MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta

  13.3.2009 - (KOM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD)) - ***I

  Aluekehitysvaliokunta
  Esittelijä: Emmanouil Angelakas

  Menettely : 2008/0245(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0134/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0134/2009
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta

  (KOM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0838),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 162 artiklan, joiden mukaisesti komissio välitti ehdotuksensa parlamentille (C6–0473/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6‑0134/2009),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Sen varmistamiseksi, että EY:n perustamissopimuksen 158 artiklassa määrätyn taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteet saavutetaan, toimet olisi kohdistettava pienituloisiin kotitalouksiin, sellaisina kuin ne määritellään kansallisessa voimassa olevassa lainsäädännössä.

  (4) Sen varmistamiseksi, että EY:n perustamissopimuksen 158 artiklassa määrätyn koheesiopolitiikan tavoitteet saavutetaan, toimilla olisi tuettava sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a) Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli vuoden 2007 vuosikertomuksessaan, että lainsäädäntöviranomaiset ja komissio valmistautuvat harkitsemaan uudelleen tulevien rahoitusohjelmien muotoa, tukikelpoisten kustannusten laskentaperusteiden yksinkertaistamista ja kertaluontoisten tai kiinteämääräisten maksujen käyttöä "todellisiin kustannuksiin" perustuvien maksujen sijasta.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 b) EAKR-tukea saavien toimien hallinnoinnin sekä hallinnon ja valvonnan riittävän yksinkertaistamisen varmistamiseksi erityisesti silloin, kun on kyse tulosperusteisesta järjestelmästä, on aiheellista lisätä tukikelpoisten kustannusten joukkoon kolme uutta kustannustyyppiä: kertaluontoiset kustannukset, välilliset kustannukset ja kiinteämääräiset standardiyksikkökustannukset.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 c) Menojen tukikelpoisuuteen liittyvän oikeusvarmuuden varmistamiseksi näitä tukikelpoisten kustannusten uusia kustannustyyppejä olisi sovellettava kaikkiin EAKR-tukiin. Näin ollen muutosta olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä elokuuta 2006, mikä on myös asetuksen (EY) N:o 1080/2006 voimaantulopäivä.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 1 kohta

  Asetus (EY) N:o 1080/2006

  7 artikla – 1 a kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1 a. ”Menot, jotka liittyvät pienituloisten kotitalouksien hyväksi toteutettavaan energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön olemassa olevassa asuntokannassa ovat tukikelpoisia kaikissa jäsenvaltioissa.”

  1 a. Kussakin jäsenvaltiossa menot, jotka liittyvät energiatehokkuuden parannuksiin ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön olemassa olevassa asuntokannassa, ovat tukikelpoisia neljän prosentin enimmäismäärään koko EAKR:n piiriin kuuluvista varoista.

   

  Jäsenvaltioiden on määritettävä tukikelpoiset asuntokannat kansallisissa säännöissä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 56 artiklan 4 kohdan mukaisesti sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemiseksi.

  Tarkistus 6

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1080/2006

  7 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Lisätään kohta seuraavasti:

   

  "3 a. Seuraavia menoja voidaan tukea 1 kohdassa tarkoitetulla EAKR:n rahoitusosuudella edellyttäen, että ne ovat kansallisen lainsäädännön ja myös kirjanpitosääntöjen mukaisia ja että seuraavat edellytykset täyttyvät:

   

  tukien osalta:

   

  (i) kiinteähintaisena ilmoitetut välilliset kustannukset 20 prosenttiin asti toimen välittömistä kustannuksista;

   

  (ii) kiinteähintaiset kustannukset, jotka on laskettu jäsenvaltion määrittelemien standardiyksikkökustannusten perusteella;

   

  (iii) kertaluontoiset kustannukset, jotka kattavat jonkin toiminnan kulut kokonaan tai osittain.

   

  Edellä i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoja on mahdollista yhdistellä ainoastaan, jos niistä kukin liittyy eri tukikelpoisuusluokkaan tai jos niitä käytetään saman toimen eri hankkeisiin.

   

  Edellä i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetut kustannukset on ilmoitettava etukäteen käyttämällä oikeudenmukaista, tasapuolista ja todennettavaa laskentamenetelmää.

   

  Edellä iii alakohdassa tarkoitetut kertaluontoiset kustannukset eivät saa ylittää 50 000 euroa."

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  2 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

   

  Tämän asetuksen 1 artiklan 2 a kohtaa sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2006.

  Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

  Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

  PERUSTELUT

  Euroopan komissio antoi 26. marraskuuta kattavan Euroopan talouden elvytyssuunnitelman vastauksena meneillään olevaan finanssikriisiin ja Euroopan talouden laskusuhdanteeseen.

  EU:n koheesiopolitiikalla on reaalitalouden suurimpana investointilähteenä merkittävä osuus tässä suunnitelmassa. Yli 65 prosenttia koheesiopolitiikan yhteenlasketuista määrärahoista ajanjaksolle 2007–2013 on jo "korvamerkitty" investointeihin kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian neljällä ensisijaisella alalla. Tämän vuoksi ei siis ole yllättävää, että on toteutettu niin lainsäädännöllisiä kuin muitakin toimenpiteitä hankkeiden toteutuksen helpottamiseksi paikan päällä sekä luottamuksen ja dynamiikan aikaansaamiseksi taloudessa.

  Tässä yhteydessä komissio antoi ehdotukset kolmen nykyisen EU:n rakennerahastoja koskevan asetuksen tarkistamisesta ajanjaksolle 2007–2013: yleisasetus, Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) koskevat asetukset. Yleisesti näiden lainsäädäntömuutosten tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden kassavirtaa ja likviditeettiä, helpottaa rahoitusjärjestelyvälineiden käyttöä, yksinkertaistaa ja laajentaa kertaluontoisten ja kiinteämääräisten kustannusten käyttöä sekä laajentaa mahdollisuuksia energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukemiseksi.

  Komission ehdotus – EAKR-asetus

  Komissio esitti yhden tarkistuksen EAKR-asetuksen (1080/2006) 7 artiklaan ("Menojen tukikelpoisuus") tavoitteena tarjota kaikille EU:n jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuus energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtäviin investointeihin EU:n rakennerahastojen tuella.

  EAKR-rahoitusta voidaan nyt hyödyntää kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten esimerkiksi asuntokannan kaksoislasitusta, seinien eristystä ja aurinkopaneeleja tai vanhojen kattiloiden korvaamista uusilla ja energiatehokkaammilla koskevien suunnitelmien yhteisrahoituksessa. Toimenpide koskee EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja alun perin se oli määrä kohdentaa pienituloisille talouksille.

  On muistettava, että nykyisen sääntelykehyksen mukaisesti EAKR:sta tuetaan toimia asuntosektorilla, kuten energiatehokkuuden edistämistä, mutta ainoastaan uusissa jäsenvaltioissa (EU-12) ja tietyin edellytyksin. Käytännössä EAKR-tukea voidaan käyttää vain rakennuksen yhteisiin tiloihin (tai sosiaalisen asuntotuotannon alalla koko rakennukseen) kaupunkien ongelma-alueilla.

  Ehdotuksella ei lisätä rahoitusta eikä sillä ole vaikutusta yhteisön talousarvioon. Sillä pelkästään tarjotaan jäsenvaltioille mahdollisuus halutessaan suunnata uudelleen painopistealojaan ja laatia uudelleen toimenpideohjelmiaan rahoittaakseen toimia tällä alalla.

  Neuvoston kompromissiratkaisu EAKR-asetuksesta

  Neuvosto pääsi ensimmäisessä käsittelyssä yhteisymmärrykseen EAKR-asetuksen tarkistamisesta hyvin lyhyessä ajassa. Neuvoston rakennetoimityöryhmä neuvotteli seuraavia muutoksia asuntokantaa koskevaan komission ehdotukseen:

  · Viittaus pienituloisiin talouksiin poistettiin, sillä se oli ongelmallinen erityisesti käsitteen erilaisten määritelmien vuoksi kansallisissa säännöissä. Sen sijaan todetaan, että EAKR:n tukemilla toimilla asuntosektorilla on edistettävä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ja jätetään jäsenvaltioiden harkinnan varaan tukikelpoisen asuntokannan tarkka määrittäminen.

  · Asetetaan neljän prosentin enimmäismäärä jokaisen jäsenvaltion koko EAKR:n piiriin kuuluville varoille, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön olemassa olevassa asuntokannassa.

  Neuvosto säilytti komission ehdotukseen sisältyneen erottelun, jonka mukaan asuntoalan uuden tuen on oltava kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla, mutta "uudet" jäsenvaltiot (EU-12) voivat edelleen rahoittaa toisenlaisia asuntokantaan liittyviä kustannuksia nykyisten EAKR-sääntöjen mukaisesti (ja enintään kolme prosenttia kyseistä toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia EAKR:n rahoitusosuuden kokonaismäärästä kansallisella tasolla). Asuntokantaan liittyvät kokonaiskustannukset jokaisessa uudessa jäsenvaltiossa voivat eri sääntöjen ja säännösten mukaan olla kuusi prosenttia niiden EAKR-rahoituksen kokonaismäärästä.

  Neuvosto päätti myös sisällyttää EAKR-asetukseen uuden kappaleen varmistaakseen tukea saavien toimien hallinnoinnin, hallinnon ja valvonnan riittävän hallinnollisen yksinkertaistamisen.

  Neuvosto sisällytti kappaleen, jota Euroopan komissio ehdotti alun perin ainoastaan ESR-asetukseen (1081/2006), myös EAKR-asetukseen varmistaakseen rakennerahastojen sääntöjen yhdenmukaistamisen.

  Uusi sääntö noudattaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositusta[1] tukikelpoisten kustannusten laskentaperustan yksinkertaistamiseksi ja kertaluontoisten tai kiinteämääräisten maksujen hyödyntämiseksi "todellisten kustannusten" takaisinmaksun sijaan. Tarkoituksena on yksinkertaistaa menoilmoitusta ja ottaa käyttöön enemmän tuloksiin perustuva korvausjärjestelmä. Järjestelmän on määrä olla erityisen hyödyllinen toimintamenojen kannalta, ja se antaa viranomaisille mahdollisuuden valmistella hankkeita ja toimenpiteitä entistä nopeammin ja tehokkaammin.

  Uuden säännöksen nojalla lisätään tukikelpoisten kustannusten joukkoon kolme uutta kustannustyyppiä EAKR-tukien joukkoon kansallisten sääntöjen mukaisesti: välilliset kustannukset (20 prosenttiin asti toimen välittömistä kustannuksista), kertaluontoiset kustannukset (enintään 50 000 euroa) ja kiinteähintaiset kustannukset standardiyksikkökustannusten perusteella.

  EAKR-asetuksen ehdotetun tarkistuksen arviointi

  Esittelijä suhtautuu hyvin myönteisesti EAKR-asetuksen ehdotettuun muutokseen energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa kaikissa jäsenvaltioissa tehtävien investointien osalta.

  Uudella toimenpiteellä autetaan edistämään EU:n kilpailukykyä ja uusien työpaikkojen luomista kaikkialla EU:ssa, mutta sillä voi myös olla vaikutusta EU:n energia- ja ilmastonmuutosstrategian tavoitteiden saavuttamiseen, sillä on arvioitu, että pelkästään rakennusten osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on 40 prosenttia ja samalla liikaa energiaa haaskataan rakennuksiin tehottomien lämmitysjärjestelmien, ilmastointijärjestelmien ja valaistuksen vuoksi. (Komissio katsoo, että rakennusalan kustannustehokkaat energiansäästöt voivat olla 28 prosenttia vuoteen 2020 mennessä).

  On korostettava, että päätös tukea rakennusten energiainvestointeja kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan, eikä EU:lla ole toimivaltaa alalla. Uudella toimenpiteellä tarjottaisiin kuitenkin jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen mukaisesti mahdollisuus tehdä tällaisia investointeja EU:n rakennerahastojen tuella, jättäen kuitenkin käyttöä koskevan päätöksen jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

  EAKR:n tukikelpoisuussääntöjen soveltamisalan laajentaminen asuntokannan osalta kattamaan toimet myös "vanhoissa" jäsenvaltioissa oli yksi Euroopan parlamentin asuntoasioista ja asuntopolitiikasta 10. toukokuuta 2007 antamassa päätöslauselmassaan esittämistä pyynnöistä. Komissio vastusti aluksi tätä laajentamista. On valitettavaa, että tarvitsemme finanssikriisin aiheuttaman "sysäyksen" voidaksemme ottaa käyttöön tällaisen toimenpiteen koko unionissa.

  Esittelijä katsoo myös, että neuvostossa aikaan saatu kompromissi merkitsee parannusta komission alkuperäiseen ehdotukseen. Viittauksen "pienituloisiin talouksiin", joille investoinnit oli alun perin määrä kohdentaa, poistaminen on oikea toimenpide. Jäsenvaltioilla on oltava päätösvalta tukikelpoisten asuntokantojen valitsemiseen kansallisten sääntöjen mukaisesti asettaen omat kriteerinsä (esimerkiksi niiden alueiden maantieteellisten ominaispiirteiden perusteella, joille investoinnit kohdennetaan, esim. saaret tai vuoristoalueet).

  Lisäksi neljän prosentin enimmäismäärän asettaminen näille menoille on myös oikeudenmukaista, sillä se estää jäsenvaltioita käyttämästä väärin uutta sääntöä siten, että suhteeton osuus kansallisista EAKR-määrärahoista ohjattaisiin tällaisiin investointeihin. On kuitenkin tärkeää panna merkille, että viimeaikaiset tiedot uusista jäsenvaltioista (jotka ovat voineet hyödyntää asuntoalan investointeja nykyisen suunnittelukauden alusta alkaen) osoittavat, että useimmissa tapauksissa investoinnit eivät ole olleet edes yhtä prosenttia kansallisen tason EAKR-määrärahoista, eivätkä siis lähesty kahden prosentin enimmäismäärää.

  Kertaluontoisten ja kiinteämääräisten kustannusten hyödyntämisen laajentamista koskevan uuden säännöksen osalta esittelijä katsoo, että sillä odotetaan olevan hyvin myönteisiä vaikutuksia rakennerahastojen jokapäiväiseen hallintoon. Tämän vuoksi säännöt ansaitsevat Euroopan parlamentin täysimääräisen tuen, vaikka niitä ehdotetaankin vasta kriisiaikana, sillä parlamentti on toistuvasti vaatinut tällaista yksinkertaistamista ja ollut kahden viime vuoden aikana hyvin aktiivinen korostaessaan yhä laajemman yksinkertaistamisen tarvetta ja kehottanut toistuvasti komissiota pikaisiin toimiin tämän osalta.

  Euroopan parlamentin on kuitenkin katsottava tämä ensimmäiseksi merkittäväksi vaiheeksi niiden toimenpiteiden sarjassa, joita on toteutettava EU:n koheesiopolitiikan tukimekanismien yksinkertaistamiseksi. Komissio perusti työryhmän tarkistamaan nykyiset rakennerahastoasetukset ajanjaksolle 2007–2013 sekä näiden asetusten täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen. Parlamentti odottaakin yksinkertaistamista koskevia komission lisäehdotuksia tulevina kuukausina. On analysoitava tarkemmin, onko ne muokattava asetusten konkreettisiksi lainsäädännöllisiksi tarkistuksiksi. Esittelijä olisi tyytyväinen, jos ehdotuksia voidaan panna täytäntöön jo nykyisen suunnittelukauden toisella puoliskolla.

  Euroopan parlamentin mietintö

  Asetuksen tarkistus toteutetaan yhteispäätösmenettelyssä, mikä tarjoaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäläiset oikeudet ja toimivallan komission ehdotuksen tarkistamiseen.

  Puheenjohtajavaltio Tšekin tasavallan, jota edusti varapääministeri Jiří Čunek, ja aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Danuta Hübnerin kanssa aluekehitysvaliokunnassa 19. tammikuuta 2009 käydyssä keskustelussa korostettiin selkeästi nopean sopimuksen tarvetta parlamentissa, varsinkin kun neuvoston asiaa käsittelevä työryhmä onnistui pääsemään kompromissiin vain kolmessa peräkkäisessä kokouksessa. Tärkeimpänä perusteluna tälle oli, että tarkistettuihin asetuksiin sisällytetyt uudet säännökset on pantava viipymättä täytäntöön, varsinkin koska lainsäädäntöpaketilla pyritään auttamaan jäsenvaltioita selviytymään muun muassa nykyisistä likviditeettiongelmista.

  Esittelijä tunnustaa täysin asian kiireellisyyden sekä tarpeen saattaa yhteispäätösmenettely päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä ottaen huomioon että:

  · poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät poikkeuksellisia toimenpiteitä, ja EU:n on vastattava finanssikriisiin tehokkaasti ja nopeasti,

  · neuvoston tarkistamana komission ehdotus on erinomainen kompromissi, jolla voi olla hyvin myönteisiä vaikutuksia paikan päällä,

  · komissio valmistelee lisäehdotuksia rakennerahastojen nykyisten hallinnointisääntöjen yksinkertaistamiseksi entisestään.

  Esittelijä päätti tämän vuoksi olla esittämättä uusia tarkistuksia, ehdotuksia tai lisäyksiä neuvoston kompromissitekstiin, sillä se edellyttäisi epävirallisia kolmikantaneuvotteluja ja mahdollisesti toista käsittelyä asetuksen hyväksymiseksi. Tämän vuoksi mietintöluonnokseen sisältyy ainoastaan neuvoston kannan mukaisia tarkistuksia, koska asialla on kiire ja on kiistaton tarve esittää Euroopan kansalaisille nopea vastaus kriisiin.

  Parlamentti on pyytänyt Euroopan komissiota ilmoittamaan julkisesti aikeestaan toteuttaa vuonna 2010 arviointi kolmen tarkistetun asetuksen hyväksymisen jälkeen toteutetuista uudistuksista.

  • [1]  Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2007.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Investoinnit energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin asuntojen yhteydessä (Euroopan aluekehitysrahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttaminen)

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  3.12.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  13.1.2009

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  13.1.2009

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ITRE

  19.1.2009

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Emmanouil Angelakas

  19.1.2009

   

   

  Valiokuntakäsittely

  19.1.2009

  12.2.2009

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  9.3.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  13.3.2009