Procedure : 2009/2000(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0132/2009

Ingediende teksten :

A6-0132/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/03/2009 - 4.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0150

VERSLAG     
PDF 157kWORD 100k
13.3.2009
PE 419.867v02-00 A6-0132/2009

inhoudende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de prioriteiten van de EU op de 64ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

(2009/2000(INI))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff

VOORSTEL VOOR EEN AANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD
 ONTWERPAANBEVELING (B6‑0034/2009)
 ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

VOORSTEL VOOR EEN AANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

over de prioriteiten van de EU op de 64ste zitting van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties

(2009/2000(INI))

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een aanbeveling aan de Raad, ingediend door Alexander Graf Lambsdorff namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van de Europese Unie op de 64ste zitting van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties (B6‑0034/2009),

–   gezien de aanbeveling van het Europees Parlement van 9 juli 2008 aan de Raad over de prioriteiten van de EU op de 63ste zitting van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties(1),

–   gezien de prioriteiten van de EU op de 63ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, door de Raad vastgesteld op 16 juni 2008 (9978/08),

–   gelet op de 63ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, met name de toen aangenomen resoluties "Samenwerking tussen de Verenigde Naties en de Interparlementaire Unie"(2), "Verdrag tot verbod van het gebruik van kernwapens"(3), "Alomvattend verdrag inzake het verbod op kernproeven"(4), "Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens"(5), "Opschorting van de toepassing van de doodstraf"(6), "De mensenrechtensituatie in de Democratische Volksrepubliek Korea"(7), "Bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van het terrorisme"(8), "De mensenrechtensituatie in de Islamitische Republiek Iran"(9), "Verklaring van Doha inzake financiering voor ontwikkeling: conclusies van de internationale vervolgconferentie over financiering voor ontwikkeling ter evaluatie van de toepassing van de consensus van Monterrey"(10), "De mensenrechtensituatie in Myanmar"(11), "Activiteiten in verband met de ontwikkeling"(12), "Versterking van de afdeling Politieke Zaken"(13), "Programmabegroting voor de tweejaarlijkse periode 2008-2009"(14) en "Voorgestelde programmabegroting voor de tweejaarlijkse periode 2010-2011"(15),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 januari 2009 over de ontwikkeling van de Raad voor de Mensenrechten van de VN, met inbegrip van de rol van de EU(16),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 2008 over ontwikkelingsperspectieven voor vredes- en natieopbouw in postconflictsituaties (17),

–   gelet op artikel 114, lid 3, en artikel 90 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6‑0132/2009),

A. overwegende dat het vier jaar na dato noodzakelijk is de lidstaten van de VN te herinneren aan hun intentie om de ambitieuze doelstellingen te realiseren die in de conclusies van de Wereldtop van 2005 werden geformuleerd,

B.  overwegende dat alleen een mondiaal, effectief en alomvattend multilateraal stelsel opgewassen is tegen de diverse en onderling verbonden uitdagingen en bedreigingen waarmee landen, samenlevingen en burgers te maken hebben, zoals die van vrede, stabiliteit en de menselijke veiligheid, de uitdagingen die uitgaan van armoede, klimaatverandering en energiezekerheid en de gevolgen van de mondiale economische en financiële crisis,

C. overwegende dat de 63ste Algemene vergadering belangrijke besluiten heeft genomen over een aantal zaken met betrekking tot de hervormingsagenda, waaronder verbeteringen in personeelsmanagement en rechtspraak, een gedeeltelijke versterking van het Departement Politieke Zaken en het entameren van intergouvernementele onderhandelingen over een hervorming van de Veiligheidsraad,

D. overwegende dat de Algemene vergadering op voorstel van haar Derde Commissie een aantal belangrijke resoluties heeft aangenomen over een groot aantal verschillende onderwerpen in verband met mensenrechten, sociale en humanitaire aangelegenheden, waaronder drie landenresoluties en het Facultatief Protocol bij het Internationaal verdrag betreffende de economische, sociale en culturele rechten,

E.  overwegende dat dankzij het initiatief "Delivering as One" en de werkzaamheden van de twee medefacilitatoren tastbare praktische vorderingen zijn gemaakt bij de verwezenlijking van een aantal van de systeembrede coherentiehervormingen van de VN; voorts overwegende dat deze resultaten dienen te worden geconsolideerd en dat er nog meer vorderingen dienen te komen op de door de 63ste Algemene Vergadering aangegeven terreinen,

F.  overwegende dat het uitblijven van een hervorming van VN-instellingen als de Veiligheidsraad en de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) ertoe zou kunnen leiden dat informele groepen als de G8 of G20 trachten in de plaats te treden van de mondiale institutionele structuur,

G. overwegende dat de Europese Unie zich sterk moet maken voor de waarden die naar haar stellige overtuiging een universeel karakter hebben, en tegelijkertijd moet trachten polarisatie van standpunten te vermijden,

H. anderzijds overwegende dat de samenwerking tussen het Secretariaat-generaal van de Verenigde Naties en de Europese instellingen nog nooit zo nauw is geweest en de gemeenschappelijke waarden, doelstellingen en belangen van de twee organisaties weerspiegelt,

I.   overwegende dat de operationele capaciteit van de Verenigde Naties op het gebied van vredes- en veiligheidsactiviteiten verder moet worden versterkt, en dat de samenwerking tussen de EU en de VN bij vredeshandhaving een hoeksteen van vrede en stabiliteit in de wereld is,

J.   overwegende dat er sprake is van een toenemend aantal doden onder leden van VN-vredesmachten en dat alle mogelijke maatregelen moeten worden genomen om hen te beschermen,

K. overwegende dat de EU en de VS strategische partners zijn en dat het in hun wederzijds belang is om gemeenschappelijke bedreigingen en uitdagingen in de nieuwe mondiale situatie samen tegemoet te treden, op basis van internationaal recht en multilaterale instellingen, in het bijzonder de Verenigde Naties; overwegende dat de verklaring van de nieuwe permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties lijkt te wijzen op een hernieuwde bereidheid om op constructieve wijze met de Verenigde Naties samen te werken,

L.  overwegende dat de EU in haar verklaring tot de VN-Mensenrechtenraad (MRR) van 19 september 2008 heeft aangegeven dat de volgende vier punten in het slotdocument van de Herzieningsconferentie va Durban onaanvaardbaar zouden zijn (de zogeheten “rode passages” van de EU): 1) het specifiek ingaan op één bepaalde regio in de wereld; 2) het opnieuw openbreken van de verklaring van Durban uit 2001 door opneming van een verbod op “belastering van godsdienst”, dat bedoeld is om de vrijheid van meningsuiting te beperken en de censuur op te leggen die inherent is aan de islamitische wetten tegen godslastering; 3) indeling van slachtoffers op basis van prioriteit; 4) politisering en polarisering van de discussie,

M. overwegende dat de ontwikkelingslanden, in de context van een steeds ernstiger wordende mondiale recessie, door dalende grondstofprijzen, geringere investeringsstromen, financiële instabiliteit en minder overmakingen tientallen jaren in hun ontwikkeling dreigen te worden teruggeworpen, en dat de waarde van de door de EU toegezegde hulp jaarlijks met praktisch 12 miljard USD zal dalen, aangezien deze als percentage van het BBP van de lidstaten wordt uitgedrukt;

1.  doet de volgende aanbevelingen aan de Raad:

     De EU bij de VN

     (a) zichzelf binnen het stelsel van de Verenigde Naties opwerpen als een billijke intermediair tussen de belangen en waarden van verschillende groepen, ter bevordering van consensus en cohesie rond de drie onderling nauw verbonden pijlers waarop de VN rust, namelijk vrede en veiligheid, economische en sociale ontwikkeling en mensenrechten;

     (b) er samen met de Commissie voor zorgen dat aangelegenheden in verband met de multilaterale agenda systematisch aan de orde worden gesteld in de bilaterale dialogen die de EU en haar lidstaten voeren met andere landen en regionale groepen;

     (c) samen met de nieuwe Amerikaanse regering zorgvuldig nagaan op welke manier de samenwerking tussen beide partners kan worden versterkt, ter ondersteuning van hun gemeenschappelijke prioriteiten bij de Verenigde Naties;

     Vrede en veiligheid

     (d) stimuleren van het door de secretaris-generaal van de VN geïnitieerde debat over de verwezenlijking van het R2P-beginsel ("Responsibility to Protect") om te komen tot een sterkere consensus over en een meer operationele benadering van deze hoeksteen van de VN-doctrine, zonder te wijken voor pogingen om de reikwijdte daarvan in te perken;

     (e) waarborgen dat het preventieve karakter van het R2P-beginsel in het bedoelde debat de nadruk krijgt die het verdient en dat er voldoende aandacht uitgaat naar het helpen van kwetsbare en instabiele landen bij de ontwikkeling van de capaciteiten om die verantwoordelijkheden op zich te nemen, met specifieke aandacht voor regionale actoren als de meest effectieve gesprekspartners in instabiele situaties;

     (f) waarborgen dat het R2P-beginsel wordt toegepast in crisissituaties waar de betrokken staat zijn bevolking niet beschermt tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuivering of misdaden tegen de menselijkheid;

     (g) de Afrikaanse Unie stimuleren om haar crisisbeheersingsvermogens verder te ontwikkelen en een beroep doen op zowel de EU als de VN, om deze inspanningen te ondersteunen en de samenwerking met de Afrikaanse Unie te versterken met het oog op de totstandbrenging van vrede en veiligheid in het Afrikaanse continent;

     (h) de EU-lidstaten verzoeken het nodige te doen zodat de onderhandelingen over het alomvattend verdrag betreffende internationaal terrorisme kunnen worden afgesloten;

Mensenrechten

     (i)  in alle resoluties die in de Algemene Vergadering worden besproken en vastgesteld, consequent vasthouden aan de basisbeginselen van het internationale humanitaire recht en iedere overtreding daarvan, met name waar het gaat om de veiligheid van medewerkers van de VN en andere hulpverleners, krachtig veroordelen;

     (j)  de hand reiken aan andere regionale groepen om meer bewustheid en begrip te creëren voor de beginselen die verankerd zijn in de door de EU gesteunde Verklaring inzake seksuele oriëntatie en genderidentiteit, die door 66 VN-lidstaten werd gesteund;

     (k) de secretaris-generaal van de VN oproepen verslag uit te brengen aan de 65ste zitting van de Algemene Vergadering over de naleving door de lidstaten van het verbod op oplegging van de doodstraf aan minderjarigen, en in zijn verslag gegevens op te nemen over het aantal jeugdige delinquenten die momenteel ter dood zijn veroordeeld en het aantal ter dood gebrachte veroordeelden in de afgelopen vijf jaar;

     (l)  in afwachting van de evaluatie in 2011 van de MRR een debat opstarten over de complementariteit tussen de Derde Commissie, een intergouvernementeel orgaan van de Algemene Vergadering met universeel lidmaatschap, en de MRR, die een meer beperkte samenstelling heeft en een meer operationeel mandaat;

     (m)  de lidstaten verzoeken hun deelname aan de Herzieningsconferentie van Durban, die in april 2009 in Genève plaatsvindt, te heroverwegen als in de onderhandelingen in de aanloop naar de conferentie wordt bevestigd dat alle vier “rode passages” in het ontwerpslotdocument van 20 februari 2009 worden gehandhaafd;

     (n) bevorderen en ondersteunen van de inspanningen om te waarborgen dat de sancties van de Verenigde Naties in verband met terrorisme voorwerp zijn van transparante en billijke procedures, met name door te zorgen voor een effectieve meldingsprocedure en onafhankelijke rechterlijke toetsing, in overeenstemming met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie;

     (o) de Veiligheidsraad en zijn Comité terrorismebestrijding oproepen tot samenwerking met de relevante mensenrechtenorganen van de VN om de naleving van de verplichtingen op grond van het internationale mensenrechten-, vluchtelingen- en internationaal humanitair recht voortdurend te controleren;

     (p) erop aandringen dat alle VN-leden het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof (ISH) ratificeren, te beginnen met de leden van de Veiligheidsraad, en in het licht van de dit jaar gehouden toetsingsconferentie van het ISH actieve steun verlenen aan inspanningen om een akkoord te bereiken over de nog steeds openstaande definitie van het misdrijf agressie en de voorwaarden waaronder het ISH zijn rechtsmacht kan uitoefenen, zoals bepaald in artikel 5, lid 2, van het Statuut van Rome;

     Hervorming van de VN

     (q)  stimuleren van het doorlopende proces dat meer samenhang moet creëren tussen de vorderingen op nationaal niveau bij de uitvoering van de hervorming "Delivering as One" en de uiteenlopende praktijken van de organen en programma's van het hoofdkantoor van VN, die tot nog toe nauwere samenwerking en coördinatie ter plaatse hebben belemmerd;

     (r) ontwikkelen van de coördinatie binnen de EU, daaronder begrepen de coördinatie tussen donoren, in de betrekkingen met VN-organen, fondsen en programma's op de hoofdkantoren alsook op nationaal niveau, mede door middel van deelname aan multidonorfondsen onder leiding van de VN, en uitbreiden van de reeds goed functionerende dialoog met het VN-secretariaat tot de VN-organen en -programma's;

     Milieu

     (s) bevorderen van een debat over de komende VN-conferentie over klimaatverandering (COP15) in Kopenhagen om consensus op te bouwen over en vaart te zetten achter de vaststelling van een nieuwe internationale overeenkomst over klimaatverandering voor de periode na 2012; in dit verband steun verwerven voor een financieel en technologisch pakket ten behoeve van ontwikkelingslanden zodat het voor hen gemakkelijker is zich achter een nieuwe, bindende overeenkomst te scharen;

     (t)  steun te geven aan de goedkeuring door de volgende Algemene Vergadering van een meer samenhangende structuur voor het mondiale milieubeheer, zoals dit wordt bepleit door het Wereldwijde Ministeriële Milieuforum, een beheersysteem dat opgewassen zal zijn tegen de reusachtige uitdagingen van de toekomst;

Mondiaal bestuur

     (v) het voortouw nemen in het huidige debat over het mondiaal bestuur, waaronder economisch en financieel bestuur, met het oog op een sterker mandaat en betere werkmethoden voor het IMF en de Wereldbank, terwijl ook de Economische en Sociale Raad nieuw leven moet worden ingeblazen;

     (w) benutten van de komende intergouvernementele onderhandelingen over de hervorming van de Veiligheidsraad, binnen het kader van het reglement van de Algemene Vergadering, als aanknopingspunt om meer aandacht te vestigen op convergentieaspecten en tastbare voortgang te realiseren met betrekking tot de verduidelijking van de bevoegdheden van de Veiligheidsraad ten opzichte van de overige VN-instellingen, de toevoeging van nieuwe permanente en niet-permanente leden - eventueel tijdelijk - om de representativiteit en legitimiteit van de Veiligheidsraad te verbeteren, en de herziening van de werkwijze van de Veiligheidsraad;

     (x) benadrukken dat het streven van de Europese Unie op langere termijn nog altijd ligt in een zetel voor de EU in de Veiligheidsraad;

     Non-proliferatie en ontwapening

     (y) bevorderen van de noodzakelijke voorwaarden voor een geslaagde Conferentie ter toetsing van het non-proliferatieverdrag (NPV) in 2010, met name door ondersteuning en bevordering van het voorgestelde Modelverdrag inzake kernwapens, consensus realiseren over het voorgestelde Verdrag inzake het verbod op de verdere productie van splijtstof, bevorderen dat de Conferentie over ontwapening een omvattend werkprogramma vaststelt zodat dit orgaan operationeel kan worden, multilateraal en bilateraal met de VN-lidstaten werken aan een hernieuwde aanloop naar ratificatie van het alomvattend verdrag inzake het verbod op kernproeven, en ten slotte verder aandringen op het openen van onderhandelingen over een verdrag inzake de wapenhandel;

     Hervorming van het beheer

     (z) zijn financiële invloed bij de VN volledig benutten om te zorgen dat de begroting voor 2010- 2011 beter ingaat op de urgente operationele behoeften van deze organisatie en dat aan de secretaris-generaal van de VN een grotere beoordelingsbevoegdheid wordt verleend bij de toekenning van personele middelen in het licht van de genoemde behoeften, mede tegen de achtergrond van de operationele besluiten van de relevante instellingen van de VN, met name de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering;

     (aa) in het kader van de besprekingen over een herziening van de verdeelsleutels voor de toedeling van de uitgaven van de Verenigde Naties een duidelijk verband tot stand brengen tussen een betere vertegenwoordiging binnen de diverse instellingen van de VN en een billijkere verdeling van de financiële lasten;

     (ab) ontwikkelen van een nauwer gecoördineerd beleid voor het EU-personeel bij de VN om zo een grotere transparantie en efficiëntie in de wervingsprocedures te realiseren en te zorgen dat de aanstellingsvoorwaarden voor EU-burgers voldoende aantrekkelijk blijven;

     Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDO)

     (ac) wereldwijd een leidende rol spelen bij het reactiveren van de internationale inspanningen om de in het kader van de MDO gedane toezeggingen na te komen, nu het steeds duidelijker wordt dat de internationale gemeenschap ver achterblijft bij de toezeggingen die zij met betrekking tot de MDO heeft gedaan;

     (ad) het initiatief van de "task force MDO-kloof" steunen om toe te zien op de nakoming van de wereldwijd gedane toezeggingen met betrekking tot hulp, handel, schuldverlichting en toegang tot essentiële medische zorg en technologie;

     (ae) oproepen tot de onmiddellijke bijeenroeping van de VN-conferentie op hoog niveau over de wereldwijde financiële en economische crisis en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling, overeenkomstig de op de conferentie van Doha over de financiering van de ontwikkelingshulp in 2008 gemaakte afspraken;

     (af)  de discussies in verband met het "Business Call to Action"-initiatief en de toezeggingen betreffende de financiering en ondersteuning van de MDO-inspanningen voortzetten, eveneens over de vraag hoe dit kan worden gekoppeld aan een vergroting van de verantwoordingsplicht van het bedrijfsleven;

     (ag) in samenhang met al deze initiatieven pleiten voor het onderschrijven van de beginselen in de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp en het Actieprogramma van Accra, teneinde de kwaliteit en verstrekking van de hulp te verbeteren;

     (ah) van de gelegenheid van de 64ste zitting van de Algemene Vergadering gebruikmaken om verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang bij de verwezenlijking van de tussentijdse doelstellingen, als vastgelegd in het EU-actieprogramma voor de MDO;

     (ai)  de Commissie verzoeken om te rapporteren over de vorderingen bij de uitvoering van de MDO-contracten, en andere donoren ertoe aan te sporen een groter deel van hun ontwikkelingshulp op basis van een voorspelbare langetermijnplanning in de vorm van begrotingssteun te verstrekken;

     Slotaanbevelingen

     (aj)  aansporen van de EU-lidstaten om werk te maken van hun verbondenheid aan een effectief multilateralisme door te zorgen voor een systematische en voortvarende ratificatie van alle VN-verdragen;

     (ak) steunen van het besluit dat de Algemene Vergadering heeft genomen in haar eerder genoemde resolutie over "Samenwerking tussen de Verenigde Naties en de Interparlementaire Unie", om in de voorlopige agenda voor de 65ste Algemene Vergadering een apart punt op te nemen over de samenwerking tussen de Verenigde Naties, de nationale parlementen en de Interparlementaire Unie, mits de titel van het agendapunt tevens verwijst naar "regionale parlementaire vergaderingen", en een debat op gang brengen over de vraag hoe parlementsleden, nationale parlementen en regionale parlementaire vergaderingen een actievere rol kunnen spelen in de Verenigde Naties;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en ter informatie aan de Commissie.

(1)

Aangenomen tekst P6_TA(2008)0339.

(2)

A/RES/63/24.

(3)

A/RES/63/75.

(4)

A/RES/63/87.

(5)

A/RES/63/88.

(6)

A/RES/63/168.

(7)

A/RES/63/190.

(8)

A/RES/63/185.

(9)

A/RES/63/191.

(10)

A/RES/63/239.

(11)

A/RES/63/245.

(12)

A/RES/63/260.

(13)

A/RES/63/261.

(14)

A/RES/63/264.

(15)

A/RES/63/266.

(16)

Aangenomen tekst P6_TA(2009)0021.

(17)

Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0639.


ONTWERPAANBEVELING (B6‑0034/2009) (8.1.2009)

ingediend overeenkomstig artikel 114, lid 1, van het Reglement

door Alexander Graf Lambsdorff

namens de ALDE-Fractie

over de prioriteiten van de Europese Unie voor de 64ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Het Europees Parlement,

–   gezien de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de prioriteiten van de Europese Unie voor de 63ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2008/2111(INI)),

–   gezien de prioriteiten van de EU voor de 63ste Algemene Vergadering van de VN,

–   onder verwijzing naar zijn resoluties van 29 januari 2004 over de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Naties(1), van 9 juni 2005 over de hervorming van de Verenigde Naties(2) en van 29 september 2005 over de resultaten van de Wereldtop van de Verenigde Naties van 14-16 september 2005(3),

–   gelet op artikel 114, lid 3, en artikel 90 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het buitenlands beleid van de Europese Unie berust op krachtige en ondubbelzinnige steun aan doeltreffend multilateralisme, zoals neergelegd in het VN-Handvest,

B.  overwegende dat de Europese Unie een essentiële politieke en financiële partner van de VN is bij de bestrijding van armoede en de bevordering van economische en sociale ontwikkeling, alsmede bij het bieden van collectieve veiligheid, waaronder de bescherming van de bestaansmiddelen van bedreigde bevolkingsgroepen, en het verdedigen van de mensenrechten in de wereld,

C. overwegende dat de inspanningen van de EU ter verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelen een belangrijke katalysator zijn en als voorbeeld dienen voor andere donoren, maar dat zij niettemin, tenzij de huidige trends worden gekeerd, 75 miljard euro achterblijven bij de officiële toezeggingen van de EU voor de ontwikkelingshulp in 2010,

1.  richt de volgende aanbevelingen tot de Raad:

a)  dringt erop aan de politieke prioriteiten van de Unie voor de volgende zitting van de Algemene Vergadering van de VN tot voorwerp van een diepgaand en uitvoerig debat tussen het Parlement, de Raad en de Commissie te maken,

b)  is van mening dat het formele standpunt van de Raad inzake de prioriteiten voor de Algemene Vergadering van de VN door de permanente vertegenwoordigingen van de EU-lidstaten in New York als bindend politiek platform dient te worden beschouwd, dat als basis dient voor onderhandelingen met andere landen,

c)  dringt er bij de Raad en de Commissie op aan terdege na te gaan welke gevolgen het Verdrag van Lissabon heeft voor de toekomstige vertegenwoordiging van de EU bij de Verenigde Naties, en dringt er bij de lidstaten op aan zich er duidelijk en ondubbelzinnig toe te verbinden alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te waarborgen dat de EU adequate zichtbaarheid en autoriteit geniet binnen de organen en forums van de VN,

d)  verzoekt alle EU-lidstaten betrokken te blijven bij de voorbereidingen van de vervolgconferentie van Durban in 2009 en te waarborgen dat de conferentie alle belanghebbenden de mogelijkheid biedt om met hernieuwde vastberadenheid en toewijding de strijd aan te gaan tegen racisme, rassen- en kastendiscriminatie, vreemdelingenhaat en alle andere vormen van intolerantie en om concrete maatstaven vast te stellen met het oog op het uitbannen van racisme, op basis van en volledig in overeenstemming met de verklaring en het actieprogramma van Durban;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Commissie, de lidstaten en de Verenigde Naties.

(1)

PB C 96 E van 21.4.2004, blz. 79.

(2)

P6_TA(2005)0237.

(3)

P6_TA(2005)0362.


ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (19.2.2009)

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake de ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de prioriteiten van de EU voor de 64ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN

(2009/2000(INI))

Rapporteur voor advies: Glenys Kinnock

SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD)

a)  wereldwijd een leidende rol te spelen en de internationale inspanningen om de in het kader van de MOD gedane toezeggingen na te komen, te reactiveren, nu het steeds duidelijker wordt dat de internationale gemeenschap de in het kader van de MOD gedane toezeggingen niet kan nakomen, dat meer dan een miljard mensen nog steeds in extreme armoede leven, meer dan een miljard mensen geen toegang hebben tot veilig drinkwater, er dagelijks 6 000 mensen aan AIDS sterven, en 750 miljoen volwassenen analfabeet zijn;

b)  het initiatief toe te juichen om in september 2008 een VN-bijeenkomst op hoog niveau over de millenniumontwikkelingsdoelstellingen bijeen te roepen;

c)  het toe te juichen dat de EU op die bijeenkomst haar gezamenlijke financiële toezeggingen voor 2010 en 2015 heeft bekrachtigd, doch met bezorgdheid vast te stellen dat sommige EU-lidstaten deze toezeggingen niet nakomen en dat het aandeel van het BNI dat de lidstaten voor officiële ontwikkelingshulp uittrekken, sinds 2005 gemiddeld is teruggelopen;

d)   het initiatief van de "MDG-gap task force" om toe te zien op de nakoming van de wereldwijd gedane toezeggingen met betrekking tot hulp, handel, schuldverlichting en toegang tot essentiële medische zorg en technologie, te steunen;

e)  te beseffen dat de diepgewortelde kansenongelijkheid op grond van geslacht, financiële positie, etnische afkomst en geografische ligging vooruitgang bij de verwezenlijking van de van de MOD belet en ervoor te pleiten dat de partners van de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden zich meer concentreren op sociale gerechtigheid en verbetering van gelijke kansen door streefcijfers vast te stellen en verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang bij het wegwerken van oneerlijke achterstanden waar het om levenskansen gaat;

f)   er in het licht van de mondiale economische recessie, de wereldwijde voedselcrisis en de opwarming van de aarde op toe te zien dat de Raad zich concentreert op de verwezenlijking van de MOD en het nakomen van de financiële toezeggingen;

g)  erop te wijzen dat de ontwikkelingslanden, in de context van de steeds ernstiger wordende mondiale financiële crisis, door dalende grondstofprijzen, geringere investeringsstromen, financiële instabiliteit en minder overmakingen tientallen jaren in hun ontwikkeling dreigen te worden teruggezet; bovendien te beseffen dat de waarde van de door de EU toegezegde hulp jaarlijks met praktisch 12 miljard USD zal dalen, aangezien deze als percentage van het BBP van de lidstaten wordt uitgedrukt;

h)  op te roepen tot de onmiddellijke bijeenroeping van de VN-conferentie op hoog niveau over de wereldwijde financiële en economische crisis en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling, overeenkomstig de op de conferentie van Doha over de financiering van de ontwikkelingshulp in 2008 gemaakte afspraken;

i)   het toe te juichen dat de MOD op de agenda van het Economisch Wereldforum in Davos zijn geplaatst, doch het te betreuren dat de armste landen ter wereld in de G20-verklaring nauwelijks aan bod zijn gekomen; ervoor te zorgen dat de ontwikkelingslanden op de voor april 2009 geplande G20- bijeenkomst, waarop de hervorming van de internationale financiële instellingen zal worden besproken, de gelegenheid zullen krijgen om hun stem te laten horen;

j)   de discussies in verband met het "Business Call to Action"-initiatief en de toezeggingen betreffende de financiering en ondersteuning van de MOD-inspanningen voort te zetten, eveneens over de vraag hoe het bedrijfsleven meer bij een en ander kan worden betrokken;

k)   in samenhang met al deze initiatieven te pleiten voor toetreding tot de verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp en het actieprogramma van Accra ten einde de kwaliteit en verstrekking van de hulp te verbeteren;

l)   van de gelegenheid van de 64ste zitting van de Algemene Vergadering gebruik te maken om verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang bij de verwezenlijking van de tussentijdse doelstellingen, als vastgelegd in het EU-actieprogramma voor de MOD;

m) de Commissie te verzoeken om te rapporteren over de vorderingen bij de uitvoering van de MOD-contracten, en andere donoren ertoe aan te sporen een groter deel van hun ontwikkelingshulp op basis van een langetermijnprognose in de vorm van begrotingssteun te verstrekken; 

n)  het Europese publiek er in de meest krachtige bewoordingen van te doordringen wat de consequenties zullen zijn wanneer de MOD niet worden gehaald, niet alleen voor de direct betrokkenen maar ook voor de internationale welvaart, stabiliteit en veiligheid in de toekomst.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

17.2.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

9.3.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

1

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Jas Gawronski, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Janusz Onyszkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Laima Liucija Andrikienė, Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Marie Anne Isler Béguin, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Jules Maaten, Alexandru Nazare, Csaba Sándor Tabajdi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Mieczysław Edmund Janowski, Robert Sturdy, Ewa Tomaszewska

Juridische mededeling - Privacybeleid