Procedure : 2008/0201(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0128/2009

Indgivne tekster :

A6-0128/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0197

BETÆNKNING     ***I
PDF 177kWORD 237k
12.3.2009
PE 419.869v01-00 A6-0128/2009

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet

(KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Angelika Niebler

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 2)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 808/2004 for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

(KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0677),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0381/2008),

–   under henvisning til udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 2,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0128/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den årlige indberetning af statistiske data om informationssamfundet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004, er begrænset til højst fem referenceår efter datoen for forordningens ikrafttræden og ophører dermed i 2009. Imidlertid er der på europæisk plan stadig et behov for årlige, sammenhængende statistiske oplysninger om informationssamfundet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Teknisk ændring.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) bidrager til at fremme konkurrenceevne og innovation i Fællesskabet, vidensamfundets udvikling og en bæredygtig udvikling baseret på afbalanceret økonomisk vækst. I henhold til afgørelsen bør Fællesskabet skaffe sig et solidt analytisk grundlag på de relevante områder til støtte for sin politik. Programmet omhandler foranstaltninger til politikanalyse baseret på officielle statistikker.

(5) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) bidrager til at fremme konkurrenceevne og innovation i Fællesskabet, vidensamfundets udvikling og en bæredygtig udvikling baseret på afbalanceret økonomisk vækst. I henhold til afgørelsen bør Fællesskabet skaffe sig et solidt analytisk grundlag på en række områder til støtte for sin politik. Rammeprogrammet, der er fastlagt ved denne afgørelse, omhandler foranstaltninger til politikanalyse baseret på officielle statistikker.

Begrundelse

Teknisk ændring.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) I december 2007 drøftedes e-integration på ministerplan, og i denne forbindelse blev Kommissionens meddelelse om et europæisk initiativ om e-integration - "Vær med i informationssamfundet" hilst velkommen i formandskabets konklusioner. Betydningen af at fremme e-integration blev anerkendt som en vigtig europæisk målsætning. Kommissionen og ministrene blev især opfordret til at indarbejde e-integration som en ny dimension i socialpolitikken. E-integrationspolitikker bør fokusere på hindringerne for e-tilgængelighed, afhjælpe mangler i ikt-kundskaber og tilskynde den enkelte til at gøre en effektiv indsats for at indhente efterslæbet i forhold til informationssamfundet.

(6) I ministererklæringen om e-integration, der blev vedtaget i Riga den 11. november 2006, stilles der krav om et informationssamfund, der er åbent for alle. Heri fastlagdes rammerne for en omfattende politik for e-integration, som behandlede spørgsmål som det aldrende samfund, den geografiske digitale kløft, tilgængelighed, digitale færdigheder, kulturel mangfoldighed og offentlige serviceydelser på nettet, der er tilgængelige for alle. I erklæringen opfordres Kommissionen til at støtte indsamling af oplysninger og referencer i og uden for Europa.

Begrundelse

Der foreslås en mere præcis henvisning til mødet i Riga og indholdet af ministererklæringen.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Ved ændringen af forordning 808/2004 bør der tages hensyn til forordning (EF) .../2009 om europæiske statistikker.

Begrundelse

Den horisontale forordning om europæiske statistikker vil danne ramme for al sektorlovgivning. Da Europa-Parlamentet og Rådet allerede er nået til politisk enighed om hovedindholdet af denne tekst, bør den foreliggende forordning om EF-statistikker i informationssamfundet være en horisontal forordning. Denne indfaldsvinkel støttes i flere andre ændringsforslag, ligesom det overordnede princip optræder i betragtningerne.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Forordningen må ikke indebære yderligere byrder for respondenterne og de nationale statistiske myndigheder i form af obligatoriske variabler eller interviewets varighed med hensyn til indsamling og videregivelse af harmoniserede statistikker i forhold til situationen inden forordningens ikrafttræden.

Begrundelse

Selv om der ikke sættes spørgsmålstegn ved dataindsamling i statistisk øjemed og ved benchmarking, må de administrative byrder for respondenterne (de nationale statistiske kontorer/myndigheder, virksomheder, privatpersoner og husstande) ikke øges. Denne indfaldsvinkel støttes i flere andre ændringsforslag, ligesom det overordnede princip optræder i betragtningerne.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 808/2004

Artikel 6 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Overskriften til artikel 6 affattes således:

 

"Behandling, indberetning og formidling af data"

Begrundelse

Overskriften ændres, så den er i overensstemmelse med de foreslåede ændringer af forordningens artikel 6.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 808/2004

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Medlemsstaterne indberetter dataene og metadataene i henhold til denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger, herunder fortrolige data, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med de eksisterende fællesskabsbestemmelser om indberetning af fortrolige statistiske oplysninger. Disse fællesskabsbestemmelser finder anvendelse på resultaterne, hvis de omfatter fortrolige oplysninger."

"1. Medlemsstaterne indberetter dataene og metadataene i henhold til denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om europæiske statistikker om indberetning af fortrolige statistiske oplysninger. Disse fællesskabsbestemmelser finder anvendelse på resultaterne, hvis de omfatter fortrolige oplysninger."

Begrundelse

Fortrolige data (deres behandling, indberetning og formidling), især beskyttelse af privatpersoner og virksomheder, er også omhandlet af den horisontale forordning om europæiske statistikker. Med henvisningen til den horisontale forordning er det fornødne beskyttelsesniveau derfor sikret.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 808/2004

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I artikel 6 indsættes følgende stykke:

 

"2a. Kapitel V i forordning (EF) nr. .../2009 om europæiske statistikker finder anvendelse på behandlingen og formidlingen af fortrolige data."

Begrundelse

Fortrolige data (deres behandling, indberetning og formidling), især beskyttelse af privatpersoner og virksomheder, er også omhandlet af den horisontale forordning om europæiske statistikker. Med henvisningen til den horisontale forordning er det fornødne beskyttelsesniveau derfor sikret.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 808/2004

Artikel 7 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Overskriften til artikel 7 affattes således:

 

"Kvalitetsvurdering og -rapporter

Begrundelse

Den horisontale forordning om europæiske statistikker vil danne ramme for al sektorlovgivning. Sigtet med ændringen er at tilpasse kvalitetsordningen i den nuværende sektorforordning til den tilsvarende i den horisontale forordning. Eftersom den nuværende horisontale forordning ikke indeholder specifikke kvalitetskrav, skal de vedtages gennem komitologi (forskriftsproceduren med kontrol).

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 808/2004

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c. Artikel 7, stk. 1, affattes således:

 

"1. "Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de indberettede data."

Begrundelse

Den horisontale forordning om europæiske statistikker vil danne ramme for al sektorlovgivning. Sigtet med ændringen er at tilpasse kvalitetsordningen i den nuværende sektorforordning til den tilsvarende i den horisontale forordning. Eftersom den nuværende horisontale forordning ikke indeholder specifikke kvalitetskrav, skal de vedtages gennem komitologi (forskriftsproceduren med kontrol).

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 808/2004

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. I denne forordning gælder følgende generelle kvalitetsvurderingskriterier for de indberettede data:

"2. I denne forordning gælder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. .../2009 om europæiske statistikker.

(a) "relevans": et udtryk for, i hvilket omfang statistikkerne opfylder brugernes nuværende og potentielle behov

 

(b) "nøjagtighed": graden af overensstemmelse mellem estimater og ukendte sande værdier

 

(c) "aktualitet": tidsintervallet mellem oplysningernes tilgængelighed og den begivenhed eller det fænomen, de beskriver

 

(d) "punktlighed": tidsintervallet mellem tidspunktet for offentliggørelse af dataene og den dato, de skulle have været offentliggjort

 

(e) "tilgængelighed" og "klarhed": de betingelser og måder, hvorpå brugerne kan få adgang til, bruge og fortolke data

 

(f) "sammenlignelighed": måling af virkningen af forskelle i anvendte statistiske begreber og måleværktøjer og måleprocedurer, når statistikker sammenlignes mellem geografiske områder, sektorer eller over tid

 

(g) "kohærens": et udtryk for, hvor velegnede dataene er til at blive kombineret på forskellige måder og til forskellige formål.

 

I forbindelse med anvendelsen af disse generelle kvalitetsvurderingskriterier udarbejder Kommissionen (Eurostat) i snævert samarbejde med medlemsstaterne detaljerede kvalitetsvurderingskriterier og fælles standarder for at sikre kvaliteten af de indberettede data. Disse standarder offentliggøres i den metodologiske håndbog."

 

Begrundelse

Den horisontale forordning om europæiske statistikker vil danne ramme for al sektorlovgivning. Sigtet med ændringen er at tilpasse kvalitetsordningen i den nuværende sektorforordning til den tilsvarende i den horisontale forordning. Eftersom den nuværende horisontale forordning ikke indeholder specifikke kvalitetskrav, skal de vedtages gennem komitologi (forskriftsproceduren med kontrol).

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 808/2004

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Artikel 7, stk. 3, udgår.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 808/2004

Artikel 7 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Artikel 7, stk. 4, affattes således:

 

"4. Hvert år forelægger medlemsstaterne rapporter for Kommissionen (Eurostat) om kvaliteten af de data, der er indberettet, og om eventuelle metodologiske ændringer, der er foretaget. Rapporten forelægges en måned efter indberetningen af dataene."

Begrundelse

Den horisontale forordning om europæiske statistikker vil danne ramme for al sektorlovgivning. Sigtet med ændringen er at tilpasse kvalitetsordningen i den nuværende sektorforordning til den tilsvarende i den horisontale forordning. Eftersom den nuværende horisontale forordning ikke indeholder specifikke kvalitetskrav, skal de vedtages gennem komitologi (forskriftsproceduren med kontrol).

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med dette modul er rettidig tilvejebringelse af statistikker om virksomhederne og informationssamfundet. Det udgør en ramme for behovene med hensyn til dækning, hyppighed, emne, dataenes opdeling og art og alle nødvendige pilotundersøgelser.

Formålet med dette modul er rettidig tilvejebringelse af statistikker om virksomhederne og informationssamfundet. Det udgør en ramme for behovene med hensyn til dækning, varighed, hyppighed, emne, dataenes opdeling og art og alle nødvendige pilot- eller gennemførlighedsundersøgelser.

Begrundelse

Sigtet med ændringsforslaget er at indføre en tidsmæssig begrænsning for at skabe vished og transparens i den periode, hvor der kan stilles krav om indsamling og indberetning af data, og at begrænse de administrative byrder. Med ændringsforslaget tilstræbes det desuden at gøre det muligt at udarbejde gennemførlighedsstudier, inden der gennemføres en pilotundersøgelse.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag I – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indberetningshyppighed

Tidsplan for og hyppighed af dataudarbejdelsen

De statistiske oplysninger indberettes årligt efter denne forordnings ikrafttræden. Ikke alle variabler vil nødvendigvis blive udarbejdet hvert år. Hyppigheden for hver variabel fastsættes som led i de i artikel 8 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger.

Statistikker udarbejdes årligt for indtil 15 referenceår efter ikrafttrædelsen af denne forordning. Ikke alle variabler vil nødvendigvis blive udarbejdet hvert år. Hyppigheden for hver variabel fastsættes som led i de i artikel 8 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger.

Begrundelse

Sigtet med ændringsforslaget er at indføre en tidsmæssig begrænsning for at skabe vished og transparens i den periode, hvor der kan stilles krav om indsamling og indberetning af data (op til yderligere ti år), og for at begrænse de administrative byrder. Da tidsbegrænsningen i den nuværende forordning er fem år regnet fra ikrafttrædelsestidspunktet, er fristen i tilfælde af en udvidelse yderligere ti år, hvor også det udvidede tidsrum beregnes fra samme begyndelsestidspunkt (og ikke fra den nuværende ændringsretsakts ikrafttrædelse).

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag I – nr. 4 – led 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ikt og bæredygtig udvikling

- anvendelsen af ikt og dens indvirkning på miljøet (grøn ikt),

Begrundelse

Kommissionen foreslår at indføre nye områder for dataindsamling. For at begrænse de administrative byrder bør nogle af de foreslåede yderligere emner udgå. Af hensyn til tydeligheden foreslås det også at ændre definitionen af grøn ikt.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag I – nr. 4 – led 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ikt's indflydelse på produktiviteten, den økonomiske vækst, beskæftigelsen, virksomhedernes organisation og miljøet

udgår

Begrundelse

Kommissionen foreslår at indføre nye områder for dataindsamling. For at begrænse de administrative byrder bør nogle af de foreslåede yderligere emner udgå.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag I – nr. 4 – led 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

anvendelse af ikt til fremme af national og international økonomisk integration

udgår

Begrundelse

Kommissionen foreslår at indføre nye områder for dataindsamling. For at begrænse de administrative byrder bør nogle af de foreslåede yderligere emner udgå. Af hensyn til tydeligheden foreslås det også at ændre definitionen af grøn ikt.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag I – nr. 4 – sidste afsnit

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ikke alle emner vil nødvendigvis være dækket hvert år.

Ikke alle emner vil være dækket hvert år.

Begrundelse

Sigtet med ændringsforslaget er at begrænse rækkevidden af den årlige dataindsamling.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag I – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ikke alle opdelinger vil nødvendigvis blive foretaget hvert år. De krævede opdelinger vælges fra følgende liste og fastsættes som led i gennemførelsesforanstaltningerne:

Ikke alle opdelinger vil nødvendigvis blive foretaget hvert år. De krævede opdelinger vælges fra følgende liste under hensyntagen til karakteren af de statistiske enheder, den forventede kvalitet af de statistiske data og prøvetagningens overordnede format. Opdelingerne fastsættes som led i gennemførelsesforanstaltningerne.

Begrundelse

Med ændringen præciseres det, hvilke aspekter der skal behandles, når det skal besluttes, hvilken opdeling af data der skal anvendes i et givet år for at begrænse de administrative byrder. Med den foreslåede ændring godkendes desuden den nuværende (og velfungerende) praksis.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag I – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Pilotundersøgelser

Gennemførligheds- eller pilotundersøgelser

Når der konstateres et væsentligt behov for nye data, eller det kan forventes, at dataenes kvalitet er utilstrækkelig, eller der er behov for komplekse nye indikatorer, iværksætter Kommissionen pilotundersøgelser, som medlemsstaterne gennemfører på frivillig basis, inden der foretages nogen dataindsamling. Hensigten med pilotundersøgelserne er at vurdere gennemførligheden af den pågældende dataindsamling og samtidig vurdere fordelene ved at råde over dataene i forhold til de udgifter, der er forbundet med dataindsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne. Resultaterne af pilotundersøgelserne eller testforanstaltningerne anvendes ved fastlæggelsen af nye indikatorer.

Når der konstateres et væsentligt behov for nye data, eller der er behov for komplekse nye indikatorer, iværksætter Kommissionen, inden der foretages nogen dataindsamling, gennemførligheds- eller pilotundersøgelser, som på frivillig basis gennemføres af medlemsstaterne. Hensigten med disse undersøgelser er at vurdere gennemførligheden af den pågældende dataindsamling og samtidig vurdere fordelene ved at råde over dataene i forhold til de udgifter, der er forbundet med dataindsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne. Resultaterne af disse gennemførligheds- eller pilotundersøgelser eller testforanstaltningerne anvendes ved fastlæggelsen af nye indikatorer.

Begrundelse

Med ændringen tages der hensyn til, at informationsteknologierne hurtigt forandrer sig, og derfor indføres muligheden for at foretage gennemførlighedsundersøgelser.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag II – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med dette modul er rettidig udarbejdelse af statistikker om privatpersoner, husstande og informationssamfundet. Det udgør en ramme for behovene med hensyn til dækning, hyppighed, emne, dataenes opdeling og art og alle nødvendige pilotundersøgelser.

Formålet med dette modul er rettidig udarbejdelse af statistikker om privatpersoner, husstande og informationssamfundet. Det udgør en ramme for behovene med hensyn til dækning, varighed, hyppighed, emne, de socioøkonomiske baggrundsvariabler og alle nødvendige pilot- eller gennemførlighedsundersøgelser.

Begrundelse

Sigtet med ændringsforslaget er at indføre en tidsmæssig begrænsning for at skabe vished og transparens i den periode, hvor der kan stilles krav om indsamling og indberetning af data, og at begrænse de administrative byrder. Med ændringsforslaget tilstræbes det desuden at gøre det muligt at udarbejde gennemførlighedsstudier, inden der gennemføres en pilotundersøgelse.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag II – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indberetningshyppighed

Tidsplan for og hyppighed af dataudarbejdelsen

De statistiske oplysninger indberettes årligt efter denne forordnings ikrafttræden. Ikke alle variabler vil nødvendigvis blive udarbejdet hvert år. Hyppigheden for hver variabel fastsættes som led i de i artikel 8 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger.

Statistikker udarbejdes årligt for indtil 15 referenceår efter ikrafttrædelsen af denne forordning. Ikke alle variabler vil nødvendigvis blive udarbejdet hvert år. Hyppigheden for hver variabel fastsættes som led i de i artikel 8 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger.

Begrundelse

Sigtet med ændringsforslaget er at indføre en tidsmæssig begrænsning for at skabe vished og transparens i den periode, hvor der kan stilles krav om indsamling og indberetning af data (op til yderligere ti år), og for at begrænse de administrative byrder. Da tidsgrænsen i den nuværende forordning er fem år regnet fra ikrafttrædelsestidspunktet, er fristen i tilfælde af en udvidelse yderligere ti år, hvor også det udvidede tidsrum beregnes fra samme begyndelsestidspunkt (og ikke fra den nuværende ændringsretsakts ikrafttrædelse).

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag II – punkt 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ikke alle emner vil nødvendigvis være dækket hvert år.

Ikke alle emner vil være dækket hvert år.

Begrundelse

Sigtet med ændringsforslaget er at begrænse rækkevidden af den årlige dataindsamling.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag II – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Pilotundersøgelser

Gennemførligheds- eller pilotundersøgelser

Når der konstateres et væsentligt behov for nye data, eller det kan forventes, at dataenes kvalitet er utilstrækkelig, eller der er behov for komplekse nye indikatorer, iværksætter Kommissionen pilotundersøgelser, som medlemsstaterne gennemfører på frivillig basis, inden der foretages nogen dataindsamling. Hensigten med pilotundersøgelserne er at vurdere gennemførligheden af den pågældende dataindsamling og samtidig vurdere fordelene ved at råde over dataene i forhold til de udgifter, der er forbundet med dataindsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne. Resultaterne af pilotundersøgelserne eller testforanstaltningerne anvendes ved fastlæggelsen af nye indikatorer.

Når der konstateres et væsentligt behov for nye data, iværksætter Kommissionen gennemførligheds- eller pilotundersøgelser, som på frivillig basis gennemføres af medlemsstaterne, inden der foretages nogen dataindsamling. Hensigten med pilotundersøgelserne er at vurdere gennemførligheden af den pågældende dataindsamling og samtidig vurdere fordelene ved at råde over dataene i forhold til de udgifter, der er forbundet med dataindsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne. Resultaterne af gennemførligheds- eller pilotundersøgelserne eller testforanstaltningerne anvendes ved fastlæggelsen af nye indikatorer.

Begrundelse

Med ændringen tages der hensyn til, at informationsteknologierne forandrer sig hurtigt, og derfor indføres muligheden for at foretage gennemførlighedsundersøgelser.

(1)

EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


PROCEDURE

Titel

EF-statistikker om informationssamfundet

Referencer

KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)

Dato for høring af EP

30.10.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

17.11.2008

Ordfører

       Dato for valg

Angelika Niebler

2.12.2008

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

2.12.2008

Behandling i udvalg

19.1.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.3.2009

 

 

 

Dato for indgivelse

12.3.2009

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik