Postup : 2009/2000(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0132/2009

Předložené texty :

A6-0132/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/03/2009 - 4.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0150

ZPRÁVA     
PDF 172kWORD 119k
13. 3. 2009
PE 419.867v02-00 A6-0132/2009

s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se priorit EU pro 64. zasedání Valného shromáždění OSN

(2009/2000(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ
 NÁVRH DOPORUČENÍ (B6-0034/2009),
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

týkajícího se priorit EU pro 64. zasedání Valného shromáždění OSN

(2009/2000(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE a který se týká priorit Evropské unie pro 64. zasedání Valného shromáždění OSN (B6‑0034/2009),

–   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 9. července 2008 týkající se priorit EU pro 63. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(1),

–   s ohledem na priority EU pro 63. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, které schválila Rada dne 16. června 2008 (9978/08),

–   s ohledem na 63. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, zejména na následující rezoluce tohoto orgánu: „Spolupráce mezi OSN a Meziparlamentní unií“(2), „Úmluva o zákazu použití jaderných zbraní“(3), „Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek“(4), „Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění bakteriologických (biologických) a toxických zbraní a o jejich likvidaci“(5), „Moratorium na používání trestu smrti“(6), „Stav lidských práv v Korejské lidově demokratické republice“(7), „Ochrana lidských práv a základních svobod při boji proti terorismu“(8), „Stav lidských práv v Íránské islámské republice“(9), „Deklarace z Dohá o financování rozvoje: závěrečný dokument z následné mezinárodní konference o financování rozvoje k přezkumu uplatňování konsenzu z Monterrey“(10), „Stav lidských práv v Myanmaru/Barmě“(11), „Činnosti související s rozvojem“(12), „Posílení Odboru pro politické otázky“(13), „Programový rozpočet na dvouleté období 2008–2009“(14) a „Návrh hlavních bodů programového rozpočtu na dvouleté období 2010–2011“(15),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2009 o vývoji Rady OSN pro lidská práva, včetně úlohy EU(16),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o perspektivách rozvoje, pokud jde o upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu(17),

–   s ohledem na čl. 114 odst. 3 a článek 90 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A6-0132/2009),

A. vzhledem k tomu, že po čtyřech letech by členským zemím OSN měl být připomenut jejich závazek splnit ambiciózní cíle, které byly stanoveny v závěrečném dokumentu ze světového summitu, jenž se konal v roce 2005,

B.  vzhledem k tomu, že pouze pomocí globálního, účinného a inkluzivního mnohostranného systému lze řešit početné a vzájemně propojené náročné úkoly a hrozby, s nimiž se potýkají jednotlivé národy, společnosti a občané, k nimž patří ohrožení míru, stability a bezpečnosti osob, úkoly spojené s chudobou, změnou klimatu a zabezpečením dodávek energie a dopady globální hospodářské a finanční krize,

C. vzhledem k tomu, že Valné shromáždění na svém 63. zasedání přijalo důležitá rozhodnutí týkající se řady bodů k programu reformy, k nimž patří například lepší řízení lidských zdrojů a lepší organizace soudnictví, částečné posílení Odboru pro politické otázky a zahájení mezivládních jednání o reformě Rady bezpečnosti,

D. vzhledem k tomu, že na návrh svého 3. výboru přijalo Valné shromáždění několik významných rezolucí o celé řadě různých otázek z oblasti lidských práv a sociální a humanitární problematiky, včetně tří rezolucí o konkrétních zemích a opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

E.  vzhledem k tomu, že díky iniciativě „Delivering as One“ a práci dvou zprostředkovatelů bylo, věcně vzato, dosaženo hmatatelného pokroku při provádění reforem soudržnosti celého systému OSN; vzhledem k tomu, že je zapotřebí upevnit úspěchy a pokročit dále v oblastech vytyčených na 63. zasedání Valného shromáždění OSN,

F.  vzhledem k tomu, že neúspěch reforem takových orgánů, jako je Rada bezpečnosti OSN a Hospodářská a sociální rada (ECOSOC), by mohl vést ke snahám neformálních seskupení, například skupin G8 či G20, prosadit se na jejich místo v globálních institucionálních jednáních,

G. vzhledem k tomu, že Evropská unie musí prosazovat hodnoty, o kterých je přesvědčena, že jsou univerzální, a přitom se snažit předcházet polarizaci postojů,

H. vzhledem k tomu, že spolupráce mezi Sekretariátem OSN a orgány EU nebyla nikdy tak těsná jako nyní a že se v této spolupráci odrážejí sdílené hodnoty, cíle a zájmy obou organizací,

I.   vzhledem k tomu, že je nezbytné dále posilovat operační kapacity Organizace spojených národů potřebné k zajišťování míru a bezpečnosti, a vzhledem k tomu, že spolupráce EU a OSN při udržování míru je základem míru a bezpečnosti ve světě,

J.   vzhledem k tomu, že roste počet obětí z řad příslušníků mírových sil OSN a že je třeba přijmout veškerá možná opatření na ochranu těchto pracovníků,

K. vzhledem k tomu, že EU a USA jsou strategickými partnery a v zájmu obou těchto stran je společně na základě mezinárodního práva a pomocí multilaterálních institucí, zejména OSN, čelit hrozbám a náročným úkolům, s nimiž se v nové situaci ve světě potýkají; vzhledem k tomu, že z prohlášení nového stálého zástupce USA při Organizaci spojených národů lze vyčíst obnovený závazek konstruktivně se zapojit do činnosti OSN,

L.  vzhledem k tomu, že Evropská unie ve svém prohlášení určeném pro Radu OSN pro lidská práva (HRC) ze dne 19. září 2008 uvedla, že čtyři prvky (tzv. „red lines“) obsažené v závěrečném dokumentu hodnotící konference v Durbanu jsou nepřijatelné, a to: 1) zvláštní zdůrazňování jednoho regionu na světě; 2) znovuotevření deklarace z Durbanu přijaté v roce 2001 tím, že se doplňuje o zákaz „hanobení náboženství“, jehož cílem je omezit svobodu projevu a zavést cenzuru, jíž se vyznačují islámské zákony proti rouhačství; 3) určování pořadí důležitosti jednotlivých obětí a 4) politizace nebo polarizace diskuse,

M. vzhledem k tomu, že prohlubující se celosvětová recese by pro rozvojové země mohla znamenat návrat o desetiletí zpět do minulosti v důsledku pádu cen komodit, nižších toků investic, finanční nestability a poklesu přílivu prostředků ze zahraničí a že hodnota platných závazků EU v oblasti pomoci bude klesat ročně o zhruba 12 miliard USD, neboť jsou vyčísleny v procentech HDP členských států,

1.  doporučuje Radě následující:

     EUOSN

     a)  profilovat se v systému OSN jako neutrální prostředník mezi zájmy a hodnotami různých členských seskupení s cílem prosazovat vzájemné porozumění a větší soudržnost, pokud jde o tři úzce spojené pilíře, na nichž OSN stojí, totiž mír a bezpečnost, hospodářský a sociální rozvoj a lidská práva;

b)  společně s Komisí zajistit, aby otázky související s multilaterálním programem byly řešeny systematicky v rámci dvoustranných dialogů, které EU a členské státy EU vedou s ostatními zeměmi a regionálními seskupeními;

c)  společně s novou vládou USA pečlivě prozkoumat, jak je možné posílit spolupráci obou partnerů, aby přispívala k jejich společným prioritám v OSN;

     Mírbezpečnost

     d)  podporovat diskusi zahájenou generálním tajemníkem OSN o uplatňování zásady „povinnost chránit“ (Responsibility to Protect, R2P) tak, aby bylo možné dosáhnout výraznější shody ohledně tohoto základního kamene doktríny OSN a přistupovat k němu operativněji, ovšem nepodlehnout přitom tendencím k zúžení jejího rozsahu;

e)  zajistit, aby preventivní povaha zásady R2P byla v průběhu výše zmíněné diskuse náležitým způsobem zdůrazňována a aby byla věnována dostatečná pozornost pomoci zranitelným a nestabilním zemím při rozvoji jejich schopnosti plnit takovou povinnost, a to s konkrétním zaměřením na regionální subjekty, které se v nestabilních situacích jeví jako nejefektivnější partneři;

f)  zabezpečit uplatňování zásady R2P v krizových situacích, kdy dotčený stát není schopen chránit své obyvatele před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti;

g)  vybízet Africkou unii k důkladnějšímu rozvoji jejích schopností zvládat krize, a vyzvat jak EU, tak i subjekty OSN k podpoře tohoto úsilí a k prohloubení spolupráce s Africkou unií při zajišťování míru a bezpečnosti na africkém kontinentu;

h)  naléhat na členské státy EU, aby vynaložily veškeré úsilí k uzavření jednání o Všeobecné úmluvě o mezinárodním terorismu;

Lidská práva

     i)   jasně se ve všech rezolucích, které Valné shromáždění OSN projednává a přijímá, přihlásit k zásadám mezinárodního humanitárního práva, a jednoznačně odsoudit všechny případy porušování tohoto práva, především s ohledem na bezpečnost a ochranu pracovníků OSN a jiných humanitárních pracovníků;

     j)   oslovit jiná regionální seskupení za účelem prosazení větší informovanosti a hlubšího porozumění, pokud jde o zásady stanovené v prohlášení o sexuální orientaci a pohlavní identitě, k němuž se přihlásila EU stejně jako 66 členských států OSN;

     k)  vyzvat generálního tajemníka OSN, aby na 65. zasedání Valného shromáždění OSN předložil zprávu o tom, zda členské státy neporušují zákaz ukládání trestu smrti mladistvým, a aby do své zprávy začlenil informace o počtu mladistvých pachatelů odsouzených k trestu smrti i o počtu takových trestů, které byly vykonány v posledních pěti letech;

     l)   vyvolat – dříve, než bude v roce 2011 proveden přezkum Rady pro lidská práva – diskusi, která by zdůraznila způsob, že 3. výbor, tj. mezivládní orgán Valného shromáždění OSN s univerzálním členstvím, se vzájemně doplňuje s Radou pro lidská práva, v níž je členství omezené a která plní operativnější funkci;

     m) vyzvat členské státy, aby znovu zvážily svou účast na hodnotící konferencí výsledků z Durbanu, která se bude konat v Ženevě v dubnu 2009, pokud se v rámci následných jednání předcházejících této konferenci potvrdí, že došlo k porušení všech čtyřech pravidel (tzv. „red lines“) uvedených v závěrečném dokumentu ze dne 20. února 2009;

     n)  prosazovat a podporovat snahy o zajištění transparentních a spravedlivých postupů, které se vztahují na systém sankcí uplatňovaných OSN v souvislosti s terorismem, a to především zavedením účinného oznamovacího postupu a nezávislého soudního přezkumu v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora;

     o)  naléhat na Radu bezpečnosti a její Protiteroristický výbor, aby spolupracovaly s příslušnými orgány OSN pro lidská práva a na základě této spolupráce soustavně sledovaly, zda jsou dodržovány povinnosti vyplývající z právních předpisů, které upravují problematiku lidských práv, uprchlíků a humanitární otázky;

p)  naléhat na všechny členy OSN – členy Rady bezpečnosti počínaje – aby ratifikovaly Římský statut Mezinárodního trestního soudu, a vzhledem k letošní hodnotící konferenci věnované Mezinárodnímu trestnímu soudu aktivně podporovat úsilí o dosažení shody ohledně stále nedořešené definice zločinu agrese a podmínek, za nichž by Mezinárodní trestní soud mohl vykonávat své soudní pravomoci, jak stanoví článek 5.2 Římského statutu;

     Reforma OSN

     q)  povzbudit probíhající proces zaměřený na dosažení spojitosti mezi pokrokem jednotlivých zemí při provádění reformy podle zásady „Delivering as One“ a mezi různými pracovními postupy uplatňovanými ze strany vedení agentur a programů OSN, které dosud bránily v užší spolupráci a v koordinaci v postižených místech;

     r)   rozvinout koordinaci mezi činnostmi EU, včetně její dárcovské pomoci, a činnostmi agentur, fondů a programů OSN vyvíjenými jak ze strany jejich vedení, tak v jednotlivých zemích, a docílit této koordinace i prostřednictvím účasti ve fondech s větším počtem dárců, které zaštiťuje OSN, a zapojit do úspěšně probíhajícího dialogu se Sekretariátem OSN rovněž agentury a programy OSN;

     Životní prostředí

     s)  prosazovat diskusi o nadcházející konferenci OSN o změně klimatu (15. konference smluvních stran), která se uskuteční v Kodani, za účelem dosažení shody ohledně nové mezinárodní dohody o změně klimatu na období po roce 2012 a vytvoření potřebné dynamiky k jejímu přijetí; shromažďovat v této souvislosti podporu pro soubor finančních a technických opatření určený rozvíjejícím se zemím, který jim má pomoci k podpoře nové závazné dohody;

     t)   podporovat soudržnější strukturu globálního řízení životního prostředí, která má být přijata příštím Valným shromážděním OSN, tak, jak ji prosazovalo globální ministerské fórum o životním prostředí, a jež představuje systém řízení schopný čelit příštím velmi obtížným úkolům;

Globální řízení

     v)  ujmout se vedení v probíhající debatě o globálním řízení, a tedy i o hospodářském a finančním řízení, za účelem posílení mandátů a zdokonalení postupů MMF a Světové banky a současně i k oživení Hospodářské a sociální rady;

     w) využít nadcházejících mezivládních jednání o reformě Rady bezpečnosti, která vychází z jednacího řádu Valného shromáždění, jako příležitosti zaměřit se na společné body a učinit znatelný pokrok, pokud jde o objasňování pravomocí Rady bezpečnosti ve vztahu k ostatním orgánům OSN, o přijímání – případně dočasné – nových stálých a nestálých členů, které by zlepšilo reprezentativnost a legitimitu Rady bezpečnosti, a o revidování pracovních metod Rady bezpečnosti;

     x)  podtrhnout skutečnost, že získání statutu člena Rady bezpečnosti je stále dlouhodobým cílem Evropské unie;

     Nešíření zbraníodzbrojení

y)  podporovat podmínky pro úspěšný průběh hodnotící konference o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní, která se bude konat v roce 2010, a to zejména schvalováním a prosazováním navrhované vzorové úmluvy o jaderných zbraních; docílit dohody v souvislosti se smlouvou o zákazu používání štěpných materiálů; usilovat o to, aby konference o odzbrojení přijala věcný pracovní program, a mohla tedy jako orgán řádně fungovat; navázat s členskými státy OSN vícestranný i dvoustranný dialog s cílem obnovit úsilí o ratifikaci Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek; a konečně povzbudit další úsilí, které by vedlo k zahájení jednání o smlouvě o obchodování se zbraněmi;

     Reforma řízení

     z)  plně využít svůj finanční vliv v OSN s cílem zajistit, aby bylo z rozpočtu na období 2010–2011 věnováno více prostředků na naléhavé operativní požadavky této organizace a aby generální tajemník OSN získal větší volnost při přidělování lidských zdrojů podle vlastního uvážení, podle těchto požadavků a ve světle operativních rozhodnutí příslušných orgánů OSN, zejména Rady bezpečnosti a Valného shromáždění OSN;

     aa) v souvislosti s diskusemi o přezkumu hodnotících měřítek užívaných pro racionální rozdělování výdajů OSN stanovit jasnou vazbu mezi lepším zastoupením v různých orgánech OSN a spravedlivějším podílem na finanční zátěži;

     ab) vypracovat koordinovanější personální politiku pro zaměstnance EU v OSN s cílem zabezpečit transparentnější a účinnější přijímací postupy a zajistit, aby podmínky přijímání pracovníků byly pro občany EU stále dostatečně atraktivní;

Rozvojové cíle tisíciletí

      ac)            hrát v globálním měřítku hlavní úlohu při snaze rozproudit mezinárodní úsilí o splnění závazků rozvojových cílů tisíciletí vzhledem k tomu, že je stále zřetelnější, že se světu z velké míry nedaří plnit sliby učiněné v souvislosti s rozvojovými cíli tisíciletí;

ad) podporovat iniciativu na zřízení pracovní skupiny v oblasti rozvojových cílů tisíciletí pro překonání rozdílů za účelem sledování globálních závazků v oblasti rozvojové spolupráce, obchodu, snižování zadluženosti a přístupu k základním lékům a technologiím;

ae) požádat o neodkladné svolání konference OSN na vysoké úrovni o světové finanční a hospodářské krizi a jejích dopadech na rozvoj, což bylo dohodnuto na konferenci o financování rozvoje, která se konala v roce 2008 v Dohá;

af) pokračovat v diskusích o výzvě podnikatelů k činnosti a v závazcích financovat a podporovat úsilí o splnění RCT, včetně snahy zvýšit odpovědnost podnikatelského sektoru;

ag) prosazovat spolu se všemi těmito iniciativami závazek k zásadám efektivnosti obsažených v Pařížské deklaraci o účinnosti pomoci a akčního programu z Akkry, v zájmu zlepšení poskytování pomoci a její kvality;

ah) využít příležitosti 64. zasedání Valného shromáždění OSN k informování o pokroku, jehož bylo dosaženo při plnění orientačních cílů akčního programu EU v oblasti rozvojových cílů tisíciletí;

ai) vyzvat Komisi, aby podala zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo při provádění smluv v v rámci rozvojových cílů tisíciletí, a povzbudila ostatní dárce, aby poskytovali větší část pomoci dlouhodobě a předvídatelným způsobem, a to ve formě rozpočtové podpory;

     Závěrečná doporučení

     aj) naléhat na členské státy EU, aby navázaly na svůj závazek budovat účinný multilateralismus zajištěním systematické a rychlé ratifikace všech úmluv a smluv OSN;

ak) podporovat rozhodnutí, které Valné shromáždění OSN přijalo ve své rezoluci o spolupráci mezi Organizací spojených národů a Meziparlamentní unií a podle něhož má v úmyslu zařadit do prozatímního programu 65. zasedání Valného shromáždění OSN zvláštní bod věnovaný spolupráci mezi Organizací spojených národů, národními parlamenty a Meziparlamentní unií za předpokladu, že v názvu tohoto bodu bude rovněž zmínka o „regionálních parlamentních shromážděních“, a prosazovat diskusi o tom, jak mohou poslanci, národní parlamenty a regionální parlamentní shromáždění hrát v rámci OSN aktivnější úlohu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi.

(1)

Přijaté texty, P6_TA(2008)0339

(2)

A/RES/63/24.

(3)

A/RES/63/75.

(4)

A/RES/63/87.

(5)

A/RES/63/88.

(6)

A/RES/63/168.

(7)

A/RES/63/190.

(8)

A/RES/63/185.

(9)

A/RES/63/191.

(10)

A/RES/63/239.

(11)

A/RES/63/245.

(12)

A/RES/63/260.

(13)

A/RES/63/261.

(14)

A/RES/63/264.

(15)

A/RES/63/266.

(16)

Přijaté texty, P6_TA(2009)0021.

(17)

Přijaté texty, P6_TA(2008)0639.


NÁVRH DOPORUČENÍ (B6-0034/2009), (8. 1. 2009)

který podle čl. 114 odst. 1 jednacího řádu

předkládá Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE,

o prioritách Evropské unie pro 64. zasedání Valného shromáždění OSN

Evropský parlament,

–    s ohledem na doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se priorit Evropské unie pro 63. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2008/2111(INI)),

–    s ohledem na priority EU pro 63. Valné shromáždění OSN,

–    s ohledem na svá usnesení ze dne 29. ledna 2004 o vztazích mezi Evropskou unií a Organizací spojených národů(1), ze dne 9. června 2005 o reformě OSN(2) a ze dne 29. září 2005 o výsledku jednání světového summitu Organizace spojených národů ve dnech 14.–16. září 2005(3),

–   s ohledem na čl. 114 odst. 3 a článek 90 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že zahraniční politika EU je založena na silné a jednoznačné podpoře účinného multilateralismu zakotveného v Chartě Organizace spojených národů,

B.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je klíčovým politickým a finančním partnerem OSN v boji proti chudobě a při podpoře hospodářského a sociálního rozvoje, zajišťování kolektivní bezpečnosti, včetně ochrany ohrožených skupin obyvatelstva, a dodržování lidských práv na celém světě,

C. vzhledem k tomu, že v oblasti dosahování rozvojových cílů tisíciletí je úsilí EU důležitým katalyzátorem a příkladem pro ostatní dárce, avšak nezmění-li se současné trendy, EU do roku 2010 vydá na plnění oficiálních závazků v oblasti rozvojové pomoci o 75 miliard EUR méně, než si předsevzala,

1.  doporučuje Radě následující:

     a)    vyzývá k tomu, aby se politické priority EU pro příští zasedání Valného shromáždění OSN staly předmětem hloubkové a podrobné diskuse mezi Parlamentem, Radou a Komisí,

     b)  domnívá se, že formální postoj Rady k prioritám Valného shromáždění OSN by měla stálá zastoupení členských států EU v New Yorku považovat za závaznou politickou platformu, z níž se bude vycházet při jednáních s dalšími zeměmi,

     c)  důrazně vyzývá Radu a Komisi, aby podrobně prostudovaly důsledky, které bude mít v budoucnosti Lisabonská smlouva pro zastoupení EU při OSN, a vyzývá členské státy EU, aby se jednoznačně a zřetelně zavázaly, že zajistí, aby Unie byla patřičně viditelná a uznávaná v rámci orgánů OSN a jejích fór,

     d)  vyzývá všechny členské státy EU, aby se nadále podílely na přípravách hodnotící konference výsledků z Durbanu, jež proběhne v roce 2009, a aby zajistily, že tato konference bude pro všechny zúčastněné strany příležitostí potvrdit své odhodlání a závazky v oblasti boje proti rasismu, rasové diskriminaci, diskriminaci na základě společenského postavení, xenofobii a všem ostatním projevům netolerance a přijmout konkrétní měřítka pro vymýcení rasismu na základě deklarace a akčního programu z Durbanu, jež budou plně respektovat,

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto doporučení předal Radě a pro informaci Komisi, členským státům a Organizaci spojených národů.

(1)

Úř. věst. C 96 E, 21.4.2004, s. 79

(2)

Přijaté texty, P6_TA(2005)0237.

(3)

Přijaté texty, P6_TA(2005)0362.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (19. 2. 2009)

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se priorit EU pro 64. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

(2009/2000(INI))

Navrhovatelka:Glenys Kinnock

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Rozvojové cíle tisíciletí

a)   hrát v globálním měřítku hlavní úlohu při snaze rozproudit mezinárodní úsilí o splnění závazků rozvojových cílů tisíciletí vzhledem k tomu, že je stále zřejmější, že se světu z velké míry nedaří plnit sliby učiněné v souvislosti s rozvojovými cíli tisíciletí a vzhledem k tomu, že více než miliarda lidí stále žije v extrémní chudobě, více než miliarda lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě, 6 000 lidí umírá každý den na AIDS a 750 milionů dospělých je negramotných,

b)   uvítat iniciativu svolat na září 2008 schůzku OSN na vysoké úrovni, zabývající se RCT;

c)   uvítat skutečnost, že na této schůzce došlo ke znovupotvrzení kolektivních finančních závazků EU na roky 2010 a 2015, avšak vyjádřit mimořádné znepokojení, že se některým členským státům EU se nedaří plnit své závazky a že průměrný podíl hrubého národního důchodu, který členské státy odvádějí na oficiální rozvojovou pomoc, v průměru od roku 2005 klesá;

d)   podpořit iniciativu na zřízení „pracovní skupiny pro překonání nedostatků při plnění RCT“ za účelem sledování globálních závazků v oblasti pomoci obchodu, snižování zadluženosti a přístupu k základním lékům a technologii;

e)   uznat, že hluboko zakořeněná nerovnost příležitostí v závislosti na pohlaví, bohatství, etnickém původu a regionu brzdí pokrok při plnění RCT; vyslovit se pro to, aby vyspělé a rozvojové partnerské země intenzivněji zaměřily na sociální spravedlnost a větší rovnost zlepšování stanovením „cílů rovnosti“ a podáváním zpráv o pokroku ve snižování nespravedlivých rozdílů v příležitostech, které život přináší;

f).   zajistit, aby se v kontextu globálního zpomalení ekonomiky, globální potravinové krize a globálního oteplování Rada zaměřila na splnění RCT a dodržení finančních příslibů;

g).  zdůraznit, že prohlubující se globální recese by pro rozvojové země mohla znamenat návrat o desetiletí zpět do minulosti v důsledku pádu cen komodit, nižších toků investic, finanční nestability a poklesu přílivu prostředků ze zahraničí; dále uznat, že hodnota platných závazků EU v oblasti pomoci bude klesat ročně o zhruba 12 miliard USD, neboť jsou vyčísleny v procentech HDP členských států;

h)   požádat o neodkladné svolání konference OSN na vysoké úrovni o světové finanční a ekonomické krizi a jejích dopadech na rozvoj, na níž se dohodla konference o financování rozvoje, která se konala v roce 2008 v katarském Dohá;

i)    uvítat zařazení RCT na pořad jednání Světového ekonomického fóra v Davosu, ale vyjádřit zklamání, že státy G20 se ve svém prohlášení téměř vůbec nezmínily o nejchudších zemích světa, a doufá, že rozvojové země dostanou příležitost vyjádřit se na zasedání G20, které se má konat v dubnu 2009 a na němž se bude projednávat reforma mezinárodních finančních institucí;

j)    pokračovat v diskuzích o podnikatelském plánu vybízení k činnosti a v závazcích financovat a podporovat úsilí o splnění RCT, včetně snahy zvýšit odpovědnost podnikatelského sektoru;

k)   prosazovat spolu se všemi těmito iniciativami podpis pařížských zásad efektivnosti pomoci a akčního programu z Akkry, v zájmu zlepšení kvality a poskytování pomoci;

l)    využít příležitosti konání 64. Valného shromáždění k informování o pokroku, jehož bylo dosaženo při plnění orientačních cílů akčního programu EU v oblasti RCT;

m)  vyzvat Komisi, aby podala zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo při provádění RCT smluv, a povzbudila ostatní dárce, aby poskytovali větší část pomoci dlouhodobým a předvídatelným způsobem, a to ve formě rozpočtové podpory;

n)   co nejpřesvědčivějším způsobem seznámit evropskou veřejnost s důsledky nesplnění RCT nejen pro ty, kteří by jimi byli bezprostředně postiženi, ale také pro budoucí mezinárodní prosperitu, stabilitu a bezpečnost.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

9.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

45

1

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Jas Gawronski, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Janusz Onyszkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Marie Anne Isler Béguin, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Jules Maaten, Alexandru Nazare, Csaba Sándor Tabajdi

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Mieczysław Edmund Janowski, Robert Sturdy, Ewa Tomaszewska

Právní upozornění - Ochrana soukromí