ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за информационното общество

12.3.2009 - (COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Angelika Niebler
(Опростена процедура - член 43, параграф 2 от правилника)

Процедура : 2008/0201(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0128/2009
Внесени текстове :
A6-0128/2009
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за информационното общество

(COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0677),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  258, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0381/2008),

–   като взе предвид становището на Статистическия програмен комитет, създаден с Решение на Съвета 89/382/ЕИО, Евратом[1]

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6‑0128/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Годишното представяне на статистически данни за информационното общество, както е определено в Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г., е ограничено до най-много пет референтни години след датата на влизане в сила на регламента и ще приключи в края на 2009 г. Продължава да съществува обаче необходимост на европейско равнище от годишното набавяне на съгласувана статистическа информация от областта на информационното общество.

(1) Годишното представяне на статистически данни за информационното общество, както е определено в Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г., е ограничено до най-много пет референтни години след датата на влизане в сила на регламента и ще приключи в края на 2009 г. Продължава да съществува обаче необходимост на европейско равнище от годишното набавяне на съгласувана статистическа информация относно областта на информационното общество.

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение  2

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Решение 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г., с което беше създадена Рамковата програма за конкурентоспособност и иновация (2007 до 2013 г.), спомага за увеличаване на възможностите за конкурентоспособност и иновации в Общността, за насърчаване на развитието на обществото, основано за знанието, и за подпомагане на устойчивото развитие, подкрепяно от балансиран икономически растеж. Решението налага на Общността необходимостта да изгради здрава аналитична основа в съответните области, която да подкрепя определянето на политиката. Програмата подкрепя действия за анализи на политиката въз основа на официални статистически данни.

(5) Решение 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г., с което беше създадена Рамковата програма за конкурентоспособност и иновация (2007 до 2013 г.), спомага за увеличаване на възможностите за конкурентоспособност и иновации в Общността, за насърчаване на развитието на обществото, основано за знанието, и за подпомагане на устойчивото развитие, подкрепяно от балансиран икономически растеж. Това решение налага на Общността необходимостта да изгради здрава аналитична основа, която да подкрепя определянето на политиката в редица области. Рамковата програма, създадена с това решение подкрепя действия за анализи на политиката въз основа на официални статистически данни.

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение  3

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) По време на дебата на министерско равнище на тема „електронното включване“ през декември 2007 г. съобщението на Комисията относно европейска инициатива за електронно включване — „Да бъдем част от информационното общество“ беше прието с одобрение в заключенията на председателството. Беше изтъкната важността на насърчаването на електронното включване като основна европейска цел. Комисията и министрите бяха призовани по-специално да интегрират електронното включване като ново измерение в социалните политики. Политиките относно електронното включване следва да решават проблеми, свързани с бариери за електронното включване, да премахват пропуски по отношение на компетентността в областта на цифровите технологии и да насърчават ефективното участие на хората, които изостават от развитието на информационното общество.

(6) Министерската декларация относно електронното включване, която беше приета в Рига на 11 ноември 2006 г., призовава за всеобхватно информационно общество. Тя определя рамката за всеобхватна политика относно електронното включване, обхващаща въпроси в областта на застаряващото общество, географското дигитално разделение, достъпността, дигиталната грамотност и умения, културното разнообразие и приобщаващите онлайн обществени услуги. Тя приканва Европейската комисия да подкрепя събирането на доказателства и очертаването в и извън Европа.

Обосновка

Изменението предлага по-прецизно позоваване на срещата от Рига и на резултатите от министерската декларация.

Изменение  4

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Изменението на Регламент 808/2004 следва да взема предвид Регламент (ЕО) .../2009 относно европейската статистика.

Обосновка

Хоризонталният регламент относно европейската статистика ще бъде рамката за цялото отраслово законодателство. Тъй като Европейският парламент и Съветът вече постигнаха политическо съгласие относно същността на текста, настоящият регламент относно статистиката за информационното общество следва да прибягва до хоризонталния регламент. Няколко други изменения подкрепят този подход и основният принцип е заложен също така в съображенията.

Изменение  5

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) настоящият регламент не следва да увеличава тежестта върху респондентите и националните статистически органи, измерена в броя задължителни променливи или продължителността на интервютата по отношение на събирането и предаването на хармонизирани статистики, сравнено с настоящата ситуация преди влизането му в сила.

Обосновка

Въпреки че значението на събирането на данни за статистически цели и очертаването не се поставя под въпрос, административната тежест върху респондентите (върху националните статистически органи, предприятията, лицата и домакинствата) не следва да се увеличава. Няколко други изменения подкрепят този подход и основният принцип е заложен също така в съображенията.

Изменение  6

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (EО) № 808/2004

Член 6 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Заглавието на член 6 се заменя със следното заглавие:

 

"Третиране, предаване и разпространение на данни"

Обосновка

Изменението има за цел да нагоди заглавието, така че да отразява предложените промени в член 6 от регламента.

Изменение  7

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (EО) № 808/2004

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

"1. Държавите-членки предават данните и метаданните, изисквани съгласно настоящия регламент и мерките по неговото прилагане, включително поверителните данни, на Комисията (Евростат) в съответствие с действащите разпоредби на Общността относно предаването на данни, предмет на статистическа поверителност. Тези разпоредби на Общността се прилагат по отношение на резултатите, доколкото те съдържат поверителни данни.“

"1. Държавите-членки предават данните и метаданните, изисквани съгласно настоящия регламент и мерките по неговото прилагане на Комисията (Евростат) в съответствие член 21 от Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския Парламент и на Съвета от ... относно европейската статистика относно предаването на поверителни данни. Тези разпоредби на Общността се прилагат по отношение на резултатите, доколкото те съдържат поверителни данни.“

Обосновка

Поверителната информация (нейното третиране, предаване и разпространение), с особен акцент върху защитата на лицата и предприятията, също се разглежда от хоризонталния регламент относно европейската статистика. Следователно позоваването на хоризонталния регламент гарантира необходимото ниво на защита.

Изменение  8

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (EО) № 808/2004

Член 6 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Към член 6 се добавя следният параграф:

 

"2а. Глава V от Регламент (ЕО) № .../2009 относно европейската статистика се прилага по отношение на третирането и разпространението на поверителни данни.

Обосновка

Поверителната информация (нейното третиране, предаване и разпространение), с особен акцент върху защитата на лицата и предприятията, също се разглежда от хоризонталния регламент относно европейската статистика. Следователно позоваването на хоризонталния регламент гарантира необходимото ниво на защита.

Изменение  9

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 2 б (нова)

Регламент (EО) № 808/2004

Член 7 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Заглавието на член 7 се заменя със следното заглавие:

 

"Оценка за качество и отчети

Обосновка

Хоризонталният регламент относно европейската статистика ще бъде рамката за цялото отраслово законодателство. Изменението предлага да се приспособи режимът за качество на настоящия отраслов регламент към режима на хоризонталния регламент. Тъй като настоящият отраслов регламент не обхваща въпросите за специфичните изисквания за качество, те ще се приемат посредством процедурата на комитология (процедура по регулиране с контрол).

Изменение  10

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 2 в (нова)

Регламент (EО) № 808/2004

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Член 7, параграф 1 се заменя със следното:

 

"1. Държавите-членки гарантират качеството на предадените данни.

Обосновка

Хоризонталният регламент относно европейската статистика ще бъде рамката за цялото отраслово законодателство. Изменението предлага да се приспособи режимът за качество на настоящия отраслов регламент към режима на хоризонталния регламент. Тъй като настоящият отраслов регламент не обхваща въпросите за специфичните изисквания за качество, те ще се приемат посредством процедурата на комитология (процедура по регулиране с контрол).

Изменение  11

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 3

Регламент (EО) № 808/2004

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

"2. За целите на настоящия регламент, по отношение на предаваните данни се прилагат следните измерения за оценка на качеството:

"2. За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № .../2009 относно европейската статистика.

а) „относимост“, което се отнася до степента, в която статистиката отговаря на настоящите и потенциални нужди на ползвателите;

 

б) „точност“, което се отнася до близостта на прогнозите до неизвестните действителни стойности;

 

в) „актуалност“, което се отнася до периода между предоставянето на данните на разположение и събитието или явлението, което те описват;

 

г) „навременност“, което се отнася до периода между датата на предаването на данните и планираната дата, на която е трябвало да бъдат предоставени;

 

д) „достъпност“ и „яснота“, които се отнасят до условията, при които ползвателите могат да получават, използват и тълкуват данните;

 

е) „съпоставимост“, което се отнася до измерването на въздействието на различията в приложените статистически понятия и оценъчни инструменти и процедури, когато се съпоставят статистически данни за различни географски райони, отраслови области или периоди от време;

 

ж) „съгласуваност“, което се отнася до пригодността на данните да бъдат надеждно съчетавани по различни начини и за различни цели.

 

При прилагането на измеренията за оценка на качеството, Комисията (Евростат), в тясно сътрудничество с държавите-членки, разработва подробни критерии за оценка на качеството и общи стандарти, които имат за цел гарантирането на качеството на предоставяните данни. Тези стандарти се публикуват в наръчника по методическо ръководство.“

 

Обосновка

Хоризонталният регламент относно европейската статистика ще бъде рамката за цялото отраслово законодателство. Изменението предлага да се приспособи режимът за качество на настоящия отраслов регламент към режима на хоризонталния регламент. Тъй като настоящият отраслов регламент не обхваща въпросите за специфичните изисквания за качество, те ще се приемат посредством процедурата на комитология (процедура по регулиране с контрол).

Изменение  12

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 –точка 3 a (нова)

Регламент (EО) № 808/2004

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. В член 7 параграф 3 се заличава.

Изменение  13

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (EО) № 808/2004

Член 7 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Член 7, параграф 4 се заменя със следното:

 

"4. Всяка година държавите-членки представят на Комисията (Евростат) отчет за качеството на предадените данни, както и за направените методологични промени. Отчетът се представя един месец след предаването на данните."

Обосновка

Хоризонталният регламент относно европейската статистика ще бъде рамката за цялото отраслово законодателство. Изменението предлага да се приспособи режимът за качество на настоящия отраслов регламент към режима на хоризонталния регламент. Тъй като настоящият отраслов регламент не обхваща въпросите за специфичните изисквания за качество, те ще се приемат посредством процедурата на комитология (процедура по регулиране с контрол).

Изменение  14

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на настоящия модул е предоставянето на актуални статистически данни за предприятията и информационното общество. Той очертава рамка на изискванията по отношение на обхвата и периодичността, включените в обхвата теми, разбивките при предоставянето на данни, вида на предоставянето на данни и пилотните проучвания, ако са необходими такива.

Целта на настоящия модул е предоставянето на актуални статистически данни за предприятията и информационното общество. Той очертава рамка на изискванията по отношение на обхвата, продължителността и периодичността, включените в обхвата теми, разбивките при предоставянето на данни, вида на предоставянето на данни и пилотните проучвания или проучванията за приложимост, ако са необходими такива.

Обосновка

Изменението поставя времеви ограничения, така че да се осигури сигурност и прозрачност относно периода, за който може да се изисква събиране/предоставяне на данни и за да се намали административната тежест. Изменението също цели да предостави възможността за изготвяне на проучвания за приложимост преди да се започне пилотното проучване.

Изменение  15

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение I – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Периодичност на предоставянето на данни

Продължителност и периодичност на предоставянето на данни

Статистическите данни ще бъдат предоставяни годишно след датата на влизане в сила на настоящия регламент. Не всички характеристики ще трябва да се предоставят всяка година; периодичността на предоставяне на всяка характеристика ще се определя и съгласува като част от мерките по прилагането, предвидени в член 8.

Статистическите данни ще бъдат предоставяни годишно за най-много 15 референтни години след датата на влизане в сила на настоящия регламент. Не всички характеристики ще трябва да се предоставят всяка година; периодичността на предоставяне на всяка характеристика ще се определя и съгласува като част от мерките по прилагането, предвидени в член 8.

Обосновка

Изменението поставя времеви ограничения, така че да се осигури сигурност и прозрачност относно периода, за който може да се изисква събиране/предоставяне на данни (с възможност за допълнителни десет години) и за да се намали административната тежест. Като се има предвид, че времевото ограничение на настоящия регламент е пет години, броено от датата на влизане в сила, в случай на удължаване на срока с десет години, допълнителното време също се изчислява от същата стартова позиция (а не от влизането в сила на настоящия акт за изменение).

Изменение  16

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение I – точка 4 – тире 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ИКТ и устойчивото развитие,

използване на ИКТ и тяхното въздействие върху околната среда (Зелени ИКТ)

Обосновка

Комисията предлага да включи нови теми, свързани със събирането на данни. С цел да се намали административната тежест, някои от предложените допълнителни теми трябва да се заличат. В името на яснотата, се предлага определението за зелени ИКТ също да бъде променено.

Изменение  17

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение I – точка 4 – тире 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– влияние на ИКТ върху производителността, икономическия растеж, заетостта, бизнес организацията и околната среда,

заличава се

Обосновка

Комисията предлага да включи нови теми, свързани със събирането на данни. С цел да се намали административната тежест, някои от предложените допълнителни теми трябва да се заличат.

Изменение  18

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение I – точка 4 – тире 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– използване на ИКТ за улесняване на националната и международната икономическа интеграция,

заличава се

Обосновка

Комисията предлага да включи нови теми, свързани със събирането на данни. С цел да се намали административната тежест, някои от предложените допълнителни теми трябва да се заличат. В името на яснотата, се предлага определението за зелени ИКТ също да бъде променено.

Изменение  19

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение I – точка 4 – последна алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Няма да е необходимо всяка година да се обхващат всички теми.

Няма всяка година да се обхващат всички теми.

Обосновка

Предложеното изменение има за цел ограничаване на обхвата на годишното събиране на данни, за да се намали административната тежест.

Изменение  20

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение I – точка 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Няма да е необходимо всички разбивки да се предоставят всяка година; необходимите разбивки ще се вземат от следния списък и ще се съгласуват като част от мерките по прилагането:

Няма да е необходимо всички разбивки да се предоставят всяка година; необходимите разбивки ще се вземат от следния списък, като се вземе предвид характера на статистическите единици, очакваното качество на статистическите данни и общия размер. Разбивките ще се съгласуват като част от мерките по прилагането:

Обосновка

Изменението пояснява аспектите, които е необходимо да се вземат предвид, когато се решава коя разбивка (на данни) да се предоставя в съответната година с цел да се намали административната тежест. Предложеното изменение също включва съществуващите (и добре функциониращи) практики.

Изменение  21

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение I – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пилотни проучвания

Проучвания за приложимост и пилотни проучвания

В случаите, когато бъдат идентифицирани значими нови изисквания за данни, когато може да се очаква недостатъчно качество на данните или са необходими нови сложни показатели, Комисията ще предприема пилотни проучвания или мерки за изпитване, които да се извършват на доброволен принцип от държавите-членки, преди да започне събирането на данни. С тези пилотни проучвания ще се оценява осъществимостта на съответното събиране на данни, като се отчетат ползите от наличието на данните спрямо разходите за събирането им и тежестта върху респондентите. Резултатите от пилотните проучвания или мерките за изпитване допринасят за определянето на нови показатели.

В случаите, когато бъдат идентифицирани значими нови изисквания за данни или са необходими нови сложни показатели, Комисията ще предприема проучвания за приложимост или пилотни проучвания, които да се извършват на доброволен принцип от държавите-членки, преди да започне събирането на данни. С тези проучвания ще се оценява осъществимостта на съответното събиране на данни, като се отчетат ползите от наличието на данните спрямо разходите за събирането им и тежестта върху респондентите. Резултатите от проучванията за приложимост или пилотните проучвания, или мерките за изпитване допринасят за определянето на нови показатели.

Обосновка

Изменението взема предвид бързо променящия се характер на IST и затова въвежда възможността за провеждането на проучвания за приложимост.

Изменение  22

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение II – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на настоящия модул е предоставянето на актуални статистически данни за физическите лица, домакинствата и информационното общество. Той очертава рамка на изискванията по отношение на обхвата и периодичността, включените в обхвата теми, разбивките при предоставянето на данни, вида на предоставянето на данни и пилотните проучвания, ако са необходими такива.

Целта на настоящия модул е предоставянето на актуални статистически данни за физическите лица, домакинствата и информационното общество. Той очертава рамка на изискванията по отношение на обхвата, продължителността и периодичността, включените в обхвата теми, характеристиките на социално-икономическата среда при предоставянето на данни, вида на предоставянето на данни и пилотните проучвания или проучванията за приложимост, ако са необходими такива.

Обосновка

Изменението поставя времеви ограничения, така че да се осигури сигурност и прозрачност относно периода, за който може да се изисква събиране/предоставяне на данни и за да се намали административната тежест. Изменението също цели да предостави възможността за изготвяне на проучвания за приложимост преди да се започне пилотното проучване.

Изменение  23

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение II – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Периодичност на предоставянето на данни

Продължителност и периодичност на предоставянето на данни

Статистическите данни ще бъдат предоставяни годишно след датата на влизане в сила на настоящия регламент. Не всички характеристики ще трябва да се предоставят всяка година; периодичността на предоставяне на всяка характеристика ще се определя и съгласува като част от мерките по прилагането, предвидени в член 8.

Статистическите данни ще бъдат предоставяни годишно за най-много 15 референтни години след датата на влизане в сила на настоящия регламент. Не всички характеристики ще трябва да се предоставят всяка година; периодичността на предоставяне на всяка характеристика ще се определя и съгласува като част от мерките по прилагането, предвидени в член 8.

Обосновка

Поставят се времеви ограничения, така че да се осигури сигурност и прозрачност относно периода, за който може да се изисква събиране/предоставяне на данни (с възможност за допълнителни десет години) и за да се намали административната тежест. Като се има предвид, че времевото ограничение на настоящия регламент е пет години, броено от датата на влизане в сила, в случай на удължаване на срока с десет години, допълнителното време също се изчислява от същата стартова позиция (а не от влизането в сила на настоящия акт за изменение).

Изменение  24

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение II – точка 4 – последна алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Няма да е необходимо всяка година да се обхващат всички теми.

Няма всяка година да се обхващат всички теми.

Обосновка

Изменението има за цел ограничаване на обхвата на годишното събиране на данни, за да се намали административната тежест.

Изменение  25

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение II – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пилотни проучвания

Проучвания за приложимост и пилотни проучвания

В случаите, когато бъдат идентифицирани значими нови изисквания за данни, когато може да се очаква недостатъчно качество на данните или са необходими нови сложни показатели, Комисията ще предприема пилотни проучвания или мерки за изпитване, които да се извършват на доброволен принцип от държавите-членки, преди да започне събирането на данни. С тези пилотни проучвания ще се оценява осъществимостта на съответното събиране на данни, като се отчетат ползите от наличието на данните спрямо разходите за събирането им и тежестта върху респондентите. Резултатите от пилотните проучвания или мерките за изпитване допринасят за определянето на нови показатели.

В случаите, когато бъдат идентифицирани значими нови изисквания за данни или са необходими нови сложни показатели, Комисията ще предприема проучвания за приложимост или пилотни проучвания, които да се извършват на доброволен принцип от държавите-членки, преди да започне събирането на данни. С тези проучвания ще се оценява осъществимостта на съответното събиране на данни, като се отчетат ползите от наличието на данните спрямо разходите за събирането им и тежестта върху респондентите. Резултатите от проучванията за приложимост или пилотните проучвания, или мерките за изпитване допринасят за определянето на нови показатели.

Обосновка

Изменението взема предвид бързо променящия се характер на IST и затова въвежда възможността за провеждането на проучвания за приложимост.

  • [1]  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Статистически данни на Общността за информационното общество

Позовавания

COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.10.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

17.11.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Angelika Niebler

2.12.2008

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

2.12.2008

Разглеждане в комисия

19.1.2009

 

 

 

Дата на приемане

9.3.2009

 

 

 

Дата на внасяне

12.3.2009