Betänkande - A6-0128/2009Betänkande
A6-0128/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället

12.3.2009 - (KOM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Angelika Niebler
Förenklat förfarande – Artikel 43.2 i arbetsordningen

Förfarande : 2008/0201(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0128/2009
Ingivna texter :
A6-0128/2009
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället

(KOM(2008)0677 – C6‑0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0677),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0381/2008),

–   med beaktande av yttrandet från den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom[1],

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6‑0128/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den årliga framställningen av statistik över informationssamhället enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 är begränsad till fem referensår efter det datum då förordningen trädde i kraft och kommer att upphöra 2009. På europeisk nivå finns emellertid fortsatt behov av samanvändbara statistiska uppgifter om informationssamhället.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007‑2013) bidrar till att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i gemenskapen, att kunskapssamhället utvecklas och att man får en hållbar utveckling baserad på balanserad ekonomisk tillväxt. Enligt beslutet ska gemenskapen skaffa sig ett tillförlitligt analytiskt underlag som stöd för utformningen av politiken. Genom programmet stöds åtgärder för politisk analys som bygger på officiell statistik.

(5) Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007‑2013) bidrar till att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i gemenskapen, att kunskapssamhället utvecklas och att man får en hållbar utveckling baserad på balanserad ekonomisk tillväxt. Enligt beslutet ska gemenskapen skaffa sig ett tillförlitligt analytiskt underlag som stöd för utformningen av politiken på ett antal områden. Genom det ramprogram som upprättas i enlighet med beslutet stöds åtgärder för politisk analys som bygger på officiell statistik

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) E-integrationen diskuterades på ministernivå i december 2007, och i ordförandeskapets slutsatser välkomnades kommissionens meddelande om det europeiska initiativet för e-integration – ”Att vara en del av informationssamhället”. Vikten av att låta e-integrationen bli ett viktigt europeiskt mål erkändes. Särskilt uppmanades kommissionen och ministrarna att göra e-integrationen till en ny dimension inom socialpolitiken. Strategierna för e-integration bör åtgärda hinder för e-tillgängligheten, överbrygga skillnader i digital kompetens och uppmuntra enskilda som släpar efter i informationssamhället att engagera sig.

(6) I den ministerdeklaration om e‑integration som antogs i Riga den 11 november 2006 framhålls behovet av ett inkluderande informationssamhälle. Deklarationen utgör ramen för en helhetspolitik för e-integration och tar upp frågor som det åldrande samhället, den geografiska digitala klyftan, tillgänglighet, digital kompetens, kulturell mångfald och inkluderande offentliga onlinetjänster. Den innehåller även en uppmaning till kommissionen att stödja bevisupptagning och riktmärkning inom och utanför EU.

Motivering

Ändringsförslaget innebär en tydligare hänvisning till Rigamötet och innehållet i ministerdeklarationen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Ändringen av förordning 808/2004 bör ske med beaktande av förordning (EG) nr .../2009 om europeisk statistik.

Motivering

Den övergripande förordningen om europeisk statistik kommer att utgöra ramen för all sektorslagstiftning. Eftersom Europaparlamentet och rådet redan nått politisk enighet om innehållet i den rättsakten bör den nuvarande förordningen om gemenskapsstatistik om informationssamhället hänföra sig till den övergripande förordningen. Flera andra ändringsförslag är inne på samma linje, och den allmänna principen anges även här i skälen.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Denna förordning bör inte öka bördan för uppgiftslämnarna och de nationella statistikmyndigheterna – mätt i antalet obligatoriska variabler eller intervjuernas längd – när det gäller att samla in och överföra harmoniserad statistik jämfört med den situation som rådde innan förordningen trädde i kraft.

Motivering

Betydelsen av uppgiftsinsamling i statistik- och riktmärkningssyfte ifrågasätts inte på något vis, men det är viktigt att inte öka den administrativa bördan för uppgiftslämnarna (nationella statistikinstitut/statistikmyndigheter, företag, privatpersoner och hushåll). Flera andra ändringsförslag är inne på samma linje, och den allmänna principen anges även här i skälen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 808/2004

Artikel 6 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 6 ska rubriken ersättas med följande:

 

Behandling, överföring och spridning av uppgifter

Motivering

Titeln anpassas för att spegla de föreslagna ändringarna i artikel 6 i förordningen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 808/2004

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra de data och de metadata som krävs enligt denna förordning och dess genomförandeåtgärder, även konfidentiella uppgifter, i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser om utlämnande av konfidentiella statistiska uppgifter. Dessa gemenskapsbestämmelser ska tillämpas på behandlingen av resultaten, i den mån de innehåller konfidentiella uppgifter.”

”1. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra de data och de metadata som krävs enligt denna förordning och dess genomförandeåtgärder i enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om europeisk statistik, en artikel som avser utlämnande av konfidentiella uppgifter. Dessa gemenskapsbestämmelser ska tillämpas på behandlingen av resultaten, i den mån de innehåller konfidentiella uppgifter.”

Motivering

Den övergripande förordningen om europeisk statistik tar också upp frågan om konfidentiella uppgifter (deras behandling, överföring och spridning), med särskild hänsyn till skyddet av privatpersoner och företag. Genom att hänvisa till den förordningen säkrar man den nödvändiga skyddsnivån.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 808/2004

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I artikel 6 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Kapitel V i förordning (EG) nr …/2009 om europeisk statistik ska tillämpas på behandling och spridning av konfidentiella uppgifter.”

Motivering

Den övergripande förordningen om europeisk statistik tar också upp frågan om konfidentiella uppgifter (deras behandling, överföring och spridning), med särskild hänsyn till skyddet av privatpersoner och företag. Genom att hänvisa till den förordningen säkrar man den nödvändiga skyddsnivån.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Förordning (EG) nr 808/2004

Artikel 7 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. I artikel 7 ska rubriken ersättas med följande:

 

Kvalitetsbedömning och rapporter”

Motivering

Den övergripande förordningen om europeisk statistik kommer att utgöra ramen för all sektorslagstiftning. Syftet med ändringsförslaget är att anpassa kvalitetssystemet i den nuvarande sektorsförordningen till det i den övergripande förordningen. Eftersom den nuvarande sektorsförordningen inte omfattar frågor om särskilda kvalitetskrav måste dessa antas via kommittéförfarandet (föreskrivande förfarande med kontroll).

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2c (nytt)

Förordning (EG) nr 808/2004

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

 

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa de överförda uppgifternas kvalitet.”

Motivering

Den övergripande förordningen om europeisk statistik kommer att utgöra ramen för all sektorslagstiftning. Syftet med ändringsförslaget är att anpassa kvalitetssystemet i den nuvarande sektorsförordningen till det i den övergripande förordningen. Eftersom den nuvarande sektorsförordningen inte omfattar frågor om särskilda kvalitetskrav måste dessa antas via kommittéförfarandet (föreskrivande förfarande med kontroll).

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 808/2004

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Vid tillämpningen av denna förordning ska följande kvalitetsbedömningskriterier tillämpas på de uppgifter som ska översändas:

”2. Vid tillämpningen av denna förordning ska kvalitetskriterierna enligt artikel 12.1 i förordning (EG) nr …/2009 om europeisk statistik gälla.”

(a) relevans: i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas aktuella och potentiella behov.

 

(b) noggrannhet: hur nära skattningarna ligger de okända sanna värdena.

 

(c) aktualitet: hur lång tid som har gått från den händelse som beskrivs tills de statistiska uppgifterna finns tillgängliga.

 

(d) punktlighet: hur lång tid som har gått från det datum då uppgifterna skulle ha funnits tillgängliga tills de faktiskt offentliggörs.

 

(e) tillgänglighet och förståelighet: hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifterna.

 

(f) jämförbarhet: hur man ska mäta effekten av skillnader i de statistiska begrepp och mätverktyg eller mätmetoder som använts, när man jämför statistiken från olika geografiska områden eller ämnesområden eller från olika tidsperioder.

 

(g) samanvändbarhet: hur väl uppgifterna tillförlitligt kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål.

 

Vid tillämpningen av kvalitetsbedömningsaspekterna ska kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med medlemsstaterna ta fram detaljerade kvalitetsbedömningskriterier och gemensamma standarder utformade för att säkra kvaliteten på de överlämnade uppgifterna. Dessa standarder ska offentliggöras i metodhandboken.”

 

Motivering

Den övergripande förordningen om europeisk statistik kommer att utgöra ramen för all sektorslagstiftning. Syftet med ändringsförslaget är att anpassa kvalitetssystemet i den nuvarande sektorsförordningen till det i den övergripande förordningen. Eftersom den nuvarande sektorsförordningen inte omfattar frågor om särskilda kvalitetskrav måste dessa antas via kommittéförfarandet (föreskrivande förfarande med kontroll).

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 808/2004

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Artikel 7.3 ska utgå.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 808/2004

Artikel 7 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Artikel 7.4 ska ersättas med följande:

 

”4. […] Medlemsstaterna ska varje år överlämna en rapport till kommissionen (Eurostat) om kvaliteten på de uppgifter som lämnats och om eventuellt förändrade metoder. Rapporten ska överlämnas en månad efter det att uppgifterna lämnats in.”

Motivering

Den övergripande förordningen om europeisk statistik kommer att utgöra ramen för all sektorslagstiftning. Syftet med ändringsförslaget är att anpassa kvalitetssystemet i den nuvarande sektorsförordningen till det i den övergripande förordningen. Eftersom den nuvarande sektorsförordningen inte omfattar frågor om särskilda kvalitetskrav måste dessa antas via kommittéförfarandet (föreskrivande förfarande med kontroll).

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – modul 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målet med denna modul är att framställa aktuell statistik om företagen och informationssamhället. Modulen ger en ram för kraven avseende täckning och inrapporteringsfrekvens, ämnen, uppdelning av insamlade data, typ av data som ska lämnas in och eventuella nödvändiga pilotstudier.

Målet med denna modul är att framställa aktuell statistik om företagen och informationssamhället. Modulen ger en ram för kraven avseende täckning, varaktighet och inrapporteringsfrekvens, ämnen, uppdelning av insamlade data, typ av data som ska lämnas in och eventuella nödvändiga pilot- eller genomförbarhetsstudier.

Motivering

Syftet med ändringen är att sätta en tidsgräns för att skapa säkerhet och insyn vad gäller den period för vilken insamling och tillhandahållande av uppgifter kan begäras och minska den administrativa bördan. Vidare införs möjligheten att göra genomförbarhetsstudier före en pilotundersökning.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – modul 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Inrapporteringsfrekvens

(3) Varaktighet och frekvens för dataframställningen

Statistiken ska lämnas varje år från det att denna förordning träder i kraft. Alla uppgifter måste inte nödvändigtvis lämnas varje år, utan det kommer att specificeras och fastställas som en del av de genomförandeåtgärder som avses i artikel 8 hur ofta statistik ska framställas för respektive variabel.

Statistiken ska lämnas varje år för upp till 15 referensår från det att denna förordning träder i kraft. Alla uppgifter måste inte nödvändigtvis lämnas varje år, utan det kommer att specificeras och fastställas som en del av de genomförandeåtgärder som avses i artikel 8 hur ofta statistik ska framställas för respektive variabel.

Motivering

Syftet med ändringen är att sätta en tidsgräns för att skapa säkerhet och insyn vad gäller den period för vilken insamling och tillhandahållande av uppgifter kan begäras (ytterligare högst tio år) och minska den administrativa bördan. Eftersom tidsgränsen i den nuvarande förordningen är fem år från och med ikraftträdandet bör en eventuell extra tioårsperiod beräknas från samma startdatum (och inte från det datum då den föreliggande ändringsakten träder i kraft).

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – modul 1 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

IKT och hållbar utveckling.

– IKT-användning och dess miljöpåverkan (grön IKT).

Motivering

Kommissionen föreslår ett antal nya ämnen för uppgiftsinsamlingen. För att minska den administrativa bördan bör en del av dessa nya ämnen utgå. För tydlighetens skull föreslås även en ändring av definitionen av grön IKT.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – modul 1 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– IKT:s effekter på produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen, företagsorganisationen och miljön.

utgår

Motivering

Kommissionen föreslår ett antal nya ämnen för uppgiftsinsamlingen. För att minska den administrativa bördan bör en del av dessa nya ämnen utgå.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – modul 1 – punkt 4 – stycke 1 – strecksats 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– IKT-användning för att underlätta nationell och internationell ekonomisk integration.

utgår

Motivering

Kommissionen föreslår ett antal nya ämnen för uppgiftsinsamlingen. För att minska den administrativa bördan bör en del av dessa nya ämnen utgå. För tydlighetens skull föreslås även en ändring av definitionen av grön IKT.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – modul 1 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla ämnen kommer inte nödvändigtvis att täckas varje år.

Alla ämnen kommer inte att täckas varje år.

Motivering

Syftet är att minska omfattningen av den årliga uppgiftsinsamlingen och därigenom minska den administrativa bördan.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – modul 1 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla uppdelningar av statistiken måste inte nödvändigtvis framställas varje år, utan de uppdelningar som krävs kommer att väljas ut från följande lista, och de kommer att fastställas som en del av genomförandeåtgärderna:

Alla uppdelningar av statistiken måste inte nödvändigtvis framställas varje år, utan de uppdelningar som krävs kommer att väljas ut från följande lista, med beaktande av de statistiska enheternas egenskaper, statistikens förväntade kvalitet och det totala statistiska underlaget. Uppdelningarna kommer att fastställas som en del av genomförandeåtgärderna:

Motivering

I syfte att minska den administrativa bördan klargörs här vilka aspekter som måste beaktas vid beslut om vilken datauppdelning som ska göras ett visst år. Ändringsförslaget tar även fasta på befintlig (och välbeprövad) praxis.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I – modul 1 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Pilotstudier

(7) Genomförbarhets- och pilotstudier

När det införs betydande nya datakrav, man befarar otillräcklig datakvalitet eller det ställs krav på nya komplexa indikatorer, kommer kommissionen att införa frivilliga pilotstudier eller tester som medlemsstaterna kan välja att genomföra innan uppgifterna samlas in. Med hjälp av pilotstudierna utreds om datainsamlingen i fråga är genomförbar, med beaktande av fördelarna med att uppgifterna finns att tillgå i förhållande till kostnaderna för insamlingen och det extra arbetet för uppgiftslämnarna. Resultaten från pilotstudierna eller testerna ska utgöra underlaget för fastställandet av nya indikatorer.

När det införs betydande nya datakrav eller ställs krav på nya komplexa indikatorer, kommer kommissionen att införa frivilliga genomförbarhets- eller pilotstudier som medlemsstaterna kan välja att genomföra innan uppgifterna samlas in. Med hjälp av studierna utreds om datainsamlingen i fråga är genomförbar, med beaktande av fördelarna med att uppgifterna finns att tillgå i förhållande till kostnaderna för insamlingen och det extra arbetet för uppgiftslämnarna. Resultaten från dessa genomförbarhets- eller pilotstudier eller tester ska utgöra underlaget för fastställandet av nya indikatorer.

Motivering

Ändringsförslaget tar fasta på den snabba utvecklingen i informationssamhällets teknik, och därför införs möjligheten till genomförbarhetsstudier.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – modul II – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målet med denna modul är att framställa aktuell statistik om enskilda personer, hushållen och informationssamhället. Modulen ger en ram för kraven avseende täckning och inrapporteringsfrekvens, ämnen, uppdelning av insamlade data, typ av data som ska lämnas in och eventuella nödvändiga pilotstudier.

Målet med denna modul är att framställa aktuell statistik om enskilda personer, hushållen och informationssamhället. Modulen ger en ram för kraven avseende täckning, varaktighet och inrapporteringsfrekvens, ämnen, socioekonomiska bakgrundsvariabler för insamlade data, typ av data som ska lämnas in och eventuella nödvändiga pilot- eller genomförbarhetsstudier.

Motivering

Syftet med ändringen är att sätta en tidsgräns för att skapa säkerhet och insyn vad gäller den period för vilken insamling och tillhandahållande av uppgifter kan begäras och minska den administrativa bördan. Vidare införs möjligheten att göra genomförbarhetsstudier före en pilotundersökning.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – modul II – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Inrapporteringsfrekvens

(3) Varaktighet och frekvens för dataframställningen

Statistiken ska lämnas varje år från det att denna förordning träder i kraft. Alla uppgifter måste inte nödvändigtvis lämnas varje år, utan det kommer att specificeras och fastställas som en del av de genomförandeåtgärder som avses i artikel 8 hur ofta statistik ska framställas för respektive variabel.

Statistiken ska lämnas varje år för upp till 15 referensår från det att denna förordning träder i kraft. Alla uppgifter måste inte nödvändigtvis lämnas varje år, utan det kommer att specificeras och fastställas som en del av de genomförandeåtgärder som avses i artikel 8 hur ofta statistik ska framställas för respektive variabel.

Motivering

Syftet är att sätta en tidsgräns för att skapa säkerhet och insyn vad gäller den period för vilken insamling och tillhandahållande av uppgifter kan begäras (ytterligare högst tio år) och minska den administrativa bördan. Eftersom tidsgränsen i den nuvarande förordningen är fem år från och med ikraftträdandet bör en eventuell extra tioårsperiod beräknas från samma startdatum (och inte från det datum då den föreliggande ändringsakten träder i kraft).

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – modul II – punkt 4– stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla ämnen kommer inte nödvändigtvis att täckas varje år.

Alla ämnen kommer inte att täckas varje år.

Motivering

Syftet är att minska omfattningen av den årliga uppgiftsinsamlingen och därigenom minska den administrativa bördan.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – modul II – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Pilotstudier

(7) Genomförbarhets- och pilotstudier

När det införs betydande nya datakrav, man befarar otillräcklig datakvalitet eller det ställs krav på nya komplexa indikatorer, kommer kommissionen att införa frivilliga pilotstudier eller tester som medlemsstaterna kan välja att genomföra innan uppgifterna samlas in. Med hjälp av pilotstudierna utreds om datainsamlingen i fråga är genomförbar, med beaktande av fördelarna med att uppgifterna finns att tillgå i förhållande till kostnaderna för insamlingen och det extra arbetet för uppgiftslämnarna. Resultaten från pilotstudierna eller testerna ska utgöra underlaget för fastställandet av nya indikatorer.”

När det införs betydande nya datakrav eller ställs krav på nya komplexa indikatorer, kommer kommissionen att införa frivilliga genomförbarhets- eller pilotstudier som medlemsstaterna kan välja att genomföra innan uppgifterna samlas in. Med hjälp av studierna utreds om datainsamlingen i fråga är genomförbar, med beaktande av fördelarna med att uppgifterna finns att tillgå i förhållande till kostnaderna för insamlingen och det extra arbetet för uppgiftslämnarna. Resultaten från dessa genomförbarhets- eller pilotstudier eller tester ska utgöra underlaget för fastställandet av nya indikatorer.”

Motivering

Ändringsförslaget tar fasta på den snabba utvecklingen i informationssamhällets teknik, och därför införs möjligheten till genomförbarhetsstudier.

  • [1]  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapsstatistik om informationssamhället

Referensnummer

KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)

Framläggande för parlamentet

30.10.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

17.11.2008

Föredragande

       Utnämning

Angelika Niebler

2.12.2008

 

 

Förenklat förfarande - beslut

2.12.2008

Behandling i utskott

19.1.2009

 

 

 

Antagande

9.3.2009

 

 

 

Ingivande

12.3.2009