RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta

3.4.2009 - (KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Adina-Ioana Vălean
Arvamuse koostaja (*):
Syed Kamall, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 47

Menetlus : 2008/0187(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0138/2009

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta

(KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0580);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0333/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A6‑0138/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD[1]*

ettepanekule

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires, ning direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[2],

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[3],

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras[4]

ning arvestades järgmist:

(1)      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ, on kehtestatud erakorralised ja ajutised piirid tasudele, mida mobiilsideoperaatorid võivad hulgi- ja jaemüügi tasandil nõuda rahvusvaheliste rändlusteenuste pakkumise eest kõnede puhul, mida alustatakse ja lõpetatakse ühenduses. Samuti on kõnealuse määrusega kehtestatud eeskirjad, mille eesmärk on suurendada hindade läbipaistvust ja parandada hinnateabe pakkumist kogu ühendust hõlmavate rändlusteenuste kasutajatele.

(2)      Komisjon on määruse (EÜ) nr 717/2007 kõnealuse määruse artikli 11 kohaselt läbi vaadanud, mille raames tuli tal hinnata, kas kõnealuse määruse eesmärgid on saavutatud, käsitleda rändlusklientidele pakutavate kõne- ja andmesideteenuste, sealhulgas SMSi ja MMSi hulgi- ja jaehindade muutumist ning esitada vajaduse korral soovitusi nende teenuste reguleerimise vajaduse kohta. Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud aruandes, mis sisaldub komisjoni […] 2008. aasta teatises[5], jõudis komisjon järeldusele, et on asjakohane pikendada määruse kehtivusaega pärast 30. juunit 2010.

(3)      Lisaks leidis komisjon, et määruse (EÜ) nr 717/2007 reguleerimisala tuleks laiendada, et hõlmata SMSi ja andmeside rändlusteenuste osutamine ühenduses. Sama eripära, mis iseloomustab rahvusvahelisi rändlusturge ning millega põhjendati määruse (EÜ) nr 717/2007 vastuvõtmist ja mobiilsideoperaatoritele kogu ühendust hõlmavate rändluskõnedega seonduvate kohustuste kehtestamist, kehtib ka kogu ühendust hõlmavate SMSi ja andmeside rändlusteenuste osutamise suhtes. Sarnaselt kõneteenuste rändlusele ei osteta ka SMSi ja andmeside rändlusteenuseid riigi tasandil eraldi, vaid need moodustavad ainult ühe osa laiemast jaemüügipaketist, mille klient ostab koduteenuse pakkujalt, mis piirab asjassepuutuvaid konkurentsijõude. Asjaomaste teenuste piiriülese iseloomu tõttu ei saa riikide reguleerivad asutused, kes vastutavad asjaomase riigi territooriumil elavate mobiilsideklientide huvide kaitsmise ja edendamise eest, ka kontrollida teises liikmesriigis asuva külastatava võrgu operaatorite käitumist.

  (3a)  Rändlusteenustega seotud struktuurilisi probleeme peaks olema lihtsam lahendada tõelisel mobiilsideteenuste ühtsel turul, mis ei ole praegu täielikult toimima hakanud, kuid mis peaks olema mis tahes reguleeriva raamistiku lõppeesmärk.

(4)      Sellel põhjusel kutsusid Euroopa reguleerivate asutuste töörühma raames tegutsevad riikide reguleerivad asutused oma vastuses määruse (EÜ) nr 717/2007 läbivaatamist käsitlevale avalikule arutelule komisjoni taas üles tegutsema ühenduse tasandil, nii seoses määruse kehtivusaja pikendamisega kui ka SMSi ja andmeside rändlusteenuste reguleerimisega.

(5)      Andmed, mis käsitlevad kogu ühendust hõlmavate rändlusteenuste hindade muutumist pärast määruse (EÜ) nr 717/2007 jõustumist, sealhulgas eelkõige riikide reguleerivate asutuste kogutud ja igas kvartalis Euroopa reguleerivate asutuste töörühma kaudu esitatud andmed, ei võimaldada järeldada, et tõenäoliselt oleks reguleerivate meetmete puudumisel hulgi- ja jaemüügi tasandi konkurents ka pärast 2010. aasta juunit jätkusuutlik. Andmed osutavad sellele, et hulgi- ja jaehinnad koonduvad määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestatud piirhindade ümber või on nendele lähedased ning allpool kõnealuseid piirhindu on konkurents piiratud.

(6)      Hulgi- ja jaemüügi tasandil määruse (EÜ) nr 717/2007 kaudu ühendusesiseste kõnede rändlusteenuste suhtes kohaldatavate regulatiivsete kaitsemeetmete kehtivusaja lõppemine 2010. aasta juunis tooks seega kaasa märkimisväärse ohu, et kõneteenuste rändlusturu puuduv konkurentsisurve ja mobiilsideoperaatorite motivatsioon rändlustulu suurendada tooksid kaasa sellised ühendusesisesed rändluse hulgi- ja jaehinnad, mis ei peegeldaks mõistlikult teenuse pakkumisega seotud kulusid, see aga seaks ohtu määruse (EÜ) nr 717/2007 eesmärgid. Määruse (EÜ) nr 717/2007 kehtivusaega tuleks seega pärast 30. juunit 2010. aastat veel kahe aasta võrra pikendada, et tagada siseturu sujuv toimimine, tagades klientidele, et neilt ei võeta konkureerivate riigisiseste hindadega võrreldes jätkuvalt ülemäärast tasu reguleeritud rändluskõne tegemise või vastuvõtmise eest, ning samas võimaldades piisavalt aega konkurentsi arenguks.

(6 a)   Käesolevas määruses sisalduvad kohustused ei tohiks moonutada konkurentsitingimusi ühenduse mobiilsideoperaatorite vahel ning need ei tohiks luua mingit konkurentsieelist, eriti rändlusteenuse osutaja suuruse, rändlusliikluse liigi või koduturu alusel.

(7)      Siseturu sujuva toimimise tagamiseks peaks määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestatud reguleeritud rändluskõnede hulgimüügi keskmise tasu ülempiir määruse pikendatud kehtivusaja jooksul jätkuvalt langema, et kajastada kulude vähenemist ja sealhulgas ka reguleeritud mobiilikõne lõpetustasude vähenemist liikmesriikides, samas tuleks jätkuvalt lähtuda kahest eesmärgist: kaotada ülemäära kõrged hinnad ning võimalda samas operaatoritele vabadust konkurentsiks ja uuendusteks.

(7 a)   Selleks, et stimuleerida ja tugevdada jätkusuutlikku konkurentsi mitmesuguste rändlusteenuste valdkonnas, peaksid riikide reguleerivad asutused jälgima, kas suurte ja väiksemate pakkujate vahel esineb diskrimineerimist, eriti hulgihindade arvestamisel.

(8)      Nii hulgi- kui ka jaemüügi tasandil reguleeritud rändluskõnede hindade ülempiiride vähendamiseks ettenähtud tähtaega tuleks nihutada ettepoole, 30. augusti asemel 1. juuliks 2009, et tagada kooskõla käesoleva määrusega kehtestatavate reguleeritud SMSide hinnakohustustega. Sel viisil saavad nii kõneteenuste rändluse kui ka SMSi rändlusteenuste kasutajad uutest tariifidest kasu saada ajal, mil nõudlus nende teenuste järele on kõige suurem.

(8 a)   Kui tasude piirmäärad ei ole antud eurodes, tuleb artiklite 3, 4a, 4b ja 6a kohastest algsetest piirmääradest tulenevad kohaldatavad tasude piirmäärad ning artikli 3 lõike 2 ja artikli 4 lõike 2 kohaste piirmäärade läbivaadatud väärtused anda asjaomases vääringus, kasutades käesolevas määruses kehtestatud kuupäevadel Euroopa Liidu Teatajas avaldatud viitekursse. Kui kehtestatud kuupäeval Euroopa Liidu Teataja ei ilmu, tuleb kasutada kehtivaid viitekursse, mis avaldatakse esimeses pärast seda kuupäeva ilmuvas Euroopa Liidu Teatajas, mis sisaldab selliseid viitekursse.

(9)      Kuna vastavust määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestatud hulgimüügi tasu piirangule mõõdetakse, tuginedes kahe operaatori vahelisele keskmisele hulgihinnale 12 kuu jooksul, on asjakohane täpsustada, et see ajavahemik võib olla lühem, näiteks juhul, kui hulgimüügi keskmise tasu ülempiiri kavandatud vähendamine toimub enne 12kuulise ajavahemiku lõppu.

(10)    Mõnede mobiilsideoperaatorite arveldustava maksustada hulgimüügi tasandil rändluskõned tavapäraselt muude hulgimüügi tasandi sidumistasude suhtes kohaldatava sekundilise täpsuse asemel minimaalselt 60 sekundi alusel moonutab konkurentsi kõnealuste operaatorite ja teistsuguseid arveldusmeetodeid rakendavate operaatorite vahel ning kahjustab määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestatud hulgihinnapiiride järjepidevat kohaldamist. Lisaks kujutab see endast lisatasu, mis hulgimüügi kulusid suurendades avaldab negatiivset mõju kõneteenuste rändluse hindadele jaemüügi tasandil. Seetõttu peaksid mobiilsideoperaatorid küsima reguleeritud rändluskõne pakkumise eest hulgitasu sekundite alusel.

(11)    Nii väljuvate kui ka sissetulevate kõnede eurotariifi ülempiirid peaksid määruse (EÜ) nr 717/2007 pikendatud kehtivusaja jooksul jätkama igal aastal vähenemist määral, mis vastab kõnealuse määruse esialgsel kohaldamisperioodil nõutavale tasemele, et kajastada üldiselt omamaiste mobiilside hindade jätkuvat langust ning ka reguleeritud rändluskõnede osutamise põhikulude jätkuvat vähenemist. Sel viisil säilitatakse määruse mõju järjepidevus.

(12)    Käesoleva määrusega kehtestatud suuremad marginaalid hulgi- ja jaemüügihindade ülempiiride vahel peaksid suurendama operaatorite võimalusi konkureerida jaetasandil hinna pärast, suurendades seeläbi tõeliselt konkurentsivõimelise turu tekkimise võimalust.

(12 a) Mõnede operaatorite jaoks on hulgimüügihinnad võrreldes teistega kõrgemad, mis on tingitud geograafilistest või muudest asjaoludest, nagu näiteks keeruline topograafia, madala asustustihedusega piirkonnad ning suur turistide sissevool lühikese aja jooksul;

(13)    Euroopa reguleerivate asutuste töörühma hinnangul suurendab mobiilsideoperaatorite tava kasutada jaemüügi tasemel rändlusteenuste maksustamisel ühest sekundist suuremaid alusühikuid tavalise eurotariifi arve puhul väljuvate kõnede maksumust 24 % ja sissetulevate kõnede maksumust 19 %. Töörühm märkis ka, et sellised lisandused kujutavad endast varjatud tasu, sest need ei ole enamiku tarbijate jaoks läbipaistvad. Sellel põhjusel soovitab Euroopa reguleerivate asutuste töörühm võtta kiiresti meetmeid, et kaotada jaemüügi tasandil eurotariifi suhtes kohaldatavad erinevad arveldustavad.

(14)    Kuigi määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestati ühenduses eurotariifi abil ühine lähenemine selle tagamiseks, et rändluskliendid ei maksaks reguleeritud rändluskõnede eest ülemäära kõrget hinda, kahjustab selle järjepidevat kohaldamist tõsiselt asjaolu, et mobiilsideoperaatorid kasutavad arveldamisel erinevad alusühikuid. See tähendab ka seda, et ühendusesiseste rändlusteenuste kogu ühendust hõlmavast ja piiriülesest iseloomust hoolimata leidub kõrvalekalduvaid lähenemisviise reguleeritud rändluskõnede maksustamisele, mis moonutavad ühtse turu konkurentsitingimusi.

(15)    Seega on vaja kehtestada ühised eeskirjad eurotariifi arvete alusühiku kohta jaemüügi tasandil, et veelgi tugevdada ühtset turgu ja tagada kogu ühendust hõlmavate rändlusteenuste tarbijatele kogu ühenduses ühtne tarbijakaitse tase.

(16)    Seetõttu tuleks nõuda, et jaemüügi tasandi reguleeritud rändluskõnede pakkujad esitaksid klientidele kõikide kõnede eest, mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved kõnesekundite alusel, seejuures võimalusega kohaldada minimaalset kõne maksumust üksnes väljuva kõne esimese 30 sekundi ulatuses. See võimaldab operaatoritel katta kõik kõne ühendamisega seotud mõistlikud kulud, pakkudes samas paindlikkust, võimaldades konkureerida väiksemate minimaalsete kõne maksumustega. Eurotariifi kõnede vastuvõtmise puhul ei ole minimaalse kõne maksumuse kohaldamine aga põhjendatud, sest teenuse osutamise hulgimüügi kulud maksustatakse sekundilise täpsusega ja kõne ühendamisega seotud erikulud on juba kaetud mobiilikõne lõpetamise tasudega.

(16 a) Kliendid ei peaks maksma külastatavas võrgus kõneposti sõnumite vastuvõtmise eest, sest nad ei saa kontrollida selliste sõnumite kestust; see ei peaks piirama muid kohaldatavaid kõneposti tasusid, näiteks tasu selliste sõnumite kuulamise eest.

(17)    SMSi rändlusteenustega seoses osutavad Euroopa reguleerivate asutuste töörühma ja komisjoni poolt pärast määruse (EÜ) nr 717/2007 jõustumist kogutud turuandmed sellele, et ühenduses kestab olukord, kus kõnealuste teenuste hulgihinnad püsivad üldiselt stabiilsena ega oma loogilist seost teenuste pakkumisega seotud kuludega. Kõneteenuste rändluse puhul näib hindade alandamiseks operaatoritele avaldatav konkurentsisurve olevat ebapiisav. Ka SMSi rändlusteenuste jaehinnad püsivad üldiselt stabiilsena, näitavad kõrgeid marginaale ning on ilma selge põhjenduseta märkimisväärselt kõrgemad kui võrdväärsed riigisisesed SMS-teenused.

(18)    Nagu rändluskõnede puhul esineb ka siin oht, et üksnes hinnakohustuste kehtestamisest hulgimüügi tasandil ei piisa iseenesest jaetarbijate jaoks tasude vähendamiseks. Teisalt võiksid meetmed jaehindade vähendamiseks, ilma et kohandataks hulgimüügiteenuste pakkumisega seotud kulude taset, kahjustada mõnede, eelkõige väiksemate operaatorite positsiooni, suurendades hindade kokkusurumise ohtu.

(19)    Lisaks ei ole 2002. aasta õiguslik raamistik rändlusturu erilise struktuuri ja piiriülese iseloomu tõttu võimaldanud riikide reguleerivatele asutustele sobilikke vahendeid, et tulla tõhusalt toime konkurentsiprobleemidega, mis toovad kaasa reguleeritud SMSi rändlusteenuste kõrged hulgi- ja jaehinnad. See probleem ei võimalda tagada siseturu sujuvat toimimist ning nõuab lahendust.

(20)    Oma vastuses määruse (EÜ) nr 717/2007 toimimise läbivaatamist käsitlevale avalikule arutelule märkis Euroopa reguleerivate asutuste töörühm ka seda, et SMS-rändluse reguleerimine on vajalik nii hulgi- kui ka jaemüügi tasandil, et lähendada hindu rohkem kuludele ja omamaistele hindadele. Töörühm arvas, et seejuures võiks sobida kõneteenuste rändlusega sarnane korraldus. Euroopa reguleerivate asutuste töörühm soovitas nimelt kehtestada piirhinna operaatori poolt teiselt operaatorilt küsitavale SMS-rändluse keskmisele hulgitasule ja ka muuta eurotariifi kohustust, lisades SMS-rändluse pakkumise hinnaga, mis ei ületa kindlaksmääratud piirhinda.

(21)    Reguleeritud SMSi rändlusteenuste suhtes tuleks seega reguleerivad kohustused kehtestada hulgimüügi tasandil, et hulgihindadel oleks mõistlikum seos teenuse pakkumisega seotud kuludega ning selleks, et kaitsta rändlusklientide huvisid jaemüügi tasandil.

(22)    Regulatiivsed kohustused peaksid jõustuma niipea kui võimalik, võimaldades sealjuures asjaomastele operaatoritele mõistliku aja oma hindade ja teenusepakkumiste kohandamiseks ja täitmise tagamiseks.

(23)    Kõige tõhusam ja proportsionaalsem lähenemisviis reguleeritud rändlussõnumite hinnataseme reguleerimisele hulgimüügi tasandil on ühenduse tasandil keskmise ülempiiri kehtestamine külastatavast võrgust saadetava SMSi suhtes. Keskmine hulgitasu peaks kehtima mis tahes kahe mobiilsideoperaatori vahel ühenduse piires kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

(24)    Reguleeritud rändlussõnumi hulgihinnapiir peaks sisaldama kõiki hulgiteenuse osutaja kantud kulusid, muu hulgas rändlussõnumi algatamise ja edastamisega seotud kulusid ning külastatavas võrgus rändlussõnumiteenuse kasutamise lõpetamisega seotud katmata kulusid. Käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjade järjepideva kohaldamise tagamiseks ei tohiks reguleeritud SMSi rändlusteenuste hulgimüüjatel seega lubada kehtestada eraldi tasu nende võrgus rändlussõnumiteenuse kasutamise lõpetamise eest.

(25)    Kõige tõhusam ja proportsionaalsem lähenemisviis ühendusesiseste rändlussõnumite hinnataseme reguleerimisele jaemüügi tasandil on kehtestada mobiilsideoperaatorite suhtes nõue pakkuda oma rändlusklientidele SMSi eurotariifi, mis ei ületada kindlaksmääratavat ülempiiri. SMSi eurotariif tuleks kehtestada tasemel, mis tagab operaatoritele piisava marginaali ja samas kajastab ka mõistlikumalt teenuse pakkumisega seotud jaemüügi kulusid.

(26)    Nimetatud reguleeriv lähenemisviis peaks tagama, et reguleeritud rändlussõnumite jaehinnad peegeldaksid teenuse pakkumisega seotud kulusid mõistlikumalt, kui see on seni toimunud. Kõrgeim SMSi eurotariif, mida võib rändlusklientidele pakkuda, peaks seetõttu peegeldama mõistlikku marginaali võrreldes reguleeritud SMSi rändlusteenuste osutamise kuludega, lubades samas operaatoritel konkureerida oma pakkumisi eristades ja hinnakujundust vastavalt turuolukorrale ja tarbijaeelistustele kohandades. Nimetatud reguleerivat lähenemisviisi ei tuleks kohaldada SMSi lisandväärtusteenuste suhtes.

(27)    Rändlusklientidelt ei tohiks nõuda külastatavas võrgus rändlusteenust kasutades lisatasu reguleeritud rändlussõnumi või häälsõnumi vastuvõtmise eest, sest sellised teenuse lõpetamise kulud on kaetud juba rändlussõnumi või häälsõnumi saatmise eest küsitava jaetasuga.

(28)    SMSi eurotariifi tuleks automaatselt kohaldada uute või olemasolevate rändlusklientide suhtes, kes ei ole rändlussõnumi eritariifi või reguleeritud SMSi rändlusteenuseid hõlmavat rändlusteenuste paketti sihilikult valinud või ei tee seda.

(29)    Selleks, et tagada reguleeritud SMSi rändlusteenuste rändlusklientidele läbivühenduvus ja koostalitlusvõime, peaksid riikide reguleerivad asutused Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/19/EÜ (elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv))[6] artikli 5 kohaselt sekkuma õigeaegselt ja kooskõlastatult ning määruse (EÜ) nr 717/2007 artikli 8 lõike 1 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv))[7] artikli 21 kohaselt, juhul kui ühes liikmesriigis asutatud maapealse mobiilsidevõrgu operaator kaebab oma riigi reguleerivale asutusele, et tema kliendid ei saa reguleeritud rändlussõnumeid saata teises liikmesriigis asutatud maapealse mobiilsidevõrgu klientidele ega sõnumeid neilt vastu võtta, sest asjaomased operaatorid ei ole omavahel suutnud lepingut sõlmida.

(30)    SMS on tekstsõnum (lühisõnumiteenus), mis koosneb peamiselt tähtedest või numbritest, kuid võib sisaldada ka pilte, ning mida saab saata ja vastu võtta mobiil- või paikse telefoni või muu mobiil- või paikse seadme abil riigi numeratsiooniplaani kohaselt määratud mobiili- ja/või paiksete numbrite vahel. SMS eristub selgelt teistest sõnumitest, nagu MMS-sõnumid või e-kirjad. Selleks, et mitte kaotada määruse tõhusust ning täita selle eesmärgid täielikult, tuleks keelustada rändlussõnumi tehniliste parameetrite sellised muudatused, mis eristaksid seda riigisisesest SMSist.

(31)    Riikide reguleerivate asutuste kogutud andmed osutavad sellele, et andmeside rändlusteenuste keskmised hulgitasud, mida külastatava võrgu operaatorid rändluskliendi koduoperaatoritelt küsivad, näitavad langustendentsi, kuigi rändlusteenuste hinnad on hulgimüügi tasandil jätkuvalt kõrged.

(32)    Andmeside rändlusteenuste kõrge jaehind on jätkuvalt murettekitav ja osutab sellele, et kõnealuste teenuste vallas ei ole konkurents veel piisav. Kuid erinevalt kõneteenuste rändlusest ja SMSi rändlusteenustest valitsevad jaemüügi tasandil konkurentsipiirangud, kuna rändlusklientidel on alternatiivseid võimalusi välismaal andmesideteenuste kasutamiseks ilma numbritega seotud piiranguteta, nagu näiteks avalik traadita juurdepääs internetile. Praeguses etapis oleks jaemüügi tasandil hindade reguleerimine ennatlik. Lisaks tuleks mis tahes rändluse võrguühendus luua kasutaja nõusolekul. Seega ei tohiks rändluse käigus ilma kasutaja eelneva nõusolekuta toimuda mingit andmete allalaadimist, sealhulgas tarkvara uuendamist ja e-posti allalaadimist, välja arvatud juhul, kui kasutaja on märku andnud, et ta ei soovi sellist kaitset.

(32 a) Koduteenuse osutajad ei tohiks rändluskliendilt mis tahes reguleeritud andmeside rändlusteenuse osutamise eest tasu võtta, juhul kui ja seni kuni klient ei ole teenuse osutamisega nõustunud.

(33)    Kuid meetmeid tuleks võtta andmeside rändlusteenuste jaehindade suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja eelkõige selleks, et teha lõpp arvešoki probleemile, mis kujutab endast tõket siseturu sujuvale toimimisele, ning kasutajatele selliste vahendite tagamiseks, mis on vajalikud andmeside rändlusteenustega seotud kulude jälgimiseks ja kontrollimiseks. Samuti ei tohiks olla takistada rändlusteenuste asendamiseks või nende alternatiivina kasutamiseks sobivate rakenduste või tehnoloogiate, näiteks traadita interneti, IP-kõne ja kiirsõnumivahetuse teenuste kasutuselevõttu. Tarbijatele peaks olema tagatud sellekohane teave, et nad saaksid teha teadliku valiku.

(34)    Nimelt peaksid mobiilsideoperaatorid esitama oma rändlusklientidele personaliseeritud hinnateabe andmeside rändlusteenuste suhtes kehtivate tariifide kohta iga kord, kui rändlusklient hakkab teise liikmesriiki sisenedes andmeside rändlusteenuseid esmalt kasutama. Kõnealune teave tuleks edastada klientide mobiiltelefoni või muusse mobiilseadmesse viisil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

(34 a) Selleks, et aidata klientidel paremini mõista reguleeritud andmeside rändlusteenuste kasutamise rahalisi järelmeid ning võimaldada neil jälgida ja kontrollida oma kulusid, peaks koduteenuse osutaja esitama näiteid andmeside rändlusrakenduste kohta, näiteks e-post, pilt, veebilehitsemine, tuues esile nende ligikaudse suuruse andmete kasutamise seisukohalt.

(35)    Lisaks peaksid mobiilsideoperaatorid arvetest tulevate halbade üllatuste ärahoidmiseks määratlema andmeside rändlusteenuste puhul ühe igakuise rahalise ja/või mahulise ülempiiri – või mitu sellist ülempiiri – maksmata tasude jaoks (väljendatuna selles vääringus, milles rändluskliendile arve esitatakse) ning peaksid seda pakkuma tasuta kõigile rändlusklientidele koos asjakohase hoiatussõnumiga, kui kulud jõuavad kõnealuse piiri lähedale. Ülempiiri saavutamisel ei peaks klient enam neid teenuseid saama ja temalt ei tuleks nende eest enam tasu nõuda, kui klient ei soovi selgelt nende teenuste jätkuvat osutamist vastavalt teatises esitatud tingimustele. Rändlusklientidele tuleks anda võimalus valida mõistliku aja jooksul ükskõik milline nendest igakuistest rahalistest või mahulistest ülempiiridest või otsustada ülempiiri mitte kasutada. Kui kliendid ei avalda mingit muud soovi, tuleb nende suhtes rakendada vaikimisi piirmäära süsteemi.

(36)    Kõnealuseid läbipaistvuse meetmeid tuleks käsitada miinimumtagatisena rändlusklientidele ning see ei tohiks mobiilsideoperaatoritel takistada oma klientidele muude laialdaste vahendite pakkumist, mis aitaksid neil andmeside rändlusteenustega seonduvaid kulusid prognoosida ja kontrollida. Näiteks töötavad paljud operaatorid jaemüügi tasemel välja uusi kindlasummalisi rändluspakkumisi, mis võimaldavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul kindlaksmääratud hinnaga andmesiderändlust mõistliku mahu piires. Operaatorid töötavad samuti välja süsteeme, mis võimaldaksid rändluskliente teavitada reaalajas andmesiderändlusega seoses kogunenud maksmisele kuuluvatest summadest. Siseturu sujuva toimimise tagamiseks peaksid kõnealused siseturgude arengud kajastuma ühtlustatud eeskirjades.

(37)    Pealegi on andmeside rändlusteenuste jätkuvalt kõrged hulgitasud tingitud peamiselt kõrgetest tasudest, mida nõuavad mitte-eelistatud võrkude operaatorid. Sellised tasud tulenevad võrgukasutamise juhtimise raskustest, mis ei motiveeri operaatoreid standardseid hulgihindu ühepoolselt vähendama, sest võrguliiklus toimub olenemata hinnast. See toob kaasa hulgimüügi kulude suured kõikumised. Mõningatel juhtudel on mitte-eelistatud võrkude suhtes kohaldatavad andmeside rändlusteenuste hulgihinnad 30 korda kõrgemad eelistatud võrkude suhtes kohaldatavatest. Sellised andmeside rändlusteenuste ülemäära kõrged hulgihinnad toovad kaasa ühenduse mobiilsideoperaatorite vaheliste konkurentsitingimuste tuntava moonutamise, mis kahjustab siseturu sujuvat toimimist. Samuti piiravad need koduoperaatorite võimet hulgimüügi kulusid ette näha ning seega võimalust pakkuda klientidele läbipaistvaid ja konkurentsivõimelisi jaepakette. Kuna riikide reguleerivad asutused ei suuda kõnealuseid probleeme riigi tasandil tõhusalt lahendada, tuleks andmeside rändlusteenuste suhtes kohaldada hulgihinnapiiri. Hulgihinnapiir tuleks kehtestada ohutul tasemel, mis on tunduvalt kõrgem kui hetkel turul valitsevad madalaimad hulgihinnad, et edendada konkurentsitingimusi ja võimaldada turu konkurentsisuundumuse väljakujunemist, tagades samas tarbijate hüvanguks siseturu parema toimimise. Selle turvapiiriga kaotataks rändlusteenuse ülemäära kõrged hulgihinnad, mida turul teatud juhtudel ikka veel rakendatakse, ja see peaks kogu käesoleva määruse kohaldamisaja kestel aitama ära hoida mobiilsideoperaatorite vahelise konkurentsi moonutusi ja piiranguid.

(38)    Turul ja elektrooniliste sidevõrkude kehtiva reguleeriva raamistikuga seoses toimunud muutuste kajastamiseks on vajalik osutada „üldkasutatavate telefonivõrkude” asemel „üldkasutatavatele sidevõrkudele”. Järjepidevuse huvides tuleks direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 1 lõiget 5 vastavalt muuta.

(39)    Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt määruse (EÜ) nr 717/2007 ja direktiivi 2002/21/EÜ muutmist ühiste eeskirjade säilitamiseks ja edasi arendamiseks selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiilsidevõrkude kasutajad ei peaks maksma kogu ühendust hõlmavate rändlusteenuste eest ühenduses reisimisel (kas helistamisel, SMSi saatmisel või andmete edastamisel) ülemäära kõrget hinda, aidates sellega kaasa siseturu sujuvale toimimisele ja saavutades seeläbi tarbijakaitse kõrge taseme ning tagades samas mobiiltelefonioperaatorite vahelise konkurentsi, ei ole liikmesriikidel võimalik piisavalt saavutada turvalisel, harmoneeritud ja õigeaegsel viisil ja seetõttu on neid hõlpsam saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta vajalikke muutmismeetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(40)    Ühist lähenemisviisi tuleks kohaldada piiratud ajavahemikul, kuid komisjoni poolt läbiviidava analüüsi tulemuste valguses võidakse seda täiendavalt pikendada või muuta või asendada muude regulatsioonivahenditega, lähtudes komisjoni asjakohastest soovitustest.

(40 a) Komisjon peaks hindama käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 717/2007 tõhusust, pidades silmas selle eesmärke ja osa, mida see täidab õigusliku raamistiku juurutamisel ning siseturu sujuval toimimisel. Sellega seoses peaks komisjon vaagima mõju, mida see avaldab erineva suurusega ning erinevates ühenduse osades paiknevate mobiilsideteenuste osutajate konkurentsipositsioonile, jae- ja hulgihindade muutumisele, hindade arengusuundadele ja läbipaistvusele, hindade ja tegeliku maksumuse suhtele, samuti seda, kui suures ulatuses on leidnud kinnitust oletused, mis esitati määrusega kaasnenud mõjuhinnangus (SEK(2008) 2489), samuti operaatorite kulusid, mis tulenevad määruse järgimisest, ja mõju, mida see avaldab investeeringutele. Komisjon peaks tehnoloogia arengut arvestades hindama ka selliste teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, mis on alternatiiviks rändlusteenustele (näiteks internetiprotokoll).

(40 b) Enne eespool nimetatud hindamist ja selleks, et tagada rändlusteenuste pidev järelevalve ühenduses, peaks komisjon koostama Euroopa Parlamendile ja nõukogule vahearuande, mis sisaldaks üldülevaate rändlusteenuste uusimatest suundumustest, ning vahehinnangu selle kohta, kuidas on edenenud käesoleva määrusega seatud eesmärkide täitmine ja kas nende eesmärkide saavutamiseks oleks alternatiivseid võimalusi.

(4 0c)  Enne asjakohaste soovituste esitamist peaks komisjon veel hindama, kas rändlusteenuseid oleks võimalik adekvaatselt sätestada elektroonilist sidet reguleerivas raamistikus. Komisjon peaks põhjalikult hindama alternatiivseid meetodeid käesoleva määrusega seatud eesmärkide saavutamiseks, näiteks:

-       tegeleda probleemidega hulgimüügi tasandil ning kehtestada selleks kohustus tagada mõistlik ja õiglane juurdepääs, mis põhineks mittediskrimineerimisel ja/või õiglastel vastastikustel tingimustel;

-       võtta omaks lähenemisviis, et rändlusklientidele tuleb tagada samalaadsed hinnad, nagu konkurentsi tagajärjel kujunevad külastatava võrgu turul, ja samalaadsed tingimused, nagu valitsevad sellel turul;

-       tegeleda probleemidega ühenduse konkurentsiõiguse raamistikus.

Iseäranis peaks komisjon [konsulteerides Euroopa elektroonilisi sidevõrke reguleerivate asutuste koguga (Body of European Regulators for Electronic Communications, lühendatult BEREC)][8] uurima ja hindama mobiilsideturu konkurentsi struktuuri, millest tulenevad konkurentsivõimetud rändlusteenuse hinnad, ning peaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegema oma järeldused ja ettepanekud, kuidas käsitleda mobiilsideturgude struktuurilisi probleeme, eeskätt sisenemis- ja laienemistõkkeid.

(41)    Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 717/2007 ja direktiivi 2002/21/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 717/2007 muudatused

Määrust (EÜ) nr 717/2007 muudetakse järgmiselt.

1.          Pealkirjas asendatakse sõnad „üldkasutatavad mobiiltelefonivõrgud” sõnadega „üldkasutatavad mobiilsidevõrgud”.

2.          Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)     lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.    Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähenemisviis selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiilsidevõrkude kasutajad ei maksaks kogu ühendust hõlmavate rändlusteenuste eest ühenduses reisimisel, helistamisel ja kõne vastuvõtmisel, SMSe saates ja vastu võttes ning pakettkommuteeritud andmesideteenuseid kasutades konkureerivate siseriiklike hindadega võrreldes ülemäära kõrget hinda, aidates sellega kaasa siseturu sujuvale toimimisele, saavutades samas tarbijakaitse kõrge taseme, edendades konkurentsi ning läbipaistvust turul ja pakkudes stiimuleid nii uuendusteks kui ka tarbija valikute suurendamiseks.

Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, mida mobiilsideoperaatorid võivad nõuda kogu ühenduses rändlusteenuste (kõnede ja SMSide) pakkumise eest juhul, kui nende kasutamine algab ja lõpeb ühenduses, ning pakettkommuteeritud andmesideteenuste eest, mida rändluskliendid kasutavad teise liikmesriigi mobiilsidevõrgus rändlemisel. Määrust kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil kui ka koduoperaatori võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.”;

b)     lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.    Käesolevas määruses sätestatud tasude piirmäärad on väljendatud eurodes. Kui artiklites 3, […] 4a, 4b ja artikli 6a lõikes 4 käsitletavad tasud on antud muudes vääringutes, määratletakse nimetatud artiklite kohased algsed piirmäärad neis vääringutes, kohaldades artiklite 3 ja 4 puhul 30. juunil 2007. aastal kehtivaid viitekursse ning artiklite 4a, 4b ja artikli 6a lõike 4 puhul […] 6. mail 2009. aastal Euroopa Keskpanga poolt Euroopa Liidu Teatajas avaldatavaid viitekursse.

Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 2 ja artikli 6a lõikes 4 sätestatud piirmäärade järgnevate alandamiste korral määratakse läbivaadatud väärtused, kohaldades viitekursse, mis on avaldatud üks kuu enne läbivaadatud väärtuste kohaldatavust.“

3.          Artikli 2 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)     punktis b asendatakse sõnaosa „telefoni” sõnaosaga „side”;

b)     punktis c asendatakse sõna „mobiiltelefonivõrk” sõnaga „mobiilsidevõrk” ja sõna „mobiiltelefoniteenused” sõnaga „mobiilsideteenused”;

c)     punkt d asendatakse järgmisega:

”d)    „kogu ühendust hõlmav rändlus” – rändluskliendi poolt mobiiltelefoni või muu seadme kasutamine ühendusesiseste kõnede tegemiseks või vastuvõtmiseks, SMSide saatmiseks või vastuvõtmiseks või pakettkommuteeritud andmesideteenuste kasutamiseks, viibides muus liikmesriigis kui selles, kus asub tema koduvõrk, koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete vahendusel;“;

d)     punktis b asendatakse sõnaosa „telefoni” sõnaosaga „side”;

e)     punkt f asendatakse järgmisega:

“f)     „rändlusklient” – ühenduses asuva maapealse üldkasutatava mobiilsidevõrgu abil osutatavate mobiilsideteenuste osutaja klient, kelle leping või kokkulepe oma koduteenuse osutajaga võimaldab kasutada mobiiltelefoni või muud seadet kõnede tegemiseks või vastuvõtmiseks, SMSide saatmiseks või vastuvõtmiseks või pakettkommuteeritud andmesideteenuste kasutamiseks külastatavas võrgus koduvõrgu operaatori ja külastatava võrgu operaatori vahel sõlmitud kokkulepete alusel;”;

f)      punkt g asendatakse järgmisega:

“g)    „külastatav võrk” – liikmesriigis asuv maapealne üldkasutatav mobiilsidevõrk (muu kui koduvõrk), mille vahendusel saab rändlusklient teha ja vastu võtta kõnesid, saata või vastu võtta SMSe või kasutada pakettkommuteeritud andmesideteenuseid oma koduvõrgu operaatoriga sõlmitud kokkulepete alusel;”;

g)     lisatakse punktid h, i, j ja k:

“h)    „SMSi eurotariif” – artiklis 4b sätestatud suurimat tasu mitte ületav mis tahes tariif, mida koduteenuse osutaja võib nõuda reguleeritud rändlussõnumite saatmise eest kooskõlas nimetatud artikliga;

i)      „SMS” – tekstsõnum (lühisõnumiteenus), mis koosneb peamiselt tähtedest ja/või numbritest, mida saab saata riikide numeratsiooniplaanide kohaselt määratud mobiili- ja või paiksete numbrite vahel;

j)      „reguleeritud rändlussõnum” – SMS, mille rändlusklient saadab külastatavast võrgust ühenduse üldkasutatavasse sidevõrku või mille rändlusklient võtab vastu ning mis saadeti ühenduse üldkasutatavast sidevõrgust külastatavasse võrku;

k)     „reguleeritud andmeside rändlusteenus” – rändlusteenus, mis võimaldab rändluskliendile sissetulevat ja väljuvat pakettkommuteeritud andmesidet mobiiltelefoni või muu mobiilseadme abil ajal, mil seade on ühendatud külastatavasse võrku. Reguleeritud andmeside rändlusteenus ei hõlma reguleeritud rändluskõnede ja rändlussõnumite edastamist ja vastuvõtmist, kuid hõlmab MMSide (multimeedium-sõnumiteenus) edastamist ja vastuvõtmist.”.

4.          Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)     lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.       Nimetatud hulgimüügi keskmine tasu kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja see arvutatakse kaheteistkümnekuulise ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise lühema ajavahemiku jooksul, mis võib jääda käesolevas lõikes sätestatud hulgimüügi keskmise tasu ülempiiri kohaldamisaja või käesoleva määruse kehtivusaja lõpuni. Hulgimüügi keskmise tasu ülempiir langeb 30. augustil 2008 ja 1. juulil 2009 vastavalt 0,28 eurole ja 0,26 eurole ning langeb täiendavalt 0,22 eurole ja 0,18 eurole [...] vastavalt 1. juulil 2010 ja 1. juulil 2011.

b)     lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Kuid alates 1. juulist 2009 arvutatakse lõikes 1 osutatud hulgimüügi keskmine tasu, jagades rändluskõnede hulgimüügist saadud kogutulu asjaomase operaatori poolt asjaomase ajavahemiku jooksul ühenduse piires rändluse hulgikõnede osutamiseks hulgitasandil tegelikult kasutatud rändlusminutite koguarvuga, mis on saadud liitmisel sekundilise täpsusega, kusjuures seda kohandatakse selliselt, et võetakse arvesse külastatava võrgu operaatori võimalust kohaldada esimese 30 sekundi ulatuses minimaalset kõne maksumust.”.

5.          Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)     lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.       Eurotariifi jaemüügitasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt reguleeritud rändluskõne pakkumise eest nõuda, võib iga rändluskõne puhul erineda, kuid ei või ületada 0,49 eurot minuti eest tehtud kõne puhul ja 0,24 eurot minuti eest vastuvõetud kõne puhul. 30. augustil 2008 ja 1. juulil 2009 langeb väljuva kõne piirhind vastavalt 0,46 eurole ja 0,43 eurole ning sissetuleva kõne piirhind vastavalt 0,22 eurole ja 0,19 eurole. 1. juulil 2010 ja 1. juulil 2011 langeb väljuva kõne piirhind täiendavalt vastavalt 0,39 eurole ja 0,35 eurole ning sissetuleva kõne piirhind vastavalt 0,15 eurole ja 0,11 eurole.

Alates 1. juulist 2010 ei tohi koduteenuse osutajad oma rändlusklientidelt nõuda tasu rändlus-häälsõnumi vastuvõtmise eest. See ei mõjuta muid kohaldatavaid tasusid, näiteks tasu nende sõnumite kuulamise eest.

Alates 1. juulist 2009 esitavad koduteenuse osutajad oma rändlusklientidele selliste tehtud või vastuvõetud reguleeritud rändluskõnede eest, mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arve sekundite alusel.

Erandina teisest lõigust võib koduteenuse osutaja kohaldada väljuva kõne puhul, mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, esimese 30 sekundi ulatuses minimaalset kõne maksumust.”;

b)     lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.       Iga rändlusklient võib igal ajal pärast lõikes 3 sätestatud protsessi lõppemist taotleda üleminekut eurotariifile või sellest loobumist. Üleminek peab toimuma ühe tööpäeva jooksul alates vastava taotluse saamisest ja olema tasuta ning see ei tohi hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on seotud lepingu muude osadega; üksnes sellisel juhul, kui eurotariifile soovib üle minna rändlusklient, kes on liitunud rändluse eripakmega, mis sisaldab rohkem kui ühte rändlusteenust (nt kõne, SMS ja/või andmeside), võib koduteenuse osutaja nõuda üleminevalt kliendilt loobumist kõnealuse pakme muude osade soodustustest. Koduteenuse osutaja võib üleminekut edasi lükata niikaua, kuni varasem rändlustariif on kehtinud kindlaksmääratud miinimumperioodi, mis ei ületa kolme kuud.”.

6.          Lisatakse artikkel 4a:

Artikkel 4a

Hulgimüügitasud reguleeritud rändlussõnumite eest

1.      Alates 1. juulist 2009 ei tohi hulgimüügi keskmine tasu, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt nimetatud külastatavas võrgus algatatava reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, ületada 0,04 eurot SMSi kohta.

2.      Nimetatud hulgimüügi keskmine tasu kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja see arvutatakse kaheteistkuulise ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise lühema ajavahemiku jooksul, mis võib jääda käesoleva määruse kehtivusaja lõpuni

3.      Lõikes 1 osutatud hulgimüügi keskmine tasu arvutatakse, jagades hulgimüügi kogutulu, mille külastatava võrgu operaator on koduvõrgu operaatorilt saanud asjaomase ajavahemiku jooksul ühenduse piires rändlussõnumite algatamise ja edastamise eest, kõnealuse ajavahemiku jooksul asjaomase koduvõrgu operaatori nimel algatatud ja edastatud rändlussõnumite koguarvuga.

4.      Külastatava võrgu operaator ei tohi rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt nõuda lõikes 1 osutatud tasust eraldiseisvat tasu külastatavas võrgus rändlusteenust kasutanud rändluskliendile saadetud reguleeritud rändlussõnumi lõpetamise eest.“.

7.          Lisatakse artikkel 4b:

„Artikkel 4b

Jaemüügitasud reguleeritud rändlussõnumite eest

1.      Koduteenuse osutajad teevad kõikidele rändlusklientidele selgelt ja läbipaistvalt kättesaadavaks lõikes 2 sätestatud SMSi eurotariifi. Nimetatud SMSi eurotariif ei sisalda liitumistasu ega muid kindlaksmääratud või jooksvaid tasusid ning seda võib kombineerida kõikide jaetariifidega kooskõlas käesoleva artikli teiste sätetega.

2.      Alates 1. juulist 2009 võib SMSi eurotariifi jaemüügitasu (ilma käibemaksuta), mida koduteenuse osutaja võib oma rändluskliendilt viimase poolt saadetava reguleeritud rändlussõnumi eest nõuda, iga rändlussõnumi puhul erineda, kuid ei või ületada 0,11 eurot.

3.      Koduteenuse osutajad ei või oma rändlusklientidelt nõuda tasu reguleeritud rändlussõnumi vastuvõtmise eest.

4.      Alates 1. juulist 2009 kohaldavad koduteenuse osutajad SMSi eurotariifi automaatselt kõigi olemasolevate rändlusklientide suhtes; erandiks on rändluskliendid, kes on juba valinud teadlikult teatava rändlustariifi või -pakme, misläbi nad kasutavad teistsuguseid reguleeritud rändlussõnumi suhtes kohaldatavaid tariife kui neid, mis oleks neile määratud sellise valiku mittetegemise korral.

5.      Alates 1. juulist 2009 kohaldavad koduteenuse osutajad SMSi eurotariifi kõigi uute rändlusklientide suhtes, kes ei vali teadlikult teistsugust rändlussõnumi tariifi või rändlusteenuste tariifipaket, mis hõlmab teistsugust reguleeritud rändlussõnumite tariifi.

6.      Iga rändlusklient võib igal ajal taotleda üleminekut SMSi eurotariifile või sellest loobumist. Üleminek peab toimuma ühe tööpäeva jooksul alates vastava taotluse saamisest ja olema tasuta ning see ei tohi hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on seotud lepingu muude osadega kui rändlus. Koduteenuse osutaja võib sellist üleminekut edasi lükata niikaua, kuni varasem rändlustariif on kehtinud kindlaksmääratud miinimumperioodi, mis ei ületa kolme kuud. SMSi eurotariifi võib alati kombineerida eurotariifiga.

7.      Koduteenuse osutajad teavitavad hiljemalt [...] oma rändluskliente individuaalselt SMSi eurotariifist, asjaolust, et seda kohaldatakse hiljemalt 1. juulist 2009 kõigi rändlusklientide suhtes, kes ei ole teadlikult valinud reguleeritud SMSide suhtes kohaldatavat eritariifi või -paket, ning sellele ülemineku ja sellest loobumise õigusest vastavalt lõikele 6.”.

8.        Lisatakse artikkel 4c:

„Artikkel 4c

Reguleeritud rändlussõnumite tehnilised omadused

Koduteenuse osutaja ja külastatava võrgu operaator ei või muuta reguleeritud rändlussõnumite tehnilisi omadusi selliselt, et need erineksid siseturul edastatavate SMSide tehnilistest omadustest.”.

9.          Artikkel 5 jäetakse välja.

10.        Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Reguleeritud rändluskõnede ja rändlussõnumite jaetasude läbipaistvus

1.      Selleks et juhtida rändluskliendi tähelepanu asjaolule, et talle kehtivad kõne tegemisel või vastuvõtmisel või SMSi saatmisel rändlustasud, annab iga koduteenuse osutaja kliendile teise liikmesriiki, mis ei ole tema koduvõrgu liikmesriik, sisenemisel sõnumiteenuse abil automaatselt, ilma ülearuse viivituseta ja tasuta personaliseeritud baashinnateavet rändlustasude kohta (koos käibemaksuga), mida kohaldatakse selle kliendi suhtes kõnede tegemisel ja vastuvõtmisel ning SMSide saatmisel külastatavas liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui klient on teavitanud koduteenuse osutajat, et ei soovi nimetatud teenust.

Nimetatud personaliseeritud baashinnateave sisaldab maksimaalseid hindu, mida kliendi suhtes võidakse kohaldada tema suhtes kehtiva tariifiskeemi alusel:

a)     kõnede tegemisel külastatava riigi piires ja koduvõrgu liikmesriiki ning kõnede vastuvõtmisel ning

b)     külastatavas liikmesriigis reguleeritud rändlussõnumeid saates.

See sisaldab ka lõikes 2 osutatud tasuta numbrit üksikasjalikuma teabe saamiseks ja teavet hädaabiteenuste kasutamise võimaluse kohta Euroopa tasuta hädaabinumbri 112 valimisel.

Kliendil, kes on teatanud, et ta ei soovi automaatset sõnumiteenust, on õigus nõuda koduteenuse osutajalt igal ajal ja tasuta nimetatud teenuse uuesti pakkumist.

Koduteenuse osutajad pakuvad pimedatele või nägemispuudega klientidele personaliseeritud baashinnateavet nende soovi korral automaatselt ja tasuta häälkõne abil.

2.      Lisaks lõikele 1 on kliendil õigus sõltumata oma asukohast ühenduses taotleda ja saada mobiilitelefonikõne või SMSi kaudu tasuta üksikasjalikumat personaliseeritud hinnateavet külastatavas võrgus häälkõnede, SMSi, MMSi ja muude andmesideteenuste suhtes kohaldatavate rändlustasude kohta ning ka teavet käesoleva määruse alusel kohaldatavate läbipaistvuse meetmete kohta. Selline taotlus esitatakse koduteenuse osutaja poolt selleks otstarbeks määratud tasuta numbrile.

3.      Koduteenuse osutajad annavad liitumisel kõikidele kasutajatele täielikku teavet kohaldatavate rändlustasude, eelkõige eurotariifi ja SMSi eurotariifi kohta. Nad annavad oma rändlusklientidele kohaldatavate rändlustasude kohta teavet põhjendamatu viivituseta iga kord, kui tasud muutuvad.

Koduteenuse osutajad tagavad, et kõik nende rändluskliendid on teadlikud eurotariifi ja SMSi eurotariifi kättesaadavusest. Eelkõige teavitavad nad kõiki oma rändluskliente selgelt ja erapooletult hiljemalt 30. juuliks 2007 eurotariifiga seotud tingimustest ning hiljemalt 1. juuniks 2009 SMSi eurotariifiga seotud tingimustest. Seejärel saadavad nad kõikidele muu tariifi valinud klientidele mõistlike ajavahemike järel meeldetuletuse.”.

11.        Lisatakse artikkel 6a:

„Artikkel 6a

Reguleeritud andmeside rändlusteenuste läbipaistvus ja kaitsemehhanismid

1.      Koduteenuse osutajad tagavad, et nende rändluskliendid saavad reguleeritud andmeside rändlusteenuste kasutamise tasu kohta nii enne kui ka pärast lepingu sõlmimist piisavat teavet viisil, mis aitab klientidel mõista sellise kasutuse finantstagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja kontrollida reguleeritud andmeside rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas lõigetega 2 ja 3.

Vajaduse korral teavitavad koduteenuse osutajad oma kliente enne lepingu sõlmimist ja reeglipäraselt pärast seda ohust, mis on seotud automaatse ja kontrollimatu andmerändlusühenduse ja andmete allalaadimisega. Lisaks selgitavad koduteenuse osutajad oma klientidele selgelt ja mõistetavalt, kuidas neid automaatseid andmerändlusühendusi välja lülitada, vältimaks andmeside rändlusteenuste kontrollimatut tarbimist.

2.      Hiljemalt 1. juulist 2009 teavitab koduteenuse osutaja rändlusklienti automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab talle baashinnateabe asjaomases liikmesriigis tema suhtes reguleeritud andmeside rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient on teavitanud koduteenuse osutajat, et ei soovi nimetatud teenust.

Selline personaliseeritud baashinnateave saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse seadmesse näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga või arvuti hüpikakna kaudu iga kord, kui rändlusklient siseneb muusse liikmesriiki kui sellesse, kus asub tema koduvõrk, ja algatab reguleeritud andmeside rändlusteenuse esimest korda pärast kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. Teave esitatakse siis, kui rändlusklient algatab reguleeritud andmeside rändlusteenuse, ja seda tehakse tasuta ning sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

Kliendil, kes on koduteenuse osutajale teatanud, et ta ei soovi automaatset hinnateavet, on õigus nõuda koduteenuse osutajalt igal ajal ja tasuta nimetatud teenuse uuesti pakkumist.

3.      Alates 1. märtsist 2010 peavad kõik koduteenuse osutajad pakkuma kõigile oma rändlusklientidele võimalust valida teadlikult ja tasuta selline moodus, mis annaks teavet senise tarbimise kohta kas mahu arvestuses või selles vääringus, milles rändluskliendile esitatakse arve reguleeritud andmeside rändlusteenuste kasutamise eest, ning millega oleks tagatud, et reguleeritud andmeside rändlusteenuste kasutamise kogukulud ei ületaks teatud kindlas ajavahemikus kindlaksmääratud rahalist piiri ilma kliendi selgesõnalise nõusolekuta.

Selleks peab koduteenuse osutaja pakkuma kindlaksmääratud kasutusperioodi kohta ühte või mitut rahalist ülempiiri, eeldusel, et klienti on ette teavitatud nendele vastavatest mahtudest. Üks nendest piirmääradest (üldine rahaline ülempiir) igakuise arveldusperioodi kohta saada olevate tasude puhul peab olema ligikaudu 50 eurot (ilma käibemaksuta), kuid mitte üle selle.

Alternatiivina võib koduteenuse osutaja seada andmete mahu ülempiirid, eeldusel, et klienti on ette teavitatud nendele vastavast rahast. Üks nendest piirmääradest (üldine andmete mahu ülempiir) peab vastama igakuise arveldusperioodi kohta saada olevatele tasudele 50 euro väärtuses (ilma käibemaksuta), kuid ei tohi olla üle selle.

Lisaks võivad koduteenuse osutajad pakkuda oma rändlusklientidele muid limiite, millel on erinevad, st kõrgemad või madalamad igakuised rahalised ülempiirid.

Alates 1. juulist 2010 kohaldatakse kõikide klientide suhtes, kes ei ole otsustanud muu piirmäära kasuks, teises ja kolmandas lõigus nimetatud üldist ülempiiri.

Iga koduteenuse osutaja tagab ka, et rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse seadmesse saadetakse kohane teade, näiteks SMS-sõnumiga, elektronpostiga või arvuti hüpikakna kaudu, kui andmeside rändlusteenuste kasutamine on jõudnud 80%ni kokkulepitud rahalisest või andmete mahu ülempiirist. Kliendil on õigus nõuda oma operaatorilt selliste teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja tasuta nõuda koduteenuse osutajalt uuesti teenuse osutamist.

Juhul kui rahaline või andmete mahu ülempiir ületatakse muul moel, saadetakse teade rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse seadmesse. Teates kirjeldatakse menetlust, mida klient peab järgima, kui ta soovib, et nende teenuste osutamist jätkataks, ning kulu, mis on seotud iga uue kasutatava ühikuga. Kui rändlusklient ei vasta selliselt, nagu teates viidatud, lõpetab koduteenuse osutaja kohe rändluskliendile reguleeritud andmeside rändlusteenuste osutamise ja selle eest tasu võtmise seniks, kuni rändlusklient ei ole taotlenud kõnealuste teenuste osutamise jätkamist või taasalustamist.

Kui rändlusklient esitab taotluse, et soovib kasutada rahalise või andmete mahu ülempiiriga seotud moodust või loobub selle kasutamisest, tuleb alates 1. novembrist 2010 muudatus teha ühe tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest ja tasuta ning see ei tohi hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on seotud liitumislepingu muude osadega.

4.      Alates 1. juulist 2009 kohaldatakse järgimist:

a)     hulgimüügi keskmine tasu, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt kõnealuse külastatava võrgu vahendusel reguleeritud andmeside rändlusteenuste pakkumise eest nõuda, ei tohi ühe megabaidi edastatud andmete eest alates 1. juulist 2009 ületada turvalimiiti 1,00 eurot, alates 1. juulist 2010 – 0,80 eurot ja alates 1. juulist 2011 – 0,50 eurot; Selle turvalimiidi kohaldamine ei tohi viia konkurentsi moonutamiseni või piiramiseni andmeside rändluse hulgiturul, vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 8 lõike 2 punktile b.

b)     nimetatud hulgimüügi keskmine tasu kehtib mis tahes kahe operaatori vahel ja see arvutatakse kaheteistkuulise ajavahemiku jooksul või mis tahes sellise lühema ajavahemiku jooksul, mis võib jääda käesoleva määruse kehtivusaja lõpuni

c)     punktis a osutatud hulgimüügi keskmine tasu arvutatakse, jagades hulgimüügi kogutulu, mille külastatava võrgu operaator on koduvõrgu operaatorilt saanud asjaomase ajavahemiku jooksul reguleeritud andmeside rändlusteenuste osutamise eest, kõnealuse ajavahemiku jooksul kõnealuste teenuste osutamisel tegelikult edastatud andmete kogumahuga megabaitides, arvestatuna kilobaidi-põhiselt.

12.        Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)     lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.       Riikide reguleerivad asutused teevad käesoleva määruse, eelkõige selle artiklite 3, 4, 4a, 4b ja 6a kohaldamist käsitleva ajakohastatud teabe üldsusele kättesaadavaks kujul, mis tagab kõigile huvitatud isikutele hõlpsa juurdepääsu kõnealusele teabele.”.

b)     lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.       Riikide reguleerivad asutused võivad omal algatusel sekkuda, et tagada käesoleva määruse täitmine. Eelkõige kasutavad nad vajaduse korral juurdepääsudirektiivi artikli 5 kohaseid volitusi küllaldase juurdepääsu ja omavahelise sidumise tagamiseks, et garanteerida läbivühenduvus ja rändlusteenuste koostalitlusvõime, näiteks juhul, kui klientidel ei ole võimalik vahetada rändlussõnumeid teise liikmesriigi maapealse mobiilsidevõrgu klientidega seetõttu, et puudub selliste sõnumite edastamist võimaldav leping.”.

13.        Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Nimetatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile hiljemalt 30. märtsiks 2008 või määrusega [XXXX/YYYY] kehtestatavate lisanõuete korral hiljemalt üheksa kuud pärast kõnealuse määruse jõustumise kuupäeva ja annavad viivitamata teada edaspidistest muudatustest.”.

14.        Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Läbivaatamine

1.      Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse toimimise ja annab sellest pärast avalikku konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru mitte hiljem kui 30. juunil 2011. Komisjon hindab eelkõige, kas käesoleva määruse eesmärgid on saavutatud. Sealjuures käsitleb komisjon muu hulgas:

 rändlusklientidele pakutavate kõne-, SMS- ja andmesideteenuste ▌ hulgi- ja jaehindade muutumist ning sellele vastavaid muutusi mobiilsideteenuste osas liikmesriikide siseriiklikul tasandil (kusjuures eraldi käsitletakse ettemaksu- ja järelmaksukliente) ning nende teenuste kvaliteedi ja kiiruse muutumist;

 teenuste, sealhulgas rändlusteenuste suhtes alternatiivsete teenuste (kõne-, SMS- ja andmeside) kättesaadavust ja kvaliteeti, eeskätt pidades silmas tehnoloogia arengut;

 seda, mil määral on kliendid kasu saanud rändlusteenuste hinna tegelikust alanemisest või muul viisil rändlusteenuste kulude vähenemisest ning mitmesugustest tariifidest ja toodetest, mida saavad kasutada erinevate helistamistavadega kliendid;

 konkurentsi taset nii jae- kui ka hulgimüügiturul, eriti väiksemate, iseseisvate või äsja tegevust alustanud operaatorite konkurentsiolukorda, sealhulgas kaubanduslepingute mõju konkurentsile ning operaatorite omavahelise seotuse taset;

Komisjon ei hinda mitte ainult hindade reguleerimist, vaid ka muid meetodeid, mida saaks kasutada rändlusteenustele võistlusliku siseturu loomiseks, ning võtab sealjuures arvesse BERECi sõltumatu analüüsi tulemusi. Sellest hinnangust lähtudes esitab komisjon asjakohased soovitused.

1a.    Lisaks koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 30. juuniks 2010 vahearuande, mis sisaldab kokkuvõtte ühenduses osutatavate rändlusteenuste jälgimise tulemuste kohta ning hinnangu selle kohta, kuidas on edenenud käesoleva määrusega seatud eesmärkide täitmine, sealhulgas lõikes 1 osutatud aspekte arvestades.

15.        Artiklist 12 jäetakse välja sõnad „hiljemalt 30. augusti 2007”.

16.        Artiklis 13 asendatakse aastaarv „2010” aastaarvuga „2013”.

Artikkel 2

Direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiivi) muutmine

Direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 1 lõikes 5 asendatakse sõnad „üldkasutatavad mobiiltelefonivõrgud” sõnadega „üldkasutatavad mobiilsidevõrgud”.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Määruse kehtivus lõpeb 30. juunil 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                     eesistuja

  • [1] *             Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Teenistuste tehnilised parandused ja kohandamised märgitakse kaldkirjas ning kustutamised märgitakse tähisega║.
  • [2]               ELT C , , lk.
  • [3]               ELT C , , lk.
  • [4]               ELT C , , lk.
  • [5]               [ ]
  • [6]               EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7.
  • [7]               EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.
  • [8]               Selleks on vajalik kokkulepe hindamispaketi kohta.

SELETUSKIRI

I. Taust

27. juunil 2007 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ. Selle määruse tingis vähene konkurents mobiilsideturul rahvusvaheliste rändlusteenuste osas, mis tõi kaasa ülemäära kõrged hinnad Euroopa tarbijatele ja takistas Euroopa kodanike suutlikkust asjakohaselt kasutada rändlusteenuseid erinevates liikmesriikides reisides ning mõjutas seega oluliselt ka liikumisvabadust.

Pärast selle määruse kohaldamise ning turu toimimise läbivaatamist 2008. aastal tegi komisjon ettepaneku laiendada määruse kohaldamisala ka kõneteenuste rändlusele ning tekstisõnumite ja andmeside rändlusteenustele ning lisada sinna rohkem läbipaistvust tagavaid meetmeid. Samuti pikendataks määruse kehtivusaega 2013. aastani.

II. Kõneteenused and tekstisõnumid

Raportöör toetab praegu kõneteenuste regulatsiooni laiendamist. Kahjuks ei alanenud määruse (EÜ) nr 717/2007 juurutamisega rändlushinnad oluliselt ning kuhjusid selle asemel vahetult määrusega sätestatud ülempiiri alla.

Raportöör nõustub samuti määruse kohaldamisala laiendamisega tekstisõnumitele. Ülemäära kõrgete hindade tõttu, mida tarbijad pidid taluma, näib praegu kahjuks vajalik SMSide osas jae- ja hulgihindade regulatsiooni kehtestamine.

Siiski usub raportöör, et kõneteenuste ja tekstisõnumite rändlushindade regulatsioon peaks olema erakorralise loomuga ja et pikaajaline hinnaregulatsioon kahjustaks turgu.

III. Andmeside ja läbipaistvus

Andmeside rändlusteenuste jae- ja hulgihinnad on samuti olnud väga kõrged. Kui andmeside rändlusteenuste hulgihindade puhul on ohutu ülemmäära kehtestamine asjakohane, siis raportööri arvates ei oleks ettenägelik praegu kehtestada hinna ülempiire jaemüügi tasandil. Andmeside rändlusteenused on uus turg ja selline hinnaregulatsioon takistaks selle turu vajalikku arengut. Andmeside hulgihindade regulatsioon näib asjakohane, kuna väikesed turule sisenejad astuvad vastu suurte operaatorite ülemäära kõrgetele hulgimüügihindadele ja see pole kasulik andmeside rändlusteenuste arengule.

Raportöör toetab läbipaistvuse ja kaitsemeetmete ideid, mis on ette nähtud tarbijate kaitsmiseks ja "arvešokkide" vältimisele kaasaaitamiseks. Need meetmed peavad olema sobilikud ja paindlikud, kuna on palju erinevate vajadustega andmeside rändlusteenuste kasutajaid. Määrus peab tagama nii piisava tarbijakaitse taseme kui ka võimaldama neil tarbijail nõuetekohaselt kasutada andmeside rändlusteenuseid. Kõik läbipaistvusmeetmed peavad samuti olema tehniliselt teostatavad ning need ei tohiks seada ebamõistlikke takistusi telekommunikatsioonioperaatoritele.

IV. Rändlusteenuste läbivaatamine ja tulevane regulatsioon

Arvestades, et ajutine hinnaregulatsioon on lühiajaline lahendus turul valitsevate ülemäära kõrgete hindade ja puuduste jaoks, usub raportöör jätkuvalt, et terve ja konkurentsivõimeline rändlusturg ei saa areneda pikaajalise hinnaregulatsiooni tingimustes. Selleks on oluline analüüsida nõuetekohaselt selle määruse toimimist ja kaaluda muid alternatiivseid turu reguleerimise alternatiive, et saavutada samad eesmärgid. On oluline, et see määrus sätestab nende aspektide loetelu, mida tuleks üksikasjalikult analüüsida, et saada täpsem ülevaade, kas määruse eesmärgid on saavutatud. Selliste tegurite kindlaksmääramine peaks samuti võimaldama järeldada, mida oodatakse turult, et vältida hinnaregulatsiooni laienemist. Nende tegurite üksikasjalik analüüs on samuti oluline selle sektori tulevast regulatiivset lähenemisviisi silmas pidades. Lisaks on vaja koostada vahearuanne, et anda täpsem ülevaade määruse eesmärkide saavutamiseks tehtavate edusammude ning turuosaliste käitumise kohta.

V. Järeldused

Raportöör on osalenud paljudel kahepoolsetel kohtumistel kõikide suuremate sidusrühmadega, keda see määrus puudutab, ning ITRE komisjon korraldas selles küsimuses väikese kuulamise. Üks järeldus on, et määrus peaks olema võimalikult neutraalne ja tasakaalus, tagades, et see ei sea ebaõiglaselt teatud osapooli teistest paremasse seisu.

Raportöör toetab seda kavandatavat määrust, kuid kordab, et rändlushindade regulatsioon peaks olema erakorralise loomuga ja et pikaajaline hinnaregulatsioon kahjustaks mobiilsideturgu.

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS (*) (13.3.2009)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires, ning direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta
(KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Arvamuse koostaja(*): Syed Kamall

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 47

LÜHISELGITUS

1. SISSEJUHATUS

Arvamuse projekt muudab määruse vahendiks, millega nähakse ette rändlusteenuste hindade läbipaistvus ja järelevalve kuni 30. juunini 2013, kuid selle kohaselt võiks praegu kehtivad hinna ülempiirid kõrvaldada 30. juunil 2010. Uut hindade reguleerimist kasutusele ei võetaks.

Praegusel etapil on eesmärk ergutada asjakohast arutelu nii komisjoni ettepaneku positiivsete aspektide kui ka vajaduse kohta hinnata põhjendatud alternatiive hinna ülempiiride kohmakale vahendile, säilitades tarbijakaitse kõrge taseme.

2. PROBLEEM

2.1 Komisjoni ettepaneku eesmärk on lahendada täheldatud probleem – rändlusteenuste konkurentsi puudumine ja teenuste osutamise kulude ebapiisav kajastumine hindades.

IMCO ja ITRE tellitud Europe Economics’i (EE) sõltumatu uuring näitas siiski, et:

· kehtiva määrusega kehtestatud kõnede hinna alanemine ei viinud kõnede mahu olulisele suurenemisele, mis osutab sellele, et täheldatud „põhjendamata” hindade probleemi ei olnudki. (Elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste Euroopa reguleerivate organite töörühma enda esialgsed numbrid näitavad, et 2008. aasta kolmandas kvartalis kasvas SMSide maht ilma hinna ülempiirideta kõnede mahust veel rohkemgi. See räägib vastu ühele SMSide jaemüügi hinna ülempiiride põhjendusele)

· väidet, et reguleerimise laiendamine suurendab üldist heaolu, komisjoni mõju hindamises ei kinnitata. (Mõnes ELi riigis maksavad kõige vaesemad ettemaksmist kasutavad kliendid riigisiseste kõnede eest rohkem kui suhteliselt jõukamad rändlusteenuste kasutajad rahvusvaheliste kõnede eest.)

Lisaks sellele tehakse EE uuringus järeldus, et reguleerimise laiendamata jätmise kõige tõenäolisemad mõjud on:

· kõnede hindade stabiliseerumine umbes 2010. aastaks kehtestatud tasemele, mitte nende tõus,

· palju erinevaid tariife ja tugevam konkurents, mis annab tarbijale suurema valiku ja rohkem kasu,

· nn vesivoodi efekti (probleemi ülekandmise) vältimine, st madalad kõne-, SMSide ja andmeside tariifid, kuid palju kõrgemad telefonihinnad või viivitused muude mobiiltelefoniteenuste hindade alandamisel, mis on üldiselt tarbijale kahjulik.

Tähtsust omab, et EE uuring osutab ka sellele, et rändlust ei saa vaadelda eraldi turuna, vaid lahutamatu osana mobiilteenuste koguturust, kus valitseb terav konkurents.

Nimetatud järeldused koos ebakindlusega, mis on omane hindade kehtestamisele poliitiliselt viieks aastaks, on tugevad argumendid nii kõnehindade praeguse reguleerimise kui ka täiendava hindade reguleerimise kehtestamise vastu.

2.2      Arvamuse koostaja arvates valitseb üksmeel selles osas, et tuleb tegelda arvete läbipaistvuse puudumise ja andmeside rändlusteenuste šokiarvetega, kui kliendid saavad oodatust palju suurema arve. Praeguseid kõnede läbipaistvuse meetmeid võiks säilitada ja neid laiendada ka SMSidele.

3. LAHENDUS

3.1      Tõenditest nähtub, et üldiselt kehtestatud madalamad hinnad ei ole suurendanud üldist heaolu ega reguleeritud rändlusteenuste kasutamist. Kuna määruse laiendamisest tuleneva üldise heaolu kohta tõendeid ei ole ning arvestades ebakindlust turu määratlemisel ja probleemi hindade kehtestamisel viieks aastaks ilma „õigustatud” ja „õigustamata” vahelise erinevuse määratlemise kindla aluseta, ei ole määruse kohaldamisala laiendamine käesoleval etapil vajalik.

3.2      Üksmeel valitseb selles osas, et hindade läbipaistvust tuleb käsitleda ja turu järelevalvet tuleb jätkata. Samuti tuleks neid aspekte ajaliselt piirata ja need lõpuks lisada üldisesse elektrooniliste sidevõrkude reguleerivasse raamistikku. Ei ole hea, kui on eraldi määrus, mis käsitleb vaid rändlusteenuseid, mis on väike osa turust. Eelkõige universaalteenuste direktiiv sisaldab suurel hulgal läbipaistvuse meetmeid ning kui nende meetmete ja rändlusega seotud konkreetsete läbipaistvuse meetmete rakendamisest on saadud piisavalt kogemusi, peaks komisjon kaaluma vajalike muudatuste tegemist universaalteenuste direktiivi, mis võimaldaks täielikult lõpetada rändluse eraldi reguleerimise.

Arvamuse koostaja on eraldi töödokumendis üritanud üldjoontes kavandada mõned alternatiivid hinna ülempiiride kohmakale vahendile, sealhulgas:

· reguleerimise laiendamata jätmine

· otsuse tegemise jätmine reguleerijatele – kuigi muret teeb elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste Euroopa reguleerivate organite töörühma sõltumatuse küsimus

· mittediskrimineerimise klauslid

· kuritarvitavate operaatorite või turgude vastane tegevus

· kõnede, SMSide ja andmete vahetamise korraldamine hulgitasandil

Loodetavasti arutab parlament asjakohaselt nende alternatiivide positiivseid külgi.

4. JÄRELDUS

Komisjoni ettepaneku ja võimalike alternatiivide suhteliste positiivsete külgede asjakohase arutelu tekitamiseks on arvamuse koostaja praeguses etapis kõrvale jätnud hinna ülempiiride ettepanekud ning selle asemel keskendunud läbipaistvusele tarbijate jaoks ja turu järelevalvele. Arutelu võib alata!

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Topograafilised ja rahvastikutiheduse erinevused ning hooajalised kõikumised turismipiirkondades on mobiilsideoperaatorite erinevate ärimudelite põhjuseks, mille tagajärjeks on suuremad kulud.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Siseturu sujuva toimimise tagamiseks peaks määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestatud reguleeritud rändluskõnede hulgimüügi keskmise tasu ülempiir määruse pikendatud kehtivusaja jooksul jätkuvalt langema, et kajastada kulude vähenemist ja sealhulgas ka reguleeritud mobiilikõne lõpetustasude vähenemist liikmesriikides, samas tuleks jätkuvalt lähtuda kahest eesmärgist: kaotada ülemäära kõrged hinnad ning võimalda samas operaatoritele vabadust konkurentsiks ja uuendusteks.

(7) Siseturu sujuva toimimise tagamiseks peaks määrusega (EÜ) nr 717/2007 kehtestatud reguleeritud rändluskõnede hulgimüügi keskmise tasu ülempiir määruse pikendatud kehtivusaja jooksul jätkuvalt langema, et kajastada kulude vähenemist ja sealhulgas ka reguleeritud mobiilikõne lõpetustasude vähenemist liikmesriikides, samas tuleks jätkuvalt lähtuda kahest eesmärgist: kaotada ülemäära kõrged hinnad ning võimalda samas operaatoritele vabadust konkurentsiks ja uuendusteks. Hulgimüügi keskmise tasu ülempiir ei tohiks olla mingil juhul kulupõhine, et soodustada reguleerimise kaotamist tulevikus ja anda operaatoritele konkureerimiseks marginaal.

Selgitus

Määruses kehtestatud kõrgeimad hinnad ei ole olnud ja ei tohiks olla kulupõhised. Kulupõhiste kõrgeimate hindade kehtestamine ei oleks kooskõlas konkurentsi edendamisega ja muudaks reguleerimise kaotamise raskemaks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Seetõttu tuleks nõuda, et jaemüügi tasandi reguleeritud rändluskõnede pakkujad esitaksid klientidele kõikide kõnede eest, mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, arved kõnesekundite alusel, seejuures võimalusega kohaldada minimaalset kõne maksumust üksnes väljuva kõne esimese 30 sekundi ulatuses. See võimaldab operaatoritel katta kõik kõne ühendamisega seotud mõistlikud kulud, pakkudes samas paindlikkust, võimaldades konkureerida väiksemate minimaalsete kõne maksumustega. Eurotariifi kõnede vastuvõtmise puhul ei ole minimaalse kõne maksumuse kohaldamine aga põhjendatud, sest teenuse osutamise hulgimüügi kulud maksustatakse sekundilise täpsusega ja kõne ühendamisega seotud erikulud on juba kaetud mobiilikõne lõpetamise tasudega.

(16) Seetõttu tuleks nõuda, et jaemüügi tasandi reguleeritud rändluskõnede pakkujad esitaksid klientidele kõnede eest arved kõnesekundite alusel ja minimaalset kõne maksumust ei tuleks kohaldada kõnede suhtes, mille suhtes kohaldatakse eurotariifi.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Rändlusklientidelt ei tohiks nõuda külastatavas võrgus rändlusteenust kasutades lisatasu reguleeritud rändlussõnumi vastuvõtmise eest, sest sellised teenuse lõpetamise kulud on kaetud juba rändlussõnumi saatmise eest küsitava jaetasuga.

(27) Rändlusklientidelt ei tohiks nõuda külastatavas võrgus rändlusteenust kasutades lisatasu reguleeritud rändlussõnumi või häälsõnumi vastuvõtmise eest, sest sellised teenuse lõpetamise kulud on kaetud juba rändlussõnumi või häälsõnumi saatmise eest küsitava jaetasuga.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33) Kuid meetmeid tuleks võtta andmeside rändlusteenuste jaehindade suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja eelkõige selleks, et teha lõpp arvešoki probleemile, mis kujutab endast tõket siseturu sujuvale toimimisele, ning kasutajatele selliste vahendite tagamiseks, mis on vajalikud andmeside rändlusteenustega seotud kulude jälgimiseks ja kontrollimiseks.

(33) Kuid meetmeid tuleks võtta andmeside rändlusteenuste jaehindade suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja eelkõige selleks, et teha lõpp arvešoki probleemile, mis kujutab endast tõket siseturu sujuvale toimimisele, ning kasutajatele selliste vahendite tagamiseks, mis on vajalikud andmeside rändlusteenustega seotud kulude jälgimiseks ja kontrollimiseks. Samuti tuleks võtta meetmeid selle tagamiseks, et mobiilsideoperaatorid, kes blokeerivad rändlusteenuste asendamiseks või nende alternatiivina kasutamiseks sobivaid rakendusi või tehnoloogiaid, näiteks traadita internet, IP-kõne ja kiirsõnumivahetuse teenused, teavitavad sellest tarbijaid, võimaldades tarbijatel teha teadliku valiku.

Selgitus

Tarbijad tahavad võib-olla kasutada alternatiivseid tehnoloogiaid, näiteks traadita internet, ja alternatiivseid teenuseid, näiteks IP-kõne. Kui operaator otsustab blokeerida kõnealustele tehnoloogiatele ja teenustele juurdepääsu, tuleks tarbijaid sellest teavitada, mis võimaldab neil valida, kas liituda teise operaatoriga või mitte. See on kooskõlas universaalteenuste direktiivi muudatusettepanekutega, mida praegu arutatakse.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34) Nimelt peaksid mobiilsideoperaatorid esitama oma rändlusklientidele personaliseeritud hinnateabe andmeside rändlusteenuste suhtes kehtivate tariifide kohta, kui rändlusklient hakkab teise liikmesriiki sisenedes andmeside rändlusteenuseid esmalt kasutama. Kõnealune teave tuleks edastada klientide mobiiltelefoni või muusse mobiilseadmesse viisil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

(34) Nimelt peaksid mobiilsideoperaatorid esitama oma rändlusklientidele personaliseeritud hinnateabe andmeside rändlusteenuste suhtes kehtivate tariifide kohta iga kord, kui rändlusklient hakkab teises liikmesriigis andmeside rändlusteenuseid kasutama või siseneb teise liikmesriiki. Kõnealune teave tuleks edastada sõnumina klientide mobiiltelefoni, saata e-postiga või hüpikaknana nende arvutisse viisil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Lisaks peaksid mobiilsideoperaatorid arvetest tulevate halbade üllatuste ärahoidmiseks pakkuma kõigile rändlusklientidele tasuta võimalust määratleda andmesiderändlusega seonduvate kulude suhtes eelnevalt rahaline ülempiir, millega kaasneb hoiatussõnum, kui kulud jõuavad kõnealuse piiri lähedale. Ülempiiri saavutamisel tuleks andmeside rändlusteenuse osutamine lõpetada, kui klient ei soovi selgelt teenuse jätkuvat osutamist.

(35) Lisaks peaksid mobiilsideoperaatorid arvetest tulevate halbade üllatuste ärahoidmiseks esitama kõigile rändlusklientidele tasuta teabe kogutarbimise kohta, mis on väljendatud mahuna või rändluskliendile esitatud arve vääringus, samuti pakkuma neile andmesiderändlusega seonduvate kulude suhtes eelnevalt mitmete kasutamise ülempiiride määratlemist, millega kaasnevad teated, kui kulud jõuavad kehtestatud piiri lähedale. Kasutamise ülempiiri saavutamisel tuleks andmeside rändlusteenuse osutamine lõpetada, kui klient ei soovi selgelt teenuse jätkuvat osutamist vastavalt teates esitatud tingimustele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40) Ühist lähenemisviisi tuleks kohaldada piiratud ajavahemikul, kuid komisjoni poolt läbiviidava analüüsi tulemuste valguses võidakse seda täiendavalt pikendada või muuta. Komisjon peaks vaatama läbi käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 717/2007 tõhususe ja panuse, mille see annab reguleeriva raamistiku rakendamisse ning siseturu sujuvasse toimimisse, pidades silmas selle mõju ühenduse väiksematele mobiilsideteenuste osutajatele ning nende positsioonile kogu ühendust hõlmava rändluse turul.

(40) Ühist lähenemisviisi tuleks kohaldada piiratud ajavahemikul, kuid komisjoni poolt läbiviidava analüüsi tulemuste valguses võidakse seda täiendavalt pikendada või muuta. Komisjon peaks vaatama läbi käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 717/2007 tõhususe, pidades silmas selle eesmärki kaotada kogu ühendust hõlmavate rändlusteenuste ülemäärased hinnad, saavutada kõrge tarbijakaitse tase, edendada mobiilsideoperaatorite vahelist konkurentsi ja pakkuda ergutusi uuendustegevuseks ning tarbijatele valikute tegemiseks. Komisjon peaks samuti arvestama panust, mille see annab reguleeriva raamistiku rakendamisse ning siseturu sujuvasse toimimisse. Komisjon peaks silmas pidama selle mõju erineva suuruse ja ühenduse erinevatest piirkondandest pärit mobiilsideteenuste osutajate konkurentsiolukorrale ning nende positsioonile kogu ühendust hõlmava rändluse turul. Sellel taustal peaks komisjon pöörama eriti tähelepanu andmeside rändlusteenuste hulgihindade arengutele ja suundumustele seoses käesolevas määruses sätestatud ohutu hulgihinnapiiriga, pöörates eraldi tähelepanu reguleerimise võimalikul lõppemisel tekkivatele hulgihindade tõusuga seotud ohtudele, kuna see oleks ebaõiglane koormus koduoperaatoritele, kes ei suuda või ei soovi tõsta vastavas ulatuses hindu tarbijate jaoks. Komisjon peaks hindama, mil määral on rändlusteenuste osutamise konkurents arenenud, võttes muu hulgas arvesse mobiilside rändlustasude arenguid, rändlusteenustega seoses kättesaadavaid tooteid ja pakkumisi, osutatud teenuse kvaliteeti ja tehnoloogiliste arengute mõju rändlusteenuste osutamisele, sealhulgas asendamine uute teenustega, näiteks IP-kõnega. Komisjon peaks eelkõige kaaluma, kas mobiilsideteenuste üldist hinnastruktuuri silmas pidades on või võivad olla rändlushinnad ülemäärased. Komisjon peaks samuti hindama, kas rändlusteenuseid oleks võimalik asjakohaselt reguleerida elektroonilise side reguleeriva raamistiku abil. Enne ülalnimetatud läbivaatamist ning ühenduses rändlusteenuste pideva jälgimise tagamiseks peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule vahearuande, mis hõlmab kõne, tekstisõnumite ja andmeside rändlusteenuste osas viimaste hulgimüügi- ja jaehindade suundumuste alase teabe üldist analüüsi, kus käsitletakse eraldi järelmaksu ja ettemaksukliente.

Selgitus

Turu nõuetekohase reguleerimise tagamiseks pikas perspektiivis on vaja, et Euroopa Komisjon analüüsiks põhjalikult turu mitmeid olulisi aspekte. Vahearuanne on samuti vajalik, et oleks rohkem näitajaid edusammude kohta reguleerimise eesmärkide saavutamisel ja turuosaliste käitumise kohta.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 1 – lõige 1 – teine lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellega kehtestatakse eeskirjad tasude kohta, mida mobiilsideoperaatorid võivad nõuda rahvusvaheliste rändlusteenuste (kõnede ja SMSide) pakkumise eest juhul, kui nende kasutamine algab ja lõpeb ühenduses, ning pakettkommuteeritud andmesideteenuste eest, mida rändluskliendid kasutavad teise liikmesriigi mobiilsidevõrgus rändlemisel. Määrust kohaldatakse nii võrguoperaatorite vahel võetavate tasude suhtes hulgimüügitasandil kui ka koduoperaatori võetavate tasude suhtes jaemüügitasandil.

Võetakse meetmeid tagamaks, et mobiilsideoperaatorid, kes blokeerivad rändlusteenuste asendamiseks või nende alternatiivina kasutamiseks sobivaid rakendusi või tehnoloogiaid, näiteks traadita internet, IP-kõne ja kiirsõnumivahetuse teenused, teavitavad sellest tarbijat, võimaldades tarbijal teha teadliku valiku.

Selgitus

Tarbijad tahavad võib-olla kasutada alternatiivseid tehnoloogiaid, näiteks traadita internet, ja alternatiivseid teenuseid, näiteks IP-kõne. Kui operaator otsustab blokeerida kõnealustele tehnoloogiatele ja teenustele juurdepääsu, tuleks tarbijaid sellest teavitada, mis võimaldab neil valida, kas liituda teise operaatoriga või mitte. See on kooskõlas universaalteenuste direktiivi muudatusettepanekutega, mida praegu arutatakse.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 4 – lõige 2 – kolmas lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erandina teisest lõigust võib koduteenuse osutaja kohaldada väljuva kõne puhul, mille suhtes kohaldatakse eurotariifi, esimese 30 sekundi ulatuses minimaalset kõne maksumust.

välja jäetud

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a. Koduoperaatorid ei või oma rändlusklientidelt nõuda tasu kõneposti rändlussõnumi vastuvõtmise eest.”

Selgitus

Osutatakse käesoleva määruse artikli 4b lõikele 3, kus reguleeritud rändlussõnumi vastuvõtmine on tasuta. Tarbijate kaitsmiseks ülemäära kõrgete kulude eest seoses kõneposti rändlussõnumitega, mille pikkust ei ole tarbijal võimalik kontrollida, kohaldatakse artikli 4b lõikes 3 esitatud sätet samuti kõneposti rändlussõnumite suhtes.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 6a – lõiked 1–3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Koduteenuse osutajad tagavad, et nende rändluskliendid saavad reguleeritud andmeside rändlusteenuste kasutamise tasu kohta piisavat teavet viisil, mis aitab klientidel mõista sellise kasutuse finantstagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja kontrollida reguleeritud andmeside rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas lõigetega 2 ja 3.

1. Koduteenuse osutajad teavitavad oma kliente enne lepingu sõlmimist valitud tariifikava suhtes kohaldatavatest tasudest. Lisaks toovad nad näiteid andmeside rändlusrakenduste kohta, näiteks e-post, pilt, veebilehitsemine, tuues esile nende ligikaudse suuruse andmete kasutamise seisukohalt. Kõnealused näited kehtivad reguleeritud andmeside rändlusteenuste kasutamise kohta viisil, mis aitab klientidel mõista sellise kasutuse finantstagajärgi ning võimaldab neil jälgida ja kontrollida reguleeritud andmeside rändlusteenustega seotud kulusid kooskõlas lõigetega 2 ja 3. Lisaks laaditakse andmeid alla ainult nõusoleku või taotluse korral.

2. Hiljemalt 1. juulist 2009 teavitab koduteenuse osutaja rändlusklienti automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab talle personaliseeritud hinnateabe asjaomases liikmesriigis tema suhtes reguleeritud andmeside rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient on teavitanud koduteenuse osutajat, et ei soovi nimetatud teenust.

2. Hiljemalt 1. juulist 2009 teavitab koduteenuse osutaja rändlusklienti automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab talle põhilise personaliseeritud hinnateabe asjaomases liikmesriigis tema suhtes reguleeritud andmeside rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient on teavitanud koduteenuse osutajat, et ei soovi nimetatud teenust.

Selline personaliseeritud hinnateave saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse seadmesse siis, kui rändlusklient algatab reguleeritud andmeside rändlusteenuse muus liikmesriigis kui selles, kus asub tema koduvõrk, esimest korda pärast kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. Teave esitatakse ilma ülearuse viivituseta ja tasuta ning sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

Selline personaliseeritud baashinnateave saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni või e-posti aadressile või hüpikakna kaudu arvutis, kui rändlusklient teise liikmesriiki siseneb või algatab reguleeritud andmeside rändlusteenuse muus liikmesriigis kui selles, kus asub tema koduvõrk, esimest korda pärast kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. Teave esitatakse ilma ülearuse viivituseta ja tasuta ning sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

Kliendil, kes on koduteenuse osutajale teatanud, et ta ei soovi automaatset hinnateavet, on õigus nõuda koduteenuse osutajalt igal ajal ja tasuta nimetatud teenuse uuesti pakkumist.

Kliendil, kes on koduteenuse osutajale teatanud, et ta ei soovi automaatset hinnateavet, on õigus nõuda koduteenuse osutajalt igal ajal ja tasuta nimetatud teenuse uuesti pakkumist.

3. Hiljemalt 1. juuliks 2010 peavad koduteenuse osutajad kehtestama kulude piiramise vahendi, millega pakutakse kõigile rändlusklientidele alati ja tasuta võimalust määratleda reguleeritud andmeside rändlusteenustega seonduvate kulude suhtes eelnevalt rahaline ülempiir arve vääringus.

3. Hiljemalt 1. jaanuariks 2010 peavad kõik koduteenuse osutajad kehtestama kõigile oma rändlusklientidele tasuta vahendi, mis annab teavet kogutarbimise kohta, väljendatuna mahus või reguleeritud andmeside rändlusteenuste eest esitatava arve vääringus. Selleks näeb koduteenuse osutaja määratletud kasutusperioodide suhtes ette kasutamise ülempiirid. Üks neist piirangutest peab olema ligikaudu, kuid mitte ületama 50 eurot (käibemaksuta) või 20 MB ühekuulise arveldusperioodi kohta.

Ülempiiri saavutamisel lõpetab koduteenuse osutaja kohe reguleeritud andmeside rändlusteenuse osutamise rändluskliendile seni, kuni rändlusklient ei taotle kõnealuse teenuse jätkuvat osutamist.

Kui kõnealune tarbimise ülempiir on saavutatud, saadetakse rändluskliendile teade. Kui rändlusklient ei vasta saadud teates kirjeldatud viisil, lõpetab koduteenuse osutaja kohe rändluskliendile reguleeritud andmeside rändlusteenuste osutamise ja selle eest tasu võtmise niikauaks, kuni rändlusklient taotleb kõnealuste teenuste osutamise jätkamist või taasalustamist. Teates teavitatakse klienti sellest, et kulude ülempiir on peaaegu saavutatud, ning osutatakse menetlusele, mida klient peab järgima, kui ta soovib taotleda kõnealuste teenuste jätkuvat osutamist.

Koduteenuse osutaja tagab ka, et rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse seadmesse saadetakse kohane hoiatussõnum enne seda, kui kulud jõuavad kliendi ja koduteenuse osutaja vahel eelnevalt kokkulepitud vahepealse(te) piiri(de)ni. Hoiatussõnumis teavitatakse rändlusklienti sellest, et kulude ülempiir on peaaegu saavutatud ning osutatakse menetlusele, mida klient peab järgima, kui ta soovib taotleda kõnealuste teenuste jätkuvat osutamist.

Iga koduteenuse osutaja tagab ka, et rändluskliendi mobiiltelefoni, e-posti aadressile või hüpikakna kaudu arvutis saadetakse kohane teade, kui andmeside rändlusteenused on jõudnud 80%ni kokkulepitud tarbimise ülempiirist. Kliendil on õigus nõuda oma operaatorilt selliste teadete saatmise lõpetamist ning igal ajal ja tasuta nõuda koduteenuse osutajalt uuesti teenuse osutamist.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 6a – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) hulgimüügi keskmine tasu, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt kõnealuse külastatava võrgu vahendusel reguleeritud andmeside rändlusteenuste pakkumise eest nõuda, ei tohi ühe megabaidi edastatud andmete eest ületada turvalimiiti 1,00 eurot;

a) hulgimüügi keskmine tasu, mida külastatava võrgu operaator võib rändluskliendi koduvõrgu operaatorilt kõnealuse külastatava võrgu vahendusel reguleeritud andmeside rändlusteenuste pakkumise eest nõuda, ei tohi ühe megabaidi edastatud andmete eest ületada turvalimiiti 0,25 eurot (käibemaksuta);

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 6a – lõige 4 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) punktis a osutatud hulgimüügi keskmine tasu arvutatakse, jagades hulgimüügi kogutulu, mille külastatava võrgu operaator on koduvõrgu operaatorilt saanud asjaomase ajavahemiku jooksul reguleeritud andmeside rändlusteenuste osutamise eest, kõnealuse ajavahemiku jooksul kõnealuste teenuste osutamisel edastatud andmete kogumahuga megabaitides.

c) punktis a osutatud hulgimüügi keskmine tasu arvutatakse, jagades hulgimüügi kogutulu, mille külastatava võrgu operaator on koduvõrgu operaatorilt saanud asjaomase ajavahemiku jooksul reguleeritud andmeside rändlusteenuste osutamise eest, kõnealuse ajavahemiku jooksul kõnealuste teenuste osutamisel tegelikult edastatud andmete kogumahuga megabaitides, mis on kokku arvestatud kilobaidi põhiselt.

Selgitus

On oluline määratleda, et arve tuleb esitada kilobaidi põhiselt. Muidu võivad operaatorid kalduda võtma tasu megabaidi põhiselt, mis põhjustaks suuremad jaemüügihinnad, nagu juhtus kõneteenustega.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 6 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a. Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 6 b

Külastatava võrgu läbipaistvus rändlusklientidele

 

1. Iga koduteenuse osutaja annab oma rändlusklientidele automaatselt ja tasuta täieliku teabe külastatavas liikmesriigis saadavalolevate võrkude kohta, samuti rändluskliendi võimaluse kohta valida võrku, kus nad soovivad rännelda.

 

Eelkõige teavitavad koduteenuse osutajad kõiki rändluskliente selgelt ja erapooletult viisist, kuidas oma külastatavat võrku valida.

 

2. Koduteenuse osutajad tagavad, et nende rändluskliendid saavad välismaal olles vabalt, hõlpsasti ja esimesel katsel valida külastatavat võrku.

 

3. Tagamaks, et rändluskliendid saavad külastatavat võrku vabalt valida, ei keela võrguoperaatorid rändlusklientidel võrgu käsitsi valimist ega raskenda seda.

 

4. Kui rändluskliendil on võimalik valida ühes liikmesriigis erinevate hindade vahel, sõltuvalt valitavast külastatavast võrgust, teavitab koduteenuse osutaja rändlusklienti hinnaerinevustest.”

Selgitus

Enamasti ei saa tarbijad külastatavat võrku vabalt valida. Tõepoolest, rändlusliikluse ümbersuunamise vahendid on muutunud üha tõhusamaks ja operaatorite ühendused kasutavad neid laialdaselt. Enamikul juhtudest ei ole tarbijad isegi teadlikud sellisest teguviisist. Seetõttu puudub tegelik kasu tarbijatele, eelkõige seetõttu, et ühenduste liikmed suunavad tarbijaid kavakindlalt ümber partnervõrkudesse ning mitte kõige kulutõhusamasse või odavamasse võõrustavasse võrku. Lõppude lõpuks, kuna tarbijad ei ole need, kes valivad külastatavat võrku, puudub surve rändlusteenuste jaehindadele ja seega ka hinnakonkurents.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Artiklis 11 sätestatud läbivaatamiseks valmistudes kontrollivad riiklikud reguleerivad asutused kõne- ja andmesideteenuste, sealhulgas SMSi ja MMSi jae- ja hulgihindade muutumist rändlusklientidele, kaasa arvatud asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 osutatud äärepoolseimates piirkondades. Riiklikud reguleerivad asutused kontrollivad andmesideteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, pidades eelkõige silmas miinimumkiirust ja ühenduse töökindlust. Riiklikud reguleerivad asutused jälgivad ka tahtmatu rändlusolukorra juhtumeid naaberliikmesriigi piirialadel ja kontrollivad, kas võrgukasutamise juhtimise tehnikaid ei kasutata klientide kahjuks. Iga kuue kuu järel edastavad nad komisjonile sellise järelevalve tulemused, sealhulgas eraldi teabe äri-, järelmaksu- ja ettemaksuklientide kohta.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 717/2007(mobiiltelefonid) ning direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniline side) muutmine

Viited

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Kaasatud komisjon(id) - istungil teada andmise kuupäev

20.11.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Syed Kamall

10.11.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

0

14

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

kultuuri- ja hariduskomisjonI ARVAMUS (19.2.2009)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 717/2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta
(KOM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Arvamuse koostaja: Manolis Mavrommatis

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Mõnede operaatorite jaoks on hulgimüügihinnad võrreldes teistega kõrgemad, mis on tingitud geograafilistest või muudest asjaoludest nagu keeruline topograafia, madala asustustihedusega piirkonnad ning lühikese aja jooksul suur turistide sissevool;

Selgitus

Me peame arvestama sellega, et ülalnimetatud olukorrast tulenevalt võivad mõnedel mobiilside operaatoritel võrreldes teistega olla suuremad mobiilsidevõrkude paigaldamise, hooldamise ja täiustamise kulud.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Lisaks peaksid mobiilsideoperaatorid arvetest tulevate halbade üllatuste ärahoidmiseks pakkuma kõigile rändlusklientidele tasuta võimalust määratleda andmesiderändlusega seonduvate kulude suhtes eelnevalt rahaline ülempiir, millega kaasneb hoiatussõnum, kui kulud jõuavad kõnealuse piiri lähedale. Ülempiiri saavutamisel tuleks andmeside rändlusteenuse osutamine lõpetada, kui klient ei soovi selgelt teenuse jätkuvat osutamist.

(35) Lisaks peaksid mobiilsideoperaatorid arvetest tulevate halbade üllatuste ärahoidmiseks pakkuma kõigile rändlusklientidele, eriti üliõpilastele, ärireisijatele ning ajakirjanikele ja nende abitöötajatele, tasuta võimalust määratleda andmesiderändlusega seonduvate kulude suhtes eelnevalt rahaline ülempiir, millega kaasneb hoiatussõnum, kui kulud jõuavad kõnealuse piiri lähedale. Ülempiiri saavutamisel tuleks andmeside rändlusteenuse osutamine lõpetada, kui klient ei soovi selgelt teenuse jätkuvat osutamist.

Selgitus

On selge, et üliõpilased ja ärireisijad kasutavad ning vajavad andmete allalaadimist teistest sagedamini.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40) Ühist lähenemisviisi tuleks kohaldada piiratud ajavahemikul, kuid komisjoni poolt läbiviidava analüüsi tulemuste valguses võidakse seda täiendavalt pikendada või muuta. Komisjon peaks vaatama läbi käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 717/2007 tõhususe ja panuse, mille see annab reguleeriva raamistiku rakendamisse ning siseturu sujuvasse toimimisse, pidades silmas selle mõju ühenduse väiksematele mobiilsideteenuste osutajatele ning nende positsioonile kogu ühendust hõlmava rändluse turul.

(40) Ühist lähenemisviisi tuleks kohaldada piiratud ajavahemikul, kuid komisjoni poolt läbiviidava analüüsi tulemuste valguses võidakse seda täiendavalt pikendada või muuta. Komisjon peaks vaatama läbi käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 717/2007 tõhususe ja panuse, mille see annab reguleeriva raamistiku rakendamisse ning siseturu sujuvasse toimimisse, pidades silmas selle mõju ühenduse väiksematele mobiilsideteenuste osutajatele ning nende positsioonile kogu ühendust hõlmava rändluse turul. Pikemas perspektiivis võib turu ja tehnoloogia areng, nagu VoIP, muuta määruse ebavajalikuks. Komisjon peaks jälgima neid arenguid ning samuti uute tehnoloogiate turule pääsemise takistusi.

Selgitus

Komisjoni arvamuse kohaselt võivad turu- ja tehnoloogilised arengud muuta regulatsiooni pikas perspektiivis ebavajalikuks. VoIP muutis tavatelefoni süsteemi, rajades teed odavamatele kõneteenustele ja uuenduslikele teenustele. 3G võrkude ja WiFi levialade ilmumine toob kaasa uued arengud mobiilsideteenustes. Samuti tulevad kasutusse uued mobiiltelefonid, mis suudavad tagada IP-põhist mobiilsidet. Siiski saavad IP-põhised mobiiltelefonid reaalsuseks alles keskpikas perspektiivis ning kõneliiklus ei muutu oluliselt VoIPi-põhisemaks enne 2013.-2015. aastat, s.t pärast rändlust käsitleva määruse pikendatud kehtivusaja lõppu.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 1 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähenemisviis selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiilsidevõrkude kasutajad ei maksaks kogu ühendust hõlmavate rändlusteenuste eest ühenduses reisimisel helistamisel ja kõne vastuvõtmisel, SMSe saates ja vastu võttes ning pakettkommuteeritud andmesideteenuseid kasutades ülemäära kõrget hinda, aidates sellega kaasa siseturu sujuvale toimimisele, saavutades samas tarbijakaitse kõrge taseme, tagades mobiiltelefonioperaatorite vahelise konkurentsi ja säilitades nii stiimulid uuendusteks kui ka tarbijaeelistuse.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine lähenemisviis selle tagamiseks, et üldkasutatavate mobiilsidevõrkude kasutajad, eriti üliõpilased, ärireisijad ning ajakirjanikud ja nende abitöötajad, ei maksaks kogu ühendust hõlmavate rändlusteenuste eest ühenduses reisimisel helistamisel ja kõne vastuvõtmisel, SMSe saates ja vastu võttes ning pakettkommuteeritud andmesideteenuseid kasutades ülemäära kõrget hinda, aidates sellega kaasa siseturu sujuvale toimimisele, saavutades samas tarbijakaitse kõrge taseme, tagades mobiiltelefonioperaatorite vahelise konkurentsi ja säilitades nii stiimulid uuendusteks kui ka tarbijaeelistuse.

Selgitus

Noored ja eeskätt üliõpilased suhtlevad peamiselt tekstisõnumite abil, kuna see on odavaim kiire kommunikatsiooniviis. Eriti praegu, mil kõik soovivad edendada tudengite mobiilsust, soovime me tagada, et operaatorid ei kasutaks ära seda tüüpi kommunikatsiooni populaarsust. Teisalt on enamalt jaolt ärimehed need, kes välismaal olles peavad faile alla laadima. Seetõttu me toome esile just need kaks reisijate kategooriat, kuna neid kahjustaks ülemäära kõrge hind kõige enam.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 - punkt 6

Määrus (EÜ) nr 717/2007

Artikkel 4 a – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Mõnede operaatorite jaoks on hulgimüügihinnad võrreldes teistega kõrgemad, mis on tingitud geograafilistest või muudest asjaoludest nagu keeruline topograafia, madala asustustihedusega piirkonnad ning lühikese aja jooksul suur turistide sissevool;

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 717/2007/EÜ

Artikkel 6 a – lõige 2 – esimene ja teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Hiljemalt 1. juulist 2009 teavitab koduteenuse osutaja rändlusklienti automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab talle personaliseeritud hinnateabe asjaomases liikmesriigis tema suhtes reguleeritud andmeside rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient on teavitanud koduteenuse osutajat, et ei soovi nimetatud teenust.

2. Hiljemalt 1. juulist 2009 teavitab koduteenuse osutaja rändlusklienti automaatsõnumiga rändlemisest ja esitab talle kliendile suunatud baashinnateabe asjaomases liikmesriigis tema suhtes reguleeritud andmeside rändlusteenuste pakkumise puhul kehtiva tasu kohta, välja arvatud juhul, kui klient on teavitanud koduteenuse osutajat, et ei soovi nimetatud teenust.

 

Selline personaliseeritud hinnateave saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse seadmesse siis, kui rändlusklient algatab reguleeritud andmeside rändlusteenuse muus liikmesriigis kui selles, kus asub tema koduvõrk, esimest korda pärast kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. Teave esitatakse ilma ülearuse viivituseta ja tasuta ning sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

Selline kliendile suunatud baashinnateave saadetakse rändluskliendi mobiiltelefoni või muusse seadmesse siis, kui rändlusklient siseneb teise liikmesriiki või algatab reguleeritud andmeside rändlusteenuse muus liikmesriigis kui selles, kus asub tema koduvõrk, esimest korda pärast kõnealusesse liikmesriiki sisenemist. Teave esitatakse ilma ülearuse viivituseta ja tasuta ning sobiva vahendi abil, mis võimaldab seda lihtsalt vastu võtta ja mõista.

Selgitus

Kliendile suunatud baashinnateave: Praeguse määruse artikli 6 kohane teave.

Hinnateabe esitamine, kui rändlusklient siseneb teise liikmesriiki või algatab reguleeritud andmeside rändlusteenuse: mõnel juhul on tehniliselt keeruline määrata andmesideteenuse "algatamise" täpset hetke (nt Blackberry ja pidevalt aktiivses režiimis olevad seadmed). Seepärast tuleks selles sättes lisaks osutada ka teise liikmesriiki sisenemise hetkele.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 717/2007 (mobiiltelefonivõrgud) ning direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniline side) muutmine

Viited

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

9.10.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

20.1.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

29

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 717/2007(mobiiltelefonid) ning direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniline side) muutmine

Viited

KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

EP-le esitamise kuupäev

23.9.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

9.10.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT

9.10.2008

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ECON

22.10.2008

 

 

 

Kaasatud komisjon(id)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Marie-Noëlle Lienemann, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Willem Schuth