SPRÁVA s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

13.3.2009 - (2009/2000(INI))

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff

Postup : 2009/2000(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0132/2009
Predkladané texty :
A6-0132/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

(2009/2000(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, ktorý predložil Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE (B6‑0034/2009),

–   so zreteľom na návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o prioritách EÚ pre 63. zasadanie Valného zhromaždenia OSN[1] z 9. júla 2008,

–   so zreteľom na priority EÚ pre 63. zasadnutie Valného zhromaždenia OSB, ktoré Rada schválila 16. júna 2008 (9978/08),

–   so zreteľom na 63. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN), najmä na jeho rezolúcie o spolupráci medzi OSN a Medziparlamentnou úniou[2], o Dohovore o zákaze používania jadrových zbraní[3], o Zmluve o všeobecnom zákaze jadrových skúšok[4], o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a skladovania bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení[5], o memorande o využívaní trestu smrti[6], o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv v Kórejskej ľudovo-demokratickej republike[7], o ochrane ľudských práv a základných slobôd v rámci boja proti terorizmu[8], o situácii v oblasti dodržiavaní ľudských práv v Iránskej islamskej republike[9], o dauhaskej deklarácia o financovaní rozvoja: záverečný dokument nadväzujúcej Medzinárodnej konferencie o financovaní rozvoja na revíziu uplatňovania konsenzu z Monterrey[10], o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv v Mjanmarsku[11], o aktivitách súvisiacich s rozvojom[12], o posilnení oddelenia politických vecí[13], o programovom rozpočte na dvojročnicu 2008 – 2009 [14]a o predloženom návrhu programového rozpočtu na dvojročnicu 2010 – 2011[15],

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. januára 2009 o rozvoji Rady OSN pre ľudské práva vrátane úlohy EÚ[16],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2008 o perspektívach upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu[17],

–   so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 90 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A6‑0132/209),

A. keďže členským štátom OSN by sa mal aj po štyroch rokoch pripomenúť ich záväzok na realizáciu ambicióznych cieľov stanovených v záverečnom dokumente Svetového samitu z roku 2005,

B.  keďže iba pomocou globálneho, efektívneho a inkluzívneho multilaterálneho systému možno riešiť rozmanité a vzájomne prepojené problémy a hrozby, ktorým sú vystavené národy, spoločnosti a občania, ako napríklad ohrozenie mieru, stability a bezpečnosti ľudí, chudoba, zmena klímy, energetická bezpečnosť a následky celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy,

C. keďže 63. Valné zhromaždenie OSN prijalo dôležité rozhodnutia o viacerých otázkach súvisiacich s programom reforiem vrátane zlepšení v riadení ľudských zdrojov a vo vykonávaní spravodlivosti, čiastočného posilnenia oddelenie politických vecí a o začatí medzivládnych rokovaní o reforme Bezpečnostnej rady OSN,

D. keďže Valné zhromaždenie OSN na návrh tretieho výboru schválilo súbor významných rezolúcií o širokej škále otázok týkajúcich sa dodržiavania ľudský práv, sociálnych a humanitárnych tém vrátane troch rezolúcií týkajúcich sa konkrétnych krajín, ako aj Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach,

E.  keďže vďaka iniciatíve Delivering as One (Konajme jednotne) a práci dvoch sprostredkovateľov sa pri uskutočňovaní niektorých systémových reforiem s cieľom väčšej súdržnosti OSN dosiahol hmatateľný pokrok, a keďže treba konsolidovať výsledky a usilovať sa o ďalší pokrok v oblastiach, ktoré určilo 63. VZ OSN,

F.  keďže skutočnosť, že sa neuskutočnili reformy orgánov, ako sú Bezpečnostná rada OSN a Hospodárska a sociálna rada OSN (ECOSOC) môže viesť k tomu, že sa neformálne zoskupenia ako G8 či G20 pokúsia o ich nahradenie,

G. keďže Európska únia musí propagovať to, čo rozhodne považuje za univerzálne hodnoty, pričom sa súčasne musí usilovať o zabránenie polarizácii pozícií,

H. keďže, naopak, spolupráca medzi generálnym sekretariátom Organizácie Spojených národov a inštitúciami EÚ nebola nikdy doteraz taká intenzívna a odráža spoločné hodnoty, ciele a záujmy obidvoch organizácií,

I.   keďže sa musí naďalej posilňovať operačná schopnosť Organizácie Spojených národov v oblasti mierových a bezpečnostných aktivít a keďže spolupráce medzi EÚ a OSN pri udržiavaní mieru je kľúčovým predpokladom celosvetového mieru a bezpečnosti,

J.   keďže narastá počet smrteľných úrazov medzi príslušníkmi mierových jednotiek OSN a keďže sa musia prijať všetky možné opatrenia na ochranu týchto pracovníkov,

K. keďže EÚ a USA sú strategickými partnermi a je v ich záujme, aby čelili spoločným hrozbám a problémom v rámci nového globálneho prostredia na základe medzinárodného práva a multilaterálnych inštitúcií, najmä OSN; keďže vyhlásenie nového stáleho predstaviteľa USA pri Organizácii Spojených národov naznačuje obnovenie záväzku konštruktívnej angažovanosti spolu s OSN,

L.  keďže Európska únia vo svojom vyhlásení v Rade OSN pre ľudské práva, ktorá sa konala 19. septembra 2008, uviedla, že medzi štyri prvky záverečného dokumentu Durbanskej hodnotiacej konferencie, ktoré sú neakceptovateľné (tzv. červené čiary EÚ), patria tieto: 1.) osobitná diferenciácia jedného regiónu sveta; 2.) opätovné otvorenie durbanskej deklarácie vložením zákazu „hanobenia náboženstva“, ktorého cieľom je obmedziť slobodu prejavu a zaviesť cenzúru prostredníctvom islamských zákonov proti znesväcovaniu; 3.) zavedenie prioritného poradia medzi obeťami; a 4.) politizácia a polarizácia diskusie,

M. keďže v súvislosti s prehlbujúcou sa recesiou je možné, že sa rozvojové krajiny v dôsledku klesajúcich cien komodít, nižších investičných tokov, finančnej nestability a spomalenia finančných tokov vrátia do situácie spred niekoľkých desaťročí a keďže hodnota súčasných záväzkov pomoc EÚ poklesne o takmer 12 miliárd USD ročne, pretože sa vyjadrujú v percentách HDP členského štátu;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

     EÚ v OSN

     a)  vyprofilovať sa v systéme Organizácie Spojených národov ako zmierovateľ medzi záujmami a hodnotami rozličných členských zoskupení s cieľom podpory spoločného chápania a väčšej zomknutosti okolo troch úzko spätých pilierov, na ktorých OSN spočíva, pričom ide najmä o mier a bezpečnosť, hospodársky a sociálny rozvoj a ľudské práva;

b)  zabezpečiť spolu s Komisiou systematické riešenie otázok súvisiacich s multilaterálnym programom v dvojstranných dialógoch, ktoré vedie EÚ a členské štáty EÚ s inými krajinami a regionálnymi zoskupeniami;

c)  spolu s novou vládou USA pozorne sledovať možnosti posilnenia spolupráce oboch partnerov na podporu ich spoločných priorít v Organizácii Spojených národov;

     Mier a bezpečnosť

     d)  podporovať diskusiu, ktorú začal generálny tajomník, o uplatňovaní zásady povinnosti chrániť (Responsibility to Protect - R2P), aby sa k tomto základnému kameňu doktríny OSN podarilo dosiahnuť posilnený konsenzus a vytvoriť k nemu operatívnejší prístup a aby sa odolávalo pokusom o zmenšenie rozsahu jej pôsobnosti,

e)  zabezpečovať, aby sa počas uvedenej diskusie primerane zdôrazňoval preventívny charakter R2P a aby sa venovala primeraná pozornosť pomoci slabým a nestabilným krajinám pri rozvoji kapacít na to, aby dokázali znášať túto zodpovednosť, pričom sa treba osobitne zameriavať na regionálne subjekty ako na najefektívnejších partnerov v nestabilných situáciách;

f)  zabezpečovať, aby sa zásada R2P uplatňovala v krízových situáciách, keď príslušný štát prestáva chrániť svojich ľudí pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti;

g)  podporovať Africkú úniu v ďalšom rozvoji jej kapacít krízového manažmentu a vyzývať aktérov EÚ, ako aj OSN, aby podporovali toto úsilie a prehlbovali spoluprácu s Africkou úniou pri zabezpečovaní mieru a bezpečnosti na africkom kontinente;

h)  naliehavo vyzývať členské štáty EÚ, aby vyvíjali potrebné úsilie s cieľom uzavrieť rokovania o všeobecnom dohovore o medzinárodnom terorizme;

Ľudské práva

     i)   jasne vo všetkých rezolúciách, o ktorých sa rokuje a ktoré sa prijímajú na pôde VZ OSN, presadzovať zásady medzinárodného humanitárneho práva a jednoznačne odsudzovať každé porušenie týchto zásad, najmä v súvislosti s bezpečnosťou humanitárnych pracovníkov OSN a iných organizácií;

     j)   osloviť ďalšie regionálne zoskupenia s cieľom podporovať lepšiu informovanosť a lepšie porozumenie zásad zakotvených vo vyhlásení o sexuálnej orientácii a pohlavnej identite, ktoré podporila EÚ a ktoré schválilo 66 členských štátov OSN;

     k)  vyzvať generálneho tajomníka OSN, aby počas 65. zasadnutia VZ OSN predložil správu o dodržiavaní zákazu ukladania trestu smrti mladistvým členskými štátmi spolu s informáciami o počte mladistvých páchateľov, ktorí sú v súčasnosti odsúdení na trest smrti, a o počte páchateľov popravených za posledných päť rokov;

     l)   začať pred revíziou Rady OSN pre ľudské práva v roku 2011 diskusiu zdôrazňujúcu vzájomné dopĺňanie sa medzi tretím výborom, medzivládnym orgánom VZ OSN s univerzálnym členstvom a Radou OSN pre ľudské práva, ktorej zloženie je obmedzené a ktorej mandát je operatívnejší;

     m) vyzvať členské štáty, aby zvážili svoju účasť na Durbanskej hodnotiacej konferencii, ktorá sa uskutoční v apríli 2009 v Ženeve, ak sa počas nasledujúcich rokovaní pred konferenciou potvrdí prekročenie všetkých štyroch „červených čiar“ uvedených v návrhu záverečného dokumentu z 20. februára 2009;

     n)  presadzovať a podporovať úsilie o zabezpečenie toho, aby systém sankcií OSN súvisiacich s terorizmom podliehal uplatňovaniu transparentných a objektívnych postupov, najmä prostredníctvom zavedenia efektívneho postupu oznamovania a ustanovením nezávislého súdneho preskúmania v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora;

     o)  naliehavo vyzvať Bezpečnostnú radu OSN a jej protiteroristický výbor, aby spolupracovali s príslušnými orgánmi OSN zaoberajúcimi sa dodržiavaním ľudských práv s cieľom neustáleho monitorovania plnenia povinností na základe medzinárodného práva v oblasti dodržiavania ľudských práv, práv utečencov a humanitárneho práva;

p)  trvať na tom, aby všetci členovia OSN ratifikovali Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS), počnúc členmi Bezpečnostnej rady, a aby vzhľadom na tohtoročnú hodnotiacu konferenciu MTS aktívne podporovali úsilie o dosiahnutie dohody o stále nevyriešenej definícii zločinu agresie a podmienkach, na základe ktorých by MTS mohol vykonávať svoju právomoc, ako sa ustanovuje v článku 5 ods. 2 Rímskeho štatútu;

     Reforma OSN

     q)  podporovať pokračujúci proces smerom k dosahovaniu súladu medzi pokrokom dosiahnutým na úrovni krajín pri vykonávaní reformy Delivering as One a rozličnými obchodnými postupmi uplatňovanými v hlavných sídlach agentúr OSN a programov, ktoré doteraz brzdili úzku spoluprácu a koordináciu priamo na mieste,

     r)   rozvíjať koordináciu v rámci EÚ vrátane koordinácie darcov vo vzťahu k agentúram, fondov a programov OSN na úrovni hlavných sídel, ako aj na úrovni krajín, vrátane účasti vo fondoch viacerých darcov pod vedením OSN, a rozširovať na úroveň agentúr a programov OSN dialóg, ktorý sa už dobre rozvinul so sekretariátom OSN;

     Životné prostredie

     s)  podporovať diskusiu o nadchádzajúcej Konferencii OSN o zmene klímy (COP15) v Kodani s cieľom dosiahnutia konsenzu o prijatí novej medzinárodnej dohody o zmene klímy na obdobie po roku 2012 a o ďalšom postupe po jej prijatí; v tejto súvislosti sústrediť podporu na vytvorenie finančného a technologického balíka zameraného na rozvojové krajiny s cieľom ľahšieho získania ich súhlasu s novou záväznou dohodou;

     t)   podporovať, aby nasledujúce VZ OSN schválilo ucelenejšiu štruktúru celosvetového spravovania životného prostredia presadzované svetovým fórom ministrov životného prostredia ako systému, ktorý dokáže odolávať budúcim obrovským problémom;

Celosvetové spravovanie

     v)  zaujať popredné miesto v prebiehajúcej diskusii o globálnom spravovaní vrátane hospodárskeho a finančného spravovania s cieľom posilnenia mandátov a zlepšenia postupov MMF a Svetovej banky a zároveň oživovať Hospodársku a sociálnu radu OSN (ECOSOC);

     w) využiť nasledujúce medzivládne rokovania o reforme Bezpečnostnej rady OSN vychádzajúce z rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia OSN ako príležitosť na sústredenie sa na spoločné body a na dosiahnutie skutočného pokroku v súvislosti s objasnením právomocí Bezpečnostnej rady OSN vo vzťahu k ostaným orgánom OSN, s prijímaním nových stálych a nestálych členov, podľa možnosti na dočasnom základe, čo by posilnilo reprezentatívnosť a legitímnosť Bezpečnostnej rady OSN, a s prehodnotením pracovných metód Bezpečnostnej rady OSN;

     x)  zdôrazňovať, že obsadenie kresla EÚ v Bezpečnostnej rade OSN zostáva dlhodobým cieľom Európskej únie;

     Nešírenie zbraní a odzbrojenie

y)  podporovať podmienky na úspešnú hodnotiacu konferenciu o zmluve o nešírení jadrových zbraní v roku 2010 predovšetkým schválením a podporovaním modelového dohovoru o jadrových zbraniach; dosiahnuť konsenzus o navrhovanej zmluve o zákaze šírenia štiepnych materiálov; usilovať sa, aby Konferencia o odzbrojení prijala vecný pracovný program, aby sa tento orgán stal operatívnym; spolu s členskými štátmi OSN zamerať úsilie na multilaterálnej a bilaterálnej úrovni s cieľom obnovenia ratifikácie zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových pokusov; a nakoniec ďalej podporovať úsilie zamerané na začatie rokovaní o zmluve o ručných a ľahkých zbraniach;

     Reforma riadenia

     z)  plne využívať svoj finančný vplyv v OSN, aby sa prostriedky z rozpočtu na roky 2010 – 2011 lepšie využívali na riešenie naliehavých operatívnych potrieb tejto organizácie a aby sa generálnemu tajomníkovi zabezpečili väčšie právomoci v oblasti prideľovania ľudských zdrojov podľa potrieb a na základe operatívnych rozhodnutí prijatých príslušnými orgánmi OSN, najmä Bezpečnostnou radou OSN a Valným zhromaždením OSN;

     aa) v súvislosti s diskusiami o revízii hodnotiacich ukazovateľov využívaných na rozdeľovanie výdavkov OSN stanoviť jasnú väzbu medzi lepším zastúpením v rozličných orgánoch OSN a spravodlivejším rozdelením finančného zaťaženia;

     ab) vypracovať koordinovanejšiu personálnu politiku EÚ v OSN s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a účinnosť postupov prijímania zamestnancov a zabezpečiť, aby prijímacie podmienky zostali pre občanov EÚ aj naďalej príťažlivé;

Rozvojové ciele tisícročia (RCT)

      ac)           zastávať v globálnom meradle vedúce postavenie pri oživovaní medzinárodného úsilia o splnenie záväzkov RCT v súvislosti s hromadiacimi sa dôkazmi o tom, že svetu sa nedarí plniť prísľuby spojené s RCT;

ad) podporovať iniciatívu na vytvorenie pracovnej skupiny na zisťovanie nedostatkov pri plnení RCT, ktorej úlohou by malo byť monitorovanie plnenia záväzkov v oblasti pomoci, obchodu, odpúšťania dlhov a prístupu k základným liekom a k technológii;

ae) požadovať urýchlené zorganizovanie konferencie OSN na vysokej úrovni o svetovej finančnej a hospodárskej kríze a jej dôsledkoch na rozvoj, ako bolo dohodnuté počas konferencie o financovaní rozvoja v Dauhe v roku 2008;

af) pokračovať v diskusii týkajúcej sa iniciatívy Business Call to Action a uskutočňovania záväzkov v oblasti financovania a podpory úsilia o dosahovanie RCT, vrátane možností zvýšenia zodpovednosti podnikateľského sektora v tejto súvislosti;

ag) podporovať spolu so všetkými týmito iniciatívami uplatňovanie zásad ustanovených v Parížskej deklarácii o účinnosti pomoci a akčného programu z Akkry s cieľom zlepšenia kvality a poskytovania pomoci;

ah) využiť 64. Valné zhromaždenie OSN ako príležitosť na predloženie správy o pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov vytýčených v programe EÚ súvisiacom s RCT,

ai) vyzvať Komisiu, aby predložila správu o pokroku dosiahnutom pri uplatňovaní zmlúv súvisiacich s RCT a aby vyzvala ďalších darcov na poskytovanie väčšej dlhodobej a predvídateľnej pomoci formou rozpočtovej podpory;

     Záverečné odporúčania

     aj) naliehavo vyzvať členské štáty EÚ, aby pokračovali v plnení záväzkov týkajúcich sa efektívneho multilateralizmu zabezpečením systematickej a pohotovej ratifikácie všetkých dohovorov a zmlúv OSN;

ak) podporiť rozhodnutie prijaté VZ OSN v jeho uvedenej rezolúcii o Spolupráci medzi Organizáciou Spojených národov a Medziparlamentnou úniou o zaradení samostatného bodu v predbežnom programe 65. zasadnutia VZ OSN o spolupráci medzi Organizáciou Spojených národov, národnými parlamentmi a Medziparlamentnou úniou pod podmienkou, že názov bodu bude obsahovať aj odkaz na regionálne parlamentné zhromaždenia, a podporiť rozpravu o tom, ako môžu poslanci, národné parlamenty a regionálne parlamentné zhromaždenia zohrávať aktívnejšiu úlohu v rámci OSN;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a na vedomie Komisii.

NÁVRH ODPORÚČANIA (B6‑0034/2009) (8.1.2009)

ktorý v súlade s článkom 114 ods. 1 rokovacieho poriadku

predkladá Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE

o prioritách Európskej únie pre 64. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

Európsky parlament,

–   so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o prioritách Európskej únie pre 63. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2008/2111(INI)),

–   so zreteľom na priority EÚ pre 63. Valné zhromaždenie OSN,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 29. januára 2004 o vzťahoch medzi Európskou úniou a Organizáciou Spojených národov[1], z 9. júna 2005 o reforme Organizácie Spojených národov[2] a z 29. septembra 2005 o výsledku svetového samitu Organizácie Spojených národov zo 14. – 16. septembra 2005[3],

–   so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 90 rokovacieho poriadku,

A. keďže zahraničná politika EÚ je založená na silnej a jednoznačnej podpore efektívneho multilateralizmu, ktorý ustanovuje Charta OSN,

B.  keďže EÚ je kľúčovým politickým a finančným partnerom OSN v boji proti chudobe a v podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pri zaisťovaní kolektívnej bezpečnosti vrátane ochrany živobytia ohrozených skupín obyvateľstva a posilňovaní ľudských práv na celom svete,

C. keďže úsilie EÚ významným spôsobom napomáha dosahovanie rozvojových cieľov tisícročia a je príkladom pre iných darcov, ale ak sa nepodarí zvrátiť súčasné smerovanie, bude stále chýbať 75 miliárd EUR na splnenie záväzkov oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ do roku 2010,

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

     a)    žiada, aby sa medzi Parlamentom, Radou a Komisiou uskutočnila hlboká a rozsiahla diskusia o politických prioritách EÚ pre nasledujúce zasadnutie Valného zhromaždenia OSN;

     b)  domnieva sa, že stále zastúpenia členských štátov EÚ v New Yorku by mali považovať túto formálnu pozíciu Rady o prioritách pre Valné zhromaždenie OSN za záväznú politickú platformu, z ktorej treba vychádzať počas rokovaní s tretími krajinami;

     c)  naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby dôkladne preskúmali dôsledky Lisabonskej zmluvy pre budúce zastúpenie EÚ pri OSN a vyzýva členské štáty EÚ, aby sa jasne a jednoznačne zaviazali zabezpečiť náležité zviditeľnenie a vplyv EÚ v rámci orgánov a fór OSN;

     d)  vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby sa naďalej zapájali do príprav Durbanskej hodnotiacej konferencie v roku 2009 a zabezpečili, aby táto konferencia poskytla všetkým zúčastneným stranám príležitosť na obnovu ich odhodlania a záväzku bojovať proti rasizmu, rasovej a kastovej diskriminácii, xenofóbii a všetkým ostatným formám intolerancie, ako aj na prijatie konkrétnych hodnotiacich kritérií s cieľom odstrániť rasizmus na základe a pri plnom uplatňovaní durbanskej deklarácie a akčného programu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a na vedomie aj Komisii, členským štátom a Organizácii Spojených národov.

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ (19.2.2009)

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu odporúčania Európskeho parlamentu Rade o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN
(2008/2000(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Glenys Kinnock

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Rozvojové ciele tisícročia (RCT)

a)   zastávať v globálnom meradle vedúce postavenie pri oživovaní medzinárodného úsilia o splnenie záväzkov RCT v súvislosti s hromadiacimi sa dôkazmi o tom, že svetu sa nedarí plniť prísľuby RCT, a že viac než jedna miliarda ľudí stále žije v podmienkach extrémnej chudoby, rovnaký počet osôb nemá prístup k nezávadnej pitnej vode, 6 000 ľudí zomiera denne na AIDS a 750 miliónov dospelých nevie čítať,

b)   privítať iniciatívu na zvolanie stretnutia na vysokej úrovni venovaného RCT pod záštitou OSN v septembri roku 2008,

c)   privítať skutočnosť, že EÚ na tomto stretnutí znovu potvrdila spoločné finančné záväzky na roky 2010 a 2015, avšak vyjadriť mimoriadne znepokojenie, že niektoré členské štáty EÚ tieto záväzky nedodržiavajú a že podiel HND, ktorý členské štáty venujú na oficiálnu rozvojovú pomoc, sa od roku 2005 postupne zmenšuje,

d)   podporiť iniciatívu na vytvorenie pracovnej skupiny na zisťovanie nedostatkov pri plnení RCT, ktorej úlohou by malo byť monitorovanie plnenia záväzkov v oblasti pomoci, obchodu, odpúšťania dlhov a prístupu k základným liekom a technológiám,

e)   uznať, že hlboko zakorenené rozdiely v príležitostiach na základe pohlavia, bohatstva, etnického pôvodu a regiónu brzdia pokrok pri dosahovaní RCT a presadzovať, aby sa partneri z rozvinutých a rozvojových krajín viac sústredili na sociálnu spravodlivosť a na väčšiu spravodlivosť pomocou vytýčenia „cieľov spravodlivosti“ a podávania správ o pokroku pri zmenšovaní nespravodlivých rozdielov v životných príležitostiach,

f).   zaručiť, aby sa v čase celosvetového spomalenia hospodárskeho rastu, globálnej potravinovej krízy a globálneho otepľovania Rada zamerala na plnenie RCT a na dodržiavanie finančných záväzkov,

g).  zdôrazniť, že v kontexte prehlbujúcej sa recesie by sa mohol vývoj v rozvojových krajinách na desaťročia spomaliť v dôsledku klesajúcich cien komodít, nižších investičných tokov, finančnej nestability a spomalenia finančných tokov; vziať ďalej na vedomie, že výška existujúcich finančných prostriedkov EÚ vyčlenených na pomoc klesne o takmer 12 miliárd USD za rok, pretože sú vyjadrené ako percentuálny podiel HDP členského štátu,

h).  požadovať urýchlené zorganizovanie konferencie OSN na vysokej úrovni o svetovej finančnej a hospodárskej kríze a jej dôsledkoch na rozvoj, ako bolo dohodnuté na konferencii o financovaní rozvoja v Dauhe v roku 2008,

i)    privítať zaradenie RCT do programu Svetového ekonomického fóra v Davose, ale vyjadriť sklamanie nad tým, že vo vyhlásení štátov skupiny G-20 sa sotva objavuje zmienka o najchudobnejších krajinách sveta, a zabezpečiť, aby rozvojové krajiny dostali hlas na stretnutí štátov skupiny G-20, ktoré sa má uskutočniť v apríli roku 2009 a na ktorom by sa malo diskutovať o reforme medzinárodných finančných inštitúcií,

j)    pokračovať v diskusiách týkajúcich sa iniciatívy Business Call to Action a realizácie záväzkov v oblasti financovania a podpory úsilia pri dosahovaní RCT, vrátane možností zvýšenia zodpovednosti podnikateľského sektora v tejto súvislosti,

k)   podporovať spolu so všetkými týmito iniciatívami pristúpenie k parížskym zásadám účinnosti pomoci a k akčnému programu z Akkry v záujme zlepšenia kvality a poskytovania pomoci,

l)    využiť 64. Valné zhromaždenie OSN ako dobrú príležitosť na predloženie správy o pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov vytýčených v programe EÚ súvisiacom s RCT,

m)  vyzvať Komisiu, aby predložila správu o pokroku dosiahnutom pri uplatňovaní zmlúv súvisiacich s RCT a motivovať ostatných darcov, aby zvýšili objem pomoci poskytovanej na dlhodobom a predvídateľnom základe formou rozpočtovej podpory;

n)  čo najpresvedčivejším spôsobom informovať európsku verejnosť o dôsledkoch nesplnenia RCT, a to nielen pre tých, ktorých to bezprostredne postihuje, ale aj v záujme budúcej medzinárodnej prosperity, stability a bezpečnosti.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Jas Gawronski, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Janusz Onyszkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Marie Anne Isler Béguin, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Jules Maaten, Alexandru Nazare, Csaba Sándor Tabajdi

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mieczysław Edmund Janowski, Robert Sturdy, Ewa Tomaszewska