ZALECENIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

11.3.2009 - (COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawczyni: Iratxe García Pérez

Procedura : 2008/0233(AVC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0127/2009
Teksty złożone :
A6-0127/2009
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2008)0803 – 17575/2008),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 161 ust. 3 traktatu WE (C6‑0027/2009),

–   uwzględniając art. 75 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju Regionalnego i opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6‑0000/2008),

1.  wyraża zgodę na wniosek dotyczący rozporządzenia Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Unia Europejska staje wobec bezprecedensowego kryzysu, który najpierw uderzył w rynki finansowe, a obecnie odbija się na gospodarce realnej, przynosząc negatywne i nie do końca możliwe do przewidzenia skutki pod względem obniżenia tempa wzrostu i zatrudnienia oraz zwiększenia deficytów budżetowych i prowadząc w niektórych państwach członkowskich do poważnej recesji.

Aby pomóc państwom członkowskim i regionom UE w przezwyciężeniu obecnych trudnych warunków, podejmuje się szereg skoordynowanych działań na szczeblu krajowym i wspólnotowym.

W dniu 26 listopada 2008 r. w odpowiedzi na wniosek głów państw i szefów rządów UE Komisja Europejska opublikowała komunikat „Europejski plan naprawy gospodarczej”, w którym wymieniono zestaw środków dostosowanych do potrzeb i mających na celu pobudzenie inwestycji oraz zapewnienie gospodarkom krajowym, w warunkach znacznych ograniczeń budżetowych, dodatkowych środków publicznych, aby ponownie zmobilizować gospodarki krajowe, pobudzić popyt, a w ostatecznym rozrachunku przywrócić zaufanie konsumentów do systemu.

Pod względem budżetowym jednym z najbardziej wiarygodnych i skutecznych instrumentów umożliwiających te działania wydaje się europejska polityka spójności, na którą przeznaczono środki w wysokości 347 mld euro na lata 2007–2013, w tym 250 mld euro na realizację celów powiązanych ze strategią lizbońską.

W związku z tym, zgodnie z priorytetami określonymi w planie naprawy gospodarczej i z zamiarem przyspieszenia inwestycji, a co za tym idzie realizacji programów, pod koniec listopada zeszłego roku Komisja przyjęła szereg wniosków mających na celu wprowadzenie odpowiednich zmian do istniejącego pakietu rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych, który obejmuje rozporządzenie Rady nr 1083/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (rozporządzenie ogólne), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz rozporządzenie PE i Rady nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W odniesieniu do zmian w rozporządzeniu ogólnym określono dwa priorytety: z jednej strony przyspieszenie wydatków, aby umożliwić zwiększenie płynności w związku z realizacją projektów, a z drugiej strony uproszczenie przepisów, aby umożliwić szybszą realizację programów i projektów.

W szczególności Komisja Europejska proponuje cztery główne obszary interwencji:

1.  Zwiększenie wsparcia z EBI i EFI (art. 44 i 46): w ramach operacji inżynierii finansowej wprowadza się możliwość przyznawania kontraktów bezpośrednio Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI). Ponadto obie instytucje mogą udzielać większego wsparcia finansowego na działania techniczne związane z przygotowaniem i realizacją projektów.

2.  Uproszczenie kwalifikowalności wydatków (art. 56): wprowadzona zostaje modyfikacja umożliwiająca płatność kosztów ogólnych na podstawie kwot zryczałtowanych. Ponadto wkłady niepieniężne uznaje się za kwalifikowalne wydatki, co przyczynia się do zwiększenia współfinansowania. Aby zapewnić wspólne wdrożenie zasad kwalifikowalności w odniesieniu do projektów przez cały okres programowania, zawarto klauzulę dotyczącą mocy wstecznej, aby przedmiotowy artykuł mógł wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

3.  Zwiększenie płatności zaliczkowych w przypadku EFRR i EFS (art. 82): transzę finansowania wstępnego w 2009 r. dla państw członkowskich UE-12 zwiększono o 2%, natomiast państwa członkowskie UE-15 skorzystają z wprowadzenia nowej transzy wynoszącej 2,5% na ten sam rok. W odniesieniu do programów objętych celem „Europejska współpraca terytorialna” z udziałem przynajmniej jednego państwa członkowskiego, które przystąpiło do UE z dniem 1 maja 2004 r. lub później, wprowadzono dodatkową zaliczkę w wysokości 2% na 2009 r. Suma dodatkowych zaliczek osiągnięta dzięki temu środkowi wyniesie 6,25 mld euro.

4.  Przyspieszenie wydatków na duże projekty (art. 78): w celu przyspieszenia płatności umożliwia się składanie wniosków o płatności dotyczące poniesionych kosztów przed zatwierdzeniem projektu przez Komisję. Ponadto zniesiono obecny maksymalny odsetek płatności zaliczkowych wynoszący 35% w obrębie ram dotyczących pomocy państwa określonych w art. 87 Traktatu, umożliwiając zaliczki wynoszące do 100% dla beneficjentów pomocy państwa.

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje szybkie działanie Komisji Europejskiej i zaproponowanie zmian legislacyjnych, które z pewnością pomogą w walce z negatywnymi skutkami nieprzewidzianego kryzysu finansowego, wyraża jednak głębokie ubolewanie w związku z faktem, że nie zaplanowano innych ważnych zmian. W szczególności należałoby wprowadzić zmianę w art. 71 (tworzenie systemów zarządzania i kontroli), aby umożliwić realną płynność systemu gospodarczego. Zaproponowano zezwolenie, jedynie w 2009 r., na dokonywanie płatności okresowych, jeżeli opinia państwa członkowskiego nie zawiera zastrzeżeń, mimo zgłoszenia uwag przez Komisję (wydatki, które zostaną później uznane za niezgodne z systemem zarządzania i kontroli, byłyby odliczane od pierwszego kolejnego wniosku o płatność).

Pakiet zmian miał być odpowiedzią na sytuację przejściową, choć rzeczywiście krytyczną; jednakże stanowi pełną reakcję na wniosek o większe uproszczenie procedur i wprowadzenie większej elastyczności w stosowaniu istniejących zasad wprowadzonych rozporządzeniami dotyczącymi funduszy strukturalnych, wielokrotnie w przeszłości formułowany przez Parlament Europejski.

W szczególności elastyczność, którą umożliwiono w odniesieniu do rozdziału środków wspólnotowych i krajowych przez cały okres programowania, zapewni gospodarkom krajowym natychmiastowy przepływ środków, niezbędny, by mogły one zareagować na swoje obecne ograniczenia budżetowe.

Proponowane środki muszą zostać zatwierdzone szybko, aby zareagować na pilną potrzebę płynności w państwach członkowskich i pomóc beneficjentom wydatkować większe środki w krótszym czasie. Szybkie wejście w życie proponowanych zmian jest de facto niezbędne, aby zapewnić ich pełną skuteczność, zwłaszcza w odniesieniu do zwiększenia transzy finansowania wstępnego na 2009 r.

Wzywa się zatem instytucje europejskie do przeprowadzenia sprawnego procesu decyzyjnego, aby zagwarantować szybkie zastosowanie środków i osiągnięcie pierwszych wyników w nadchodzących miesiącach, a Parlament Europejski w pełni popiera to stanowisko.

Parlament Europejski pragnąłby jednak swojego szerszego i głębszego zaangażowania: pilny charakter wniosków i krótki harmonogram uniemożliwiły Parlamentowi Europejskiemu przedstawienie uwag do rozporządzenia ogólnego i złożenie poprawek do rozporządzeń w sprawie EFRR i EFS.

Obecne okoliczności pozwalają jednak wyciągnąć cenne wnioski na przyszłość i uwydatniają potrzebę terminowego rozpoczęcia dialogu międzyinstytucjonalnego w związku z negocjacjami dotyczącymi nowego pakietu legislacyjnego w sprawie funduszy strukturalnych po 2013 r.

Ponadto mając na uwadze bliską przyszłość, należy zdecydowanie kierować się zasadą upraszczania przepisów i procedur, której obecne wnioski są jedynie przykładami, tak aby ułatwić beneficjentom dostęp do funduszy strukturalnych i korzystanie z nich.

W związku z powyższym Parlament Europejski bardzo docenia inicjatywę Rady dotyczącą ustanowienia nieformalnej grupy ekspertów ds. uproszczenia i z chęcią wyrazi opinię na temat pierwszych wyników jej prac i propozycji przyszłych działań w tym kierunku.

W tym kontekście Parlament Europejski zwraca się do Rady i Komisji o pełne uwzględnienie jego zaleceń i regularne informowanie go o procedurach, debatach i wynikach negocjacji.

Mimo że obecne modyfikacje nie mają na celu zmiany ogólnego zakresu polityki spójności, te krytyczne okoliczności mogą umożliwić szybsze dostosowywanie przyszłej polityki do potrzeb i oczekiwań zmieniającego się świata i przygotowanie się do walki z różnorodnymi wyzwaniami następnego okresu programowania.

OPINIA Komisji Budżetowej (23.2.2009)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Nathalie Griesbeck

AVC

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Zawartość wniosku

Wniosek Komisji zmienia rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności pod względem niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansami Środki zaproponowane w ramach procedury zgody mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu finansowego i jego społeczno – gospodarczych konsekwencji poprzez przyspieszenie wdrażania funduszy strukturalnych i pobudzenie w ten sposób wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ramach polityki spójności.

Wniosek dotyczy w szczególności następujących zmian:

· poszerzenia zakresu zastosowania art. 44 dotyczącego instrumentów z zakresu inżynierii finansowej o interwencję EBI i EFI w celu wsparcia państw członkowskich w przygotowaniu i realizacji programów operacyjnych;

· zmiany art. 56 w zakresie kwalifikowalności wydatków w celu wyjaśnienia możliwości dokonywania płatności kosztów ogólnych na podstawie stawek ryczałtowych i w celu zezwolenia na wnoszenie wkładów niepieniężnych jako wydatku kwalifikowalnego; zmiana ta powinna być stosowana z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia 2006 r.,

· przepisów dotyczących zestawień wydatków:

- (i) umożliwienia włączania wydatków poniesionych w ramach dużych projektów do wniosków o płatności okresowe przed zatwierdzeniem dużego projektu przez Komisję,

- (ii) w odniesieniu do pomocy państwa w rozumieniu art. 87 Traktatu, zwiększenia limitu 35% zaliczki, która może być przekazana obecnie beneficjentom przez jednostki przyznające pomoc na poziomie 100%.

· zwiększenia o 2% trzeciej raty kwoty płatności zaliczkowej (2009) dla funduszy strukturalnych dla państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. lub po tej dacie oraz stworzenie trzeciej raty kwoty płatności zaliczkowej (2009) w wysokości 2,5% dla funduszy strukturalnych dla państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzących w jej skład przed dniem 1 maja 2004 r.; w odniesieniu do celu Europejska współpraca terytorialna, jeżeli w programie uczestniczy co najmniej jedno państwo członkowskie, które przystąpiło do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. lub po tej dacie, w 2009 r. przyznaje się dodatkowe 2%. Te dodatkowe środki, które dostępne będą z początkiem roku należy niezwłocznie przekazać beneficjentom, przy zachowaniu zasad należytego zarządzania finansami.

2. Uwagi sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji oraz inne środki polityki strukturalnej zaproponowane w ramach planu naprawy, który w odpowiedzi na kryzys nękający świat finansowy i gospodarczy przedstawiła Komisja, mające wnieść kwotę w wysokości 6,3 mld euro.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji, w tym udział EBI w planie naprawy gospodarczej polegający na przyznaniu środków lub nowych pożyczek i funduszy oraz wprowadzeniu środków łagodzących kryteria kwalifikowalności odnoszące się do finansowania z budżetu Unii Europejskiej. Należy jednak żałować, że do tej pory nie osiągnięto porozumienia między państwami członkowskimi w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 w celu przeznaczenia 5 miliardów euro na finansowanie transeuropejskich sieci energetycznych i sieci szerokopasmowych, jako elementu uzupełniającego plan naprawy.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że polityka spójności reprezentuje 36% ram finansowych na lata 2007-2013, a zatem kwotę 347 mld euro w cenach bieżących i jest tym samym ważnym instrumentem finansowym mogącym wywołać efekt dźwigni korzystny dla naprawy gospodarki.

Sprawozdawczyni stwierdza, że przewidziane przez Komisję środki na płatność zaliczkową mogą pomóc państwom członkowskim w szybkim uruchomieniu programów operacyjnych. Podkreśla jednak, że wszystkie państwa członkowskie powinny wdrażać taką politykę inwestycyjną w sposób jednolity i skoordynowany, aby uniknąć sytuacji, w której uproszczenia w zarządzaniu środkami, zamiast promować spójność, będą pogłębiały istniejące różnice lub stworzą nowe.

W związku z tym sprawozdawczyni ubolewa, że taka współpraca nie wniesie wystarczającego wkładu w tworzenie prawdziwej wspólnej polityki gospodarczej.

Sprawozdawczyni żałuje, że Komisja nie przekazała prognoz dotyczących wpływu omawianej zmiany ustawodawstwa na programy operacyjne i zastanawia się nad koniecznością zmiany programów operacyjnych i ewentualnym wpływem na datę ich wdrożenia.

Sprawozdawczyni podkreśla również, że państwa członkowskie odpowiadają za dobre zarządzenie funduszami, pod kontrolą Komisji. Zwraca też uwagę na ponawiane wnioski Parlamentu Europejskiego mające na celu wprowadzenie na odpowiednim szczeblu politycznym krajowego oświadczenia dotyczącego wspólnie zarządzanych funduszy wspólnotowych (patrz pkt 44 IIA, z 17 maja 2006 r).

Sprawozdawczyni wyraża ponownie zaniepokojenie w związku z opóźnieniami w realizacji płatności na polityki wpisane w rubryce 1B (Spójność), chociaż jest to priorytet polityczny Unii Europejskiej w ramach finansowych na lata 2007-2013 i stwierdza, że wniosek Komisji może zmniejszyć te opóźnienia dzięki przewidywaniu finansowania.

Sprawozdawczyni zwraca w tej kwestii również uwagę na oświadczenia przyjęte przez Parlament Europejski podczas posiedzenia pojednawczego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie płatności i realizacji polityki spójności, w których Parlament powtórzył m.in. swoje wezwanie, żeby państwa członkowskie podjęły wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia właściwej realizacji polityki spójności.

Sprawozdawczyni podkreśla także, że przewidziane środki powinny dążyć do zmniejszenia zobowiązań pozostających do spłaty (RAL) w odniesieniu do roku bieżącego i następnego oraz wzywa Komisję do dostarczenia szczegółowych informacji w tej kwestii. W szczególności sprawozdawczyni chciałaby, żeby Komisja wyjaśniła wpływ omawianego wniosku na budżet 2009 r. i na przygotowania budżetu na rok 2010.

Na koniec sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje pojawiający się we wniosku aspekt uproszczenia, ponieważ wiadomo, że odnotowane w realizacji polityki strukturalnej opóźnienia są spowodowane m.in. zbyt sztywnymi procedurami, które należy niezwłocznie uprościć.

Podsumowując i biorąc pod uwagę potrzebę szybkiego działania w czasach kryzysu sprawozdawczyni wyraża poparcie dla przyjęcia niniejszego wniosku.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Spójności: postanowienia dotyczęce zarządzania finansami

Odsyłacze

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Data wniosku o wyrazenie zgody PE

19.1.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

REGI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.2.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Data przyjęcia

23.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (11.2.2009)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
(COM(2008)0803 – 17575/2008 -C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Gabriela Creţu

AVC

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przewiduje się, że poważne konsekwencje, które ponosi europejska gospodarka obniżą potencjalne tempo wzrostu w perspektywie średnioterminowej oraz doprowadzą do znacznego spowolnienia faktycznego wzrostu w latach 2009 i 2010. Te niekorzystne perspektywy gospodarcze będą miały silny negatywny wpływ także na finanse publiczne państw członkowskich. W konsekwencji warunki realizacji polityki spójności, która dla uruchomienia funduszy strukturalnych wymaga krajowego współfinansowania, mogą być silnie zakłócone.

W tej sytuacji niektóre spośród aktualnie obowiązujących przepisów prawnych powinny zostać dostosowane w sposób, który pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów inwestycyjnych i zaangażowanie środków wspólnotowych z korzyścią dla gospodarek państw członkowskich i regionów Unii Europejskiej.

Wśród tych przepisów znajdują się przepisy dotyczące płatności zaliczkowych, zestawień wydatków, a także kwalifikowalności wydatków oraz narzędzi inżynierii finansowej.

Wniosek Komisji ma na celu zapewnienie, że państwa członkowskie mają możliwość w pełni korzystać z aktualnego zakresu elastyczności, w tym także z możliwości zmiany lub uproszczenia programów, w celu dostosowania ich do nowych potrzeb.

Wnioskowane przez Komisję zmiany rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, mają na celu zrównoważenie negatywnych konsekwencji kryzysu gospodarczego, w celu przyspieszenia, w perspektywie krótkoterminowej, wdrażania funduszy z korzyścią dla gospodarki realnej, zwłaszcza poprzez wzmocnienie wsparcia dla MŚP.

Z myślą o osiągnięciu tych celów Komisja proponuje:

–                poszerzenie zastosowania art. 44, odnoszącego się do instrumentów z zakresu inżynierii finansowej, o interwencję Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w celu wsparcia państw członkowskich w przygotowaniu i realizacji programów operacyjnych;

–                zmianę art. 56 w zakresie kwalifikowalności wydatków, w celu wyjaśnienia możliwości dokonywania płatności kosztów ogólnych na podstawie stawek ryczałtowych oraz wprowadzenia możliwości wnoszenia wkładów niepieniężnych jako wydatku kwalifikowalnego do tworzenia funduszy oraz udziału w nich;

 zmianę przepisów dotyczących zestawień wydatków: (i) w przypadku dużych projektów: zniesienie zakazu włączania wydatków poniesionych w ramach dużych projektów do wniosków o płatności okresowe przed zatwierdzeniem dużego projektu przez Komisję, oraz (ii) w odniesieniu do pomocy państwa w rozumieniu art. 87 Traktatu: zniesienie limitu 35% zaliczki, która może być przekazana beneficjentom przez jednostki przyznające pomoc, pozwalając tym samym na osiągnięcie przez nią poziomu 100%, podczas gdy inne warunki pozostają niezmienione;

 zwiększenie o 2% trzeciej raty kwoty płatności zaliczkowej (2009) dla funduszy strukturalnych dla państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. lub po tej dacie, stworzenie trzeciej raty kwoty płatności zaliczkowej (2009) w wysokości 2,5% dla funduszy strukturalnych dla państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzących w jej skład przed dniem 1 maja 2004 r.; w odniesieniu do celu dotyczącego europejskiej współpracy terytorialnej, jeżeli w programie uczestniczy co najmniej jedno państwo członkowskie, które przystąpiło do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. lub po tej dacie, w 2009 r. przyznaje się dodatkowe 2%.

******

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami

Odsyłacze

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Data wniosku o wyrażenie zgody PE

19.1.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

REGI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

3.2.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Gabriela Creţu

2.12.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Data przyjęcia

11.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami

Odsyłacze

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Data wniosku o wyrażenie zgody PE

19.1.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

REGI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.2.2009

EMPL

3.2.2009

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Iratxe García Pérez

19.1.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Data przyjęcia

9.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján