Procedure : 2009/2000(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0132/2009

Indgivne tekster :

A6-0132/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/03/2009 - 4.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0150

BETÆNKNING     
PDF 154kWORD 97k
13.3.2009
PE 419.867v02-00 A6-0132/2009

med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling

(2009/2000(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET
 UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

om Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling

(2009/2000(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen om Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling (B6‑0034/2009),

 der henviser til Europa-Parlamentets henstilling af 9. juli 2008 til Rådet om EU's prioriteringer for FN's Generalforsamlings 63. samling(1),

 der henviser til EU's prioriteringer for FN's 63. Generalforsamling vedtaget af Rådet den 16. juni 2008 (9978/08),

 der henviser til FN's 63. Generalforsamling, og navnlig FN's resolutioner om "samarbejde mellem De Forenede Nationer og Den Interparlamentariske Union"(2), "konvention om forbud mod brug af kernevåben"(3), "traktaten om et fuldstændigt forbud mod atomprøvesprængninger"(4), "konvention om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse "(5), "moratorium for anvendelse af dødsstraf"(6), "menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea"(7), "beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme"(8), "menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran"(9), "Dohaerklæringen om udviklingsfinansiering: slutdokumentet til den internationale opfølgningskonference til revision af gennemførelsen af Monterreykonsensussen om udviklingsfinansiering"(10), "menneskerettighedssituationen i Myanmar"(11), "Udviklingsrelaterede aktiviteter"(12), "styrkelse af Departementet for Politiske Anliggender"(13), "budget for perioden 2008–2009"(14) og "foreslået budgetramme for perioden 2010–2011"(15),

 der henviser til sin beslutning af 14. januar 2009 om udvikling af FN's Menneskerettighedsråd, herunder EU's rolle(16),

 der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om udviklingsperspektiver for freds- og nationsopbygning efter konflikter(17),

 der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 90,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A6‑0132/2009),

A. der henviser til, at FN's medlemmer fire år frem i tiden bør mindes om deres forpligtelse til at nå de ambitiøse mål, der er fastsat i slutdokumentet fra verdenstopmødet i 2005,

B. der henviser til, at kun et globalt, effektivt og inkluderende system kan imødegå de talrige og indbyrdes forbundne udfordringer og trusler, som nationer, samfund og borgere står over for, som f.eks. trusler mod fred, stabilitet og menneskers sikkerhed samt udfordringer i forbindelse med fattigdom, klimaændringer og konsekvenserne af den globale økonomiske og finansielle krise,

C. der henviser til, at FN's 63. Generalforsamling vedtog vigtige beslutninger om en række emner med tilknytning til reformdagsordenen, herunder forbedringer i forbindelse med forvaltningen af menneskelige ressourcer og af retsvæsenet, en delvis styrkelse af Departementet for Politiske Anliggender og igangsættelsen af forhandlinger mellem regeringerne om en reform af FN’s Sikkerhedsråd,

D. der henviser til, at FN's Generalforsamling, på forslag af det tredje udvalg, vedtog et sæt vigtige resolutioner om en lang række forhold vedrørende menneskerettigheder samt sociale og humanitære anliggender, herunder tre landeresolutioner og den valgfrie protokol til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

E. der henviser til, at der, takket være Delivering as One-initiativet og to formidleres arbejde, er gjort mærkbare fremskridt i forbindelse med FN's System-Wide Coherence-reformer; der henviser til, at det er nødvendigt at konsolidere de opnåede resultater og gøre yderligere fremskridt på de områder, der angives af FN's 63. Generalforsamling,

F. der henviser til, at der kan opstå uformelle grupperinger såsom G8 eller G20 som erstatning for globale institutionelle ordninger, hvis det ikke lykkes at reformere organer som FN's Sikkerhedsråd og FN's Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC),

G. der henviser til, at EU skal fremme de værdier, som ifølge den er universelle, og samtidig gøre en indsats for at undgå polariserede holdninger,

H. der henviser til, at samarbejdet mellem FN's Generalforsamling og EU-institutionerne på den anden side aldrig har været så tæt, og at det afspejler de to organisationers fælles værdier, mål og interesser,

I. der henviser til, at det er nødvendigt at styrke FN's operationelle kapacitet i forbindelse med freds- og sikkerhedsaktiviteter yderligere, og at det fredsbevarende samarbejde mellem EU og FN udgør en hjørnesten i den globale fred og sikkerhed,

J. der henviser til det stigende dødstal blandt medlemmer af FN's fredsbevarende styrker og til, at der bør træffes alle former for mulige foranstaltninger med henblik på at beskytte disse styrker,

K. der henviser til, at EU og USA er strategiske partnere, og at det er i deres fælles interesse sammen at konfrontere fælles trusler og udfordringer i det nye globale scenarie på grundlag af folkeretten og multilaterale institutioner, navnlig FN; der henviser til, at erklæringen fra USA's nye faste repræsentant til De Forenede Nationer lader til at indikere et fornyet engagement i retning af et konstruktivt bidrag til De Forenede Nationer,

L. der henviser til, at EU i sin udtalelse til FN's Menneskerettighedsråd af 19. september 2008 antydede, at følgende fire elementer af slutdokumentet fra Durban-revisionskonferencen ikke kunne accepteres (de såkaldte "EU red lines"): 1) fremhævelse af en region frem for andre af verdens regioner; 2) genåbning af Durban-erklæringen fra 2001 ved indsættelse af et forbud imod religionskrænkelser med henblik på at begrænse ytringsfriheden og håndhæve den censur, der præger islamiske love imod blasfemi; 3) udarbejdelse af en prioritetsorden for fanger; og 4) politisering og polarisering af debatten;

M. der henviser til, at udviklingslandene som et led i den tiltagende globale økonomiske lavkonjunktur risikerer at blive sat flere årtier tilbage i deres udvikling som følge af faldende råvarepriser, færre investeringer, manglende finansiel stabilitet og færre pengeoverførsler fra udvandrere; der henviser til, at værdien af det støttebeløb, som EU allerede har givet tilsagn om, vil falde med næsten 12.000 mio. USD årligt, eftersom det udtrykkes som en procentsats af medlemsstaternes BNI,

1. henstiller til Rådet:

     EU i FN

(a)  at beskytte sig selv i De Forenede Nationers system som en ærlig mægler mellem de forskellige medlemsgruppers interesser og værdier for at fremme fælles forståelse og større samhørighed omkring de tre tæt forbundne søjler, som FN bygger på: fred og sikkerhed, økonomisk og social udvikling og menneskerettigheder,

(b)  i samarbejde med Kommissionen at sikre, at anliggender med tilknytning til den multilaterale dagsorden behandles systematisk i de bilaterale dialoger, der afholdes af EU og EU-medlemsstaterne sammen med andre lande og regionale grupper,

(c)  sammen med den nye amerikanske regering at foretage en nøje undersøgelse af mulighederne for at styrke begge parters samarbejde til støtte for deres fælles prioriteter i De Forenede Nationer,

     Fred og sikkerhed

(d)  at bidrage til den debat, der blev indledt af FN's generalsekretær om gennemførelsen af princippet om beskyttelsesansvar med henblik på at opnå en styrket konsensus om, og udvikle en mere operationel tilgang til, denne grundsten i FN's doktrin, samtidig med at fristelsen til at begrænse dens anvendelsesområde modstås,

(e)  at sikre, at beskyttelsesansvarets forbyggende karakter fremhæves tilstrækkeligt i ovennævnte debat, og at der sættes tilstrækkeligt fokus på at hjælpe sårbare og ustabile lande med at udvikle kapaciteten til at løfte et sådant ansvar, idet der navnlig fokuseres på regionale aktører som de mest effektive samtalepartnere i ustabile situationer,

(f)  at sikre, at princippet om beskyttelsesansvar anvendes i krisesituationer, hvor den pågældende stat ikke formår at beskytte sin befolkning mod folkedrab, krigsforbrydelser, etnisk udrensning og forbrydelser mod menneskeheden,

(g)  at opmuntre Den Afrikanske Union til at fortsætte udviklingen af sin civile krisestyring og opfordre såvel EU- som FN-aktører til at støtte disse bestræbelser og uddybe samarbejdet med Den Afrikanske Union med henblik på at skabe fred og sikkerhed på det afrikanske kontinent,

(h)  at opfordre EU-medlemsstaterne indtrængende til at gøre den nødvendige indsats for at afslutte forhandlingerne om den globale konvention om international terrorisme,

Menneskerettigheder

(i)  klart at opretholde grundprincipperne fra den humanitære folkeret i alle resolutioner, der drøftes og vedtages af FN's Generalforsamling, og utvetydigt at fordømme enhver overtrædelse heraf, særligt i forbindelse med FN-arbejdere og andre humanitære arbejderes sikkerhed og tryghed,

(j)  at nå ud til andre regionale grupper med henblik på at fremme opmærksomhed omkring og forståelse for principperne i erklæringen om seksuel orientering og kønsidentitet, som støttes af EU og af 66 FN-medlemsstater,

(k)  at opfordre FN's generalsekretær til at aflægge rapport til FN's Generalforsamlings 65. samling om medlemsstaternes overholdelse af forbud mod dødsstraf for unge, herunder oplyse om antallet af ungdomsforbrydere, der på nuværende tidspunkt er dømt til døden, og om antallet af henrettede inden for de seneste fem år,

(l)  at indlede, forud for evalueringen af FN's Menneskerettighedsråd i 2011, en debat, hvor komplementariteten fremhæves mellem det tredje udvalg, et mellemstatsligt organ i FN's Generalforsamling med universelt medlemskab og Menneskerettighedsrådet, hvis sammensætning er reguleret, og hvis mandat er mere operationelt,

(m)  opfordrer medlemsstaterne til på ny at overveje deres deltagelse i Durban-revisionskonferencen i Genève i april 2009, hvis bruddet med alle fire "red lines", som var omfattet af udkastet af 20. februar 2009 bekræftes i senere forhandlinger forud for konferencen;

(n)  at fremme og støtte indsatsen for at sikre, at FN's terrorrelaterede sanktionsordning er genstand for gennemsigtige og retfærdige procedurer, navnlig ved at indføre en effektiv indberetningsprocedure og ved at iværksætte en uafhængig retlig vurdering i overensstemmelse med EF-Domstolens retspraksis,

(o)  at opfordre Sikkerhedsrådet og Sikkerhedsrådets antiterrorkomité til at samarbejde med de relevante FN-menneskerettighedsorganer med henblik på fortsat at overvåge overensstemmelsen med de forpligtelser, der er fastlagt i den internationale lovgivning om menneskerettigheder og flygtninge samt den humanitære folkeret,

(p)  at insistere på, at alle FN-medlemmer ratificerer Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol begyndende med medlemmerne af Sikkerhedsrådet, og i lyset af dette års ICC's revisionskonference aktivt at støtte bestræbelserne på at opnå en aftale om den fortsat omstridte definition af aggressionsforbrydelser og vilkårene for, hvorledes domstolen kan udøve sin domsmyndighed i henhold til Rom-statuttens artikel 5, stk. 2,

     FN-reform

(q)  at fremme den igangværende proces, således at der opnås overensstemmelse mellem det fremskridt, der gøres på nationalt plan i forbindelse med gennemførelsen af Delivering as One-initiativet på den ene side og de forskellige forretningspraksisser, der anvendes af hovedkvarteret i FN-agenturer og -programmer, på den anden side, hvilket indtil videre har vanskeliggjort et tættere samarbejde og koordineringen på stedet,

(r)  at udvikle EU-koordinering, herunder koordinering af donorer, i forbindelse med FN-agenturer, -midler og -programmer i hovedkvarteret såvel som på nationalt plan, f.eks. ved at bidrage til FN-ledede multidonorfonde, og at udvide den allerede veletablerede dialog med FN's sekretariat til FN-agenturer og -programmer,

     Miljø

(s)  at fremme debatten om FN's kommende klimakonference (COP15) i København med henblik på at opnå konsensus om og opbakning til vedtagelsen af en ny international aftale om klimaændringer for perioden efter 2012; i den forbindelse at samle støtte til en finansiel og teknologisk pakke, der sigter mod udviklingslandene for at opnå deres tilslutning til en ny bindende aftale,

(t)  at støtte FN's næste Generalforsamlings vedtagelse af en mere sammenhængende struktur for global miljøforvaltning, som det blev anbefalet af det globale miljøministerforum - et forvaltningssystem, der er klædt på til at imødegå de enorme udfordringer, der venter forude,

Global forvaltning

(v)  at vise vejen i den nuværende debat om global forvaltning, herunder økonomisk og finansiel forvaltning, med henblik på at styrke mandaterne og forbedre praksis hos både Den Internationale Valutafond og Verdensbanken og samtidig puste nyt liv i FN's Økonomiske og Sociale Råd,

(w)  at bruge de kommende forhandlinger mellem regeringerne vedrørende reformen af Sikkerhedsrådet baseret på FN's Generalforsamlings forretningsorden som en mulighed for at fokusere på konvergenspunkter og gøre mærkbare fremskridt med hensyn til præciseringen af Sikkerhedsrådets kompetencer i forhold til de øvrige FN-organer, tilføjelsen af nye faste og ikke-faste medlemmer - muligvis som en midlertidig foranstaltning - for at forbedre Sikkerhedsrådets tilstedeværelse og legitimitet samt med hensyn til evalueringen af Sikkerhedsrådets arbejdsmetoder,

(x)  at understrege, at et EU-sæde i Sikkerhedsrådet forbliver EU's langsigtede mål,

Ikke-spredning og nedrustning

(y)  at fremme vilkårene for en succesfuld revisionskonference i 2010 om traktaten om ikke-spredning af kernevåben, især ved at deltage i og fremme den foreslåede model til kernevåbenkonventionen, at opnå konsensus om den foreslåede traktat om forbud mod produktion af spalteligt materiale, at tilstræbe vedtagelsen ved nedrustningskonferencen af et omfattende arbejdsprogram med henblik på at gøre dette organ operationelt, at samarbejde multilateralt og bilateralt med FN's medlemsstater for at relancere ratificeringen af traktaten om et fuldstændigt forbud mod atomprøvesprængninger, og endelig at opmuntre til en øget indsats med henblik på indledningen af forhandlingerne om en traktat om våbenhandel,

     Forvaltningsreform

(z)  fuldt ud at udnytte den finansielle indflydelse i FN for at sikre, at budgettet for 2010-2011 imødekommer organisationens presserende operationelle behov på bedre vis, og at tildele FN's generalsekretær flere beføjelser i forbindelse med at finde nye menneskelige ressourcer i overensstemmelse med de eksisterende behov og i lyset af de operationelle beslutninger, der træffes af relevante FN-organer, navnlig af Sikkerhedsrådet og af Generalforsamlingen,

(aa)  i forbindelse med drøftelser om en revision af vurderingsgrundlagene for fordelingen af FN's udgifter at etablere en klar forbindelse mellem bedre repræsentation i de forskellige FN-organer og en mere retfærdig fordeling af den finansielle byrde,

(ab)  at udvikle en bedre koordineret EU-personalepolitik i FN med henblik på at opnå mere gennemsigtighed og effektivitet i rekrutteringsprocesser og sikre, at rekrutteringsforholdene forbliver tilstrækkeligt attraktive for EU-borgere,

Årtusindudviklingsmålene

(ac)  at udøve globalt lederskab ved at sætte gang i de internationale aktioner for at indfri de forpligtelser, der blev indgået i forbindelse med årtusindudviklingsmålene i betragtning af de stadig flere tegn på, at verden ikke vil kunne opfylde de løfter, der blev afgivet i forbindelse med årtusindudviklingsmålene,

(ad)  at støtte "MDG gap task force"-initiativet (taskforcen for gennemførelse af årtusindudviklingsmålene) til overvågning af de samlede forpligtelser vedrørende bistand, handel, gældssanering og adgang til nødvendig medicin og teknologi,

(ae)  at opfordre til, at der hurtigst muligt tilrettelægges en FN-konference på højt plan om den globale finansielle og økonomiske krise og dens følger for udviklingen, hvilket vedtoges på konferencen i Doha i 2008 om finansiering af udviklingen,

(af)  at fortsætte drøftelserne om "Business Call to Action"-initiativet og tilsagnene om finansiering af og støtte til bestræbelserne som et led i årtusindudviklingsmålene, herunder spørgsmålet om, hvordan man samtidig kunne kæde disse bestræbelser sammen med et øget ansvar i den private sektor,

(ag)  at gå ind for sideløbende med alle disse initiativer, at man tilslutter sig principperne i Paris-erklæringen om bistandseffektivitet og Accra-handlingsplanen for at forbedre kvaliteten og leveringen af bistand,

(ah)  at benytte FN's Generalforsamlings 64. samling som en lejlighed til at aflægge beretning om de fremskridt, som er gjort med hensyn til at opfylde de standarder, der er fastsat i EU-handlingsdagsordenen for årtusindudviklingsmålene,

(ai)  at opfordre Kommissionen til at aflægge beretning om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af aftalerne vedrørende årtusindudviklingsmålene, og at tilskynde de øvrige donorer til at yde en større del af deres støtte på et forudsigeligt langsigtet grundlag i form af budgetstøtte,

Endelige henstillinger

(aj)  at opfordre EU-medlemsstaterne til at følge op på deres forpligtelser med hensyn til effektiv multilateral tilgang ved at sikre en systematisk og hurtig ratificering af alle FN-konventioner og -traktater,

(ak)  at støtte den beslutning, der blev truffet af FN's Generalforsamling i dens ovennævnte resolution om Samarbejde mellem De Forenede Nationer og Den Interparlamentariske Union med henblik på at fastsætte et separat emne på den foreløbige dagsorden for FN's 65. Generalforsamling om samarbejde mellem FN-organisationer, nationale parlamenter og Den Interparlamentariske Union, forudsat at titlen på dette emne indeholder en reference til "de regionale parlamentariske forsamlinger", og fremme debatten om, hvordan parlamentarikere, nationale parlamenter og regionale parlamentariske forsamlinger kan spille en mere aktiv rolle i FN;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.

8.1.2009

FORSLAG TIL HENSTILLING (B6‑0034/2009)

jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1

af Alexander Graf Lambsdorff

for ALDE-Gruppen

om Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 63. samling (2008/2111 (INI)),

 der henviser til EU's prioriteringer for FN's 63. Generalforsamling,

 der henviser til sin beslutning af 29. januar 2004 om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og De Forenede Nationer(18), sin beslutning af 9. juni 2005 om reformen af De Forende Nationer(19) og sin beslutning af 29. september 2005 om resultatet af FN's verdenstopmøde af 14.-16. september 2005(20),

 der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 90,

A. der henviser til, at EU's udenrigspolitik er baseret på en stærk og klar støtte til et effektivt multilateralt system som nedfældet i De Forenede Nationers pagt,

B. der henviser til, at EU er en vigtig politisk og finansiel partner for FN med hensyn til at bekæmpe fattigdom og fremme økonomisk og social udvikling, skabe fælles sikkerhed, herunder beskytte udsatte befolkningsgruppers eksistensgrundlag, og håndhæve menneskerettighederne over hele verden,

C. der henviser til, at EU's indsats med hensyn til opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene tjener som en vigtig katalysator og som eksempel for andre donorer, men at denne indsats, hvis de nuværende tendenser ikke afvendes, dog stadig er 75 mia. euro lavere end EU's officielle tilsagn om udviklingsbistand for 2010,

1.  henstiller til Rådet:

     a)    opfordrer til, at EU's politiske prioriteringer for FN's Generalforsamlings næste samling gøres til genstand for en grundig og omfattende drøftelse mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen,

     b)  mener, at EU-medlemsstaternes faste repræsentationer i New York bør betragte Rådets formelle holdning om prioriteringerne for FN's Generalforsamling som en bindende politisk platform, der skal bruges i forhandlinger med andre lande,

     c)  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til grundigt at undersøge, hvilke konsekvenser Lissabontraktaten har for EU's fremtidige repræsentation ved FN, og opfordrer EU's medlemsstater til klart og utvetydigt at forpligte sig til at sikre, at EU nyder passende synlighed og autoritet i FN's organer og fora,

     d)  opfordrer alle EU's medlemsstater til fortsat at engagere sig i forberedelserne til Durban-revisionskonferencen i 2009, og at sikre, at konferencen giver alle parter mulighed for på ny at bekræfte, at de er fast besluttet på og forpligter sig til at bekæmpe racisme, race- og kastediskrimination, fremmedhad og alle andre former for intolerance, og til at vedtage konkrete kriterier med henblik på at udrydde racisme på grundlag af og under fuld overholdelse af Durbanerklæringen og handlingsprogrammet,

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen, medlemsstaterne og De Forenede Nationer.

(1)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0339.

(2)

A/RES/63/24.

(3)

A/RES/63/75.

(4)

A/RES/63/87.

(5)

A/RES/63/88.

(6)

A/RES/63/168.

(7)

A/RES/63/190.

(8)

A/RES/63/185.

(9)

A/RES/63/191.

(10)

A/RES/63/239.

(11)

A/RES/63/245.

(12)

A/RES/63/260.

(13)

A/RES/63/261.

(14)

A/RES/63/264.

(15)

A/RES/63/266.

(16)

Vedtaget tekst, P6_TA(2009)0021.

(17)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0639.

(18)

EUT C 96 E af 21.4.2004, s. 79.

(19)

Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0237.

(20)

Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0362.


UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET (19.2.2009)

til Udenrigsudvalget

om Europa-Parlamentets forslag til henstilling til Rådet om Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling

(2009/2000(INI))

Rådgivende ordfører: Glenys Kinnock

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Millenniumudviklingsmålene

a)  at opfordre EU til at udøve globalt lederskab ved at sætte gang i de internationale aktioner for at indfri de forpligtelser, der blev indgået i forbindelse med millenniumudviklingsmålene i betragtning af de stadig flere tegn på, at verden ikke vil kunne opfylde millenniumudviklingsmålene, og at mere end 1 mia. mennesker stadig lever i ekstrem fattigdom, at mere end 1 mia. mennesker mangler adgang til rent drikkevand, at 6.000 mennesker hver dag dør af aids, og at 750 mio. voksne ikke kan læse,

b)  at glæde sig over initiativet til indkaldelse til et FN-møde på højt plan om millenniumudviklingsmålene,

c)  at glæde sig over, at EU's kollektive tilsagn om finansiering i 2010 og 2015 på ny blev bekræftet på dette møde, men også at udtrykke særlig bekymring over, at nogle af EU's medlemsstater ikke overholder deres tilsagn, og at den andel af medlemsstaternes BNI, der afsættes til officiel udviklingsbistand, i gennemsnit er faldet siden 2005,

d)  at støtte "MDG gap task force"-initiativet (taskforcen for gennemførelse af millenniumudviklingsmålene) til overvågning af de samlede forpligtelser vedrørende bistand, handel, gældssanering og adgang til nødvendig medicin og teknologi,

e)  at erkende, at rodfæstede uligheder på grund af køn, formue, etnisk tilhørsforhold og geografisk område gør det vanskeligt at nå millenniumudviklingsmålene og at opfordre partnerlandene blandt industrilandene og udviklingslandene til at lægge øget vægt på social retfærdighed og styrkelse af ligestilling ved fastlæggelse af ligestillingsmål og rapportering om de fremskridt, der gøres med at begrænse de urimelige forskelle med hensyn til det enkelte menneskes chancer i livet,

f)  at sikre, at Rådet på baggrund af den globale økonomiske lavkonjunktur, den globale fødevarekrise og den globale opvarmning lægger vægt på at nå millenniumudviklingsmålene og overholder tilsagnene om finansiering,

g)  at fremhæve, at udviklingslandene som et led i den tiltagende globale økonomiske lavkonjunktur risikerer at blive sat flere årtier tilbage i deres udvikling som følge af faldende råvarepriser, færre investeringer, manglende finansiel stabilitet og færre pengeoverførsler fra udvandrere; endvidere at konstatere, at værdien af det støttebeløb, som EU allerede har givet tilsagn om, vil falde med næsten 12 mia. USD årligt, eftersom det udtrykkes som en procentsats af medlemsstaternes BNI,

h)  at opfordre til, at der hurtigst muligt tilrettelægges en FN-konference på højt plan om den globale finansielle og økonomiske krise og dens følger for udviklingen, hvilket vedtoges på konferencen i Doha i 2008 om finansiering af udviklingen,

i)  at glæde sig over, at millenniumudviklingsmålene er medtaget på dagsordenen for Det Verdensøkonomiske Forum i Davos, men at udtrykke skuffelse over, at meddelelsen fra G20 knapt nævnte verdens fattigste lande, og at sørge for, at udviklingslandene vil blive hørt ved G20-mødet, der skal afholdes i april 2009, og hvor man vil drøfte reformen af de internationale finansieringsinstitutter,

j)  at fortsætte drøftelserne om "Business Call to Action"-initiativet og tilsagnene om finansiering af og støtte til bestræbelserne som et led i millenniumudviklingsmålene, herunder spørgsmålet om, hvordan man samtidig kunne kæde disse bestræbelser sammen med et øget ansvar i den private sektor,

k)  at gå ind for sideløbende med alle disse initiativer, at man tilslutter sig Parisprincipperne om bistandseffektivitet og Accra-handlingsplanen for at forbedre kvaliteten og leveringen af bistand,

l)  at benytte FN's Generalforsamlings 64. samling som en lejlighed til at aflægge beretning om de fremskridt, som er gjort med hensyn til at opfylde de standarder, der er fastsat i EU-handlingsdagsordenen for millenniumudviklingsmålene,

m)  at opfordre Kommissionen til at aflægge beretning om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af aftalerne vedrørende millenniumudviklingsmålene, og at tilskynde de øvrige donorer til at yde en større del af deres støtte på et forudsigeligt langsigtet grundlag i form af budgetstøtte,

n)  at gøre det så klart som muligt over for den europæiske offentlighed, hvilke konsekvenser det vil få, hvis millenniumudviklingsmålene ikke nås, ikke kun for de umiddelbart berørte, men for den fremtidige internationale velstand, stabilitet og sikkerhed.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Jas Gawronski, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Janusz Onyszkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Marie Anne Isler Béguin, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Jules Maaten, Alexandru Nazare, Csaba Sándor Tabajdi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Mieczysław Edmund Janowski, Robert Sturdy, Ewa Tomaszewska

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik