ДОКЛАД относно споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия

12.3.2009 - (2008/2135(INI))

Комисия по международна търговия
Докладчик: Sajjad Karim

Процедура : 2008/2135(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0131/2009
Внесени текстове :
A6-0131/2009
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия

(2008/2135(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съвместния план за действие за стратегическо партньорство между Индия и ЕС от 7 септември 2005 г. и по-специално раздела относно развитието на търговията и инвестициите, както и неговата преработена версия,

–   като взе предвид съвместната декларация от четвъртата бизнес среща на високо равнище между ЕС и Индия, проведена на 29 ноември 2003 г., и по-специално съвместната инициатива на ЕС и Индия за засилване на търговията и инвестициите,

–   като взе предвид заключенията от деветото заседание на кръглата маса Индия-ЕС в Hyderabad на 18-20 септември 2005 г.,

–   като взе предвид доклада на групата на високо равнище ЕС-Индия относно търговията от седмата среща на високо равнище между ЕС и Индия, проведена в Хелзинки на 13 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид съвместната декларация от деветата среща на високо равнище между ЕС и Индия, проведена в Марсилия на 29 септември 2008 г.,

–   като взе предвид съвместната декларация от деветата бизнес среща на високо равнище между ЕС и Индия, проведена в Париж на 30 септември 2008 г.,

–   като взе предвид решението на Световната търговска организация (СТО) по отношение на Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост (ТРИПС) и общественото здраве, прието на 29 ноември 2005 г.,

–   като взе предвид своята позиция от 1 декември 2005 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на принудителни лицензи за патенти, свързани с производството на фармацевтични продукти за износ в държавите с проблеми, в областта на общественото здраве,[1]

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство относно двустранно сътрудничество между Службата на генералния контрольор по въпросите на патентите, дизайните и търговските марки и Европейската патентна служба, подписан на 29 ноември 2006 г.,

–   като взе предвид насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно многонационалните предприятия, както и Тристранната декларация на Международната организация на труда (МОТ) относно многонационалните предприятия и социалната политика,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 22 март 2006 г., озаглавено „Прилагане на партньорството за растеж и работни места: Да направим Европа отличен пример по въпросите на корпоративната социална отговорност“ (COM(2006)0136),

–   като взе предвид статистическата информация на ОИСР относно трудовата заетост за 2008/2007 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 5 февруари 2008 г., озаглавено „Специално място за децата във външните действия на ЕС“ (COM(2008)0055),

–   като взе предвид споразумението от 2004 г. между Съединените щати и Индия: „Следващата стъпка към стратегическо партньорство“ и Споразумението за използване на ядрената енергия за мирни цели, договорено по време на посещението на президента Джордж У. Буш в Индия на 2 март 2006 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга Доха след Министерската конференция на СТО в Хонконг[2],

–   като взе предвид Министерската декларация от Четвъртата министерска конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха, и по-специално параграф 44 относно специалното и диференцираното третиране (СДТ),

–   като взе предвид срещата на високо равнище по въпросите на енергетиката между ЕС и Индия, проведена в Ню Делхи на 6 април 2006 г.,

–   като взе предвид третата среща по въпросите на енергетиката между ЕС и Индия, проведена на 20 юни 2007 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2005 г. относно отношенията между ЕС и Индия: Стратегическо партньорство[3],

–   като взе предвид проучването относно клаузите за правата на човека и демокрацията в международните споразумения на ЕС, поръчано от парламентарната подкомисия по правата на човека[4],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 4 октомври 2006 г., озаглавено „Глобална Европа: Конкурентоспособност в световен мащаб. Принос към стратегията на ЕС за растеж и заетост“ (COM(2006)0567),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно извършените от митническите органи изземвания на фалшифицирани стоки на външните граници на ЕС за 2007 г., публикуван на 19 май 2008 г.,

–   като взе предвид качествения анализ на евентуално споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Индия, извършен от Центъра за анализ на регионална интеграция в Съсекс,

–   като взе предвид икономическия анализ на икономическото въздействие от евентуално споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия, поръчан от Центъра за прогнозни проучвания и международни данни (CEPII) и от Центъра за инициативи и европейски изследвания за Средиземноморския регион (CIREM), от 15 март 2007 г.,

   като взе предвид доклада за глобалния анализ и междинния проектодоклад относно оценката на въздействието на ССТ между Европейския съюз и Република Индия върху устойчивостта на търговията, направена от ECORYS,

–   като взе предвид своята резолюция от 28 септември 2006 г. относно икономическите и търговските отношения на Европейския съюз с Индия[5],

–   като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно споразумението ТРИПС и достъпа до лекарствени продукти[6],

–   като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за правата на човека и демокрацията в споразуменията на Европейския съюз[7],

–   като взе предвид своята резолюция от 1 февруари 2007 г. относно състоянието на човешките права на далитите в Индия[8],

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2007 г. за Глобална Европа — външни аспекти на конкурентоспособността[9],

   като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно търговията с услуги[10],

   като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2008 г. относно твърденията за масови гробове в индийската част на Кашмир[11],

   като взе предвид своята резолюция от 23 септември относно подготовката на срещата на високо равнище между ЕС и Индия (Марсилия, 29 септември 2008 г.),[12]

–   като взе предвид стратегическия документ за Индия за 2007–2013 г.,

–   като взе предвид посещението на делегацията на Европейския парламент в Ню Делхи през ноември 2008 г.,

–   - като взе предвид болезнено бавния напредък на преговорите с индийските органи в сравнение с Република Корея и дори Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи и на комисията по развитие (A6-0131/2009),

A. като има предвид, че Европейският съюз следва да продължи да дава приоритет на основана на правила многостранна търговска система, установена от СТО, която предлага най-добрите перспективи за лоялна и справедлива международна търговия чрез установяване на подходящи правила и гарантиране спазването на тези правила,

Б.  като има предвид, че Програмата за развитие от Доха е от ключово значение както за Европейския съюз, така и за Индия,

В.  като има предвид, че политическите отношения с Индия се основават на стратегическото партньорство от 2004 г., на съвместния план за действие от 2005 г., приет на срещата на високо равнище ЕС-Индия през септември 2005 г. и преразгледан на деветата среща на високо равнище ЕС-Индия в Марсилия, и на споразумението за сътрудничество от 1994 г.; като има предвид, че ССТ следва да се основава и разширява на базата на сътрудничеството, което вече е предвидено в член 24 от споразумението за сътрудничество,

Г.  като има предвид, че Европейският съюз е най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Индия с инвестиции, възлизащи на 10 900 милиона евро през 2007 г.; и че Европейският съюз е допринесъл за 65% от целия приток на ПЧИ в Индия през 2007 г.; като има предвид, че ПЧИ от Индия в Европейския съюз са нараснали от 500 милиона евро през 2006 г. до 9 500 милиона евро през 2007 г.,

Д. като има предвид, че през 2000 г. Индия беше седемнадесетият по важност търговски партньор на Европейския съюз, а през 2007 г. се класира на девето място; като има предвид, че в периода между 2000 и 2006 г. търговията на ЕС с Индия със стоки се увеличи с около 80%,

Е.  като има предвид, че през 2008 г. Световната банка постави Индия на 122-ро място (от 178 икономики) по отношение на условията за осъществяване на стопанска дейност,

Ж. като има предвид, че в Доклада за човешкото развитие на ПРООН за 2007/2008 г. Индия заема 128-мо място по индекса на човешко развитие (от 177 държави), като 35% от населението на Индия живее с по-малко от 1 щатски долар на ден и 80% - с по-малко от 2 щатски долара на ден; като има предвид, че Индия заема 62-ро място по индекса на човешка бедност за развиващи се държави измежду 108 развиващи се държави, за които индексът е изчислен; като има предвид, че Индия е с един от най-високите проценти на използване на детски труд,

З.  като има предвид, че икономическото неравновесие между отделните щати на Индия и следователно неравномерното разпределение на благата и националния доход изискват приемането на разумни допълващи икономически политики, включително данъчна хармонизация и насочване на усилията за изграждане на капацитет в най-бедните щати, като им се предостави възможност да използват фондове,

И. като има предвид, че Индия е най-големият единичен бенефициент по схемата на Общата система за преференции (GSP); като има предвид, че преференциалният внос в Европейския съюз от Индия достигна стойност от 11 300 милиона евро през 2007 г. в сравнение с 9 700 милиона евро през 2006 г.,

Й. като има предвид, че и двете страни отново потвърждават своя ангажимент за тарифни отстъпки, допълнителна либерализация на установяването и търговията с услуги; като има предвид, че инвестирането следва да се извършва внимателно и много предпазливо и следва се оцени внимателно,

К. като има предвид, че е необходимо достъпът до пазара да бъде придружен от прозрачни и адекватни правила и стандарти с цел да се гарантират ползите от либерализацията на търговията,

Л. като има предвид, че следва да се обърне още по-надлежно внимание на елементите за признаване, подходяща и ефективна защита, прилагане и налагане на правата върху интелектуалната собственост, в т.ч. патенти, търговски марки или марки на услуги, авторски и сродни права, географски указания (включително марки за произход), промишлен дизайн и топология на интегрални схеми,

М. като има предвид, че Индия е един от основните източници на фалшифицирани медикаменти, иззети от митническите служби на държавите-членки (30% от общия обем); като има предвид, че медикаментите под необходимия стандарт или фалшифицираните такива благоприятстват лекарствената резистентност и увеличават заболеваемостта и смъртността,

Н. като има предвид, че член 1, параграф 1 от Споразумението за сътрудничество предвижда зачитане на правата на човека и демократичните принципи; като има предвид, че това съставлява съществен елемент от ССТ,

О. като има предвид, че според индекса на глада в световен мащаб за 2008 г. Индия заема 66-о място от общо 88 държави (развиващи се държави и държави в преход); като има предвид, че индексът на глада в Индия показва, че нито един щат в Индия не попада в категорията "ниско равнище на глад" или "средно равнище на глад"; като има предвид, че дванадесет щата попадат в категорията "тревожно равнище", а четири щата - Пенджаб, Керала, Харияна и Асам - попадат в категорията "сериозно равнище",

П. като има предвид, че ССТ следва да включва задължителни и изпълними ангажименти за социални и екологични стандарти и устойчиво развитие, както и ефективно прилагане на международно договорени стандарти в социалната и екологичната област като необходимо условие за подкрепа насърчаването на достойни условия на труд чрез ефективно прилагане в страната на основните трудови норми, установени от МОТ,

Р.  като има предвид, че Индия не е подписала Договора за неразпространение на ядреното оръжие; като има предвид, че Групата на ядрените доставчици вдигна ембаргото върху ядрената търговия на Индия, а Споразумението за ядрено сътрудничество между Съединените щати и Индия беше одобрено от Конгреса на САЩ,

Р.  като има предвид, че на деветата среща на върха ЕС-Индия беше подписано хоризонтално споразумение относно услугите за въздушен превоз в Марсилия и Индия зае 11-то място по отношение на пътническия трафик между ЕС и държави, които не са членки на ЕС; като има предвид, че Европейският съюз и Индия приеха преработен съвместен план за действие, който разширява обхвата на стратегическото партньорство от 2005 г. в нови области, както и като има предвид, че в Индия беше създаден Европейски център за бизнес и технологии,

Общи положения

1.  счита, че ССТ следва да е балансирано и съвместимо с правилата и задълженията в рамките на СТО; счита, че успехът на Програмата за развитие от Доха остава търговски приоритет на Европейския съюз и че преговорите с Индия относно ССТ по този начин допълват многостранните правила;

2.  припомня, че стратегическото партньорство между ЕС и Индия се основава на общи принципи и споделени ценности, както е отразено в споразумението за сътрудничество от 1994 г. и в съвместния план за действие от 2005 г.; новото основаващо се на конкурентоспособност ССТ следва да допълва споразумението за сътрудничество от 1994 г., към което да е законово и институционално свързано;

3.  приветства резултата от деветата среща на върха ЕС-Индия и преработения съвместен план за действие, припомня обещанието на Европейския съюз и Индия за засилване на преговорите по ССТ; насърчава страните по преговорите да гарантират, че достатъчно време е посветено на по-задълбочени консултации с ключови заинтересовани страни, в т.ч. парламентарни представители в Индия, както и в Европейския съюз с цел да се гарантира балансирано споразумение, което отчита интересите и гледните точки на всички засегнати заинтересовани страни;

4.  насърчава федералното правителство на Индия и правителствата на отделните щати да синхронизират политиките и процедурите с цел максимално увеличаване на потенциалните изгоди;

5.  насочва вниманието, въз основа на взаимното допълване на двете икономики, към бъдещия потенциал за увеличение на търговията и инвестициите между ЕС и Индия и възможностите за развиване на стопанска дейност в резултат на ССТ; счита, че ССТ между ЕС и Индия като цяло е печелившо и за двете страни, но препоръчва извършването на оценка на съществуващите особености на отделните сектори; наред с това подчертава, че ССТ следва да гарантира, че разрастването на двустранната търговия носи ползи за най-широк кръг хора и допринася за постигането от страна на Индия на Целите на хилядолетието за развитие, включително за недопускането на деградация на околната среда;

6.  насърчава страните също да предприемат мерки по отношение на евентуалните недостатъци на ССТ и начините, по които човешкото развитие и равнопоставеността на половете могат да бъдат неблагоприятно засегнати от бързото отваряне на пазарите; признава правото на правителствата да поддържат необходима "свобода на действие в политиките" и регулаторен капацитет, за да формират икономическите и социалните политики, които се отнасят до най-уязвимата част от тяхното население, включително търговски мерки за защита на икономическите участници със слаби позиции;

7.  подчертава, че ССТ следва да включва непрекъснат мониторинг и всеобхватна система за преглед с цел да се определи социално-икономическото въздействие на споразумението; призовава разпоредбите на ССТ да бъдат приведени в съответствие със заключенията от този преглед;

8.  изисква Комисията да включи амбициозна глава за устойчиво развитие като съществена част от ССТ, която да подлежи на стандартен механизъм за уреждане на спорове;

Търговия със стоки

9.  приветства резултатите от много симулации за свободна търговия, които показват, че ССТ би увеличило общия износ и внос както за ЕС, така и за Индия; подчертава, че при настоящия среден растеж се очаква двустранната търговия да надхвърли 70 700 милиона евро до 2010 г. и 160 600 милиона евро до 2015 г.;

10. отбелязва, че средните тарифи, прилагани в Индия, намаляха до равнища, които понастоящем са съпоставими с тези в други страни в Азия, в частност, средната тарифа, прилагана в Индия понастоящем, е 14,5% в сравнение със средна тарифа от 4,1% в ЕС;

11. счита за важно, че ССТ потвърждава разпоредбите на споразумението за техническите пречки пред търговията и санитарното и фитосанитарното споразумение; в тази връзка призовава Комисията да обърне внимание на неуредените въпроси като хуманното отношение към животните;

12. отбелязва, че Индия е загрижена по отношение на липсата на хармонизиране на микробиологичните норми в ЕС, последиците от REACH, скъпоструващи сертификати за износ на плодове за ЕС и скъпоструващи процедури за оценка на съответствието за маркировка "EC", и подчертава, че тези въпроси трябва да бъдат уредени в ССТ; призовава и двете страни да гарантират, че регулирането и нетарифните бариери за търговията се уреждат по начин, който не възпрепятства цялостната търговия; призовава Европейския съюз и Индия да работят в по-тясно сътрудничество в рамките на различните работни групи за постигане на по-прозрачна рамка за технически разпоредби и стандарти; наред с това, призовава Комисията да предостави техническа помощ с цел да подпомогне индийските производители в техните усилия да постигнат стандартите на ЕС, в частност по отношение на здравните, екологичните и социалните аспекти на производството, като по този начин печелят и двете страни;

13. признава, че режимът на стандартите в Индия все още се развива; призовава индийската служба за стандартизация и Централната организация за контрола на стандартите при лекарствените продукти да повиши своите стандарти в съответствие с международните стандарти и да увеличи прозрачността при формулирането на стандарти чрез подобряване на процедурите за тестване и сертифициране; изразява загриженост относно прилагането и мониторинга на санитарните и фитосанитарните мерки и стандарти; призовава Комисията да предостави адекватна подкрепа за засилване на капацитета и увеличаване на квалифицираните човешки ресурси в рамките на индийските регулаторни органи;

14. подчертава, че ССТ включва задължителен механизъм за уреждане на спорове между страните, разпоредби относно посредничество в областта на нетарифните бариери, относно антидъмпингови и изравнителни мерки, както и обща клауза за изключенията, основана на членове XX и XXI от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ);

15. призовава да се даде приоритет на тарифните отстъпки за продукти от "справедлива търговия" и устойчиви продукти чрез съответно изменение на митническият кодекс на ЕС;

16. приканва индийските органи, предвид на нарастващия обем на фалшифицирани стоки, навлизащи на пазара на Европейския съюз, да разрешат на митническите инспектори от ЕС да наблюдават и контролират корабите, които акостират в индийски пристанища с дестинация ЕС;

Търговия с услуги, установяване

17. признава, че услугите са най-бързо развиващият се сектор на индийската икономика; отбелязва, че Индия има дръзки интереси в либерализацията на начини на предоставяне 1 и 4 по Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС); Европейският съюз би желал да приключи либерализацията на достъпа до пазара и националното третиране при начин на предоставяне 3 за повечето услуги;

18. изтъква, че либерализирането на услугите не бива по никакъв начин да възпрепятства правото на регулиране на услугите, и особено на поддържане и развитие на силни обществени услуги, което е елемент от значение за развитието, социалната справедливост и демокрацията;

19. отбелязва, че според Федерацията на индийските търговско-промишлени палати се очаква двустранната търговия с услуги да надхвърли 246 800 милиона евро до 2015 г., до момента на изпълнение на ССТ с услуги;

20. отбелязва, че търговията с услуги между Европейския съюз и Индия е сравнително небалансирана; ЕС изнася 1,5 % от своите услуги за Индия, а Индия - за ЕС съответно 9,2% от общия си износ;

21. насърчава Индия да разработи подходящо законодателство в областта на защитата на данните, което би позволило на Индия да получи статута на държава с необходимото равнище на защита, което да позволи прехвърлянето на лични данни от Европейския съюз въз основа на и в съответствие със законодателството на ЕС;

22. отбелязва, че Индия е петият по големина пазар на телекомуникационни услуги в световен мащаб и че пазарът на телекомуникации отбеляза растеж в размер на 25% годишно през последните 5 години; приветства намаляването на ограниченията за чуждестранна собственост в телекомуникационния сектор, но изразява съжаление, че във вътрешната политика все още съществуват ограничения; в тази връзка, призовава за намаляване на лицензионните ограничения спрямо доставчиците на услуги; и за премахване на несигурността на политиките в областта на режимите на тарифиране и свързване и подчертава необходимостта от замяна на старото законодателство, регулиращо този сектор, с ново, ориентирано към бъдещето законодателство, което да включва закони, касаещи кибернетичното пространство, и ново лицензиране;

23. във връзка със сателитния сектор, призовава Индия да се включи в диалог и да отвори своя пазар за компании от ЕС, за да:

а)  окаже по-добра подкрепа за националните цели за развитие и да отговори на нарастващото все повече вътрешно търсене на сателитна телевизия и широколентови услуги и

б)  преодолее свързаните със сигурността тревоги в областта на мобилните спътникови услуги с помощта на нови технически решения, които предоставят на националните органи повече от необходимия контрол върху мобилните спътникови комуникации;

24. отбелязва обещанието на Индия да даде възможност на чуждестранни юридически кантори да работят в Индия; призовава Комисията да проучи с индийските органи възможността и обхвата на либерализация на правните услуги в ССТ;

25. отбелязва, че пълната цел на ССТ не може да бъде постигната без ангажираност по начин на предоставяне 4; изтъква, че националната и в рамките на ЕС акредитация на професионалните квалификации, споразуменията за взаимно признаване и изискванията за лицензи в рамките на професионалните услуги носят големи ползи както в ЕС, така и в Индия, и тези въпроси лесно биха могли да бъдат обхванати от ССТ; при все това, изисква обстоен анализ на положението по отношение на отделните държави-членки на Европейския съюз;

26. изисква от Индия по-отворен подход при предоставянето на многократни входни визи с валидност от минимум една година за граждани, представители на деловата сфера и политици от държави-членки на Европейския съюз;

Инвестиции

27. призовава Комисията да включи в ССТ глава относно инвестициите, която би могла да предвиди създаването на единично информационно звено за инвеститори;

28. приветства създаването на Европейския център за бизнес и технологии в Ню Делхи, чиято цел е насърчаването на сътрудничеството в деловата сфера и в областта на технологиите между Индия и държавите-членки;

29. припомня, че инвестициите трябва да бъдат съпроводени от добре обмислени правила и разпоредби; в тази връзка препотвърждава своята резолюция от 13 март 2007 г. относно корпоративната социална отговорност: ново партньорство[13], и изисква от Комисията да гарантира, че установените в ЕС транснационални компании с производствени мощности в Индия спазват основните стандарти на МОТ, спогодбите в областта на социалната политика и околната среда и международните споразумения, с оглед постигане на световен баланс между икономическия растеж и по-високите социални и екологични стандарти;

30. отчита, че главите от ССТ в областта на инвестициите често са били съпътствани от ангажименти за либерализиране на движението на капитала и отхвърляне на контрола върху капитала; изисква от Комисията да се въздържи от включването на такива клаузи, като се има предвид значението на контрола върху капитала - особено за развиващите се държави - за смекчаването на въздействието на финансовата криза;

Обществени поръчки

31. отбелязва, че Индия не желае да включи възлагането на обществени поръчки в ССТ;

Политика в областта на правата на интелектуална собственост, промишлеността и търговията

32. приветства ангажимента на Индия за строг режим по отношение на правата на интелектуална собственост и прилагане на разпоредбите за гъвкавост на ТРИПС, с цел изпълнение на задълженията й в областта на общественото здраве, особено във връзка с достъпа до медикаменти; изтъква, че тези преговори трябва да бъдат в съответствие с опазването на биоразнообразието и традиционните знания; призовава Комисията и заинтересованите индийски органи да координират действията си, за да предприемат ефективни мерки в областта на борбата срещу фалшифицирането и, по-специално, фалшифицирането на лекарства;

33. призовава Европейския съюз и Индия да гарантират, че поетите в рамките на ССТ ангажименти не възпрепятстват достъпа до основни медикаменти, докато Индия развива своя капацитет от обща към основана на научноизследователска дейност промишленост;

34.  приветства поетия от Индия ангажимент за повишаване на дела на публичните разходи за здравеопазване и насърчава тази тенденция с оглед на гарантиране на необходимия достъп до ефективно здравно обслужване, особено в селските райони;

35. призовава Европейския съюз и Индия да финансират съвместно и да подкрепят мерки и инициативи, като например наградни фондове, патентни пулове и други алтернативни механизми, за да се подкрепи достъпът до и нововъведенията при медикаментите, особено за пренебрегвани болести;

Търговия и устойчиво развитие

36. отчита, че съществена глава относно развитието е важна част от всяко ССТ и че по отношение на нея трябва да се прилага стандартният механизъм за уреждане на спорове;

37. призовава Европейския съюз и Индия да гарантират, че търговията и ПЧИ не са насърчавани за сметка на влошаване на стандартите в областта на околната среда или основното законодателство и стандартите в областта на труда, професионалното здраве и безопасността; осигуряването на необходимия капацитет за контрол върху пазара на труда и екологичните развития, включително спазването на такива стандарти, е задължително;

38.  призовава към ратифициране и ефективно прилагане на основните конвенции на МОТ;

39. изразява загриженост относно използването на детски труд в Индия, който е много често експлоатиран при условия, които не са безопасни и здравословни; изисква от Комисията да обърне внимание на този въпрос в хода на преговорите относно ССТ, а от индийското правителство - да увеличи до максимум усилията си за премахване на причините, за да се сложи край на това явление;

40. признава въвеждането на нов индийски закон за детския труд през 2006 г. , с който се забранява на деца под 14 години да работят като домашни прислужници или на сергии за продажба на храна, и приканва Европейския съюз да продължи да насърчава Индия да ратифицира Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детския труд, както и Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа и Конвенция № 98 относно правото на организиране и на колективно договаряне, което би представлявало положителна стъпка към премахването на детския труд;

41. подчертава, че Европейският съюз следва да окаже натиск върху индийското правителство да предприеме действия във връзка с въпроса за робския труд, който засяга милиони хора предимно от общността на далитите и адивасите - в Индия; отбелязва, че съществува убеждение, че към този проблем не се подхожда по подходящ начин поради липсата на административна и политическа воля;

42. настоятелно призовава ЕС да включи разпоредба в своето споразумение за свободна търговия (ССТ), която гарантира, че фирми от ЕС, които се възползват от специалните икономически зони, не могат да бъдат освобождавани от зачитането на основните трудови права и други трудови права, основаващи се върху конвенции на МОТ, ратифицирани от Индия;

43. счита, че следва да се установи механизъм, чрез който признати организации на работници и работодатели да могат да представят искания за действие, които да бъдат разглеждани в определен срок от време и които да доведат до текущи ответни действия и разпоредби за преразглеждане с цел поддържане на натиска спрямо нарушенията на правата на работниците;

44. подчертава, че клаузите за правата на човека и демокрацията съставляват основен елемент от ССТ; изразява загриженост по отношение на продължаващото преследване на религиозни малцинства и защитници на правата на човека в Индия, както и по отношение на текущото положение в областта на правата на човека и сигурността в администрираните от Индия части на Кашмир;

45. призовава Съвета, Комисията и Индия да гарантират, че ССТ не е в ущърб на групи в неравностойно положение като далитите и адивасите и че потенциалните ползи от ССТ ще достигнат всички членове на обществото;

46. приветства ангажиментите, поети от Европейския съюз и Индия за сътрудничество в областта на ядрените изследвания за мирни цели; отбелязва, че Индия не е страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), като Групата на ядрените доставчици (ГЯД) е предоставила дерогация; призовава Индия да подпише ДНЯО;

47. изтъква, че държави, чиито общества и икономики се отличават с комплексен характер и които преминават във все по-голяма степен от двустранни търговски споразумения към по-сложни двустранни търговски отношения, трябва да гарантират стабилна и сигурна среда като цяло; изразява загриженост относно липсата на сигурност в Индия; призовава Индия да приеме по-сериозно различните незначителни и тежки атаки на различни политически групи;

48. изисква, в хода на предстоящия кръг от преговори, Комисията да повдигне пред индийските органи въпроса за продължаващата незаконна търговия с тигрови кожи с Тибет, която заплашва индийския тигър с изчезване;

Роля на Европейския парламент

49. очаква Съветът и Комисията да представят ССТ за одобрение от страна на Парламента съгласно член 300, параграф 3, алинея втора от Договора за ЕО;

50. призовава Съвета и Комисията да потвърдят ангажимента на Индия за провеждане на преговори за ССТ с ЕС с новото индийско правителство след предстоящите общи избори;

Други съображения

51. отбелязва рязкото нарастване на инфлацията в Индия; признава, че за да може Индия да остане конкурентоспособна като търговски партньор на Европейския съюз с нарастващо значение, ще са необходими значителни инвестиции в инфраструктурата и мащабно увеличаване на капацитета за производство на енергия; приветства плана на правителството да се изразходват 500 млрд. щатски долара в тази област през следващите пет години и призовава частни и обществени организации да оказват пълно съдействие в този огромен проект;

52. приветства откриването от министър председателя на Индия на нова железопътна линия в Сринагар, която свързва Baramulla и Qazigund и създава хиляди нови работни места за местните хора; счита, че подобни икономически инициативи ще увеличат перспективите за по-богато и мирно бъдеще на хората от Кашмир;

53. приветства напредъка на Индия в превръщането ѝ не само в бенефициер на помощ за развитие, но и в донор;

54. оценява напредъка в сътрудничеството в областта на научните изследвания и развитието, включително чрез финансираната от ЕС рамкова програма; приветства големия брой индийски студенти, които се обучават в европейски университети чрез програмата "Еразмус Мундус";

55. счита, че ако икономическото сътрудничество между Европейския съюз и Индия се основава на системата на Съюза от универсални ценности, това сътрудничество може да се превърне в примерен модел за сътрудничество с други азиатски страни;

56. приветства предприемането на специални действия за културно сътрудничество между ЕС и Индия в периода 2007-2009 г., по-специално в областта на образованието, обмена на студенти, обучението и междукултурния диалог;

57. изразява загриженост във връзка с нарастващите цени на суровините в световен мащаб и тяхното въздействие върху най-бедното население, включително Индия, като те представляват предизвикателство пред устойчивия растеж и увеличават неравенството в световен мащаб; приканва Европейския съюз и Индия да координират всеобхватна стратегия с оглед на комплексното справяне с този проблем;

58. приветства факта, че Индия постигна значителен напредък по отношение на началното образование за всички, премахването на бедността и предоставянето на достъп до чиста питейна вода; но отбелязва, че Индия все още изостава по отношение на по-голямата част от Целите на хилядолетието за развитие, свързани със здравеопазването, като детската смъртност, здравословното състояние на майките, недохранването при децата и ограничаването на случаите на малария, туберкулоза и ХИВ/СПИН изразява загриженост, че при далитите и адивасите (местни племена и народи) се наблюдава най-слаб напредък по отношение на постигането на Целите на хилядолетието за развитие и те продължават да се сблъскват с дискриминация по отношение на жилищното настаняване, образованието, заетостта и достъпа до медицински и други услуги;

59. отбелязва, че въпреки продължителния икономически растеж, все още съществуват огромни различия, като над 800 млн. души преживяват с по-малко от 2 щатски долара на ден; изразява особена загриженост във връзка с положението на населението в неблагоприятно положение, по-специално жените, децата, маргинализираните групи и жертвите на дискриминация, като например далитите и адивасите, и населението в селските райони; подчертава необходимостта да се гарантира, че ССТ няма да ограничава правомощията, необходими на индийското правителство за справяне с бедността и неравенството; призовава Съвета и Комисията да работят заедно с индийското правителство за подобряване на положението на тези групи и за проучване на бъдещото сътрудничество по отношение на техния принос за преустановяване на дискриминацията по отношение на пол и каста, като се позовава на гореспоменатата си резолюция относно състоянието на правата на далитите в Индия;

60. подчертава, че увеличаващото се разрушаване на околната среда в Индия е непрекъснато нарастващ проблем с невъобразими последствия за икономиката, обществото и околната среда и по-специално за огромния брой индийци, които живеят в бедност, и следователно подчертава необходимостта от продължаване на сътрудничеството между ЕС и Индия в тази област;

61. изразява своето впечатление от въздействието, което икономическият растеж оказва върху развитието в някои райони на Индия, и призовава Комисията да подкрепи научните изследвания, главните модели и националните и местните политики, които са в основата на подобно въздействие, за да се улесни трансрегионалното предаване на знания и най-добри практики;

62. счита, че ЕС трябва да отделя специално внимание на сектора на МСП в Индия и следователно предлага във всички програми за сътрудничество в развитието между Европейския съюз и Индия МСП да бъдат укрепвани посредством мерки за подпомагане на финансирането на местни и основаващи се на пазара проекти, предложени от гражданите;

63. приветства разпространяването на микрокредитирането в Индия, което получи признание като ефективен начин за създаване на развитие, предизвикано от най-ниско равнище;

o

o o

64. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки и на Индия.

 • [1]     ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 79.
 • [2] ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
 • [3]  ОВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 589.
 • [4]  DGExP/B/PolDep/Study/2005/06.
 • [5]  ОВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр. 399.
 • [6]  ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 591.
 • [7]  ОВ C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 107.
 • [8]  ОВ C 250 E, 25.10.2007 г., стр. 87.
 • [9]  ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 128.
 • [10]  Приети текстове, P6_TA(2008)0407.
 • [11]  Приети текстове, P6_TA(2008)0366.
 • [12]  Приети текстове, P6_TA(2008)0455.
 • [13]  ОВ С 301 Е, 13.12.2007 г., стр. 45.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Поради своя размер, темп на нарастване на населението от 2% и динамичен икономически растеж (8,8% на година) през последните две десетилетия, Индия се формира като основен новатор, разработчик, както и производител и износител на високотехнологични стоки и услуги, и като една от световните ядрени сили, способна да влияе върху курса на световната икономика и сигурност, което дава на Индия по-голяма отговорност в многостранните форуми като ООН, СТО или Международната агенция за атомна енергия, както и в рамките на регионалните организации в Азия.

Европейският съюз е най-големият икономически блок в света, а Индия е втората по население държава в света. ЕС е най-големият чуждестранен инвеститор в Индия и нейният основен търговски партньор. ЕС и Индия споделят много икономически философии и цели. Поради това, насърчаването на икономически съюз е от жизненоважно значение и за двете страни. Планът за действие ЕС–Индия признава тази важна страна на техните отношения и в тази връзка Индия и ЕС успешно водят съвместни инициативи за насърчаване на сътрудничество в няколко важни области, които включват търговия и инвестиции.

Общи положения

След препоръката от 2006 г. на групата на високо равнище относно търговията, през юни 2007 г. Европейският съюз и Индия започнаха преговори за обширно споразумение за свободна търговия (ССТ).

ССТ с Индия образува част от стратегията „Глобална Европа“ на Комисията и заедно с подобни преговори, включващи Корея и държавите от АСЕАН, служи като трамплин, а не като спънка за многостранна либерализация.

Настоящият доклад призовава за сключването на обширно, амбициозно и уравновесено ССТ между ЕС и Индия, което да подобри достъпа до пазара за стоки и услуги, като значително обхване цялата търговия и съдържа разпоредби относно регулаторната прозрачност в области, които са от значение за общата търговия и инвестиции, включително стандарти и оценки за съответствие, санитарни и фитосанитарни мерки, права на интелектуална собственост, включително тяхното прилагане, облекчаване на търговията и митническите формалности, обществени поръчки, търговия и конкуренция, както и клауза за търговия, развитие и правата на човека като основен елемент от ССТ.

Докладът също признава, че както ЕС, така и Индия следва да продължава да дава приоритет на основана на правила многостранна търговска система, установена от СТО, която предлага най-добрите перспективи за лоялна и справедлива международна търговия чрез установяване на подходящи правила и гарантиране спазването на тези правила.

Търговия със стоки

Между 2000 и 2007 г. търговията на ЕС с Индия със стоки е нараснала повече от два пъти в количествено изражение; износът се е покачил от 13,7 млрд. евро на 29,5 млрд. евро, а вносът е нараснал от 12,8 млрд. евро до 26,3 млрд. евро. През 2007 г. Индия е допринесла за 2,4% от износа на ЕС и за 1,8% от вноса, превръщайки се в деветия най-важен търговския партньор на Съюза.

Важно е, че ССТ потвърждава разпоредбите на споразумението за техническите пречки пред търговията на СТО, установява разпоредби за взаимно улесняване на достъпа до пазарите и включва разпоредби за възприемането на признати международни стандарти, позовавайки се на общи принципи като тези за пропорционалност, ненужни ограничения, прозрачност и недискриминация.

Споразумението също следва да включва разпоредби, позоваващи се на общите принципи на споразумението на СТО за прилагането на санитарните и фитосанитарните мерки.

В тази връзка докладчикът призовава Комисията да обърне внимание на неуредените въпроси като тези за благосъстоянието на животните. Докладчикът подчертава, че мерки необходими за защита на здравето и санитарни и фитосанитарни ограничения не следва да се използват за закрила на местните производители на селскостопански продукти от икономическа конкуренция.

Докладчикът признава, че режимът на стандартите в Индия се развива и че индийската служба за стандартизация е направила много, но подчертава, че нейното функциониране все още се нуждае от подобрение чрез повишаване на стандартите в съответствие с международните стандарти и увеличаване на прозрачността.

Търговия с услуги, установяване

Услугите са най-бързо развиващият се сектор на индийската икономика. Индия има дръзки интереси, особено в либерализацията на начини на предоставяне 1 (телефонни центрове, софтуерно инженерство) и 4 (бизнес визи, софтуерни инженери, счетоводители, адвокати в двете посоки) по Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС), като Европейският съюз би желал да приключи либерализацията на достъпа до пазара и националното третиране при начин на предоставяне 3 за повечето услуги, премахването на одобрението от Службата за насърчаване на чуждестранни инвестиции (FIPB) и разрешаването на изцяло притежавани дъщерни фирми във финансовия сектор.

Като цяло, услугите в Индия са обект на редица хоризонтални бариери като остарели закони, поради което предизвикателството за ССТ е не само да засили либерализацията в секторите на услугите в Индия, но също и да улесни прилагането на редица допълнителни реформи, проектирани за подобряване на качеството на регулирането.

Секторите на услугите в Индия могат да се групират в три категории - първо, сектори които са били обект на значителна либерализация и не са изправени пред преки бариери (компютърни услуги и телекомуникации), второ, сектори които са умерено либерализирани с няколко преки бариери (строителство, здравеопазване, образование, застраховане, дистрибуция, банкиране и други финансови услуги), и трето, тези които остават затворени в голямата си част (правни услуги и счетоводство).

Индия заема водеща позиция в износа на редица услуги чрез начин на предоставяне 1 и в допълнение е водещ доставчик на традиционни услуги в областта на информационните технологии. В момента Индия се превръща в основен износител на услуги, свързани с възлагането на бизнес процеси на външни изпълнители (аутсорсинг). Докладчикът също така отбелязва, че вече са били поети ангажименти по начин на предоставяне 1 за професионални услуги, компютърни услуги и услуги свързани със здравеопазване и образование, туризъм, прехвърляне на финансови данни, както и други бизнес услуги.

Докладчикът счита, че поради това Индия би могла да планира разширяване на обхвата на подсекторите към научноизследователска и развойна дейност, сектори, свързани със стоматология и здравеопазване, както и сектори, основани на телефония.

Според скорошно проучване, проведено от Boston Consulting, до 2020 г. следва да се генерират 6 милиона работни места и приходи в размер на 109,2 млрд. евро по начин на предоставяне 1. Това отразява важността на този начин на предоставяне на услуги за Индия и също че този въпрос следва да бъде уреден в ССТ.

Докладчикът подчертава, че пълната цел на ССТ не може да бъде постигната без начин на предоставяне 4 - който в момента е изправен пред редица бариери като формалности при издаването на визи, забрани, условия на паритет за възнагражденията, дискриминационно отношение и непризнаване на професионалните квалификации. Премахването на тези пречки би генерирало ползи не само за Индия, но също и за държавите-членки на ЕС, които са вносителки. Докладчикът изтъква пред държавите-членки, че при начин на предоставяне 4 проблемът се състои в осигуряването на ефективен достъп, взаимното признаване на квалификации и изискванията за лицензиране, както и растящото секторно покритие при начин на предоставяне 4, продължителността на престоя и избягването на двойно облагане на плащанията във връзка със социалното осигуряване на индийски професионалисти в услугите, които работят в чужбина. Докладчикът счита това за деликатен въпрос за държавите-членки на ЕС с малка вероятност за възвръщаемост, но подчертава, че ползите са големи.

Инвестиции

ЕС е важен източник на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за Индия, възлизащи на около 20 % от общия приток на ПЧИ в Индия, като общите преки инвестиции на Индия в ЕС под формата на съвместни предприятия и дъщерни дружества изцяло индийска собственост (от април 1996 до 2006/2007 г.) възлизат на 4 315,87 млн. евро, което превръща ЕС в най-голямата дестинация за отвъдморски инвестиции на Индия; инвестиционният поток между ЕС и Индия се е увеличавал въпреки факта, че инвестиционният режим на Индия все още възпрепятства много дружества от ЕС да инвестират в Индия.

Докладчикът отбелязва, че Индия вече е подписала двустранни споразумения за инвестиции и закрила с 18 държави-членки на ЕС.

Той призовава Комисията да включи глава относно инвестициите в ССТ, която да бъде значима част от него, но не непременно да заменя съществуващи двустранни споразумения, като по този начин да направи процеса на взаимно инвестиране на пазарите много по-плавен чрез насърчаване и защита на инвестиционните сделки. Докладчикът предполага, че такова споразумение за инвестиции би могло да уреди създаването на единично информационно звено за инвеститори и от двете икономики, което да им обяснява различията в правилата и практиките на инвестиране, както и да предоставя информация за всичките правни аспекти.

Обществени поръчки

За разлика от ЕС, Индия не е страна по текущото Споразумение за обществените поръчки, поради което не е обект на неговите разпоредби, но също така не е против споразумение за прозрачност при възлагането на обществени поръчки. За Индия има проблемни области, като например изискването за „национално третиране“, определението и обхвата на обществените поръчки, както и въпроса с методите на възлагане на обществени поръчки. Според докладчика е важно, че ССТ включва набор от задължителни правила, включително подходящи разпоредби за прозрачност, които подпомагат установяването на ефективни и прозрачни системи за възлагане на обществени поръчки.

Търговия и конкуренция

Докладчикът приветства факта, че Индия току-що е приела нов закон в областта на конкуренцията, чийто текст е бил широко одобрен, но подчертава, че оценката на неговото изпълнение не може да бъде извършена, тъй като неговото прилагане предстои. Докладчикът счита, че ЕС следва да включи в ССТ текст, основан на членове 81 и 82 от ДЕО, за да обезпечи ангажираността по отношение на политиката в областта на конкуренцията. Освен това той отбелязва, че един ефективен и прозрачен режим на конкуренция и споразумението за сътрудничество могат да бъдат полезни в справянето със злоупотреби с господстваща позиция от страна на участващите на пазара предприятия.

Политика в областта на интелектуалната собственост, промишлеността и търговията

В последните години Индия е затегнала своя режим по отношение на правата на интелектуална собственост и е въвела закони, съвместими със Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост. Индия също така е проявила твърда ангажираност за гарантиране на строг режим по отношение на правата на интелектуалната собственост. Въпреки това, все още има известни спорове по отношение на няколко от разпоредбите, свързани с правата на интелектуална собственост, както и безпокойства относно режима на тяхното прилагане и изпълнение.

Съществува необходимост от гарантиране на ефективно прилагане на законите в областта на правата на интелектуална собственост, на обучение и изграждане на капацитет на длъжностните лица, работещи в сферата на правата на интелектуална собственост, даване на възможност на правоприлагащите органи и съдебната власт да предотвратяват и наказват нарушенията на правата на интелектуална собственост, и осъвременяване на службите по правата на интелектуална собственост.

В тази връзка, като положителна инициатива може да се посочи намерението на Комисията за въвеждане на ПРТП II като продължение на ПРТП (Проект за развитие на търговията и промишлеността), чиято цел от гледна точка на правата на интелектуална собственост е да осигури обучение за прилагането на правата на интелектуална собственост и повишаване на осведомеността с цел защита на търговските дружества и потребителите.

Докладчикът приветства съвместната работна програма за сътрудничество между страните в областта на патентите, в частност редовни консултации на експертно равнище относно процедурата за издаване на патенти и обучение и развитие на човешки ресурси.

Търговия и устойчиво развитие

Важно е, че споразумението за свободна търговия признава, че устойчивото развитие е всеобхватна цел на ЕС и Индия, и че се стреми към гарантиране и улесняване на съблюдаването на международните социални и екологични споразумения и стандарти.

ЕС и Индия заедно трябва да гарантират, че преките чуждестранни инвестиции не се насърчават за сметка на влошаване на законодателството и стандартите в областта на околната среда, труда или професионалното здраве и безопасност.

Клаузите за правата на човека и демокрацията съставляват основен елемент от ССТ. На срещата на върха ЕС-Индия в Марсилия, ЕС и Индия потвърдиха своята ангажираност за активизиране на консултациите си в рамките на Съвета на ООН за правата на човека и да поддържат диалога помежду си, с цел насърчаване на всеобщия характер на правата на човека; въпреки това, все още има опасения по отношение на продължаващото преследване на религиозни малцинства, защитници на правата на човека в Индия, както и по отношение на извършването на убийства извън обсега на правосъдието и необозначените масови гробове в администрираните от Индия части на Кашмир. Докладчикът призовава индийското правителство да осигури достъп на специални докладчици на ООН за разследване на тези масови гробове.

Роля на ЕП

Докладчикът счита, че законността и обществената приемственост на едно споразумение изисква тясното участие на Парламента във всеки един етап от преговорите и осигуряване на възможност за предоставяне на коментари относно приемливостта на договаряния текст. Докладчикът очаква Комисията и Съветът да се стремят да представят споразумението във форма, която би изисквала одобрението на Парламента по смисъла на член 300, параграф 3, алинея втора от ДЕО.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (9.12.2008)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно споразумението между ЕС и Индия за свободна търговия
(2008/2135(INI))

Докладчик по становище: Charles Tannock

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   отново посочва значението на едно стратегическо партньорство между ЕС и Индия, партньорство здраво основано не само на икономически отношения, но също така и на споделените ценности на демокрацията и правата на човека, основните свободи, плурализма, правовата държава и многостранността; приветства ангажимента на Индия, споделян от ЕС, за борба с тероризма и за насърчаване на международния мир и сигурност; осъжда ужасните терористични атаки, извършени на 26 ноември в Мумбай, търговската столица на Индия; призовава Индия незабавно да въведе мерки за подобряване на сигурността на всички свои граждани и на чуждестранните посетители и да раздаде справедливост за всички лица, свързани с това зверство; призовава ЕС и държавите-членки да сътрудничат на Индия за разследването на атаките;

2.   счита, че в дългосрочен план привлекателността на Индия като търговски партньор и геополитическото ѝ значение единствено ще нарастват; във връзка с това приветства ангажимента, изразен по време на деветата среща на върха между Европейския съюз и Индия, проведена на 29 септември 2008 г. в Марсилия, за по-нататъшно развитие на политическия обмен и сътрудничеството между ЕС и Индия;

3.   отбелязва рязкото нарастване на инфлацията в Индия; признава, че за да може Индия да остане конкурентоспособна като търговски партньор на ЕС с нарастващо значение, ще са необходими значителни инвестиции в инфраструктурата и мащабно увеличаване на капацитета за производство на енергия; приветства плана на правителството да се изразходват 500 млрд. щатски долара в тази област през следващите пет години и призовава частни и обществени организации да оказват пълно съдействие в този огромен проект;

4.   отбелязва споразумението за партньорство в областта на гражданската ядрена енергетика между Индия и Съединените щати и дерогацията, предоставена от Групата на ядрените доставчици, която позволява на други нации да си сътрудничат с Индия по въпроси, свързани с ядрената енергия и открива пътя за фирми от ЕС да се конкурират на пазара на ядрена енергия в Индия; подчертава, че тази дерогация потвърждава ангажимента на Индия за неразпространение на ядрени оръжия;

5.   приветства откриването от министър председателя на Индия на нова железопътна линия в Сринагар, която свързва Baramulla и Qazigund и създава хиляди нови работни места за местните хора; счита, че подобни икономически инициативи ще увеличат перспективите за по-богато и мирно бъдеще на хората от Кашмир;

6.   приветства напредъка на Индия в превръщането ѝ не само в бенефициер на помощ за развитие, но и в донор;

7.   приветства факта, че между ЕС и Индия ежегодно се провежда диалог на местно равнище относно правата на човека, но изразява загриженост за бавния темп, с който Индия прилага трудовите стандарти на Международната организация на труда (МОТ), по-специално по отношение на детския и насилствения труд; призовава Индия да направи повече, за да подобри отношението към жените, и да реши въпроса за смъртното наказание и преследването и дискриминацията на религиозните малцинства, като например отношението към християните в Ориса;

8.   оценява напредъка в сътрудничеството в областта на научните изследвания и развитието, включително чрез финансираната от ЕС рамкова програма; приветства големия брой индийски студенти, които се обучават в европейски университети чрез програмата Еразмус Мундус;

9.   призовава Комисията в преговорите за Споразумение за свободна търговия да придаде необходимата тежест на въпроса за правата на човека, нетарифните бариери, продължаващите ограничения за директните чужди инвестиции във важни сектори и на правата върху интелектуалната собственост;

10. счита, че ако икономическото сътрудничество между ЕС и Индия бъде подкрепено от системата на универсални ценности, които Съюзът насърчава, това сътрудничество може да се превърне в примерен модел за сътрудничество с други азиатски страни.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.12.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

2

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Angelika Beer, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Marcello Vernola, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, David Hammerstein, Pierre Jonckheer, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Alexander Graf Lambsdorff, Erik Meijer

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (11.12.2008)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно споразумението между ЕС и Индия за свободна търговия
(2008/2135(INI))

Докладчик по становище: Filip Kaczmarek

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие отправя покана към водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   приветства факта, че по време на деветата среща на върха Индия-ЕС, която се състоя на 29 септември 2008 г., ЕС и Индия поеха ангажимент да активизират консултациите си в рамките на Съвета на ООН по правата на човека и да поддържат диалога помежду си, с цел да се насърчи всеобщият характер на правата на човека, както се посочва в публикувания съвместен план за действие; подчертава колко е важно развитието на търговските отношения между ЕС и Индия да не бъде разглеждано отделно от реформите на правата на човека в Индия и приветства тяхното разширяване с цел включване на научните изследвания и на сътрудничеството в областта на достойните условия на труд, устойчивото развитие и изменението на климата;

2.   приветства предприемането на специални действия за културно сътрудничество между ЕС и Индия в периода 2007-2009 г., по-специално в областта на образованието, обмена на студенти, обучението и междукултурния диалог;

3.   изразява загриженост във връзка с нарастващите цени на стоките в световен мащаб и тяхното въздействие върху най-бедното население, включително в Индия, като те представляват предизвикателство пред устойчивия растеж и увеличават неравенството в световен мащаб; приканва ЕС и Индия да координират всеобхватна стратегия с оглед на комплексното справяне с този проблем;

4.   приветства факта, че Индия постигна значителен напредък по отношение на началното образование за всички, премахването на бедността и предоставянето на достъп до чиста питейна вода; въпреки това отбелязва, че Индия все още изостава по отношение на по-голямата част от Целите на хилядолетието за развитие, свързани със здравето, като детската смъртност, здравословното състояние на майките, недохранването при децата и ограничаването на случаите на малария, туберкулоза и ХИВ/СПИН; изразява загриженост, че при далитите и адивасите (местни племена и народи) се наблюдава най-слаб напредък по отношение на постигането на Целите на хилядолетието за развитие и те продължават да се сблъскват с дискриминация по отношение на жилищното настаняване, образованието, заетостта и достъпа до медицински и други услуги;

5.   отбелязва, че въпреки продължителния икономически растеж, все още съществува огромно неравенство, като над 800 млн. души преживяват с по-малко от 2 щатски долара на ден; изразява особена загриженост във връзка с положението на населението в неблагоприятно положение, по-специално жените, децата, маргинализираните групи и жертвите на дискриминация, като например далитите и адивасите, и населението в селските райони; подчертава необходимостта да се гарантира, че споразумението за свободна търговия няма да ограничава правомощията, необходими на индийското правителство за справяне с бедността и неравенството; призовава Комисията и Съвета да работят заедно с индийското правителство за подобряване на положението на тези групи и да проучат възможността за бъдещо сътрудничество за техен принос в преустановяването на дискриминацията по отношение на пол и каста, като се позовава на своята резолюция от 1 февруари 2007 г. относно състоянието на правата на далитите в Индия;

6.   подчертава, че увеличаващото се разрушаване на околната среда в Индия е непрекъснато нарастващ проблем с невъобразими последствия за икономиката, обществото и околната среда и по-специално за огромния брой индийци, които живеят в бедност, и следователно подчертава необходимостта от продължаване на сътрудничеството между ЕС и Индия в тази област;

7.  изразява своето впечатление от въздействието, което икономическият растеж оказва върху развитието в някои райони на Индия, и призовава Комисията да подкрепи научните изследвания, главните модели и националните и местните политики, които са в основата на подобно въздействие, за да се улесни трансрегионалното предаване на знания и най-добри практики;

8.   счита, че ЕС трябва да отделя специално внимание на сектора на малките и средни предприятия (МСП) в Индия и следователно предлага във всички програми за сътрудничество за развитие между ЕС и Индия МСП да бъдат укрепвани посредством мерки за подпомагане на финансирането на местни и основаващи се на пазара проекти, предложени от гражданите;

9.   приветства разпространяването на микрокредитирането в Индия, което получи признание като ефективен начин за създаване на развитие, предизвикано от най-ниско равнище;

10. призовава за сътрудничество между ЕС и Индия в областта на заетостта и социалната политика, което следва да акцентира върху проблемите на трудовата дискриминация срещу жените, принудителния труд и детския труд, предвид факта, че Индия е страната с най-голям брой – приблизително 150 млн. – работещи деца в света, с цел спазване на основните трудови норми на Международната организация на труда (МОТ) и предотвратяване на социалния дъмпинг;

11. отчита въвеждането на нов индийски закон за детския труд през 2006 г., с който се забранява на деца под 14 години да работят като домашни прислужници или на сергии за продажба на храна и приканва ЕС да продължи да насърчава Индия да ратифицира Конвенция №182 на МОТ относно най-тежките форми на детския труд, както и Конвенция №138 относно минималната възраст за приемане на работа и Конвенция №98 относно правото на организиране и на колективно договаряне, което би представлявало положителна стъпка към премахването на детския труд;

12. настоятелно призовава Комисията при преговорите за споразумение за свободна търговия да настоява за глава от споразумението относно устойчивото развитие, която да установява правно задължителни и приложими минимални социални и екологични норми;

13. подчертава, че ЕС следва да убеди индийското правителство да предприеме действия във връзка с въпроса за робския труд, който засяга милиони хора в Индия – предимно от общността на далитите и адивасите; счита се, че към този проблем не се подхожда по подходящ начин поради липсата на административна и политическа воля;

14. призовава ЕС да насърчава по-висока степен на корпоративна отговорност сред установените в ЕС фирми, които инвестират и търгуват с Индия, включително задължението им за спазване на трудовите права и правата на човека и за защита на околната среда, и същевременно призовава за постигане на споразумение с индийското правителство относно създаването на ефективна система за наблюдение на правата на работниците, на ефективни мерки за гарантиране на недискриминация и за намаляване на отражението върху околната среда от всички бизнес операции в Индия, в които участват установени в ЕС фирми;

15. настоятелно призовава ЕС в своето споразумение за свободна търговия с Индия да включи разпоредба, която гарантира, че фирми от ЕС, които се възползват от специалните икономически зони, не могат да бъдат освобождавани от зачитането на основните трудови права и други трудови права, основаващи се върху ратифицирани от Индия конвенции на МОТ.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.12.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Csaba Őry, Renate Weber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Zita Gurmai, Emilio Menéndez del Valle, Ramona Nicole Mănescu, Justas Vincas Paleckis, Leopold Józef Rutowicz

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

9

3

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kader Arif, Francisco Assis, Françoise Castex, Glyn Ford, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Gianluca Susta

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ole Christensen, Albert Deß, Sajjad Karim, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

André Brie, Timothy Kirkhope, László Surján