ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство

13.3.2009 - (COM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD)) - ***I

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Emmanouil Angelakas

Процедура : 2008/0245(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0134/2009
Внесени текстове :
A6-0134/2009
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство

(COM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0838),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  162 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0473/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A6‑0134/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) За да се гарантира, че са изпълнени целите за икономическо и социално сближаване, определени в член 158 от Договора за ЕО, интервенциите следва да бъдат насочени към домакинствата с ниски доходи, така както са определени в действащото национално законодателство.

(4) За да се гарантира, че са изпълнени целите на политиката на сближаване, определени в член 158 от Договора за ЕО, интервенциите следва да подкрепят социалното сближаване.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Европейската сметна палата препоръча в годишния си доклад за 2007 г. законодателните органи и Комисията да бъдат готови за изменение на концепцията на бъдещите разходни програми, като обърнат надлежно внимание на възможностите както за опростяване на базата за изчисление на допустимите разходи, така и за по-често използване на еднократни или фиксирани плащания вместо възстановяване на "действителни разходи".

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) С цел да се осигури необходимото опростяване в управлението, администрирането и контрола на операциите, които получават безвъзмездни средства от ЕФРР, по-специално когато същите са свързани със система за възстановяване на разходите на основата на резултатите, е целесъобразно да бъдат добавени три допълнителни форми на допустими разходи, а именно непреки разходи, еднократни суми и стандартни таблици за разходите за единица продукт при единни ставки.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в) С цел да се осигури правна сигурност по отношение на допустимостта на разходите, тези допълнителни форми на допустими разходи следва да бъдат приложими към всички безвъзмездни средства от ЕФРР. Ето защо е необходимо прилагане със задна дата, считано от 1 август 2006 г. — датата на влизане в сила на Регламент (EО) № 1080/2006.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (EО) № 1080/2006

Член 7 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Разходи за подобряване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в съществуващи жилища в полза на домакинства с ниски доходи се допускат за всички държави-членки.

1a. Във всяка държава-членка, разходи за подобрения на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в съществуващи жилища се допускат до сума, отговаряща на 4% от общите средства, отпуснати от ЕФРР.

 

Държавите-членки определят категориите допустими жилища в националните правила съгласно член 56, параграф 4 от Регламент (EО) № 1083/2006, за да подкрепят социалното сближаване.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 а (нова)

Регламент (EО) № 1080/2006

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Добавя се следният параграф:

"3a. Допускат се за финансово подпомагане от ЕФРР следните разходи съгласно определеното в параграф 1, стига да са извършени в съответствие с националните правила, включително счетоводни такива, и при специфичните условия, предвидени по-долу:

при безвъзмездни средства:

i) непреки разходи, обявени на база единни ставки, в размер до 20 % от преките разходи за операцията;

ii) разходи по единни ставки, изчислени посредством прилагането на стандартни таблици за разходите за единица продукт, определени от държавата-членка;

iii) еднократни суми, с които да се покриват всички или част от разходите по една операция.

Възможностите, посочени в точки i), ii) и iii), могат да се комбинират само когато всяка от тях обхваща различна категория допустими разходи или когато те се използват за различни проекти в рамките на една и съща операция.

Разходите, посочени в точки i), ii) и iii), се определят предварително въз основа на коректно, справедливо и доказуемо изчисление.

Еднократната сума, посочена в точка iii), не може да надвишава 50 000 EUR."

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Член 1, параграф от настоящия регламент се прилага считано от 1 август 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и е пряко приложим във всички държави-членки.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и е пряко приложим във всички държави-членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 26 ноември, в отговор на продължаващата финансова криза и забавянето в европейската икономика, Европейската комисия представи широкомащабен план за икономическо възстановяване за Европа.

Политиката на ЕС на сближаване, в качеството й на най-големия източник на инвестиции в реалната икономика, съществено допринася за плана. Над 65% от общите средства за тази политика, отпуснати за периода 2007-2013 г., са вече "целево заделени" за инвестиции в четирите приоритетни области на Лисабонската стратегия за растеж и работни места. Следователно не е изненада, че са предприети както законодателни, така и незаконодателни мерки за ускоряване на изпълнението на проекти на място и за изграждане на доверие и динамика в икономиката.

В този контекст Комисията представи предложения за преразглеждане на три от действащите регламенти относно структурните фондове за периода 2007-2013 г.: Общия регламент, Регламента относно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Регламента относно Европейския социален фонд (ЕСФ). Най-общо целта на тези законодателни промени е да се подобрят паричният поток и ликвидността в държавите-членки, да се улесни използването на инструменти за финансов инженеринг, да се опрости и разшири използването на единни ставки и разходи под формата на еднократни плащания, и да се увеличат възможностите за подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в жилищната сфера.

Предложение на Комисията - Регламент относно ЕФРР

Комисията внесе едно изменение на член 7 ("Допустимост на разходите") от Регламента относно ЕФРР (1080/2006) с цел да даде възможност на всички държави-членки на ЕС и региони в ЕС да инвестират в енергийна ефективност и мерки за възобновяеми източници на енергия в жилищната сфера с подкрепата на структурните фондове на ЕС.

Следователно ЕФРР може да се използва за съфинансиране на схеми на национални, регионални или местни органи за монтиране например на дограми с двойни стъкла, изолация на стени и слънчеви батерии в жилищата или подмяна на стари котли. Тази мярка ще се прилага във всички 27 държави-членки на ЕС и първоначално беше замислена като мярка, насочена само към домакинства с ниски доходи.

Следва да се припомни, че съгласно действащия регламент ЕФРР вече подкрепя интервенции в жилищния сектор, включително за енергийна ефективност, но само в новите държави-членки (ЕС-12) и при няколко условия. На практика ЕФРР би могъл да бъде използван само за общите части на сградата (или за цялата сграда в случай, че става дума за социални жилища) в градски райони в неблагоприятно положение.

Това предложение не увеличава финансирането и няма отражение върху бюджета на Общността. То просто дава възможност на държавите-членки, ако желаят, да изместят своите приоритети и да реорганизират оперативните си програми, за да финансират действия в тази сфера.

Компромис на Съвета по Регламента относно ЕФРР

Съветът успя да постигне компромис на първо четене по преразглеждането на Регламента относно ЕФРР в много кратък срок. Работна група "Структурни мерки" на Съвета договори някои промени на предложението на Комисията относно жилищата, а именно:

· премахва се споменаването на "домакинства с ниски доходи", което беше проблематично не на последно място поради различните дефиниции на този термин съгласно националните правила. Вместо това се посочва, че интервенциите в жилищния сектор следва да подкрепят социалното сближаване, като оставя на преценката на държавата-членка да определи точните категории на допустими жилища;

· определя се пределна стойност от 4% от общите средства, отпускани от ЕФРР за всяка отделна държава-членка, за разходи за подобрения в енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в съществуващи жилища.

Съветът запази разграничението, съдържащо се в предложението на Комисията, а именно, че този нов тип интервенции в жилищния сектор следва да бъдат предоставяни във всички държави-членки на ЕС, докато "новите" държави-членки (ЕС-12) пак ще могат да финансират други типове жилищни разходи по съществуващите правила на ЕФРР (до сума, отговаряща на 3% от средствата, отпуснати от ЕФРР за съответните оперативни програми, или 2% от общите средства, отпуснати от ЕФРР на национално равнище). Общите разходи в жилищната сфера във всяка от новите държави-членки, които действат при различни правила и разпоредби, биха могли да достигнат 6% от общите им отпуснати от ЕФРР средства.

Съветът също така реши да включи в Регламента относно ЕФРР нов параграф, за да осигури необходимото административно опростяване в управлението, мониторинга и контрола на операциите. Този нов параграф, първоначално предложен от Европейската комисия само за Регламента относно ЕСФ (1081/2006), е включен от Съвета и в Регламента относно ЕФРР с цел уеднаквяване на правилата за структурните фондове.

Това ново правило следва препоръката на Европейската сметна палата[1] Целта е да се опрости декларирането на разходи и да се въведе система за възстановяване на средства, основана в по-голяма степен на резултатите. Това би следвало да се отрази особено положително на оперативните разходи и да позволи на публичните органи да подготвят проекти и мерки по-бързо и по-ефикасно.

Съгласно новата разпоредба, три допълнителни форми на допустими разходи се въвеждат за всички безвъзмездни средства по ЕФРР и в съответствие с националните правила: непреки разходи (до 20% от преките разходи на дадена операция), еднократни суми (на максимална стойност 50 000 EUR) и стандартни таблици за разходите за единица продукт при единни ставки.

Оценка на предложеното преразглеждане на Регламента относно ЕФРР

Вашият докладчик гледа много положително на предложената промяна в Регламента относно ЕФРР по отношение на инвестициите в енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в жилищния сектор и за всички държави-членки на ЕС.

Тази нова мярка не само ще допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на ЕС и за създаването на работни места в целия ЕС, а може също да има въздействие и за постигане на целите на стратегията на Европейския съюз в областта на енергетиката и изменението на климата, тъй като според оценките само сградите са източник на 40% от емисиите на парникови газове в ЕС, като същевременно прекалено много енергия се хаби в сградите поради неефикасни отоплителни системи, климатични инсталации и осветление. (Комисията счита, че разходно-ефективните спестявания на енергия в сградите биха могли да достигнат 28% до 2020 г.)

Трябва да се подчертае, че решението за подкрепяне на енергийните инвестициите в сградите е изключително от компетенцията на държавите-членки, тъй като ЕС няма компетенции в тази сфера. Въпреки това новата мярка, съгласно принципа на субсидиарност, би предоставила на държавите-членки възможността да направят подобни инвестиции с подкрепата на структурните фондове на ЕС, като оставят решенията за използването на тази възможност да се вземат от държавите-членки.

Разширяването на обхвата на правилата за допустимост на ЕФРР относно жилищата, за да могат да бъдат обхванати действия и в "старите" държави-членки, беше едно от исканията на Европейския парламент в резолюцията му от 10 май 2007 г. относно "жилищното настаняване и регионалната политика". Отначало Комисията беше против подобно разширяване. Жалко е, че беше необходимо да възникне "стимулът" на финансовата криза, за да въведем подобна мярка за целия Съюз.

Вашият докладчик също така счита, че компромисът, постигнат в Съвета, представлява подобрение спрямо първоначалното предложение на Комисията. Премахването на споменаването на "домакинства с ниски доходи", към които тези инвестиции трябваше да са насочени според първоначалния вариант, е правилна мярка. Държавите-членки следва да имат правомощията да решават кои категории жилища са допустими съгласно националните правила, като по този начин сами формулират своите критерии (например на основата на географските характеристики на районите, в които ще се извършват инвестиции, да речем острови или планински региони).

Освен това определянето на пределна стойност от 4% за подобни разходи е също справедливо, защото ще попречи на държавите-членки да злоупотребяват с новото правило, като насочат непропорционална част от националния си пакет по ЕФРР за подобни инвестиции. Все пак е важно да се отбележи, че неотдавнашни данни за новите държави-членки (които са успели да се възползват от инвестиции в жилищния сектор от началото на настоящия програмен период) показват, че в повечето случаи тези инвестиции не са стигали дори 1% от общо разпределените средства по ЕФРР на национално равнище, и така и не са достигнали пределната стойност от 2%.

Що се отнася до новата разпоредба относно разширяването на употребата на единни ставки и еднократни суми, докладчикът счита, че се очаква това да има много положително въздействие за ежедневната дейност по управление на структурните фондове. По тази причина, макар да са предложени чак в периода на криза, тези правила заслужават подкрепата на Европейския парламент, който неведнъж е защищавал подобно опростяване, бил е особено активен през последните две години, посочвайки необходимостта от по-нататъшно опростяване, и е призовавал Комисията да предприеме спешни стъпки в тази връзка.

Въпреки това Европейският парламент трябва да гледа на това като на първата важна стъпка в редица от мерки, които е необходимо да бъдат взети за опростяване на механизмите за прилагане на политиката на ЕС на сближаване. Комисията създаде целева работна група за преразглеждане на настоящите регламенти относно структурните фондове 2007-2013 г., както и на регламента на Комисията за прилагането на тези регламенти. Така Парламентът с нетърпение очаква допълнителни предложения за опростяване от Комисията в близките месеци. Трябва допълнително да се анализира въпросът дали подобни предложения следва да се превърнат в конкретни законодателни изменения на регламентите. Вашият докладчик би приветствал подобно развитие, ако предложенията могат да бъдат приложени още през втората половина на настоящия програмен период.

Докладът на Европейския парламент

Преразглеждането на този регламент ще бъде извършено по процедурата за съвместно вземане на решение, която дава на Европейския парламент и на Съвета равни права и правомощия за изменяне на предложението на Комисията.

При размяна на мнения с чешкото председателство, представлявано от заместник министър-председателя г-н Jiří Čunek, и с Danuta Hübner, комисаря, отговорен за регионалната политика, в комисията REGI на 19 януари 2009 г., беше отчетливо подчертана необходимостта Парламентът да постигне бързо съгласие, особено като се има предвид фактът, че съответната работна група на Съвета е успяла да постигне консенсус само в рамките на три последователни заседания. Основният представен аргумент беше, че новите разпоредби, въведени в изменените регламенти, трябва да бъдат приложени без забавяне в интерес на европейските граждани, особено като се има предвид, че преразглеждането на законодателния пакет цели да помогне на държавите-членки да преодолеят, наред с други препятствия, съществуващите свои проблеми с ликвидността.

Вашият докладчик изцяло отчита спешността на въпроса и необходимостта да се приключи тази процедура на съвместно вземане на решение на първо четене, като се има предвид, че:

· настоящите обстоятелства са извънредни и изискват извънредни мерки, и отговорът на ЕС на финансовата криза следва да бъде както ефикасен, така и своевременен,

· предложението на Комисията, във вида, в който е изменено от Съвета, представлява много добър компромис, който може да има много положителен ефект на място,

· допълнителни предложения за по-нататъшно опростяване на действащите правила за управление на структурните фондове са в процес на подготовка от Комисията.

Следователно вашият докладчик реши да не представя нови изменения, предложения или допълнения към компромисния текст на Съвета, което би наложило ред неформални тристранни разговори и евентуално второ четене за приемане на този регламент. Съответно проектодокладът включва изменения, които съответстват само на позицията на Съвета, като се има предвид спешността на въпроса и неоспоримата нужда да се реагира бързо на кризата в интерес на европейските граждани.

Преди приемането на този законодателен пакет в пленарно заседание, Парламентът е отправил искане до Европейската комисия да обяви публично намерението си да проведе през 2010 г. оценка на предприетите реформи след приемането на трите преразгледани регламента.

  • [1]  виж доклада на Сметната палата за 2007 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство (изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие)

Позовавания

COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.12.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

13.1.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Emmanouil Angelakas

19.1.2009

 

 

Разглеждане в комисия

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Дата на приемане

9.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Дата на внасяне

13.3.2009