Förfarande : 2009/2000(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0132/2009

Ingivna texter :

A6-0132/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/03/2009 - 4.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0150

BETÄNKANDE     
PDF 155kWORD 97k
13.3.2009
PE 419.867v02-00 A6-0132/2009

med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om Europeiska unionens prioriteringar inför FN:s generalförsamlings sextiofjärde session

(2009/2000(INI))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL RÅDET
 FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION (B6‑0034/2009)
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL RÅDET

om Europeiska unionens prioriteringar inför FN:s generalförsamlings sextiofjärde session

(2009/2000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–   med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen om Europeiska unionens prioriteringar inför FN:s generalförsamlings sextiofjärde session (B6‑0034/2009),

–   med beaktande av Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 9 juli 2008 om Europeiska unionens prioriteringar inför Förenta nationernas sextiotredje session(1),

–   med beaktande av EU:s prioriteringar inför FN:s generalförsamlings sextiotredje session som antogs av rådet den 16 juni 2008 (9978/08),

–   med beaktande av Förenta nationernas sextiotredje generalförsamling och framför allt följande FN-resolutioner: ”Cooperation between the United Nations and the Inter‑Parliamentary Union”(2), ”Convention on the Prohibition of the Use of Nuclear Weapons”(3), ”Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty”(4), ”Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction”(5), ”Moratorium on the use of the death penalty”(6), ”Situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea”(7), ”Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism”(8), ”Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran”(9), ”Doha Declaration on Financing for Development: outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the implementation of the Monterrey Consensus”(10), ”Situation of human rights in Myanmar”(11), ”Development-related activities”(12), ”Strengthening the Department of Political Affairs”(13), ”Programme budget for the biennium 2008–2009”(14) och ”Proposed programme budget outline for the biennium 2010‑2011”(15),

–   med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2009 om utvecklingen för FN:s råd för mänskliga rättigheter, inbegripet EU:s roll(16),

–   med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om utvecklingsperspektiv för freds- och nationsbyggande efter konflikter(17),

–   med beaktande av artikel 114.3 och artikel 90 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikes frågor och yttrandet från utskottet för utveckling (A6‑0132/2009), och av följande skäl:

A. Efter fyra år bör FN:s medlemsstater påminnas om sitt åtagande att uppnå de ambitiösa målen som fastställdes i det dokument som är resultatet av världstoppmötet 2005.

B.  Endast genom ett globalt, effektivt och öppet multilateralt system kan vi ta itu med de många och sammanlänkade utmaningarna och hoten som nationer, samhällen och medborgare står inför, till exempel de som handlar om fred, stabilitet och människans säkerhet, utmaningarna i samband med fattigdomen, klimatförändringarna och trygg energiförsörjning samt följderna av den globala ekonomiska och finansiella krisen.

C. Den sextiotredje generalförsamlingen har fattat viktiga beslut i ett antal frågor som gäller reformprogrammet, inklusive den förbättrade förvaltningen av de mänskliga resurserna och rättskipningen, den delvisa förstärkningen av departementet för politiska frågor och inledandet av mellanstatliga förhandlingar om reformen av säkerhetsrådet.

D. Generalförsamlingen har, efter ett förslag från dess tredje utskott, antagit en rad viktiga resolutioner om frågor inom ett stort område som rör de mänskliga rättigheterna, sociala och humanitära frågor, inklusive tre landspecifika resolutioner samt det fakultativa protokollet till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

E.  Tack vare initiativet ”Delivering as One” och det arbete som har utförts av de båda mötesledarna har konkreta framsteg gjorts, i praktiken genom att fullfölja några av FN:s systemomfattande reformer för att uppnå koherens. Det är emellertid nödvändigt att befästa det som har uppnåtts och göra ytterligare framsteg inom de områden som identifierades av FN:s sextiotredje generalförsamling.

F.  Misslyckandet med att reformera organ som FN:s säkerhetsråd och FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) skulle kunna leda till informella grupperingar som G8 eller G20 som ett försök att vara en ersättning för globala institutionella arrangemang.

G. Europeiska unionen måste främja vad den betraktar som universella värden och samtidigt göra ansträngningar att förhindra att ställningarna polariseras.

H. Däremot har samarbetet mellan Förenta nationernas generalsekretariat och EU‑institutionerna aldrig varit så nära, vilket återspeglar de båda organisationernas gemensamma värderingar, målsättningar och intressen.

I.   FN:s operativa kapacitet inom området för fred och säkerhet behöver stärkas ytterligare. Samarbetet mellan EU och FN i fredsbevarande insatser utgör en hörnsten för fred och säkerhet i världen.

J.   Det har skett en ökning av dödsfallen bland FN:s fredsbevarande personal. Alla tänkbara åtgärder måste vidtas för att skydda denna personal.

K. EU och Förenta staterna är strategiska partner, och det är i deras gemensamma intresse att tillsammans, och utifrån den internationella rätten och genom multilaterala institutioner, särskilt FN, möta gemensamma hot och utmaningar i det nya globala scenariot. Uttalandet av Förenta staternas nye ständige representant i FN verkar tyda på ett förnyat åtagande för ett konstruktivt samarbete med Förenta nationerna.

L.  Europeiska unionen angav i sitt uttalande till FN:s råd för mänskliga rättigheter den 19 september 2008 att följande fyra delar av resultatdokumentet från konferensen för översyn av åtagandena från Durban skulle vara oacceptabla (EU:s s.k. ”absoluta gränser”): 1) att utpeka en region i världen i synnerhet, 2) att åter öppna Durbanförklaringen från 2001 genom att införa ett förbud mot ”förtal av religion” avsedd att begränsa yttrandefriheten och påtvinga den censur som ingår i islamsk lagstiftning mot hädelse, 3) att upprätta en prioritetsordning bland offren och 4) att politisera och polarisera diskussionen.

M. Mot bakgrund av en allt djupare global recession betonar Europaparlamentet att utvecklingsländer skulle kunna slungas decennier bakåt i utvecklingen som en följd av fallande råvarupriser, minskade investeringsflöden, finansiell instabilitet och minskade löneöverföringar från utlandet. Värdet på EU:s nuvarande stödåtaganden kommer att sjunka med nästan 12 000 miljoner US-dollar per år, eftersom de uttrycks som en andel av medlemsstaternas BNP.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

     EU i FN

a)  Rådet uppmanas att inom Förenta nationernas system framstå som en ärlig medlare mellan olika medlemsgruppers intressen och värderingar för att främja gemensam förståelse och större sammanhållning kring de tre nära förbundna pelare som FN vilar på, nämligen fred och säkerhet, ekonomisk och social utveckling och mänskliga rättigheter.

b)  Rådet uppmanas att, tillsammans med kommissionen, garantera att frågor som gäller den multilaterala dagordningen tas upp systematiskt i de bilaterala dialoger som EU och dess medlemsstater för med andra länder och regionala grupper.

c)  Rådet uppmanas att, tillsammans med Förenta staternas nya regering, noga undersöka hur samarbetet mellan de båda parterna kan stärkas till stöd för deras gemensamma prioriteringar i Förenta nationerna.

     Fred och säkerhet

d)  Rådet uppmanas att främja den debatt som inleddes på initiativ av FN:s generalsekreterare om genomförandet av principen om skyldigheten att skydda (R2P) för att uppnå förstärkt samförstånd om och utveckla en mer operativ strategi för denna hörnsten i FN‑doktrinen och samtidigt motarbeta försöken att minska dess räckvidd.

e)  Rådet uppmanas att se till att den preventiva egenskapen hos R2P-principen betonas på ett adekvat sätt i ovannämnda debatt och att man på lämpligt sätt ser till att bistå sårbara och instabila länder att utveckla förmågan att ta på sig ett sådant ansvar, och att därvid särskilt inrikta sig på regionala aktörer såsom de mest effektiva samtalspartnerna i instabila situationer.

f)   Rådet uppmanas att se till att R2P-principen tillämpas i krissituationer då den berörda staten underlåter att skydda sin befolkning mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.

g)  Rådet uppmanas att dels uppmuntra Afrikanska unionen att utveckla sin krishanteringskapacitet, dels uppmana aktörer knutna till såväl EU som FN att stödja detta arbete och att utveckla sitt samarbete med Afrikanska unionen i strävan att skapa fred och säkerhet i Afrika.

h)  Rådet uppmanas att uppmana medlemsstaterna att vidta alla åtgärder som krävs för att förhandlingarna om den övergripande konventionen om internationell terrorism kan slutföras.

     Mänskliga rättigheter

i)   Rådet uppmanas att i alla resolutioner som debatteras och antas i FN:s generalförsamling tydligt hävda grundsatserna i den internationella humanitära lagstiftningen och att otvetydigt fördöma alla kränkningar av denna lagstiftning, framför allt när det gäller säkerheten och tryggheten för alla medarbetare vid FN och andra frivilligarbetare.

j)   Rådet uppmanas att rikta sig till andra regionala grupper för att främja ökad kunskap om och förståelse för de inneboende principerna i den av EU stödda deklarationen om sexuell läggning och könsidentitet som har undertecknats av 66 av FN:s medlemsstater.

k)  Rådet uppmanas att uppmana FN:s generalsekreterare att rapportera till FN:s generalförsamlings sextiofemte session om medlemsstaternas efterlevnad av förbudet mot dödsstraff för unga, och i denna rapport inbegripa uppgifter om antalet unga lagbrytare som för närvarande är dömda till döden och det antal som har avrättats under de senaste fem åren.

l)   Rådet uppmanas att, före granskningen 2011 av FN:s råd för mänskliga rättigheter, inleda en debatt för att belysa komplementariteten mellan tredje utskottet, ett mellanstatligt organ i FN:s generalförsamling med universellt medlemskap, och kommittén för mänskliga rättigheter, vars sammansättning är begränsad och vars mandat är mer operativt.

m) Rådet uppmanas att uppmana medlemsstaterna att överväga sitt deltagande i konferensen för översyn av åtagandena från Durban i Genève i april 2009 om överträdelsen av alla de fyra ”absoluta gränser” som avses i förslaget till resultatdokument den 20 februari 2009 bekräftas i de förhandlingar som leder fram till konferensen.

n)  Rådet uppmanas att främja och stödja insatser för att se till att FN:s terrorismrelaterade sanktionssystem underställs öppna och rättvisa förfaranden, framför allt genom införande av ett effektivt anmälningsförfarande och fastställande av en oberoende rättslig prövning, i överensstämmelse med EG‑domstolens rättspraxis.

o)  Rådet uppmanas att anmoda säkerhetsrådet och dess utskott mot terrorism att samarbeta med de relevanta FN-organen för mänskliga rättigheter för att oavbrutet övervaka efterlevnaden av skyldigheter enligt internationella mänskliga rättigheter samt flyktinglagstiftning och humanitär lagstiftning.

p)  Rådet uppmanas att kräva att FN:s medlemsstater, och i första hand de länder som ingår i säkerhetsrådet, ratificerar Internationella brottmålsdomstolens Romstadga samt att, med beaktande av den översynskonferens om Internationella brottmålsdomstolen som ska hållas under detta år, aktivt ge sitt stöd till ansträngningarna att nå en överenskommelse om den ännu så länge icke fastställda definitionen av aggressionsbrott och de villkor under vilka Internationella brottmålsdomstolen kan utöva sin domsrätt, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 5.2 i Romstadgan.

     FN-reformen

q)  Rådet uppmanas att främja den pågående processen att skapa överensstämmelse mellan framgångar som har uppnåtts på landsnivå vid genomförandet av reformen ”Delivering as One” och de olika affärsmetoder som tillämpas av FN‑högkvarterens kontor och program, som hittills har hämmat närmare samarbete och samordning på ort och ställe.

r)   Rådet uppmanas att utveckla samordningen med EU, däribland samordning mellan donatorer, i förbindelser med FN-kontor, medel och program på såväl högkvarters‑ som landsnivå, inbegripet genom deltagande i FN-ledda fonder som finansieras av flera donatorer, och att även till FN-kontor och program utvidga den redan väletablerade dialogen med FN:s sekretariat.

     Miljön

s)  Rådet uppmanas att främja en debatt om FN:s kommande klimatförändringskonferens i Köpenhamn (COP15) för att skapa ett samförstånd om och sätta kraft bakom antagandet av en ny internationell överenskommelse om klimatförändringarna för perioden efter 2012, och att i detta sammanhang samla stöd för ett ekonomiskt och tekniskt paket riktat till utvecklingsländerna för att underlätta deras stöd för en ny bindande överenskommelse.

t)   Rådet uppmanas att stödja antagandet vid FN:s generalförsamlings nästa session av en mer sammanhängande struktur för global miljöstyrning, vilket har förespråkats av det globala miljöministerforumet, ett ledningssystem som är i stånd att möta de stora utmaningar som ligger framför oss.

     Global styrning

v)  Rådet uppmanas att ta ledningen i den nuvarande diskussionen om global styrning, inbegripet ekonomisk och finansiell styrning för att stärka mandaten och förbättra de metoder som tillämpas av IMF och Världsbanken och samtidigt blåsa nytt liv i Ecosoc.

w) Rådet uppmanas att utnyttja de kommande mellanstatliga förhandlingarna om reformen av säkerhetsrådet, som baseras på generalförsamlingens rättsliga förfaranden, såsom ett tillfälle att inrikta sig på gemensamma frågor och uppnå konkreta framsteg när det gäller klargörandet av säkerhetsrådets behörigheter i förhållande till andra FN‑organ, tillkomsten av nya ständiga och icke-ständiga medlemmar – eventuellt på tillfällig bas – för att förbättra säkerhetsrådets representativitet och legitimitet och granskningen av säkerhetsrådets arbetsmetoder.

x)  Rådet uppmanas att understryka att det är ett mål på lång sikt för Europeiska unionen att ta plats i säkerhetsrådet.

     Icke-spridning och nedrustning

y)  Rådet uppmanas att främja villkoren för en framgångsrik översynskonferens 2010 om icke-spridningsavtalet (NPT), i första hand genom att stödja och föra fram den föreslagna modellen för en kärnvapenkonvention, att uppnå samförstånd om det planerade avtalet om produktionsstopp för klyvbart material (”Fissile Material Cutoff Treaty”), att sträva efter att nedrustningskonferensen antar ett konkret arbetsprogram för att göra detta organ operativt, att multilateralt och bilateralt samarbeta med FN:s medlemsstater för att åter ta itu med ratificeringen av fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar, och slutligen att uppmuntra ytterligare ansträngningar för att få till stånd förhandlingar om ett avtal om vapenhandel.

     Ledningsreformen

z)  Rådet uppmanas att till fullo utnyttja sitt ekonomiska inflytande inom FN för att se till att budgeten för 2010–2011 på ett bättre sätt inriktas på de operativa behoven hos denna organisation och att bevilja FN:s generalsekreterare större möjligheter att anslå mänskliga resurser i enlighet med behoven och mot bakgrund av operativa beslut som har fattats av relevanta FN-organ, framför allt av säkerhetsrådet och generalförsamlingen.

aa) Rådet uppmanas att i samband med diskussionerna om en översyn av bedömningsskalorna för beräkning av FN:s omkostnader fastställa en tydlig koppling mellan bättre representation inom de olika FN-organen och rättvisare fördelning av den ekonomiska bördan.

ab) Rådet uppmanas att utveckla en mer samordnad politik för EU-personal vid FN för att uppnå större öppenhet och effektivitet i uttagningsförfarandena och se till att uttagningsvillkoren förblir tillräckligt lockande för EU-medborgarna.

Millennieutvecklingsmålen

ac) Rådet uppmanas att utöva ett globalt ledarskap för att driva på internationella insatser för att se till att utfästelserna om millennieutvecklingsmålen ger resultat, mot bakgrund av de alltfler tecknen på att världen är långt ifrån att uppfylla de löften som gavs i samband med millennieutvecklingsmålen.

ad) Rådet uppmanas att stödja initiativet att arbetsgruppen ”MDG gap task force” ska följa det internationella arbetet rörande bistånd, handel, skuldlättnad och tillgång till nödvändig medicin och teknik.

ae) Rådet uppmanas att förespråka att det utan dröjsmål ska anordnas en FN-konferens på hög nivå om finanskrisen och den ekonomiska krisen i världen och dess följder för utvecklingen, något man kom överens om vid konferensen om utvecklingsfinansiering i Doha 2008.

af) Rådet uppmanas till fortsatta diskussioner om initiativet Business Call to Action (uppmaning till storföretag att använda sin expertis och sina insatser för att stödja tillväxt i utvecklingsländer) och åtagandena att finansiera och stödja insatser för millennieutvecklingsmålen, bl.a. hur detta skulle kunna följas av en ökning av företagens redovisningsskyldighet.

ag) Rådet uppmanas att förespråka att det parallellt med alla dessa initiativ sker en uppslutning bakom principerna i Parisförklaringen om biståndseffektivitet och handlingsprogrammet från Accra, för att kvaliteten på och tillhandahållandet av bistånd ska kunna förbättras.

ah) Rådet uppmanas att utnyttja tillfället i och med generalförsamlingens sextiofjärde session för att redogöra för de framsteg som har gjorts för att uppnå de riktmärken som fastställts i EU:s handlingsplan för millennieutvecklingsmålen.

ai) Rådet uppmanas att uppmana kommissionen att redogöra för de framsteg som har gjorts för att genomföra kontrakt som rör millennieutvecklingsmålen och att uppmuntra andra givare att tillhandahålla mer av sitt stöd på långsiktig och förutsägbar basis i form av budgetstöd.

     Slutliga rekommendationer

aj) Rådet uppmanas att yrka på att EU-medlemsstaterna fullföljer sitt engagemang för faktisk multilateralism genom att garantera en systematisk och snabb ratificering av alla FN-konventioner och fördrag.

ak) Rådet uppmanas att stödja det beslut som har fattats av FN:s generalförsamling i dess ovannämnda resolution om ”Cooperation between the United Nations and the Interparliamentary Union” när det gäller att planera att införa en separat punkt på den preliminära dagordningen för FN:s generalförsamlings sextiofemte session om samarbete mellan Förenta nationernas organisation, de nationella parlamenten och den interparlamentariska unionen, under förutsättning att punktens rubrik också inbegriper en hänvisning till ”regionala parlamentariska församlingar”, samt att främja en debatt om hur parlamentariker, nationella parlament och regionala parlamentariska församlingar kan spela en mer aktiv roll i Förenta nationerna.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen.

(1)

Antagna texter, P6_TA(2008)0339.

(2)

A/RES/63/24.

(3)

A/RES/63/75.

(4)

A/RES/63/87.

(5)

A/RES/63/88.

(6)

A/RES/63/168.

(7)

A/RES/63/190.

(8)

A/RES/63/185.

(9)

A/RES/63/191.

(10)

A/RES/63/239.

(11)

A/RES/63/245.

(12)

A/RES/63/260.

(13)

A/RES/63/261.

(14)

A/RES/63/264.

(15)

A/RES/63/266.

(16)

Antagna texter, P6_TA(2009)0021.

(17)

Antagna texter, P6_TA(2008)0639.


FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION (B6‑0034/2009) (8.1.2009)

i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen

från Alexander Graf Lambsdorff

för ALDE-gruppen

om Europeiska unionens prioriteringar inför FN:s generalförsamlings sextiofjärde session

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–   med beaktande av Europaparlamentets rekommendation till rådet om Europeiska unionens prioriteringar inför Förenta nationernas generalförsamlings sextiotredje session (2008/2111(INI)),

–   med beaktande av EU:s prioriteringar inför FN:s generalförsamlings sextiotredje session,

–   med beaktande av sina resolutioner av den 29 januari 2004 om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenta Nationerna(1), av den 9 juni 2005 om reformen av Förenta nationerna(2) samt av den 29 september 2005 om resultaten från Förenta nationernas världstoppmöte den 14–16 september 2005(3),

–   med beaktande av artikel 114.3 och artikel 90 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU:s utrikespolitik bygger på ett starkt och odelat stöd för effektiv multilateralism i enlighet med Förenta nationernas stadga.

B.  EU är en mycket viktig politisk och ekonomisk partner för FN när det handlar om att bekämpa fattigdom, främja ekonomisk och social utveckling, garantera kollektiv säkerhet, däribland skydd av hotade befolkningsgruppers försörjningsmöjligheter, samt värna de mänskliga rättigheterna i hela världen.

C. Genom sina ansträngningar fungerar EU som en viktig sporre och en förebild för andra givare i arbetet med att uppnå millennieutvecklingsmålen, men om den rådande utvecklingen inte kan vändas kommer det ändå att saknas 75 miljarder euro för att EU ska kunna uppfylla sina åtaganden för det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) till 2010.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

a)  Europaparlamentet efterlyser en ingående och bred diskussion mellan parlamentet, rådet och kommissionen om EU:s politiska prioriteringar inför nästa session i FN:s generalförsamling.

b)  Europaparlamentet anser att EU-medlemsstaternas ständiga representationer i New York ska betrakta rådets formella ståndpunkt om prioriteringarna för FN:s generalförsamling som en bindande politisk plattform som ska användas i förhandlingar med andra länder.

c)  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att noggrant undersöka vilka följder Lissabonfördraget får för EU:s framtida representation i FN, och EU‑medlemsstaterna uppmanas att klart och tydligt åta sig att se till att EU är tillräckligt synligt och åtnjuter en betryggande auktoritet inom olika organ och forum inom FN.

d)  Europaparlamentet uppmanar EU:s samtliga medlemsstater att fortsätta sitt engagemang i förberedelserna inför 2009 års konferens för översyn av åtagandena från Durban. Medlemsstaterna bör se till att konferensen blir ett tillfälle för alla parter att med förnyad beslutsamhet på nytt åta sig att bekämpa rasism, diskriminering på grund av ras och kast, främlingsfientlighet samt alla övriga former av intolerans, liksom att anta konkreta riktlinjer i syfte att utplåna rasismen, på grundval av och med fullständig respekt för Durbanförklaringen och handlingsprogrammet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen, medlemsstaterna och Förenta nationerna.

(1)

EUT C 96 E, 21.4.2004, s. 79.

(2)

Antagna texter, P6_TA(2005)0237.

(3)

Antagna texter, P6_TA(2005)0362.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (19.2.2009)

till utskottet för utrikesfrågor

över förslaget till Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar för FN:s generalförsamlings 64:e session

(2009/2000(INI))

Föredragande: Glenys Kinnock

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Millennieutvecklingsmålen

a)  Europaparlamentet uppmanar EU att utöva ett globalt ledarskap för att driva på internationella insatser för att se till att utfästelserna om millennieutvecklingsmålen ger resultat, mot bakgrund av de alltfler tecknen på att världen är långt ifrån att uppfylla sitt löfte om millennieutvecklingsmålen, och att över en miljard människor fortfarande lever i extrem fattigdom, över en miljard människor saknar tillgång till rent dricksvatten, 6 000 människor dör i aids varje dag och 750 miljoner vuxna inte kan läsa.

b)  Europaparlamentet välkomnar initiativet att i september 2008 sammankalla ett FN-möte på hög nivå (UN High-Level Event) om millennieutvecklingsmålen.

c)  Europaparlamentet välkomnar den bekräftelse som på nytt gjordes vid detta möte av EU:s gemensamma finansieringsåtaganden för 2010 och 2015, men uttrycker stor oro över att vissa EU-medlemsstater inte fullgör dessa åtaganden, och att den andel av BNI som medlemsstaterna avsätter för officiellt utvecklingsbistånd i genomsnittliga tal har minskat sedan 2005.

d)  Europaparlamentet stöder initiativet att arbetsgruppen ”MDG gap task force” ska följa det internationella arbetet rörande bistånd, handel, skuldlättnad och tillgång till nödvändig medicin och teknik.

e)  Europaparlamentet medger att djupt rotade ojämlikheter grundade på kön, inkomst, etnisk tillhörighet och religion står i vägen för möjligheterna att uppnå millennieutvecklingsmålen. Parlamentet uppmanar partner i utvecklade länder och utvecklingsländer att stärka sin inriktning på social rättvisa och större jämlikhet genom att fastställa ”rättvisemål” och redogöra för de framsteg som görs för att minska orättvisa skillnader när det gäller möjligheter till ett bra liv.

f)   Mot bakgrund av den globala avmattningen i ekonomin, den globala livsmedelskrisen och den globala uppvärmningen betonar Europaparlamentet att rådet måste fokusera på att uppnå millennieutvecklingsmålen och respektera finansieringsåtaganden.

g)  Mot bakgrund av en allt djupare global recession betonar Europaparlamentet att utvecklingsländer skulle kunna slungas decennier bakåt i utvecklingen som en följd av fallande råvarupriser, minskade investeringsflöden, finansiell instabilitet och minskade löneöverföringar från utlandet. Parlamentet konstaterar vidare att värdet på EU:s nuvarande stödåtaganden kommer att sjunka med nästan 12 miljarder US-dollar per år, eftersom de uttrycks som en andel av medlemsstaternas BNP.

h)  Europaparlamentet förespråkar att det utan dröjsmål ska anordnas en FN-konferens på hög nivå om finanskrisen och den ekonomiska krisen i världen och dess följder för utvecklingen, något man kom överens om vid konferensen om utvecklingsfinansiering i Doha 2008.

i)   Europaparlamentet välkomnar att frågan om millennieutvecklingsmålen finns med på dagordningen för Världsekonomiskt forum i Davos, men uttrycker sin besvikelse över att världens fattigaste länder knappast nämndes i uttalandet från G20, och menar att utvecklingsländerna måste ges en röst vid det G20-möte som kommer att hållas i april 2009, där man kommer att diskutera reformen av de internationella finansinstituten.

j)   Europaparlamentet förespråkar fortsatta diskussioner om initiativet Business Call to Action (uppmaning till storföretag att använda sin expertis och sina insatser för att stödja tillväxt i utvecklingsländer) och åtagandena att finansiera och stödja insatser för millennieutvecklingsmålen, bl.a. hur detta skulle kunna följas av en ökning av företagens redovisningsskyldighet.

k)  Europaparlamentet förespråkar att det parallellt med alla dessa initiativ sker en uppslutning bakom Parisprinciperna om biståndseffektivitet och handlingsprogrammet från Accra, för att kvaliteten på och tillhandahållandet av bistånd ska kunna förbättras.

l)   Europaparlamentet anser att generalförsamlingens 64:e session ska utnyttjas för att redogöra för de framsteg som har gjorts för att uppnå de riktmärken som fastställts i EU:s handlingsplan för millennieutvecklingsmålen.

m) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för de framsteg som har gjorts för att genomföra kontrakt som rör millennieutvecklingsmålen och att uppmuntra andra givare att tillhandahålla mer av sitt stöd på långsiktig och förutsägbar basis i form av budgetstöd.

n)  Europaparlamentet anser att den europeiska allmänheten på tydligast möjliga sätt måste göras uppmärksam på följderna av att millennieutvecklingsmålen inte uppnås, inte bara för de närmast berörda utan även för framtidens internationella välstånd, stabilitet och säkerhet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

9.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Jas Gawronski, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Janusz Onyszkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Marie Anne Isler Béguin, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Jules Maaten, Alexandru Nazare, Csaba Sándor Tabajdi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Mieczysław Edmund Janowski, Robert Sturdy, Ewa Tomaszewska

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy