Ziņojums - A6-0128/2009Ziņojums
A6-0128/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību

12.3.2009 - (COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Angelika Niebler
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 2. punkts)

Procedūra : 2008/0201(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0128/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0128/2009
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību

(COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0677),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C6-0381/2008),

–   ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0128/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Ikgadējā statistikas datu sniegšana par informācijas sabiedrību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) 808/2004 ir ierobežota līdz pieciem pārskata gadiem pēc regulas stāšanās spēkā un beigsies 2009. gadā. Tomēr Eiropas mērogā arī turpmāk ir vajadzība pēc ikgadējas saskanīgas statistikas informācijas par informācijas sabiedrības jomu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads), tiek stiprināta konkurētspēja un inovācijas jauda Kopienā, lai veicinātu zināšanu sabiedrības izveidi un ilgtspējīgu attīstību, pamatojoties uz līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi. Lēmumā teikts, ka Kopienai jārada stabils analītisks pamats attiecīgajās jomās, lai atbalstītu politikas veidošanu. Programmā izteikts atbalsts pasākumiem, kas kalpo politikas analīzei, pamatojoties uz oficiālo statistiku.

(5) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads), tiek stiprināta konkurētspēja un inovācijas jauda Kopienā, lai veicinātu zināšanu sabiedrības izveidi un ilgtspējīgu attīstību, pamatojoties uz līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi. Šajā lēmumā teikts, ka Kopienai jārada stabils analītisks pamats vairākās jomās, lai atbalstītu politikas veidošanu. Ar minēto lēmumu izveidotajā pamatprogrammā izteikts atbalsts pasākumiem, kas kalpo politikas analīzei, pamatojoties uz oficiālo statistiku.

Pamatojums

Tehnisks grozījums.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Ministru apspriežu laikā 2007. gada decembrī prezidentūras secinājumos atzinīgi novērtēts Komisijas paziņojums par Eiropas iniciatīvu e-iekļaušanas jomā „Būt par informācijas sabiedrības daļu”. Tika atzīta e-iekļaušanas kā svarīga Eiropas mērķa nozīme. Komisiju un ministrus jo īpaši aicināja integrēt e-iekļaušanu kā jaunu sociālās politikas dimensiju. E-iekļaušanas politikā jārisina problēmas, kas saistītas e-piekļuves šķēršļiem, jānovērš digitālās kompetences trūkumi un jāveicina tādu indivīdu efektīva dalība, kuri palikuši ārpus informācijas sabiedrības.

(6) Ministru deklarācijā par e-iekļaušanu, kuru pieņēma 2006. gada 11. novembrī Rīgā, ir prasīts izveidot iekļaujošu informācijas sabiedrību. Deklarācija nosaka visaptverošas e-iekļaušanas politikas pamatu, risinot problēmas tādās jomās kā sabiedrības novecošana, digitālā plaisa ģeogrāfiskā nozīmē, pieejamība, digitālās prasmes, kultūras daudzveidība un iekļaujoši tiešsaistes sabiedriskie pakalpojumi. Deklarācijā Eiropas Komisija tiek aicināta atbalstīt pierādījumu vākšanu un salīdzinošo novērtēšanu gan Eiropā, gan ārpus tās.

Pamatojums

Grozījumā ir ierosināta precīzāka atsauce uz Rīgā notikušo sanāksmi un ministru deklarācijas rezultātu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Izdarot grozījumus Regulā 808/2004, ņem vērā Regulu (EK) ../2009 par Eiropas statistiku.

Pamatojums

Horizontāla regula par Eiropas statistiku būs pamats visiem nozaru tiesību aktiem. Tā kā Eiropas Parlaments un Padome jau ir panākuši politisku vienošanos par minētā teksta būtību, pašreiz spēkā esošā regula par informācijas sabiedrību ir jāpapildina ar horizontālu regulu. Šāda pieeja ir atbalstīta dažos citos grozījumos, un vispārējais princips ir minēts gan šeit, gan apsvērumos.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) Salīdzinot ar apstākļiem pirms šīs regulas stāšanās spēkā, saistībā ar saskaņotas statistikas vākšanu un nodošanu ar regulu nedrīkst palielināt respondentu un valstu statistikas iestāžu slogu, kuru veido mainīgo rādītāju skaits vai intervijas ilgums.

Pamatojums

Lai gan netiek apšaubīts tas, kāda nozīme ir datu vākšanai statistikas mērķiem un salīdzinošai novērtēšanai, nedrīkst palielināties respondentu administratīvais slogs (uz valstu statistikas institūtiem/iestādēm, uzņēmumiem, indivīdiem, mājsaimniecībām). Šāda pieeja ir atbalstīta dažos citos grozījumos, un vispārējais princips ir minēts gan šeit, gan apsvērumos.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Regulas (EK) Nr. 808/2004

6. pants - virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Regulas 6. panta nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

 

„Datu apstrāde, nosūtīšana un izplatīšana

Pamatojums

Ar grozījumu pielāgo nosaukumu, lai atspoguļotu regulas 6. pantā ierosinātās izmaiņas.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Regulas (EK) Nr. 808/2004

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„1. Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) šajā regulā un tās īstenošanas pasākumos paredzētos datus un metadatus, tostarp konfidenciālus datus, saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas noteikumiem par to datu nosūtīšanu, uz kuriem attiecas statistikas datu konfidencialitāte. Minētie Kopienas noteikumi attiecas uz rezultātu apstrādi, ja tie ietver konfidenciālus datus.”

„1. Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) šajā regulā un tās īstenošanas pasākumos paredzētos datus un metadatus saskaņā ar 21. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes .. Regulā (EK) Nr. ../2009 par Eiropas statistiku par konfidenciālu datu nosūtīšanu. Minētie Kopienas noteikumi attiecas uz rezultātu apstrādi, ja tie ietver konfidenciālus datus.”

Pamatojums

Konfidenciāli dati (to apstrāde, nodošana un izplatīšana), īpaši ņemot vērā indivīdu un uzņēmumu aizsardzību, ir minēti arī horizontālajā regulā par Eiropas statistiku. Tāpēc atsauce uz horizontālo regulu nodrošina nepieciešamo aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Regulas (EK) Nr. 808/2004

6. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Regulas 6. pantam pievieno šādu punktu:

 

„2.a Regulas (EK) Nr. ../2009 par Eiropas statistiku V nodaļa attiecas uz konfidenciālu datu apstrādi un izplatīšanu.”

Pamatojums

Konfidenciāli dati (to apstrāde, nodošana un izplatīšana), īpaši ņemot vērā indivīdu un uzņēmumu aizsardzību, ir minēti arī horizontālajā regulā par Eiropas statistiku. Tāpēc atsauce uz horizontālo regulu nodrošina nepieciešamo aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2.b punkts (jauns)

Regulas (EK) Nr. 808/2004

7. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Regulas 7. panta nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

 

„Kvalitātes vērtējums un ziņojumi”

Pamatojums

Horizontāla regula par Eiropas statistiku būs pamats visiem nozaru tiesību aktiem. Grozījumā ierosināts spēkā esošās nozaru regulas kvalitātes režīmu pielāgot horizontālās regulas režīmam. Tā kā spēkā esošā nozaru regula neietver īpašu kvalitātes prasību jautājumus, tie ir jāpieņem ar komitoloģijas procedūru (regulatīvo kontroles procedūru).

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2.c punkts (jauns)

Regulas (EK) Nr. 808/2004

7. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c Regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Dalībvalstis nodrošina nosūtīto datu kvalitāti.”

Pamatojums

Horizontāla regula par Eiropas statistiku būs pamats visiem nozaru tiesību aktiem. Grozījumā ierosināts spēkā esošās nozaru regulas kvalitātes režīmu pielāgot horizontālās regulas režīmam. Tā kā spēkā esošā nozaru regula neietver īpašu kvalitātes prasību jautājumus, tie ir jāpieņem ar komitoloģijas procedūru (regulatīvo kontroles procedūru).

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regulas (EK) Nr. 808/2004

7. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„2. Saskaņā ar šo regulu iesniedzamajiem datiem piemēro šādus kvalitātes novērtējuma rādītājus:

„2. Šajā regulā piemēro Regulas (EK) Nr. ../2009 12. panta 1. punktā noteiktos kvalitātes kritērijus.

(a) „atbilstība” attiecas uz pakāpi, kādā statistika atbilst pašreizējām un iespējamām lietotāju vajadzībām;

 

(b) „precizitāte” attiecas uz novērtējuma atbilstību nezināmajām faktiskajām vērtībām;

 

(c) „laicīgums” attiecas uz laika posmu starp informācijas pieejamību un tās aprakstīto notikumu vai parādību;

 

(d) „punktualitāte” attiecas uz laika posmu starp datu sniegšanas dienu un termiņu, kad tie bija jāsniedz;

 

(e) „pieejamība” un „skaidrība” attiecas uz nosacījumiem un kārtību, kādā lietotāji var iegūt, izmantot un interpretēt datus;

 

(f) „salīdzināmība” attiecas uz piemēroto statistikas jēdzienu, noteikšanas instrumentu un procedūru atšķirību ietekmes noteikšanu, salīdzinot statistiku ģeogrāfiskos apgabalos, nozaru jomās vai laikā;

 

(g) „saskanība” attiecas uz datu piemērotību, lai tos ticami kombinētu dažādos veidos un dažādiem mērķiem.

 

Piemērojot kvalitātes novērtēšanas dimensijas, Komisija (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā sīkus kvalitātes novērtēšanas kritērijus un vienotus standartus, kas paredzēti, lai nodrošinātu sniegto datu kvalitāti. Šos standartus publicē metodikas rokasgrāmatā.”

 

Pamatojums

Horizontāla regula par Eiropas statistiku būs pamats visiem nozaru tiesību aktiem. Grozījumā ierosināts spēkā esošās nozaru regulas kvalitātes režīmu pielāgot horizontālās regulas režīmam. Tā kā spēkā esošā nozaru regula neietver īpašu kvalitātes prasību jautājumus, tie ir jāpieņem ar komitoloģijas procedūru (regulatīvo kontroles procedūru).

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regulas (EK) Nr. 808/2004

7. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Svītro regulas 7. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Regulas (EK) Nr. 808/2004

7. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Regulas 7. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„4. Katru gadu dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumu par nosūtīto datu kvalitāti, kā arī par jebkurām izdarītajām izmaiņām metodoloģijā. Ziņojumu sniedz vienu mēnesi pēc datu nosūtīšanas.”

Pamatojums

Horizontāla regula par Eiropas statistiku būs pamats visiem nozaru tiesību aktiem. Grozījumā ierosināts spēkā esošās nozaru regulas kvalitātes režīmu pielāgot horizontālās regulas režīmam. Tā kā spēkā esošā nozaru regula neietver īpašu kvalitātes prasību jautājumus, tie ir jāpieņem ar komitoloģijas procedūru (regulatīvo kontroles procedūru).

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā moduļa mērķis ir laicīga statistikas sniegšana par uzņēmumiem un informācijas sabiedrību. Tajā paredzēta sistēma attiecībā uz prasībām par aptvērumu, periodiskumu, ietvertajiem tematiem, datu sniegšanas dalījumu, datu sniegšanas veidu un visiem vajadzīgajiem eksperimentālajiem pētījumiem.

Šā moduļa mērķis ir laicīga statistikas sniegšana par uzņēmumiem un informācijas sabiedrību. Tajā paredzēta sistēma attiecībā uz prasībām par aptvērumu, ilgumu un periodiskumu, ietvertajiem tematiem, datu sniegšanas dalījumu, datu sniegšanas veidu un priekšizpēti vai visiem vajadzīgajiem eksperimentālajiem pētījumiem.

Pamatojums

Grozījums paredz pagaidu ierobežojumu, lai nodrošinātu tā laika posma noteiktību un pārredzamību, par kuru var prasīt datu vākšanu/sniegšanu, kā arī lai samazinātu administratīvo slogu. Grozījumā arī mēģināts sniegt iespēju veikt priekšizpēti pirms eksperimentālu pētījumu sākšanas.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datu sniegšanas periodiskums

Datu sniegšanas ilgums un periodiskums

Statistiku sniedz ik gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Ne visi rādītāji noteikti jāsniedz katru gadu; katra raksturlieluma sniegšanas periodiskums tiks noteikts un par to vienosies kā par 8. pantā minēto īstenošanas pasākumu daļu.

Statistiku par ne vairāk kā piecpadsmit apsekojuma gadiem sniedz ik gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Ne visi rādītāji noteikti jāsniedz katru gadu; katra raksturlieluma sniegšanas periodiskums tiks noteikts un par to vienosies kā par 8. pantā minēto īstenošanas pasākumu daļu.

Pamatojums

Grozījums paredz pagaidu ierobežojumu, lai nodrošinātu tā laika posma noteiktību un pārredzamību, par kuru var prasīt datu vākšanu/sniegšanu (par 10 gadiem vairāk), kā arī lai samazinātu administratīvo slogu. Ņemot vērā, ka spēkā esošās regulas termiņš ir pieci gadi, kuru skaita no regulas spēkā stāšanās dienas, gadījumā, ja tiek dots termiņa pagarinājums par desmit gadiem, pagarinātais laika posms arī ir jārēķina no tā paša sākumpunkta (un nevis no šā grozījuma akta spēkā stāšanās dienas).

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – 4. punkts – 10. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IKT un ilgtspējīga attīstība;

IST izmantošana un to ietekme uz vidi (ekoloģiskas IST);

Pamatojums

Komisija ierosina iekļaut jaunas datu vākšanas jomas. Lai samazinātu administratīvo slogu, dažas no ierosinātajām papildu jomām ir jāsvītro. Precizitātes labad ir ierosināts mainīt ekoloģisko IST definīciju.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – 4. punkts – 11. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IKT ietekme uz produktivitāti, ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību, uzņēmumu organizāciju un vidi;

svītrots

Pamatojums

Komisija ierosina iekļaut jaunas datu vākšanas jomas. Lai samazinātu administratīvo slogu, dažas no ierosinātajām papildu jomām ir jāsvītro.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – 4. punkts – 12. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IKT izmantošana, lai atvieglinātu valsts un starptautisko ekonomisko integrāciju;

svītrots

Pamatojums

Komisija ierosina iekļaut jaunas datu vākšanas jomas. Lai samazinātu administratīvo slogu, dažas no ierosinātajām papildu jomām ir jāsvītro. Precizitātes labad ir ierosināts mainīt ekoloģisko IST definīciju.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – 4. punkts - pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne visi temati jāietver katru gadu.

Ne visi temati tiek ietverti katru gadu.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums ierobežo ikgada datu vākšanas jomu, lai samazinātu administratīvo slogu.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – 5. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne visi dalījumi noteikti jāsniedz katru gadu; vajadzīgie dalījumi būs no šāda saraksta, un par tiem vienosies kā par īstenošanas pasākumu daļu:

Ne visi dalījumi noteikti jāsniedz katru gadu; vajadzīgie dalījumi būs no turpmāk minētā saraksta, ņemot vērā statistikas vienību īpatnības, statistikas datu paredzamo kvalitāti un vidējo paraugu ņemšanas biežumu Par sadalījumu vienosies kā par īstenošanas pasākumu daļu:

Pamatojums

Grozījumā ir precizēti aspekti, kuri ir jāapsver, lemjot par to, kāds (datu) sadalījums ir jāsniedz par konkrēto gadu, lai samazinātu administratīvo slogu. Ierosinātais grozījums arī apstiprina līdzšinējo (un labi iegājušos) praksi.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

I pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eksperimentāli pētījumi

Priekšizpēte un eksperimentāli pētījumi

Ja ir noteiktas būtiskas jaunu datu prasības, sagaidāma nepietiekama datu kvalitāte vai prasīti jauni sarežģīti rādītāji, Komisija organizēs eksperimentālus pētījumus vai testēšanas pasākumus, kuri dalībvalstīs jāveic brīvprātīgi pirms katras datu vākšanas. Ar šiem eksperimentālajiem pētījumiem novērtēs attiecīgās datu vākšanas iespējamību, ņemot vērā priekšrocības, ko iegūst, pateicoties datu pieejamībai, attiecībā pret datu vākšanas izmaksām un respondentu slogu. Eksperimentālo pētījumu vai testēšanas pasākumu rezultāti palīdzēs definēt jaunus rādītājus.

Ja ir noteiktas būtiskas jaunu datu prasības vai prasīti jauni sarežģīti rādītāji, Komisija organizēs priekšizpēti vai eksperimentālus pētījumus, kuri dalībvalstīs jāveic brīvprātīgi pirms katras datu vākšanas. Ar šiem pētījumiem novērtēs attiecīgās datu vākšanas iespējamību, ņemot vērā priekšrocības, ko iegūst, pateicoties datu pieejamībai, attiecībā pret datu vākšanas izmaksām un respondentu slogu. Šo priekšizpētes vai eksperimentālo pētījumu vai testēšanas pasākumu rezultāti palīdzēs definēt jaunus rādītājus.

Pamatojums

Grozījumā ņem vērā IST strauji mainīgās īpatnības, un tāpēc ievieš iespēju veikt priekšizpēti.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

II pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā moduļa mērķis ir laicīga statistikas sniegšana par privātpersonām, mājsaimniecībām un informācijas sabiedrību. Tajā paredzēta sistēma attiecībā uz prasībām par aptvērumu, periodiskumu, ietvertajiem tematiem, datu sniegšanas dalījumu, datu sniegšanas veidu un visiem vajadzīgajiem eksperimentālajiem pētījumiem.

Šā moduļa mērķis ir laicīga statistikas sniegšana par privātpersonām, mājsaimniecībām un informācijas sabiedrību. Tajā paredzēta sistēma attiecībā uz prasībām par aptvērumu, ilgumu un periodiskumu, ietvertajiem tematiem, datu sniegšanas sociālekonomiskā fona īpatnības, datu sniegšanas veidu un priekšizpēti vai visiem vajadzīgajiem eksperimentālajiem pētījumiem.

Pamatojums

Grozījums paredz pagaidu ierobežojumu, lai nodrošinātu tā laika posma noteiktību un pārredzamību, par kuru var prasīt datu vākšanu/sniegšanu, kā arī lai samazinātu administratīvo slogu. Grozījumā arī mēģināts sniegt iespēju veikt priekšizpēti pirms eksperimentālu pētījumu sākšanas.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

II pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datu sniegšanas periodiskums

Datu sniegšanas ilgums un periodiskums

Statistiku sniedz ik gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Ne visi rādītāji noteikti jāsniedz katru gadu; katra raksturlieluma sniegšanas periodiskums tiks noteikts un par to vienosies kā par 8. pantā minēto īstenošanas pasākumu daļu.

Statistiku par ne vairāk kā piecpadsmit apsekojuma gadiem sniedz ik gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Ne visi rādītāji noteikti jāsniedz katru gadu; katra rādītāja sniegšanas periodiskums tiks noteikts, un par to vienosies kā par 8. pantā minēto īstenošanas pasākumu daļu.

Pamatojums

Grozījums paredz pagaidu ierobežojumu, lai nodrošinātu tā laika posma noteiktību un pārredzamību, par kuru var prasīt datu vākšanu/sniegšanu (par 10 gadiem vairāk), kā arī lai samazinātu administratīvo slogu. Ņemot vērā, ka spēkā esošās regulas termiņš ir pieci gadi, kuru skaita no regulas spēkā stāšanās dienas, gadījumā, ja tiek dots termiņa pagarinājums par desmit gadiem, pagarinātais laika posms arī ir jārēķina no tā paša sākumpunkta (un nevis no šā grozījuma akta spēkā stāšanās dienas).

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

II pielikums – 4. punkts - pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne visi temati jāietver katru gadu.

Ne visi temati tiek ietverti katru gadu.

Pamatojums

Grozījums ierobežo ikgada datu vākšanas jomu, lai samazinātu administratīvo slogu.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

II pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eksperimentāli pētījumi

Priekšizpēte un eksperimentāli pētījumi

Ja ir noteiktas būtiskas jaunu datu prasības, sagaidāma nepietiekama datu kvalitāte vai prasīti jauni sarežģīti rādītāji, Komisija organizēs eksperimentālus pētījumus vai testēšanas pasākumus, kuri dalībvalstīs jāveic brīvprātīgi pirms katras datu vākšanas. Ar šiem eksperimentālajiem pētījumiem novērtēs attiecīgās datu vākšanas iespējamību, ņemot vērā priekšrocības, ko iegūst, pateicoties datu pieejamībai, attiecībā pret datu vākšanas izmaksām un respondentu slogu. Eksperimentālo pētījumu vai testēšanas pasākumu rezultāti palīdzēs definēt jaunus rādītājus.

Ja ir noteiktas būtiskas jaunu datu prasības vai prasīti jauni sarežģīti rādītāji, Komisija organizēs priekšizpēti vai eksperimentālus pētījumus, kuri dalībvalstīs jāveic brīvprātīgi pirms katras datu vākšanas. Ar šiem pētījumiem novērtēs attiecīgās datu vākšanas iespējamību, ņemot vērā priekšrocības, ko iegūst, pateicoties datu pieejamībai, attiecībā pret datu vākšanas izmaksām un respondentu slogu. Šo priekšizpētes vai eksperimentālo pētījumu vai testēšanas pasākumu rezultāti palīdzēs definēt jaunus rādītājus.

Pamatojums

Grozījumā ņem vērā IST strauji mainīgās īpatnības, un tāpēc ievieš iespēju veikt priekšizpēti.

  • [1]  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopienas statistika par informācijas sabiedrību

Atsauces

COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.10.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

17.11.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Angelika Niebler

2.12.2008

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

2.12.2008

Pieņemšanas datums

19.1.2009

 

 

 

Iesniegšanas datums

09.3.2009