Betänkande - A6-0127/2009Betänkande
A6-0127/2009

REKOMMENDATION om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

11.3.2009 - (KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC)) - ***

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Iratxe García Pérez

Förfarande : 2008/0233(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0127/2009
Ingivna texter :
A6-0127/2009
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2008)0803 – 17575/2008),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 161 tredje stycket i EG-fördraget (C6‑0027/2009),

–   med beaktande av artikel 75.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6‑0127/2009).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Europeiska unionen brottas med en kris som saknar motstycke, och som ursprungligen drabbade finansmarknaderna och för närvarande slår hårt mot realekonomin med negativa och fortfarande inte helt förutsägbara konsekvenser i termer av minskad tillväxt och sämre utsikter för sysselsättningen samt ökade budgetunderskott. Detta ger i vissa medlemsstater upphov till en verklig lågkonjunktur.

För att hjälpa medlemsstaterna och regionerna att ta sig ur den nuvarande svåra situationen har man vidtagit flera samordnade åtgärder på både nationell nivå och gemenskapsnivå.

Som ett svar på en begäran från EU:s stats- och regeringschefer offentliggjorde Europeiska kommissionen den 26 november 2008 sitt meddelande om en ekonomisk återhämtningsplan för Europa. I denna plan redogjorde kommissionen för ett antal skräddarsydda åtgärder som syftar till att stimulera investeringar och skjuta till ytterligare offentliga medel till de nationella ekonomierna som stramats åt av stränga budgetbegränsningar för att på nytt stimulera ekonomin, öka efterfrågan och slutligen återupprätta konsumenternas förtroende för systemet.

Ur budgetsynvinkel verkar den europeiska sammanhållningspolitiken med en budget på 347 miljarder euro för perioden 2007–2013, av vilken 250 miljarder euro öronmärkts för mål relaterade till Lissabonagendan, vara det mest trovärdiga och effektiva instrumentet för att nå detta mål.

I linje med de prioriteringar som fastställdes i återhämtningsplanen, och med målet att påskynda investeringar och följaktligen även genomförandet av program, antog kommissionen i slutet av november 2008 ett antal förslag avsedda att införa lämpliga ändringar i den befintliga samlingen av förordningar om strukturfonderna. Det handlade alltså om rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (allmänna förordningen), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden (ESF).

När det gäller ändringarna till den allmänna förordningen har man tagit fasta på två prioriteringar. För det första ska utgiftssidan ökas så att ytterligare likvida medel ställs till förfogande för projektgenomföranden. För det andra ska reglerna förenklas så att program och projekt ska kunna genomföras snabbare.

Europeiska kommissionen föreslår särskilt följande fyra centrala insatsområden:

1.  Ökat stöd från EIB och EIF: (artiklarna 44 och 46): Inom ramen för finansieringsteknisk verksamhet införs möjligheten att direkt tilldela kontrakt till Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Bägge institutionerna kan även ge ökat finansiellt stöd till teknisk verksamhet relaterad till förberedelse och genomförande av projekt.

2.  Förenkling av bestämmelserna om stödberättigande utgifter (artikel 56): En ändring införs för att göra det möjligt att betala omkostnader på basis av schablonbelopp. Dessutom ska bidrag i natura betraktas som stödberättigande utgifter och på detta sätt bidra till att nå samfinansieringsandelen. I syfte att garantera gemensamma genomförandebestämmelser för projekten under hela programperioden har en retroaktiv bestämmelse införts så att den reviderade artikeln kan träda i kraft från den 1 augusti 2006.

3.  Ökade utbetalningar av förhandsbelopp till Eruf och ESF (artikel 82): Delbetalningen av förhandsfinansieringen för 2009 för EU-12 ökas med 2 procent medan EU‑15 omfattas av införandet av en ny delbetalning på 2,5 procent för samma år. När det gäller program som genomförs inom ramen för det europeiska territoriella målet och som omfattar minst en medlemsstat som anslöt sig till EU den 1 maj 2004, eller senare, införs ett extra förskott på 2 procent för 2009. Det totala belopp för extra förskott som genereras genom denna åtgärd kommer att uppgå till 6,25 miljarder euro.

4.  Påskyndad finansiering av större projekt (artikel 78): I syfte att påskynda utbetalningen införs möjligheten att lägga fram ansökningar om ersättning för kostnader som uppkommit innan kommissionen godkänt projektet. Vidare har det nuvarande taket på 35 procent för förskottsbetalningar inom ramen för statligt stöd enligt artikel 87 i fördraget avskaffats och förskottsbetalningar på upp till 100 procent för mottagare av statligt stöd är sålunda möjliga.

Europaparlamentet välkomnar att kommissionen reagerat snabbt och föreslagit dessa rättsakter som säkert kommer att bidra till att åtgärda de negativa konsekvenserna av denna oförutsedda finanskris, men beklagar djupt att andra viktiga ändringar inte har planerats. Det skulle ha varit särskilt önskvärt att göra en ändring i artikel 71 (Inrättande av system för förvaltning och kontroller) för att garantera konkreta likvida medel för det ekonomiska systemet. Förslaget innebar att man endast 2009 skulle tillåta att mellanliggande betalningar görs om medlemsstaterna avgett sina yttranden utan reservationer, även om kommissionen kommit med invändningar (om det senare visar sig att det finns utgifter som inte uppfyller kraven i förvaltnings- och kontrollsystemet kommer dessa att dras av från nästa betalning).

Samlingen översynsåtgärder har utarbetats för att bemöta en tillfällig situation som dock är exceptionellt kritisk. Översynen tillmötesgår dock till fullo en begäran om ökad förenkling av förfarandena och större flexibilitet vid tillämpningen av befintliga regler inom ramen för strukturfondsförordningarna. Detta är något som Europaparlamentet upprepade gånger begärt under de senaste åren.

Särskilt den flexibilitet som tillåts vid fördelningen av gemenskapens finansieringsbidrag och de nationella finansieringsandelarna över hela programperioden kommer att förse de nationella ekonomierna med omedelbara kassaflöden, vilket är viktigt om det ska vara möjligt att kompensera för de nuvarande budgetbegränsningarna.

De föreslagna åtgärderna måste snabbt godkännas för att man ska kunna åtgärda det överhängande behovet av likvida medel i medlemsstaterna och hjälpa stödmottagarna att spendera mer medel och att spendera dem snabbare. Det är faktiskt viktigt att de föreslagna ändringarna träder i kraft snabbt om de till fullo ska bli effektiva, särskilt när det gäller ökningen av förhandsfinansieringsbeloppen för 2009.

De europeiska institutionerna uppmanas därför att genomföra en snabb beslutsprocess för att garantera att åtgärderna tillämpas omgående, och att de första resultaten nås under de närmaste månaderna. Detta är en ståndpunkt som Europaparlamentet till fullo stöder.

Europaparlamentet skulle emellertid gärna ha spelat en större roll i lagstiftningsarbetet. På grund av de brådskande förslagen och den snäva tidsramen har det varit omöjligt för parlamentet att lägga fram kommentarer till den allmänna förordningen och lämna in ändringsförslag till Eruf- och ESF-förordningarna.

De aktuella omständigheterna ger möjligheter till en nyttig övning som uppmärksammar behovet av att man i god tid inleder den interinstitutionella dialogen i samband med förhandlingarna om det nya lagstiftningspaketet om strukturfonderna efter 2013.

Med siktet inställt på den närmaste framtiden måste man dessutom på allvar eftersträva principen om förenkling av bestämmelser och förfaranden (de aktuella förslagen utgör bara ett exempel på detta) för att hjälpa stödmottagare att få tillgång till och utnyttja strukturfonderna.

Europaparlamentet värdesätter därför i högsta grad rådets initiativ att inrätta en informell expertgrupp om förenkling, och ser fram emot att få uttala sig om de första resultaten och förslagen i denna riktning i framtiden.

Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang rådet och kommissionen att till fullo beakta parlamentets rekommendationer och begär att regelbundet bli informerat om förfaranden, debatterna och resultaten av förhandlingarna.

Även om de aktuella ändringarna inte är avsedda att ändra sammanhållningspolitikens allmänna tillämpningsområde kan dessa kritiska omständigheter innebära ett sätt att snabbare anpassa den framtida politiken till behoven och förväntningarna i en värld i förändring samt förbereda vägen inför mångfalden av utmaningar i nästa programperiod.

YTTRANDE från budgetutskottet (23.3.2009)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Föredragande: Nathalie Griesbeck

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Bakgrund

Kommissionens förslag ändrar förordning (EG) nr 1083/2006 avseende de allmänna bestämmelserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om den ekonomiska förvaltningen. De åtgärder som föreslagits inom ramen för samtyckesförfarandet syftar till att bemöta finanskrisen och dess socioekonomiska följder genom att påskynda genomförandet av strukturfonderna och på så sätt åstadkomma ökad tillväxt och fler arbetstillfällen genom sammanhållningspolitiken.

Förslaget berör särskilt följande ändringar:

· En utvidgning av tillämpningsområdet för artikel 44 om finansieringstekniska instrument till att gälla Europeiska investeringsbankens (EIB) och europeiska investeringsfondens (EIF) stöd till medlemsstaterna för att förbereda och genomföra operativa program.

· En ändring av artikel 56 om stödberättigande utgifter i syfte att dels klarlägga möjligheterna att ersätta allmänna omkostnader med schablonbelopp, dels tillåta bidrag in natura som bidragsberättigande utgifter. Denna ändring bör kunna tillämpas retroaktivt från och med den 1 augusti 2006.

· En ändring av bestämmelserna om utgiftsdeklarationer:

– (i)        för att göra det möjligt att inkludera utgifter för större projekt i ansökningar om mellanliggande betalningar innan hela projektet godkänts av kommissionen, och

– (ii)       för att, avseende statligt stöd enligt artikel 87 i fördraget, höja den gräns på 35 procent för de förskott som stödbeviljande organ betalar ut så att förskotten kan uppgå till 100 procent.

· En ökning av den tredje delbetalningen av förhandsfinansieringen (2009) med 2 procent för strukturfonderna för medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare och införande av en tredje delbetalning (2009) på 2,5 procent för strukturfonderna för medlemsstater som ingick i Europeiska unionen före den 1 maj 2004. I fråga om målet europeiskt territoriellt samarbete, en ytterligare ökning med 2 procent för 2009 om minst en medlemsstat som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare deltar i programmet. Dessa extra resurser som kommer att finnas tillgängliga i början av året bör snabbt överföras till stödmottagarna, samtidigt som principen om sund ekonomisk förvaltning respekteras.

2. Föredragandens åsikt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, såväl som övriga åtgärdsförslag för strukturpolitiken i återhämtningsplanen. Kommissionen lade fram planen för att avhjälpa den kris som drabbat den finansiella och socioekonomiska sfären och planerar att bidra med 6,3 miljarder euro.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, inklusive Europeiska investeringsbankens deltagande i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa genom att bevilja finansiering eller nya lån och medel och genom att lätta på bestämmelserna för stödberättigande i fråga om finansiering från EU:s budget. Det är dock beklagligt att man ännu inte har nått en överenskommelse med medlemsstaterna i fråga om översynen av den fleråriga finansieringsramen för 2007–2013 för att frigöra 5 miljarder euro för finansiering av de transeuropeiska energinäten och bredbandsnäten som ett tillägg till återhämtningsplanen.

Föredraganden påpekar att sammanhållningspolitiken utgör 36 procent av finansieringsramen för 2007–2013, motsvarande ett belopp på 347 miljarder euro. Sammanhållningspolitiken är följaktligen ett kraftfullt finansieringsinstrument som kan ge en hävstångseffekt till den ekonomiska återhämtningen.

Föredraganden anser att kommissionens åtgärdsförslag avseende förfinansiering kan hjälpa medlemsstaterna att snabbt lansera operativa program. Föredraganden understyrker dock att investeringspolitiken måste genomföras på ett enhetligt och samordnat sätt inom EU för att undvika att den förenklade förvaltningen av fonderna, i stället för att främja samordning, förvärrar de skillnader som redan finns eller skapar nya.

I detta sammanhang beklagar föredraganden att detta samarbete inte bidrar tillräckligt till införandet av en verklig gemensam ekonomisk politik.

Föredraganden beklagar att kommissionen inte har vidarebefordrat sin prognos över de konsekvenser lagändringen kan tänkas få för de operativa programmen, och ifrågasätter nödvändigheten av att ändra de operativa programmen och de eventuella konsekvenserna för datumet för genomförandet.

Dessutom understryker föredraganden att medlemsstaterna är ansvariga för en sund förvaltning av fonderna under kommissionens överinseende. Föredraganden påminner också om Europaparlamentets upprepade uppmaningar om att på lämplig politisk nivå införa en nationell förklaring om att genomförandet av gemenskapsfonderna (se punkt 44 IIA, 17 maj 2006) bör ske genom gemensam förvaltning.

Föredraganden upprepar än en gång sin oro vad gäller förseningarna i utbetalningarna för politiken under rubrik 1B (Sammanhållning), då den är tänkt att vara en av EU:s politiska prioriteringar inom finansieringsramen för 2007–2013. Föredraganden anser att kommissionens förslag skulle kunna minska dessa förseningar genom förfinansiering.

I detta hänseende påminner föredraganden även om de förklaringar som Europaparlamentet antog vid förlikningen den 21 november 2008 angående utbetalningar till och genomförandet av sammanhållningspolitiken, i vilka Europaparlamentet bland annat upprepar sin begäran till medlemsstaterna om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera ett adekvat genomförande av sammanhållningspolitiken.

Föredraganden understryker bland annat att de här åtgärderna måste syfta till att minska de utestående åtagandena (RAL) för i år och nästa år, och uppmanar kommissionen att tillhandahålla detaljer i detta ämne. Kommissionen bör i synnerhet klargöra vilka konsekvenser förslaget kommer att få för 2009 års budget och för förberedelserna av 2010 års budget.

Föredraganden välkomnar förslaget om att förenkla förfarandet eftersom det är allmänt känt att förseningarna i genomförandet av strukturpolitiken beror på, bland annat, alltför krångliga förfaranden som snarast möjligt måste förenklas.

Det är med anledning av krisen viktigt att agera snabbt och föredraganden stöder således antagandet av förslaget.

******

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet ger sitt samtycke.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om finansiell förvaltning

Referensnummer

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

Begäran om parlamentets samtycke

19.1.2009

Ansvarigt utskott

REGI

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.2.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Behandling i utskott

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Antagande

23.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (11.2.2009)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6‑0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Föredragande: Gabriela Creţu

KORTFATTAD MOTIVERING

De allvarliga återverkningarna på den europeiska ekonomin väntas minska den potentiella tillväxttakten på medellång sikt och reducera den faktiska tillväxten avsevärt under 2009 och 2010. Dessa dystra ekonomiska utsikter kommer att påverka medlemsstaternas offentliga finanser på ett mycket negativt sätt. Det är därför risk att genomförandet av sammanhållningspolitiken utsätts för stora störningar, eftersom det krävs nationell samfinansiering för att strukturfonderna ska ställa medel till förfogande.

Vissa nu gällande bestämmelser borde anpassas för att man ska kunna påskynda genomförandet av investeringsprojekt och tillhandahållandet av gemenskapsmedel till gagn för EU:s medlemsstater och regioner.

Bland dessa kan man nämna bestämmelserna om förhandsfinansiering och om utgiftsdeklaration samt bestämmelserna om stödberättigande utgifter och om finansieringstekniska instrument.

Det här förslaget syftar till att göra det möjligt för medlemsstaterna att dra full nytta av den flexibilitet som finns, och om så krävs ändra eller förenkla programmen för att anpassa dem efter de nya omständigheterna.

De ändringar av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden som kommissionen föreslagit syftar till att motverka de negativa effekterna av den ekonomiska krisen, för att på kort sikt påskynda genomförandet av fonderna till gagn för realekonomin, bl.a. genom ett ökat stöd till de små och medelstora företagen.

För att uppnå dessa mål föreslår kommissionen att

–   utvidga tillämpningsområdet för artikel 44 om finansieringstekniska instrument till att gälla Europeiska investeringsbankens (EIB) och Europeiska investeringsfondens (EIF) stöd till medlemsstaterna för att förbereda och genomföra operativa program,

–   ändra artikel 56 om stödberättigande utgifter i syfte att klarlägga möjligheterna att ersätta allmänna omkostnader med schablonbelopp och att tillåta bidrag in natura som bidragsberättigande utgifter för inrättande av eller bidrag till fonder,

–   ändra bestämmelserna om utgiftsdeklarationer (i) för större projekt för att avskaffa förbudet att låta utgifter för större projekt ingå i ansökningar om mellanliggande betalningar innan hela projektet godkänts av kommissionen, samt (ii) för statligt stöd enligt artikel 87 i fördraget för att avskaffa den gräns på 35 procent för de förskott som stödbeviljande organ betalar ut så att förskotten kan uppgå till 100 procent, medan övriga villkor förblir oförändrade, och

–   öka den tredje delbetalningen av förhandsfinansieringen (2009) med 2 procent för strukturfonderna för medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare och införande av en tredje delbetalning (2009) på 2,5 procent för strukturfonderna för medlemsstater som ingick i Europeiska unionen före den 1 maj 2004. I fråga om målet om ett europeiskt territoriellt samarbete, en ökning med 2 procent för 2009 om minst en medlemsstat som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare deltar i programmet.

******

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet ger sitt samtycke.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om finansiell förvaltning

Referensnummer

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

Begäran om parlamentets samtycke

19.1.2009

Ansvarigt utskott

REGI

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

EMPL

3.2.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Gabriela Creţu

2.12.2008

 

 

Behandling i utskott

26.1.2009

10.2.2009

 

 

Antagande

11.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om finansiell förvaltning*

Referensnummer

17575/2008 – C6-0027/2009 – KOM(2008)08032008/0233(AVC)

Begäran om parlamentets samtycke

19.1.2009

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

REGI

3.2.2009

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.2.2009

EMPL

3.2.2009

 

 

Föredragande

      Utnämning

Iratxe García Pérez

19.1.2009

 

 

Behandling i utskott

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Antagande

9.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Ingivande

11.3.2009