövőbeli politikát a gyorsabban változó világ igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, és felkészüljünk az elkövetkező programozási időszakban várható sokféle kihívásra.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság RÉSZÉRŐL (23.2.2009)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0803 – 17575/2008 - C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

A vélemény előadója: Nathalie Griesbeck

RÖVID INDOKOLÁS

1. A javaslat tartalma

A Bizottság javaslata módosítja az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseit. A hozzájárulási eljárás keretében javasolt intézkedések szembe kívánnak nézni a pénzügyi válsággal és társadalmi-gazdasági következményeivel, meggyorsítva a strukturális alapok végrehajtását, és a kohéziós politika révén ezzel újraindítva a növekedést és növelve a foglalkoztatást.

A javaslat az alábbi módosításokat tartalmazza:

· a pénzügyi konstrukciókról szóló 44. cikk alkalmazási körének kiterjesztése az EBB és az EBA által nyújtott olyan támogatásokra, amelyek a tagállamokat az operatív programok előkészítésében és végrehajtásában segítik;

· a költségek elszámolhatóságáról szóló 56. cikk módosítása annak érdekében, hogy egyértelművé váljon az általános költségek átalány formájában történő kifizetésének lehetősége, és hogy lehetővé váljon, hogy a természetbeni hozzájárulásokat beemeljék az elszámolható kiadások körébe; ezt a módosítást visszamenőleg, 2006. augusztus 1-jétől kellene alkalmazni.

· a költségnyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések:

- i) egyrészt a nagy projektek esetében lehetővé teszik, hogy a felmerülő költségeket a Bizottság jóváhagyása előtt feltüntethessék az időközi kifizetési kérelemben,

- ii) másrészt a Szerződés 87. cikke szerinti állami támogatások esetében megemelik a kedvezményezettek számára a 100%-os támogatást nyújtó szerv által folyósítható előleg 35%-os plafonját.

· strukturális alapok esetében az előfinanszírozás harmadik részének 2%-os növelése (2009) azon tagállamokban, amelyek 2004. május 1-jén vagy azután csatlakoztak az Európai Unióhoz, valamint egy harmadik, 2,5%-os rész létrehozása (2009) a 2004. május 1-je előtt csatlakozott országoknak szóló strukturális alapok esetében; Az európai területi együttműködés célkitűzése vonatkozásában amennyiben a programban legalább egy 2004. május 1-jén vagy azután csatlakozott tagállam is részt vesz, 2009-ben további 2% jár neki. Az év elején rendelkezésre bocsátandó kiegészítő forrásokat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak teljes mértékű betartásával mielőbb el kell juttatni a kedvezményezettekhez.

2. Az előadó észrevételei

A vélemény előadója kedvezően fogadja a Bizottság javaslatát és a Bizottság által javasolt gazdaságélénkítési tervben a strukturális politikához kapcsolódóan a pénzügyi és társadalmi-gazdasági válság leküzdése érdekében javasolt többi intézkedést, amelyek összege 6,3 milliárd euró.

Az előadó kedvezően fogadja a Bizottság javaslatait, beleértve az EBB finanszírozás vagy új kölcsönök és támogatások nyújtásával történő részvételét az európai gazdaságélénkítési tervben, illetve az Európai Unió költségvetéséből való támogathatóság jelenlegi jogosultsági kritériumainak lazítását lehetővé tevő lépéseket. Az előadó ugyanakkor sajnálja, hogy nem született megállapodás a tagállamok között a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy 5 milliárd eurót felszabadítsanak a transzeurópai energia- és szélessávú hálózat finanszírozására, amelyek a gazdaságélénkítési terv kiegészítő elemei lehetnének.

Az előadó emlékeztet, hogy a kohéziós politika teszi ki a 2007–2013-as pénzügyi keret 36%-át, jelenértéken 347 milliárd eurót, tehát az egyik legnagyobb pénzügyi eszközről van szó, amely élénkítő hatást gyakorolhat a gazdaságélénkítési terv vonatkozásában is.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság által tervezett előfinanszírozási intézkedéseket azért fogadták el, hogy ezzel támogassák a tagállamokat az operatív programok gyors elindításában. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy e beruházási politikákat homogén és a tagállamok között koordinált módon kell végrehajtani, hogy a támogatások kezelésének megkönnyítése a kohézió erősítése helyett ne a fennálló egyenlőtlenségeket növelje vagy újakat hozzon létre.

Ennek kapcsán az előadó sajnálja, hogy az együttműködés nem járul hozzá kellő mértékben egy valódi közös gazdaságpolitika kidolgozásához.

Az előadó sajnálja, hogy a Bizottság nem küldte meg a jogszabály-módosítás operatív programokra gyakorolt hatásaira vonatkozó előrejelzéseit, és felveti a kérdést, hogy kell-e módosítani az operatív programokat, valamint hogy ez milyen hatással lenne végrehajtásuk időpontjára.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a Bizottság ellenőrzése mellett a tagállamok felelnek a támogatások megfelelő kezeléséért. Az előadó emlékeztet, hogy az Európai Parlament több alkalommal kérte, hogy vezessék be a megosztott kezelésű közösségi alapok (lásd a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 44. pontját) végrehajtására vonatkozó, megfelelő politikai szinten tett nemzeti nyilatkozatot.

Az előadó ismét aggodalmát fejezi ki az 1B fejezetben (Kohézió) szereplő politikák késedelmes kifizetése miatt – miközben az az Európai Unió egyik politikai prioritása a 2007–2013-as pénzügyi keretben –, és úgy véli, hogy a Bizottság javaslata a finanszírozás megelőlegezése révén csökkentheti e késedelmet.

Emlékeztet továbbá az Európai Parlament által a 2008. november 21-i egyeztetés során elfogadott nyilatkozatokra a kohéziós politika kifizetéseire és végrehajtására vonatkozóan, amelyekben az Európai Parlament megismétli kérését a tagállamokhoz, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést a kohéziós politika megfelelő végrehajtása érdekében.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a tervezett lépések hatására csökkenhetnek a folyó évben és a következő évben fennálló kötelezettségvállalások, és kéri a Bizottságot, hogy nyújtson ezzel kapcsolatban további tájékoztatást. Kéri, hogy a Bizottság tisztázza, hogy a szóban forgó javaslat milyen hatással lesz a 2009-es költségvetésre és a 2010-es költségvetés előkészítésére.

Végül, az előadó kedvezően fogadja a javaslat egyszerűsítő jellegét, hiszen köztudott, hogy a strukturális politika végrehajtása sokszor azért szenved késedelmet, mert az eljárások túl bonyolultak, ezért sürgősen egyszerűsítésre szorulnak.

Összegzésképp, mivel a válsághelyzetben gyorsan kell cselekedni, az előadó kedvező véleményt nyilvánít a javaslat elfogadásáról.

******

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja hozzájárulását.

ELJÁRÁS

Cím

Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap: pénzgazdálkodási rendelkezések

Hivatkozások

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Az EP hozzájárulása kérésének dátuma

19.1.2009

Illetékes bizottság

REGI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.2.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

23.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság RÉSZÉRŐL (11.2.2009)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

A vélemény előadója: Gabriela Creţu

RÖVID INDOKOLÁS

Az európai gazdaságot ért súlyos megrázkódtatások nemcsak a potenciális középtávú növekedési rátát fogják várhatóan csökkenteni, hanem a 2009. és 2010. évi reálnövekedést is jelentősen visszafogják. E kedvezőtlen gazdasági kilátások igen negatív hatással lesznek a tagállamok államháztartására. Továbbá a kohéziós politika végrehajtási feltételei terén –amelyek értelmében a strukturális alapok mobilizálásához nemzeti társfinanszírozásra van szükség – komoly zavarok állhatnak be.

Ebben a helyzetben egyes jelenleg hatályos szabályozási rendelkezéseket ki kell igazítani annak érdekében, hogy felgyorsulhasson a beruházási projektek végrehajtása és az EU tagállamai és régiói gazdaságainak szánt közösségi előirányzatok lekötése.

E rendelkezések közé tartoznak az előfinanszírozásra, a költségnyilatkozatokra, valamint a kiadások támogathatóságára és a finanszírozási eszközökre vonatkozó rendelkezések.

A Bizottság javaslatának az a célja, hogy biztosítsa, hogy a tagállamok teljesen rugalmasan alkalmazhassák a meglévő lehetőségeket, beleértve szükség esetén a programok módosításának vagy egyszerűsítésének eshetőségét is annak érdekében, hogy jobban igazodjanak az új igényekhez.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendelet Bizottság által javasolt módosításainak célja a gazdasági válság negatív hatásainak ellensúlyozása azért, hogy – a reálgazdaság érdekében – rövid időn belül felgyorsuljon az alapok végrehajtása, elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás megerősítése révén.

A fenti célok elérése érdekében a Bizottság a következőket javasolja:

–                a finanszírozási eszközökről szóló 44. cikk alkalmazási körének kiterjesztése az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Beruházási Alap (EBA) által nyújtott azon támogatásra, amely a tagállamokat az operatív programok előkészítésében és végrehajtásában segíti;

–                a költségek elszámolhatóságáról szóló 56. cikk módosítása annak érdekében, hogy egyértelművé váljon az általános költségek átalány formájában történő kifizetéseinek lehetősége, és hogy bevezesse annak a lehetőségét, hogy a természetbeni hozzájárulásokat az alapok létrehozásakor – vagy az alapokhoz való hozzájáruláskor – beemeljék az elszámolható kiadások körébe;

–                a költségnyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések módosítása: i. a nagyobb projektek esetében azáltal, hogy a projektnek a Bizottság által történő jóváhagyása előtt felmerülő költségek időközi kifizetési kérelmekből való kizárását megszüntetik és ii. a Szerződés 87. cikke szerinti állami támogatások esetében eltörlik a kedvezményezettek számára a támogatást nyújtó szerv által folyósítható előleg 35%-os plafonját, lehetővé téve ezáltal akár a 100%-os támogatást, miközben a többi feltétel változatlan marad;

–                az előfinanszírozás harmadik részletének (2009) 2%-os növelése a strukturális alapok esetében azon tagállamok számára, amelyek 2004. május 1-én vagy azt követően csatlakoztak az Európai Unióhoz, illetve egy harmadik, 2,5%-os előfinanszírozási részlet (2009) létrehozása az Európai Unióban 2004. május 1-je előtti tagsággal rendelkező államok számára; az európai területi együttműködés tekintetében, ha az adott program legalább egy résztvevője 2004. május 1-jén vagy ezt követően csatlakozó tagállam, a program a 2009. évre 2%-os kiegészítő támogatásban részesüljön.

******

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottság mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja hozzájárulását.

ELJÁRÁS

Cím

Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap: pénzgazdálkodási rendelkezések

Hivatkozások

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Az EP hozzájárulása kérésének dátuma

19.1.2009

Illetékes bizottság

REGI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

3.2.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Gabriela Creţu

2.12.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

11.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

ELJÁRÁS

Cím

Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap: pénzgazdálkodási rendelkezések

Hivatkozások

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Az EP hozzájárulása kérésének dátuma

19.1.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

3.2.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.2.2009

EMPL

3.2.2009

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Iratxe García Pérez

19.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

9.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján