SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania

13.3.2009 - (KOM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD)) - ***I

Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajca: Emmanouil Angelakas

Postup : 2008/0245(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0134/2009
Predkladané texty :
A6-0134/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania

(KOM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0838),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 162 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0473/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6‑0134/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele hospodárskej a sociálnej súdržnosti stanovené v článku 158 Zmluvy o ES, intervencie by sa mali zamerať na domácnosti s nízkymi príjmami, vymedzené v platných vnútroštátnych právnych predpisoch.

(4) S cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele politiky súdržnosti stanovené v článku 158 Zmluvy o ES, intervencie by mali podporovať sociálnu súdržnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Európsky dvor audítorov odporučil vo svojej výročnej správe za rok 2007, aby legislatívne orgány a Komisia boli pripravené prehodnotiť návrh budúcich výdavkových programov tým, že náležite zvážia zjednodušenie základu výpočtu oprávnených nákladov a väčšie využitie jednorazových súm alebo paušálnych platieb namiesto úhrady „skutočných nákladov“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4b) S cieľom zabezpečiť potrebné zjednodušenie riadenia, správy a kontroly operácií, na ktoré sa poskytuje grant EFRR, najmä v spojení so systémom úhrad založeným na výsledkoch, je vhodné pridať ďalšie tri formy oprávnených nákladov, a to nepriame náklady, jednorazové sumy a paušálne sadzby založené na štandardných stupniciach jednotkových nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4c) Aby sa zabezpečila právna istota pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov, tieto ďalšie formy oprávnených nákladov by mali byť uplatniteľné na všetky granty z EFRR. Preto by sa malo umožniť ich spätné uplatnenie od 1. augusta 2006, čo je dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1080/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1080/2006

Článok 7 – odsek 1a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. 1a Výdavky na zlepšenie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných energií v existujúcich obytných budovách v prospech domácností s nízkymi príjmami sú oprávnené v prípade všetkých členských štátov.

1a. Výdavky na zlepšenie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných energií v existujúcich obytných budovách sú v každom členskom štáte oprávnené do výšky 4 % celkového príspevku z EFRR.

 

Aby podporili sociálnu súdržnosť, členské štáty určia vo svojich vnútroštátnych predpisoch v súlade s článkom 56 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006 kategórie budov oprávnených na financovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1080/2006

Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Dopĺňa sa nový odsek, ktorý znie:

 

"3a. Medzi náklady oprávnené na príspevok z EFRR podľa vymedzenia v odseku 1 pod podmienkou, že vznikli v súlade s vnútroštátnymi predpismi vrátane účtovných predpisov a podľa osobitných podmienok uvedených nižšie, patria:

 

v prípade grantov:

 

i) nepriame náklady priznané na základe paušálnej sadzby až do výšky 20 % priamych nákladov operácie;

 

ii) paušálne náklady vypočítané na základe štandardnej stupnice jednotkových nákladov stanovenej členským štátom;

 

iii) jednorazové sumy na pokrytie celých nákladov na operáciu alebo ich časti.

 

Možnosti uvedené v bodoch i), ii) a iii) možno kombinovať len vtedy, keď sa každá z nich týka odlišnej kategórie oprávnených nákladov alebo keď sa použijú na rôzne projekty v rámci rovnakej operácie.

 

Náklady uvedené v bodoch i), ii) a iii) sa stanovia vopred na základe spravodlivého, nestranného a overiteľného výpočtu.

 

Jednorazová suma uvedená v bode iii) nesmie presiahnuť 50 000 EUR.“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Článok 1 ods. 2a tohto nariadenia sa uplatňuje od 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 26. novembra Európska komisia v reakcii na prebiehajúcu finančnú krízu a spomalenie európskej ekonomiky predstavila široký plán hospodárskej obnovy Európy.

Významným dielom do tohto plánu prispieva politika súdržnosti EÚ, ktorá je najväčším zdrojom investícií do reálnej ekonomiky. Viac než 65 % celkových pridelených prostriedkov v rámci tejto politiky na obdobie rokov 2007 – 2013 je už tak či onak určených na investície do štyroch prioritných oblastí Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Nie je preto žiadnym prekvapením, že sa prijali legislatívne ako aj nelegislatívne opatrenia na pomoc pri urýchlení implementácie projektu „v teréne“ a na vybudovanie dôvery a dynamiky v ekonomike.

V tomto kontexte Komisia predložila návrhy na revíziu troch platných nariadení EÚ týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2007 – 2013: všeobecného nariadenia, nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) a nariadenia o Európskom sociálnom fonde (ESF). Vo všeobecnosti je cieľom týchto legislatívnych zmien podporiť obeh hotovosti a likviditu v členských štátoch, uľahčiť využívanie nástrojov finančného inžinierstva, zjednodušiť a rozšíriť využívanie paušálnych a jednorazových nákladov a rozšíriť možnosti podpory investícií do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v bývaní.

Návrh Komisie - nariadenie o EFRR

Komisia navrhla pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 7 (oprávnenosť výdavkov) nariadenia o EFRR (1080/2006) s cieľom umožniť všetkým členským štátom a regiónom investovať do opatrení energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v oblasti bývania s podporou štrukturálnych fondov EÚ.

EFRR sa môže teda využívať na spolufinancovanie programov štátnych, regionálnych alebo miestnych úradov, napríklad na inštaláciu dvojitých okien, izolácie stien a slnečných panelov alebo na výmenu starých kotlov za nové s vyšším stupňom energetickej účinnosti. Toto opatrenie sa bude týkať všetkých 27 členských štátov EÚ a pôvodne malo byť zamerané len na domácnosti s nízkym príjmom.

Je potrebné pripomenúť, že v zmysle platného nariadenia sa prostredníctvom EFRR už aj dnes financujú projekty v sektore bývania vrátane energetickej účinnosti, avšak sú obmedzené na nové členské štáty EÚ (EÚ-12) a uplatňuje sa niekoľko podmienok. Pokiaľ ide o praktické otázky, prostriedky z EFRR sa mohli použiť len na financovanie spoločných častí budovy (alebo celej budovy v prípade sociálnych bytov) v zanedbaných mestských oblastiach.

Návrhom sa nezvyšuje objem financovania a nemá žiaden vplyv na rozpočet Spoločenstva. Členským štátom len v prípade ich želania umožňuje iným smerom zamerať priority a preprogramovať svoje operačné programy, aby mohli financovať aktivity v tejto oblasti.

Kompromisný návrh Rady týkajúci na nariadenia o ERFF

Rade sa podarilo v prvom čítaní v rámci veľmi obmedzeného časového obdobia dosiahnuť kompromis týkajúci sa revízie nariadenia o ERFF. Pracovná skupina Rady pre štrukturálne opatrenia vyjednala viacero zmien týkajúcich sa návrhu Komisie o bývaní. Ide predovšetkým o:

· vypustenie odkazu na „domácnosti s nízkym príjmom“, ktorý bol problematický najmä preto, že tento pojem býva vo vnútroštátnych predpisoch vymedzený rôzne; namiesto toho sa uvádza, že intervencie v odvetví bývania by mali podporovať sociálnu súdržnosť, pričom rozhodovanie o presných kategóriách budov oprávnených na financovanie sa ponecháva na členské štáty.

· pre výdavky na zvýšenie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľnej energie v existujúcich budovách sa zaviedol strop vo výške 4 % celkových pridelených prostriedkov z EFRR pre každý členský štát.

Rada sa rozhodla ponechať rozlíšenie obsiahnuté v návrhu Komisie, a to, že tento nový druh intervencií v sektore bývania by mal byť k dispozícii vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom „nové“ členské štáty (EÚ-12) budú naďalej môcť financovať iné typy výdavkov na bývanie v zmysle platných pravidiel týkajúcich sa EFRR (a do maximálnej výšky 3 % pridelených prostriedkov z EFRR do príslušných operačných programov alebo 2 % celkovej pridelenej sumy z EFRR na vnútroštátnej úrovni). Celkové výdavky na bývanie v každom z nových členských štátov, ktoré sa riadia rozličnými pravidlami a ustanoveniami, by mohli dosiahnuť výšku 6 % celkovej sumy pridelených prostriedkov z EFRR.

Rada sa tiež rozhodla do nariadenia o EFRR vložiť nový odsek s cieľom zabezpečiť nevyhnutné administratívne zjednodušenie riadenia, monitorovania a kontroly operácií. Tento nový odsek, ktorý pôvodne navrhla Európska komisia len pre nariadenie o ESF (1081/2006), Rada včlenila aj do nariadenia o EFRR, aby pre štrukturálne fondy zabezpečila jednotnosť pravidiel.

Toto nové pravidlo zohľadňuje odporúčanie Európskeho dvora audítorov[1] na zjednodušenie základu na výpočet oprávnených nákladov a väčšie využitie jednorazových súm alebo paušálnych platieb namiesto uhrádzania „skutočných nákladov“. Cieľom je zjednodušenie vykazovania nákladov a zavedenie systému úhrad vo väčšej miere založeného na výsledkoch. Malo by ísť opatrenie, ktoré bude prínosné najmä pre prevádzkové výdavky a verejným orgánom umožní pripravovať projekty a opatrenia rýchlejšie a účinnejšie.

Nové nariadenie zavádza v súlade s vnútroštátnymi predpismi tri nové formy odôvodnených výdavkov pre všetky granty z EFRR: nepriame náklady (až do výšky 20 % priamych nákladov na operáciu), jednorazové sumy (maximálne do výšky 50 000 EUR) a paušálne štandardné stupnice jednotkových nákladov.

Hodnotenie navrhovanej revízie nariadenia o EFRR

Váš spravodajca hodnotí navrhovanú zmenu nariadenia o EFRR pozitívne, pokiaľ ide o investície do energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľnej energie v sektore bývania a pre všetky členské štáty EÚ.

Nové opatrenie neprispeje len k podpore konkurencieschopnosti EÚ a k vytváraniu pracovných miest v EÚ, ale môže mať tiež vplyv na plnenie cieľov stratégie Európskej únie v oblasti energetiky a zmeny klímy, pretože sa odhaduje, že len samotné budovy sú zdrojom 40 % emisií skleníkových plynov v EÚ, keďže sa v budovách plytvá energiou v dôsledku neúčinného vykurovania, systémov klimatizácie a osvetlenia. Komisia sa domnieva, že úspory energie z pohľadu efektívnosti nákladov by mohli v oblasti bývania dosiahnuť do roku 2020 až 28 %.

Treba zdôrazniť, že rozhodovanie o podpore investícií v oblasti energie v budovách je vo výlučnej právomoci členských štátov, keďže EÚ nemá v tejto oblasti žiadne právomoci. Toto nové opatrenie by však v súlade so zásadou subsidiarity poskytlo členským štátom možnosť uskutočniť tieto investície s podporou štrukturálnych fondov EÚ a rozhodovanie o ich využívaní by ponechalo na členské štáty.

Rozšírenie rámca pôsobnosti predpisov EFRR o budovách oprávnených na financovanie o aktivity v „starých“ členských štátoch bolo jednou z požiadaviek Európskeho parlamentu v uznesení z 10. mája 2007 o bývaní a regionálnej politike. Komisia pôvodne s takýmto rozšírením nesúhlasila. Je poľutovaniahodné, že na to, aby bolo toto opatrenie zavedené v celej Únii, sme potrebovali finančnú krízu.

Váš spravodajca sa tiež domnieva, že kompromis dosiahnutý v Rade predstavuje zlepšenie pôvodného návrhu Komisie. Odstránenie odkazu na „domácnosti s nízkym príjmom“, ktoré mali byť pôvodne cieľom týchto investícií, je správnym opatrením. Členské štáty by mali mať právo rozhodovať o kategóriách budov oprávnených na financovanie podľa vnútroštátnych pravidiel a mali by určovať vlastné pravidlá (na základe napríklad zemepisných podmienok v oblastiach, kde sa uskutočňujú investície – napríklad ostrovy alebo horské regióny).

Navyše, strop, ktorý bol pre tento druh výdavkov stanovený vo výške 4 % je tiež spravodlivý, pretože zabráni členským štátom zneužívať toto nové pravidlo presmerovaním neprimeranej čiastky svojho objemu prostriedkov z EFRR do tohto druhu investícií. Je potrebné si však uvedomiť, že nedávne údaje o nových členských štátoch (ktoré mohli využívať investície v oblasti bývania od začiatku tohto programového obdobia) naznačujú, že vo väčšine prípadov tieto investície nedosiahli na vnútroštátnej úrovni ani 1 % z celkovej sumy prostriedkov z EFRR, a už vôbec nie strop vo výške 2 %.

Pokiaľ ide o nové ustanovenie týkajúce sa rozšírenia používania jednorazových súm a paušálnych sadzieb, spravodajca sa domnieva, že sa očakáva, že budú mať veľmi pozitívny vplyv na každodenné riadenie štrukturálnych fondov. Z tohto dôvodu si uvedené pravidlá, aj napriek tomu, že boli navrhnuté až v časoch krízy, zaslúžia plnú podporu zo strany Európskeho parlamentu, ktorý opakovane vyzýval na takéto zjednodušenie a počas posledných dvoch rokov bol obzvlášť aktívny pri poukazovaní na potrebu ďalšieho zjednodušenia a opakovane vyzýval Komisiu, aby v tomto zmysle bez meškania prijala potrebné opatrenia.

Európsky parlament to však musí vnímať ako prvý dôležitý krok v rámci série opatrení, ktoré je potrebné prijať s cieľom zjednodušiť realizačné mechanizmy politiky súdržnosti EÚ. Komisia vytvorila špecializovanú akčnú skupinu na preskúmanie platných nariadení týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2007-2013, ako aj nariadenia Komisie na implementáciu týchto nariadení. Parlament preto s nedočkavosťou v najbližších mesiacoch očakáva ďalšie návrhy Komisie na zjednodušenie. Je potrebné ďalej skúmať otázku, či by mali nadobudnúť formu konkrétnych legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týchto nariadení. Váš spravodajca by takýto scenár privítal v prípade, že by tieto návrhy bolo možné realizovať už v druhej polovici súčasného programovacieho obdobia.

Správa Európskeho parlamentu

Toto nariadenie bude revidované na základe spolurozhodovacieho postupu, ktorý Európskemu parlamentu a Rade udeľuje rovnaké práva na zmeny a doplnenia návrhov Komisie.

Počas výmeny názorov s českým predsedníctvom vo výbore REGI dňa 19. januára 2009, za účasti podpredsedu vlády Českej republiky Jiřího Čunka a komisárky pre regionálnu politiku Danuty Hübnerovej, bola jednoznačne zdôraznená potreba, aby Parlament rýchlo dosiahol dohodu, najmä vzhľadom na skutočnosť, že v rámci pracovnej skupiny Rady sa podarilo dosiahnuť dohodu už po jej troch zasadnutiach. Hlavným argumentom bola potreba bezodkladnej implementácie nových opatrení, ktoré boli zavedené v pozmenených a doplnených nariadeniach, aby z nich mali úžitok európski občania, a to najmä z toho dôvodu, že cieľom revízie legislatívneho balíka je pomôcť členským štátom prekonať okrem iných ťažkostí aj aktuálny problém s likviditou.

Váš spravodajca si v plnom rozsahu uvedomuje naliehavosť tejto otázky a potrebu ukončiť tento spolurozhodovací postup v prvom čítaní. Domnieva sa, že

· súčasná výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné opatrenia a EÚ by mala na finančnú krízu reagovať účinne a včas,

· návrh Komisie v znení zmien a doplnení Rady predstavuje veľmi dobrý kompromis, ktorý môže v praxi priniesť veľmi pozitívne výsledky,

· Komisia pripravuje dodatočné návrhy s cieľom ďalšieho zjednodušenia existujúcich pravidiel riadenia štrukturálnych fondov.

Váš spravodajca sa preto rozhodol nepredložiť nové zmeny, návrhy ani dodatky ku kompromisnému zneniu textu Rady, ktoré by si vyžadovali sériu neformálnych trojstranných rokovaní a možno aj druhé čítanie nariadenia. Vzhľadom na naliehavosť tejto otázky a jednoznačnú potrebu rýchlej reakcie na súčasnú krízu s cieľom pomôcť európskym občanom, návrh tejto správy obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú v súlade jedine s pozíciou Rady.

Pred prijatím tohto legislatívneho balíčka v pléne požiadal Parlament Európsku komisiu, aby verejne oznámila svoj zámer preskúmať v roku 2010 reformy, ktoré boli uskutočnené po prijatí troch revidovaných nariadení.

  • [1]  pozri správu Dvora audítorov na rok 2007

POSTUP

Názov

Investície do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania (zmena nariadenia (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja)

Referenčné čísla

KOM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD)

Dátum predloženia v EP

3.12.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

13.1.2009

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Emmanouil Angelakas

19.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Dátum prijatia

9.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Dátum predloženia

13.3.2009