Pranešimas - A6-0128/2009Pranešimas
A6-0128/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos

12.3.2009 - (COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėja: Angelika Niebler
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 2 dalis)

Procedūra : 2008/0201(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0128/2009
Pateikti tekstai :
A6-0128/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos

(COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0677),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0381/2008),

–   atsižvelgdamas į Statistikos programų komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas, nuomonę1,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6‑0128/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Informacinės visuomenės statistiniai duomenys teikiami kasmet, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 808/2004, tačiau ne daugiau kaip penkerius ataskaitinius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – iki 2009 m. Vis dėlto yra nuolatinis poreikis Europos lygmeniu, kad aiški statistinė informacinės visuomenės srities informacija būtų teikiama kasmet.

(1) Informacinės visuomenės statistiniai duomenys teikiami kasmet, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 808/2004, tačiau ne daugiau kaip penkerius ataskaitinius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – iki 2009 m. Vis dėlto yra nuolatinis poreikis Europos lygmeniu, kad aiški statistinė informacija apie informacinės visuomenės sritį būtų teikiama kasmet.

Pagrindimas

Techninio pobūdžio pakeitimas.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 1639/2006/EB dėl konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) siekiama Bendrijoje didinti konkurencingumą ir inovacijų pajėgumą, skatinti žinių visuomenės tobulėjimą ir subalansuotu ekonomikos augimu pagrįstą darnų vystymąsi. Sprendime reikalaujama, kad Bendrija, siekdama remti politikos formavimą, atitinkamose srityse parengtų tvirtą analitinį pagrindą. Programa remiami veiksmai, skirti oficialia statistika pagrįstai politikos analizei.

(5) 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 1639/2006/EB dėl konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) siekiama Bendrijoje didinti konkurencingumą ir inovacijų pajėgumą, skatinti žinių visuomenės tobulėjimą ir subalansuotu ekonomikos augimu pagrįstą darnų vystymąsi. Šiame sprendime reikalaujama, kad Bendrija, siekdama remti politikos formavimą, daugelyje sričių parengtų tvirtą analitinį pagrindą. Pagal bendrąją programą, kuri įgyvendinama pagal šį sprendimą, remiami veiksmai, skirti oficialia statistika pagrįstai politikos analizei.

Pagrindimas

Techninis pakeitimas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) 2007 m. gruodžio mėn. vykusiuose ministrų debatuose dėl e. įtraukties Komisijos komunikatas dėl Europos e. įtraukties iniciatyvos – „Dalyvavimas informacinėje visuomenėje“ pirmininkaujančios valstybės narės išvadose palankiai priimtas. Pripažinta, kad svarbu skatinti e. įtrauktį kaip pagrindinį Europos uždavinį. Komisija ir ministrai ypač buvo raginami integruoti e. įtrauktį kaip naują socialinės politikos aspektą. E. įtraukties politika turėtų būti siekiama spręsti e. prieinamumo kliūtis, užpildyti skaitmeninio raštingumo spragas ir skatinti mažiau informacinėje visuomenėje aktyvius asmenis veiksmingiau dalyvauti.

(6) Pagal 2006 m. lapkričio 11 d. Rygoje ministrų priimtą Deklaraciją dėl e. įtraukties raginama kurti informacinę visuomenę be atskirties. Šioje deklaracijoje numatoma išsamios e. įtraukties politikos bendroji programa, kuria vadovaujantis būtų sprendžiamos šių sričių problemos: senėjančios visuomenės, geografinės skaitmeninės atskirties, prieinamumo, skaitmeninio raštingumo ir gebėjimų, kultūrinės įvairovės ir visiems prieinamų viešųjų paslaugų internete. Šioje deklaracijoje Komisija raginama remti pastangas rinkti įrodymus Europoje ir už jos ribų ir atlikti lyginamąją analizę.

 

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama įtraukti tikslesnę nuorodą į Rygoje vykusį susitikimą ir į ministrų priimtos deklaracijos pasekmes.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Keičiant Reglamento (EB) Nr. 808/2004 nuostatas turi būti atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. .../2009 dėl Europos statistikos nuostatas.

Pagrindimas

Horizontalusis reglamentas dėl Europos statistikos bus visų sektorių reglamentavimo pagrindas. Kadangi Europos Parlamentas ir Taryba jau pasiekė politinį susitarimą dėl esminių siūlomo teksto nuostatų, dabartinis reglamentas dėl informacinės visuomenės statistikos turi būti grindžiamas horizontaliuoju reglamentu. Šiuo požiūriu grindžiama daugelis kitų pasiūlymų, o bendrasis principas išdėstytas konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) Dėl šio reglamento neturi didėti, palyginti su padėtimi iki įsigaliojant šiam reglamentui, respondentų ir nacionalinių statistikos tarnybų našta, išreiškiama privalomų kintamųjų skaičiumi arba pokalbio trukme, kai renkami ir perduodami suderinti statistiniai duomenys.

Pagrindimas

Nors ir neabejojama dėl statistiniais tikslais renkamų duomenų ir lyginamosios analizės svarbos, neturi didėti respondentų (nacionalinių statistikos institutų ir (arba) tarnybų, įmonių, privačių asmenų ir namų ūkių) administracinė našta. Šiuo požiūriu grindžiama daugelis kitų pasiūlymų, o bendrasis principas išdėstytas konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 808/2004

6 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. 6 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

 

„Duomenų tvarkymas, perdavimas ir paskelbimas“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti pavadinimą, kad būtų atspindėti siūlomi reglamento 6 straipsnio pakeitimai.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 808/2004

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1. Šiuo reglamentu ir jo įgyvendinimo priemonėmis reikalaujamus duomenis ir metaduomenis, taip pat konfidencialius duomenis, valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui), laikydamosi galiojančių Bendrijos nuostatų dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo. Šios Bendrijos nuostatos taikomos tvarkant rezultatus, jei juose yra konfidencialių duomenų.“

„1. Šiuo reglamentu ir jo įgyvendinimo priemonėmis reikalaujamus duomenis ir metaduomenis valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui), laikydamosi … Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. …/2009 dėl Europos statistikos 21 straipsnio dėl konfidencialių duomenų perdavimo nuostatų. Šios Bendrijos nuostatos taikomos tvarkant rezultatus, jei juose yra konfidencialių duomenų.“

Pagrindimas

Horizontaliajame reglamente dėl Europos statistikos taip pat sprendžiamos ir su konfidencialiais duomenimis (jų tvarkymu, perdavimu ir paskelbimu) susijusios problemos, ypač privačių asmenų ir įmonių apsaugos. Jei daroma nuoroda į horizontalųjį reglamentą, užtikrinama reikiamo lygio apsauga.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 808/2004

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Į 6 straipsnį įterpiama ši dalis:

 

„2a. Konfidencialūs duomenys tvarkomi ir perduodami vadovaujantis reglamento (EB) Nr. …/2009 dėl Europos statistikos V skyriaus nuostatomis“.

Pagrindimas

Horizontaliajame reglamente dėl Europos statistikos taip pat sprendžiamos ir su konfidencialiais duomenimis (jų tvarkymu, perdavimu ir paskelbimu) susijusios problemos, ypač privačių asmenų ir įmonių apsaugos. Jei daroma nuoroda į horizontalųjį reglamentą, užtikrinama reikiamo lygio apsauga.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 808/2004

7 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. 7 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

 

„Kokybės įvertinimas ir ataskaitos“

Pagrindimas

Horizontalusis reglamentas dėl Europos statistikos bus visų sektorių reglamentavimo pagrindas. Šiame pakeitime siūloma kokybės valdymo sistemą, nustatytą pagal dabartinį sektorių reglamentą, pritaikyti prie sistemos, nustatomos pagal horizontaliojo reglamento nuostatas. Kadangi dabartiniame sektorių reglamente nėra nustatyta tikslių kokybės reikalavimų, jie turi būti patvirtinti pagal komitologijos procedūrą (reguliavimo procedūrą su tikrinimu.)

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 808/2004

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

„1. Valstybės narės užtikrina perduotų duomenų kokybę.“

Pagrindimas

Horizontalusis reglamentas dėl Europos statistikos bus visų sektorių reglamentavimo pagrindas. Šiame pakeitime siūloma kokybės valdymo sistemą, nustatytą pagal dabartinį sektorių reglamentą, pritaikyti prie sistemos, nustatomos pagal horizontaliojo reglamento nuostatas. Kadangi dabartiniame sektorių reglamente nėra nustatyta tikslių kokybės reikalavimų, jie turi būti patvirtinti pagal komitologijos procedūrą (reguliavimo procedūrą su tikrinimu.)

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 808/2004

7 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Šiame reglamente taikomi tokie perduodamų duomenų kokybės vertinimo kriterijai:

„2. Šiame reglamente taikomi reglamento (EB) Nr. …/2009 dėl Europos statistikos 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti kokybės kriterijai.“

(a) aktualumas, susijęs su statistikos atitikties esamiems ir potencialiems vartotojų poreikiams laipsniu;

 

(b) tikslumas, susijęs su įverčių artumu nežinomoms tikrosioms reikšmėms;

 

(c) pateikimas laiku, susijęs su laiko tarpu nuo galimybės pasinaudoti informacija ir įvykio ar reiškinio, kurį ji apibūdina;

 

(d) punktualumas, susijęs su laiko tarpu nuo duomenų paskelbimo datos iki datos, kurią jie turėjo būti pateikti;

 

(e) prieinamumas ir aiškumas, susiję su sąlygomis ir būdais, kuriais vartotojai gali gauti duomenis, juos naudoti ir aiškinti;

 

(f) palyginamumas, susijęs su taikomų statistinių sąvokų bei vertinimo priemonių ir procedūrų skirtumų poveikio vertinimu, kai statistiniai duomenys lyginami tarp geografinių vietovių, sektorių sričių ar laikui bėgant;

 

(g) suderinamumas, susijęs su tinkamumu būti patikimai derinamu įvairiais būdais ir įvairioms reikmėms.

 

Taikant kokybės vertinimo parametrus, Komisija (Eurostatas), glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia išsamius kokybės vertinimo kriterijus ir bendruosius standartus, skirtus pateiktų duomenų kokybei užtikrinti. Šie standartai skelbiami metodiniame vadove.“

 

Pagrindimas

Horizontalusis reglamentas dėl Europos statistikos bus visų sektorių reglamentavimo pagrindas. Šiame pakeitime siūloma kokybės valdymo sistemą, nustatytą pagal dabartinį sektorių reglamentą, pritaikyti prie sistemos, nustatomos pagal horizontaliojo reglamento nuostatas. Kadangi dabartiniame sektorių reglamente nėra nustatyta tikslių kokybės reikalavimų, jie turi būti patvirtinti pagal komitologijos procedūrą (reguliavimo procedūrą su tikrinimu.)

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 808/2004

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. 7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 808/2004

7 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. 7 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

„4. Kiekvienais metais valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) perduotų duomenų kokybės ataskaitą, kurioje taip pat aptariami metodikos pokyčiai (jei jų buvo). Ataskaita pateikiama per vieną mėnesį po duomenų perdavimo“.

Pagrindimas

Horizontalusis reglamentas dėl Europos statistikos bus visų sektorių reglamentavimo pagrindas. Šiame pakeitime siūloma kokybės valdymo sistemą, nustatytą pagal dabartinį sektorių reglamentą, pritaikyti prie sistemos, nustatomos pagal horizontaliojo reglamento nuostatas. Kadangi dabartiniame sektorių reglamente nėra nustatyta tikslių kokybės reikalavimų, jie turi būti patvirtinti pagal komitologijos procedūrą (reguliavimo procedūrą su tikrinimu.)

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio modulio tikslas – laiku pateikti statistinius duomenis apie įmones ir informacinę visuomenę. Moduliu nustatomi reikalavimai, taikomi duomenų teikimo aprėpčiai, periodiškumui, nagrinėjamų temų apimčiai, teikiamų duomenų suskirstymui bei tipui ir būtiniems bandomiesiems tyrimams.

Šio modulio tikslas – laiku pateikti statistinius duomenis apie įmones ir informacinę visuomenę. Moduliu nustatomi reikalavimai, taikomi duomenų teikimo aprėpčiai, trukmei ir periodiškumui, nagrinėjamų temų apimčiai, teikiamų duomenų suskirstymui bei tipui ir būtiniems bandomiesiems arba pagrįstumo tyrimams.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrumą ir skaidrumą, kai nustatoma laikotarpio, už kurį galima prašyti surinkti ir pateikti duomenis, trukmė ir siekiant mažinti administracinę naštą šiame pakeitime siūloma nustatyti šio laikotarpio ribas. Šiuo pakeitimu taip pat siekiama numatyti galimybę prieš bandomuosius tyrimus atlikti pagrįstumo tyrimą.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų teikimo periodiškumas

Duomenų teikimo trukmė ir periodiškumas

Statistiniai duomenys teikiami kasmet nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Ne visus rodiklius būtina teikti kasmet; kiekvieno rodiklio duomenų teikimo periodiškumas nustatomas ir priimamas 8 straipsnyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse.

Statistiniai duomenys teikiami kasmet ne daugiau kaip penkiolika ataskaitinių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Ne visus rodiklius būtina teikti kasmet; kiekvieno rodiklio duomenų teikimo periodiškumas nustatomas ir priimamas 8 straipsnyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrumą ir skaidrumą, kai nustatoma laikotarpio, už kurį galima prašyti surinkti ir pateikti duomenis (už dešimt papildomų ataskaitinių metų), trukmė ir siekiant mažinti administracinę naštą šiame pakeitime siūloma nustatyti laikotarpio ribas. Atsižvelgiant į tai, kad dabartiniame reglamente nustatyta penkerių metų, kurie skaičiuojami nuo reglamento įsigaliojimo dienos, laikotarpio riba, jei būtų nuspręsta pratęsti šį laikotarpį dar dešimčia metų, pratęstojo laikotarpio trukmė taip pat turi būti skaičiuojama nuo tos pačios pradinės datos (o ne nuo dabartinio iš dalies keičiančio akto įsigaliojimo dienos).

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 punkto 10 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– IRT ir darnus vystymasis;

– IRT naudojimas ir šio naudojimo poveikis aplinkai (ekologiškos IRT),

Pagrindimas

Komisija siūlo įtraukti naujų statistinių duomenų temų. Siekiant mažinti administracinę naštą, reikia išbraukti kelias iš siūlomų papildomų temų. Siekiant aiškumo taip pat siūloma keisti ekologiškų IRT apibrėžtį.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 punkto 11 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– IRT poveikis produktyvumui, ekonomikos augimui, užimtumui, verslo organizavimui ir aplinkai;

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisija siūlo įtraukti naujų statistinių duomenų temų. Siekiant mažinti administracinę naštą, reikia išbraukti kelias iš siūlomų papildomų temų.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 punkto 12 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– IRT naudojimas nacionalinei ir tarptautinei ekonominei integracijai lengvinti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisija siūlo įtraukti naujų statistinių duomenų temų. Siekiant mažinti administracinę naštą, reikia išbraukti kelias iš siūlomų papildomų temų. Siekiant aiškumo taip pat siūloma keisti ekologiškų IRT apibrėžtį.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 punkto paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visų temų nebūtina nagrinėti kiekvienais metais/?Ne visas temas būtina nagrinėti kiekvienais metais (buvo prieš tai taip versta)/Ne visų temų duomenis būtina rinkti kasmet.

Ne visų temų duomenys renkami kasmet.

Pagrindimas

Šio siūlomo pakeitimo tikslas – riboti kasmetinio duomenų rinkimo apimtis, kad mažėtų administracinė našta.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne visus suskirstytus duomenis būtina teikti kasmet; būtini suskirstyti duomenys teikiami pagal šį sąrašą ir suderinami įgyvendinimo priemonėse:

Ne visus suskirstytus duomenis būtina teikti kasmet; būtini suskirstyti duomenys teikiami pagal šį sąrašą, atsižvelgiant į statistinių vienetų pobūdį, numatomą statistinių duomenų kokybę ir visos atrankos mastą. Būtini suskirstyti duomenys suderinami įgyvendinimo priemonėse:

Pagrindimas

Kad mažėtų administracinė našta, šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti, į kuriuos aspektus reikia atsižvelgti, kai sprendžiama, kokius būtinus suskirstyti duomenis reikia pateikti už tam tikrus metus. Šiuo siūlomu pakeitimu taip pat siekiama dar labiau įtvirtinti dabartinę nusistovėjusią (ir gerai veikiančią) tvarką.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bandomieji tyrimai

Pagrįstumo ir bandomieji tyrimai

Jei nustatoma daug naujų duomenų reikalavimų, numanoma, kad bus pateikti nepakankamos kokybės duomenys arba reikalaujama naujų sudėtingų rodiklių, Komisija inicijuoja bandomuosius tyrimus arba bandomąsias priemones, kurias prieš pradėdamos rinkti duomenis savanoriškai atlieka valstybės narės. Šiais bandomaisiais tyrimais bus įvertinama galimybė surinkti atitinkamus duomenis, atsižvelgiant į duomenų naudą ir palyginus ją su surinkimo išlaidomis ir našta respondentams. Remiantis bandomųjų tyrimų arba bandomųjų priemonių rezultatais bus lengviau apibrėžti naujus rodiklius.

Jei nustatoma daug naujų duomenų reikalavimų arba reikalaujama naujų sudėtingų rodiklių, Komisija inicijuoja pagrįstumo arba bandomuosius tyrimus, kuriuos prieš pradėdamos rinkti duomenis savanoriškai atlieka valstybės narės. Šiais tyrimais bus įvertinama galimybė surinkti atitinkamus duomenis, atsižvelgiant į duomenų naudą ir palyginus ją su surinkimo išlaidomis ir našta respondentams. Remiantis šių pagrįstumo arba bandomųjų tyrimų arba bandomųjų priemonių rezultatais bus lengviau apibrėžti naujus rodiklius.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į greitai kintantį IRT pobūdį, taigi numatoma galimybė atlikti pagrįstumo tyrimus.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

II priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio modulio tikslas – laiku pateikti statistinius duomenis apie individualius asmenis, namų ūkius ir informacinę visuomenę. Moduliu nustatomi reikalavimai, taikomi duomenų teikimo aprėpčiai, periodiškumui, nagrinėjamų temų apimčiai, teikiamų duomenų suskirstymui bei tipui ir būtiniems bandomiesiems tyrimams.

Šio modulio tikslas – laiku pateikti statistinius duomenis apie individualius asmenis, namų ūkius ir informacinę visuomenę. Moduliu nustatomi reikalavimai, taikomi duomenų teikimo aprėpčiai, trukmei, periodiškumui, nagrinėjamų temų apimčiai, socialinės ir ekonominės kilmės ypatybėms bei tipui ir būtiniems bandomiesiems arba pagrįstumo tyrimams.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrumą ir skaidrumą, kai nustatoma laikotarpio, už kurį galima prašyti surinkti ir pateikti duomenis, trukmė ir siekiant mažinti administracinę naštą šiame pakeitime siūloma nustatyti laikotarpio ribas. Šiuo pakeitimu taip pat siekiama numatyti galimybę prieš bandomuosius tyrimus atlikti pagrįstumo tyrimą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

II priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų teikimo periodiškumas

Duomenų teikimo trukmė ir periodiškumas

Statistiniai duomenys teikiami kasmet nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Ne visus rodiklius būtina teikti kasmet; kiekvieno rodiklio duomenų teikimo periodiškumas nustatomas ir priimamas 8 straipsnyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse.

Statistiniai duomenys teikiami kasmet ne daugiau kaip 15 ataskaitinių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Ne visus rodiklius būtina teikti kasmet; kiekvieno rodiklio duomenų teikimo periodiškumas nustatomas ir priimamas 8 straipsnyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrumą ir skaidrumą, kai nustatoma laikotarpio, už kurį galima prašyti surinkti ir pateikti duomenis (už dešimt papildomų ataskaitinių metų), trukmė ir siekiant mažinti administracinę naštą nustatomos laikotarpio ribos. Atsižvelgiant į tai, kad dabartiniame reglamente nustatyta penkerių metų, kurie skaičiuojami nuo reglamento įsigaliojimo dienos, laikotarpio riba, jei būtų nuspręsta pratęsti šį laikotarpį dar dešimčia metų, pratęstojo laikotarpio trukmė taip pat turi būti skaičiuojama nuo tos pačios pradinės datos (o ne nuo dabartinio iš dalies keičiančio akto įsigaliojimo dienos).

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

II priedo 4 punkto paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visų temų nebūtina nagrinėti kiekvienais metais/?Ne visas temas būtina nagrinėti kiekvienais metais (buvo prieš tai taip versta)/Ne visų temų duomenis būtina rinkti kasmet.

Ne visų temų duomenys renkami kasmet.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – riboti kasmetinio duomenų rinkimo apimtį, kad mažėtų administracinė našta.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

II priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bandomieji tyrimai

Pagrįstumo ir bandomieji tyrimai

Jei nustatoma daug naujų duomenų reikalavimų, numanoma, kad bus pateikti nepakankamos kokybės duomenys arba reikalaujama naujų sudėtingų rodiklių, Komisija inicijuoja bandomuosius tyrimus arba bandomąsias priemones, kurias prieš pradėdamos rinkti duomenis savanoriškai atlieka valstybės narės. Šiais bandomaisiais tyrimais bus įvertinama galimybė surinkti atitinkamus duomenis, atsižvelgiant į duomenų naudą ir palyginus ją su surinkimo išlaidomis ir našta respondentams. Remiantis bandomųjų tyrimų arba bandomųjų priemonių rezultatais bus lengviau apibrėžti naujus rodiklius.

Jei nustatoma daug naujų duomenų reikalavimų arba reikalaujama naujų sudėtingų rodiklių, Komisija inicijuoja pagrįstumo arba bandomuosius tyrimus, kuriuos prieš pradėdamos rinkti duomenis savanoriškai atlieka valstybės narės. Šiais tyrimais bus įvertinama galimybė surinkti atitinkamus duomenis, atsižvelgiant į duomenų naudą ir palyginus ją su surinkimo išlaidomis ir našta respondentams. Remiantis šių pagrįstumo arba bandomųjų tyrimų arba bandomųjų priemonių rezultatais bus lengviau apibrėžti naujus rodiklius.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į greitai kintantį IRT pobūdį, taigi numatoma galimybė atlikti pagrįstumo tyrimus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Informacinės visuomenės Bendrijos statistika

Nuorodos

COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.10.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

17.11.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Angelika Niebler

2.12.2008

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

2.12.2008

Svarstymas komitete

19.1.2009

 

 

 

Priėmimo data

9.3.2009