ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας

12.3.2009 - (COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Angelika Niebler
(Απλοποιημένη διαδικασία – Κανονισμός 43, παράγραφος (2) του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2008/0201(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0128/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0128/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας

(COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0677),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 285, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0381/2008),

–   τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος, που έχει συσταθεί βάσει της απόφασης του Συμβουλίου 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ[1]

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0128/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η ετήσια παροχή στατιστικών για την κοινωνία της πληροφορίας, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, περιορίζεται σε έως και πέντε έτη αναφοράς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού και λήγει το έτος 2009. Ωστόσο, υπάρχει συνεχής ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ετήσια παροχή στατιστικών στοιχείων από τον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας.

(1) Η ετήσια παροχή στατιστικών για την κοινωνία της πληροφορίας, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 περιορίζεται σε έως και πέντε έτη αναφοράς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού και λήγει το έτος 2009. Ωστόσο, υπάρχει συνεχής ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ετήσια παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η απόφαση 1639/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (2007 έως 2013) συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας στην Κοινότητα, στην προώθηση της προόδου της κοινωνίας της γνώσης και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης με βάση την ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση. Η απόφαση απαιτεί από την Κοινότητα να εφοδιαστεί με υγιή αναλυτική βάση στους αντίστοιχους τομείς για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής. Το πρόγραμμα υποστηρίζει ενέργειες για αναλύσεις της πολιτικής βασισμένες σε επίσημες στατιστικές.

(5) Η απόφαση 1639/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (2007 έως 2013) συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας στην Κοινότητα, στην προώθηση της προόδου της κοινωνίας της γνώσης και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης με βάση την ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση. Η εν λόγω απόφαση απαιτεί από την Κοινότητα να εφοδιαστεί με υγιή αναλυτική βάση για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής σε έναν αριθμό τομέων. Το πρόγραμμα πλαίσιο που θεσπίζεται από την εν λόγω απόφαση υποστηρίζει ενέργειες για αναλύσεις της πολιτικής βασισμένες σε επίσημες στατιστικές.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Στην υπουργική συζήτηση σχετικά με την ηλεκτρονική ένταξη το Δεκέμβριο του 2007, η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ένταξη – «για να είσαι μέλος της κοινωνίας της πληροφορίας» επιδοκιμάστηκε στα συμπεράσματα της Προεδρίας. Η σημασία της προώθησης της ηλεκτρονικής ένταξης αναγνωρίστηκε ως μέγιστος ευρωπαϊκός στόχος. Ιδίως απευθύνθηκε έκκληση στην Επιτροπή και στους υπουργούς να ενσωματώσουν την ηλεκτρονική ένταξη ως νέα διάσταση των κοινωνικών πολιτικών. Οι πολιτικές ηλεκτρονικής ένταξης πρέπει να αντιμετωπίσουν τους φραγμούς ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, να γεφυρώσουν το χάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και να ενθαρρύνουν την αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων που υστερούν στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας.

(6) Η υπουργική δήλωση σχετικά με την ηλεκτρονική ένταξη, η οποία εγκρίθηκε στη Ρίγα στις 11 Νοεμβρίου 2006, ζητεί την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς. Ορίζει το πλαίσιο για μία περιεκτική πολιτική σχετικά με την ηλεκτρονική ένταξη, επιλαμβανόμενη θεμάτων στους τομείς της γήρανσης της κοινωνίας, του του γεωγραφικού ψηφιακού χάσματος, της δυνατότητας πρόσβασης, της ψηφιακής μόρφωσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων, της πολιτιστικής πολυμορφίας και των χωρίς αποκλεισμούς επιγραμμικών υπηρεσιών για το κοινό. Καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη συλλογή στοιχείων και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνει επακριβέστερη παραπομπή στη συνάντηση της Ρίγας και την έκβαση της υπουργικής δήλωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 α) Η τροποποίηση του κανονισμού 808/2004 πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) .../2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Αιτιολόγηση

Ο διατομεακός κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές θα αποτελεί το πλαίσιο για όλη την τομεακή νομοθεσία. Επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ήδη επιτύχει πολιτική συμφωνία επί της ουσίας του συγκεκριμένου κειμένου, ο παρών κανονισμός σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας πρέπει να παραπέμπει στον διατομεακό κανονισμό. Πλείονες άλλες τροπολογίες υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση και η γενική αρχή δηλώνεται εδώ και στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 b (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 β) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να αυξάνει τον φόρτο που βαρύνει όσους καλούνται να απαντήσουν και τις στατιστικές αρχές των κρατών μελών, μετρούμενο από τον αριθμό υποχρεωτικών μεταβλητών ή τη διάρκεια της συνέντευξης, όσον αφορά τη συλλογή και διαβίβαση εναρμονισμένων στατιστικών εν συγκρίσει προς την κατάσταση που υφίσταται πριν από τη θέση του εν ισχύι.

Αιτιολόγηση

Μολονότι η σημασία της συλλογής δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς και συγκριτική αξιολόγηση δεν τίθεται εν αμφιβόλω, ο διοικητικός φόρτος που βαρύνει όσους καλούνται να απαντήσουν (τις στατιστικές υπηρεσίες/αρχές των κρατών μελών, τις επιχειρήσεις, τα άτομα, τα νοικοκυριά) δεν πρέπει να αυξηθεί. Πλείονες άλλες τροπολογίες υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση και η γενική αρχή δηλώνεται εδώ και στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Άρθρο 6 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Ο τίτλος του άρθρου 6 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

 

"Επεξεργασία, διαβίβαση και διάδοση των δεδομένων"

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην προσαρμογή του τίτλου για να αντικατοπτρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 6 του κανονισμού.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία και τα μεταστοιχεία που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο. Αυτές οι κοινοτικές διατάξεις εφαρμόζονται στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων, εφόσον αυτά περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία."

"1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία και τα μεταστοιχεία που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον αφορά τη διαβίβαση εμπιστευτικών δεδομένων. Αυτές οι κοινοτικές διατάξεις εφαρμόζονται στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων, εφόσον αυτά περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία."

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα εμπιστευτικού χαρακτήρα (η επεξεργασία, διαβίβαση και διάδοσή τους), ειδικώς όσον αφορά την προστασία των ατόμων και των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζονται επίσης ως θέμα από τον διατομεακό κανονισμό περί ευρωπαϊκών στατιστικών. Η παραπομπή στον διατομεακό κανονισμό επομένως εξασφαλίζει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α. Στο άρθρο 6 προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

"2 α. Για την επεξεργασία και διάδοση των εμπιστευτικών δεδομένων ισχύει το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές."

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα εμπιστευτικού χαρακτήρα (η επεξεργασία, διαβίβαση και διάδοσή τους), ειδικώς όσον αφορά την προστασία των ατόμων και των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζονται επίσης ως θέμα από τον διατομεακό κανονισμό περί ευρωπαϊκών στατιστικών. Η παραπομπή στον διατομεακό κανονισμό επομένως εξασφαλίζει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Άρθρο 7 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 β. Ο τίτλος του άρθρου 7 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

 

"Αποτίμηση ποιότητας και εκθέσεις

Αιτιολόγηση

Ο διατομεακός κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές θα αποτελεί το πλαίσιο για όλη την τομεακή νομοθεσία. Η τροπολογία προτείνει την προσαρμογή του καθεστώτος ποιότητας του εν ισχύι τομεακού κανονισμού σε εκείνο του διατομεακού κανονισμού. Επειδή ο εν ισχύι τομεακός κανονισμός δεν καλύπτει τα θέματα ειδικών απαιτήσεων ποιότητας, αυτά πρέπει να εγκριθούν μέσω της επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο).

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 γ. Το άρθρο 7, παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Ο διατομεακός κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές θα αποτελεί το πλαίσιο για όλη την τομεακή νομοθεσία. Η τροπολογία προτείνει την προσαρμογή του καθεστώτος ποιότητας του εν ισχύι τομεακού κανονισμού σε εκείνο του διατομεακού κανονισμού. Επειδή ο εν ισχύι τομεακός κανονισμός δεν καλύπτει τα θέματα ειδικών απαιτήσεων ποιότητας, αυτά πρέπει να εγκριθούν μέσω της επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο).

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθες παράμετροι ποιοτικής αξιολόγησης για τα διαβιβαζόμενα στοιχεία:

"2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 12, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

(α) «καταλληλότητα» δηλώνει το βαθμό στον οποίο οι στατιστικές ικανοποιούν τις τρέχουσες και τις δυνητικές ανάγκες των χρηστών·

 

(β) «ακρίβεια» υποδηλώνει την προσέγγιση των εκτιμήσεων με τις άγνωστες πραγματικές αξίες·

 

(γ) «επικαιρότητα» δηλώνει το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και του γεγονότος ή φαινομένου που αυτές περιγράφουν·

 

(δ) «χρονική συνέπεια» αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των στοιχείων και της ημερομηνίας-στόχου κατά την οποία έπρεπε να έχουν παραδοθεί·

 

(ε) «προσβασιμότητα» και «σαφήνεια» υποδηλώνουν τις προϋποθέσεις και τις διατυπώσεις βάσει των οποίων οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται, να χρησιμοποιούν και να ερμηνεύουν τα στοιχεία·

 

(στ) «συγκρισιμότητα» αναφέρεται στη μέτρηση του αντίκτυπου των διαφορών σε εφαρμοσμένες στατιστικές έννοιες και εργαλεία / διαδικασίες μέτρησης, όταν γίνεται σύγκριση των στατιστικών μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, τομεακών πεδίων ή διαχρονικά·

 

(ζ) «συνοχή» αναφέρεται στην ικανότητά τους να μπορούν να συνδυάζονται αξιόπιστα, με διάφορους τρόπους και για διάφορες χρήσεις·

 

Με την εφαρμογή των παραμέτρων αξιολόγησης της ποιότητας, η Επιτροπή (Eurostat), σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναπτύσσει αναλυτικά κριτήρια και κοινά πρότυπα για την αξιολόγηση της ποιότητας που προορίζονται για την εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που παρέχονται. Τα πρότυπα αυτά δημοσιεύονται στο μεθοδολογικό εγχειρίδιο."

 

Αιτιολόγηση

Ο διατομεακός κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές θα αποτελεί το πλαίσιο για όλη την τομεακή νομοθεσία. Η τροπολογία προτείνει την προσαρμογή του καθεστώτος ποιότητας του εν ισχύι τομεακού κανονισμού σε εκείνο του διατομεακού κανονισμού. Επειδή ο εν ισχύι τομεακός κανονισμός δεν καλύπτει τα θέματα ειδικών απαιτήσεων ποιότητας, αυτά πρέπει να εγκριθούν μέσω της επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο).

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α. Στο άρθρο 7 η παράγραφος 3 διαγράφεται.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 β. Το άρθρο 7, παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"4. Κατ' έτος τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση σχετικά με την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων και με οιεσδήποτε μεθοδολογικές αλλαγές που έχουν επέλθει. Η έκθεση παρέχεται ένα μήνα μετά τη διαβίβαση των δεδομένων."

Αιτιολόγηση

Ο διατομεακός κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές θα αποτελεί το πλαίσιο για όλη την τομεακή νομοθεσία. Η τροπολογία προτείνει την προσαρμογή του καθεστώτος ποιότητας του εν ισχύι τομεακού κανονισμού σε εκείνο του διατομεακού κανονισμού. Επειδή ο εν ισχύι τομεακός κανονισμός δεν καλύπτει τα θέματα ειδικών απαιτήσεων ποιότητας, αυτά πρέπει να εγκριθούν μέσω της επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο).

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα Ι – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι η έγκαιρη παροχή στατιστικών για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία της πληροφορίας. Προβλέπει πλαίσιο για τις απαιτήσεις όσον αφορά την κάλυψη και περιοδικότητα, τα καλυπτόμενα θέματα, την αναλυτική κατανομή των παρεχόμενων στοιχείων, τον τύπο παροχής στοιχείων και τυχόν αναγκαίες πιλοτικές μελέτες.

Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι η έγκαιρη παροχή στατιστικών για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία της πληροφορίας. Προβλέπει πλαίσιο για τις απαιτήσεις όσον αφορά την κάλυψη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα, τα καλυπτόμενα θέματα, την αναλυτική κατανομή των παρεχόμενων στοιχείων, τον τύπο παροχής στοιχείων και τυχόν αναγκαίες πιλοτικές μελέτες ή μελέτες σκοπιμότητας.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ορίσει χρονικώς περιορισμό ώστε να προβλέπεται βεβαιότητα και διαφάνεια σχετικά με τη χρονική περίοδο για την οποία μπορεί να ζητηθεί η συλλογή/παροχή των δεδομένων και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Η τροπολογία επιδιώκει επίσης να προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας πριν από τη διενέργεια προτύπων μελετών.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα Ι – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περιοδικότητα της παροχής στοιχείων

Διάρκεια και περιοδικότητα της παροχής δεδομένων

Οι στατιστικές θα παρέχονται ετησίως μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Δεν θα παρέχονται απαραιτήτως όλα τα χαρακτηριστικά κάθε έτος· η περιοδικότητα για την παροχή του κάθε χαρακτηριστικού θα προσδιορίζεται και θα συμφωνείται στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Οι στατιστικές θα παρέχονται ετησίως για έως 15 έτη αναφοράς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Δεν θα παρέχονται απαραιτήτως όλα τα χαρακτηριστικά κάθε έτος· η περιοδικότητα για την παροχή του κάθε χαρακτηριστικού θα προσδιορίζεται και θα συμφωνείται στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ορίσει χρονικώς περιορισμό ώστε να προβλέπεται βεβαιότητα και διαφάνεια σχετικά με τη χρονική περίοδο για την οποία μπορεί να ζητηθεί η συλλογή/παροχή των δεδομένων (έως μία πρόσθετη δεκαετία) και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Δεδομένου ότι το χρονικό όριο του υπάρχοντος κανονισμού είναι πέντε έτη, το οποίο μετράται από την ημερομηνία θέσεως εν ισχύι, στην περίπτωση όπου δοθεί επέκταση κατά μία δεκαετία επιπλέον το όλο χρονικό διάστημα πρέπει επίσης να υπολογίζεται από την ίδια αφετηρία (και όχι από τη θέση της ανά χείρας τροποιητικής πράξης εν ισχύι).

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – περίπτωση 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– ΤΠΕ και βιώσιμη ανάπτυξη,

χρήση της ΤΠΕ και αντίκτυπός της στο περιβάλλον (Πράσινη ΤΠΕ),

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να περιληφθούν νέα θέματα για συλλογή στοιχείων. Προς μείωση του διοικητικού φόρτου μερικά από τα προτεινόμενα πρόσθετα θέματα είναι προς διαγραφή. Για λόγους σαφήνειας προτείνεται επίσης αλλαγή στον ορισμό της πράσινης ΤΠΕ.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– αντίκτυπος των ΤΠΕ στην παραγωγικότητα, την οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση, την οργάνωση επιχειρήσεων και το περιβάλλον,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να περιληφθούν νέα θέματα για συλλογή στοιχείων. Προς μείωση του διοικητικού φόρτου μερικά από τα προτεινόμενα πρόσθετα θέματα είναι προς διαγραφή.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – περίπτωση 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– χρήση των ΤΠΕ για τη διευκόλυνση της εθνικής και διεθνούς οικονομικής ενσωμάτωσης,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να περιληφθούν νέα θέματα για συλλογή στοιχείων. Προς μείωση του διοικητικού φόρτου μερικά από τα προτεινόμενα πρόσθετα θέματα είναι προς διαγραφή. Για λόγους σαφήνειας προτείνεται επίσης αλλαγή στον ορισμό της πράσινης ΤΠΕ.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – τελευταίο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεν θα καλύπτονται απαραιτήτως όλα τα θέματα κάθε έτος·

Δεν θα καλύπτονται όλα τα θέματα κάθε έτος·

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στον περιορισμό του πεδίου της κατ' έτος συλλογής στοιχείων προς μείωση του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα Ι - σημείο 5 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεν θα πραγματοποιείται αναγκαστικά η αναλυτική κατανομή όλων των στοιχείων κάθε έτος· η απαιτούμενη αναλυτική κατανομή των στοιχείων θα πραγματοποιείται με βάση τον ακόλουθο κατάλογο και κατόπιν συμφωνίας στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής:

Δεν θα πραγματοποιείται αναγκαστικά η αναλυτική κατανομή όλων των στοιχείων κάθε έτος· η απαιτούμενη αναλυτική κατανομή των στοιχείων θα πραγματοποιείται με βάση τον ακόλουθο κατάλογο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των στατιστικών μονάδων, την αναμενόμενη ποιότητα των στατιστικών δεδομένων και το όλο μέγεθος του δείγματος. Οι αναλυτικές κατανομές θα ορίζονται κατόπιν συμφωνίας στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τις πτυχές που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη όταν αποφασίζεται ποία ανάλυση στοιχείων θα παρέχεται το δεδομένο έτος για να μειώνεται ο διοικητικός φόρτος. Η προτεινόμενη τροπολογία επικυρώνει επίσης υφιστάμενη (και με καλές επιδόσεις) πρακτική.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα Ι – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πιλοτικές μελέτες

Μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες

Όταν εντοπίζονται σημαντικές απαιτήσεις νέων στοιχείων, αναμένονται στοιχεία με ανεπαρκή ποιότητα ή απαιτούνται νέοι δείκτες με πολύπλοκο χαρακτήρα, η Επιτροπή θα προβλέπει πιλοτικές μελέτες ή δοκιμαστικά μέτρα που θα πραγματοποιούνται σε προαιρετική βάση από τα κράτη μέλη πριν από κάθε συλλογή στοιχείων. Με τις εν λόγω πιλοτικές μελέτες θα αξιολογείται η σκοπιμότητα συλλογής των αντίστοιχων στοιχείων και θα συνεκτιμούνται τα οφέλη από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων σε σχέση με το κόστος συλλογής τους και το φόρτο που βαρύνει όσους καλούνται να απαντήσουν. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών ή των δοκιμαστικών μέτρων θα συμβάλλουν στον ορισμό νέων δεικτών.

Όταν εντοπίζονται σημαντικές απαιτήσεις νέων στοιχείων ή απαιτούνται νέοι δείκτες με πολύπλοκο χαρακτήρα, η Επιτροπή θα προβλέπει μελέτες σκοπιμότητας ή πιλοτικές μελέτες που θα πραγματοποιούνται σε προαιρετική βάση από τα κράτη μέλη πριν από κάθε συλλογή στοιχείων. Με τις εν λόγω μελέτες θα αξιολογείται η σκοπιμότητα συλλογής των αντίστοιχων στοιχείων και θα συνεκτιμούνται τα οφέλη από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων σε σχέση με το κόστος συλλογής τους και το φόρτο που βαρύνει όσους καλούνται να απαντήσουν. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών σκοπιμότητας ή πιλοτικών μελετών ή των δοκιμαστικών μέτρων θα συμβάλλουν στον ορισμό νέων δεικτών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη την ταχέως μεταβαλλόμενη φύση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας και συνεπώς εισάγει τη δυνατότητα διεξαγωγής μελετών σκοπιμότητας.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι η έγκαιρη παροχή στατιστικών για τους ιδιώτες, τα νοικοκυριά και την κοινωνία της πληροφορίας. Προβλέπει πλαίσιο για τις απαιτήσεις όσον αφορά την κάλυψη και περιοδικότητα, τα καλυπτόμενα θέματα, την αναλυτική κατανομή των παρεχόμενων στοιχείων, τον τύπο παροχής στοιχείων και τυχόν αναγκαίες πιλοτικές μελέτες.

Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι η έγκαιρη παροχή στατιστικών για τους ιδιώτες, τα νοικοκυριά και την κοινωνία της πληροφορίας. Προβλέπει πλαίσιο για τις απαιτήσεις όσον αφορά την κάλυψη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα, τα καλυπτόμενα θέματα, τα χαρακτηριστικά κοινωνικοοικονομικής προελεύσεως των παρεχόμενων στοιχείων, τον τύπο παροχής στοιχείων και τυχόν αναγκαίες πιλοτικές μελέτες ή μελέτες σκοπιμότητας.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ορίσει χρονικώς περιορισμό ώστε να προβλέπεται βεβαιότητα και διαφάνεια σχετικά με τη χρονική περίοδο για την οποία μπορεί να ζητηθεί η συλλογή/παροχή των δεδομένων και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Η τροπολογία επιδιώκει επίσης να προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας πριν από τη διενέργεια προτύπων μελετών.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περιοδικότητα της παροχής στοιχείων

Διάρκεια και περιοδικότητα της παροχής δεδομένων

Οι στατιστικές θα παρέχονται ετησίως μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Δεν θα παρέχονται απαραιτήτως όλα τα χαρακτηριστικά κάθε έτος· η περιοδικότητα για την παροχή του κάθε χαρακτηριστικού θα προσδιορίζεται και θα συμφωνείται στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Οι στατιστικές θα παρέχονται ετησίως για έως 15 έτη αναφοράς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Δεν θα παρέχονται απαραιτήτως όλα τα χαρακτηριστικά κάθε έτος· η περιοδικότητα για την παροχή του κάθε χαρακτηριστικού θα προσδιορίζεται και θα συμφωνείται στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Για να ορίσει χρονικώς περιορισμό ώστε να προβλέπεται βεβαιότητα και διαφάνεια σχετικά με τη χρονική περίοδο για την οποία μπορεί να ζητηθεί η συλλογή/παροχή των δεδομένων (έως μία πρόσθετη δεκαετία) και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Δεδομένου ότι το χρονικό όριο του υπάρχοντος κανονισμού είναι πέντε έτη, το οποίο μετράται από την ημερομηνία θέσεως εν ισχύι, στην περίπτωση όπου δοθεί επέκταση κατά μία δεκαετία επιπλέον το όλο χρονικό διάστημα πρέπει επίσης να υπολογίζεται από την ίδια αφετηρία (και όχι από τη θέση της ανά χείρας τροποιητικής πράξης εν ισχύι).

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα ΙI – σημείο 4 – τελευταίο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεν θα καλύπτονται απαραιτήτως όλα τα θέματα κάθε έτος·

Δεν θα καλύπτονται όλα τα θέματα κάθε έτος·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στον περιορισμό του πεδίου της κατ' έτος συλλογής στοιχείων προς μείωση του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πιλοτικές μελέτες

Μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες

Όταν εντοπίζονται σημαντικές απαιτήσεις νέων στοιχείων, αναμένονται στοιχεία με ανεπαρκή ποιότητα ή απαιτούνται νέοι δείκτες με πολύπλοκο χαρακτήρα, η Επιτροπή θα προβλέπει πιλοτικές μελέτες ή δοκιμαστικά μέτρα που θα πραγματοποιούνται σε προαιρετική βάση από τα κράτη μέλη πριν από κάθε συλλογή στοιχείων. Με τις εν λόγω πιλοτικές μελέτες θα αξιολογείται η σκοπιμότητα συλλογής των αντίστοιχων στοιχείων και θα συνεκτιμούνται τα οφέλη από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων σε σχέση με το κόστος συλλογής τους και το φόρτο που βαρύνει όσους καλούνται να απαντήσουν. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών ή των δοκιμαστικών μέτρων θα συμβάλλουν στον ορισμό νέων δεικτών.

Όταν εντοπίζονται σημαντικές απαιτήσεις νέων στοιχείων ή απαιτούνται νέοι δείκτες με πολύπλοκο χαρακτήρα, η Επιτροπή θα προβλέπει μελέτες σκοπιμότητας ή πιλοτικές μελέτες που θα πραγματοποιούνται σε προαιρετική βάση από τα κράτη μέλη πριν από κάθε συλλογή στοιχείων. Με τις εν λόγω μελέτες θα αξιολογείται η σκοπιμότητα συλλογής των αντίστοιχων στοιχείων και θα συνεκτιμούνται τα οφέλη από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων σε σχέση με το κόστος συλλογής τους και το φόρτο που βαρύνει όσους καλούνται να απαντήσουν. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών σκοπιμότητας ή πιλοτικών μελετών ή των δοκιμαστικών μέτρων θα συμβάλλουν στον ορισμό νέων δεικτών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη την ταχέως μεταβαλλόμενη φύση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας και συνεπώς εισάγει τη δυνατότητα διεξαγωγής μελετών σκοπιμότητας.

  • [1]  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινοτικές στατιστικές σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.10.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

17.11.2008

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Angelika Niebler

2.12.2008

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

2.12.2008

Εξέταση στην επιτροπή

19.1.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2009