SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA)

  13.3.2009 - (KOM(2008)0583 – C6‑0337/2008 – 2008/0185(COD)) - ***I

  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  Spravodajca: Dragoş Florin David

  Postup : 2008/0185(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0136/2009
  Predkladané texty :
  A6-0136/2009
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA)

  (KOM(2008)0583 – C6‑0337/2008 – 2008/0185(COD))

  (Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0583),

  –   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 156 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0337/2008),

  –   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6‑0136/2009),

  1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 2a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (2a) Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2006 o Európskej informačnej spoločnosti pre rast a zamestnanosť1 vyzýval, aby sa kládol dôraz na otázky interoperability a osvedčených postupov pri elektronických službách v oblasti verejného sektora pre občanov a podniky s hlavným cieľom, ktorým je uľahčenie voľného a neobmedzeného pohybu, usadzovania sa a zamestnávania občanov v členských štátoch; a naliehal na členské štáty, aby plnili iniciatívy i2010 a programy reforiem verejnej správy s cieľom zabezpečovať lepšie, efektívnejšie a prístupnejšie služby pre ich MSP a občanov1.

   

  1 Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 133.

  Odôvodnenie

  Európsky parlament vyjadril svoj postoj k elektronickej správe aj vo svojom uznesení o stratégii i2010 a podporil zavádzanie služieb e-vlády, ktoré sú prijateľné pre občanov a podniky. Preto sa postoj Parlamentu musí spomenúť aj v odôvodneniach.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (6) Dostupnosť spoločných, opätovne použiteľných a interoperabilných riešení, ako aj interoperabilných administratívnych postupov pre procesy back-office je potrebná z hľadiska účinného a efektívneho poskytovania verejnoprospešných služieb podnikom a občanom cez hranice a medzi odvetviami.

  (6) Podniky a občania by mali úžitok aj zo spoločných, opätovne použiteľných a interoperabilných riešení, ako aj interoperabilných administratívnych postupov pre procesy back-office, pretože tieto riešenia a procesy by podporovali účelné a účinné poskytovanie verejnoprospešných služieb cez hranice a medzi odvetviami.

  Odôvodnenie

  Ďalej by sa malo zdôrazniť, že hoci program je zameraný predovšetkým na verejnú správu, nepriamo z neho budú mať úžitok aj občania a podniky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (8) S cieľom dosiahnuť tieto výzvy by sa malo takéto úsilie vynakladať prostredníctvom úzkej spolupráce, koordinácie a dialógu medzi Komisiou a členskými štátmi v úzkej súčinnosti s odvetviami zodpovednými za implementáciu politík Spoločenstva a v prípade potreby s ostatnými zainteresovanými subjektmi, pričom sa náležite zohľadňujú priority a jazyková rozmanitosť Spoločenstva.

  (8) S cieľom dosiahnuť tieto výzvy by sa malo takéto úsilie vynakladať prostredníctvom úzkej spolupráce, koordinácie a dialógu medzi Komisiou a členskými štátmi v úzkej súčinnosti s odvetviami zodpovednými za implementáciu politík Spoločenstva a v prípade potreby s ostatnými zainteresovanými subjektmi, pričom sa náležite zohľadňujú priority a jazyková rozmanitosť Spoločenstva a rozvoj spoločných prístupov ku kľúčovým otázkam, ako sú interoperabilita a účinné využívanie a vymedzenie otvorených noriem.

  Odôvodnenie

  EÚ a Komisia by sa mali ujať vedenia a presadzovať otvorené normy. Vymedzenie a využívanie otvorených noriem by sa preto malo podporovať v kontexte programu ISA.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (11) Program ISA by mal vychádzať zo skúseností z programov IDA a IDABC, ktorými sa preukázalo, že koordinovaný prístup môže prispieť k rýchlejšiemu dosiahnutiu výsledkov s vyššou kvalitou, ktoré spĺňajú obchodné požiadavky, prostredníctvom spoločne využívaných riešení zavedených a realizovaných v spolupráci s členskými štátmi. Tieto činnosti už významne prispeli a naďalej prispievajú k zabezpečeniu interoperability pri podpore elektronickej výmeny informácií medzi európskymi orgánmi verejnej správy.

  (11) Program ISA by mal vychádzať zo skúseností z programov IDA a IDABC. Takisto by sa mali zohľadniť závery vyplývajúce z predbežného hodnotenia realizácie programu IDABC, ktoré sa týkajú významu, účelnosti, účinnosti, užitočnosti a súdržnosti tohto programu; osobitná pozornosť by sa mala venovať potrebám, ktoré vyjadrili používatelia tohto programu. Preukázalo sa, že koordinovaný prístup môže prispieť k rýchlejšiemu dosiahnutiu výsledkov s vyššou kvalitou, ktoré spĺňajú administratívne požiadavky, prostredníctvom spoločne využívaných riešení zavedených a realizovaných v spolupráci s členskými štátmi. Tieto činnosti už významne prispeli a naďalej prispievajú k zabezpečeniu interoperability pri podpore elektronickej výmeny informácií medzi európskymi orgánmi verejnej správy s pozitívnym presahom účinkov aj na jednotný trh.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 15a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (15a) Spoločný rámec by mal spĺňať požiadavky platných právnych predpisov Spoločenstva (vrátane požiadaviek týkajúcich sa interoperability elektronických registrov a elektronických systémov zdanenia).

  Odôvodnenie

  Spoločný rámec by mal spĺňať európske zákonné požiadavky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 16a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (16a) Vzhľadom na úlohu miestnych orgánov pri zabezpečovaní účinného fungovania a interoperability európskych orgánov verejnej správy je dôležité, aby časť programu bola venovaná týmto orgánom.

  Odôvodnenie

  Vzhľadom na to, že miestne orgány musia zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní účinného fungovania európskych orgánov verejnej správy, je dôležité, aby im bola venovaná časť programu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (18) Pri zavedení, zlepšovaní alebo poskytovaní spoločných riešení program ISA by podľa potreby mal byť založený na výmene skúseností a riešení, alebo by ho mala sprevádzať, ako aj na výmene a podporovaní osvedčených postupov.

  (18) Pri zavedení, zlepšovaní alebo poskytovaní spoločných riešení by program ISA mal podľa potreby vychádzať z výmeny skúseností a riešení, ako aj z výmeny a presadzovania osvedčených postupov, alebo by ho mali sprevádzať. V tejto súvislosti by Komisia mala vyvíjať ďalšie úsilie s cieľom zabezpečiť väčší súlad s Európskym rámcom na dosiahnutie interoperability a podporovať väčšiu otvorenosť, pokiaľ ide o normy pre služby IKT.

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza návrh spravodajcu, ktorý by mohol oslabiť Európsky rámec na dosiahnutie interoperability, ktorý sa v súčasnosti reviduje.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (20) Zásady bezpečnosti, súkromia a ochrany osobných údajov by sa mali vziať do úvahy pri všetkých činnostiach v rámci programu ISA.

  (20) Zásady bezpečnosti, súkromia a ochrany osobných údajov by sa mali uplatňovať pri všetkých činnostiach v rámci programu ISA.

  Odôvodnenie

  Ochrana súkromia a bezpečnosti je základnou zásadou, ktorá sa musí nielen brať do úvahy, ale za každých okolností aj uplatňovať. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 4.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (23) Malo by sa usilovať o synergiu so súkromným sektorom a inými subjektmi, aby sa v prípade vhodnosti uprednostnili riešenia dostupné na trhu, ktoré trh udržiava.

  (23) Interakcia so súkromným sektorom a inými subjektmi už preukázala svoju účinnosť a pridanú hodnotu. Malo by sa preto vyvíjať úsilie o synergiu s týmito zainteresovanými stranami, aby sa v prípade vhodnosti uprednostnili riešenia dostupné na trhu, ktoré trh udržiava. V tejto súvislosti by mala byť Komisia vyzvaná, aby pokračovala v existujúcej praxi organizovania konferencií, seminárov a ďalších stretnutí v záujme interakcie s týmito zainteresovanými stranami. Ďalej by sa malo podporovať pokračujúce využívanie elektronických platforiem a najmä platformy ePractice.eu. Komisia by mala mať možnosť využívať akékoľvek ďalšie prostriedky, ktoré považuje za vhodné na udržiavanie kontaktov s uvedenými zainteresovanými stranami.

  Odôvodnenie

  Keďže program ISA by sa vykonával prostredníctvom verejného obstarávania, je potrebná komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami, ktorá umožní získať jasnú predstavu o tom, aké nové riešenia sa vyvíjajú a aké potreby vznikajú. Prostriedky na interakciu so zainteresovanými stranami už boli vyvinuté a je potrebné vyzývať Komisiu, aby pokračovala v tejto praxi; Komisia má, samozrejme, možnosť hľadať akýkoľvek ďalší primeraný spôsob na udržiavanie kontaktov so zainteresovanými stranami. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 13a (nový).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 27

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (27) Mala by sa podporiť medzinárodná spolupráca a program ISA by mal byť preto otvorený aj pre účasť krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a kandidátskych krajín. Mala by sa podnecovať aj spolupráca s ostatnými tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami alebo subjektmi, najmä v rámci Euro-stredozemského partnerstva a so susednými krajinami, najmä krajinami západného Balkánu.

  (27) Mala by sa podporiť medzinárodná spolupráca a program ISA by mal byť preto otvorený aj pre účasť krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a kandidátskych krajín. Mala by sa podnecovať aj spolupráca s ostatnými tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami alebo subjektmi, najmä v rámci Euro-stredozemského partnerstva a Východného partnerstva a so susednými krajinami, najmä krajinami západného Balkánu a krajinami čiernomorského regiónu.

  Odôvodnenie

  Skupina krajín, s ktorými sa medzinárodná spolupráca podporuje, by sa mala rozšíriť. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k čl. 14 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 27a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (27a) Ďalej by sa malo preskúmať využívanie predvstupových finančných prostriedkov na uľahčenie účasti kandidátskych krajín na programe ISA, ako aj možnosť spolufinancovania prostredníctvom štrukturálnych fondov a používateľov zameraného na využívanie spoločných rámcov a všeobecných nástrojov, ktoré boli vytvorené alebo zdokonalené v rámci programu ISA.

  Odôvodnenie

  Kandidátske krajiny by sa mali podnecovať k účasti na programe ISA. Preto by sa malo ďalej zvážiť, ako možno využiť predvstupové finančné prostriedky s cieľom poskytnúť ich ako podporu Spoločenstva na tento účel. Zavádzanie a zlepšovanie spoločných rámcov a všeobecných nástrojov sa bude financovať prostredníctvom programu ISA, zatiaľ čo využívanie týchto rámcov a nástrojov by mali financovať používatelia. Mala by sa preto ďalej preskúmať možnosť využívať spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Cieľom programu ISA je podpora spolupráce medzi európskymi orgánmi verejnej správy uľahčením účinnej a efektívnej elektronickej cezhraničnej a medziodvetvovej vzájomnej súčinnosti medzi takýmito orgánmi verejnej správy, ktorá umožní poskytovanie elektronických verejnoprospešných služieb podporujúcich implementáciu politík a činností Spoločenstva.

  2. Cieľom programu ISA je podpora spolupráce medzi európskymi orgánmi verejnej správy uľahčením účinnej a efektívnej elektronickej cezhraničnej a medziodvetvovej vzájomnej súčinnosti medzi takýmito orgánmi verejnej správy a orgánmi vykonávajúcimi verejné úlohy, ktorá umožní poskytovanie elektronických verejnoprospešných služieb podporujúcich vykonávanie politík a činností Spoločenstva a presadzujúcich a zlepšujúcich interoperabilitu medzi kľúčovými verejnými infraštruktúrami.

  Odôvodnenie

  Jedným zo základných trendov v rámci moderného riadenia verejného sektora a fungovania verejnej správy je rastúca spolupráca medzi verejnými orgánmi na jednej strane a mimovládnymi a podnikateľskými organizáciami na strane druhej. Keďže orgány verejného sektora upúšťajú od plnenia priamej úlohy v oblasti poskytovania služieb, túto úlohu preberajú podnikateľské organizácie a organizácie tretieho sektora. Spolupráca a interoperabilita medzi odvetviami by sa preto mali chápať aj ako prostriedok spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom a mimovládnymi organizáciami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Program ISA sa rozšíri tak, aby zahŕňal aj miestne a regionálne orgány.

  Odôvodnenie

  Vzhľadom na to, že regionálne a miestne orgány vo významnej miere prispievajú k účinnému fungovaniu a interoperabilite európskych orgánov verejnej správy, je dôležité, aby im bola venovaná časť programu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh rozhodnutia

  Článok 4 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Akcie, ktoré sa spustili alebo pokračujú na základe programu ISA, sa podľa potreby zakladajú na týchto zásadách:

  Akcie, ktoré sa spustili alebo pokračujú na základe programu ISA, sa zakladajú na týchto zásadách:

  Odôvodnenie

  Zásady uvedené v článku 4 návrhu Komisie sú základnými zásadami, ktoré sa počas vykonávania programu ISA za každých okolností uplatňujú. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 20.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh rozhodnutia

  Článok 4 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) zásada technologickej neutrality a adaptability;

  a) zásady technologickej neutrality, otvorenosti a adaptability;

  Odôvodnenie

  Otvorenosť má kľúčový význam.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh rozhodnutia

  Článok 4 – písmeno ca (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (ca) zásada opätovného použitia.

  Odôvodnenie

  Cieľom je zabrániť duplicite práce.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh rozhodnutia

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) prístup vrátane organizačných aspektov, ako sú fázy, výstupy a míľniky a v prípade potreby opatrenia na uľahčenie viacjazyčnej komunikácie;

  (b) prístup vrátane organizačných aspektov, ako sú fázy, výstupy a míľniky a opatrenia na uľahčenie viacjazyčnej komunikácie;

  Odôvodnenie

  V projektovom zámere by mal byť vždy uvedený odkaz na opatrenia na uľahčenie viacjazyčnej komunikácie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Návrh rozhodnutia

  Článok 7 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. Štúdie sa zverejnia a postúpia príslušným výborom Európskeho parlamentu a Komisii ako základ pre všetky budúce legislatívne iniciatívy nevyhnutné na zabezpečenie interoperability počítačových systémov, ktoré používajú orgány verejnej správy.

  Odôvodnenie

  S cieľom napomôcť zavádzanie legislatívnych úprav je dôležité, aby sa tieto štúdie postúpili Komisii a príslušným výborom Európskeho parlamentu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Návrh rozhodnutia

  Článok 8 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Podporuje sa zapojenie čo najväčšieho počtu členských štátov do štúdie alebo projektu.

  2. Podporuje sa zapojenie čo najväčšieho počtu členských štátov do štúdie alebo projektu. Ku štúdiám a projektom sa možno pripojiť v ktorejkoľvek fáze a členské štáty, ktoré do týchto štúdií a projektov nie sú zaangažované, sa nabádajú, aby sa do nich zapojili neskôr.

  Odôvodnenie

  Hoci projekty alebo štúdie by sa mohli začať aj bez účasti všetkých členských štátov, ponechá sa nezúčastneným štátom možnosť zapojiť sa do nich neskôr, aby sa zabezpečilo, že z pozitívnych výsledkov týchto projektov a štúdií bude mať úžitok čo najväčší počet občanov a podnikov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Návrh rozhodnutia

  Článok 8 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. S cieľom zabezpečiť interoperabilitu medzi vnútroštátnymi systémami a systémami Spoločenstva sa stanovia spoločné služby a všeobecné nástroje týkajúce sa existujúcich európskych verejných noriem na výmenu informácií a integráciu služieb.

  Odôvodnenie

  V záujme dosiahnutia skutočnej interoperability je potrebné stanoviť spoločné služby a všeobecné nástroje týkajúce sa existujúcich verejných noriem.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Návrh rozhodnutia

  Článok 12 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Komisii pomáha výbor nazvaný Výbor pre cezhraničnú interoperabilitu (ďalej len „výbor CIO“), zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá Komisia.

  1. Komisii pomáha výbor nazvaný Výbor pre riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy (ďalej len „výbor ISA“), zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá Komisia.

  (Horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

  Odôvodnenie

  Pokus vytvoriť skupinu zloženú z vedúcich pracovníkov členských štátov v oblasti informatiky je vítaný, ale malo by sa objasniť, že úlohou takéhoto komitologického výboru je pomáhať Komisii pri vykonávaní súčasného programu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

  Návrh rozhodnutia

  Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Program ISA podlieha priebežnému a záverečnému hodnoteniu, výsledky ktorého sa oznámia Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2012 alebo 31. decembra 2015.

  3. Program ISA podlieha priebežnému a záverečnému hodnoteniu, výsledky ktorého sa oznámia Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2012 alebo 31. decembra 2015. V tejto súvislosti môže príslušný výbor Európskeho parlamentu vyzvať Komisiu, aby výsledky hodnotenia predstavila a zodpovedala otázky jeho členov.

  Odôvodnenie

  Európsky parlament musí mať možnosť usporiadať výmenu názorov na výsledky hodnotenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

  Návrh rozhodnutia

  Článok 13a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 13a

   

  Interakcia so zainteresovanými stranami

   

  Komisia združí príslušné zainteresované strany na účely výmeny názorov medzi nimi navzájom a s Komisiou o odvetviach a otázkach, na ktoré sa zameriava program ISA. Komisia preto organizuje konferencie, semináre a iné stretnutia, využíva elektronické interaktívne platformy a môže tiež používať akékoľvek ďalšie prostriedky interakcie, ktoré považuje za vhodné.

  Odôvodnenie

  Keďže program ISA by sa vykonával prostredníctvom verejného obstarávania, je potrebná komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami, ktorá umožní získať jasnú predstavu o tom, aké nové riešenia sa vyvíjajú a aké potreby vznikajú. Prostriedky na interakciu so zainteresovanými stranami už boli vyvinuté a je potrebné vyzývať Komisiu, aby pokračovala v tejto praxi; Komisia má, samozrejme, možnosť hľadať akýkoľvek ďalší primeraný spôsob na udržiavanie kontaktov so zainteresovanými stranami. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 23.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

  Návrh rozhodnutia

  Článok 14 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Podporuje sa spolupráca s ostatnými tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami alebo subjektmi, najmä v rámci Euro-stredozemského partnerstva a so susednými krajinami, najmä krajinami západného Balkánu. Súvisiace náklady sa nehradia z programu ISA.

  2. Podporuje sa spolupráca s ostatnými tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami alebo subjektmi, najmä v rámci Euro-stredozemského partnerstva a Východného partnerstva a so susednými krajinami, najmä krajinami západného Balkánu a krajinami čiernomorského regiónu. Súvisiace náklady sa nehradia z programu ISA.

  Odôvodnenie

  Skupina krajín, s ktorými sa medzinárodná spolupráca podporuje, by sa mala rozšíriť. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 27.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

  Návrh rozhodnutia

  Článok 14 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Program ISA podporuje opätovné využívanie dosiahnutých výsledkov zo strany tretích krajín.

  Odôvodnenie

  Úspechy v oblasti interoperability sa využívajú spoločne s tretími krajinami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

  Návrh rozhodnutia

  Článok 16 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. Na interoperabilitu počítačových systémov miestnych orgánov sa pridelí 50 % z rozpočtu programu ISA.

  Odôvodnenie

  Uchovávané osobné údaje ukladajú miestne alebo regionálne orgány, a preto je dôležité, aby boli prepojené na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť interoperabilitu v rámci európskych orgánov verejnej správy.

  Dôvodová správa

  Spravodajca víta návrh Komisie, ktorým sa zavádza viacročný rámcový program pre riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA – 2008/0185 (COD)). Cieľom programu ISA je uľahčiť účinnú cezhraničnú a medziodvetvovú interakciu medzi európskymi orgánmi elektronickej verejnej správy tým, že im pomôže prekonať elektronické prekážky spôsobené nedostatočnou interoperabilitou. To následne umožní jednoduchšiu komunikáciu občanov a podnikov s orgánmi verejnej správy.

  Program ISA bude nadväzovať na v súčasnosti realizovaný program IDABC a na jeho predchodcu, program IDA, a teda predstavuje nepretržité úsilie a záväzok Spoločenstva k interoperabilite.

  Európsky parlament už vo svojom uznesení zo 14. marca 2006 vyzval, aby sa kládol dôraz na otázky interoperability a osvedčených postupov pri elektronických službách v oblasti verejného sektora pre občanov a podniky s hlavným cieľom, ktorým je uľahčenie voľného a neobmedzeného pohybu, usadzovania sa a zamestnávania občanov v členských štátoch; a naliehal na členské štáty, aby plnili iniciatívy i2010 a programy reforiem verejnej správy s cieľom zabezpečovať lepšie, efektívnejšie a prístupnejšie služby pre ich MSP a občanov.[1]

  Spravodajca sa domnieva, že v záujme lepšieho dosiahnutia uvedených cieľov by sa návrh mohol ďalej zdokonaliť tak, aby zohľadňoval potreby orgánov verejnej správy (ako užívateľov nástrojov a služieb poskytovaných v rámci programu), občanov a podnikov (ktorí majú z programu nepriamy úžitok) a odvetvia (ako poskytovateľa nástrojov a služieb). Navrhuje preto súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v týchto hlavných oblastiach:

  i)         vytvorenie interaktívnej platformy na otvorenú výmenu názorov pre všetky zainteresované strany,

  ii)        väčšie zdôraznenie potreby technologickej neutrality a prispôsobivosti, ako aj ochrany súkromia a bezpečnosti,

  iii)        uľahčenie účasti kandidátskych krajín na programe,

  iv)       povzbudenie čo najväčšieho počtu členských krajín, aby sa zapojili do projektov a štúdií realizovaných v rámci programu,

  v)        podporenie spoločnej definície otvorených noriem.

  i)         Vytvorenie interaktívnej platformy na otvorenú výmenu názorov pre všetky zainteresované strany

  Zainteresované strany a príjemcovia programu musia mať k dispozícii fórum, na ktorom by si vymieňali navzájom a tiež s Komisiou názory na odvetvia a otázky, na ktoré sa zameriava program ISA. To im poskytne jasnú predstavu o tom, aké potreby vznikajú a aké nové riešenia sa vyvíjajú. Preto sa navrhuje zriadenie novej interaktívnej platformy (Platforma pre interoperabilitu) s cieľom spojiť Komisiu a všetky zainteresované strany otvoreným a interaktívnym spôsobom. Platforma nebude zapojená do komitologického postupu, a preto nebude zasahovať do právomocí Komisie. (Súvisiaci pozmeňujúci a doplňujúci návrh: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 k odôvodneniu 23 a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 k článku 13a (nový).)

  ii)       Väčšie zdôraznenie potreby technologickej neutrality a prispôsobivosti, ako aj ochrany súkromia a bezpečnosti

  Väčší dôraz by sa mal klásť na základné zásady, na ktorých je program založený, ako je technologická neutralita a prispôsobivosť a ochrana súkromia a bezpečnosti. Tieto základné zásady sa uplatňujú za každých okolností. (Súvisiaci pozmeňujúci a doplňujúci návrh: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 k odôvodneniu 20.) and Amendment 9 on Article 4.)

  iii)      Uľahčenie účasti kandidátskych krajín na programe

  Účasť kandidátskych krajín na programe ISA je veľmi dôležitým krokom pri príprave ich orgánov verejnej správy na všetky úlohy a pracovné metódy vyplývajúce z členstva v EÚ. Zapojenie kandidátskych krajín by sa preto malo podporovať a ďalej by sa malo preskúmať využitie predvstupových finančných prostriedkov na tento účel. (Súvisiaci pozmeňujúci a doplňujúci návrh: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 k odôvodneniu 27.)

  iv)       Povzbudenie čo najväčšieho počtu členských krajín, aby sa zapojili do projektov a štúdií realizovaných v rámci programu

  Hoci projekt alebo štúdia v rámci programu sa môžu začať aj pri účasti len menšej skupiny členských štátov, s cieľom zabezpečiť, aby z pozitívnych výsledkov týchto projektov, pokračujúcich projektov a štúdií mal úžitok čo najväčší počet občanov a podnikov, sa členské štáty budú môcť do projektov a štúdií zapojiť neskôr. (Súvisiaci pozmeňujúci a doplňujúci návrh: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 k článku 8 ods. 2.)

  v)        Podporenie spoločnej definície otvorených noriem

  Využívanie otvorených noriem pre softvér vo verejnom sektore by sa malo ďalej podporovať. Komisia by sa tiež mala nabádať, aby sa snažila o vypracovanie spoločnej definície otvorených noriem. (Súvisiaci pozmeňujúci a doplňujúci návrh: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 k odôvodneniu 18.)

  POSTUP

  Názov

  Interoperabilita pre európske orgány verejnej správy (ISA)

  Referenčné čísla

  KOM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD)

  Dátum predloženia v EP

  29.9.2008

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  9.10.2008

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  9.10.2008

  IMCO

  9.10.2008

  LIBE

  9.10.2008

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  BUDG

  5.11.2008

  IMCO

  1.12.2008

  LIBE

  9.2.2009

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Dragoş Florin David

  22.10.2008

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  4.11.2008

  20.1.2009

  17.2.2009

   

  Dátum prijatia

  9.3.2009

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  43

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Erika Mann, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Vladimir Urutchev

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Stavros Arnaoutakis, Elisabetta Gardini, Manolis Mavrommatis

  Dátum predloženia

  16.3.2009