Pranešimas - A6-0134/2009Pranešimas
A6-0134/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatas dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą būstuose tinkamumo finansuoti

13.3.2009 - (COM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD)) - ***I

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėjas: Emmanouil Angelakas

Procedūra : 2008/0245(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0134/2009
Pateikti tekstai :
A6-0134/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatas dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą būstuose tinkamumo finansuoti

(COM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0838),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 162 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0473/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6‑0000/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) Siekiant užtikrinti, kad būtų siekiama EB sutarties 158 straipsnyje minėto ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslo, parama turėtų būti skiriama mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, kurie taip apibrėžti galiojančiuose valstybių narių teisės aktuose.

4) Siekiant užtikrinti, kad būtų siekiama EB sutarties 158 straipsnyje nurodytų sanglaudos politikos tikslų, parama turėtų būti skiriama socialinei sanglaudai.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a) Europos Audito Rūmai 2007 m. metinėje ataskaitoje rekomendavo teisėkūros institucijoms ir Komisijai pasirengti persvarstyti būsimų išlaidų programų planus, taip pat nuodugniai apsvarstyti galimybę supaprastinti tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo pagrindą ir dažniau mokėti vienkartines arba vienodo dydžio sumas, užuot atlyginus „tikrąsias išlaidas“.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b) Siekiant užtikrinti, kad būtų supaprastintas veiklos, kuriai vykdyti gaunamos ERPF dotacijos, valdymas, administravimas ir kontrolė, visų pirma kai ši veikla vykdoma pagal rezultatais grindžiamo kompensavimo sistemą, tikslinga nustatyti trijų papildomų rūšių tinkamas finansuoti išlaidas, t. y. netiesiogines išlaidas, vienkartines išlaidas ir vienodo dydžio išlaidas, taikant standartinius vieneto kainos tarifus

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c) Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą tinkamų finansuoti išlaidų srityje, šios papildomos tinkamų finansuoti išlaidų rūšys turėtų būti taikomos visoms ERPF dotacijoms. Todėl reglamentą reikėtų taikyti atgaline data, nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d., kada įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006

7 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Mažas pajamas gaunančių namų ūkių išlaidos, susidarančios gerinant energijos vartojimo efektyvumą ir naudojant atsinaujinančiąją energiją pastatytuose būstuose, turėtų būti tinkamos finansuoti visose valstybėse narėse.

1a. Kiekvienoje valstybėje narėje išlaidos, susidarančios gerinant energijos vartojimo efektyvumą ir naudojant atsinaujinančiąją energiją pastatytuose būstuose, turėtų būti tinkamos finansuoti iki sumos, sudarančios 4 % viso ERPF asignavimo.

 

Valstybės narės tinkamų finansuoti būstų kategorijas apibrėžia nacionalinėse taisyklėse pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 56 straipsnio 4 dalį, kad parama būtų skirta socialinei sanglaudai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) Įterpiama ši dalis:

"3a. „Toliau nurodytos išlaidos yra 1 dalyje apibrėžtos tinkamos finansuoti iš ERPF, jei jos patiriamos pagal nacionalines taisykles, įskaitant apskaitos taisykles, ir esant konkrečioms toliau numatytoms sąlygoms:

dotacijų atveju:

(i) netiesioginės išlaidos, deklaruotos kaip vienodo dydžio išlaidos ir sudarančios iki 20% tiesioginės veiklos išlaidų;

(ii) vienodo dydžio išlaidos, apskaičiuotos taikant standartinius valstybės narės nustatytus vieneto kainos tarifus;

(iii) vienkartinės sumos, skirtos padengti visas arba dalį veiklos išlaidų.

„i, ii ir iii papunkčiuose nurodytos galimybės tarpusavyje gali būti derinamos tik tuomet, kai kiekviena iš jų taikoma skirtingai tinkamų finansuoti išlaidų kategorijai arba kai jos taikomos skirtingiems to pačios veiklos projektams.

i, ii ir iii papunkčiuose nurodytos išlaidos nustatomos iš anksto, naudojant teisingą, sąžiningą ir patikrinamą skaičiavimo metodą.

iii papunktyje nurodyta vienkartinė suma neviršija 50 000 eurų.“

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Šio reglamento 1 straipsnio 2 a dalis taikoma nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

AIŠKINAMOJI DALIS

Reaguodama į dabartinę finansų krizę ir Europos ekonomikos nuosmukį, Europos Komisija lapkričio 26 d. pateikė išsamų Europos ekonomikos atkūrimo planą.

ES sanglaudos politika, didžiausias investicijų į realią ekonomiką šaltinis, yra svarbi šio plano dalis. Daugiau kaip 65 proc. visų pagal šią politiką 2007–2013 m. laikotarpiui skirtų asignavimų yra susiję su investicijomis į keturias prioritetines Lisabonos strategijos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti sritis. Todėl nenuostabu, kad vietoje įgyvendinamiems projektams paspartinti, pasitikėjimui ekonomika sustiprinti ir ekonomikos lankstumui padidinti imtasi teisinių ir neteisinių priemonių.

Šiomis aplinkybėmis Komisija pateikė siūlymus 2007–2013 m. laikotarpiui pataisyti tris galiojančius ES struktūrinių fondų reglamentus: Bendrąjį reglamentą, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) reglamentą ir Europos socialinio fondo (ESF) reglamentą. Bendras šių teisės aktų pakeitimų tikslas – pagerinti valstybių narių pinigų srautus ir likvidumą, palengvinti naudojimosi finansų inžinerijos priemonėmis sąlygas, supaprastinti ir išplėtoti vienodo dydžio ir vienkartinių išlaidų taikymą, padidinti galimybes remti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą būstuose.

Komisijos pasiūlymas: ERPF reglamentas

Siekdama visoms ES valstybėms narėms ir regionams sudaryti galimybę investuoti į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą būstuose ir gauti su tuo susijusią ES struktūrinių fondų paramą, Komisija atliko vieną ERPF reglamento (Nr. 1080/2006) 7 straipsnio („Reikalavimus atitinkančios išlaidos“) pakeitimą.

Šiuo pakeitimu nustatyta, kad ERPF gali būti naudojamas bendrai finansuoti nacionalinių, regioninių arba vietos valdžios institucijų schemas, kuriomis, pavyzdžiui, siekiama būstuose įrengti dvigubus stiklus, sienų izoliavimo medžiagas ir saulės energijos akumuliavimo plokštes arba senus šildymo katilus pakeisti mažiau energijos naudojančiais šildymo katilais. Ši priemonė bus taikoma visose 27 ES valstybėse narėse; iš pradžių ją ketinta taikyti tik mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams.

Reikėtų prisiminti, kad pagal dabar galiojantį reglamentą ERPF jau remia būsto sektoriui skirtas intervencines priemones, tarp jų ir susijusias su energijos vartojimo efektyvumu, bet tik skirtas naujosioms valstybėms narėms (ES-12) ir tik tam tikromis sąlygomis. Iš tikrųjų ERPF galėjo būti naudojamas tik bendroms pastato dalims (arba visam namui, jei tai socialinis būstas).

Šiuo pasiūlymu finansavimas nedidinamas, pasiūlymas nedaro įtakos Bendrijos biudžetui. Šiuo pasiūlymu valstybėms narėms, kurios to pageidauja, tik sudaromos galimybės pakeisti savo prioritetus ir perprogramuoti veiklos programas, kad galėtų finansuoti šioje srityje taikytinus veiksmus.

Tarybos pasiektas kompromisas dėl ERPF reglamento

Tarybai labai greitai pavyko pasiekti kompromisą per pirmąjį ERPF reglamento pataisų svarstymą. Tarybos darbo grupė, nagrinėjanti struktūrines priemones, susitarė dėl tam tikrų Komisijos pasiūlymo dėl būsto pakeitimų, t. y.

· panaikinta nuoroda į „mažas pajamas gaunančius namų ūkius“, nes dėl to kyla tam tikrų problemų, pvz., susijusių su tuo, kad ši sąvoka skirtingai apibrėžiama pagal nacionalines taisykles. Vietoj to nurodyta, kad būsto sektoriui skirtomis priemonėmis turėtų būti remiama visuomenės sanglauda, taigi valstybėms narėms palikta pačioms nustatyti konkrečias reikalavimus atitinkančias būsto kategorijas;

· nustatyta, kad išlaidos, kuriomis siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą ir jau pastatytuose būstuose naudoti atsinaujinančiąją energiją, negali viršyti 4 proc. visų kiekvienai valstybei narei skirtų ERPF asignavimų.

Taryba paliko Komisijos pasiūlyme numatytą diferenciaciją, t. y. kad šiomis būsto sektoriui skirtomis naujomis priemonėmis turėtų būti galima pasinaudoti visose ES valstybėse narėse, o naujosios valstybės narės (ES-12) pagal dabar galiojančias ERPF taisykles toliau galėtų finansuoti ir kitas būsto išlaidas (šių išlaidų suma turi būti ne didesnė kaip 3 proc. ERPF asignavimų susijusioms veiklos programoms arba 2 proc. visų ERPF asignavimų nacionaliniu lygmeniu). Visos kiekvienos naujosios valstybės narės, taikančios skirtingas taisykles ir nuostatas, išlaidos būstui galėtų siekti 6 proc. visų joms skirtų ERPF asignavimų.

Be to, Taryba, siekdama kiek būtina paprastinti administravimą, susijusį su veiklos valdymu, stebėjimu ir kontrole, nusprendė į ERPF reglamentą įtraukti naują skirsnį. Iš pradžių šį naują skirsnį Europos Komisija pasiūlė įtraukti tik į ESF reglamentą (Nr. 1081/2006), tačiau Taryba, norėdama užtikrinti, kad struktūriniams fondams būtų taikomos vienodos taisyklės, jį įtraukė ir į ERPF reglamentą.

Naujoji taisyklė atitinka Europos Audito Rūmų rekomendaciją[1] supaprastinti reikalavimus atitinkančių išlaidų skaičiavimo pagrindą ir vietoj „tikrųjų išlaidų“ kompensavimo plačiau taikyti vienkartines arba vienodo dydžio išmokas. Taip siekiama supaprastinti išlaidų deklaravimą ir įdiegti daugiau rezultatais pagrįstą kompensavimo sistemą. Tai pirmiausia turėtų būti naudinga veiklos išlaidų požiūriu, ir tai turėtų suteikti valdžios institucijoms galimybę sparčiau ir veiksmingiau rengti projektus ir priemones.

Pagal naująją nuostatą visoms ERPF subsidijoms, laikantis nacionalinių taisyklių, nustatomos trys papildomos reikalavimus atitinkančių išlaidų rūšys: netiesioginės išlaidos (iki 20 proc. tiesioginių veiklos išlaidų), vienkartinės išmokos (ne didesnės kaip 50 000 EUR) ir vienodo dydžio standartinės vieneto išlaidų skalės.

Siūlomo persvarstyto ERPF reglamento vertinimas

Pranešėjas labai palankiai vertina siūlomą ERPF reglamento pakeitimą, susijusį su investicijomis į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą visų ES valstybių narių būsto sektoriuje.

Ši nauja priemonė ne tik prisidės prie ES konkurencingumo didinimo ir paskatins visoje ES kurti darbo vietas, bet taip pat padės siekti ES energijos ir klimato kaitos strategijos tikslų, nes apskaičiuota, kad vien tik dėl pastatų į aplinką išmetama 40 proc. visų ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, be to, pastatuose pernelyg daug energijos išnaudojama neveiksmingam šildymui, oro kondicionavimo sistemoms ir apšvietimui. (Komisijos nuomone, iki 2020 m. būsto sektoriuje sutaupyta energijos išlaidų dalis galėtų pasiekti 28 proc.).

Reikia pažymėti, kad sprendimą remti energetines investicijas į pastatus turi teisę tik valstybės narės, nes ES tokios kompetencijos šioje srityje neturi. Tačiau ši nauja priemonė, vadovaujantis subsidiarumo principu, suteiktų valstybėms narėms galimybę atlikti tokias investicijas naudojant ES struktūrinių fondų paramą ir paliktų joms teisę pačioms spręsti, kaip tą paramą naudoti.

Vienas iš Europos Parlamento reikalavimų, nurodytų 2007 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje dėl „būsto ir regionų politikos“, buvo išplėsti būstui taikomų ERPF finansavimo taisyklių taikymo sritį ir įtraukti priemones, taikytinas senosiose valstybėse narėse. Iš pradžių Komisija nepritarė tokiam išplėtimui. Tenka apgailestauti, jog vienas iš motyvų, kad tokia priemonė būtų pradėta taikyti visoje Europos Sąjungoje, turėjo būti finansų krizė.

Be to, pranešėjas mano, kad dėl Taryboje pasiekto kompromiso pradinis Komisijos pasiūlymas tapo geresnis. Nuorodos į „mažas pajamas gaunančius namų ūkius“, kurie buvo pradinis investicijų objektas, panaikinimas yra teisinga priemonė. Valstybės narės turėtų turėti daugiau teisių pagal nacionalines taisykles spręsti dėl būsto kategorijų, kurioms gali būti teikiama parama, taigi ir nustatyti savo kriterijus (pvz., pagrįstus geografiniais vietovių, kuriose bus investuojama, ypatumais, pvz., tai galėtų būti salos arba kalnų regionai).

Be to, 4 proc. ribos nustatymas tokioms išlaidoms irgi yra tinkamas dalykas, nes tai neleis valstybėms narėms piktnaudžiauti naująja nuostata ir skirti šioms investicijoms neproporcingą nacionalinių ERPF lėšų dalį. Tačiau svarbu pažymėti, kad naujausi duomenys apie naująsias valstybes nares (galėjusias naudotis investicijomis į būsto sektorių nuo dabartinio programavimo laikotarpio pradžios) rodo, kad dažniausiai šios investicijos nesiekdavo nė 1 proc. visų ERPF asignavimų nacionaliniu lygmeniu, taigi nepasiekdavo ir 2 proc. ribos.

Dėl naujosios nuostatos, kuria išplečiamas fiksuoto dydžio ir vienkartinių sumų taikymas, pranešėjas mano, jog tikėtina, kad ši nuostata padarys labai teigiamą įtaką kasdieniam struktūrinių fondų valdymui. Todėl, nors ši nuostata pasiūlyta ir krizės metu, šioms taisyklėms visokeriopai pritaria Europos Parlamentas, per pastaruosius dvejus metus ne kartą aktyviai pasisakęs už tokį paprastinimą, nurodydamas, kad paprastinimo procesą būtina tęsti toliau, ir ne kartą raginęs Komisiją šiuo tikslu imtis skubių veiksmų.

Vis dėlto Europos Parlamentas turi suvokti, kad tai pirmas svarbus žingsnis taikant įvairias priemones, kurių reikia imtis norint supaprastinti ES sanglaudos politikos įgyvendinimo mechanizmus. Komisija sudarė darbo grupę, kuriai pavesta persvarstyti galiojančius struktūrinių fondų reglamentus, taikomus 2007–2013 m., taip pat Komisijos reglamentą, kuriuo įgyvendinami šie reglamentai. Todėl Parlamentas nekantriai laukia, kad Komisija per artimiausius mėnesius pateiktų daugiau pasiūlymų dėl paprastinimo. Tada turi būti išnagrinėta, ar šie pasiūlymai turėtų tapti konkrečiomis teisėkūros pataisomis, kuriomis būtų iš dalies pakeisti minėtieji reglamentai. pranešėjas pritartų tokiems pakeitimams, jei šiuos pasiūlymus būtų galima įgyvendinti jau antrojoje einamojo programavimo laikotarpio pusėje.

Europos Parlamento pranešimas

Šis reglamentas bus persvarstytas pagal bendro sprendimo procedūrą, pagal kurią Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiamos vienodos teisės ir įgaliojimai keisti Komisijos pasiūlymą.

2009 m. sausio 19 d. Regioninės plėtros komitete keičiantis nuomonėmis su ES pirmininkaujančia Čekija, atstovaujama ministro pirmininko pavaduotojo Jiří Čuneko, ir Komisijos nare, atsakinga už regionų politiką, Danuta Hübner, pabrėžta, kad reikėtų kuo greičiau gauti Parlamento pritarimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad susijusi Tarybos darbo grupė sugebėjo tarpusavyje susitarti tik per trečiąjį posėdį. Pagrindinis argumentas buvo tas, kad naujosios nuostatos, įtrauktos į iš dalies pakeistus reglamentus, Europos piliečių labui turi būti įgyvendintos nedelsiant, pirmiausia todėl, kad persvarstant teisės aktų paketą valstybėms narėms siekiama padėti, be kitų problemų, įveikti dabartines likvidumo problemas.

Pranešėjas be išlygų pripažįsta, kad klausimas neatidėliotinas ir kad šią bendro sprendimo procedūrą reikia baigti per pirmąjį svarstymą, nes:

· susiklostė ypatingos aplinkybės, kuriomis būtina taikyti neeilines priemones, o į finansų krizę ES turi reaguoti veiksmingai ir laiku;

· Komisijos pasiūlymas su Tarybos padarytais pakeitimais yra labai geras kompromisas, galintis padaryti labai teigiamą poveikį vietoje;

· Komisija rengia daugiau pasiūlymų, kaip dar labiau supaprastinti dabar taikomas struktūrinių fondų valdymo taisykles.

Todėl pranešėjas nusprendė neteikti naujų su Taryba suderinto teksto pakeitimų, pasiūlymų ar papildymų, nes tada vėl reikėtų rengti įvairias neoficialias trišales diskusijas ir galbūt antrą kartą svarstyti šio reglamento priėmimo klausimą. Taigi, atsižvelgiant į klausimo skubumą ir neginčijamą poreikį skubiai pasiūlyti Europos piliečiams krizės sprendimo būdų, pranešimo projekte pateikiami pakeitimai, atitinkantys tik Tarybos poziciją.

Prieš priimdamas šį teisės aktų paketą plenariniame posėdyje, Parlamentas paprašė Europos Komisiją viešai paskelbti apie savo ketinimą iki 2010 m. įvertinti reformas, kurių bus imtasi priėmus šiuos tris persvarstytus reglamentus.

  • [1]  Žr. Audito Rūmų 2007 m. ataskaitą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Investicijos būsto srityje, susijusios su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais (iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo)

Nuorodos

COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

3.12.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

13.1.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Emmanouil Angelakas

19.1.2009

 

 

Svarstymas komitete

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Priėmimo data

9.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Pateikimo data

13.3.2009