RECOMANDARE referitoare la propunerea de regulament al Consiliului (CE) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară

11.3.2009 - (COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportoare: Iratxe García Pérez

Procedură : 2008/0233(AVC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0127/2009

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului (CE) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară

(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de regulament al Consiliului (COM(2008)0803 -17575/2008),

–   având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 161 alineatul (3) din Tratatul CE (C6-0027/2009),

–   având în vedere articolul 75 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru dezvoltare şi avizul Comisiei pentru bugete, precum şi cel al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-0127/2009),

1.  îşi dă avizul conform cu privire la propunerea de regulament al Consiliului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

În prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu o criză fără precedent care, la început, a afectat pieţele financiare, iar acum loveşte economia reală, cu efecte negative care nu sunt încă integral previzibile, materializate prin reducerea creşterii şi a perspectivelor de muncă şi prin creşterea deficitului bugetar, ducând în anumite state membre la o adevărată recesiune.

Pentru a oferi sprijin statelor membre şi regiunilor UE să depăşească această situaţie dificilă, se iau diverse măsuri coordonate, atât la nivel naţional, cât şi la nivel comunitar.

La 26 noiembrie 2008, ca răspuns la o solicitare venită din partea şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre ale UE, Comisia Europeană a publicat Comunicarea „Un plan european de redresare economică”, în care sunt enumerate o serie de măsuri specifice vizând stimularea investiţiilor şi alocarea către economiile naţionale, sub rezerva unor restricţii bugetare stricte, de fonduri publice suplimentare pentru a revitaliza economiile naţionale, pentru a stimula cererea şi, în cele din urmă, pentru a reda consumatorilor încrederea în sistem.

Din punct de vedere bugetar, politica europeană de coeziune, cu cele 347 de miliarde de euro aferente perioadei 2007-2013, din care 250 de miliarde sunt destinate obiectivelor Strategiei de la Lisabona, pare a fi unul din instrumentele cele mai credibile şi eficiente în acest scop.

De aceea, în conformitate cu priorităţile stabilite în planul de redresare şi în vederea accelerării investiţiilor şi, în consecinţă, a punerii în aplicare a programelor, Comisia a adoptat, la sfârşitul lunii noiembrie 2008, o serie de propuneri care vizează introducerea modificărilor necesare în pachetul existent de regulamente privind fondurile structurale, şi anume Regulamentul nr. 1083/2006 al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune (regulamentul general), Regulamentul nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) şi Regulamentul nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european (FSE).

În ceea ce priveşte amendamentele la regulamentul general, se au în vedere două priorităţi: pe de-o parte, accelerarea cheltuielilor pentru a debloca lichidităţi suplimentare necesare realizării proiectelor; pe de altă parte, simplificarea normelor pentru a permite o punere în aplicare mai rapidă a programelor şi a proiectelor.

În special, Comisia Europeană propune patru domenii de intervenţie principale:

1.  Creşterea sprijinului din partea BEI şi FEI (articolele 44 şi 46): se introduce în cadrul operaţiunilor de inginerie financiară posibilitatea de a atribui contracte în mod direct Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi Fondului European de Investiţii (FEI). De asemenea, ambele instituţii pot oferi sprijin financiar suplimentar pentru activităţile tehnice legate de elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor.

2.  Simplificarea criteriilor de eligibilitate a cheltuielilor (articolul 56): se introduce o modificare pentru a permite plata cheltuielilor generale în baza unei sume forfetare. De asemenea, contribuţiile în natură sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile, contribuind astfel la atingerea cotei de cofinanţare. Pentru a asigura aplicarea coerentă a normelor de eligibilitate a proiectelor pe întreaga perioadă de programare, s-a introdus o clauză de aplicare retroactivă care să permită intrarea în vigoare a articolului menţionat începând cu 1 august 2006.

3.  Creşterea prefinanţării din partea FEDER şi FSE (articolul 82): tranşa de prefinanţare din 2009 pentru statele membre ale UE-12 creşte cu 2%, în timp ce statele membre ale UE-15 beneficiază de introducerea unei noi tranşe de 2,5% pentru acelaşi an. În ceea ce priveşte programele care intră sub incidenţa obiectivului de cooperare teritorială europeană şi în care cel puţin unul dintre beneficiari este un stat membru care a aderat la UE la 1 mai 2004 sau după această dată, se introduce un avans suplimentar de 2% pentru 2009. Valoarea totală a avansurilor suplimentare va fi astfel, graţie acestei măsuri, de 6,25 miliarde de euro.

4.  Accelerarea cheltuielilor pentru proiectele majore (articolul 78): pentru a accelera plăţile, se introduce posibilitatea de a solicita rambursarea costurilor suportate anterior aprobării proiectului de către Comisie. De asemenea, se elimină nivelul maxim de 35% pentru avansurile din cadrul ajutoarelor de stat în temeiul articolului 87 din tratat, ceea ce permite acordarea unor avansuri de până la 100% pentru beneficiarii ajutoarelor de stat.

Parlamentul European salută reacţia rapidă a Comisiei materializată prin propunerea acestor modificări legislative, care vor contribui cu siguranţă la reducerea efectelor negative ale acestei crize financiare neaşteptate, dar regretă profund că nu au fost analizate şi alte modificări importante. În special, ar fi fost necesară modificarea articolului 71 (crearea sistemelor de gestionare şi de control) pentru a permite alocarea de lichidităţi efective sistemului economic. Propunerea a fost de a permite, doar pentru 2009, efectuarea unor plăţi intermediare în cazul avizului fără rezerve din partea statului membru, chiar dacă Comisia ar face ulterior observaţii (cheltuieli care se dovedesc ulterior a nu fi conforme cu sistemul de gestionare şi control vor fi deduse din cererea de plată imediat următoare).

Pachetul de revizuire a fost conceput ca răspuns la o situaţie temporară, dar critică; acesta răspunde, într-adevăr, integral solicitării de a asigura o mai mare simplificare a procedurilor şi o mai mare flexibilitate în aplicarea dispoziţiilor existente în cadrul regulamentelor privind fondurile structurale, solicitare pe care Parlamentul European a reiterat-o în repetate rânduri în decursul ultimilor ani.

În special, flexibilitatea permisă la distribuirea fondurilor comunitare şi naţionale pe întreaga perioadă de programare va oferi economiilor naţionale lichidităţi imediate, esenţiale pentru a reacţiona la actualele restricţii bugetare.

Măsurile propuse trebuie aprobate fără întârziere pentru a răspunde nevoii imediate de lichidităţi a statelor membre, ajutând beneficiarii să cheltuiască mai multe fonduri într-un ritm mai accelerat. Intrarea în vigoare rapidă a modificărilor propuse este, de fapt, esenţială pentru a asigura eficienţa lor deplină, în special în ceea ce priveşte creşterea tranşelor de prefinanţare pentru 2009.

De aceea, se solicită instituţiilor europene să accelereze procesul decizional pentru a asigura punerea în aplicare fără întârziere a acestor măsuri şi pentru a obţine primele rezultate în lunile următoare, poziţie susţinută fără rezerve de Parlamentul European.

Totuşi, Parlamentul European ar fi dorit să fie implicat într-o mai mare măsură: caracterul urgent al propunerilor şi intervalul de timp scurt avut la dispoziţie au făcut imposibilă prezentarea de către PE a unor comentarii legate de regulamentul general şi a unor amendamente la regulamentele privind FEDER şi FSE.

Totuşi, actualele circumstanţe reprezintă un exerciţiu de pregătire util, care a subliniat necesitatea iniţierii din timp a unui dialog interinstituţional cu ocazia negocierilor privind noul pachet legislativ referitor la fondurile structurale de după 2013.

De asemenea, în viitorul apropiat, principiul simplificării normelor şi a procedurilor, pentru care actualele propuneri reprezintă un exemplu, trebuie respectat cu seriozitate, pentru a facilita accesul şi utilizarea de către beneficiari a fondurilor structurale.

De aceea, Parlamentul European apreciază iniţiativa Consiliului de a crea un grup informal de experţi privind simplificarea şi aşteaptă cu interes să îşi poată exprima opiniile în ceea ce priveşte primele rezultate şi propuneri în acest sens.

În acest context, Parlamentul European cere Consiliului şi Comisiei să ţină cont de recomandările sale şi să fie informat cu regularitate cu privire la procedurile, dezbaterile şi rezultatele negocierilor.

Deşi actualele modificări nu vizează să schimbe sfera generală a politicii de coeziune, aceste circumstanţe critice pot reprezenta o modalitate de a adapta mai rapid viitoarele politici la nevoile şi aşteptările unei lumi în schimbare, precum şi de a pregăti calea pentru diversele provocări ale următoarei perioade de programare.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (23.2.2009)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară

[COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC)]

Raportoare pentru aviz: Nathalie Griesbeck

AVC

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Conţinutul propunerii

Propunerea Comisiei modifică Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în materie de gestiune financiară. Măsurile propuse, în cadrul unei proceduri de aviz conform, urmăresc să facă faţă crizei financiare şi repercusiunilor socio-economice ale acesteia prin accelerarea punerii în aplicare a fondurilor structurale, relansând astfel creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă prin intermediul politicii de coeziune.

Propunerea se referă în special la următoarele modificări:

· extinderea domeniului de aplicare al articolului 44, referitor la instrumentele de inginerie financiară, la intervenţia BEI şi a FEI în sprijinul statelor membre în legătură cu pregătirea şi punerea în aplicare a programelor operaţionale;

· o modificare a articolului 56 referitor la eligibilitatea cheltuielilor, care vizează, pe de o parte, clarificarea posibilităţii finanţării cheltuielilor generale pe baza ratelor forfetare şi, pe de altă parte, autorizarea tratării contribuţiilor în natură drept cheltuieli eligibile; această modificare ar trebui să se aplice retroactiv începând de la 1 august 2006.

· dispoziţii privind situaţia cheltuielilor:

- (i) pe de o parte, posibilitatea de a include cheltuielile legate de proiectele majore în cererile de plăţi intermediare, înainte de aprobarea proiectului major de către Comisie,

- (ii) pe de altă parte, în ceea ce priveşte ajutoarele de stat în sensul articolului 87 din tratat, mărirea plafonului de 35% din avansul care poate fi acordat beneficiarilor de către organismul care acordă ajutoarele în proporţie de 100%.

· mărirea celei de-a treia tranşe de prefinanţare (2009) cu 2% pentru fondurile structurale destinate statelor membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior acestei date, precum şi crearea unei a treia tranşe (2009) de 2,5% pentru fondurile structurale destinate statelor membre care au aderat la Uniunea Europeană înainte de 1 mai 2004; în ceea ce priveşte obiectivul de cooperare teritorială europeană, atunci când la program participă cel puţin un stat membru care a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior, în 2009 se va atribui un procentaj suplimentar de 2%. Aceste resurse suplimentare, care vor deveni disponibile la începutul anului, ar trebui să fie transferate rapid către beneficiari, cu respectarea normelor de bună gestiune financiară.

2. Observaţiile raportoarei

Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei, precum şi celelalte măsuri propuse în materie de politică structurală care decurg din planul de redresare propus de Comisie pentru a face faţă crizei care afectează sectorul financiar şi pe cel socio-economic şi care ar trebui să aducă o contribuţie în valoare de 6,3 miliarde de euro.

Raportoarea salută propunerile Comisiei, inclusiv participarea BEI în cadrul planului european de redresare economică, prin acordarea de finanţări sau de noi împrumuturi şi fonduri şi prin măsuri de relaxare a criteriilor de eligibilitate existente în ceea ce priveşte finanţările acordate din bugetul Uniunii Europene. Raportoarea deplânge însă faptul că nu s-a ajuns încă la niciun acord între statele membre cu privire la revizuirea cadrului financiar multianual 2007/2013 în vederea eliberării a 5 miliarde de euro pentru finanţarea reţelelor transeuropene de energie şi de bandă largă ca element complementar al planului de relansare.

Raportoarea reaminteşte că politica de coeziune reprezintă 36% din cadrul financiar 2007-2013, respectiv o sumă de 347 miliarde de euro la nivelul preţurilor curente, constituind astfel un instrument financiar major care poate acţiona ca o pârghie pentru relansarea economică.

Raportoarea consideră că măsurile de prefinanţare prevăzute de Comisie sunt adaptate obiectivului de susţinere a statelor membre în lansarea rapidă a programelor operaţionale. Raportoarea subliniază însă că aceste politici de investiţii trebuie să fie puse în aplicare în mod omogen şi coordonat între toate statele membre, pentru a se evita situaţia în care facilităţile permise în gestionarea fondurilor agravează disparităţile existente sau creează inegalităţi noi în loc să promoveze coeziunea.

În acest sens, raportoarea deplânge faptul că o astfel de cooperare nu contribuie suficient la elaborarea unei veritabile politici economice comune.

Raportoarea regretă faptul că Comisia nu a transmis previziunile elaborate cu privire la impactul acestei modificări legislative asupra programelor operaţionale (PO) şi îşi exprimă preocuparea cu privire la necesitatea modificării PO şi la impactul eventual asupra datei de punere în aplicare a acestora.

De altfel, raportoarea subliniază că statele membre sunt responsabile de buna gestionare a fondurilor, sub controlul Comisiei. Raportoarea reaminteşte, de asemenea, solicitările repetate ale Parlamentului European de a introduce la nivelul politic adecvat o declaraţie naţională privind execuţia fondurilor comunitare (a se vedea punctul 44 IIA, 17 mai 2006) în gestionare partajată.

Raportoarea îşi exprimă din nou îngrijorarea cu privire la întârzierile în efectuarea plăţilor legate de politicile incluse la rubrica 1B (Coeziune) – cu atât mai mult cu cât este vorba aici de o prioritate politică a Uniunii Europene în cadrul financiar 2007-2013 – şi consideră că propunerea Comisiei este de natură să reducă aceste întârzieri, prin anticiparea finanţărilor.

Raportoarea reaminteşte în acest sens şi declaraţiile adoptate de Parlamentul European în cadrul procedurii de concertare din 21 noiembrie 2008 cu privire la efectuarea plăţilor şi la punerea în aplicare a politicii de coeziune, declaraţii în care Parlamentul reiterează solicitarea adresată statelor membre de a adopta toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea adecvată a politicii de coeziune.

Pe lângă aceasta, raportoarea subliniază faptul că măsurile propuse ar trebui să favorizeze o reducere a sumei rămase de lichidat pentru anul în curs şi pentru anul viitor şi solicită Comisiei să aducă precizări cu privire la acest subiect. Mai concret spus, raportoarea ar dori să fie aduse clarificări cu privire la impactul propunerii în cauză asupra bugetului pentru 2009 şi asupra proiectului de buget pentru 2010.

În cele din urmă, raportoarea salută aspectul simplificării propunerii, fiind bine cunoscut faptul că întârzierile înregistrate în aplicarea politicii structurale sunt cauzate, printre altele, de proceduri prea stricte, care trebuie simplificate.

În concluzie, ţinând seama de urgenţa cu care trebuie acţionat în contextul crizei, avizul raportoarei cu privire la adoptarea propunerii în cauză este favorabil.

******

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să propună Parlamentului să-şi dea avizul conform.

PROCEDURÃ

Titlu

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune: dispoziţii privind gestiunea financiară

Referinţe

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

19.1.2009

Comisia competentă în fond

REGI

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

BUDG

3.2.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Examinare în comisie

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Data adoptării

23.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (11.2.2009)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară

(COM(2008)0803 – 17575/2008 ‑C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Raportoare pentru aviz: Gabriela Creţu

AVC

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Gravele repercusiuni pe care le suportă economia europeană vor include o scădere a ratei de creştere potenţiale pe termen mediu, precum şi o reducere semnificativă a creşterii reale în 2009 şi 2010. Aceste perspective economice nefavorabile vor avea efecte negative considerabile asupra finanţelor publice din statele membre. În plus, condiţiile pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune, care necesită cofinanţări naţionale pentru a mobiliza fondurile structurale, riscă să fie grav perturbate.

În acest context, anumite reglementări aflate în vigoare ar trebui să fie adaptate pentru a accelera punerea în aplicare a proiectelor de investiţii şi punerea la dispoziţie a resurselor financiare comunitare în beneficiul statelor membre şi al regiunilor din Uniunea Europeană .

Printre aceste reglementări se numără cele referitoare la prefinanţare, la declaraţiile de cheltuieli şi la eligibilitatea cheltuielilor şi instrumentele care intră sub incidenţa ingineriei financiare.

Propunerea Comisiei are ca scop să garanteze că statele membre pot utiliza pe deplin flexibilitatea existentă, inclusiv, dacă este necesar, posibilitatea de a modifica sau de simplifica programele, pentru a le adapta cât mai bine noilor necesităţi.

Modificările propuse la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune au ca scop contrabalansarea efectelor negative ale crizei economice pentru a accelera pe termen scurt punerea în aplicare a fondurilor în profitul economiei reale, în special prin consolidarea sprijinului acordat IMM-urilor.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune:

–                extinderea domeniului de aplicare al articolului 44 privind instrumentele care intră sub incidenţa ingineriei financiare, pentru a include intervenţia Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi a Fondului European de Investiţii (FEI) pentru a sprijini statele membre în pregătirea şi punerea în aplicare a programelor operaţionale;

–                modificarea articolului 56 privind eligibilitatea cheltuielilor în vederea clarificării posibilităţii de a plăti cheltuielile generale pe bază de finanţare forfetară şi pentru a introduce posibilitatea de a considera contribuţiile în natură ca fiind cheltuieli eligibile la constituirea de fonduri şi în momentul contribuirii la acestea;

–                o modificare a dispoziţiilor relative la declaraţiile de cheltuieli: (i) pentru proiectele majore, cu eliminarea interdicţiei de a introduce cheltuieli ocazionate pentru proiectele majore în cererile de plăţi intermediare înainte de aprobarea respectivului proiect major de către Comisie şi (ii) pentru ajutoarele financiare de stat, în sensul articolului 87 din tratat, prin eliminarea limitei de 35% din avans care să poată fi vărsată beneficiarilor de organismul care acordă ajutoarele, permiţând astfel acordarea de până la 100%, restul condiţiilor rămânând neschimbate;

–                creşterea celei de-a treia tranşe din prefinanţare (2009) de 2% pentru fondurile structurale pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior, crearea unei a treia tranşe (2009) de 2,5% pentru fondurile structurale pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană înainte de 1 mai 2004; în ceea ce priveşte obiectivul de cooperare teritorială europeană, în cazul în care programul include ca participant cel puţin un stat membru care a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior, se va aloca un procentaj suplimentar de 2% în 2009.

******

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să propună Parlamentului să-şi dea avizul conform.

PROCEDURĂ

Titlu

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune: dispoziţii privind gestiunea financiară

Referinţe

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Data cererii avizului Parlamentului

19.1.2009

Comisia competentă în fond

REGI

Aviz emis de către              

               Data anunţului în plen

EMPL

3.2.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

               Data numirii

Gabriela Creţu

2.12.2008

 

 

Examinare în comisie

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Data adoptării

11.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

PROCEDURĂ

Titlu

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune: dispoziţii privind gestiunea financiară

Referinţe

17575/2008 – C6-0027/2009 – COM(2008)08032008/0233(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

19.1.2009

Comisia competentă în fond             

        Data anunţului în plen

REGI

3.2.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

        Data anunţului în plen

BUDG

3.2.2009

EMPL

3.2.2009

 

 

Raportor(i)           

        Data numirii

Iratxe García Pérez

19.1.2009

 

 

Examinare în comisie

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Data adoptării

9.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján