Ziņojums - A6-0127/2009Ziņojums
A6-0127/2009

IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

11.3.2009 - (COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

Reģionālās attīstības komiteja
Referente: Iratxe García Pérez

Procedūra : 2008/0233(AVC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0127/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0127/2009
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (COM(2008)0803 – 17575/2008),

–   ņemot vērā Padomes lūgumu (C6‑0027/2009) dot piekrišanu saskaņā ar EK līguma 161. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 75. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ieteikumu un Budžeta komitejas un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A6‑0127/2009),

1.  sniedz piekrišanu par priekšlikumu Padomes regulai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība pašlaik pārdzīvo nepieredzēti smagu krīzi, kas vispirms skāra finanšu tirgus, bet tagad ir aptvērusi reālo ekonomiku, nesot līdzi negatīvas un pagaidām skaidri neprognozējamas sekas — izaugsmes un nodarbinātības krituma un pieaugošā budžeta deficīta dēļ dažās dalībvalstīs iestājusies recesija.

Lai palīdzētu ES dalībvalstīm un reģioniem pārvarēt pašreizējās grūtības, ir uzsākti vairāki saskaņoti pasākumi dalībvalstīs un arī Kopienas mērogā.

Atbildot uz ES valstu un valdību vadītāju lūgumu, Eiropas Komisija 2008. gada 26. novembrī publicēja paziņojumu „Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns”, kurā bija minēta virkne īpaši izstrādātu pasākumu ar mērķi veicināt ieguldījumus un, ievērojot nopietnos budžeta ierobežojumus, piešķirt dalībvalstu tautsaimniecībām papildu publisku finansējumu, kas spētu no jauna mobilizēt dalībvalstu tautsaimniecības, palielināt pieprasījumu un ar laiku atjaunot patērētāju uzticību.

Attiecībā uz budžetu viens no pārliecinošākajiem un efektīvākajiem instrumentiem šāda apjoma plāna īstenošanai varētu būt Eiropas kohēzijas politika ar budžetu EUR 347 miljardi 2007.–2013. gada periodam, no kura EUR 250 miljardi atvēlēti ar Lisabonas stratēģiju saistītiem mērķiem.

Tādēļ saskaņā ar Atveseļošanas plānā noteiktajām prioritātēm un ar mērķi paātrināt ieguldījumus un rezultātā arī programmu īstenošanu pagājušā gada novembra beigās Komisija pieņēma virkni priekšlikumu ar nodomu attiecīgi grozīt spēkā esošo struktūrfondu regulu paketi, proti, Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (Vispārīgā regula), EP un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un EP un Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu (ESF).

Vispārīgās regulas grozījumos Komisija ir izvirzījusi divas prioritātes: no vienas puses, paātrināt izdevumus, lai nodrošinātu papildu likviditāti projektu īstenošanai; no otras puses, vienkāršot noteikumus, lai paātrinātu programmu un projektu īstenošanu.

Eiropas Komisija piedāvā četras galvenās intervences jomas:

1.  EIB un EIF atbalsta palielināšana (44. un 46. pants): finanšu operāciju sistēmas ietvaros ierosināta iespēja līgumu slēgšanas tiesības piešķirt Eiropas Investīciju bankai (EIB) un Eiropas Investīciju fondam (EIF). Turklāt abas struktūras var sniegt lielāku finansiālu atbalstu ar projektu sagatavošanu un īstenošanu saistītajiem tehniskajiem pasākumiem.

2.  Izdevumu atbilstības prasību vienkāršošana (56. pants): ierosinātie grozījumi paredz iespēju atlīdzināt pieskaitāmos izdevumus ar vienreizēju maksājumu. Turklāt par pieņemamiem izdevumiem tiek atzīti ieguldījumi natūrā, tādējādi palielinot līdzfinansējuma daļu. Lai nodrošinātu projektu atbilstības noteikumu vispārēju īstenošanu visā plānošanas periodā, ir noteikts, ka šim pantam ir atpakaļejošs spēks, proti, tas stājas spēkā no 2006. gada 1. augusta.

3.  ERAF un ESF avansa maksājumu palielināšana (82. pants): 2009. gada avansa maksājumu daļa ES 12 dalībvalstīm ir palielināta par 2 %, bet ES 15 dalībvalstis šajā gadā var saņemt jaunu avansa maksājumu daļu 2,5 % apjomā. Ja programmas attiecas uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi un ja vismaz viens no dalībniekiem ir dalībvalsts, kas ES pievienojās 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, 2009. gadā ir iespējams saņemt papildu avansa maksājumu 2 % apjomā. Ar šo pasākumu panāktais kopējais papildu avansa maksājumu apjoms būs EUR 6,25 miljardi.

4.  Lielo projektu izdevumu paātrināšana (78. pants): lai paātrinātu maksājumus, ir paredzēta iespēja iesniegt maksājuma pieteikumus par projektu izmaksām pirms Komisijas apstiprinājuma saņemšanas. Turklāt valsts atbalstam saskaņā ar Līguma 87. pantu ir atcelta pašreizējā maksimālā 35 % avansa likme, tādējādi valsts atbalsta saņēmēji avansā var saņemt līdz 100 % piešķīruma.

Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē Komisijas operativitāti, ierosinot šīs tiesību aktu izmaiņas, kas noteikti palīdzēs novērst negaidītās finanšu krīzes negatīvās sekas, tomēr nožēlo, ka Komisija nav paredzējusi citas svarīgas izmaiņas. Lai piešķirtu ekonomikas sistēmai likviditāti, būtu nepieciešami grozījumi 71. pantā (vadības un kontroles sistēmu izveide). Priekšlikums bija tikai 2009. gadā atļaut starpposma maksājumus, kad dalībvalsts sniegtais atzinums ir bez iebildēm, arī tad, ja Komisija ir izteikusi apsvērumus (izdevumi, kas vēlāk izrādītos vadības un kontroles sistēmai neatbilstoši, tiktu atskaitīti no pirmā nākamā maksājuma pieteikuma).

Pārskatītā pakete iecerēta kā reakcija uz īslaicīgu, lai arī ārkārtīgi kritisku situāciju, tomēr to var uzskatīt arī par gaidītu atbildi uz Eiropas Parlamenta pēdējos gados vairākkārt izskanējušo lūgumu pēc iespējas vienkāršot procedūras un nodrošināt lielāku elastīgumu struktūrfondu regulu pastāvošo noteikumu piemērošanā.

Elastīgums, kas ļauj sadalīt Kopienas un dalībvalstu finansējuma daļas visā plānošanas perioda garumā, nodrošinās dalībvalstu tautsaimniecībām tūlītēju naudas plūsmu, kas ir nozīmīgi, lai reaģētu uz pašreizējiem budžeta ierobežojumiem.

Ierosinātie pasākumi jāapstiprina bez kavēšanās, lai apmierinātu dalībvalstu tūlītējo vajadzību pēc likviditātes un palīdzētu finansējuma saņēmējiem tērēt vairāk līdzekļu un tērēt tos ātrāk. Ierosināto izmaiņu ātra stāšanās spēkā faktiski ir būtiska, lai nodrošinātu pilnīgu efektivitāti, it īpaši saistībā ar 2009. gadā palielinātajām avansa maksājumu daļām.

Tādēļ Eiropas iestādes ir aicinātas nekavēties ar lēmumu pieņemšanu, lai nodrošinātu pasākumu ātru piemērošanu un pirmo rezultātu sasniegšanu turpmākajos mēnešos, kas ir nostāja, ko pilnībā atbalsta Eiropas Parlaments.

Tomēr Eiropas Parlaments būtu vēlējies iesaistīties vairāk un plašāk: priekšlikumu steidzamība un laika ierobežojumi Parlamentam nav ļāvuši izteikt komentārus par Vispārīgo regulu un iesniegt ERAF un ESF regulu grozījumus.

Tomēr pašreizējos apstākļus var uzskatīt par pamācošu treniņu, kas uzsver, cik svarīgi ir laikus sākt starpiestāžu dialogu attiecībā uz sarunām par struktūrfondu tiesību aktu paketi pēc 2013. gada.

Turklāt, domājot par tuvāko nākotni, stingri jāievēro noteikumu un procedūru vienkāršošanas princips, lai finansējuma saņēmējiem atvieglinātu piekļuvi struktūrfondiem un to izmantošanu, pašreizējie priekšlikumi šajā ziņā ir tikai piemērs.

Tādēļ Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē Padomes iniciatīvu, kas paredz izveidot neformālu ekspertu grupu vienkāršošanas jautājumos, un cer, ka tā izteiks savu viedokli par pirmajiem rezultātiem un jauniem priekšlikumiem šajā jautājumā nākotnē.

Tādēļ Eiropas Parlaments aicina Padomi un Komisiju ņemt vērā visus Parlamenta ieteikumus un regulāri informēt Parlamentu par procedūrām, debatēm un sarunu rezultātiem.

Lai gan šo grozījumu mērķis nav mainīt kohēzijas politikas vispārējo darbības jomu, pašreizējie kritiskie apstākļi var būt pamudinājums, kas liks pasteidzināt turpmākās politikas pielāgošanu mainīgās pasaules vajadzībām un cerībām un sagatavoties nākamā plānošanas perioda daudzveidīgajiem izaicinājumiem.

Budžeta komitejaS ATZINUMS (23.2.2009)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību
(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Atzinumu sagatavoja: Nathalie Griesbeck

ĪSS PAMATOJUMS

1. Priekšlikuma saturs

Komisijas priekšlikums groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz finanšu pārvaldību. Saistībā ar piekrišanas procedūru ierosināto pasākumu mērķis ir pārvarēt finanšu krīzi un tās sociālekonomiskās sekas, paātrinot struktūrfondu apguvi, un tādējādi atjaunot izaugsmi un nodarbinātību ar kohēzijas politiku.

Priekšlikums īpaši attiecas uz šādiem grozījumiem:

· 44. panta piemērošanas jomas paplašināšanu attiecībā uz finansēšanas inženierijas instrumentiem, EIB un EIF iesaistīšanos, atbalstot dalībvalstis darbības programmu sagatavošanā un īstenošanā;

· 56. panta grozījums attiecībā uz izdevumu atbilstību, lai, no vienas puses, darītu skaidrāku vispārējo izdevumu finansēšanas iespēju, pamatojoties uz vienotām likmēm, un, no otras puses, atļautu iemaksas natūrā uzskatīt par attaisnojamiem izdevumiem; šim grozījumam jābūt piemērojamam ar atpakaļejošu datumu no 2006. gada 1. augusta.

· noteikumi attiecībā uz izdevumu pārskatiem:

- (i) no vienas puses, iespēja iekļaut lielajos projektos radušos izdevumus starpposma maksājumu pieprasījumos, pirms lielo projektu apstiprinājusi Komisija,

- (ii) no otras puses, valsts atbalsta Līguma 87. panta nozīmē pašreizējo avansa 35 % griestu paaugstinājums maksājumiem, kurus šobrīd atbalsta saņēmējiem pārskaita organizācija, kas piešķir 100 % atbalstu.

· iepriekšējā finansējuma trešā posma palielinājums (2009. gads) par 2 % struktūrfondiem, kas paredzēti dalībvalstīm, kuras pievienojušās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, kā arī trešā posma izveide (2009) 2,5 % apmērā struktūrfondiem, kas paredzēti dalībvalstīm, kuras pievienojušās Eiropas Savienībai pirms 2004. gada 1. maija; attiecībā uz mērķi veicināt Eiropas teritoriālo sadarbību, kad programmā kā dalībniece ir vismaz viena dalībvalsts, kas pievienojusies Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, tai 2009. gadā jāpiešķir papildu 2 %. Šie papildu resursi, kas būtu pieejami gada sākumā, ir ātri jāpārskaita atbalsta saņēmējiem, pilnībā ievērojot pareizas finanšu pārvaldības noteikumus.

2. Atzinuma sagatavotājas komentāri

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kā arī citus ierosinātos pasākumus struktūrpolitikas jautājumos, kuri izriet no Komisijas ierosinātā atveseļošanas plāna, lai pārvarētu krīzi, kas aptvērusi finanšu un sociālekonomisko pasauli un prasa ieguldīt 6,3 miljardus eiro.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumus, tostarp EIB dalību Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā ar finansējuma piešķiršanu vai jauniem aizdevumiem un fondiem, un ar pasākumiem, lai atvieglotu pastāvošos finansējuma no Eiropas Savienības budžeta saņemšanas kritērijus. Tomēr viņa pauž nožēlu, ka starp dalībvalstīm joprojām nav panāktas nekādas vienošanās par 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu, lai piešķirtu 5 miljardus eiro Eiropas enerģētikas un platjoslas tīklu finansēšanai kā atveseļošanas plāna papildu elementu.

Atzinuma sagatavotāja atgādina, ka kohēzijas politika veido 36 % 2007.–2013. gada finanšu shēmā, kas ir 347 miljardi eiro saskaņā ar pašreizējām cenām, un tādējādi ir būtisks finanšu instruments, kas radītu sviras efektu ekonomikas atveseļošanai.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas paredzētie iepriekšējās finansēšanas pasākumi ir pielāgoti, lai atbalstītu dalībvalstis ātrā darbības programmu uzsākšanā. Tomēr viņa uzsver, ka šie politiskie ieguldījumi ir jāīsteno saskaņoti starp visām dalībvalstīm, lai izvairītos no tā, ka šie līdzekļu pārvaldīšanas mehānismi nevis veicinās kohēziju, bet padziļinās jau esošo nevienlīdzību vai radīs jaunu.

Šajā sakarībā referente pauž nožēlu, ka šī sadarbība nepietiekami veicina patiesas kopējas ekonomikas politikas izstrādi.

Atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu par to, ka Komisija nav informējusi par savām prognozēm attiecībā uz šā tiesību aktu grozījuma ietekmi uz darbības programmām, un izsaka šaubas par nepieciešamību grozīt darbības programmas un par iespējamo ietekmi uz to īstenošanas termiņu.

Turklāt atzinuma sagatavotāja uzsver, ka dalībvalstis ir atbildīgas par pareizu fondu pārvaldību Komisijas uzraudzībā. Referente atgādina arī Eiropas Parlamenta atkārtotās prasības attiecībā uz to, ka valsts deklarācija par Kopienas līdzekļu izlietojumu (sk. IIA 44. punktu, 2006. gada 17. maijs) dalītā pārvaldībā būtu jāpieņem atbilstošā politiskā līmenī.

Atzinuma sagatavotāja atkārtoti pauž bažas par maksājumu kavējumiem politikas jomās, kas iekļautas pozīcijā 1B (kohēzija), jo ir runa par Eiropas Savienības politikas prioritātēm 2007.–2013. gada finanšu shēmā, un uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir piemērots, lai samazinātu šos kavējumus ar iepriekšēju finansēšanu.

Viņa atgādina, ka uz šo jautājumu attiecas arī 2008. gada 21. novembra samierināšanas procedūras laikā Eiropas Parlamenta pieņemtās deklarācijas par maksājumiem un kohēzijas politikas īstenošanu, kurās Eiropas Parlaments atkārtoja savu prasību dalībvalstīm pieņemt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu kohēzijas politikas īstenošanu.

Turklāt atzinuma sagatavotāja uzsver, ka paredzētajiem pasākumiem būtu jāsekmē nesamaksāto saistību (RAL) samazinājums šajā un nākamajā gadā, un prasa Komisijai sniegt precizējumus šajā jautājumā. Jo īpaši viņa vēlētos saņemt Komisijas skaidrojumu par to, kāda būs šā priekšlikuma ietekme uz 2009. gada budžetu un 2010. gada budžeta sagatavošanu.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikuma vienkāršošanas aspektu, jo ir skaidrs, ka reģistrētie struktūrpolitikas izpildes kavējumi cita starpā ir saistīti ar pārāk apgrūtinošām procedūrām, kuras steidzami jāvienkāršo.

Noslēgumā, ņemot vērā steidzamas rīcības nepieciešamību saistībā ar krīzi, atzinuma sagatavotāja sniedz pozitīvu atzinumu šā priekšlikuma pieņemšanai.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldības noteikumi

Atsauces

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Datums, kad prasija EP piekrišanu

19.1.2009

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

REGI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

3.2.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Izskatīšana komitejā

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Pieņemšanas datums

23.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS (11.2.2009)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību
(COM(2008)0803 – 17575/2008 ‑C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Atzinumu sagatavoja: Gabriela Creţu

ĪSS PAMATOJUMS

Nopietnās ekonomiskās sekas, kas skars Eiropas ekonomiku, būs izaugsmes perspektīvu mazināšanās vidēji ilgā laikā un ievērojama faktiskās izaugsmes palēnināšanās 2009. un 2010. gadā. Šīs sliktās ekonomiskās perspektīvas negatīvi ietekmēs valsts finanses dalībvalstīs. Turklāt var tikt nopietni traucēta to nosacījumu izpilde, uz kuriem pamatojas kohēzijas politikas īstenošana un saskaņā ar kuriem struktūrfondu mobilizēšanai ir nepieciešams valsts līdzfinansējums.

Šajā situācijā ir jāpielāgo daži pašlaik spēkā esošie noteikumi, lai paātrinātu ieguldījumu projektu īstenošanu un Kopienas līdzekļu piešķiršanu ES dalībvalstu un to reģionu ekonomikai.

Šajos noteikumos ietilpst noteikumi par avansa maksājumiem, noteikumi par izdevumu deklarācijām un noteikumi par izdevumu atbilstību un finansēšanas vadības instrumentiem.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai dalībvalstis varētu pilnībā izmantot spēkā esošo elastīguma iespēju, tostarp, vajadzības gadījumā grozot vai vienkāršojot programmas, lai tās pielāgotu jaunajām prasībām.

Komisijas ierosinātie grozījumi Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, cenšas kompensēt ekonomiskās krīzes negatīvo ietekmi, lai īstermiņā paātrinātu fondu īstenošanu reālās ekonomikas labā, jo īpaši pastiprināti atbalstot MVU.

Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija ierosina:

–                paplašināt darbības jomu 44. pantam par finansēšanas vadības instrumentiem attiecībā uz Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Investīciju fonda (EIF) intervenci, atbalstot dalībvalstis darbības programmu sagatavošanā un īstenošanā;

–                grozīt 56. pantu par izdevumu atbilstību, lai skaidrāk noteiktu iespēju veikt netiešo izmaksu maksājumus pēc vienotas likmes un ieviestu iespēju ieguldījumus natūrā uzskatīt par atbilstīgiem izdevumiem fondu izveides laikā un ieguldot tajos;

–                grozīt noteikumus par izdevumu deklarācijām: i) attiecībā uz lielajiem projektiem atcelt aizliegumu iekļaut šādiem projektiem radušos izdevumus starpposma maksājumu pieprasījumos, pirms Komisija ir apstiprinājusi lielo projektu, un ii) attiecībā uz valsts atbalstu Līguma 87. panta nozīmē atcelt 35 % ierobežojumu, kas līdz šim attiecās uz avansa maksājumiem, ko atbalsta saņēmējam izmaksā iestāde, kas piešķir atbalstu, tādējādi ļaujot izmaksāt līdz pat 100 %; pārējie noteikumi netiek mainīti;

–                palielināt trešo avansa maksājuma daļu (2009) par 2 % attiecībā uz struktūrfondiem tām dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, izveidot trešo daļu (2009) 2,5 % apmērā attiecībā uz struktūrfondiem tām dalībvalstīm, kas pirms 2004. gada 1. maija pievienojās toreizējai Eiropas Savienībai; attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, ja vismaz viens no programmas dalībniekiem ir dalībvalsts, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, 2009. gadā piešķirt papildu avansa maksājumu 2 % apmērā.

******

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldības noteikumi

Atsauces

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Datums, kad prasija EP piekrišanu

19.1.2009

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

REGI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

3.2.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Gabriela Creţu

2.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Pieņemšanas datums

11.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldības noteikumi

Atsauces

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Datums, kad prasija EP piekrišanu

19.1.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

3.2.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

3.2.2009

EMPL

3.2.2009

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Iratxe García Pérez

19.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Pieņemšanas datums

9.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján