ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση

13.3.2009 - (COM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Εμμανουήλ Αγγελάκας

Διαδικασία : 2008/0245(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0134/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0134/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση

(COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0838),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 162 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0473/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0134/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής όπως καθορίζονται στο άρθρο 158 της συνθήκης ΕΚ, οι παρεμβάσεις πρέπει να εστιάζονται στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, όπως καθορίζονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

(4) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι για την πολιτική συνοχής όπως καθορίζονται στο άρθρο 158 της συνθήκης ΕΚ, οι παρεμβάσεις πρέπει να υποστηρίζουν την κοινωνική συνοχή.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο απηύθυνε σύσταση, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του για το 2007, τόσο στις νομοθετικές αρχές όσο και στην Επιτροπή να είναι έτοιμες να επανεξετάσουν το σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων δαπανών, δίδοντας τη δέουσα προσοχή στην απλούστευση της βάσης υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών και στη διεύρυνση της καταβολής κατ’ αποκοπή ποσών ή της χρήσης κατ’ αποκοπή ποσοστών αντί της απόδοσης των «πραγματικών δαπανών».

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη απλούστευση της διαχείρισης, της διοίκησης και του ελέγχου των πράξεων που λαμβάνουν επιχορήγηση από το ΕΤΠΑ, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με σύστημα επιστροφής των δαπανών με βάση τα αποτελέσματα, είναι σκόπιμο να προστεθούν τρεις επιπλέον μορφές επιλέξιμων δαπανών, και συγκεκριμένα οι έμμεσες δαπάνες, τα κατ’ αποκοπή ποσά και το κατ’ αποκοπή ποσοστό με βάση τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών, η απλούστευση αυτή πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχορηγήσεις του ΕΤΠΑ. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η αναδρομική ισχύς από την 1η Αυγούστου 2006, που είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Οι δαπάνες για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και για τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας στις υπάρχουσες κατοικίες υπέρ των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος θα είναι επιλέξιμες για όλα τα κράτη μέλη.»

1α. Σε κάθε κράτος μέλος, οι δαπάνες για τις αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης και για τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας στις υπάρχουσες κατοικίες υπέρ των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος θα είναι επιλέξιμες έως ποσοστό 4% της συνολικής πρόβλεψης του ΕΤΠΑ.

 

Τα κράτη μέλη ορίζουν κατηγορίες επιλέξιμων κατοικιών, σε εθνικές διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, προκειμένου να υποστηρίξουν την κοινωνική συνοχή.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

3α. Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΤΠΑ όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 υπό τον όρο ότι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων λογιστικής, και υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται παρακάτω:

 

στην περίπτωση επιχορηγήσεων:

 

i) οι έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται με βάση κατ’ αποκοπή ποσοστό, έως το 20% των άμεσων δαπανών μιας πράξης·

 

ii) οι δαπάνες με βάση κατ’ αποκοπή ποσοστό οι οποίες υπολογίζονται με την εφαρμογή τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους όπως ορίζονται από το κράτος μέλος·

 

iii) τα κατ’ αποκοπή ποσά προς κάλυψη όλων ή μέρους των δαπανών μιας πράξης.»

 

Οι επιλογές που αναφέρονται στα σημεία i), ii) και iii) είναι δυνατόν να συνδυάζονται μόνον στην περίπτωση που κάθε μία από αυτές καλύπτει διαφορετική κατηγορία επιλέξιμων δαπανών ή στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται για διαφορετικά έργα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης.

 

Οι δαπάνες που αναφέρονται στα σημεία i), ii) και iii) πρέπει να ορίζονται εκ των προτέρων βάσει έντιμου, αμερόληπτου και επαληθεύσιμου υπολογισμού.

 

Το κατ’ αποκοπή ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), σημείο iii) δεν υπερβαίνει το ποσό των 50 000 ευρώ.»

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το άρθρο 1 παράγραφος 2a) του παρόντος κανονισμού έχει εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 26 Νοεμβρίου, σε απάντηση στη συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική κρίση και στην επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα ευρύ σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης για την Ευρώπη.

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, ως η μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, έχει ουσιαστική συνεισφορά σε αυτό το σχέδιο. Περισσότερο από το 65% της συνολικής πρόβλεψης για την περίοδο 2007-2013 έχει ήδη διατεθεί για επενδύσεις στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής της Λισαβόνας για ανάκαμψη και θέσεις απασχόλησης. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη ότι έχουν ληφθεί τόσο νομοθετικά όσο και μη νομοθετικά μέτρα προκειμένου να βοηθηθεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων επιτόπου και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και δυναμισμός στην οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για την αναθεώρηση τριών από τους τρέχοντες κανονισμούς διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013: πρόκειται για τον Γενικό Κανονισμό, τον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σε γενικές γραμμές, σκοπός αυτών των νομοθετικών αλλαγών είναι να βελτιωθεί η ταμειακή ροή και η ρευστότητα στα κράτη μέλη, να διευκολυνθεί η χρήση μηχανισμών χρηματοπιστωτικής μηχανικής, να απλουστευθεί και να διευρυνθεί η χρήση κατ' αποκοπή ποσοστών και κατ' αποκοπή ποσών και να επεκταθούν οι δυνατότητες υποστήριξης σε επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στον τομέα των κατοικιών.

Η πρόταση της Επιτροπής - Κανονισμός ΕΤΠΑ

Η Επιτροπή εισήγαγε μια τροποποίηση στο άρθρο 7 ("Επιλεξιμότητα Δαπανών") του Κανονισμού ΕΤΠΑ (1080/2006) με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να επενδύουν σε μέτρα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στις κατοικίες με την υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, το ΕΤΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών για την εγκατάσταση, παραδείγματος χάριν, διπλών υαλοπινάκων, μόνωσης στους τοίχους και ηλιακών στοιχείων στις κατοικίες ή για την αντικατάσταση παλαιών λεβήτων με συσκευές μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω μέτρο θα έχει εφαρμογή στο σύνολο της ΕΕ των 27 χωρών και αρχικά η πρόθεση ήταν να στοχεύει μόνο τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι βάσει του τρέχοντος Κανονισμού, το ΕΤΠΑ ήδη υποστηρίζει παρεμβάσεις στον τομέα της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, αλλά μόνο για τα νέα κράτη μέλη (ΕΕ-12) και μόνο εφόσον συντρέχουν αρκετές προϋποθέσεις. Πρακτικά, το ΕΤΠΑ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για τα κοινά μέρη ενός κτηρίου (ή για ολόκληρο το κτήριο σε περίπτωση κοινωνικής στέγασης) σε μειονεκτικές αστικές περιοχές.

Η παρούσα πρόταση δεν αυξάνει τη χρηματοδότηση και δεν έχει συνέπειες για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Απλώς δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μετατοπίσουν τις προτεραιότητές τους και να αναπρογραμματίσουν τα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα έτσι ώστε να χρηματοδοτούν ενέργειες σε αυτό τον τομέα.

Συμβιβασμός του Συμβουλίου στον Κανονισμό ΕΤΠΑ

Το Συμβούλιο κατόρθωσε να επιτύχει συμβιβασμό στην πρώτη ανάγνωση σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού ΕΤΠΑ μέσα σε περιορισμένη προθεσμία. Η Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τα διαρθρωτικά μέτρα διαπραγματεύτηκε ορισμένες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής για την κατοικία, και συγκεκριμένα:

· Κατάργηση της αναφοράς σε "νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος", η οποία ήταν προβληματική μεταξύ άλλων λόγω των διαφορετικών ορισμών του όρου βάσει των εθνικών διατάξεων. Αντιθέτως, αναφέρεται ότι οι παρεμβάσεις στο στεγαστικό τομέα πρέπει να στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, αφήνοντας στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίσουν τις ακριβείς κατηγορίες επιλέξιμων κατοικιών.

· Ανώτατο όριο 4% του συνόλου των προβλέψεων ΕΤΠΑ κάθε κράτους μέλους έχει επιβληθεί στις δαπάνες για τις βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης και για τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στις υφιστάμενες κατοικίες.

Το Συμβούλιο διατήρησε τη διάκριση που περιεχόταν στην πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή ότι αυτός ο νέος τύπος παρεμβάσεων στον στεγαστικό τομέα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ενώ τα "νέα" κράτη μέλη (ΕΕ-12) θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν άλλους τύπους στεγαστικών δαπανών υπό τις υφιστάμενες διατάξεις του ΕΤΠΑ (και για μέγιστο ποσό ίσο με το 3% της πρόβλεψης του ΕΤΠΑ για τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα ή το 2% της συνολικής πρόβλεψης του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο). Οι συνολικές δαπάνες για κατοικίες σε κάθε ένα από τα νέα κράτη μέλη, με βάση διαφορετικούς κανόνες και διατάξεις, θα μπορούσε να φτάσει το 6% της συνολικής πρόβλεψης του ΕΤΠΑ.

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να ενσωματώσει στον Κανονισμό ΕΤΠΑ μια νέα παράγραφο που θα εξασφαλίζει την απαραίτητη διοικητική απλούστευση στη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων. Αυτή η νέα παράγραφος, η οποία αρχικά είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο για τον Κανονισμό ΕΚΤ (1081/2006), έχει επίσης συμπεριληφθεί από το Συμβούλιο στον Κανονισμό ΕΤΠΑ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ομοιομορφία κανόνων μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Η νέα αυτή διάταξη ακολουθεί τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου[1] να απλουστευθεί η βάση υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών και να γίνεται μεγαλύτερη χρήση ποσών κατ' αποκοπή ή ποσοστών κατ' αποκοπή αντί της απόδοσης των "πραγματικών δαπανών". Κάτι τέτοιο έχει στόχο να απλουστεύσει τη δήλωση των δαπανών και να εισαγάγει ένα σύστημα απόδοσης δαπανών βασισμένο στα αποτελέσματα. Αναμένεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα ευεργετικό για τις επιχειρησιακές δαπάνες και να επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να προετοιμάζουν έργα και μέτρα με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, καθιερώνονται για όλες τις επιχορηγήσεις του ΕΤΠΑ και σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις: έμμεσες δαπάνες (έως το 20% των άμεσων δαπανών ενός εγχειρήματος), κατ' αποκοπή ποσά (για μέγιστο ποσό 50.000 ευρώ) και κατ' αποκοπή ποσοστά με βάση τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους.

Αξιολόγηση της προτεινόμενης αναθεώρησης του Κανονισμού ΕΤΠΑ

Ο εισηγητής θεωρεί ιδιαίτερα θετικές τις προτεινόμενες αλλαγές του Κανονισμού ΕΤΠΑ όσον αφορά τις επενδύσεις στην απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στον στεγαστικό τομέα και για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το νέο μέτρο όχι μόνο θα συνεισφέρει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, δεδομένου ότι εκτιμάται ότι τα κτήρια μόνα τους αποτελούν την πηγή του 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, ενώ ταυτοχρόνως μεγάλες ποσότητας ενέργειας κατασπαταλώνται στα κτήρια λόγω των αναποτελεσματικών συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού. (Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι οικονομικά αποδοτικές εξοικονομήσεις ενέργειας στον τομέα των κτηρίων θα μπορούσαν να φτάσουν το 28% έως το 2020).

Πρέπει να τονίσουμε ότι η απόφαση να υποστηριχθούν ενεργειακές επενδύσεις στα κτήρια βρίσκεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενωσιακή αρμοδιότητα σε αυτό τον τομέα. Ωστόσο, αυτό το μέτρο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα προσφέρει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επενδύσεις αυτού του είδους με την υποστήριξη των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, αφήνοντας στα κράτη την διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν αν θα το χρησιμοποιήσουν ή όχι.

Η διεύρυνση του πεδίου των κανόνων επιλεξιμότητας του ΕΤΠΑ για την κατοικία, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν ενέργειες στα "παλαιά" κράτη μέλη ήταν ένα από τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 με θέμα τη στέγαση και την περιφερειακή πολιτική. Αρχικά, η Επιτροπή ήταν αντίθετη με μια τέτοια επέκταση. Είναι λυπηρό ότι απαιτήθηκε η "ώθηση" μιας οικονομικής κρίσης προκειμένου να θεσπιστεί παρόμοιο μέτρο για ολόκληρη την Ένωση.

Ο εισηγητής θεωρεί επίσης ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη στο Συμβούλιο αντιπροσωπεύει βελτίωση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Η διαγραφή της αναφοράς σε "νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος", όπου αρχικά υπήρχε πρόθεση να εστιαστούν αυτές οι επενδύσεις, είναι ορθό μέτρο. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν εκείνα τις κατηγορίες επιλέξιμης στέγασης σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, θεσπίζοντας έτσι τα δικά τους κριτήρια (για παράδειγμα με βάση τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών όπου θα γίνουν επενδύσεις, π.χ. σε νησιά ή σε ορεινές περιοχές).

Εκτός αυτού, η θέσπιση ανωτάτου ορίου 4% γι' αυτό το είδος δαπάνης είναι επίσης δίκαιο μέτρο, δεδομένου ότι θα εμποδίσει τα κράτη μέλη να καταχραστούν αυτή τη νέα διάταξη, αναπροσανατολίζοντας σε παρόμοιες επενδύσεις ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό του της εθνικής πρόβλεψης ΕΤΠΑ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τα πρόσφατα δεδομένα για τα νέα κράτη μέλη (τα οποία είχαν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από επενδύσεις στον στεγαστικό τομέα από την αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού) προκύπτει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι επενδύσεις αυτές δεν έχουν φτάσει ούτε καν το 1% της συνολικής πρόβλεψης ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο, ούτε το όριο του 2%).

Όσον αφορά τη νέα διάταξη για τη διεύρυνση της χρήσης κατ'αποκοπή ποσοστών και κατ' αποκοπή ποσών, ο εισηγητής πιστεύει ότι αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων. Για το λόγο αυτό, έστω και αν προτείνονται απλώς σε περίοδο κρίσης, οι διατάξεις αυτές αξίζουν την πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο κατ' επανάληψη έχει ταχθεί υπέρ παρόμοιας απλούστευσης και έχει τα τελευταία δύο χρόνια τονίσει την ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης και έχει καλέσει κατ' επανάληψη την Επιτροπή να λάβει επειγόντως παρόμοια μέτρα.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να θεωρήσει ότι τούτο αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα μιας σειράς μέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να απλουστευθούν οι μηχανισμοί υλοποίησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Η Επιτροπή συγκρότησε ειδική μονάδα με στόχο να επανεξετάσει τους τρέχοντες κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων 2007-2013, καθώς και τον κανονισμό της Επιτροπής για την εφαρμογή αυτών των κανονισμών. Κατά συνέπεια ,το Κοινοβούλιο αναμένει ανυπόμονα περαιτέρω προτάσεις απλούστευσης της Επιτροπής στους επόμενους μήνες. Το εάν αυτές θα μετουσιωθούν σε απτές νομοθετικές τροποποιήσεις των Κανονισμών, είναι κάτι που χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Ο εισηγητής θα χαιρέτιζε παρόμοια εξέλιξη, εάν οι προτάσεις μπορούν να εφαρμοστούν ήδη κατά το δεύτερο ήμισυ της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης, η οποία παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ίσα δικαιώματα και εξουσίες τροποποίησης της πρότασης της Επιτροπής.

Σε ανταλλαγή απόψεων με την Τσεχική Προεδρία, η οποία αντιπροσωπευόταν από τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό κ. Jiří Čunek, και την κ. Danuta Hübner, Επίτροπο αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή REGI στις 19 Ιανουαρίου 2009, τονίστηκε με σαφήνεια η ανάγκη να επιτευχθεί ταχέως συμφωνία στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου κατόρθωσε να επιτύχει συναίνεση μέσα σε τρεις μόνο διαδοχικές συνεδριάσεις. Το βασικό επιχείρημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν στους τροποποιημένους κανονισμούς πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης, ιδίως δεδομένου ότι η αναθεώρηση της νομοθετικής δέσμης αποβλέπει στο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν - ανάμεσα σε άλλα εμπόδια - τα υφιστάμενα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει απόλυτα τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και την ανάγκη να περατωθεί η σχετική διαδικασία συναπόφασης σε πρώτη ανάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

· βρισκόμαστε σε εξαιρετικές περιστάσεις που απαιτούν εξαιρετικά μέτρα, η δε απάντηση της ΕΕ στην χρηματοοικονομική κρίση πρέπει να είναι τόσο αποτελεσματική όσο και έγκαιρη,

· η πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, αντιπροσωπεύει έναν πολύ καλό συμβιβασμό ο οποίος μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα επιτόπου,

· καταρτίζονται από την Επιτροπή επιπλέον προτάσεις για περαιτέρω απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής αποφάσισε να μην καταθέσει νέες τροπολογίες, προτάσεις ή προσθήκες στο συμβιβαστικό κείμενο του Συμβουλίου, κάτι το οποίο θα απαιτούσε μια σειρά ανεπίσημων τριμερών διαλόγων, και ενδεχομένως μια δεύτερη ανάγνωση για την έγκριση του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει τροπολογίες που αντιστοιχούν μόνο στην θέση του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και την αναντίρρητη ανάγκη να προσφερθεί στους ευρωπαίους πολίτες μια ταχεία απάντηση στην κρίση.

Πριν από την έγκριση της παρούσας νομοθετικής δέσμης στην ολομέλεια, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δηλώσει δημόσια την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει αξιολόγηση το 2010 σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που θεσπίστηκαν σε συνέχεια της έγκρισης των τριών αναθεωρημένων κανονισμών.

  • [1]  βλ. έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου 2007

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.12.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

13.1.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Εμμανουήλ Αγγελάκας

19.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Γιαννάκης Μάτσης, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Ημερομηνία κατάθεσης

13.3.2009