PRIPOROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja

11.3.2009 - (KOM(2008)0803 – 17575/2008 - C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Iratxe García Pérez

Postopek : 2008/0233(AVC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0127/2009
Predložena besedila :
A6-0127/2009
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta (ES) o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja

(KOM(2008)0803 – 17575/2008 - C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga uredbe Sveta (KOM(2008)0803 - 17575/2008),

–   ob upoštevanju zahteve Sveta za privolitev Parlamenta na podlagi člena 161(3) Pogodbe ES (C6‑0027/2009),

–   ob upoštevanju člena 75(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun ter Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6‑0127/2009),

1.  da privolitev k predlogu uredbe Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Evropska unija se sooča s krizo, kot je še ni bilo, ki je prvotno prizadela finančne trge, sedaj pa pretresa realno gospodarstvo z negativnimi in še ne povsem predvidljivimi učinki na zmanjšanje rasti in obetov za zaposlovanje ter povečanje proračunskega primanjkljaja, ki je v nekaterih državah članicah povzročil resnično recesijo.

Da bi državam članicam in regijam EU pomagali prebroditi sedanje težavne okoliščine, se na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti odvija več usklajenih dejavnosti.

Evropska komisija je v odgovor na poziv voditeljev držav in vlad EU 28. novembra 2008 objavila Evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki vsebuje niz prilagojenih ukrepov, katerih namen je (ob ostrih omejitvah proračuna) spodbuditi naložbe in oskrbeti nacionalna gospodarstva z dodatnimi javnimi finančnimi sredstvi, da se ponovno spodbudi dejavnost nacionalnih gospodarstev, poveča povpraševanje in končno ponovno obudi zaupanje potrošnikov v sistem.

Z vidika proračuna se zdi evropska kohezijska politika s 347 milijardami evrov za obdobje 2007–2013, od katerih je 250 milijard evrov namenjenih ciljem, povezanim z Lizbono, eden najbolj verodostojnih in učinkovitih instrumentov za dosego tega cilja.

Zato je Komisija prejšnji november v skladu s prednostnimi nalogami, navedenimi v načrtu za oživitev, ter da bi pospešila naložbe, posledično pa izvajanje programov, sprejela niz predlogov, katerih namen je uvesti ustrezne spremembe v obstoječi sveženj uredb o strukturnih skladih, zlasti v uredbo Sveta št. 1083/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (splošna uredba), uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1080/2006 o Evropskem regionalnem razvojnem skladu in uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu.

Kar zadeva spremembe splošne uredbe, si prizadevamo za dve prednostni nalogi: po eni strani za pospeševanje izdatkov, ki bi omogočili večjo likvidnost za izvajanje projekta; po drugi pa za poenostavitev pravil, ki omogočajo hitrejše izvajanje programov in projektov.

Evropska komisija predlaga predvsem štiri glavna področja ukrepanja:

1.  Večja podpora Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada: (člena 44 in 46) v okviru operacij finančnega inženiringa je uvedena možnost neposrednega dodeljevanja pogodb Evropski investicijski banki in Evropskemu investicijskemu skladu. Poleg tega obe instituciji lahko zagotovita povečano finančno pomoč pri tehničnih dejavnostih, povezanih s pripravo in izvajanjem projektov.

2.  Poenostavitev upravičenosti odhodkov (člen 56): uvede se sprememba, ki omogoča pavšalno plačilo režijskih stroškov. Poleg tega se prispevki v naravi priznajo kot upravičeni odhodki in tako prispevajo k doseganju deleža sofinanciranja. Da bi zagotovili enako izvajanje pravil za upravičenost za projekte v celotnem programskem obdobju, je bila uvedena določba, da revidirani člen prične veljati za nazaj, in sicer od 1. avgusta 2006.

3.  Povečano vnaprejšnje financiranje Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada (člen 82): obrok vnaprejšnjega financiranja za leto 2009 za države članice EU-12 se je povečal za 2 %, medtem ko bodo države članice EU-15 izkoristile ugodnost, ki jo nudi uvedba novega, 2,5-odstotnega obroka za isto leto. Kar zadeva programe v okviru evropskega ozemeljskega sodelovanja, ki vključujejo najmanj eno državo članico, ki se je EU pridružila 1. maja 2004 ali kasneje, se uvede dodatno predplačilo v višini 2 % za leto 2009. Skupni znesek dodatnih predplačil, ki se doseže s tem ukrepom, bo 6,25 milijard evrov.

4.  Pospeševanje odhodkov za velike projekte (člen 78): možno je vložiti prošnje za plačila stroškov, ki nastanejo, preden Komisija odobri projekt, da se pospešijo plačila. Poleg tega se odpravi sedanja najvišja, 35 % stopnja za vnaprejšnja plačila v okviru državne pomoči po členu 87 Pogodbe in se tako omogoči vnaprejšnje plačilo do 100 % za upravičence do državnih pomoči.

Evropski parlament pozdravlja hitro ukrepanje Komisije ob predložitvi zakonodajnih sprememb, ki bodo zagotovo prispevale k spoprijemu z negativnimi posledicami te nepričakovane finančne krize, vendar globoko obžaluje, da niso predvidene druge pomembne spremembe. Zelo priporočljivo bi bilo spremeniti zlasti člen 71 (vzpostavitev sistemov upravljanja in nadzora), da se da gospodarskemu sistemu dejansko likvidnost. Predlagano je bilo, da se šele leta 2009 dovolijo vmesna plačila, če bo mnenje države članice brez pridržkov, čeprav je Komisija podala pripombe (izdatki, za katere se kasneje izkaže, da niso v skladu s sistemom upravljanja in nadzora, se odbijejo od prve naslednje vloge za plačilo).

Revizijski sveženj je zasnovan kot odziv na začasne, četudi izjemno kritične razmere: kljub temu resnično v celoti ustreza zahtevi, da se postopki bolj poenostavijo in sedanja pravila v uredbah o strukturnih skladih izvajajo prožneje, kar je Evropski parlament v preteklih letih večkrat predlagal.

Zlasti bo prilagodljivost pri razdeljevanju deležev finančnih sredstev Skupnosti in nacionalnih finančnih sredstev prek celotnega programskega obdobja omogočila nacionalnim gospodarstvom takojšen dotok denarja, ki je bistven za odziv na sedanje proračunske omejitve.

Predlagane ukrepe je treba sprejeti hitro, da bi se odzvali na nujno potrebo po likvidnosti v državi članici in pomagali upravičencem, da hitreje porabijo več sredstev. Hiter začetek veljavnosti predlaganih sprememb je nujen, da se zagotovi njihova popolna učinkovitost, zlasti kar zadeva povečanje obrokov vnaprejšnjega financiranja za leto 2009.

Zato so evropske institucije pozvane k hitremu postopku odločanja, da se zagotovi hitro izvajanje ukrepov in dosežejo prvi rezultati v prihodnjih mesecih, kar Evropski parlament v celoti podpira.

Kljub vsemu pa bi Evropski parlament želel sodelovati v večji meri in bolje: nujnost predlogov in kratek časovni rok so mu onemogočili, da bi predstavil pripombe k splošni uredbi in vložil predloge sprememb k uredbama o Evropskem regionalnem razvojnem skladu in Evropskem socialnem skladu.

Vendar sedanje razmere pomenijo koristno urjenje, ki dokazuje, da je treba pravočasno začeti medinstitucionalni dialog ob pogajanjih o novem zakonodajnem svežnju za strukturne sklade po letu 2013.

Poleg tega si je treba, če se zazremo v bližnjo prihodnost, resno prizadevati za načelo poenostavitve pravil in postopkov (za katerega so sedanji predlogi samo primer), če želimo upravičencem poenostaviti dostop do strukturnih skladov in njihovo uporabo.

Zato Evropski parlament zelo ceni pobudo Sveta, da se sestavi neuradna strokovna skupina za poenostavitev, in si obeta, da bo lahko v prihodnosti povedal svoje mnenje o prvih izidih in predlogih o tej temi.

V zvezi s tem Evropski parlament poziva Svet in Komisijo, naj v celoti upoštevata njegova priporočila in ga redno obveščata o postopkih, razpravah in izidih pogajanj.

Čeprav ni namen sedanjih sprememb, da bi spremenile splošno področje delovanja kohezijske politike, lahko te kritične okoliščine pomenijo način, kako prihodnjo politiko hitreje prilagoditi potrebam in pričakovanjem spreminjajočega se sveta ter utreti pot mnogoterim izzivom v naslednjem programskem obdobju.

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN (23.2.2009)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami za finančno upravljanje
(COM(2008)0803 – 17575/2008 - C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Pripravljavka mnenja: Nathalie Griesbeck

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Vsebina predloga

Predlog Komisije spreminja Uredbo (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi s finančnim upravljanjem. Predlagani ukrepi v okviru postopka privolitve so namenjeni spoprijemanju s finančno krizo in njenimi družbeno-gospodarskimi posledicami s pospešeno uporabo sredstev strukturnih skladov, da bi prek kohezijske politike oživili rast in zaposlovanje.

Predlog zadeva zlasti naslednje spremembe:

· razširitev področja uporabe člena 44 o instrumentih finančnega inženiringa na pomoč Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada državam članicam pri pripravi in izvajanju operativnih programov,

· sprememba člena 56 o upravičenosti izdatkov, da se jasno določi možnost plačila splošnih stroškov na osnovi pavšalnih stopenj in odobri prispevke v naravi v obliki upravičenih izdatkov; ta sprememba bi se lahko uporabljala za nazaj od 1. avgusta 2006;

· določbe v zvezi z izkazi o izdatkih:

– (i) možnost vključitve izdatkov, ki so nastali za velike projekte pri zahtevkih za vmesna plačila, preden je Komisija velik projekt odobrila,

– (ii) za državne pomoči iz člena 87 Pogodbe povečanje meje za predplačilo, ki ga lahko organ, ki dodeli pomoč, izplača upravičencem, s 35 % na 100 %;

· povečanje tretjega obroka vnaprejšnjega financiranja (2009) za 2 % za strukturne sklade za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali pozneje, in uvedba tretjega obroka (2009) v višini 2,5 % za strukturne sklade za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile pred 1. majem 2004. Kar zadeva cilj evropskega teritorialnega sodelovanja, se za leto 2009 uvede dodatno predplačilo v višini 2%, kadar program vključuje najmanj eno državo članico, ki je k Evropski uniji pristopila 1. maja 2004 ali kasneje. Ta dodatna sredstva, ki bi morala biti na razpolago v začetku leta, bi bilo treba hitro nakazati upravičencem in pri tem upoštevati pravila o dobrem finančnem poslovodenju.

2. Pripombe pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja z odobravanjem sprejema predlog Komisije in druge predlagane ukrepe na področju strukturne politike v okviru načrta za oživitev, ki ga je Komisija predlagala za spoprijemanje s krizo, ki je prizadela finančni in družbeno-gospodarski sektor, in za katerega je predvidela 6,3 milijarde evrov.

Z odobravanjem sprejema predlog Komisije, vključno s sodelovanjem Evropske investicijske banke pri načrtu oživitve evropskega gospodarstva s financiranjem in dodeljevanjem novih posojil in sredstev ter z ukrepi za ohlapnejša merila upravičenosti, kar zadeva financiranje iz proračuna Evropske unije. Obžaluje, da še ni bilo doseženega nobenega sporazuma med državami članicami v zvezi z revizijo večletnega finančnega okvira 2007–2013, da bi sprostili 5 milijard evrov za financiranje vseevropskih energetskih in širokopasovnih omrežij kot dopolnilni ukrep v načrtu oživitve.

Opozarja, da kohezijska politika znaša 36 % finančnega okvira 2007–2013 oziroma 347 milijard evrov po trenutno veljavnih cenah in je zato pomemben finančni instrument za oživitev gospodarstva.

Meni, da bodo države članice z ukrepi vnaprejšnjega financiranja, ki jih je predvidela Komisija, lahko začele hitro izvajati operativne programe. Poudarja pa, da morajo biti države članice pri izvajanju te naložbene politike usklajene, s čimer bi preprečili, da olajšave pri upravljanju sredstev, namesto da bi spodbujale kohezijo, ne bi poglobile obstoječe razlike ali povzročile nove.

Zato pripravljavka mnenja obžaluje, da takšno sodelovanje ne prispeva zadosti k oblikovanju resnične skupne gospodarske politike.

Obžaluje, da Komisija ni posredovala svojih napovedi o vplivu te zakonodajne spremembe na operativne programe, in se sprašuje, ali jih ne bi bilo treba spremeniti in kako bi to vplivalo na datum njihovega izvajanja.

Poleg tega poudarja, da so za dobro upravljanje sredstev odgovorne države članice, pod nadzorom Komisije. Opozarja tudi na pozive Evropskega parlamenta, naj se na ustrezni politični ravni uvede nacionalna izjava o uporabi sredstev Skupnosti (glej točko 44 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006) z deljenim upravljanjem.

Ponovno izraža zaskrbljenost zaradi zamude plačil za politike iz razdelka 1B (kohezija), čeprav je to prednostna politična naloga Evropske unije v finančnem okviru 2007–2013, in meni, da predlog Komisije omogoča zmanjšanje te zamude z vnaprejšnjim financiranjem.

V zvezi s tem tudi opozarja na izjave, ki jih je Evropski parlament sprejel na posvetovanju 21. novembra 2008 o plačilih in izvajanju kohezijske politike, v katerih je med drugim ponovno pozval države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznega izvajanja kohezijske politike.

Poleg tega poudarja, da bi morali predvideni ukrepi omogočiti zmanjšanje neporavnanih obveznosti za tekoče in prihodnje leto, ter poziva Komisijo, naj to pojasni. Zlasti želi, da bi Komisija pojasnila, kako bo njen predlog vplival na proračun za leto 2009 in pripravo proračuna za leto 2010.

Na koncu pozdravlja poenostavitev postopkov v predlogu, saj je bilo ugotovljeno, da so za zamude pri izvajanju strukturne politike med drugim krivi preveč obvezujoči postopki, ki jih je nujno poenostaviti.

Ker je zaradi krize nujno hitro ukrepati, je pripravljavka mnenja sklenila, da poda pozitivno mnenje glede sprejetja tega predloga.

******

Odbor za proračun poziva pristojni Odbor za regionalni razvoj, naj Parlamentu predlaga, da poda privolitev.

POSTOPEK

Naslov

Fonds européen de développement régional, Fonds social européen et Fonds de cohésion: dispositions relatives à la gestion financière

Referenčni dokumenti

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

Datum prošnje za privolitev EP

19.1.2009

Pristojni odbor

REGI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

3.2.2009

 

 

 

Pripravljavec(-ka) mnenja

       Datum imenovanja

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Obravnava v odboru

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Datum sprejetja

23.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

0

0

Poslancin, navzoči pri končnem glasovanju

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (11.2.2009)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja
(KOM(2008)0803 – C6‑0000/2008 – 2008/0233(AVC))

Pripravljavka mnenja: Gabriela Creţu

AVC

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaradi hudih posledic, ki jih je utrpelo evropsko gospodarstvo, se bo potencialna stopnja rasti srednjeročno zmanjšala, realna rast v letih 2009 in 2010 pa bo bistveno počasnejša. Te slabe gospodarske napovedi bodo zelo negativno vplivale na javne finance držav članic. Zato se lahko zgodi, da bodo pogoji izvajanja kohezijske politike, ki zahtevajo nacionalno sofinanciranje za uporabo sredstev strukturnih skladov, zelo moteni.

V tem okviru bi bilo treba prilagoditi nekatere veljavne predpise, da bi pospešili izvajanje naložbenih projektov in dodeljevanje sredstev Skupnosti v korist gospodarstev držav članic in regij EU.

Ti predpisi vključujejo predpise v zvezi z vnaprejšnjim financiranjem, predpise, ki podrobneje obravnavajo izkaz dohodkov ter predpise v zvezi z upravičenostjo izdatkov in ustreznimi instrumenti finančnega inženiringa.

Namen predloga Komisije je državam članicam zagotoviti, da bodo lahko v celoti uporabljale obstoječe možnosti, po potrebi tudi možnost spremembe oziroma poenostavitve programov, da bi jih čim bolj prilagodile novim potrebam.

Namen sprememb Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, ki jih je predlagala Komisija, je uravnotežiti negativne učinke gospodarske krize, da bi na kratki rok pospešili uporabo skladov v korist realnega gospodarstva, zlasti z močnejšo podporo malim in srednje velikim podjetjem.

Za doseganje teh ciljev Komisija predlaga:

 razširitev področja uporabe člena 44 o instrumentih finančnega inženiringa na posredovanje Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada v pomoč državam članicam pri pripravi in izvajanju operativnih programov,

 spremembo člena 56 o upravičenosti odhodkov, da se jasno določi možnost plačila splošnih stroškov na osnovi pavšalnih stopenj in vključi možnost prispevkov v naravi v obliki upravičenih izdatkov za vzpostavitev skladov in prispevkov zanje,

 spremembo določb v zvezi z izkazi o izdatkih: (i) za velike projekte z odpravo prepovedi vključitve izdatkov, ki so nastali za velike projekte pri zahtevkih za vmesna plačila, preden je Komisija veliki projekt odobrila, in (ii) za državne pomoči iz člena 87 Pogodbe z odpravo meje 35 % za predplačilo, ki ga upravičencu lahko izplača organ, ki pomoč dodeli, kar omogoča 100-odstotno izplačilo, pri čemer vsi ostali pogoji ostanejo nespremenjeni,

 povečanje tretjega obroka vnaprejšnjega financiranja (2009) za 2 % za strukturne sklade za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali pozneje, uvedba tretjega obroka (2009) v višini 2,5 % za strukturne sklade za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile pred 1. majem 2004; kar zadeva cilj evropskega teritorialnega sodelovanja: če program vključuje vsaj eno državo članico, ki je k Evropski uniji pristopila 1. maja 2004 ali pozneje, se mu leta 2009 dodeli dodatna 2 % sredstev.

******

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči, da poda privolitev.

POSTOPEK

Naslov

Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad: določbe za finančno upravljanje

Referenčni dokumenti

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

Datum prošnje za privolitev EP

19.1.2009

Pristojni odbor

REGI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

3.2.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Gabriela Creţu

2.12.2008

 

 

Obravnava v odboru

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Datum sprejetja

11.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

POSTOPEK

Naslov

Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad: določbe za finančno upravljanje

Referenčni dokumenti

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

Datum prošnje za privolitev EP

19.1.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

3.2.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

3.2.2009

EMPL

3.2.2009

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Iratxe García Pérez

19.1.2009

 

 

Obravnava v odboru

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Datum sprejetja

9.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Datum predložitve

11.3.2009