POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo

  12.3.2009 - (KOM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD)) - ***I

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  Poročevalka: Angelika Niebler
  (Poenostavljeni postopek – člen 43(2) Poslovnika)

  Postopek : 2008/0201(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0128/2009
  Predložena besedila :
  A6-0128/2009
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo

  (KOM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD))

  (Postopek soodločanja: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0677),

  –   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 285(1) pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6–0381/2008),

  –   ob upoštevanju mnenja Odbora za statistični program, ustanovljenega s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom[1],

  –   ob upoštevanju členov 51 in 43(2) svojega Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6–0128/2009),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Letna predložitev statističnih podatkov o informacijski družbi, kakor je določeno z Uredbo (ES) 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004, je omejena na največ pet let po začetku veljavnosti Uredbe in se bo iztekla leta 2009. Vendar obstaja na evropski ravni stalna potreba po letni predložitvi skladnih statističnih informacij s področja informacijske družbe.

  (1) Letna predložitev statističnih podatkov o informacijski družbi, kakor je določeno z Uredbo (ES) 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004, je omejena na največ pet let po začetku veljavnosti Uredbe in se bo iztekla leta 2009. Vendar obstaja na evropski ravni stalna potreba po letni predložitvi skladnih statističnih informacij o informacijski družbi.

  Obrazložitev

  Tehnični predlog spremembe.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Sklep št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) pomaga krepiti konkurenčnost in inovativnost v Skupnosti, spodbujati napredek družbe znanja in trajnostni razvoj na podlagi uravnovešene gospodarske rasti. Sklep zahteva od Skupnosti, da pridobi zanesljivo analitično podlago na zadevnih področjih v podporo oblikovanju politike. Program podpira ukrepe za analizo politike na podlagi uradnih statistik.

  (5) Sklep št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) pomaga krepiti konkurenčnost in inovativnost v Skupnosti, spodbujati napredek družbe znanja in trajnostni razvoj na podlagi uravnovešene gospodarske rasti. Ta sklep zahteva od Skupnosti, da pridobi zanesljivo analitično podlago na številnih področjih v podporo oblikovanju politike. Okvirni program, vzpostavljen s tem sklepom, podpira ukrepe za analizo politike na podlagi uradnih statistik.

  Obrazložitev

  Tehnični predlog spremembe.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Med razpravo na ministrski ravni o e-vključenosti decembra 2007 je bilo sporočilo Komisije o evropski pobudi o e-vključenosti „Biti del informacijske družbe“ pozdravljeno v sklepih predsedstva. Priznan je bil pomen spodbujanja e-vključenosti kot pomembnega evropskega cilja. Komisija in ministri so bili zlasti pozvani k vključitvi e-vključenosti kot nove razsežnosti socialnih politik. Politike e-vključenosti morajo obravnavati ovire e-dostopnosti, premostiti vrzeli digitalne pismenosti in spodbuditi učinkovito sodelovanje posameznikov, ki v informacijski družbi zaostajajo.

  (6) Ministrska izjava o e-vključenosti, ki je bila sprejeta 11. novembra 2006 v Rigi, spodbuja k vključenosti informacijske družbe. Določa okvir za obsežno politiko e-vključenosti, ki naj obravnava teme, kot so staranje družbe, velik geografski digitalni razkorak, dostopnost, digitalna pismenost in usposobljenost, kulturme razlike in vključene spletne javne storitve. Poziva Evropsko komisijo, naj podpre zbiranje in določanje referenčnih meril v Evropi in izven nje.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe predlaga natančnejše sklicevanje na srečanje v Rigi in na rezultate ministrske izjave.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Sprememba uredbe 808/2004 bi morala upoštevati uredbo (ES) .../2009 o evropski statistiki.

  Obrazložitev

  Horizontalna uredba o evropski statistiki bo okvir za vso sektorsko zakonodajo. Ker sta Evropski parlament in Svet že dosegla politični dogovor o jedru besedila, bi se morala sedanja uredba o statistiki informacijske družbe poslužiti horizontalne ureditve. Mnogo drugih predlogov sprememb podpira ta pristop in splošno načelo je izraženo tudi v uvodnih izjavah.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Uvodna izjava 7 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7b) Ta uredba ne bi smela povečati obremenitev anketirancev in nacionalnih statističnih organov, izmerjenih s številom obveznih spremenljivk ali trajanju pogovora, glede na zbiranje in prenos usklajenih statistik v primerjavi z obstoječim stanjem pred začetkom njene veljavnosti.

  Obrazložitev

  Čeprav ni dvomov o pomembnosti zbiranja podatkov za statistične namene in primerjalno analizo, se upravna obremenitev za anketirance (nacionalne statistične urade/organe, podjetja, posameznike, gospodinjstva) ne bi smela povečati. Mnogo drugih predlogov sprememb podpira ta pristop in splošno načelo je izraženo tudi v uvodnih izjavah.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 a (novo)

  Uredba (ES) št. 808/2004

  Člen 6 – naslov

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a. Naslov člena 6 se nadomesti z naslednjim:

   

  „Obdelava, prenos in posredovanje podatkov“

  Obrazložitev

  Predlog spremembe za popravek naslova, zato da se odrazijo predlagane spremembe v členu 6 uredbe.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2

  Uredba (ES) št. 808/2004

  Člen 6 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „1. Države članice Komisiji (Eurostatu) pošiljajo podatke in metapodatke, ki jih zahtevajo ta uredba in izvedbeni ukrepi v zvezi z njo, vključno z zaupnimi podatki, v skladu z veljavnimi določbami Skupnosti o pošiljanju zaupnih statističnih podatkov. Če rezultati vsebujejo zaupne podatke, se pri njihovi obravnavi uporabljajo omenjene določbe Skupnosti.“

  „1. Države članice Komisiji (Eurostatu) pošiljajo podatke in metapodatke, ki jih zahtevajo ta uredba in izvedbeni ukrepi v zvezi z njo, v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o evropski statistiki o pošiljanju zaupnih podatkov. Če rezultati vsebujejo zaupne podatke, se pri njihovi obravnavi uporabljajo omenjene določbe Skupnosti.“

  Obrazložitev

  Zaupne podatke (njihovo obdelavo, prenos in posredovanje), s posebnim poudarkom na varstvu posameznikov in podjetij, prav tako obravnava horizontalna uredba o evropski statistiki. Zato sklicevanje na horizontalno uredbo zagotavlja potrebno raven varstva.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 a (novo)

  Uredba (ES) št. 808/2004

  Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. V členu 6 se doda naslednji odstavek:

   

  „2a. Poglavje V Uredbe (ES) št. .../2009 o evropski statistiki se uporablja za obdelavo in posredovanje zaupnih podatkov.“

  Obrazložitev

  Zaupne podatke (njihovo obdelavo, prenos in posredovanje), s posebnim poudarkom na varstvu posameznikov in podjetij, prav tako obravnava horizontalna uredba o evropski statistiki. Zato sklicevanje na horizontalno uredbo zagotavlja potrebno raven varstva.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 b (novo)

  Uredba (ES) št. 808/2004

  Člen 7 – naslov

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2b. Naslov člena 7 se nadomesti z naslednjim:

   

  Ocenjevanje kakovosti in poročila“

  Obrazložitev

  Horizontalna uredba o evropski statistiki bo okvir za vso sektorsko zakonodajo. Predlog spremembe predlaga prilagoditev kakovostnega sistema sedanje sektorske uredbe sistemu horizontalne ureditve. Sedanja sektorska uredba ne pokriva področja posebnih kakovostnih zahtev, te morajo biti sprejete s postopkom komitologije (regulativni postopek s pregledom).

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka (2 c) (novo)

  Uredba (ES) št. 808/2004

  Člen 7 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2c. Člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

   

  „1. Države članice zagotovijo kakovost posredovanih podatkov.“

  Obrazložitev

  Horizontalna uredba o evropski statistiki bo okvir za vso sektorsko zakonodajo. Predlog spremembe predlaga prilagoditev kakovostnega sistema sedanje sektorske uredbe sistemu horizontalne ureditve. Sedanja sektorska uredba ne pokriva področja posebnih kakovostnih zahtev, te morajo biti sprejete s postopkom komitologije (regulativni postopek s pregledom).

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3

  Uredba (ES) št. 808/2004

  Člen 7 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „2. V tej uredbi se za poslane podatke uporabljajo naslednja merila ocene kakovosti:

  „2. V tej uredbi se uporabljajo merila kakovosti, določena v členu 12(1) Uredbe (ES) št. .../2009 o evropski statistiki.

  (a) „relevantnost“, ki označuje stopnjo, do katere statistika izpolnjuje sedanje in potencialne potrebe uporabnikov;

   

  (b) „natančnost“, ki označuje približek ocenjenih vrednosti neznanim pravim vrednostim;

   

  (c) „pravočasnost“, ki označuje časovni razpon med dostopnostjo informacij in dogodkom ali pojavom, ki ga opisujejo;

   

  (d) „točnost“, ki označuje časovni razpon med datumom objave podatkov in ciljnim datumom, ko naj bi bili predloženi;

   

  (e) „dostopnost“ in „jasnost“, ki označujeta pogoje in načine, na podlagi katerih lahko uporabniki pridobivajo, uporabljajo in razlagajo podatke;

   

  (f) „primerljivost“, ki označuje merjenje vpliva razlik v uporabljenih statističnih konceptih ter merskih orodjih in postopkih pri primerjavi statistike med geografskimi območji, sektorskimi področji ali pri primerjavi v daljšem časovnem obdobju;

   

  (g) „Skladnost“, ki se nanaša na primernost za zanesljivo združevanje na različne načine in za različne rabe.

   

  Pri uporabi meril za oceno kakovosti Komisija (Eurostat) ob tesnem sodelovanju z državami članicami razvija podrobna merila za ocenjevanje kakovosti in skupne standarde, katerih namen je zagotoviti kakovost poslanih podatkov. Ti standardi se objavijo v metodološkem priročniku.“

   

  Obrazložitev

  Horizontalna uredba o evropski statistiki bo okvir za vso sektorsko zakonodajo. Predlog spremembe predlaga prilagoditev kakovostnega sistema sedanje sektorske uredbe sistemu horizontalne ureditve. Sedanja sektorska uredba ne pokriva področja posebnih kakovostnih zahtev, te morajo biti sprejete s postopkom komitologije (regulativni postopek s pregledom).

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3 a (novo)

  Uredba (ES) št. 808/2004

  Člen 7 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a. Odstavek 3 člena 7 se črta.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3 b (novo)

  Uredba (ES) št. 808/2004

  Člen 7 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3b. Člen 7(4) se nadomesti z naslednjim:

   

  „4. Države članice Komisiji (Eurostatu) vsako leto predložijo poročilo o kakovosti posredovanih podatkov in opravljenih morebitnih metodoloških spremembah. Poročilo predložijo en mesec po tem, ko so bili posredovani podatki.“

  Obrazložitev

  Horizontalna uredba o evropski statistiki bo okvir za vso sektorsko zakonodajo. Predlog spremembe predlaga prilagoditev kakovostnega sistema sedanje sektorske uredbe sistemu horizontalne ureditve. Sedanja sektorska uredba ne pokriva področja posebnih kakovostnih zahtev, te morajo biti sprejete s postopkom komitologije (regulativni postopek s pregledom).

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga I – točka 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Cilj tega modula je pravočasna predložitev statističnih podatkov o podjetjih in informacijski družbi. Ta modul določa okvir za zahteve v smislu zajetja in pogostosti, zajetih področij, razčlenitve predložitve podatkov, vrste predložitve podatkov in kakršnih koli potrebnih pilotnih študij.

  Cilj tega modula je pravočasna predložitev statističnih podatkov o podjetjih in informacijski družbi. Ta modul določa okvir za zahteve v smislu zajetja, trajanja in pogostosti, zajetih področij, razčlenitve predložitve podatkov, vrste predložitve podatkov in kakršnih koli potrebnih pilotnih študij ali študij o izvedljivosti.

  Obrazložitev

  S predlogom spremembe se želi postaviti časovna omejitev za zagotavljanje zanesljivosti in preglednosti obdobja, za katero se lahko zahteva zbiranje/posredovanje podatkov in zmanjšanje upravnih obremenitev. Prav tako želi predlog spremembe omogočiti opravljanje študij o izvedljivosti, preden se začne s pilotno študijo.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga I – točka 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pogostost predložitve podatkov

  Trajanje in pogostost predložitve podatkov

  Statistični podatki bodo predloženi enkrat na leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe. Ni nujno, da bo treba vse karakteristike zagotoviti vsako leto; pogostost predložitve za vsako karakteristiko bo določena z dogovorom v okviru izvedbenih ukrepov iz člena 8.

  Statistični podatki bodo predloženi vsako leto za največ 15 referenčnih let po datumu začetka veljavnosti te uredbe. Ni nujno, da bo treba vse karakteristike zagotoviti vsako leto; pogostost predložitve za vsako karakteristiko bo določena z dogovorom v okviru izvedbenih ukrepov iz člena 8.

  Obrazložitev

  S predlogom spremembe se želi postaviti časovna omejitev za zagotavljanje zanesljivosti in preglednosti obdobja, za katero se lahko zahteva zbiranje/posredovanje podatkov (za največ dodatnih 10 let) in zmanjšanje upravnih obremenitev. Glede na to, da sedanja uredba traja pet let, ki se štejejo od datuma začetka njene veljavnosti, je v primeru podaljšanja za nadaljnjih deset let treba računati začetek podaljšanja od istega trenutka (in ne od začetka veljavnosti sedanjega akta o spremembi).

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga I – točka 4 – alinea 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  – IKT in trajnostni razvoj,

  uporaba IKT in njihov vpliv na okolje (okolju prijazne IKT),

  Obrazložitev

  Komisija predlaga vključitev novih subjektov za zbiranje podatkov. Zaradi zmanjšanja upravnih obremenitev je treba črtati nekatere predlagane dodatne subjekte. Predlaga se, da se zaradi jasnosti spremeni opredelitev o okolju prijaznih IKT.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga I – točka 4 – alinea 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  – vpliv IKT na produktivnost, gospodarsko rast, zaposlovanje, poslovno organizacijo in okolje,

  črtano

  Obrazložitev

  Komisija predlaga vključitev novih subjektov za zbiranje podatkov. Zaradi zmanjšanja upravnih obremenitev je treba črtati nekatere predlagane dodatne subjekte.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga I – točka 4 – alinea 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  – uporaba IKT za olajšanje nacionalnega in mednarodnega gospodarskega povezovanja,

  črtano

  Obrazložitev

  Komisija predlaga vključitev novih subjektov za zbiranje podatkov. Zaradi zmanjšanja upravnih obremenitev je treba črtati nekatere predlagane dodatne subjekte. Predlaga se, da se zaradi jasnosti spremeni opredelitev o okolju prijaznih IKT.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga I – točka 4 – zadnji pododstavek

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ni nujno, da bodo vsako leto zajeta vsa področja.

  Vsako leto ne bodo zajeta vsa področja.

  Obrazložitev

  Zato, da se zmanjša upravna obremenitev, se predlaga omejitev področja letnega zbiranja podatkov.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga I – točka 5 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Vse razčlenitve ne bodo nujno potrebne vsako leto; o potrebnih razčlenitvah bo dosežen dogovor v okviru izvedbenih ukrepov, pripravijo pa se na podlagi naslednjega seznama:

  Vse razčlenitve ne bodo nujno potrebne vsako leto. Potrebne obrazložitve bodo pripravljene na podlagi naslednjega seznama, ob upoštevanju značilnosti statističnih enot, pričakovane kakovosti statističnih podatkov in velikosti vzorca. O razčlenitvah bo dosežen dogovor v okviru izvedbenih ukrepov:

  Obrazložitev

  Predlog spremembe pojasnuje nekatere vidike, ki jih je treba upoštevati, ko se odloča o tem, katere razčlenitve (podatkov) je treba predložiti v danem letu, da se zmanjša upravna obremenitev. Predlagana sprememba tudi potrjuje obstoječo (učinkovito) prakso.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga I – točka 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pilotne študije

  Pilotne študije in študije o izvedljivosti

  Kadar koli se ugotovijo pomembne nove potrebe po podatkih, če velja pričakovati nezadostno kakovost podatkov ali se zahtevajo novi, zapleteni kazalci, Komisija pripravi pilotne študije ali ukrepe za preizkušanje, ki jih države članice prostovoljno izvedejo pred vsakršnim zbiranjem podatkov. S temi pilotnimi študijami se bo ocenila izvedljivost pridobivanja zadevnih podatkov, upoštevajoč koristi razpoložljivosti podatkov glede na stroške zbiranja in obremenitev anketirancev. Rezultati pilotnih študij ali ukrepov za preizkušanje prispevajo k opredelitvi novih kazalcev.

  Kadar koli se ugotovijo pomembne nove potrebe po podatkih ali se zahtevajo novi, zapleteni kazalci, Komisija pripravi pilotne študije ali študije o izvedljivosti, ki jih države članice prostovoljno izvedejo pred vsakršnim zbiranjem podatkov. S temi študijami se bo ocenila izvedljivost pridobivanja zadevnih podatkov, upoštevajoč koristi razpoložljivosti podatkov glede na stroške zbiranja in obremenitev anketirancev. Rezultati teh študij o izvedljivosti ali pilotnih študij ali ukrepov za preizkušanje prispevajo k opredelitvi novih kazalcev.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe upošteva značilnosti hitro spreminjajočih se IKT in zato vključuje možnost uvedbe študij o izvedljivosti.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga II – točka 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Cilj tega modula je pravočasna predložitev statističnih podatkov o posameznikih, gospodinjstvih in informacijski družbi. Ta modul določa okvir za zahteve v smislu zajetja in pogostosti, zajetih področij, razčlenitve predložitve podatkov, vrste predložitve podatkov in kakršnih koli potrebnih pilotnih študij.

  Cilj tega modula je pravočasna predložitev statističnih podatkov o posameznikih, gospodinjstvih in informacijski družbi. Ta modul določa okvir za zahteve v smislu zajetja, trajanja in pogostosti, zajetih področij, družbeno-ekonomskega ozadja predložitve podatkov, vrste predložitve podatkov in kakršnih koli potrebnih pilotnih študij ali študij o izvedljivosti.

  Obrazložitev

  S predlogom spremembe se želi postaviti časovna omejitev za zagotavljanje zanesljivosti in preglednosti obdobja, za katero se lahko zahteva zbiranje/posredovanje podatkov in zmanjšanje upravnih obremenitev. Prav tako želi predlog spremembe omogočiti opravljanje študij o izvedljivosti, preden se začne s pilotno študijo.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga II – točka 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pogostost predložitve podatkov

  Trajanje in pogostnost zbiranja podatkov

  Statistični podatki bodo predloženi enkrat na leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe. Ni nujno, da bo treba vse karakteristike zagotoviti vsako leto; pogostost predložitve za vsako karakteristiko bo določena z dogovorom v okviru izvedbenih ukrepov iz člena 8.

  Statistični podatki bodo predloženi vsako leto za največ 15 referenčnih let po datumu začetka veljavnosti te uredbe. Ni nujno, da bo treba vse karakteristike zagotoviti vsako leto; pogostost predložitve za vsako karakteristiko bo določena z dogovorom v okviru izvedbenih ukrepov iz člena 8.

  Obrazložitev

  S predlogom spremembe se želi postaviti časovna omejitev za zagotavljanje zanesljivosti in preglednosti obdobja, za katero se lahko zahteva zbiranje/posredovanje podatkov (za največ dodatnih 10 let) in zmanjšanje upravnih obremenitev. Glede na to, da sedanja uredba traja pet let, ki se štejejo od datuma začetka njene veljavnosti, je v primeru podaljšanja za nadaljnjih deset let treba računati začetek podaljšanja od istega trenutka (in ne od začetka veljavnosti sedanjega akta o spremembi).

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga II – točka 4 – zadnji pododstavek

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ni nujno, da bodo vsako leto zajeta vsa področja.

  Vsako leto ne bodo zajeta vsa področja.

  Obrazložitev

  Zato, da se zmanjša upravna obremenitev, se predlaga omejitev področja letnega zbiranja podatkov.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe – akt o spremembi

  Priloga II – točka 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pilotne študije

  Pilotne študije in študije o izvedljivosti

  Kadar koli se ugotovijo pomembne nove potrebe po podatkih, če velja pričakovati nezadostno kakovost podatkov ali se zahtevajo novi, zapleteni kazalci, Komisija pripravi pilotne študije ali ukrepe za preizkušanje, ki jih države članice prostovoljno izvedejo pred vsakršnim zbiranjem podatkov. S temi pilotnimi študijami se bo ocenila izvedljivost pridobivanja zadevnih podatkov, upoštevajoč koristi razpoložljivosti podatkov glede na stroške zbiranja in obremenitev anketirancev. Rezultati pilotnih študij ali ukrepov za preizkušanje prispevajo k opredelitvi novih kazalcev.

  Kadar koli se ugotovijo pomembne nove potrebe po podatkih ali se zahtevajo novi, zapleteni kazalci, Komisija pripravi pilotne študije ali študije o izvedljivosti, ki jih države članice prostovoljno izvedejo pred vsakršnim zbiranjem podatkov. S temi študijami se bo ocenila izvedljivost pridobivanja zadevnih podatkov, upoštevajoč koristi razpoložljivosti podatkov glede na stroške zbiranja in obremenitev anketirancev. Rezultati teh študij o izvedljivosti ali pilotnih študij ali ukrepov za preizkušanje prispevajo k opredelitvi novih kazalcev.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe upošteva značilnosti hitro spreminjajočih se IKT in zato vključuje možnost uvedbe študij o izvedljivosti.

  • [1]  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

  POSTOPEK

  Naslov

  Statistični podatki Skupnosti o informacijski družbi

  Referenčni dokumenti

  KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)

  Datum predložitve EP

  30.10.2008

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  17.11.2008

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Angelika Niebler

  2.12.2008

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  2.12.2008

  Obravnava v odboru

  19.1.2009

   

   

   

  Datum sprejetja

  9.3.2009

   

   

   

  Datum predložitve

  12.3.2009