MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta

12.3.2009 - (KOM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD)) - ***I

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Angelika Niebler
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 2 kohta)

Menettely : 2008/0201(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0128/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0128/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta

(KOM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0677),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0381/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston päätöksellä 89/382/ETY[1], Euratom perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6-0128/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 21 päivänä huhtikuuta 2004 antaman asetuksen (EY) N:o 808/2004 mukaisesti tietoyhteiskuntaa koskevat tiedot toimitetaan vuosittain enintään viiden viitevuoden osalta asetuksen voimaantulosta lukien; toimittaminen päättyy vuonna 2009. Euroopan tasolla tarvitaan kuitenkin edelleen vuosittain yhdenmukaisia tietoyhteiskunnan alan tilastotietoja.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1639/2006/EY edistetään yhteisön kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia, kehitetään osaamisyhteiskuntaa ja varmistetaan tasapainoiseen talouskasvuun perustuva kestävä kehitys. Päätöksessä edellytetään, että yhteisö luo vankan analyyttisen perustan asianomaisia aloja koskevan päätöksenteon tueksi. Ohjelmassa tuetaan virallisiin tilastotietoihin perustuvaa toimintalinjojen analyysiä.

(5) Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1639/2006/EY edistetään yhteisön kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia, kehitetään osaamisyhteiskuntaa ja varmistetaan tasapainoiseen talouskasvuun perustuva kestävä kehitys. Päätöksessä edellytetään, että yhteisö luo vankan analyyttisen perustan eri aloja koskevan päätöksenteon tueksi. Päätöksellä perustetussa puiteohjelmassa tuetaan virallisiin tilastotietoihin perustuvaa toimintalinjojen analyysiä.

Perustelu

Tekninen mukauttaminen.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Tiedonanto ”Tietoyhteiskuntaan osallistamista koskeva eurooppalainen i2010-aloite: osallisuus tietoyhteiskuntaan” otettiin tietoyhteiskuntaan osallistamista koskevissa ministeritason keskusteluissa joulukuussa 2007 myönteisesti mukaan puheenjohtajan päätelmiin. Tietoyhteiskuntaan osallistamisen edistäminen nimettiin tärkeäksi tavoitteeksi EU:ssa. Komissiota ja ministerejä kehotettiin erityisesti ottamaan tietoyhteiskuntaan osallistaminen uudeksi ulottuvuudeksi sosiaalialan politiikkoihin. Tietoyhteiskuntaan osallistamista koskevissa politiikoissa olisi käsiteltävä sähköisten palvelujen saatavuuden esteitä, luotava umpeen digitaalisen osaamisen aukkoja ja kannustettava tietoyhteiskunnassa jälkeen jääneiden yksilöiden todellista osallistumista.

(6) Riiassa 11 päivänä marraskuuta 2006 annetussa ministeritason julistuksessa tietoyhteiskuntaan osallistamisesta kehotetaan luomaan osallistava tietoyhteiskunta. Julistuksella luodaan puitteet tietoyhteiskuntaan osallistamista koskevalle kokonaisvaltaiselle politiikalle, jossa käsitellään ikääntyvää yhteiskuntaa, maantieteellistä digitaalista kuilua, saavutettavuutta, digitaalista lukutaitoa ja osaamista, kulttuurista monimuotoisuutta ja osallistavia julkisia verkkopalveluja. Siinä pyydetään komissiota tukemaan vertailuanalyysin tekemistä ja näytön hankkimista Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta.

Perustelu

Tarkistuksella luodaan tarkempi yhteys Riian ministerikokoukseen ja sen tuloksiin.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisessa olisi otettava huomioon asetus (EY) N:o …/2009 Euroopan tilastoista.

Perustelu

Horisontaalinen asetus Euroopan tilastoista muodostaa puitteet kaikelle alakohtaiselle lainsäädännölle. Koska parlamentti ja neuvosto ovat jo saavuttaneet poliittisen yhteisymmärryksen tuon asetuksen sisällöstä, tietoyhteiskunnan tilastoja koskevassa asetuksessa olisi nojauduttava horisontaaliseen asetukseen. Useissa muissa tarkistuksissa sovelletaan tällaista lähestymistapaa, ja yleisperiaate esitetään tässä myös johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Tällä asetuksella ei saisi lisätä vastaajien ja kansallisten tilastoviranomaisten taakkaa, jota mitataan joukolla pakollisia muuttujia tai haastattelujen kestolla yhdenmukaisten tilastojen keruussa ja toimittamisessa verrattuna ennen asetuksen voimaantuloa vallinneeseen tilanteeseen.

Perustelu

Kyseenalaistamatta tilastotarkoituksiin tapahtuvan tiedonkeruun ja vertailuanalyysin merkitystä ei pidä lisätä vastaajien (kansallisten tilastokeskusten ja -viranomaisten, yritysten, yksityisten ihmisten ja kotitalouksien) hallinnollista taakkaa. Useissa muissa tarkistuksissa sovelletaan tällaista lähestymistapaa, ja yleisperiaate esitetään tässä myös johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 808/2004

6 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Korvataan 6 artiklan otsikko seuraavasti:

 

"Tietojen käsittely, toimittaminen ja levittäminen"

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan otsikkoa ilmentämään 6 artiklaan ehdotettuja muutoksia.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 808/2004

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden edellyttämät tiedot ja metatiedot, luottamukselliset tiedot mukaan luettuina, voimassa olevien luottamuksellisten tilastotietojen toimittamista koskevien yhteisön säännösten mukaisesti. Näitä yhteisön säännöksiä sovelletaan tulosten käsittelyyn, mikäli tuloksiin sisältyy luottamuksellisia tietoja.”

"1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden edellyttämät tiedot ja metatiedot Euroopan tilastoista ... päivänä ... annetun parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 luottamuksellisten tietojen toimittamista koskevan 21 artiklan säännösten mukaisesti. Näitä yhteisön säännöksiä sovelletaan tulosten käsittelyyn, mikäli tuloksiin sisältyy luottamuksellisia tietoja.”

Perustelu

Horisontaalisessa asetuksessa Euroopan tilastoista käsitellään luottamuksellisia tietoja (niiden käsittelyä, toimittamista ja levittämistä) erityisesti yksilöiden ja yritysten suojelua ajatellen. Horisontaalisen asetuksen mainitsemisella varmistetaan näin ollen tarvittava suojelutaso.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 808/2004

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"2 a. Luottamuksellisten tietojen käsittelyyn ja levittämiseen sovelletaan Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o …/2009 V luvun säännöksiä."

Perustelu

Horisontaalisessa asetuksessa Euroopan tilastoista käsitellään luottamuksellisia tietoja (niiden käsittelyä, toimittamista ja levittämistä) erityisesti yksilöiden ja yritysten suojelua ajatellen. Horisontaalisen asetuksen mainitsemisella varmistetaan näin ollen tarvittava suojelutaso.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 808/2004

7 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Korvataan 7 artiklan otsikko seuraavasti:

 

"Laadunarviointi ja kertomukset"

Perustelu

Horisontaalinen asetus Euroopan tilastoista muodostaa puitteet kaikelle alakohtaiselle lainsäädännölle. Tarkistuksella ehdotetaan alakohtaisen asetuksen laatujärjestelmän mukauttamista horisontaalisen asetuksen järjestelmään. Koska nykyinen alakohtainen asetus ei kata erityisiä laatuvaatimuksia koskevia asioita, ne on hyväksyttävä komiteamenettelyssä (valvonnan käsittävä sääntelymenettely).

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 808/2004

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c. Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava toimitetun tiedon laatu.

Perustelu

Horisontaalinen asetus Euroopan tilastoista muodostaa puitteet kaikelle alakohtaiselle lainsäädännölle. Tarkistuksella ehdotetaan alakohtaisen asetuksen laatujärjestelmän mukauttamista horisontaalisen asetuksen järjestelmään. Koska nykyinen alakohtainen asetus ei kata erityisiä laatuvaatimuksia koskevia asioita, ne on hyväksyttävä komiteamenettelyssä (valvonnan käsittävä sääntelymenettely).

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 808/2004

7 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"2. Siirrettävien tietojen laadun arvioinnissa käytetään tässä asetuksessa seuraavia määritteitä:

"2. Tässä asetuksessa käytetään Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o …/2009 12 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määritelmiä."

(a) ’relevanssilla’ tarkoitetaan sitä, missä määrin tilastot täyttävät käyttäjien nykyiset ja potentiaaliset tarpeet

 

(b) ’tarkkuudella’ tarkoitetaan sitä, miten lähellä estimaatit ovat tuntemattomia todellisia arvoja

 

(c) ’oikea-aikaisuudella’ tarkoitetaan viivettä tiedon saatavuuden ja sen kuvaaman tapahtuman tai ilmiön välillä

 

(d) ’ajantasaisuudella’ tarkoitetaan viivettä tiedon julkistamispäivämäärän ja sen toimittamiselle asetetun tavoitepäivämäärän välillä

 

(e) ’saatavuudella’ ja ’selkeydellä’ tarkoitetaan niitä ehtoja ja yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden mukaisesti käyttäjät voivat saada, käyttää ja tulkita tietoja

 

(f) ’vertailukelpoisuudella’ tarkoitetaan käytettyjen tilastollisten käsitteiden ja mittausvälineiden tai -menettelyjen eroavaisuuksien vaikutuksen mittaamista, kun tilastoja verrataan maantieteellisten alueiden, eri alojen tai eri ajanjaksojen välillä

 

(g) tilastojen ’yhtenäisyydellä’ tarkoitetaan sitä, voidaanko niitä luotettavasti yhdistellä eri tavoin ja eri käyttötarkoituksia varten.

 

Soveltaessaan laadunarviointimääritteitä komissio (Eurostat) laatii tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yksityiskohtaiset laadunarviointikriteerit ja yhteiset standardit, joiden tarkoituksena on varmistaa toimitettavan tiedon laatu. Nämä standardit julkaistaan menetelmäoppaassa.”

 

Perustelu

Horisontaalinen asetus Euroopan tilastoista muodostaa puitteet kaikelle alakohtaiselle lainsäädännölle. Tarkistuksella ehdotetaan alakohtaisen asetuksen laatujärjestelmän mukauttamista horisontaalisen asetuksen järjestelmään. Koska nykyinen alakohtainen asetus ei kata erityisiä laatuvaatimuksia koskevia asioita, ne on hyväksyttävä komiteamenettelyssä (valvonnan käsittävä sääntelymenettely).

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 808/2004

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 808/2004

7 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Korvataan 7 artiklan 4 kohta seuraavasti:

 

"4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle (Eurostatille) vuosittain kertomus toimitettujen tietojen laadusta sekä mahdollisesti tehdyistä menetelmien muutoksista. Kertomus on annettava kuukauden kuluttua tietojen toimittamisesta."

Perustelu

Horisontaalinen asetus Euroopan tilastoista muodostaa puitteet kaikelle alakohtaiselle lainsäädännölle. Tarkistuksella ehdotetaan alakohtaisen asetuksen laatujärjestelmän mukauttamista horisontaalisen asetuksen järjestelmään. Koska nykyinen alakohtainen asetus ei kata erityisiä laatuvaatimuksia koskevia asioita, ne on hyväksyttävä komiteamenettelyssä (valvonnan käsittävä sääntelymenettely).

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite I – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän moduulin tavoitteena on tuottaa oikea-aikaisesti tilastoja yrityksistä ja tietoyhteiskunnasta. Siinä annetaan puitteet kattavuuden ja jaksotuksen, katettujen aiheiden, tietojen toimittamisen jaottelun, toimitettavien tietojen tyypin ja tarvittavien kokeilututkimusten osalta.

Tämän moduulin tavoitteena on tuottaa oikea-aikaisesti tilastoja yrityksistä ja tietoyhteiskunnasta. Siinä annetaan puitteet kattavuuden, keston ja jaksotuksen, katettujen aiheiden, tietojen toimittamisen jaottelun, toimitettavien tietojen tyypin ja tarvittavien kokeilu- tai toteutettavuustutkimusten osalta.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan asettaa ajallinen rajoitus, jotta saadaan varmuus ja avoimuus tietojen keruu-/toimittamisajan suhteen ja voidaan vähentää hallinnollista taakkaa. Lisäksi sillä halutaan luoda mahdollisuus toteutettavuustutkimusten tekemiseen ennen kokeilun tekemistä.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite I – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tietojen toimittamisen jaksotus

Tietojen toimittamisen kesto ja jaksotus

Tilastot toimitetaan vuosittain tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Kaikkia ominaisuustietoja ei välttämättä toimiteta joka vuosi; kunkin ominaisuustiedon toimittamisen jaksotus määritellään ja siitä sovitaan osana 8 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Tilastot toimitetaan vuosittain enintään viidentoista viitevuoden osalta tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Kaikkia ominaisuustietoja ei välttämättä toimiteta joka vuosi; kunkin ominaisuustiedon toimittamisen jaksotus määritellään ja siitä sovitaan osana 8 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan asettaa ajallinen rajoitus, jotta saadaan varmuus ja avoimuus tietojen keruu-/toimittamisajan suhteen (enintään kymmenen lisävuotta) ja voidaan vähentää hallinnollista taakkaa. Koska nykyisen asetuksen aikaraja on viisi vuotta voimaantulopäivästä laskettuna, myös jatkoaika eli kymmenen vuotta on laskettava samasta päivästä lähtien (eikä käsiteltävänä olevan muutossäädöksen voimaantulopäivästä).

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite I – 4 kohta – 10 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

tieto- ja viestintätekniikka ja kestävä kehitys

– tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sen ympäristövaikutukset (ympäristöystävällinen tieto- ja viestintätekniikka)

Perustelu

Komissio ehdottaa uusia aiheita, joista olisi kerättävä tietoja. Hallinnollisen taakan vähentämiseksi osasta ehdotetuista uusista aiheista on syytä luopua. Selvyyden vuoksi ehdotetaan myös ympäristöystävällisen tieto- ja viestintätekniikan määritelmän muuttamista.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite I – 4 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tieto- ja viestintätekniikan vaikutus tuottavuuteen, talouskasvuun, työllisyyteen, yritystoiminnan organisointiin ja ympäristöön

Poistetaan.

Perustelu

Komissio ehdottaa uusia aiheita, joista olisi kerättävä tietoja. Hallinnollisen taakan vähentämiseksi osasta ehdotetuista uusista aiheista on syytä luopua.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite I – 4 kohta – 12 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tieto- ja viestintätekniikan käyttö kansallisen ja kansainvälisen taloudellisen yhdentymisen helpottamiseksi

Poistetaan.

Perustelu

Komissio ehdottaa uusia aiheita, joista olisi kerättävä tietoja. Hallinnollisen taakan vähentämiseksi osasta ehdotetuista uusista aiheista on syytä luopua. Selvyyden vuoksi ehdotetaan myös ympäristöystävällisen tieto- ja viestintätekniikan määritelmän muuttamista.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite I – 4 kohta – viimeinen alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkia aiheita ei kateta välttämättä joka vuosi.

Kaikkia aiheita ei kateta joka vuosi.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan rajoittaa vuosittaista tiedonkeruuta hallinnollisen taakan pienentämiseksi.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite I – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkia jaotteluja ei välttämättä toimiteta vuosittain; kulloinkin tarvittavat jaottelut valitaan seuraavasta luettelosta, ja niistä sovitaan osana täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Kaikkia jaotteluja ei välttämättä toimiteta vuosittain; kulloinkin tarvittavat jaottelut valitaan seuraavasta luettelosta ottaen huomioon tilastoyksiköiden luonne, tilastotietojen odotettavissa oleva laatu ja kokonaisotanta. Jaotteluista sovitaan osana täytäntöönpanotoimenpiteitä:

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, millä perusteella ratkaistaan, millaisia jaottelujen on oltava minäkin vuonna; tämä hallinnollisen taakan pienentämiseksi. Tarkistuksella annetaan myös tunnustusta (toimivalle) nykykäytännölle.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite I – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kokeilututkimukset

Toteutettavuus- ja kokeilututkimukset

Kun todetaan uusia merkittäviä tietotarpeita tai kun on odotettavissa, että tietojen laatu on riittämätön, tai kun tarvitaan monimutkaisia uusia indikaattoreita, komissio panee vireille kokeilututkimuksia tai testaustoimenpiteitä, joita jäsenvaltiot suorittavat vapaaehtoisuuden pohjalta ennen uutta tiedonkeruuta. Kokeilututkimuksissa arvioidaan tulevan tiedonkeruun toteutettavuus ottaen huomioon tiedon saatavuuden tarjoamat edut suhteessa sen keruun kustannuksiin ja vastaajille aiheutuvaan rasitteeseen. Kokeilututkimusten tai testaustoimenpiteiden tuloksia käytetään uusien indikaattoreiden määrittelyssä.

Kun todetaan uusia merkittäviä tietotarpeita tai kun tarvitaan monimutkaisia uusia indikaattoreita, komissio panee vireille toteutettavuus- tai kokeilututkimuksia, joita jäsenvaltiot suorittavat vapaaehtoisuuden pohjalta ennen uutta tiedonkeruuta. Näissä tutkimuksissa arvioidaan tulevan tiedonkeruun toteutettavuus ottaen huomioon tiedon saatavuuden tarjoamat edut suhteessa sen keruun kustannuksiin ja vastaajille aiheutuvaan rasitteeseen. Näiden toteutettavuus- tai kokeilututkimusten tai testaustoimenpiteiden tuloksia käytetään uusien indikaattoreiden määrittelyssä.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon tietoyhteiskunnan tekniikan nopeasti muuttuva luonne ja luodaan mahdollisuus suorittaa toteutettavuustutkimuksia.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite II – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän moduulin tavoitteena on tuottaa oikea-aikaisesti tilastoja yksityishenkilöistä, kotitalouksista ja tietoyhteiskunnasta. Siinä annetaan puitteet kattavuuden ja jaksotuksen, katettujen aiheiden, tietojen toimittamisen jaottelun, toimitettavien tietojen tyypin ja tarvittavien kokeilututkimusten osalta.

Tämän moduulin tavoitteena on tuottaa oikea-aikaisesti tilastoja yksityishenkilöistä, kotitalouksista ja tietoyhteiskunnasta. Siinä annetaan puitteet kattavuuden, keston ja jaksotuksen, katettujen aiheiden, tietojen toimittamisen yhteiskunnallistaloudellisten taustatietojen, toimitettavien tietojen tyypin ja tarvittavien kokeilu- tai toteutettavuustutkimusten osalta.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan asettaa ajallinen rajoitus, jotta saadaan varmuus ja avoimuus tietojen keruu-/toimittamisajan suhteen ja voidaan vähentää hallinnollista taakkaa. Lisäksi sillä halutaan luoda mahdollisuus toteutettavuustutkimusten tekemiseen ennen kokeilun tekemistä.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite II – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tietojen toimittamisen jaksotus

Tietojen toimittamisen kesto ja jaksotus

Tilastot toimitetaan vuosittain tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Kaikkia ominaisuustietoja ei välttämättä toimiteta joka vuosi; kunkin ominaisuustiedon toimittamisen jaksotus määritellään ja siitä sovitaan osana 8 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Tilastot toimitetaan vuosittain enintään viidentoista viitevuoden osalta tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Kaikkia ominaisuustietoja ei välttämättä toimiteta joka vuosi; kunkin ominaisuustiedon toimittamisen jaksotus määritellään ja siitä sovitaan osana 8 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan asettaa ajallinen rajoitus, jotta saadaan varmuus ja avoimuus tietojen keruu-/toimittamisajan suhteen (enintään kymmenen lisävuotta) ja voidaan vähentää hallinnollista taakkaa. Koska nykyisen asetuksen aikaraja on viisi vuotta voimaantulopäivästä laskettuna, myös jatkoaika eli kymmenen vuotta on laskettava samasta päivästä lähtien (eikä käsiteltävänä olevan muutossäädöksen voimaantulopäivästä).

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite II – 4 kohta – viimeinen alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkia aiheita ei kateta välttämättä joka vuosi.

Kaikkia aiheita ei kateta joka vuosi.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan rajoittaa vuosittaista tiedonkeruuta hallinnollisen taakan pienentämiseksi.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite II – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kokeilututkimukset

Toteutettavuus- ja kokeilututkimukset

Kun todetaan uusia merkittäviä tietotarpeita tai kun on odotettavissa, että tietojen laatu on riittämätön, tai kun tarvitaan monimutkaisia uusia indikaattoreita, komissio panee vireille kokeilututkimuksia tai testaustoimenpiteitä, joita jäsenvaltiot suorittavat vapaaehtoisuuden pohjalta ennen uutta tiedonkeruuta. Kokeilututkimuksissa arvioidaan tulevan tiedonkeruun toteutettavuus ottaen huomioon tiedon saatavuuden tarjoamat edut suhteessa sen keruun kustannuksiin ja vastaajille aiheutuvaan rasitteeseen. Kokeilututkimusten tai testaustoimenpiteiden tuloksia käytetään uusien indikaattoreiden määrittelyssä.

Kun todetaan uusia merkittäviä tietotarpeita tai kun tarvitaan monimutkaisia uusia indikaattoreita, komissio panee vireille toteutettavuus- tai kokeilututkimuksia, joita jäsenvaltiot suorittavat vapaaehtoisuuden pohjalta ennen uutta tiedonkeruuta. Näissä tutkimuksissa arvioidaan tulevan tiedonkeruun toteutettavuus ottaen huomioon tiedon saatavuuden tarjoamat edut suhteessa sen keruun kustannuksiin ja vastaajille aiheutuvaan rasitteeseen. Näiden toteutettavuus- tai kokeilututkimusten tai testaustoimenpiteiden tuloksia käytetään uusien indikaattoreiden määrittelyssä.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon tietoyhteiskunnan tekniikan nopeasti muuttuva luonne ja luodaan mahdollisuus suorittaa toteutettavuustutkimuksia.

  • [1]  EUVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tietoyhteiskuntaa koskevat yhteisön tilastot

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.10.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

17.11.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Angelika Niebler

2.12.2008

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

2.12.2008

Valiokuntakäsittely

19.1.2009

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.3.2009

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.3.2009