Процедура : 2009/2000(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0132/2009

Внесени текстове :

A6-0132/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/03/2009 - 4.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0150

ДОКЛАД     
PDF 189kWORD 115k
13.3.2009
PE 419.867v02-00 A6-0132/2009

съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на Европейския съюз във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН

((2009/2000(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА (B6-0034/2009)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА

относно приоритетите на Европейския съюз във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН

((2009/2000(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Alexander Graf Lambsdorff от името на групата ALDE относно приоритетите на ЕС във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН (B6 0034/2009)

–   като взе предвид препоръките на Европейския парламент от 9 юли 2008 г. до Съвета относно приоритетите на ЕС за 63-тата сесия на Общото събрание на ООН(1),

–   като взе предвид приоритетите на ЕС за 63-тата сесия на Общото събрание на ООН, приети от Съвета на 16 юни 2008 г. (9978/08),

 като взе предвид 63-тата сесия на Общото събрание на ООН, по-специално резолюциите на този орган относно "Сътрудничество между Обединените нации и Интерпарламентарния съюз"(2), "Конвенция за забраната на използването на ядрените оръжия"(3), "Договорът за пълна забрана на ядрените опити"(4), "Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологически (биологически) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване"(5), "Мораториум върху прилагането на смъртното наказание"(6), "Положението с правата на човека в Корейската народно-демократична република"(7), "Защита на човешките права и основните свободи в процеса на противодействие на тероризма"(8), "Положението с правата на човека в Ислямската република Иран"(9), "Декларацията от Доха за финансирането за развитие: заключителен документ относно последващите действия във връзка с Международната конференция относно финансиране на развитието и преглед на изпълнението на Консенсуса от Монтерей"(10), "Положението с правата на човека в Мианмар"(11), "Действия, свързани с развитието"(12), "Укрепване на отдела за политически въпроси"(13), "Програмен бюджет за двугодишния период 2008-2009 г."(14), както и "Предложение за програмен бюджет за двугодишния период 2010-2011 г."(15),

 като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2009 г. относно развитието на Съвета на ООН по правата на човека, включително ролята на ЕС(16),

 като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно перспективите за развитие на изграждането на мира и изграждането на нации в следконфликтни ситуации(17),

–   като взе предвид член 114, параграф 3, и член 90 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (A6-0132/2009),

А. като има предвид, че след четири години на държавите-членки на ООН трябва да се напомни за техния ангажимент за реализиране на амбициозните цели от заключителния документ на Световната среща на върха през 2005 г.,

Б.  като има предвид, че само една глобална, ефективна и всеобхватна многостранна система може да се справи с многобройните и взаимно свързани предизвикателства и заплахи, пред които са изправени нациите, обществата и гражданите, като например тези, свързани с мира, стабилността и сигурността на хората и предизвикателствата, поставяни от бедността, изменението на климата, енергийната сигурност и последиците от световната икономическа и финансова криза,

В.  като има предвид, че 63-тата сесия на ОС на ООН взе важни решения по редица въпроси, отнасящи се до плана за реформа, включително подобрения в управлението на човешките ресурси и в правораздаването, частичното укрепване на отдела по политически въпроси и започването на междуправителствени преговори по реформата на Съвета за сигурност,

Г.  като има предвид, че Общото събрание по предложение на Третия комитет прие серия от важни резолюции по широк спектър от въпроси, свързани с правата на човека, социални и хуманитарни проблеми, включително три резолюции за отделни страни, както и незадължителния протокол към Международния пакт за икономически, социални и културни права,

Д. като има предвид, че благодарение на инициативата "Да работим заедно" (Delivering as One) и работата на двамата съизпълнители, прагматично беше постигнат съществен напредък в изпълнението на някои от реформите за хармонизиране на ООН; като има предвид, че трябва да се консолидират постиженията и да се постигне по-нататъшен напредък в областите, определени от 63-тата сесия на ОС на ООН,

Е.  като има предвид, че неуспехът на реформирането на органи като Съвета за сигурност и Икономическия и социален съвет на ООН би могъл да доведа до това неформални групи като Г8 или Г20 да се опитат да изместят световните институционални структури,

Ж. като има предвид, че Европейският съюз трябва да насърчава това, което той твърдо смята за универсални ценности, като полага усилия да избягва поляризирането на позициите,

З.  като има предвид от друга страна, че сътрудничеството между Генералния секретариат на ООН и институциите на ЕС никога не е било толкова тясно и че то отразява споделените ценности, цели и интереси на двете организации,

И. като има предвид необходимостта от по-нататъшно укрепване на оперативния капацитет на ООН в областта на дейностите по мира и сигурността, и като има предвид, че сътрудничеството между ЕС и ООН в опазването на мира представлява крайъгълен камък на мира и сигурността в глобален мащаб,

Й. като има предвид нарасналия брой загинали сред мироопазващите сили на ООН и като има предвид, че трябва да бъдат предприети всички възможни мерки за защита на тези работници,

К. като има предвид, че ЕС и САЩ са стратегически партньори и е в техен общ интерес а се изправят заедно срещу общите заплахи и предизвикателства в новия глобален сценарий, като се опират на международното право и многостранни институции, и особено на ООН; като има предвид, че изявлението на новия постоянен представител на САЩ в Обединените нации дава знак за подновен ангажимент за конструктивно участие в Обединените нации,

Л. като има предвид, че в своята декларация до Съвета на ООН по правата на човека на 19 септември 2008 г. Европейският съюз показа, че следните елементи от заключителния документ за Конференцията за преглед на изпълнението на договореностите от Дърбан биха били неприемливи (така наречените „червени линии” на ЕС): (1) специален избор на един регион на света; (2) повторното отваряне на Декларацията от Дърбан с включването на забрана на „охулване на религията”, целяща ограничаване на свободата на словото и налагането на цензура, присъща на ислямските закони срещу богохулството; (3) съставяне на приоритетен ред сред жертвите; и (4) политизиране или поляризиране на дискусията;

M. като има предвид, че в контекста на задълбочаваща се световна рецесия, развиващите се страни биха могли да се върнат с десетилетия назад в резултат на спада на цените на стоките, по-слабия приток на инвестиции, финансовата нестабилност и спада в паричните преводи и като има предвид, че стойността на поетите от ЕС ангажименти за помощ ще спадне близо с 12 милиарда долара годишно, тъй като те се изразяват като процент от БВП на държавите-членки;

1.  отправя до Съвета следните препоръки:

     ЕС в ООН

     a)  проектира се в системата на Обединените нации като честен посредник между интересите и ценностите на различните групи от членове с цел да насърчава взаимното разбирателство и по-голямото сближаване около трите взаимно свързани основни стълба, на които се опира ООН, а именно мира и сигурността, икономическото и социално развитие и правата на човека,

б)  гарантира съвместно с Комисията, че въпросите, отнасящи се до многостранните програми се повдигат редовно в двустранните диалози, които ЕС и държавите-членки на ЕС провеждат с други държави или регионални групи,

в)  проучва внимателно заедно с новата администрация на САЩ начини за укрепване на сътрудничеството на двата партньора, в подкрепа на общите им приоритети в Обединените нации,

     Мир и сигурност

     г)  насърчава дебата, открит от Генералния секретар на ООН за прилагането на принципа „Отговорност за защита”, така че да се постигне по-голям консенсус относно и по-действен подход към този крайъгълен камък на доктрината на ООН, като същевременно се противостои на опитите да се намали неговата сфера на действие,

д)  гарантира, че ще се подчертае адекватно превантивният характер на принципа „Отговорност за защита”, както и че ще бъде обърнато адекватно внимание на помощта за уязвимите и нестабилни страни да развият способността си да понесат тази отговорност, като се съсредоточи по-специално на регионалните участници, които са най-ефективните посредници в ситуации на нестабилност,

е) гарантира, че принципът „Отговорност за защита” се прилага в кризисни ситуации, в които засегнатата държава не успява да защити своето население от геноцид, етническо прочистване и престъпление срещу човечеството,

ж) насърчава Африканския съюз да доразвие капацитета си за управление на кризи и призовава действащите лица от страна на ЕС и ООН да подкрепят тези усилия и да задълбочат сътрудничеството с Африканския съюз при установяването на мир и сигурност на африканския континент,

з)  призовава държавите-членки на ЕС да положат необходимите усилия, така че преговорите за Всеобхватната конвенция за борба с международния тероризъм да могат да бъдат завършени,

Права на човека

     и)  поддържа ясно във всички резолюции, обсъждани и приети от ОС на ООН, принципите на международното хуманитарно право и осъжда недвусмислено всички негови нарушения, особено по отношение на безопасността и сигурността на хуманитарните работници на ООН и други организации,

     й)  установява контакти с други регионални групи с цел да насърчава по-голяма осведоменост и разбиране на принципите, залегнали в подкрепената от ЕС декларацията относно сексуалната ориентация и половата идентичност, подкрепена от 66 държави-членки на ООН,

     к)  призовава Генералния секретар на ООН да докладва пред Общото събрание на ООН на неговата 65-та сесия за спазването от страна на държавите-членки на забраната за изпълнение на смъртно наказание за малолетни и непълнолетни, включително с информация за броя на непълнолетните престъпници, осъдени в момента на смърт, както и броя на екзекутираните през последните пет години,

     л)  инициира, преди прегледа на Съвета на ООН по правата на човека през 2011 г., разисквания, които да подчертават взаимното допълване между Третия комитет, междуправителствен орган на ОС на ООН с универсално членство, и Съвета на ООН по правата на човека, състава на който е ограничен и чийто мандат е по-оперативен,

     м) призовава държавите-членки да преразгледат участието си в Конференцията за преглед на изпълнението на договореностите от Дърбан в Женева през април 2009 г. ако нарушението на всички четири „червени линии”, споменати в проекта за заключителен документ от 20 февруари 2009 г., бъде потвърдено в предварителните преговори за Конференцията;

     н)  насърчава и подпомага усилията за гарантиране на това, режимът на санкции на ООН, свързани с тероризма, да се основава на прозрачни и справедливи процедури, по-специално чрез въвеждането на ефективна процедура за уведомяване и чрез установяването на независимо съдебно разглеждане в съответствие със съдебната практиката на Съда на Европейските общности,

     о)  настоятелно приканва Съвета за сигурност на ООН и неговия Комитет срещу тероризма да си сътрудничат със съответните организации на ООН по правата на човека, за да наблюдават постоянно изпълнението на задълженията по международните права на човека, както и правото на бежанците и хуманитарното право,

п)  настоява всички членове на ООН да ратифицират Римския статут на Международния наказателен съд, като се започне с членовете на Съвета за сигурност и, предвид тазгодишната конференция за преглед на Международния наказателен съд, активно подкрепя усилията за постигане на споразумение относно липсващото все още определение на престъплението агресия и условията, при които съдът би могъл да упражнява своята правораздавателна компетентност съгласно предвиденото в член 5, параграф 2 от Римския статут,

     Реформата на ООН

     р)  насърчава продължаващия процес към постигане на последователност между напредъка, отбелязан на равнище на отделните държави в прилагането на реформите от инициативата „Да работим заедно” и различните бизнес практики, прилагани от централите на агенции и програми на ООН, които засега възпрепятстват по-тясното сътрудничество и координация на място,

     с)  развива координацията на ЕС, включително координация на донорите по отношение на агенциите на ООН, фондовете и програмите в централата, както и на равнище на отделните страни, включително чрез участие във ръководени от ООН фондове с много донори, както и включва агенциите и програмите на ООН към вече добре установения диалог със Секретариата на ООН,

     Околна среда

     т)  насърчава дебат на предстоящата конференция на ООН за изменението на климата (СОР15) в Копенхаген с цел постигане на консенсус и даване на тласък на приемането на ново международно споразумение относно изменението на климата за периода след 2012 г; в този контекст изцяло подкрепя един финансов и технологичен пакет, насочен към развиващите се страни с цел улесняване на одобрението им за ново, задължително споразумение;

     у)  подкрепя приемането на следващата сесия на ОС на ООН на една по-последователна структура за глобално екологично управление, както се препоръчва от Световната среща на министрите на околната среда, система за управление, която да е способна да се справи с огромните предизвикателства, които предстоят,

Глобално управление

     ф)  поема инициатива в текущия дебат по глобалното управление, включително икономическо и финансово управление за укрепване на мандатите и подобряване на практиките на МВФ и Световната банка, и същевременното съживяване на Икономическия и социален съвет,

     х)  използва предстоящите междуправителствени преговори относно реформата на Съвета за сигурност, основани на правилника за дейността на Общото събрание, като възможност за съсредоточаване върху допирни точки и постигане на видим напредък по отношение на изясняването на правомощията на Съвета за сигурност по отношение на другите органи на ООН, включването на нови постоянни и непостоянни членове – вероятно на временна основа - с цел подобряване на представителността и легитимността, както и преразглеждане на методите на работа на Съвета за сигурност,

     ц)  подчертава че отделно място на ЕС в Съвета за сигурност остава дългосрочна цел на Европейския съюз,

     Неразпространение и разоръжаване

ч)  работи за създаването на условия за успешното провеждане през 2010 г . на Конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, главно чрез одобряване и подкрепа на предложената Примерна конвенция по въпросите на ядрените оръжия; постигане на консенсус около предложения Договор за забрана на разпадащи се материали; стреми се към приемането от Конференцията по разоръжаването на съществена работна програма с цел този орган да стане по-оперативен; ангажира се многостранно и двустранно с държави-членки на ООН за възобновяване на ратификацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити и накрая, насърчава по-нататъшните усилия за започване на преговори за споразумение за договор за търговията с оръжие,

     Реформа в управлението

     ш) пълноценно използва финансовите си лостове в ООН за да гарантира, че бюджетът за 2010-2011 г. отговоря по-добре на оперативните нужди на тази организация, и предоставя на Генералния секретар по-голяма свобода на решаване при разпределянето на човешките ресурси в съответствие с тези нужди и в светлината на оперативните решения, взети от съответните органи на ООН, по-специално от Съвета за сигурност и Общото събрание,

     щ) в контекста на дискусиите около преразглеждането на таблиците за оценяване при разпределянето на разходите на Обединените нации, да се установи ясна връзка между представителността в рамките на различните органи на ООН и по-справедливо разпределяне на финансовата тежест,

     ю) развива по-тясно координирана политика за персонална на ЕС в ООН с оглед постигането на по-голяма прозрачност и ефективност в процедурите по набиране и с цел да се гарантира, че условията за набиране остават достатъчно привлекателни за гражданите на ЕС,

Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР)

      я) играе световна водеща роля за засилването на международните действия за изпълнение на обещаните ЦХР, предвид увеличаващите се доказателства, че светът изостава значително от обещаните ЦХР;

аа) подкрепя инициативата „Работна група по изоставането спрямо ЦХР” да наблюдава изпълнението на световните ангажименти за помощ, търговията, облекчаването на дълговете и достъп до основни лекарства и технологии;

аб) призовава за спешно свикване на конференция на ООН на високо равнище във връзка със световната финансова и икономическа криза и нейното отражение върху развитието, както беше договорено на Конференцията за финансиране за развитие през 2008 г. в Доха;

ав) продължава дискусиите по инициативата „Призив на бизнес лидерите за действие” и ангажиментите за финансиране и подкрепа на усилията за ЦХР, включително начинът, по който това може да бъде съпроводено с повишаване на отчетността на корпоративния сектор;

аг) застъпва се, успоредно с всички тези инициативи, за приобщаване към принципите, залегнали в Парижката декларация за ефективност на помощта и Плана за действие от Акра, с цел да се подобри качеството и предоставянето на помощ;

ад) използва 64-тата сесия на Общото събрание на ООН за докладване относно напредъка за постигане на показателите, определени в Плана за действие на ЕС по отношение на ЦХР;

aе) приканва Комисията да докладва за напредъка в прилагането на договорите за ЦХР и насърчава другите донори да доставят по-голяма част от своята помощ на дългосрочна и предвидима основа под формата на бюджетна подкрепа;

     Окончателни препоръки

     aж)           настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да изпълнят ангажимента си за ефективна многостранност чрез гарантиране на систематично и бързо ратифициране на всички конвенции и договори на ООН,

aз) подкрепя решението, взето от ОС на ООН в неговата гореспомената резолюция относно „Сътрудничество между Обединените нации и Междупарламентарния съюз” да се предвиди отделна точка във временния дневен ред за 65-тата сесия на ОС на ООН на сътрудничеството между Организацията на обединените нации, националните парламенти и Междупарламентарния съюз, при условие, че заглавието на точката споменава „регионалните парламентарни асамблеи”, и подтиква към разисквания за това как парламентаристите, националните парламенти и регионалните парламентарни асамблеи могат да играят по-активна роля в Обединените нации;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и, за сведение, на Комисията.

(1)

Приети текстове, P6_TA(2008)0339

(2)

Резолюция 63/24

(3)

Резолюция 63/75

(4)

Резолюция 63/87

(5)

Резолюция 63/88

(6)

Резолюция 63/168

(7)

Резолюция 63/190

(8)

Резолюция 63/185

(9)

Резолюция 63/191

(10)

Резолюция 63/239

(11)

Резолюция 63/245

(12)

Резолюция 63/260

(13)

Резолюция 63/261

(14)

Резолюция 63/264

(15)

Резолюция 63/266

(16)

Приети текстове, P6_TA(2009)0021

(17)

Приети текстове, P6_TA(2008)0639.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА (B6-0034/2009) (8.1.2009)

внесено съгласно член 114, параграф 1 от правилника

от Alexander Graf Lambsdorff от името на групата ALDE

относно приоритетите на Европейския Съюз във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН

Европейският парламент,

–    като взе предвид препоръката на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на Европейския съюз за 63-ата сесия на Общото събрание на ООН (2008/2111 (INI)),

–    като взе предвид приоритетите на ЕС във връзка с 63-ата сесия на Общото събрание на ООН,

–    като взе предвид своите резолюции от 29 януари 2004 г. относно отношенията между Европейския съюз и ООН(1), от 9 юни 2005 г. относно реформата на ООН(2) и от 29 септември 2005 г. относно резултата от световната среща на високо равнище на ООН на 14-16 септември 2005 г.(3),

–   като взе предвид член 114, параграф 3, и член 90 от своя правилник,

A. като има предвид, че външната политика на ЕС се основава на силна и безусловна подкрепа за принципа на ефективно многостранно сътрудничество, както е заложен в Хартата на ООН,

Б.  като има предвид, че ЕС е ключов политически и финансов партньор на ООН в борбата срещу бедността и за насърчаване на икономическото и социалното развитие, за осигуряване на колективна сигурност, включително защита на прехраната на застрашеното население, и за оказване на подкрепа за правата на човека в целия свят,

В.  като има предвид, че по отношение на постигането на Целите на хилядолетието за развитие усилията на ЕС служат като важен катализатор и като пример за другите донори, но че въпреки това, ако настоящите тенденции не се променят, ЕС ще изостане с 75 млрд. EUR от официално поетия си ангажимент в областта на развитието за периода до 2010 г.,

1.  отправя до Съвета следните препоръки:

     а)    призовава политическите приоритети на ЕС за следващата сесия на Общото събрание на ООН да се подложат на задълбочени, всеобхватни разисквания между Парламента, Съвета и Комисията;

     б)  счита, че официалната позиция на Съвета относно приоритетите за Общото събрание на ООН следва да се счита от постоянните представителства на държавите-членки на ЕС в Ню Йорк за обвързваща политическа платформа, която следва да се използва при преговорите с други страни;

     в)  призовава настоятелно Съвета и Комисията да проучат из основи последиците от Договора от Лисабон за представителството на ЕС в Организацията на обединените нации в бъдеще и призовава държавите-членки на ЕС да поемат ясен и безусловен ангажимент за гарантиране на съответстващата популярност и авторитет на ЕС в рамките на органите и форумите на ООН;

     г)  призовава държавите-членки на ЕС да продължат да участват в подготовката на Конференцията за преглед на изпълнението на договореностите от Дърбан, която ще се проведе през 2009 г., и да гарантират, че тази конференция предоставя възможност на всички заинтересовани страни да потвърдят своята решимост и да подновят своя ангажимент за борба с расизма, расовата и кастовата дискриминация, ксенофобията и всички други форми на нетърпимост, както и да приемат конкретни критерии с оглед на изкореняването на расизма, въз основа и при пълно зачитане на декларацията от Дърбан и програмата за действие;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията, както и на държавите-членки и на Организацията на обединените нации.

(1)

OВ C 96 E, 21.04.2004 г., стр.79.

(2)

Приети текстове, P6_TA(2005)0237.

(3)

Приети текстове, P6_TA(2005)0362.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (19.2.2009)

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за препоръка до Съвета относно приоритетите на Европейския съюз във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН

(2009/2000(INI))

Докладчик по становище: Glenys Kinnock

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР)

a)  да изиграе световна водеща роля за засилването на международните действия за изпълнение на обещаните ЦХР предвид увеличаващите се доказателства, че светът изостава значително от обещаните ЦХР и над един милиард души все още живеят в крайна бедност, над един милиард нямат достъп до питейна вода, ежедневно 6 000 души умират от СПИН, а 750 милиона възрастни не могат да четат;

б)  да приветства инициативата за свиканата през септември 2008 г. среща на високо равнище на ООН по въпросите на ЦХР;

в)  да приветства потвърдения на тази среща колективен ангажимент на ЕС за финансиране за 2010 и 2015 г., но да отбележи с особена загриженост, че някои държави-членки на ЕС не успяват да изпълнят поетите обещания и средният дял от БНД, заделян от държавите-членки за официална помощ за развитие, е спаднал от 2005 г. насам;

г)  да подкрепи инициативата т.нар. "Работна група по изоставането спрямо ЦХР", да наблюдава изпълнението на световните ангажименти за помощ, търговията, облекчаването на дълговете и достъпа до основни лекарства и технологии;

д)  да признае, че дълбоко вкоренените неравенства на възможностите, основаващи се на пол, богатство, етническа принадлежност и регион, забавят напредъка за постигане на ЦХР развитите и да се застъпи за това развитите и развиващите се страни партньори да се съсредоточат още повече върху социалната справедливост и да подобрят равенството, като определят „цели за равенство” и докладват за напредъка за намаляване на несправедливото разделение на жизнените възможности,

е)  да гарантира, че пред предизвикателствата на забавянето на икономиката в световен мащаб, световната хранителна криза и глобалното затопляне, Съветът се съсредоточава върху постигането на ЦХР и изпълнението на обещанията за финансиране;

ж) да подчертае, че в контекста на задълбочаваща се световна рецесия, развиващите се страни биха могли да се върнат с десетилетия назад в резултат на спада на цените на стоките, по-слабия приток на инвестиции, финансовата нестабилност и спада в паричните преводи; да признае още, че стойността на поетите от ЕС ангажименти за помощ ще спадне близо с 12 милиарда долара годишно, тъй като те се изразяват като процент от БВП на държавите-членки;

з)  да призове за провеждане на конференция на ООН на високо равнище във връзка със световната финансова и икономическа криза и нейното отражение върху развитието, както беше договорено на Конференцията за финансиране за развитие през 2008 г. в Доха;

и)  да приветства включването на ЦХР в дневния ред на Световния икономически форум в Давос, но да изрази своето разочарование, че в декларацията на Г20 почти не се споменават най-бедните страни в света, както и да изрази надежда, че развиващите се страни ще получат внимание на срещата на Г20, която предстои да се проведе през април 2009 г. и където ще се обсъжда реформата на международните финансови институции;

й)  да се продължат дискусиите по инициативата „Призив на бизнес лидерите за действие” и ангажиментите за финансиране и подкрепа на усилията за ЦХР, включително начинът, по който това може да се постигне чрез повишаване на отчетността на корпоративния сектор;

к)  да се застъпи, успоредно с всички тези инициативи, за приобщаване към Парижките принципи за ефективност на помощите и Плана за действие от Акра, с цел да се подобри качеството и доставянето на помощта;

л)  да използва 64-ата сесия на Общото събрание за докладване относно напредъка за постигане на показателите, определени в Плана за действие на ЕС по отношение на ЦХР;

м) да прикани Комисията да докладва за напредъка в прилагането на договорите за ЦХР и да насърчава другите донори да доставят повече помощ дългосрочно и предвидимо, под формата на бюджетна подкрепа,

н)  да съобщи най-категорично на европейската общественост последиците от неуспеха в постигането на ЦХР, не само за непосредствено засегнатите, но и за бъдещото благоденствие, стабилност и сигурност в международен план.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Jas Gawronski, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Janusz Onyszkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Marie Anne Isler Béguin, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Jules Maaten, Alexandru Nazare, Csaba Sándor Tabajdi

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mieczysław Edmund Janowski, Robert Sturdy, Ewa Tomaszewska

Правна информация - Политика за поверителност