RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională

  12.3.2009 - (COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD)) - ***I

  Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
  Raportoare: Angelika Niebler
  (Procedura simplificată – articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

  Procedură : 2008/0201(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0128/2009
  Texte depuse :
  A6-0128/2009
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională

  (COM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD))

  (Procedura de codecizie: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0677),

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C6‑0381/2008),

  –   având în vedere avizul Comitetului pentru programul statistic constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului[1],

  –   având în vedere articolul 51 şi articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6‑0128/2009),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Transmiterea anuală de statistici referitoare la societatea informaţională, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) 808/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004, este limitată la cel mult cinci ani de referinţă de la data intrării în vigoare a regulamentului şi va lua sfârşit în 2009. Totuşi, la nivel european există o nevoie permanentă de transmitere anuală a unor informaţii statistice coerente din domeniul societăţii informaţionale.

  (1) Transmiterea anuală de statistici referitoare la societatea informaţională, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) 808/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004, este limitată la cel mult cinci ani de referinţă de la data intrării în vigoare a regulamentului şi va lua sfârşit în 2009. Totuşi, la nivel european există o nevoie permanentă de transmitere anuală a unor informaţii statistice coerente privind societatea informaţională.

  Justificare

  Modificare tehnică.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Decizia 1639/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare (2007–2013) sprijină creşterea competitivităţii şi capacităţii inovatoare în Comunitate, promovarea progresului societăţii cunoaşterii şi stimularea dezvoltării durabile bazate creşterea economică echilibrată. Decizia invită Comunitatea să se doteze cu o bază analitică sănătoasă în domeniile respective în vederea sprijinirii elaborării politicilor. Programul sprijină acţiunile destinate analizării politicilor pe baza statisticilor oficiale.

  (5) Decizia 1639/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare (2007–2013) sprijină creşterea competitivităţii şi capacităţii inovatoare în Comunitate, promovarea progresului societăţii cunoaşterii şi stimularea dezvoltării durabile bazate creşterea economică echilibrată. Decizia invită Comunitatea să se doteze cu o bază analitică sănătoasă într-o serie de domenii în vederea sprijinirii elaborării politicilor Programul-cadru instituit prin decizia respectivă sprijină acţiunile destinate analizării politicilor pe baza statisticilor oficiale.

  Justificare

  Modificare tehnică.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) La dezbaterea ministerială din decembrie 2007 privind e-incluziunea, Comunicarea Comisiei privind o iniţiativă europeană referitoare la e-incluziune – „Participarea la societatea informaţională” a fost salutată în concluziile preşedinţiei. A fost recunoscută importanţa promovării e-incluziunii ca obiectiv european strategic. Comisia şi miniştrii au fost, în special, invitaţi să integreze e-incluziunea ca o nouă dimensiune a politicilor sociale. Politicile de e-incluziune ar trebui să abordeze barierele accesibilităţii electronice, să niveleze diferenţele în privinţa competenţelor informatice şi să încurajeze participarea eficace în societatea informaţională a persoanelor cu carenţe în domeniu.

  (6) Declaraţia ministerială privind e-incluziunea, adoptată la Riga la 11 noiembrie 2006, subliniază importanţa unei societăţi informaţionale incluzive. Textul acesteia stabileşte cadrul unei politici globale referitoare la e-incluziune, abordând o serie de aspecte legate de îmbătrânirea societăţii, diferenţele geografice în ceea ce priveşte digitalizarea, accesibilitatea, alfabetizarea şi competenţele digitale, diversitatea culturală şi serviciile publice on-line incluzive. În declaraţie, Comisia Europeană este invitată să sprijine strângerea de probe şi definirea parametrilor de referinţă în Europa şi afara acesteia.

  Justificare

  Amendamentul propune o trimitere mai exactă la reuniunea de la Riga şi la rezultatul declaraţiei ministeriale.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 7a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7a) Modificarea Regulamentului 808/2004 ar trebui să ţină seama de Regulamentul (CE) nr. …/2009 privind statisticile europene.

  Justificare

  Regulamentul orizontal privind statisticile europene va constitui cadrul pentru toate dispoziţiile legislative sectoriale. Întrucât Parlamentul European şi Consiliul au ajuns deja la un acord politic în ceea ce priveşte substanţa acestui text, regulamentul actual privind statisticile referitoare la societatea informaţională ar trebui să facă referire la regulamentul orizontal. O serie de alte amendamente au la bază această abordare, iar în considerente se afirmă şi principiul general.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 7b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7b) Prezentul regulament nu ar trebui să conducă la creşterea poverii administrative pentru respondenţi şi pentru autorităţile naţionale de statistică, măsurată în funcţie de numărul variabilelor obligatorii sau durata interviului, în ceea ce priveşte colectarea şi transmiterea statisticilor armonizate în comparaţie cu situaţia existentă înainte de intrarea în vigoare.

  Justificare

  Deşi nu se contestă importanţa colectării de date în scop statistic şi pentru definirea parametrilor de referinţă, povara administrativă asupra respondenţilor (asupra institutelor/autorităţilor naţionale de statistică, asupra întreprinderilor, persoanelor sau gospodăriilor) nu trebuie să crească. O serie de alte amendamente au la bază această abordare, iar în considerente se afirmă şi principiul general.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 1a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 808/2004

  Articolul 6 – titlu

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a. Titlul articolului 6 se înlocuieşte cu următorul text:

   

  „Prelucrarea, transmiterea şi diseminarea datelor

  Justificare

  Modificarea constă în ajustarea titlului în aşa fel încât să reflecte modificările propuse la articolul 6 din regulament.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 808/2004

  Articolul 6 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  „(1) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele şi metadatele solicitate prin prezentul regulament şi prin măsurile de punere în aplicare, inclusiv datele confidenţiale, în conformitate cu dispoziţiile existente ale Comisiei privind transmiterea datelor care fac obiectul confidenţialităţii statistice. Respectivele dispoziţii comunitare se aplică în cadrul prelucrării rezultatelor, în măsura în care acestea cuprind date cu caracter confidenţial.”

  „(1) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele şi metadatele solicitate prin prezentul regulament şi prin măsurile de punere în aplicare în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din … privind statisticile europene cu privire la transmiterea datelor confidenţiale. Respectivele dispoziţii comunitare se aplică în cadrul prelucrării rezultatelor, în măsura în care acestea cuprind date cu caracter confidenţial.”

  Justificare

  Datele confidenţiale (prelucrarea, transmiterea şi diseminarea lor), în special ceea ce priveşte protecţia persoanelor şi a întreprinderilor, sunt abordate şi în regulamentul orizontal privind statisticile europene. Prin urmare, trimiterea la regulamentul orizontal asigură nivelul de protecţie necesar.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 2a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 808/2004

  Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a. La articolul 6 se adaugă următorul alineat:

   

  „(2a) Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. …/2009 privind statisticile europene se aplică prelucrării şi diseminării datelor confidenţiale.”

  Justificare

  Datele confidenţiale (prelucrarea, transmiterea şi diseminarea lor), în special ceea ce priveşte protecţia persoanelor şi a întreprinderilor, sunt abordate şi în regulamentul orizontal privind statisticile europene. Prin urmare, trimiterea la regulamentul orizontal asigură nivelul de protecţie necesar.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 2b (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 808/2004

  Articolul 7 – titlu

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2b. Titlul articolului 7 se înlocuieşte cu următorul text:

   

  „Evaluarea calităţii şi rapoarte”

  Justificare

  Regulamentul orizontal privind statisticile europene va constitui cadrul pentru toate dispoziţiile legislative sectoriale. Amendamentul propune adaptarea regimului calitativ al actualului regulament sectorial la cel prevăzut de regulamentul orizontal. Întrucât actualul regulament sectorial nu reglementează aspectele legate de cerinţele specifice de calitate, acestea trebuie adoptate prin comitologie (procedura de reglementare cu control).

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 2c (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 808/2004

  Articolul 7 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2c. Articolul 7 alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:

   

  „(1) „Statele membre asigură calitatea datelor transmise.”

  Justificare

  Regulamentul orizontal privind statisticile europene va constitui cadrul pentru toate dispoziţiile legislative sectoriale. Amendamentul propune adaptarea regimului calitativ al actualului regulament sectorial la cel prevăzut de regulamentul orizontal. Întrucât actualul regulament sectorial nu reglementează aspectele legate de cerinţele specifice de calitate, acestea trebuie adoptate prin comitologie (procedura de reglementare cu control).

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 3

  Regulamentul (CE) nr. 808/2004

  Articolul 7 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  "(2) În sensul prezentului regulament, următoarele criterii de evaluare a calităţii se aplică datelor transmise:

  „(2) În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de calitate stabilite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. …/2009 privind statisticile europene.”

  (a) „pertinenţa”, care se referă la măsura în care statisticile răspund nevoilor actuale şi potenţiale ale utilizatorilor;

   

  (b) „exactitatea”, care se referă la măsura în care estimările sunt apropiate de valori reale necunoscute;

   

  (c) „promptitudinea”, care se referă la decalajul între disponibilitatea informaţiei şi evenimentul sau fenomenul pe care aceasta îl descrie;

   

  (d) „punctualitatea”, care înseamnă perioada de timp dintre data publicării datelor şi data ţintă la care acestea ar fi trebuit să fie difuzate;

   

  (e) „accesibilitatea” şi „claritatea”, care se referă la condiţiile şi la modalităţile prin care utilizatorii pot obţine, folosi şi interpreta datele;

   

  (f) „comparabilitatea”, care se referă la măsurarea impactului diferenţelor dintre conceptele statistice aplicate şi instrumentele şi procedurile de măsurare, atunci când se face o comparaţie între statistici pe diferite zone geografice, domenii sectoriale sau în timp;

   

  (g) „coerenţa”, care se referă la capacitatea statisticilor de a fi combinate în mod fiabil în moduri diferite şi pentru utilizări diverse.

   

  În contextul punerii în aplicare a dimensiunilor evaluării calitative, Comisia (Eurostat), în strânsă cooperare cu statele membre, elaborează criterii detaliate de evaluare a calităţii şi standarde comune destinate să asigure calitatea datelor furnizate. Aceste standarde se publică în manualul metodologic.”

   

  Justificare

  Regulamentul orizontal privind statisticile europene va constitui cadrul pentru toate dispoziţiile legislative sectoriale. Amendamentul propune adaptarea regimului calitativ al actualului regulament sectorial la cel prevăzut de regulamentul orizontal. Întrucât actualul regulament sectorial nu reglementează aspectele legate de cerinţele specifice de calitate, acestea trebuie adoptate prin comitologie (procedura de reglementare cu control).

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 3a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 808/2004

  Articolul 7 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a. La articolul 7, alineatul (3) se elimină.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 3b (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 808/2004

  Articolul 7 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3b. Articolul 7 alineatul (4) se înlocuieşte cu textul următor:

   

  „(4) În fiecare an, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor transmise, precum şi privind eventualele modificări metodologice apărute. Acest raport trebuie furnizat la o lună de la transmiterea datelor.”

  Justificare

  Regulamentul orizontal privind statisticile europene va constitui cadrul pentru toate dispoziţiile legislative sectoriale. Amendamentul propune adaptarea regimului calitativ al actualului regulament sectorial la cel prevăzut de regulamentul orizontal. Întrucât actualul regulament sectorial nu reglementează aspectele legate de cerinţele specifice de calitate, acestea trebuie adoptate prin comitologie (procedura de reglementare cu control).

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Scopul acestui modul este acela de a furniza în timp util statistici referitoare la întreprinderi şi societatea informaţională. El oferă un cadru pentru cerinţele în materie de acoperire şi periodicitate, subiecte acoperite, defalcarea furnizării de date, tipul furnizării de date şi orice studii pilot necesare.

  Scopul acestui modul este acela de a furniza în timp util statistici referitoare la întreprinderi şi societatea informaţională. El oferă un cadru pentru cerinţele în materie de acoperire, durată şi periodicitate, subiecte acoperite, defalcarea furnizării de date, tipul furnizării de date şi orice studii pilot sau de fezabilitate necesare.

  Justificare

  Amendamentul vizează atât stabilirea unei limite temporale pentru a crea certitudine şi transparenţă cu privire la perioada pentru care se poate solicita colectarea/furnizarea de date, cât şi reducerea poverii administrative. De asemenea, amendamentul urmăreşte să ofere posibilitatea realizării studiilor de fezabilitate înainte de a se întreprinde un studiu pilot.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Periodicitatea furnizării de date

  Durata şi periodicitatea furnizării de date

  Statisticile vor fi furnizate anual începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Nu este necesară furnizarea anuală a tuturor caracteristicilor; pentru fiecare caracteristică, periodicitatea furnizării va fi specificată şi convenită ca parte a măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 8.

  Statisticile vor fi furnizate anual pentru cel mult 15 ani de referinţă de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Nu este necesară furnizarea anuală a tuturor caracteristicilor; pentru fiecare caracteristică, periodicitatea furnizării va fi specificată şi convenită ca parte a măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 8.

  Justificare

  Amendamentul vizează stabilirea unei limite temporale pentru a crea certitudine şi transparenţă cu privire la perioada pentru care se poate solicita colectarea/furnizarea de date (cu până la zece ani mai mult), precum şi reducerea poverii administrative. Dat fiind faptul că limita de timp prevăzută de actualul regulament este de cinci ani, calculaţi de la data intrării în vigoare, în cazul unei prelungiri cu zece ani în plus, perioada de timp adiţională se calculează începând cu aceeaşi dată (şi nu de la data intrării în vigoare a actului de modificare actual).

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – punctul 4 – liniuţa 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  – TIC şi dezvoltarea durabilă,

  utilizarea TIC şi impactul acesteia asupra mediului (TIC ecologice),

  Justificare

  Comisia propune includerea unor noi subiecte pentru colectarea de date. Pentru a reduce povara administrativă, o parte din subiectele suplimentare propuse ar trebui eliminate. Pentru mai multă claritate, se propune şi modificarea definiţiei conceptului de TIC ecologice.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – punctul 4 – liniuţa 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  – impactul TIC asupra productivităţii, creşterii economice, ocupării forţei de muncă, organizării activităţilor economice şi asupra mediului,

  eliminat

  Justificare

  Comisia propune includerea unor noi subiecte pentru colectarea de date. Pentru a reduce povara administrativă, o parte din subiectele suplimentare propuse ar trebui eliminate.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – punctul 4 – liniuţa 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  – utilizarea TIC pentru facilitarea integrării economice naţionale şi internaţionale,

  eliminat

  Justificare

  Comisia propune includerea unor noi subiecte pentru colectarea de date. Pentru a reduce povara administrativă, o parte din subiectele suplimentare propuse ar trebui eliminate. Pentru mai multă claritate, se propune şi modificarea definiţiei conceptului de TCI ecologice.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – punctul 4 – ultimul paragraf

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Nu este necesară acoperirea în fiecare an a tuturor subiectelor.

  Nu vor fi acoperite toate subiectele în fiecare an.

  Justificare

  Amendamentul propus vizează limitarea sferei de acoperire a colectării de date anuale pentru a reduce povara administrativă.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – punctul 5 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Nu este necesară furnizarea în fiecare an a tuturor defalcărilor; defalcările solicitate sunt alese din următoarea listă şi sunt convenite ca parte a măsurilor de punere în aplicare:

  Nu este necesară furnizarea în fiecare an a tuturor defalcărilor; defalcările solicitate sunt alese din următoarea listă, luându-se în considerare natura unităţilor statistice, calitatea preconizată a datelor statistice şi volumul total al eşantioanelor. Defalcările vor fi convenite ca parte a măsurilor de punere în aplicare:

  Justificare

  Amendamentul clarifică aspectele care trebuie luate în considerare atunci când se decide cu privire la defalcările (datelor) care trebuie furnizate în fiecare an, pentru a reduce povara administrativă. Amendamentul propus susţine în acelaşi timp şi practica existentă (care, de altfel, funcţionează bine).

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I – punctul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Studii pilot

  Studii de fezabilitate şi studii pilot

  Ori de câte ori sunt identificate noi cerinţe semnificative sau este de aşteptat o calitate insuficientă a datelor ori sunt necesari indicatori noi cu o structură complexă, Comisia iniţiază studii pilot sau măsuri de testare care se realizează pe bază de voluntariat de către statele membre înaintea oricărei activităţi de colectare de date. Aceste studii pilot vor evalua fezabilitatea colectării datelor în cauză, luând în considerare beneficiile disponibilităţii datelor în raport cu costurile colectării şi cu sarcina respondenţilor. Rezultatele studiilor pilot sau al măsurilor de testare contribuie la definirea noilor indicatori.

  Ori de câte ori sunt identificate noi cerinţe semnificative cu privire la date ori sunt necesari indicatori noi cu o structură complexă, Comisia iniţiază studii de fezabilitate sau studii pilot care se realizează pe bază de voluntariat de către statele membre înaintea oricărei activităţi de colectare de date. Aceste studii vor evalua fezabilitatea colectării datelor în cauză, luând în considerare beneficiile disponibilităţii datelor în raport cu costurile colectării şi cu sarcina respondenţilor. Rezultatele acestor studii de fezabilitate sau pilot sau ale măsurilor de testare contribuie la definirea noilor indicatori.

  Justificare

  Amendamentul ţine seama de evoluţia rapidă a TSI şi, prin urmare, introduce posibilitatea realizării studiilor de fezabilitate.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa II – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Scopul acestui modul este de a furniza în timp util statistici referitoare la persoane fizice, gospodării şi societatea informaţională. El oferă un cadru pentru cerinţele în materie de acoperire şi periodicitate, subiecte acoperite, defalcarea furnizării de date, tipul furnizării de date şi orice studii pilot necesare.

  Scopul acestui modul este de a furniza în timp util statistici referitoare la persoane fizice, gospodării şi societatea informaţională. El oferă un cadru pentru cerinţele în materie de acoperire, durată şi periodicitate, subiecte acoperite, caracteristicile contextului socio-economic al furnizării de date, tipul furnizării de date şi orice studii pilot sau de fezabilitate necesare.

  Justificare

  Amendamentul vizează atât stabilirea unei limite temporale pentru a crea certitudine şi transparenţă cu privire la perioada pentru care se poate solicita colectarea/furnizarea de date, cât şi reducerea poverii administrative. De asemenea, amendamentul urmăreşte să ofere posibilitatea realizării studiilor de fezabilitate înainte de a se întreprinde un studiu pilot.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa II – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Periodicitatea furnizării de date

  Durata şi periodicitatea furnizării de date

  Statisticile vor fi furnizate anual începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Nu este necesară furnizarea anuală a tuturor caracteristicilor; pentru fiecare caracteristică, periodicitatea furnizării va fi specificată şi convenită ca parte a măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 8.

  Statisticile vor fi furnizate anual pentru cel mult 15 ani de referinţă de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Nu este necesară furnizarea anuală a tuturor caracteristicilor; pentru fiecare caracteristică, periodicitatea furnizării va fi specificată şi convenită ca parte a măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 8.

  Justificare

  Amendamentul vizează atât stabilirea unei limite temporale pentru a crea certitudine şi transparenţă cu privire la perioada pentru care se poate solicita colectarea/furnizarea de date (cu până la zece ani mai mult), cât şi reducerea poverii administrative. Dat fiind faptul că limita de timp prevăzută de actualul regulament este de cinci ani, calculaţi de la data intrării în vigoare, în cazul unei prelungiri cu zece ani în plus, perioada de timp adiţională se calculează începând cu aceeaşi dată (şi nu de la data intrării în vigoare a actului de modificare actual).

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa II – punctul 4 – ultimul paragraf

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Nu este necesară acoperirea în fiecare an a tuturor subiectelor.

  Nu vor fi acoperite toate subiectele în fiecare an.

  Justificare

  Amendamentul vizează limitarea sferei de acoperire a colectării de date anuale pentru a reduce povara administrativă.

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa II – punctul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Studii pilot

  Studii de fezabilitate şi studii pilot

  Ori de câte ori sunt identificate noi cerinţe semnificative sau este de aşteptat o calitate insuficientă a datelor ori sunt necesari indicatori noi cu o structură complexă, Comisia iniţiază studii pilot sau măsuri de testare care se realizează pe bază de voluntariat de către statele membre înaintea oricărei activităţi de colectare de date. Aceste studii pilot vor evalua fezabilitatea colectării datelor în cauză, luând în considerare beneficiile disponibilităţii datelor în raport cu costurile colectării şi cu sarcina respondenţilor. Rezultatele studiilor pilot sau al măsurilor de testare contribuie la definirea noilor indicatori.”

  Ori de câte ori sunt identificate noi cerinţe semnificative cu privire la date ori sunt necesari indicatori noi cu o structură complexă, Comisia iniţiază studii de fezabilitate sau studii pilot care se realizează pe bază de voluntariat de către statele membre înaintea oricărei activităţi de colectare de date. Aceste studii pilot vor evalua fezabilitatea colectării datelor în cauză, luând în considerare beneficiile disponibilităţii datelor în raport cu costurile colectării şi cu sarcina respondenţilor. Rezultatele acestor studii de fezabilitate sau pilot sau ale măsurilor de testare contribuie la definirea noilor indicatori.

  Justificare

  Amendamentul ţine seama de evoluţia rapidă a TSI şi, prin urmare, introduce posibilitatea realizării studiilor de fezabilitate.

  • [1]  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Statisticile comunitare referitoare la societatea informațională

  Referinţe

  COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)

  Data prezentării la PE

  30.10.2008

  Comisia competentă în fond

         Data anunţului în plen

  ITRE

  17.11.2008

  Raportor(i)

         Data numirii

  Angelika Niebler

  2.12.2008

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  2.12.2008

  Examinare în comisie

  19.1.2009

   

   

   

  Data adoptării

  9.3.2009