ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

16. 3. 2009 - (KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean
Navrhovatel (*):
Syed Kamall, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(*) Přidružené výbory – článek 47 jednacího řádu

Postup : 2008/0187(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0138/2009

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

(KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0580),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0333/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0138/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU[1]*

k návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[2],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[3],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy[4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích na území Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES stanovilo, jako výjimku a dočasně, limity cen, které si mohou mobilní operátoři účtovat na velkoobchodní a maloobchodní úrovni za poskytování mezinárodních roamingových služeb pro hlasová volání zahájená a ukončená v rámci Společenství. Toto nařízení rovněž stanovilo pravidla, jejichž cílem je zvýšit transparentnost cen a zlepšit informování uživatelů o cenách za roamingové služby na území Společenství.

(2)      Komise provedla přezkum v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 717/2007, který požadoval posoudit dosažení cílů nařízení, přezkoumat vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb včetně SMS a MMS služeb roamingovým zákazníkům a případně připojit doporučení ohledně potřeby regulace těchto služeb. Ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě obsažené ve sdělení ze dne [ ] 2008[5] Komise dospěla k závěru, že by bylo vhodné prodloužit platnost nařízení po datu 30. června 2010.

(3)      Komise dále dospěla ke zjištění, že působnost nařízení (ES) č. 717/2007 by měla být rozšířena na poskytování roamingových SMS a roamingových datových služeb na území Společenství. Zvláštní charakteristické rysy mezinárodních roamingových trhů, které odůvodňovaly přijetí nařízení (ES) č. 717/2007 a uložení povinností mobilním operátorům, pokud jde o poskytování hlasových roamingových volání v rámci Společenství, platí stejnou měrou i pro poskytování roamingových SMS a datových služeb na území Společenství. Obdobně k roamingovým hlasovým službám se roamingové SMS a datové služby na vnitrostátní úrovni nenakupují samostatně, nýbrž představují pouze jednu součást většího maloobchodního balíčku, který si zákazníci kupují od svého domovského poskytovatele služeb, čímž jsou omezeny konkurenční síly. Obdobně kvůli přeshraniční povaze zmiňovaných služeb nemohou vnitrostátní regulační orgány odpovídající za ochranu a prosazování zájmů uživatelů mobilních služeb, kteří jsou usazeni na jejich území, vykonávat kontrolu nad chováním operátorů navštívené sítě, kteří sídlí v jiných členských státech.

(3a)    Strukturální problémy související s roamingovými službami by byly snadněji řešitelné v podmínkách skutečně jednotného trhu mobilních komunikačních služeb, který dosud plně neexistuje, jenž by však měl být považován za konečný cíl každého regulačního rámce.

(4)      Z tohoto důvodu vnitrostátní regulační orgány, jednající v rámci skupiny evropských regulačních orgánů (ERG), ve své reakci na veřejnou konzultaci k přezkumu nařízení (ES) č. 717/2007 znovu apelovaly na Komisi, aby jednala na úrovni Společenství, pokud jde o prodloužení platnosti nařízení i regulaci roamingových SMS a datových služeb.

(5)      Údaje o vývoji cen za roamingové hlasové služby v rámci Společenství od vstupu nařízení (ES) č. 717/2007 v platnost, včetně zejména údajů, které byly shromážděny vnitrostátními regulačními orgány a čtvrtletně hlášeny prostřednictvím skupiny evropských regulačních orgánů, neposkytují uspokojivý důkaz, že hospodářská soutěž na maloobchodní nebo velkoobchodní úrovni bude pravděpodobně udržitelná i po červnu 2010 při absenci regulačních opatření. Tyto údaje naznačují, že se maloobchodní a velkoobchodní ceny drží na limitech stanovených nařízením (ES) č. 717/2007 nebo v jejich blízkosti a pod úrovní těchto limitů působí pouze omezená hospodářská soutěž.

(6)      Ukončení platnosti regulačních ochranných opatření, která platí pro roamingové hlasové služby na velkoobchodní a maloobchodní úrovni uvnitř Společenství na základě nařízení (ES) č. 717/2007, v červnu 2010 by proto znamenalo výrazné nebezpečí, že by zmiňovaný nedostatek konkurenčních tlaků na trhu s hlasovým roamingem a snaha mobilních operátorů maximalizovat své výnosy z roamingu způsobily návrat k maloobchodním a velkoobchodním cenám za roaming uvnitř Společenství, které přiměřeně neodrážejí náklady na poskytování této služby, čímž by byly ohroženy cíle nařízení (ES) č. 717/2007. Platnost nařízení (ES) č. 717/2007 by proto měla být prodloužena po datu 30. června 2010 na další dva roky, aby se zajistilo řádné fungování vnitřního trhu tím, že ve prospěch zákazníků bude nadále zaručeno, že jim nebude za uskutečnění nebo příjem regulovaného roamingového volání účtována přemrštěná cena ve srovnání s konkurenčními vnitrostátními cenami,současně bude poskytnuto dostatečné časové období pro rozvinutí hospodářské soutěže.

(6a)    Povinnosti stanovené v tomto nařízení by neměly narušovat podmínky hospodářské soutěže mezi mobilními operátory uvnitř Společenství a neměly by přinášet žádnou konkurenční výhodu, zejména takovou, která je postavena na velikosti a druhu roamingového provozu či na domácím trhu poskytovatele roamingových služeb.

(7)      Úrovně maximálních průměrných velkoobchodních cen za regulovaná roamingová volání stanovené nařízením (ES) č. 717/2007 by se po dobu prodloužené platnosti nařízení měly dále snižovat odrážejíce snižující se náklady, včetně snížení regulovaných sazeb za ukončení volání v mobilní síti v členských státech, přičemž by mělo být zajištěno řádné fungování vnitřního trhu a současně by mělo pokračovat plnění dvou cílů v podobě odstranění přemrštěných cen a zároveň poskytnutí svobody operátorům k hospodářské soutěži a inovaci.

(7a)    Vnitrostátní regulační orgány by v zájmu stimulování a posilování udržitelné hospodářské soutěže v oblasti poskytování jednotlivých roamingových služeb měly sledovat, zda nedochází k diskriminaci mezi velkými a menšími poskytovateli, zejména při výpočtu velkoobchodních cen.

(8)      Datum stanovené pro snížení maximálních cenových limitů za regulované roamingové volání na velkoobchodní i maloobchodní úrovni v roce 2009 by se mělo přesunout z 30. srpna na 1. července, aby byl zajištěn soulad s uložením povinností týkajících se cen regulovaných SMS zpráv stanovených tímto nařízením. Díky tomu budou moci uživatelé roamingových hlasových i SMS služeb využívat nové tarify v období, kdy je po těchto službách největší poptávka.

(8a)    Nejsou-li cenové limity vyjádřeny v eurech, měly by být použitelné cenové limity pro počáteční limity podle článků 3, 4a, 4b, 6a a upravené hodnoty limitů podle čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 stanoveny v příslušné měně za použití referenčních směnných kurzů zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie ve dnech stanovených tímto nařízením. Jestliže není ke stanovenému datu zveřejněn žádný kurz, měl by být použitelným referenčním směnným kurzem kurz zveřejněný v prvním Úředním věstníku po tomto datu, který takový referenční směnný kurz obsahuje.

(9)      Protože shoda s velkoobchodním cenovým limitem stanoveným nařízením (ES) č. 717/2007 se posuzuje vzhledem k průměrné velkoobchodní ceně převažující mezi libovolnými dvěma operátory v období 12 měsíců, je vhodné objasnit, že toto období může být kratší, a to například v situacích, kdy datum plánovaného snížení úrovně maximální průměrné velkoobchodní ceny připadne na den před koncem dvanáctiměsíčního období.

(10)    Obvyklý postup některých operátorů mobilních sítí účtovat poplatky za zprostředkování velkoobchodních roamingových volání na základě minimálních účtovacích jednotek v délce až 60 sekund na rozdíl od účtování po sekundách běžného pro většinu velkoobchodních propojovacích poplatků způsobuje narušení hospodářské soutěže mezi těmito operátory a operátory s jinou metodou účtování a podkopává jednotné uplatňování limitů pro velkoobchodní ceny zavedených nařízením (ES) č. 717/2007. Navíc to představuje příplatek, který má v důsledku zvýšení velkoobchodních nákladů negativní dopad na cenu za roamingové hlasové služby na maloobchodní úrovni. Od mobilních operátorů by se proto mělo požadovat, aby účtovali poplatky za velkoobchodní poskytování regulovaných roamingových volání po sekundách.

(11)    Maximální úrovně eurotarifu (za uskutečněné i přijaté volání) by se měly po dobu prodloužené platnosti nařízení (ES) č. 717/2007 každoročně dále snižovat, a to způsobem shodným se snižováním požadovaným během prvního období platnosti uvedeného nařízení, aby se zohlednil pokračující pokles vnitrostátních cen za mobilní telefonii obecně, jakož i trvalé snižování nákladů na poskytování regulovaných roamingových volání. Tímto způsobem bude zachována kontinuita účinků uvedeného nařízení.

(12)    Zvýšené rozpětí mezi maximálními velkoobchodními a maloobchodními cenami stanovenými tímto nařízením by mělo přinést vyšší snahu operátorů cenově konkurovat na maloobchodní úrovni, a tím maximalizovat šance na vznik řádného konkurenčního trhu.

(12a)  Někteří operátoři se potýkají s vyššími velkoobchodními náklady než jiní operátoři v důsledku své geografické polohy nebo jiných okolností, jako je složitý povrch, umístění v regionech s nízkou hustotou obyvatel a vysoký turistický ruch během krátkých období.

(13)    Skupina evropských regulačních orgánů odhadla, že obvyklý postup mobilních operátorů účtovat v intervalech delších než jedna sekunda při fakturování za roamingové služby na maloobchodní úrovni představuje zvýšení typického účtu v eurotarifu o 24 % za uskutečněné hovory a o 19 % za přijaté hovory. Skupina také uvedla, že toto zvýšení představuje formu skrytého příplatku, protože pro většinu zákazníků není transparentní. Z tohoto důvodu skupina evropských regulačních orgánů doporučila neprodleně přijmout opatření k řešení odlišných postupů účtování eurotarifu na maloobchodní úrovni.

(14)    Nařízení (ES) č. 717/2007 sice stanovením eurotarifu v rámci Společenství zavedlo společný přístup k zajištění, aby roamingovým zákazníkům nebyly účtovány přemrštěné ceny za regulované roamingové volání, rozdílné stanovení fakturačních jednotek mobilními operátory však závažně podkopává jeho jednotné uplatňování. To rovněž znamená, že navzdory přeshraniční povaze roamingových služeb v rámci celého Společenství existují odlišné přístupy k účtování regulovaných roamingových volání, což deformuje podmínky hospodářské soutěže na jednotném trhu.

(15)    Proto je potřeba zavést společný soubor pravidel pro stanovování fakturačních jednotek v rámci fakturace eurotarifu na maloobchodní úrovni s cílem dalšího posílení jednotného trhu a zajištění jednotné úrovně ochrany uživatelů roamingových služeb na území celého Společenství.

(16)    Poskytovatelé regulovaných roamingových volání na maloobchodní úrovni by proto měli mít povinnost svým zákazníkům účtovat volání v rámci eurotarifu po sekundách, kromě možnosti uplatnění minimální počáteční účtované doby v délce nejvýše 30 sekund u uskutečněných volání. Tím operátoři získají možnost pokrýt přiměřené sestavovací náklady a současně pružně konkurovat nabídkou kratších minimálních účtovaných dob. U příchozích volání v rámci eurotarifu však není odůvodněná žádná minimální počáteční účtovaná doba, protože vzniklé velkoobchodní náklady jsou účtovány po sekundách a případné specifické sestavovací náklady jsou již pokryty sazbami za ukončení volání v mobilní síti.

(16a)  Zákazníci by neměli být nuceni platit za příjem hlasových zpráv v navštívené síti, neboť nemohou ovlivnit délku těchto zpráv; tím by neměly být dotčeny ostatní použitelné poplatky za hlasové zprávy, například poplatky za poslech těchto zpráv.

(17)    Pokud jde o roamingové SMS služby, údaje o trhu shromážděné skupinou evropských regulačních orgánů a Komisí od vstupu nařízení (ES) č. 717/2007 v platnost prokázaly, že v rámci Společenství přetrvává situace, kdy velkoobchodní ceny za tyto služby zůstávají víceméně neměnné a neodrážejí smysluplný vztah ceny k příslušným nákladům. Stejně jako v případě roamingových hlasových služeb neexistují dostatečné konkurenční tlaky na operátory, aby snižovali velkoobchodní ceny. Maloobchodní ceny za roamingové SMS služby rovněž zůstaly víceméně neměnné, obsahují vysoké marže a bez zřejmého odůvodnění jsou stanoveny výrazně nad cenami za rovnocenné vnitrostátní SMS služby.

(18)    Stejně jako v případě roamingových hlasových volání existuje i zde značné riziko, že samotné uložení povinností v oblasti velkoobchodních cen by nemuselo automaticky znamenat nižší sazby pro maloobchodní zákazníky. Na druhé straně by opatření pro snížení úrovně maloobchodních cen, která by neupravovala úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním těchto služeb, mohla zvýšeným nebezpečím stlačení cen poškodit postavení některých operátorů, zejména těch menších.

(19)    Navíc kvůli osobité struktuře roamingového trhu a jeho přeshraniční povaze neposkytuje předpisový rámec z roku 2002 vnitrostátním regulačním orgánům vhodné nástroje pro účinné vyřešení problémů konkurence, které jsou příčinou vysoké úrovně velkoobchodních a maloobchodních cen za regulované roamingové SMS služby. V důsledku toho není zajištěno řádné fungování vnitřního trhu, což by mělo být napraveno.

(20)    Skupina evropských regulačních orgánů dále ve své reakci na veřejné konzultace Komise k přezkumu fungování nařízení (ES) č. 717/2007 poznamenala, že regulace roamingových SMS služeb je nezbytná na velkoobchodní i maloobchodní úrovni, aby se ceny více sladily s náklady a vnitrostátními cenami. Skupina usoudila, že by bylo vhodné zavést opatření obdobná opatřením pro hlasový roaming. Skupina evropských regulačních orgánů konkrétně doporučila zavedení stropu pro průměrnou velkoobchodní sazbu účtovanou kterýmkoli jedním operátorem kterémukoli jinému operátorovi za SMS roaming, jakož i změnu povinnosti nabízet eurotarif tak, aby zahrnoval i nabídku na SMS roaming za sazby ne vyšší než stanovuje maximální strop.

(21)    Regulační povinnosti týkající se regulovaných roamingových SMS služeb by měly být uloženy na velkoobchodní úrovni, aby se ustanovil přiměřenější vztah mezi velkoobchodními cenami a vzniklými náklady na poskytování služby, a na maloobchodní úrovni na ochranu zájmů roamingových zákazníků.

(22)    Tyto regulační povinnosti by měly být účinné co nejdříve, přičemž dotčeným operátorům by se mělo poskytnout přiměřené období na úpravu cen a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn soulad.

(23)    Nejúčinnější a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně cen za regulované roamingové SMS služby na velkoobchodní úrovni je stanovení maximální průměrné ceny, platné v celém Společenství, za SMS zprávu odeslanou z navštívené sítě. Průměrná velkoobchodní cena by měla platit pro jakoukoli dvojici mobilních operátorů v rámci Společenství v průběhu stanoveného období.

(24)    Limit velkoobchodních cen za regulované roamingové SMS služby by měl zahrnovat všechny náklady vzniklé poskytovateli této velkoobchodní služby, včetně mj. nákladů na původ, tranzit a nepokrytých nákladů na ukončení roamingových SMS zpráv v navštívené síti. Velkoobchodním poskytovatelům regulovaných roamingových SMS služeb by proto mělo být zakázáno účtovat si zvláštní poplatek za ukončení roamingových SMS zpráv v jejich síti, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování pravidel stanovených tímto nařízením.

(25)    Nejúčinnější a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně cen za roamingové SMS zprávy v rámci Společenství na maloobchodní úrovni je zavedení povinnosti mobilních operátorů nabízet svým roamingovým zákazníkům SMS-eurotarif, který nepřekračuje stanovený maximální cenový limit. SMS-eurotarif by měl být nastaven na úroveň, která operátorům zaručuje dostatečnou marži a současně přiměřeněji odráží vzniklé maloobchodní náklady.

(26)    Tento regulační přístup by měl zajistit, že maloobchodní ceny za regulované roamingové SMS zprávy budou lépe odrážet náklady související s poskytováním služby, než tomu bylo doposud. Maximální SMS-eurotarif, který může být nabízen roamingovým zákazníkům, by proto měl odrážet přiměřenou marži účtovanou k nákladům na poskytování regulovaných roamingových SMS služeb, ale přitom by měl operátorům ponechat volnost soutěžit mezi sebou odlišením jednotlivých nabídek a přizpůsobením cenových struktur tržním podmínkám a preferencím spotřebitelů. Tento regulační přístup by se neměl vztahovat na SMS služby s přidanou hodnotou.

(27)    Roamingoví zákazníci by neměli být nuceni platit žádné další poplatky za příjem regulovaných roamingových SMS zpráv nebo hlasových zpráv při roamingu v navštívené síti, protože náklady na ukončení jsou již kompenzovány v maloobchodní ceně účtované za odeslání roamingové SMS zprávy nebo hlasové zprávy.

(28)    SMS-eurotarif by měl automaticky platit pro každého roamingového zákazníka, nového nebo stávajícího, který si dobrovolně nevybral nebo dobrovolně nevybere zvláštní roamingový tarif pro SMS služby nebo balíček roamingových služeb zahrnující regulované roamingové SMS služby.

(29)    S cílem zajistit roamingovým zákazníkům v rámci regulovaných roamingových SMS služeb spojení od koncového bodu ke koncovému bodu a interoperabilitu by vnitrostátní regulační orgány měly koordinovaně a včas zasáhnout v souladu s ustanoveními článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice)[6] a ustanoveními čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 717/2007 a článku 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice)[7], pokud si operátor pozemní mobilní sítě usazený v jednom členském státu stěžuje svému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, že jeho účastníci nemohou odesílat nebo přijímat regulované roamingové SMS zprávy s účastníky pozemní mobilní sítě nacházející se v jiném členském státu v důsledku neuzavření smlouvy mezi dvěma dotčenými operátory.

(30)    SMS zpráva je služba krátkých textových zpráv, které jsou složeny převážně z alfanumerických znaků, ale mohou obsahovat i obrázkové znaky, které lze odesílat a přijímat pomocí mobilního nebo pevného telefonu nebo jiného mobilního nebo pevného zařízení mezi mobilními a/nebo pevnými čísly přidělenými podle národního číslovacího plánu. SMS zpráva je jednoznačně rozeznatelná od jiných zpráv, jako jsou MMS zprávy nebo e-maily. Aby si nařízení zachovalo svou účinnost a jeho cíle byly zcela splněny, je třeba zakázat veškeré změny technických parametrů roamingových SMS zpráv, které by je odlišovaly od vnitrostátních SMS zpráv.

(31)    Údaje shromážděné vnitrostátními regulačními orgány ukazují, že průměrné velkoobchodní ceny za datové roamingové služby, které operátoři navštívené sítě účtují domovským operátorům roamingových zákazníků, mají klesající tendenci, přesto ale vysoké ceny za velkoobchodní datové roamingové služby přetrvávají.

(32)    Vysoká úroveň maloobchodních cen za roamingové datové služby je stále znepokojující a naznačuje, že hospodářská soutěž v těchto službách stále není dostatečná. Na rozdíl od roamingových hlasových a SMS služeb však na maloobchodní úrovni konkurenční tlaky existují, protože roamingoví zákazníci mají v zahraničí alternativní prostředky přístupu k datovým službám, např. veřejný bezdrátový přístup k internetu, bez souvisejících číslovacích omezení. V této fázi by tedy regulace cen na maloobchodní úrovni byla předčasná. Navíc by k jakémukoli připojení k síti prostřednictvím roamingu mělo dojít pouze na základě dohody s uživatelem. Stahování dat v rámci roamingových služeb by tedy mělo probíhat pouze s předchozím souhlasem uživatele nebo na jeho žádost, a to včetně aktualizace softwaru nebo stahování e-mailu, pokud ovšem uživatel neuvedl, že si nepřeje této ochrany využívat.

(32a)  Domovští poskytovatelé by neměli roamingovým zákazníkům účtovat žádný poplatek za jakoukoli regulovanou roamingovou datovou službu, pokud a dokud roamingový zákazník poskytování této služby nepřijme.

(33)    Nicméně by měla být zavedena opatření ke zlepšení transparentnosti maloobchodních cen za roamingové datové služby, která by zabránila především „šokům z vyúčtování“ jakožto jevu, který brání řádnému fungování vnitřního trhu, a poskytla roamingovým zákazníkům nástroje potřebné ke sledování a kontrole jejich výdajů za roamingové datové služby. Stejně tak by se neměly klást žádné překážky aplikacím nebo technologiím, které mohou být náhradou či alternativou roamingových služeb, např. WiFi, VoIP a služby instant messaging. Spotřebitelé by měli být o těchto možnostech informováni, neboť jim to umožní informovanou volbu.

(34)    Zejména by mobilní operátoři měli svým roamingovým zákazníkům poskytovat personalizované tarifní informace o cenách, které budou platit za roamingové datové služby, a to pokaždé, když využijí roamingovou datovou službu po vstupu do jiného členského státu. Tyto informace by měly být doručeny na jejich mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení způsobem, který nejlépe zajistí snadné přijetí a porozumění.

(34a)  V zájmu toho, aby zákazníci získali lepší porozumění finančním důsledkům používání regulovaných roamingových datových služeb a mohli sledovat své výdaje za tyto služby a mít nad nimi kontrolu, by domovští poskytovatelé měli uvádět příklady datových roamingových aplikací, například e-mailu, obrázků a prohlížení internetu, a informovat o jejich přibližné velikosti, co se týče využití dat.

(35)    Aby nedocházelo k „šokům z vyúčtování“, mobilní operátoři by měli stanovit jeden či více maximálních měsíčních finančních a/nebo objemových limitů pro splatné poplatky za datové roamingové služby (uváděných v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi služby účtovány), které by měli bezplatně nabízet všem roamingovým zákazníkům a jejichž součástí by byla příslušná výstražná zpráva, když se tomuto limitu přiblíží. Po dosažení tohoto maximálního limitu by zákazník již neměl tyto služby přijímat, ani by mu neměly být účtovány, pokud si ▌výslovně nevyžádá ▌pokračování těchto služeb podle podmínek uvedených v upozornění. Roamingoví zákazníci by měli dostat příležitost vybrat si v přiměřené lhůtě jakýkoli z těchto maximálních měsíčních finančních nebo objemových limitů nebo možnost nezvolit si žádný limit. Pokud zákazníci nestanoví jinak, měl by jim být přidělen výchozí limit.

(36)    Tato opatření ke zvýšení transparentnosti je třeba chápat jako minimální ochranu roamingových zákazníků a neměla by znemožňovat mobilním operátorům nabízet svým zákazníkům řadu jiných prostředků, které jim pomohou předvídat a kontrolovat výdaje za roamingové datové služby. Mnoho operátorů například vytváří nové maloobchodní paušální roamingové nabídky, které povolují datový roaming za určitou cenu na určitou dobu až do vyčerpání stanoveného objemového limitu „korektního užívání“. Obdobně operátoři vyvíjejí systémy, které jejich roamingovým zákazníkům umožní přijímat aktualizované informace o celkových splatných poplatcích za datový roaming v reálném čase. Tento vývoj na vnitrostátních trzích by měl být zohledněn v harmonizovaných pravidlech, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu.

(37)    Přetrvávání vysokých velkoobchodních poplatků za roamingové datové služby lze navíc přičítat především vysokým velkoobchodním cenám, které si účtují operátoři neupřednostňovaných sítí. Příčinou těchto poplatků jsou omezení řízení provozu v sítích, která operátory nemotivují k jednostrannému snižování standardních velkoobchodních cen, neboť provoz se uskuteční bez ohledu na účtovanou cenu. Důsledkem je nadměrná variabilita velkoobchodních nákladů. V některých případech jsou velkoobchodní ceny za datový roaming v neupřednostňovaných sítích třicetkrát vyšší než ceny v sítích upřednostňovaných. Nadměrně vysoké velkoobchodní ceny za roamingové datové služby vedou ke značným deformacím podmínek soutěže mezi mobilními operátory ve Společenství, což narušuje řádné fungování vnitřního trhu. Znesnadňují rovněž vnitrostátním poskytovatelům prognózovat velkoobchodní náklady, v důsledku čehož nejsou schopni poskytnout zákazníkům transparentní a konkurenceschopné maloobchodní cenové balíčky. Vzhledem k omezeným možnostem vnitrostátních regulačních orgánů vyřešit tyto problémy účinně na vnitrostátní úrovni by měl být uplatňován limit na velkoobchodní ceny za roamingové datové služby. Limit pro velkoobchodní ceny by měl být stanoven dostatečně vysoko nad nejnižšími velkoobchodními cenami, které jsou v současnosti na trhu k dispozici, aby byly posíleny podmínky hospodářské soutěže, aby se umožnil rozvoj hospodářské soutěže na trhu a zároveň se zajistilo i lepší fungování vnitřního trhu ve prospěch spotřebitelů. Tím, že odstraní nadměrně vysoké velkoobchodní ceny roamingových datových služeb, které na trhu v některých případech stále přetrvávají, by toto dostatečně vysoké stanovení limitu velkoobchodních cen mělo zamezit narušení hospodářské soutěže mezi mobilními operátory nebo jejímu omezení po celou dobu uplatňování tohoto nařízení.

(38)    Změny na trhu, jakož i platný předpisový rámec pro elektronické komunikace je třeba zohlednit, a proto je nezbytné nahradit spojení „veřejné telefonní sítě“ spojením „veřejné komunikační sítě“. Za účelem jednotnosti je třeba příslušným způsobem změnit čl. 1 odst. 5 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

(39)    Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž změny nařízení (ES) č. 717/2007 a směrnice 2002/21/ES pro zachování a další rozvoj společného souboru pravidel pro zajištění toho, aby uživatelé veřejných mobilních komunikačních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za roamingové služby na území Společenství (s ohledem na hlasová volání, SMS zprávy nebo datové přenosy), čímž se přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu a dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele i ochrany hospodářské soutěže mezi mobilními operátory, nemůže být uspokojivě a bezpečně, včas a harmonizovaným způsobem dosaženo na úrovni členských států, a lze jich proto lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout nezbytná pozměňující opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je k dosažení těchto cílů přiměřené a nezbytné.

(40)    Tento společný přístup by však měl být zachován po omezené období, nicméně ve světle přezkoumání, které provede Komise, může být na základě vhodných doporučení Komise dále prodloužen, pozměněn nebo nahrazen alternativními možnostmi regulace.

(40a)  Komise by měla přezkoumat účinnost nařízení (ES) č. 717/2007 ve znění tohoto nařízení s ohledem na jeho cíle a jeho příspěvek k provádění předpisového rámce a k řádnému fungování vnitřního trhu. V této souvislosti by měla Komise zvážit dopad na konkurenční postavení poskytovatelů mobilních komunikačních služeb různých velikostí a z různých částí Společenství, vývoj, trendy a transparentnost maloobchodních i velkoobchodních poplatků, jejich vztah ke skutečným nákladům, míru potvrzení předpokladů posouzení dopadu, jež doprovázelo toto nařízení (SEK(2008)2489), náklady operátorů na dodržování povinností a dopad na investice. Komise by s ohledem na technologický vývoj měla rovněž zvážit dostupnost a kvalitu služeb, které představují alternativu roamingu (např. internetový hlasový protokol).

(40b)  Ještě než bude proveden výše uvedený přezkum, by měla Komise v zájmu zajištění průběžného sledování roamingových služeb ve Společenství připravit prozatímní zprávu pro Evropský parlament a Radu, která bude obsahovat obecné shrnutí informací o nejnovějších trendech v oblasti roamingových služeb, průběžné posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení a prozatímní posouzení možných alternativních způsobů plnění těchto cílů.

(40c)   Než předloží vhodná doporučení, měla by Komise rovněž posoudit, zda by regulace roamingových služeb mohla být vhodným způsobem zahrnuta do předpisového rámce pro elektronické komunikace. Měla by důkladně posoudit alternativní způsoby plnění cílů tohoto nařízení, k nimž patří:

       řešení problémů na úrovni velkoobchodu zavedením povinnosti poskytovat přiměřený a spravedlivý přístup založený na nediskriminaci a na spravedlivých recipročních podmínkách;

       zaujetí přístupu založeného na dosažení úrovně cen a podmínek pro roamingové zákazníky podobných konkurenčním cenám a podmínkám běžným na trhu navštívené sítě, a to včetně toho, že zákazník bude mít možnost získat od různých operátorů na trhu navštívené sítě různé ceny;

       řešení problémů týkajících se právních předpisů Společenství v oblasti hospodářské soutěže.

Komise by měla [za konzultace s BEREC][8] prošetřit a posoudit především konkurenční strukturu trhu mobilních komunikačních služeb, která vede k nekonkurenčním cenám za roaming, a své závěry předložit Evropskému parlamentu a Radě, jakož i návrhy na řešení strukturálních problémů na trhu mobilních komunikačních služeb, zejména vstupních překážek a překážek bránících expanzi.

(41)    Nařízení (ES) č. 717/2007 a směrnice 2002/21/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 717/2007

Nařízení (ES) č. 717/2007 se mění takto:

1.          V názvu se spojení „veřejných mobilních telefonních sítích“ nahrazuje spojením „veřejných mobilních komunikačních sítích“.

2.          Článek 1 se mění takto:

a)      Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.       Toto nařízení zavádí společný přístup pro zajištění toho, aby uživatelé veřejných mobilních komunikačních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili ve srovnání s konkurenčními vnitrostátními cenami přemrštěné ceny za roamingové služby při uskutečňování volání nebo příjmu volání, odesílání a příjmu SMS zpráv a používání paketově komutovaných datových komunikačních služeb na území Společenství, čímž se přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu za současného dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, podpoří se hospodářská soutěž a transparentnost na trhu a vytvoří se nabídka podnětů k inovační činnosti a k širším možnostem volby pro spotřebitele.

Stanoví pravidla pro ceny, které si mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování ▌roamingových služeb na území Společenství za hlasová volání a SMS zprávy zahájené a ukončené v rámci Společenství a za paketově komutované datové komunikační služby používané roamingovými zákazníky při roamingu v mobilní komunikační síti jiného členského státu. To platí jak pro ceny účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni, tak (v případě potřeby) pro ceny účtované domovskými operátory na maloobchodní úrovni.“

b)     Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.       Cenové limity stanovené tímto nařízením jsou uvedeny v eurech. Pokud jsou ceny podle článků 3, […] 4a, 4b a čl. 6a odst. 4 vyjádřeny v jiných měnách, stanoví se počáteční limity ve smyslu uvedených článků v těchto měnách, v případě článků 3 a 4 za použití referenčních směnných kurzů platných ke dni 30. června 2007 a v případě článků 4a, 4b a čl. 6a odst. 4 za použití referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 6. května 2009 Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro účely následného snižování těchto limitů podle čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2 a čl. 6a odst. 4 se upravené hodnoty určují za použití referenčního směnného kurzu zveřejněného jeden měsíc před dnem, od něhož se upravené hodnoty mají použít.“

3.          Ustanovení čl. 2 odst. 2 se mění takto:

a)     V písmeni b) se výraz „telefonní“ nahrazuje výrazem „komunikační“;

b)     V písmeni c) se výraz „telefonní“ a „telefonních“ nahrazuje termínem „komunikační“ a „komunikačních“;

c)     Písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)    „roamingem na území Společenství“ se rozumí využívání mobilního telefonu nebo jiného zařízení roamingovým zákazníkem k uskutečňování nebo příjmu volání v rámci Společenství nebo k odesílání či příjmu SMS zpráv nebo k využívání paketově komutovaných datových komunikací na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se nachází jeho domovská síť, a to na základě ujednání mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;“

d)     V písmeni e) se výraz „telefonní“ nahrazuje výrazem „komunikační“;

e)     Písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)     „roamingovým zákazníkem“ se rozumí zákazník poskytovatele veřejných pozemních mobilních komunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné pozemní mobilní sítě nacházející se na území Společenství, jemuž smlouva nebo ujednání s jeho domovským poskytovatelem umožňuje využívat mobilní telefon nebo jiné zařízení k uskutečňování nebo příjmu volání nebo odesílání či příjmu SMS zpráv nebo k využívání paketově komutovaných datových komunikací v navštívené síti na základě ujednání mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;“

f)      Písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)    „navštívenou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní komunikační síť nacházející se na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se nachází domovská síť, a umožňující roamingovým zákazníkům uskutečňovat nebo přijímat volání, odesílat nebo přijímat SMS zprávy nebo odesílat či přijímat paketově komutované datové komunikace na základě ujednání s operátorem domovské sítě;“

g)     Doplňují se písmena h), i), j) a k), která znějí:

„h)    „SMS-eurotarifem“ se rozumí jakýkoli tarif, který nepřesahuje maximální ceny uvedené v článku 4b, který může domovský poskytovatel v souladu s uvedeným článkem účtovat za poskytování regulovaných roamingových SMS zpráv;

i)      „SMS zprávou“ se rozumí služba krátkých textových zpráv, které jsou složeny především z abecedních a/nebo numerických znaků a které lze odesílat mezi mobilními a/nebo pevnými čísly přidělenými podle národních číslovacích plánů;

j)      „regulovanou roamingovou SMS zprávou“ se rozumí SMS zpráva odeslaná roamingovým zákazníkem, která má původ v navštívené síti a končí ve veřejné komunikační síti v rámci Společenství, nebo SMS zpráva přijatá roamingovým zákazníkem, která má původ ve veřejné komunikační síti v rámci Společenství a končí v navštívené síti;

k)     „regulovanou roamingovou datovou službou“ se rozumí roamingová služba umožňující přenos nebo příjem paketově komutovaných datových komunikací roamingovým zákazníkem pomocí jeho mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení tehdy, když jsou připojeny k navštívené síti. Regulovaná roamingová datová služba nezahrnuje přenos nebo příjem regulovaných roamingových hlasových volání nebo SMS zpráv, ale zahrnuje přenos a příjem multimediálních zpráv (MMS).“

4.          Článek 3 se mění takto:

a)     Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.       Tato průměrná velkoobchodní cena platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do pozbytí platnosti maximální průměrné velkoobchodní ceny stanovené v tomto odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto nařízení. Maximální průměrná velkoobchodní cena se snižuje dne 30. srpna 2008 na 0,28 EUR a dne 1. července 2009 na 0,26 EUR a dále se sníží […] dne 1. července 2010 na 0,22 EUR a […] dne 1. července 2011 na 0,18 EUR.

b)     V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„S účinkem od 1. července 2009 se však průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 vypočítá vydělením celkových obdržených velkoobchodních příjmů z roamingu celkovým počtem minut velkoobchodního roamingu skutečně použitých k poskytnutí velkoobchodních roamingových volání v rámci Společenství dotyčným operátorem za dané období, sčítaných na bázi po sekundách takovým způsobem, aby operátor navštívené sítě mohl uplatnit počáteční minimální účtovanou dobu, která nepřesahuje 30 sekund.“

5.          Článek 4 se mění takto:

a)     Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.       Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez DPH), kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaného roamingového volání, se může u roamingových volání lišit, avšak nesmí překročit 0,49 EUR za minutu za uskutečněná volání a 0,24 EUR za minutu za přijatá volání. Dne 30. srpna 2008 se cenový strop sníží na 0,46 EUR za uskutečněná volání a 0,22 EUR za přijatá volání a dne 1. července 2009 se dále sníží na 0,43 EUR za uskutečněná volání a 0,19 EUR za přijatá volání. Dne 1. července 2010 se cenový strop sníží na 0,39 EUR za uskutečněná volání a 0,15 EUR za přijatá volání a dne 1. července 2011 se dále sníží na 0,35 EUR za uskutečněná volání a 0,11 EUR za přijatá volání.

Nejpozději ke dni 1. července 2010 neúčtují domovští poskytovatelé svým roamingovým zákazníkům žádný poplatek za příjem roamingové hlasové zprávy. Tím nejsou dotčeny ostatní použitelné poplatky, např. poplatky za poslech těchto zpráv.

S účinkem od 1. července 2009 každý domovský poskytovatel účtuje svým roamingovým zákazníkům za zprostředkování regulovaného roamingového volání, pro které platí eurotarif, ať už uskutečněného nebo přijatého, v tarifikaci po sekundách.

Odchylně od druhého pododstavce si domovský poskytovatel v případě uskutečněných volání, pro která platí eurotarif, může účtovat počáteční minimální účtovanou dobu, která nepřesahuje 30 sekund.“

b)     Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.       Každý roamingový zákazník může kdykoli po ukončení postupu uvedeného v odstavci 3 požádat o převedení na eurotarif nebo z eurotarifu. Toto převedení musí proběhnout do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, musí být bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy, s výjimkou případů, kdy si roamingový zákazník, který si objednal zvláštní roamingový balíček zahrnující více než jednu roamingovou službu (tj. volání, SMS a/nebo data), přeje převedení na eurotarif a kdy domovský poskytovatel může požadovat, aby se tento zákazník vzdal výhod ostatních prvků tohoto balíčku. Domovský poskytovatel může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout tři měsíce.“

6.          Vkládá se nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

Velkoobchodní ceny za regulované roamingové SMS zprávy

1.      S účinkem od 1. července 2009 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za zprostředkování regulované roamingové SMS zprávy, která má původ v této navštívené síti, překročit 0,04 EUR za SMS zprávu.

2.      Tato průměrná velkoobchodní cena platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do pozbytí platnosti tohoto nařízení.

3.      Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů operátora navštívené sítě obdržených od každého operátora domovské sítě za zahájení a přenos regulovaných roamingových SMS zpráv v rámci Společenství za stanovené období celkovým počtem regulovaných roamingových SMS zpráv zahájených a přenesených jménem příslušného operátora domovské sítě za toto období.

4.      Operátor navštívené sítě neúčtuje operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka žádný poplatek za ukončení regulované roamingové SMS zprávy odeslané roamingovému zákazníkovi při roamingu v jím navštívené síti, kromě poplatku uvedeného v odstavci 1.“

7.          Vkládá se nový článek 4b, který zní:

„Článek 4b

Maloobchodní ceny za regulované roamingové SMS zprávy

1.      Domovští poskytovatelé jasnou a transparentní formou zpřístupní SMS-eurotarif uvedený v odstavci 2 všem svým roamingovým zákazníkům. SMS-eurotarif nevyžaduje uzavření související účastnické smlouvy ani nezahrnuje další pevné nebo pravidelné platby a může být kombinován s libovolným jiným maloobchodním tarifem, s výhradou dalších ustanovení tohoto článku.

2.      S účinkem od 1. července 2009 se maloobchodní cena (bez DPH) SMS-eurotarifu, kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za regulovanou roamingovou SMS zprávu odeslanou tímto roamingovým zákazníkem, může u roamingových SMS zpráv lišit, avšak nepřekročí 0,11 EUR.

3.      Domovští poskytovatelé neúčtují svým roamingovým zákazníkům žádný poplatek za příjem regulované roamingové SMS zprávy.

4.      Od 1. července 2009 domovští poskytovatelé automaticky používají SMS-eurotarif pro všechny stávající roamingové zákazníky, kromě roamingových zákazníků, kteří si již dobrovolně zvolili zvláštní roamingový tarif nebo balíček, díky němuž využívají výhody jiného tarifu pro regulované roamingové SMS zprávy, než který by jim byl přidělen při absenci tohoto výběru.

5.      Od 1. července 2009 domovští poskytovatelé používají SMS-eurotarif pro všechny nové roamingové zákazníky, kteří si dobrovolně nevybrali jiný roamingový SMS tarif nebo tarifní balíček roamingových služeb obsahující jiný tarif pro regulované roamingové SMS zprávy.

6.      Každý roamingový zákazník může kdykoli požádat o převedení na SMS-eurotarif nebo z SMS-eurotarifu na jiný tarif. Toto převedení musí proběhnout do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, musí být bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných než roamingových prvků účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel může lhůtu pro převedení prodloužit až do okamžiku, kdy skončí minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout tři měsíce. SMS-eurotarif lze vždy kombinovat s eurotarifem.

7.      Nejpozději [ ] domovští poskytovatelé jednotlivě informují všechny své roamingové zákazníky o SMS-eurotarifu, o skutečnosti, že bude platit nejpozději od 1. července 2009 pro všechny roamingové zákazníky, kteří si dobrovolně nevybrali zvláštní tarif nebo balíček vztahující se na regulované SMS zprávy, a o jejich právu převedení na SMS-eurotarif a zpět podle odstavce 6 uvedeného výše.“

8.          Vkládá se nový článek 4c, který zní:

„Článek 4c

Technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS zpráv

Žádný domovský poskytovatel nebo operátor navštívené sítě nesmí měnit technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS zpráv způsobem, který by je odlišoval od technických vlastností SMS zpráv poskytovaných na vnitrostátním trhu.“

9.          Článek 5 se zrušuje.

10.        Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Transparentnost maloobchodních cen za regulovaná roamingová volání a SMS zprávy

1.      Každý domovský poskytovatel poskytne roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se nachází jeho domovská síť, bezplatně, bez zbytečného prodlení a automaticky prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní telefon základní personalizované informace o cenách za roaming (včetně DPH), které platí pro uskutečňování a příjem volání a odesílání SMS zpráv dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě, aby roamingového zákazníka upozornil na skutečnost, že mu budou při uskutečňování nebo příjmu volání a při odesílání SMS zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže zákazník domovskému poskytovateli oznámí, že takové upozornění nevyžaduje.

Základní personalizované informace o cenách obsahují nejvyšší ceny, které mohou být zákazníkovi účtovány v rámci jeho tarifního programu za:

a)     uskutečňování volání v rámci navštívené země a z navštívené země do členského státu, v němž se nachází jeho domovská síť, jakož i za příjem volání; a

b)     odesílání regulovaných roamingových SMS zpráv na území navštíveného členského státu.

Rovněž obsahují číslo bezplatné telefonní linky uvedené v odstavci 2, na níž lze získat podrobnější informace a informace o možnosti přístupu k tísňovému volání bezplatným vytočením evropského čísla tísňového volání 112.

Zákazník, který oznámil, že nepožaduje automatické zasílání zpráv na mobilní telefon, má právo kdykoli bezplatně požádat domovského poskytovatele, aby tuto službu opět začal poskytovat.

Nevidomým osobám a osobám se zbytky zraku poskytují domovští poskytovatelé na základě žádosti tyto základní personalizované informace o cenách automaticky hlasovým voláním a bezplatně.

2.      Kromě možností uvedených v odstavci 1 mají zákazníci kdekoli ve Společenství právo požadovat a bezplatně obdržet podrobnější personalizované informace o cenách za roaming platných v navštívené síti pro hlasová volání, SMS, MMS a jiné datové komunikační služby, jakož i informace o opatřeních v oblasti transparentnosti platných na základě tohoto nařízení, a to formou hlasového volání do mobilní sítě nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je podávána prostřednictvím bezplatné telefonní linky určené k tomuto účelu domovským poskytovatelem.

3.      Při uzavření účastnické smlouvy poskytují domovští poskytovatelé všem uživatelům úplné informace o platných cenách za roaming, zejména o eurotarifu a SMS-eurotarifu. Bez zbytečného prodlení rovněž poskytují svým roamingovým zákazníkům aktuální informace o platných cenách za roaming pokaždé, kdy dojde ke změně těchto cen.

Domovští poskytovatelé učiní nezbytné kroky, aby byli všichni jejich roamingoví zákazníci informováni o možnosti zvolit si eurotarif a SMS-eurotarif. Zejména informují všechny roamingové zákazníky do 30. července 2007 o podmínkách eurotarifu a do 1. června 2009 o podmínkách SMS-eurotarifu, a to jasnou a nestrannou formou. Všem zákazníkům, kteří si zvolili jiný tarif, poté v přiměřených intervalech tuto skutečnost připomínají.“

11.        Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Transparentnost a ochranný mechanizmus pro regulované roamingové datové služby

1.      Domovští poskytovatelé v souladu s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví zákazníci byli před uzavřením i po uzavření smlouvy náležitě informováni o cenách platných pro používání regulovaných roamingových datových služeb, a to způsobem, který zákazníkům usnadní porozumět finančním důsledkům používání těchto služeb a umožní jim sledovat a kontrolovat své výdaje za ně.

Před uzavřením smlouvy a v pravidelných intervalech i po uzavření smlouvy informují domovští poskytovatelé případně své zákazníky o riziku automatického a nekontrolovaného připojení a stahování dat prostřednictvím datového roamingu. Domovští poskytovatelé dále jasným a dobře srozumitelným způsobem svým zákazníkům vysvětlí, jak mohou automatické připojení prostřednictvím datového roamingu vypnout, a tím zabránit nekontrolované spotřebě datových roamingových služeb.

2.      Nejpozději od 1. července 2009 domovský poskytovatel pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu základní personalizované tarifní informace o cenách za zprostředkování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v příslušném členském státu, kromě situací, kdy zákazník uvědomí svého domovského poskytovatele, že tyto informace nepožaduje.

Tyto základní personalizované tarifní informace budou doručeny na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka, např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači, pokaždé když roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu, než je stát jeho domovské sítě, a poprvé v tomto členském státě použije regulovanou roamingovou datovou službu▌. Tyto informace musí být poskytnuty v okamžiku kdy roamingový zákazník zahájí datovou roamingovou službu, a to bezplatně a vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Zákazník, který domovskému poskytovateli oznámil, že nepožaduje automatické zasílání tarifních informací, má právo kdykoli bezplatně požádat domovského poskytovatele, aby tuto službu opět začal poskytovat.

3.      Nejpozději do 1. března 2010 poskytne každý domovský poskytovatel všem svým roamingovým zákazníkům možnost zvolit si dobrovolně a bez poplatku funkci▌, která poskytuje informace o akumulované spotřebě vyjádřené v objemu nebo v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi účtovány regulované roamingové datové služby, a která zaručuje, že akumulované výdaje za regulované roamingové datové služby nepřekročí bez výslovného souhlasu zákazníka ve stanoveném období určený finanční limit.

Pokud je zákazník předem informován o odpovídajících objemech, domovský poskytovatel za tímto účelem nabídne jeden či více maximálních finančních limitů pro stanovenou dobu užívání. Jeden z těchto limitů (výchozí finanční limit) splatných poplatků za měsíční zúčtovací období se blíží částce 50 EUR (bez DPH), ale nepřekročí ji.

Pokud je zákazník předem informován o odpovídajících objemech, domovský poskytovatel může zavést jako alternativu objemové limity. Jeden z těchto limitů (výchozí objemový limit) splatných poplatků za měsíční zúčtovací období nepřekročí částku 50 EUR (bez DPH).

Domovský poskytovatel může kromě toho svým roamingovým zákazníkům nabídnout další limity s odlišnými, tj. vyššími nebo nižšími, maximálními měsíčními finančními limity.

Nejpozději ke dni 1. července 2010 budou výchozí limity uvedené ve druhém a třetím pododstavci uplatňovány na všechny zákazníky, kteří si nezvolili jiný limit.

Každý domovský poskytovatel dále zajistí, aby v případě, že datové roamingové služby dosáhnou 80 % dohodnutého finančního nebo objemového limitu, bylo na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka odesláno příslušné upozornění, a to např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači. Zákazníci mají právo požádat svého operátora, aby odesílání těchto upozornění ukončil, a mají právo kdykoliv a zdarma požádat domovského poskytovatele, aby tuto službu obnovil.

Pokud by byl jinak tento finanční nebo objemový limit překročen, je na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka zasláno upozornění. Toto upozornění uvádí kroky, které musí roamingový zákazník učinit, pokud si přeje, aby mu byly tyto služby dále poskytovány, a náklady spojené s využitím každé další jednotky. Pokud roamingový zákazník nereaguje způsobem uvedeným v obdrženém upozornění, domovský poskytovatel okamžitě přeruší poskytování a účtování regulovaných roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud roamingový zákazník nepožádá o obnovení poskytování těchto služeb.

Ke dni 1. listopadu 2010, kdykoli roamingový zákazních požádá o zavedení nebo odstranění funkce finančního nebo objemového limitu, musí tato změna proběhnout do jednoho pracovního dne od přijetí žádosti, musí být provedena bezplatně a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy.

4.      S účinkem od 1. července 2009:

a)     Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, nesmí ke dni 1. července 2009 překročit ochranný limit 1,00 EUR, ke dni 1. července 2010 ochranný limit 0,80 EUR a ke dni 1. července 2011 ochranný limit 0,50 EUR za megabyte přenesených dat. Použití tohoto ochranného limitu nesmí vést k žádnému narušení či omezení hospodářské soutěže na velkoobchodním trhu s roamingovými datovými službami v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. b) směrnice 2002/21/ES (rámcové směrnice).

b)     Tato průměrná velkoobchodní cena platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do pozbytí platnosti tohoto nařízení.

c)     Průměrná velkoobchodní cena uvedená v písmenu a) se vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů operátora navštívené sítě obdržených od každého operátora domovské sítě za poskytování regulovaných roamingových datových služeb za stanovené období celkovým počtem megabytů dat skutečně spotřebovaných při poskytování těchto služeb za toto období, sčítaných na bázi po kilobytech.

12.        Článek 7 se mění takto:

a)     Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.       Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální informace o uplatňování tohoto nařízení, zejména článků 3, 4, 4a, 4b a 6a, a to způsobem, který dotčeným stranám umožňuje k těmto informacím snadný přístup.“

b)     Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.       Vnitrostátní regulační orgány mohou z vlastního podnětu zasáhnout s cílem zajistit dodržování tohoto nařízení. V případě nutnosti využívají zejména pravomocí podle článku 5 přístupové směrnice s cílem zajistit přiměřený přístup a vzájemné propojení, aby bylo zabezpečeno spojení od koncového bodu ke koncovému bodu a zaručena interoperabilita roamingových služeb, například v případech, kdy si účastníci nemohou vyměňovat regulované roamingové SMS zprávy s účastníky pozemní mobilní sítě v jiném členském státě z důvodu neuzavření dohody umožňující doručování těchto zpráv.“

13.        Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí uvedená ustanovení Komisi nejpozději dne 30. března 2008 nebo, v případě dalších požadavků zavedených nařízením [XXXX/YYYY], nejpozději do devíti měsíců od vstupu uvedeného nařízení v platnost a neprodleně Komisi oznámí veškeré následné změny, které se uvedených ustanovení týkají.“

14.        Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Přezkum

1.      Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a po veřejné konzultaci podá nejpozději do 30. června 2011 zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise zejména posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení. Komise přitom přezkoumá mimo jiné:

 vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových, SMS a datových služeb roamingovým zákazníkům a odpovídající vývoj v mobilních komunikačních službách v jednotlivých členských státech, a to zvlášť v případě zákazníků využívajících předplacené služby a zvlášť v případě tarifních zákazníků s písemnou smlouvou, jakož i vývoj kvality a rychlosti těchto služeb;

 dostupnost a kvalitu služeb včetně služeb, které představují alternativu roamingu (hlas, SMS a data), zejména s ohledem na technologický vývoj;

 do jaké míry měli spotřebitelé prospěch z reálného snížení cen roamingových služeb či jak jinak se jich příznivě dotklo snížení nákladů na poskytování roamingových služeb a rozmanitost tarifů a produktů dostupných pro spotřebitele s různým přístupem k využívání hovorů;

 míru hospodářské soutěže na maloobchodním i velkoobchodním trhu, zejména pak konkurenční postavení malých, nezávislých nebo začínajících operátorů, včetně konkurenčních účinků obchodních dohod a míry vzájemného propojení operátorů.

Komise dále posoudí, jaké jiné metody vedle cenové regulace by mohly být použity k vytvoření konkurenčního vnitřního trhu pro roaming, a přitom zohlední nezávislou analýzu BEREC. Na základě tohoto posouzení Komise předloží vhodná doporučení.

1a.    Nejpozději do 30. června 2010 Komise dále připraví prozatímní zprávu pro Evropský parlament a Radu, která bude obsahovat shrnutí výsledků sledování roamingových služeb poskytovaných ve Společenství a posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení, a to i s ohledem na body uvedené v odstavci 1.“

15.        V článku 12 se zrušuje text „do 30. srpna 2007“.

16.        V článku 13 se rok „2010“ nahrazuje rokem „2013“.

Článek 2

Změna směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)

V čl. 1 odst. 5 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) se spojení „veřejných mobilních telefonních sítích“ nahrazuje spojením „veřejných mobilních komunikačních sítích“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Pozbývá platnosti dne 30. června 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne [...].

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                     předseda

  • [1] *             Politické změny: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzivou, vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen kurzivou, vypuštění textu je označeno symbolem ║.
  • [2]               Úř. věst. C , , s. .
  • [3]               Úř. věst. C , , s. .
  • [4]               Úř. věst. C , , s. .
  • [5]               [ ]
  • [6]               Úř. věst. L 108, 24.04.2002, s. 7.
  • [7]               Úř. věst. L 108, 24.04.2002, s. 33.
  • [8]               Podléhá dohodě o balíčku vycházejícího z přezkumu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský parlament a Rada přijaly dne 27. června 2007 nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES. Toto nařízení reagovalo na nedostatek hospodářské soutěže na trhu mobilních komunikací, pokud jde o mezinárodní roamingové služby, tedy na skutečnost, která vedla k nadměrně vysokým cenám pro evropské spotřebitele a která evropským občanům znemožňovala řádné využívání roamingových služeb při cestování v různých členských státech, což také mělo dopad na svobodu pohybu.

Poté, co bylo v roce 2008 provádění výše uvedeného nařízení a fungování trhu přezkoumáno, předložila Komise návrh, kterým se rozšiřuje oblast působnosti nařízení o roamingových hlasových službách o roamingové SMS zprávy a datové služby a zahrnují se do něj průhlednější opatření. Prodloužena bude také platnost tohoto nařízení, a to do roku 2013.

II. Hlasové služby a SMS

Zpravodajka tentokrát prodloužení regulace cen hlasových služeb podporuje. Ceny za roaming se bohužel se zavedením nařízení (ES) č. 717/2007 nijak výrazně nesnížily, naopak se držely těsně pod horní hranicí limitu stanoveného regulací.

Souhlasí také s návrhem rozšířit oblast působnosti nařízení o SMS zprávy. Vzhledem k nadměrně vysokým cenám, které spotřebitelé musejí snášet, jeví se v současnosti regulace maloobchodních a velkoobchodních cen SMS bohužel jako nezbytná.

Zpravodajka ovšem věří, že regulace cen roamingových hlasových služeb a SMS zpráv by měla být pouze výjimečným zásahem a že dlouhodobější regulace cen by tomuto trhu uškodila.

III. Datové služby a transparentnost

Vysoké jsou také maloobchodní a velkoobchodní ceny za datový roaming. Zpravodajka je přesvědčena, že zatímco výše limitu pro velkoobchodní ceny za roamingové datové služby je přiměřená, u maloobchodních cen by zavedení stropu v současné době nebylo rozumné. Datový roaming představuje nový trh a cenová regulace by bránila jeho řádnému rozvoji. Zdá se, že regulace velkoobchodních cen datových služeb je na místě, neboť malí účastníci trhu narážejí na nadměrně vysoké velkoobchodní ceny ze strany velkých operátorů, a to není pro rozvoj roamingových datových služeb dobré.

Zpravodajka podporuje myšlenku zavedení transparentních a ochranných opatření, jež mají ochránit spotřebitele a předcházet „šokům z vyúčtování“. Je nezbytné, aby tato opatření byla vyhovující a pružná, neboť spotřebitelů využívajících datový roaming je celá řada a jejich potřeby se liší. Nařízení musí spotřebitelům poskytnout dostatečnou ochranu a současně jim umožnit řádné využívání roamingových datových služeb. Jakákoli transparentní opatření musí být rovněž technologicky proveditelná a neměla by telekomunikační operátory nadměrně zatěžovat.

IV. Přezkum a regulace roamingových služeb v budoucnu

Vzhledem k tomu, že dočasná regulace cen vyřeší otázku nadměrně vysokých cen a nedostatků na trhu jen krátkodobě, je zpravodajka i nadále přesvědčena o tom, že zdravý a konkurenceschopný roamingový trh nebude moci skutečně prosperovat, bude-li regulace cen uplatňována dlouhodobě. Je proto nezbytné provést řádnou analýzu toho, jak toto nařízení funguje, a zvážit i jiné možnosti, jak trh regulovat, aby bylo dosaženo stejných cílů. Je důležité, aby byl v tomto nařízení uveden seznam hledisek, které je zapotřebí důkladně prozkoumat, a získat tak přesnější ukazatele vypovídající o tom, zda nařízení dosáhlo vytyčených cílů. Má-li se zamezit prodlužovanému uplatňování regulace cen, mělo by být v rámci stanovení těchto faktorů naznačeno, co se od trhu očekává. Důležitá je také podrobná analýza těchto faktorů s ohledem na budoucí způsob regulace v tomto odvětví. Navíc je nezbytná průběžná zpráva, abychom získali více informací o tom, jak se vyvíjí plnění cílů tohoto nařízení a chování účastníků trhu.

V. Závěr

Zpravodajka se účastnila řady bilaterálních schůzek se všemi nejvýznamnějšími subjekty, jichž se toto nařízení dotýká, a výbor ITRE o této otázce uspořádal krátké slyšení. Jedním z vyvozených závěrů je, že regulace by měla být v co nejvyšší míře neutrální a vyvážená, přičemž by měla zajistit, aby některé strany nebyly nespravedlivě zvýhodňovány nad jinými.

Zpravodajka tento návrh nařízení podporuje, ale připomíná, že regulace cen za roaming by měla být uplatňována pouze výjimečně a že dlouhodobá regulace cen by byla pro trh mobilních komunikací škodlivá.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (*) (13. 3. 2009)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Navrhovatel (*): Syed Kamall

(*) Přidružený výbor – článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. ÚVOD

Tento návrh stanoviska mění nařízení v nástroj zajišťující transparentnost cen a monitorování roamingových služeb do 30. června 2013, umožňuje však ponechat stávající cenové stropy v platnosti až do 30. června 2010. Nepočítá se zavedením žádné nové regulace cen.

Záměrem navrhovatele je v této fázi podnítit skutečnou diskusi jak o přínosech návrhu Komise, tak o potřebě vyhodnotit rozumné alternativy k příliš prvoplánovému nástroji, jakými je stanovení cenových stropů, přičemž musí být zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

2. PROBLÉM

2.1 Návrh Komise má řešit problém, který uživatelé pociťují: v oblasti roamingových služeb nefunguje hospodářská soutěž a ceny přiměřeným způsobem neodrážejí náklady spojené s poskytováním těchto služeb.

Nezávislá studie, kterou zadaly výbory IMCO a ITRE a zpracovalo centrum Europe Economics (EE), dospěla k těmto poznatkům:

· snížení cen za hlasová volání, které stanoví nařízení v současném znění, nevedlo k výraznému zvýšení množství volání, což by svědčilo o tom, že pociťovaný problém „neopodstatněně vysokých“ cen reálně neexistuje. (Podle předběžných údajů skupiny evropských regulačních orgánů ve třetím čtvrtletí roku 2008 vzrostl počet SMS – bez cenových stropů – dokonce více než množství hlasových volání. To vyvrací jeden z argumentů pro zavedení maloobchodních cenových stropů u SMS)

· posouzení dopadu, které vypracovala Komise, neshledalo, že prodloužení platnosti regulace by mělo za následek zvýšení celkových přínosů. (V některých zemích EU platí nejchudší zákazníci využívající předplacených služeb za některá vnitrostátní volání více než platí relativně bohatší uživatelé roamingu za mezinárodní volání)

EE ve své studii dále dospívá k závěru, že neprodloužení regulace by mělo s největší pravděpodobností tyto důsledky:

· ceny hlasových volání by se stabilizovaly kolem výše stanovené pro rok 2010 – dále by se nezvyšovaly,

· vznikla by rozmanitější nabídka sazeb a vzrostla by konkurence – zákazníci by tak měli větší výběr a výhodnější pozici,

· nedocházelo by k tzv. efektu „vodní postele“, kdy by např. při nízkých cenách volání a SMS a nízkých sazbách za přenos dat byly mnohem vyšší ceny telefonních sad nebo delší intervaly snižování cen jiných mobilních služeb – ke škodě zákazníků obecně.

Je důležité dodat, že studie EE také uvádí, že roaming nelze považovat za samostatný trh, nýbrž je nedílnou součástí celkového trhu mobilních služeb, který je výrazně konkurenční.

Tato zjištění jsou spolu s přirozenou nejistotou spojenou se stanovováním cen politickým rozhodnutím na pětileté období pádnými argumenty pro to, aby se neprodlužovala platnost současné cenové regulace a aby nedocházelo k další cenové regulaci.

2.2 Navrhovatel je přesvědčen, že je obecná shoda na nutnosti řešit problém netransparentnosti účtů a zabránit situacím, kdy jsou zákazníci při vyúčtování roamingových datových služeb v šoku poté, co obdrží k úhradě mnohem vyšší účet, než očekávali. Stávající opatření usilující o transparentnost lze zachovat a rozšířit také na SMS.

3. ŘEŠENÍ

3.1 Podklady svědčí o tom, že stanovené nižší ceny celkově nevedly k větším celkovým přínosům nebo k většímu rozsahu používání regulovaných roamingových služeb. V situaci, kdy nebyly prokázány celkové přínosy prodloužení platnosti stávajícího nařízení, a vzhledem k nejistotám spojeným s vymezením trhu a s problémem stanovování cen na pět let, aniž by bylo stanoveno východisko pro stanovení rozdílu mezi „opodstatněným“ a „neopodstatněným“, by prodloužení platnosti nařízení v tomto stadiu zřejmě nebylo vhodné.

3.2 Je shoda na tom, že je třeba řešit problém netransparentnosti cen a že by mělo dále pokračovat monitorování trhu. Tyto kroky by měly být rovněž časově omezené vzhledem k tomu, že v konečném důsledku by se měly stát součástí celkového předpisového rámce pro elektronické komunikace. Je neudržitelné mít samostatné nařízení upravující pouze malou část trhu, kterou tvoří roamingové služby. Zejména směrnice o univerzální službě obsahuje několik opatření směřujících k transparentnosti, a jakmile bude dostatek zkušeností s uplatňováním těchto opatření a specifických opatření pro dosažení transparentnosti u roamingu, mohla by Komise uvažovat o vhodných změnách směrnice o univerzální službě, a poté by mohlo samostatné nařízení pro roaming pozbýt platnosti nadobro.

3.3 V samostatném pracovním dokumentu se navrhovatel pokusil nastínit některé alternativy k příliš prvoplánovému nástroji stanovení cenových stropů – jsou mezi nimi:

· neprodlužování platnosti nařízení

· ponechání rozhodnutí na regulačních orgánech, i když jsou pochybnosti o nezávislosti skupiny evropských regulačních orgánů

· ustanovení o zákazu diskriminace

· opatření proti jednotlivým operátorům nebo trhům zneužívajícím svého postavení

· vytvoření výměnné sítě pro velkoobchodní poskytování hlasových volání, SMS a dat

Výhody těchto alternativ by mohl Parlament zevrubně prodiskutovat.

4. ZÁVĚR

Aby se rozproudila skutečná diskuse o přínosech návrhu Komise a možných alternativách, zamítl navrhovatel – v tomto stadiu – návrhy na stanovení cenových stropů, a místo toho doporučuje se zaměřit na transparentnost pro spotřebitele a nadále monitorovat trh. Zahajme tedy diskusi!

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Rozdíly v topografii a hustotě obyvatelstva a situaci podle jednotlivých ročních období v turistických oblastech mají za následek rozdílné obchodní modely mobilních operátorů, což způsobuje vyšší náklady.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Úrovně maximálních průměrných velkoobchodních cen za regulovaná roamingová volání stanovené nařízením (ES) č. 717/2007 by se po dobu prodloužené platnosti nařízení měly dále snižovat odrážejíce snižující se náklady, včetně snížení regulovaných sazeb za ukončení volání v mobilní síti v členských státech, přičemž by mělo být zajištěno řádné fungování vnitřního trhu a současně by mělo pokračovat plnění dvou cílů v podobě odstranění přemrštěných cen a zároveň poskytnutí svobody operátorům k hospodářské soutěži a inovaci.

(7) Úrovně maximálních průměrných velkoobchodních cen za regulovaná roamingová volání stanovené nařízením (ES) č. 717/2007 by se po dobu prodloužené platnosti nařízení měly dále snižovat odrážejíce snižující se náklady, včetně snížení regulovaných sazeb za ukončení volání v mobilní síti v členských státech, přičemž by mělo být zajištěno řádné fungování vnitřního trhu a současně by mělo pokračovat plnění dvou cílů v podobě odstranění přemrštěných cen a zároveň poskytnutí svobody operátorům k hospodářské soutěži a inovaci. Úrovně maximálních průměrných velkoobchodních cen nesmí být v žádném případě zaměřeny na náklady, aby bylo usnadněno pozdější zrušení regulace a aby byl operátorům poskytnut prostor k uplatnění hospodářské soutěže.

Odůvodnění

Maximální ceny stanovené tímto nařízením nejsou a nesmí být zaměřeny na náklady. Pokud by byly zaváděny maximální ceny zaměřené na náklady, bylo by to nejen v rozporu s podporou hospodářské soutěže, ale navíc by to znesnadnilo zrušení regulace.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Poskytovatelé regulovaných roamingových volání na maloobchodní úrovni by proto měli mít povinnost svým zákazníkům účtovat všechna volání v rámci eurotarifu po sekundách, kromě možnosti uplatnění minimální počáteční účtované doby v délce nejvýše 30 sekund u uskutečněných volání. Tím operátoři získají možnost pokrýt přiměřené sestavovací náklady a současně pružně konkurovat nabídkou kratších minimálních účtovaných dob.příchozích volání v rámci eurotarifu však není odůvodněná žádná minimální počáteční účtovaná doba, protože vzniklé velkoobchodní náklady jsou účtovány po sekundách a případné specifické sestavovací náklady jsou již pokryty sazbami za ukončení volání v mobilní síti.

(16) Poskytovatelé regulovaných roamingových volání na maloobchodní úrovni by proto měli mít povinnost svým zákazníkům účtovat v rámci eurotarifu volání po sekundách a neuplatňovat počáteční minimální účtovanou dobu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Roamingoví zákazníci by neměli být nuceni platit žádné další poplatky za příjem regulovaných roamingových SMS zpráv při roamingu v navštívené síti, protože náklady na ukončení jsou již kompenzovány v maloobchodní ceně účtované za odeslání roamingové SMS zprávy.

(27) Roamingoví zákazníci by neměli být nuceni platit žádné další poplatky za příjem regulovaných roamingových SMS zpráv nebo hlasových zpráv při roamingu v navštívené síti, protože náklady na ukončení jsou již kompenzovány v maloobchodní ceně účtované za odeslání roamingové SMS zprávy nebo hlasové zprávy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Nicméně by měla být zavedena opatření ke zlepšení transparentnosti maloobchodních cen za roamingové datové služby, která by zabránila především „šokům z vyúčtování“ jakožto jevu, který brání řádnému fungování vnitřního trhu, a poskytla roamingovým zákazníkům nástroje potřebné ke sledování a kontrole jejich výdajů za roamingové datové služby.

(33) Nicméně by měla být zavedena opatření ke zlepšení transparentnosti maloobchodních cen za roamingové datové služby, která by zabránila především „šokům z vyúčtování“ jakožto jevu, který brání řádnému fungování vnitřního trhu, a poskytla roamingovým zákazníkům nástroje potřebné ke sledování a kontrole jejich výdajů za roamingové datové služby. Stejně tak by měla být zavedena opatření, jež zajistí, že operátoři, kteří blokují aplikace nebo technologie, jež mohou být náhradou nebo alternativou roamingových služeb, například služby WiFi, VoIP a instant messaging, o tom spotřebitele informují, čímž spotřebiteli umožní informovanou volbu.

Odůvodnění

Spotřebitelé mohou chtít využít alternativní technologie, jako je WiFi, a alternativní služby, například VoIP. Rozhodne-li se operátor blokovat přístup k těmto technologiím a službám, musí s tím být spotřebitelé obeznámeni, což jim umožní volbu, přejdou-li k jinému operátorovi, či nikoliv. To odpovídá pozměňovacím návrhům ke směrnici o univerzální službě, které se v současné době projednávají.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Zejména by mobilní operátoři měli svým roamingovým zákazníkům poskytovat personalizované tarifní informace o cenách, které budou platit za roamingové datové služby, až poprvé využijí roamingovou datovou službu po vstupu do jiného členského státu. Tyto informace by měly být doručeny na jejich mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení způsobem, který nejlépe zajistí snadné přijetí a porozumění.

(34) Zejména by mobilní operátoři měli svým roamingovým zákazníkům poskytovat personalizované tarifní informace o cenách, které budou platit za roamingové datové služby pokaždé, když roamingový zákazník poprvé využije roamingovou datovou službu v konkrétním členském státě nebo po vstupu do jiného členského státu. Tyto informace by měly být doručeny zprávou na jejich mobilní telefon, elektronickou poštou nebo vyskakovacím oknem na jejich počítač způsobem, který nejlépe zajistí snadné přijetí a porozumění.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Aby nedocházelo k „šokům z vyúčtování“, mobilní operátoři by měli nabízet všem roamingovým zákazníkům bezplatnou možnost předem si určit maximální finanční limit pro splatné poplatky za datové roamingové služby s příslušnou výstražnou zprávou, když se tomuto limitu přiblíží. Po dosažení tohoto maximálního limitu by měla být roamingová datová služba ukončena, pokud si zákazník výslovně nevyžádá její pokračování.

(35) Aby nedocházelo k „šokům z vyúčtování“, mobilní operátoři by měli bezplatně informovat všechny roamingové zákazníky o akumulované spotřebě vyjádřené v objemu nebo v měně, jež jsou roamingovému zákazníkovi účtovány, a rovněž jim předem nabídnout několik maximálních limitů spotřeby pro splatné poplatky za datové roamingové služby s příslušným upozorněním, když se určenému limitu přiblíží. Po dosažení tohoto maximálního limitu spotřeby by měla být roamingová datová služba ukončena, pokud si zákazník výslovně nevyžádá její pokračování podle podmínek uvedených v upozornění.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Tento společný přístup by však měl být zachován po omezené období, jehož platnost může být ve světle přezkoumání, které provede Komise, prodloužena, nebo může být tento přístup změněn. Komise by měla přezkoumat účinnost nařízení (ES) č. 717/2007 ve znění tohoto nařízeníjeho příspěvek k provádění předpisového rámce a k řádnému fungování vnitřního trhu a zohlednit přitom jeho dopad na drobné poskytovatele mobilních komunikačních služeb ve Společenství a na jejich postavení na trhu roamingových služeb na území Společenství.

(40) Tento společný přístup by však měl být zachován po omezené období, jehož platnost může být ve světle přezkoumání, které provede Komise, prodloužena, nebo může být tento přístup změněn. Komise by měla přezkoumat účinnost nařízení (ES) č. 717/2007 ve znění tohoto nařízení s ohledem na jeho cíle, tedy odstranění nadměrně vysokých cen roamingových služeb v celém Společenství, dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, podporování hospodářské soutěže mezi mobilními operátory a motivování k inovační činnosti a poskytnutí možnosti volby pro spotřebitele. Komise by měla rovněž zvážit jeho příspěvek k provádění předpisového rámce a k řádnému fungování vnitřního trhu. Komise by měla zvážit dopad na konkurenční postavení různě velkých poskytovatelů mobilních komunikačních služeb a poskytovatelů z různých oblastí Společenství a dopad na jejich postavení na trhu roamingových služeb na území Společenství. V této souvislosti by Komise měla věnovat obzvláštní pozornost vývoji a trendům v oblasti velkoobchodních cen za datové roamingové služby týkajících se zajištění velkoobchodního limitu stanoveného v tomto nařízení, přičemž bude zvláštní pozornost věnována nebezpečí nárůstu velkoobchodních cen, jestliže/pokud bude platnost nařízení ukončena, což by mohlo způsobit nespravedlivé zatížení domovských poskytovatelů, kteří by podle toho nebyli schopni nebo ochotni zvýšit ceny spotřebitelům. Komise by měla zhodnotit, do jakého rozsahu narostla hospodářská soutěž v oblasti poskytování roamingových služeb, přičemž by měla mimo jiné zohlednit vývoj poplatků za mobilní roamingové služby, dostupné produkty a nabídky roamingových služeb, kvalitu poskytovaných služeb a vliv technologického rozvoje na poskytování roamingových služeb, včetně jejich nahrazení novými službami, jako je VoIP. Komise by měla zvážit zejména to, zda ceny za roaming jsou nebo by mohly být nadměrně vysoké vzhledem k cenovým strukturám mobilních služeb obecně. Komise by rovněž měla posoudit, zda by regulace roamingových služeb mohla být vhodným způsobem zahrnuta do předpisového rámce pro elektronické komunikace. Po výše uvedeném zhodnocení a s cílem zajistit trvalý dohled nad roamingovými službami ve Společenství by Komise měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu zahrnující celkovou analýzu informací o nejnovějšího trendu velkoobchodních a maloobchodních cen za hlasové, SMS a roamingové služby, rozdělených zvlášť na předplatiteli a zákazníky platící po obdržení služeb.

Odůvodnění

Má-li být zajištěna odpovídající regulace trhu v dlouhodobém horizontu, je nezbytné, aby Evropská komise prováděla podrobnou analýzu řady významných tržních. Průběžná zpráva je nezbytná také proto, abychom získali více informací o tom, jak jsou dosahovány cíle tohoto nařízení a jak se vyvíjí chování účastníků trhu.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stanoví pravidla pro ceny, které si mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování mezinárodních roamingových služeb za hlasová volání a SMS zprávy zahájené a ukončené v rámci Společenství a za paketově komutované datové komunikační služby používané roamingovými zákazníky při roamingu v mobilní síti jiného členského státu. To platí jak pro ceny účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni, tak – v případě potřeby – pro ceny účtované domovskými operátory na maloobchodní úrovni.

Měla by být zavedena opatření, jež zajistí, že operátoři, kteří blokují aplikace nebo technologie, jež mohou být náhradou nebo alternativou roamingových služeb, například služby WiFi, VoIP a instant messaging, o tom spotřebitele informují, čímž spotřebiteli umožní informovanou volbu.

Odůvodnění

Spotřebitelé mohou chtít využít alternativní technologie, jako je WiFi, a alternativní služby, například VoIP. Rozhodne-li se operátor blokovat přístup k těmto technologiím a službám, musí s tím být spotřebitelé obeznámeni, což jim umožní volbu, přejdou-li k jinému operátorovi, či nikoliv. To odpovídá pozměňovacím návrhům ke směrnici o univerzální službě, které se v současné době projednávají.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od druhého pododstavce si domovský poskytovatel v případě uskutečněných volání, pro která platí eurotarif, může účtovat počáteční minimální účtovanou dobu, která nepřesahuje 30 sekund.

vypouští se

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) zařadit následující odstavec:

 

„2a. Domovští poskytovatelé by neměli účtovat roamingovým zákazníkům žádné poplatky za přijímání hlasových roamingových zpráv.“

Odůvodnění

Vzhledem k čl. 4b odst. 3 tohoto nařízení, podle nějž je příjem regulované roamingové SMS zprávy zdarma. Aby byli spotřebitelé chráněni před nadměrně vysokými náklady u roamingových hlasových zpráv, jejichž délku zákazník nemůže ovlivnit, uplatní se rovněž u těchto zpráv stejné pravidlo, které je uvedeno v čl. 4b odst. 3.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 6 a – odst. 1 až 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Domovští poskytovatelé v souladu s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví zákazníci byli náležitě informováni o cenách, které platí pro jejich používání regulovaných roamingových datových služeb, a to způsobem, který zákazníkům usnadní porozumět finančním důsledkům používání těchto služeb a umožní jim sledovat a kontrolovat své výdaje za ně.

1. Domovští poskytovatelé před uzavřením smlouvy náležitě informují zákazníky před uzavřením smlouvy o cenách platných pro zvolený tarifní plán. Dále by jim měli dát příklady datových roamingových aplikací, jako jsou e-mail, obrázky a webové prohlížeče, s informacemi o jejich přibližném rozsahu, co se týče využití dat. Tyto příklady se budou týkat použití regulovaných roamingových datových služeb tak, aby usnadnily zákazníkům pochopení finančních důsledků tohoto použití a umožnili jim sledovat a kontrolovat jejich výdaje na regulované roamingové datové služby v souladu s odstavci 2 a 3. Kromě toho data nebudou stahována, dokud nebudou odsouhlasena nebo požadována.

2. Nejpozději od 1. července 2009 domovský poskytovatel pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu personalizované tarifní informace o cenách za zprostředkování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v příslušném členském státu, kromě situací, kdy zákazník uvědomí svého domovského poskytovatele, že tyto informace nepožaduje.

2. Nejpozději od 1. července 2009 domovský poskytovatel pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu základní personalizované tarifní informace o cenách za zprostředkování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v příslušném členském státu, kromě situací, kdy zákazník uvědomí svého domovského poskytovatele, že tyto informace nepožaduje.

Tyto personalizované tarifní informace budou doručeny na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka, jakmile roamingový zákazník po vstupu do určitého členského státu poprvé použije regulovanou roamingovou datovou službu v tomtéž členském státu, který je jiný než stát jeho domovské sítě. Tyto informace musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu, bezplatně a vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Tyto základní personalizované tarifní informace budou doručeny na mobilní telefon nebo e-mailovou adresu roamingového zákazníka nebo prostřednictvím vyskakovacího okna na jeho počítači, vždy když roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu nebo po vstupu do určitého členského státu poprvé použije regulovanou roamingovou datovou službu v tomtéž členském státu, který je jiný než stát jeho domovské sítě. Tyto informace musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu, bezplatně a vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Zákazník, který domovskému poskytovateli oznámil, že nepožaduje automatické zasílání tarifních informací, má právo kdykoli bezplatně požádat domovského poskytovatele, aby tuto službu opět začal poskytovat.

Zákazník, který domovskému poskytovateli oznámil, že nepožaduje automatické zasílání tarifních informací, má právo kdykoli bezplatně požádat domovského poskytovatele, aby tuto službu opět začal poskytovat.

3. Nejpozději do 1. července 2010 domovští poskytovatelé všem svým roamingovým zákazníkům nabídnou a ponechají dostupnou funkci „mezní limit“, která představuje bezplatnou možnost předem si stanovit maximální finanční limit pro splatné poplatky za regulované roamingové datové služby vyjádřený v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi služby účtovány.

3. Nejpozději do 1. ledna 2010 každý domovský poskytovatel všem svým roamingovým zákazníkům bezplatně nabídne funkci, která poskytuje informace o akumulované spotřebě za regulované roamingové datové služby vyjádřený v objemu nebo v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi služby účtovány. Domovský poskytovatel za tímto účelem nabídne jeden či více maximálních limitů využití pro stanovenou dobu užívání. Jeden z těchto limitů se blíží, ale nepřekročí 50 EUR (bez DPH), nebo 20 MB za měsíční zúčtovací období.

Po dosažení tohoto mezního limitu domovský poskytovatel okamžitě přeruší poskytování regulovaných roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud roamingový zákazník nepožádá o pokračování nebo obnovení poskytování těchto služeb.

Po dosažení tohoto maximálního limitu použití bude zákazníkovi zasláno vyrozumění. Pokud roamingový zákazník neodpovídá na výzvy v obdrženém upozornění, domovský poskytovatel okamžitě přeruší poskytování a účtování regulovaných roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, dokud roamingový zákazník nepožádá o obnovení poskytování těchto služeb. Upozornění uvádí kroky, které musí roamingový zákazník učinit, pokud si přeje pokračování poskytování datových roamingových služeb, a náklady spojené s využitím každé další jednotky.

Domovský poskytovatel dále zajistí, aby před dosažením jednoho nebo více mezilimitů, předem dohodnutých mezi zákazníkem a domovským poskytovatelem, byla na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka odeslána příslušná výstražná zpráva. Výstražná zpráva informuje roamingového zákazníka o tom, že mezního limitu bylo takřka dosaženo, a uvádí kroky, které musí zákazník učinit, pokud si přeje pokračování nebo obnovení poskytování těchto služeb.

Každý domovský poskytovatel dále zajistí, aby v případě, když datové roamingové služby dosáhnou 80 % dohodnutého maximálního limitu použití, bylo na mobilní telefon, e-mailovou adresu nebo pomocí vyskakovacího okna na počítači zákazníka odesláno příslušné upozornění. Zákazníci mají právo žádat své operátory, aby odesílání těchto upozornění ukončili, a mají právo kdykoliv a zdarma žádat domovského poskytovatele, aby tuto službu obnovil.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 6 a – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, nesmí překročit ochranný limit 1,00 EUR za megabyte přenesených dat.

a) Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, nesmí překročit ochranný limit 0,25 EUR (bez DPH) za megabyte přenesených dat.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 6 a – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) Průměrná velkoobchodní cena uvedená v písmenu a) se vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů operátora navštívené sítě obdržených od každého operátora domovské sítě za poskytování regulovaných roamingových datových služeb za stanovené období celkovým počtem megabytů dat spotřebovaných při poskytování těchto služeb za toto období.

c) Průměrná velkoobchodní cena uvedená v písmenu a) se vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů operátora navštívené sítě obdržených od každého operátora domovské sítě za poskytování regulovaných roamingových datových služeb za stanovené období celkovým počtem megabytů dat skutečně spotřebovaných při poskytování těchto služeb za toto období, na bázi sčítaných kilobytů.

Odůvodnění

Je důležité určit, že by se účtování mělo odehrávat na bázi po kilobytech. Jinak by mohli být operátoři podníceni k účtování na bázi megabytů, což by mohlo způsobit vyšší maloobchodní ceny, jako se tomu stalo v případě hlasových služeb.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (ES) č. 717/2007

Článek 6 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a) Vkládá se článek, který zní:

 

„Článek 6b

Transparentnost pro roamingové zákazníky týkající se navštívené sítě

 

1. Každý domovský poskytovatel všem svým roamingovým zákazníkům automaticky a bezplatně poskytne úplné informace o dostupných sítích v navštívených členských státech a o jejich možnostech výběru sítě, kterou si přejí pro roaming.

 

Domovští poskytovatelé zejména jasně a vyváženě informují všechny roamingové zákazníky jasným a nestranným způsobem, jak volit navštívenou síť.

 

2. Domovští poskytovatelé zajistí, že jejich roamingoví zákazníci budou v zahraničí schopni zvolit navštívenou síť jednoduše a na první pokus.

 

3. Aby se zajistila svoboda výběru navštívené sítě ze strany roamingových zákazníků, síťoví operátoři roamingovým zákazníkům nezakazují nebo neztěžují manuální výběr.

 

4. Mohou-li být v závislosti na zvolené navštívené síti odlišné tarify v některém členském státě pro roamingového zákazníka výhodné, domovský poskytovatel informuje roamingového zákazníka o tarifních rozdílech.“

Odůvodnění

Po většinu času nemají spotřebitelé svobodu volby navštívené sítě. Dokonce jsou stále účinnější nástroje, které přesměrovávají roamingový provoz, a aliance je široce využívají. Ve většině případů spotřebitelé o těchto praktikách nevědí. Proto neexistuje žádný skutečný přínos pro spotřebitele, zejména pokud jsou spotřebitelé členy aliancí systematicky přesměrováváni k jejich partnerům, a nikoliv do nejefektivnější a levnější hostitelské sítě. Nakonec kvůli tomu, že to nejsou spotřebitelé, kdo si vybírá navštívenou síť, neexistuje žádný tlak na maloobchodní roamingové ceny, a tedy ani žádná cenová konkurence.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 12 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

 

„3. V rámci přípravy přezkumu podle článku 11 vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj velkoobchodních a maloobchodních cenách za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb včetně SMS a MMS roamingovým zákazníkům, a to včetně nejvzdálenějších regionů uvedených v čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES. Vnitrostátní regulační orgány monitorují dostupnost a kvalitu datových služeb s důrazem na minimální rychlost a spolehlivost připojení. Vnitrostátní regulační orgány si rovněž všímají případů nedobrovolného využití roamingu v příhraničních regionech sousedících členských států a sledují, zda není řízení provozu v sítích využíváno v neprospěch zákazníků. Výsledky tohoto sledování sdělují každých šest měsíců Komisi, přičemž informace o firemních zákaznících, o zákaznících využívajících předplacených služeb a o tarifních zákaznících se poskytují odděleně.“

POSTUP

Název

Změna nařízení ES č. 717/2007 (mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace)

Referenční údaje

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

      Datum oznámení na zasedání

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

20.11.2008

 

 

 

Navrhovatel

      Datum jmenování

Syed Kamall

10.11.2008

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Datum přijetí

2.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

14

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (19. 2. 2009)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Navrhovatel: Manolis Mavrommatis

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Někteří operátoři se potýkají s vyššími náklady než jiní operátoři v důsledku své geografické polohy nebo jiných okolností, jako jsou složitý povrch, umístění v regionech s nízkou hustotou obyvatel a vysoký turistický ruch během krátkých období.

Odůvodnění

Je nezbytné zohlednit skutečnost, že někteří operátoři mají v důsledku výše uvedených skutečností vyšší náklady než ostatní, pokud jde o instalaci mobilních sítí, jejich údržbu a modernizaci.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Aby nedocházelo k „šokům z vyúčtování“, mobilní operátoři by měli nabízet všem roamingovým zákazníkům bezplatnou možnost předem si určit maximální finanční limit pro splatné poplatky za datové roamingové služby s příslušnou výstražnou zprávou, když se tomuto limitu přiblíží. Po dosažení tohoto maximálního limitu by měla být roamingová datová služba ukončena, pokud si zákazník výslovně nevyžádá její pokračování.

(35) Aby nedocházelo k „šokům z vyúčtování“, mobilní operátoři by měli nabízet všem roamingovým zákazníkům, zejména studentům, obchodním cestujícím nebo zpravodajům a spolupracovníkům sdělovacích prostředků, bezplatnou možnost předem si určit maximální finanční limit pro splatné poplatky za datové roamingové služby s příslušnou výstražnou zprávou, když se tomuto limitu přiblíží. Po dosažení tohoto maximálního limitu by měla být roamingová datová služba ukončena, pokud si zákazník výslovně nevyžádá její pokračování.

Odůvodnění

Zůstává skutečností, že studenti a obchodní cestující častěji využívají a potřebují službu umožňující stahování dat než ostatní uživatelé.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Tento společný přístup by však měl být zachován po omezené období, jehož platnost může být ve světle přezkoumání, které provede Komise, prodloužena, nebo může být tento přístup změněn. Komise by měla přezkoumat účinnost nařízení (ES) č. 717/2007 ve znění tohoto nařízení a jeho příspěvek k provádění předpisového rámce a k řádnému fungování vnitřního trhu a zohlednit přitom jeho dopad na drobné poskytovatele mobilních komunikačních služeb ve Společenství a na jejich postavení na trhu roamingových služeb na území Společenství.

(40) Tento společný přístup by však měl být zachován po omezené období, jehož platnost může být ve světle přezkoumání, které provede Komise, prodloužena, nebo může být tento přístup změněn. Komise by měla přezkoumat účinnost nařízení (ES) č. 717/2007 ve znění tohoto nařízení a jeho příspěvek k provádění předpisového rámce a k řádnému fungování vnitřního trhu a zohlednit přitom jeho dopad na drobné poskytovatele mobilních komunikačních služeb ve Společenství a na jejich postavení na trhu roamingových služeb na území Společenství. Z dlouhodobého hlediska by se díky rozvoji trhu a technologií, jako je VoIP, mohlo toto nařízení stát nepotřebným. Komise by měla sledovat jak tento vývoj, tak veškeré překážky, které mohou bránit novému technologickému rozvoji v přístupu na trh.

Odůvodnění

Podle Komise by se díky rozvoji trhu a technologií, jako je VoIP, mohlo toto nařízení stát nepotřebným. Technologie VoIP změnila telefonování v pevné síti a otevřela cestu levnějším hlasovým službám a inovačním službám. Nástup 3G sítí a služeb WiFi vede k novému vývoji mobilních služeb. Objevují se také nové mobilní telefony, které umožňují využívat službu IP. Mobilní IP telefonie se ale stane skutečností až ze střednědobého hlediska a přenos hlasu by se měl výrazně posunout k technologii VoIP až v letech 2013-2015, po období, kdy se očekává rozšíření nařízení o roamingu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 1 - odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení zavádí společný přístup pro zajištění toho, aby uživatelé veřejných mobilních komunikačních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za roamingové služby při uskutečňování volání nebo příjmu volání, odesílání a příjmu SMS zpráv a používání paketově komutovaných datových komunikačních služeb na území Společenství, čímž se přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu za současného dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrany hospodářské soutěže mezi mobilními operátory, přičemž budou zachovány podněty k inovační činnosti a spotřebitelé budou mít zaručenu možnost volby.

1. Toto nařízení zavádí společný přístup pro zajištění toho, aby uživatelé veřejných mobilních komunikačních sítí, zejména studenti, obchodní cestující a zpravodajové a spolupracovníci sdělovacích prostředků, na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za roamingové služby při uskutečňování volání nebo příjmu volání, odesílání a příjmu SMS zpráv a používání paketově komutovaných datových komunikačních služeb na území Společenství, čímž se přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu za současného dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrany hospodářské soutěže mezi mobilními operátory, přičemž budou zachovány podněty k inovační činnosti a spotřebitelé budou mít zaručenu možnost volby.

Odůvodnění

Mladí lidé, zejména studenti, komunikují prostřednictvím SMS, neboť se jedná o nejlevnější způsob rychlé komunikace. Zejména dnes, kdy se usiluje o rozvoj mobility studentů, potřebujeme zajistit, aby operátoři nezneužívali popularity tohoto typu komunikace. Na druhé straně obchodníci a podnikatelé patří mezi zákazníky, kteří nejčastěji potřebují stahovat údaje během svého pobytu v zahraničí. Z tohoto důvodu uvádíme tyto dvě kategorie cestujících, neboť jich se předražování služeb nejvíc dotýká.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 4 a - odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Někteří operátoři se potýkají s vyššími velkoobchodními náklady než jiní operátoři v důsledku své geografické polohy nebo jiných okolností, jako jsou složitý povrch, umístění v regionech s nízkou hustotou obyvatel a vysoký turistický ruch během krátkých období;

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 717/2007

Čl. 6 a – odst. 2 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nejpozději od 1. července 2009 domovský poskytovatel pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu personalizované tarifní informace o cenách za zprostředkování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v příslušném členském státu, kromě situací, kdy zákazník uvědomí svého domovského poskytovatele, že tyto informace nepožaduje.

2. Nejpozději od 1. července 2009 domovský poskytovatel pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu základní personalizované tarifní informace o cenách za zprostředkování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v příslušném členském státu, kromě situací, kdy zákazník uvědomí svého domovského poskytovatele, že tyto informace nepožaduje.

Tyto personalizované tarifní informace budou doručeny na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka, jakmile roamingový zákazník po vstupu do určitého členského státu poprvé použije regulovanou roamingovou datovou službu v tomtéž členském státu, který je jiný než stát jeho domovské sítě. Tyto informace musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu, bezplatně a vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Tyto základní personalizované tarifní informace budou doručeny na mobilní telefon nebo jiné zařízení roamingového zákazníka, jakmile roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu nebo po vstupu do členského státu použije regulovanou roamingovou datovou službu v tomtéž členském státu, který je jiný než stát jeho domovské sítě. Tyto informace musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu, bezplatně a vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Odůvodnění

Základní personalizované informace: znění článku 6 tohoto nařízení.

Poskytnutí informace, když roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu nebo poprvé použije regulovanou roamingovou datovou službu: v některých případech použití je technicky obtížné přesně určit okamžik, kdy je datová služba zahájena (např. mobilní telefony Blackberry a režim „always on“). Proto by měla tato informace případně odkazovat na okamžik vstupu do jiného členského státu.

POSTUP

Název

Změna nařízení ES č. 717/2007 (mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace)

Referenční údaje

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

9.10.2008

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Projednání ve výboru

20.1.2009

 

 

 

Datum přijetí

17.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

POSTUP

Název

Změna nařízení ES č. 717/2007 (mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace)

Referenční údaje

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Datum předložení EP

23.9.2008

Příslušný výbor

      Datum oznámení na zasedání

ITRE

9.10.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

      Datum oznámení na zasedání

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT

9.10.2008

 

Nezaujaté stanovisko

      Datum rozhodnutí

ECON

22.10.2008

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

      Datum oznámení na zasedání

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

      Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Projednání ve výboru

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

Datum přijetí

31.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Marie-Noëlle Lienemann, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Willem Schuth