JELENTÉS a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

3.4.2009 - (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Adina-Ioana Vălean
Vélemény előadója(*):
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

Eljárás : 2008/0187(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0138/2009

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0580),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0333/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A6‑0138/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[1]*

a következő javaslathoz:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[2],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[3],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban[4],

mivel:

(1)      A Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming), valamint a 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kivételesen és ideiglenesen korlátokat állapított meg a Közösségen belül kezdeményezett és végződtetett beszédhívásokkal összefüggő nemzetközi barangolási szolgáltatások nyújtásáért a mobilszolgáltatók által nagy- és kiskereskedelmi szinten felszámítható díjakra. A rendelet szabályokat állapított meg továbbá az árak átláthatóságának javítása, valamint a Közösségen belüli barangolási szolgáltatások felhasználói által fizetendő díjakra vonatkozó tájékoztatás nyújtásának javítása céljából.

(2)      A Bizottság a 717/2007/EK rendelet 11. cikkével összhangban felülvizsgálatot folytatott, amelynek során értékelnie kellett, hogy a rendelet céljai megvalósultak-e, felül kellett vizsgálnia a barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hang- és adatátviteli szolgáltatások – így az SMS és MMS – nagy- és kiskereskedelmi áraiban bekövetkezett változásokat, és adott esetben ajánlásokat kellett megfogalmaznia e szolgáltatások szabályozásának szükségessége tekintetében. 2008. […]-i közleményében[5] foglalt, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló jelentésében a Bizottság arra a következtetésre jutott, helyénvaló a rendelet hatályának 2010. június 30-án túl történő meghosszabbítása.

(3)      A Bizottság megállapította továbbá, hogy szükséges a 717/2007/EK rendelet hatályának kiterjesztése a Közösségen belüli barangolásos SMS- és adatátviteli szolgáltatásokra. A nemzetközi barangolási piac azon különleges jellemzői, amelyek a 717/2007/EK rendelet elfogadását és a Közösségen belüli barangolásos beszédhívások nyújtása tekintetében a mobilszolgáltatók számára bizonyos kötelezettségek megállapítását indokolták, ugyanúgy vonatkoznak a Közösségen belüli barangolásos SMS- és adatátviteli szolgáltatások nyújtására. A barangolásos beszédhívásokhoz hasonlóan nemzeti szinten a barangolásos SMS- és adatátviteli szolgáltatások sem rendelhetők meg önállóan, csak az ügyfél hazai szolgáltatójánál megvásárolt nagyobb szolgáltatáscsomag részeként, korlátozva ezáltal a piaci erők érvényesülését. Hasonlóképpen, az érintett szolgáltatások határokon átnyúló jellegéből eredően a nemzeti szabályozó hatóságok, amelyek az ország területén lakóhellyel rendelkező mobiltelefonálók érdekeit hivatottak megvédeni és érvényesíteni, nem képesek ellenőrizni a látogatott hálózat egy másik tagállamban található üzemeltetőjének magatartását.

(3a)    A barangolásos szolgáltatásokkal kapcsolatos strukturális problémákat könnyebb megoldani egy valódi egységes mobilkommunikációs szolgáltatási piacon, amely jelenleg teljes egészében még nem valósult meg, amelynek azonban bármilyen szabályozási keret végső céljának kell lennie.

(4)      Ezért az európai szabályozók csoportja keretében eljáró nemzeti szabályozó hatóságok a 717/2007/EK rendelet felülvizsgálatáról folytatott nyilvános konzultáció során adott válaszukban ismét felhívták a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket közösségi szinten mind a 717/2007/EK rendelet időbeli meghosszabbítása, mind a barangolásos SMS- és adatátviteli szolgáltatások szabályozása tekintetében.

(5)      A Közösségen belüli barangolásos beszédhívások árának a 717/2007/EK rendelet bevezetése óta tapasztalt alakulására vonatkozó, így különösen a nemzeti szabályozó hatóságok által gyűjtött és az európai szabályozók csoportján keresztül negyedévente közölt adatokból nem lehet arra következtetni, hogy kis- vagy nagykereskedelmi szinten 2010 júniusától – szabályozás nélkül – valószínűleg fenntartható verseny alakul majd ki. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a kis- és nagykereskedelmi árak általában a 717/2007/EK rendelettel megállapított felső határok értékén vagy ezekhez az értékekhez közel helyezkednek el, ezek alatt csupán kis mértékű verseny jellemző.

(6)      Ezért a 717/2007/EK rendelet alapján a Közösségen belüli barangolásos beszédszolgáltatásokra nagy- és kiskereskedelmi szinten vonatkozó szabályozási biztosítékok 2010 júniusában történő lejárta azzal a jelentős kockázattal járna, hogy a verseny által kifejtett nyomás alapvető hiánya a barangolásos beszédszolgáltatások piacán, valamint a barangolásból származó bevételek maximalizálására irányuló törekvés a mobilszolgáltatók részéről a Közösségen belüli barangolási szolgáltatások olyan kis- és nagykereskedelmi árainak visszatéréshez vezetne, amelyek nem tükrözik ésszerűen a szolgáltatás nyújtásával járó költségeket, veszélyeztetve ezzel a 717/2007/EK rendelet célkitűzéseit.. A 717/2007/EK rendeletet ezért – a belső piac zavartalan működésének biztosítása érdekében – 2010 júniusa után további kétéves időszakra meg kell hosszabbítani azzal a céllal, hogy az ügyfelek továbbra is biztosak lehessenek abban, nem kell majd – a versenyképes nemzeti árakkal összehasonlítva – túlzott mértékű díjat fizetniük szabályozott barangolásos hívások indításáért vagy fogadásáért, ugyanakkor megfelelő időt adva a verseny kialakulására.

(6a)    A rendelet által előírt kötelezettségek nem torzíthatják a Közösségen belüli mobilszolgáltatók közötti verseny feltételeit és nem jelenthetnek versenyelőnyt, különösen a barangolásos forgalom mérete, típusa vagy a barangolásos szolgáltatások nyújtójának hazai piaca alapján.

(7)      A 717/2007/EK rendeletben a szabályozott barangolásos hívásokra vonatkozóan meghatározott legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díjak szintjeinek a rendelet meghosszabbított érvényességi ideje alatt tovább kell csökkenniük, hogy tükrözzék a költségek csökkenését, ideértve a szabályozott mobilhívás-végződtetési díjak csökkenését a tagállamokban, a belső piac zavartalan működésének biztosítása, valamint azon kettős célkitűzés megvalósítása érdekében, hogy a túlzott árak megszűnjenek, ugyanakkor a szolgáltatók a verseny és az innováció terén szabadságot élvezzenek.

(7a)    A különböző barangolásos szolgáltatások terén meglévő verseny tartós ösztönzése és erősítése érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak – különösen a nagykereskedelmi árak kiszámítása esetében – meg kell akadályozniuk a nagy és a kisebb szolgáltatók közötti megkülönböztető magatartást.

(8)      A szabályozott barangolásos hívások legmagasabb nagy- és kiskereskedelmi árának 2009-ben esedékes csökkentésének időpontját augusztus 30-ról előre kell hozni július 1-jére, a szabályozott SMS-üzenetek díjszabására vonatkozó kötelezettségek e rendelettel történő bevezetésével való összhang érdekében. Így mind a barangolásos beszédhívást, mind az SMS-szolgáltatást igénybe vevő felhasználók abban az időszakban élvezhetik az új tarifák előnyeit, amikor e szolgáltatások iránt a legnagyobb a kereset.

(8a)    Amennyiben a díjkorlátokat nem euróban adják meg, a 3., a 4a., a 4b. és a 6a. cikkben megállapított kezdeti korlátozásokra alkalmazandó díjkorlátokat, valamint a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított korlátok felülvizsgált értékeit a megfelelő pénznemben kell meghatározni, az Európai Unió Hivatalos Lapjában az e rendeletben meghatározott napokon közzétett referencia-árfolyam alkalmazásával. Amennyiben az adott napon nem történik közzététel, az alkalmazandó referencia-árfolyam az Európai Unió Hivatalos Lapjában az e napot követően első alkalommal közzétett referencia-árfolyam.

(9)      Mivel a 717/2007/EK rendelettel megállapított nagykereskedelmi árkorlátnak való megfelelés a bármely két üzemeltető között érvényesülő, 12 hónapos időszakra kiszámított átlagos nagykereskedelmi árhoz való viszonyítás útján mérhető, helyénvaló egyértelművé tenni, hogy ez az időszak rövidebb is lehet, például abban az esetben, ha a legmagasabb nagykereskedelmi ár tervezett csökkentésének időpontja a 12 hónapos időszak vége előttre esik.

(10)    Egyes mobilhálózat-üzemeltetők azon gyakorlata, hogy a nagykereskedelmi barangolásos hívások szolgáltatását 60 másodpercig terjedő legkisebb díjazási időszakok alapján számlázzák, az egyéb nagykereskedelmi összekapcsolási díjakra általában alkalmazott másodpercalapú elszámolástól eltérően, az ilyen, illetve a más számlázási módszereket alkalmazó üzemeltetők közötti verseny torzulásához vezet, és aláássa a 717/2007/EK rendelettel bevezetett nagykereskedelmi árkorlátok egységes alkalmazását. Ezen kívül olyan többletdíjat jelent, amely a nagykereskedelmi költségek növelése révén negatív hatással van a barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi díjszabására. A mobilszolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, hogy a szabályozott barangolásos hívások nagykereskedelmi nyújtását másodperces alapon számlázzák.

(11)    A mobilszolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, hogy a szabályozott barangolásos hívások nagykereskedelmi nyújtását másodperces alapon számlázzák. Az eurotarifa legmagasabb szintjének a kezdeményezett és fogadott hívások esetében egyaránt évente tovább kell csökkennie a 717/2007/EK rendelet meghosszabbított érvényességi ideje alatt, a rendelet eredeti alkalmazási időszakában megvalósuló csökkentésekhez hasonló módon, annak érdekében, hogy tükrözze a hazai mobilárak folytatódó csökkenését általában, valamint a szabályozott barangolásos hívások nyújtásával járó költségek folytatódó csökkenését. Így fenntartható a rendelet hatásainak folyamatossága.

(12)    Az e rendeletben előírt, a legmagasabb nagy- és kiskereskedelmi díjak közötti megnövelt árrés nagyobb teret biztosít a szolgáltatóknak arra, hogy kiskereskedelmi szinten az árak terén versenyezzenek, növelve ezzel a valódi versenypiac kialakulásának esélyét.

(12a)  Egyes szolgáltatók földrajzi vagy egyéb körülmények – például a különleges domborzat, alacsony népsűrűségű térségek és rövid időtartam alatt nagy turistaforgalom – miatt a többiekhez mérten nagyobb nagykereskedelmi költségeket viselnek.

(13)    Az európai szabályozók csoportjának becslése szerint a mobilszolgáltatók azon gyakorlata, amelynek alapján barangolási szolgáltatások számlázása során kiskereskedelmi szinten egy másodpercet meghaladó díjazási időszakokat használtak, indított hívások esetében körülbelül 24%-kal, fogadott hívások esetében 19%-kal növelte egy tipikus eurotarifás számla összegét. Az európai szabályozók csoportja azt is állította, hogy ezek az áremelések rejtett díjat jelentenek, mivel a legtöbb fogyasztó számára nem átláthatók. Ezért az európai szabályozók csoportja sürgős cselekvést ajánlott az eurotarifára alkalmazott, kiskereskedelmi szintű eltérő számlázási gyakorlatok kezelése érdekében.

(14)    Míg a 717/2007/EK rendelet az eurotarifa bevezetésével közös megközelítést hozott létre a Közösségben annak biztosítása érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek ne fizessenek túlságosan magas árat a szabályozott barangolásos hívásokért, a mobilszolgáltatók számlázási egységekre vonatkozó eltérő gyakorlatai komolyan aláássák a rendelet egységes alkalmazását. Ez azt is jelenti, hogy a Közösségen belüli barangolási szolgáltatások egész Közösségre kiterjedő, határokon átnyúló jellege ellenére a szabályozott barangolási hívások számlázását illetően eltérő megközelítések érvényesülnek, amelyek torzítják a versenyfeltételeket az egységes piacon.

(15)    Ezért közös szabályokat kell bevezetni az eurotarifás számlák számlázási egységeinek kiskereskedelmi szintű meghatározására vonatkozóan az egységes piac tovább erősítése, valamint annak érdekében, hogy a Közösségen belüli barangolási szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók a Közösségen belül egységes szintű védelmet élvezzenek.

(16)    A kiskereskedelmi szinten szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá tartozó hívást másodperc alapon számlázzanak, ezzel összefüggésben azonban kezdeményezett hívások esetén 30 másodpercet meg nem haladó hosszúságú, minimális kezdeti díjazási időszakot alkalmazhatnak. Ez lehetővé fogja tenni a szolgáltatók számára a kapcsolat létrehozásával járó ésszerű költségek fedezését, és rugalmasságot biztosít a rövidebb minimális díjazási időszakok terén való versengéshez. A fogadott eurotarifás hívások esetében azonban nem indokolt minimális kezdeti díjazási időszak, mivel a szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló nagykereskedelmi díjat másodperces alapon számlázzák, és a kapcsolat létrehozásával járó esetleges külön költségeket a mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

(16a)  Az ügyfelektől nem várható el, hogy fizessenek a hangpostaüzenetekért egy meglátogatott hálózatban, mivel az ilyen üzenetek hosszát nem tudják ellenőrizni; ez nem sérthet más alkalmazandó hangpostadíjakat, például az ilyen üzenetek meghallgatásának díját.

(17)    A barangolásos SMS-szolgáltatásokat illetően az európai szabályozók csoportja és a Bizottság által a 717/2007/EK rendelet hatályba lépése óta gyűjtött, a piacra vonatkozó adatok igazolják, hogy e szolgáltatások nagykereskedelmi árai a Közösségben lényegében változatlanok maradtak, és nem állnak ésszerű összefüggésben a szolgáltatás nyújtásával járó költségekkel. A barangolásos beszédszolgáltatások esetéhez hasonlóan itt is úgy tűnik, a verseny nem fejt ki elegendő nyomást a szolgáltatókra ahhoz, hogy a nagykereskedelmi árak csökkenjenek. A barangolásos SMS-szolgáltatások kiskereskedelmi árai lényegében változatlanok maradtak, nagy árrésekkel és a megfelelő hazai SMS-szolgáltatásokét jelentősen meghaladó árakkal, világos indok nélkül.

(18)    A barangolásos beszédhívási szolgáltatások esetéhez hasonlóan itt is jelentős a kockázata annak, hogy a nagykereskedelmi díjszabási kötelezettségek előírása önmagában nem vezetne automatikusan alacsonyabb árakhoz a kiskereskedelmi ügyfelek számára. Másrészt viszont a kiskereskedelmi ár csökkentésére irányuló intézkedések – az e szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó nagykereskedelmi költségek szintjét megcélzó intézkedések nélkül – az árprés kockázatának növelésével hátrányosan befolyásolhatják egyes, különösen kisebb szolgáltatók helyzetét.

(19)    Ezen kívül a barangolási piac különleges szerkezete és határokon átnyúló jellege miatt a 2002-es keretszabályozás nem biztosított megfelelő eszközöket a nemzeti szabályozó hatóságoknak a szabályozott barangolási SMS-szolgáltatások magas nagy- és kiskereskedelmi árai alapjául szolgáló versennyel összefüggő problémák hatékony kezelésére. Ez a helyzet nem segíti elő a belső piac zavartalan működését, ezért azt javítani szükséges..

(20)    Az európai szabályozók csoportja a Bizottság által a 717/2007/EK rendelet működésének felülvizsgálatáról folytatott nyilvános konzultáció keretében adott válaszában azt is kijelentette, hogy nagy-és kiskereskedelmi szinten egyaránt szükséges a barangolásos SMS-szolgáltatások szabályozása annak érdekében, hogy az árak közeledjenek a költségekhez és a belföldi árakhoz. Az európai szabályozók csoportjának megítélése szerint a barangolásos beszédhívások szabályozásához hasonló szabályozás itt is megfelelő lenne. Az európai szabályozók csoportja konkrétan ársapka bevezetését javasolta a barangolásos SMS-szolgáltatásért bármely szolgáltató által más szolgáltatónak felszámított átlagos nagykereskedelmi árra vonatkozóan, valamint az eurotarifa-kötelezettség módosítását oly módon, hogy az egy meghatározott felső összegkorlátnál nem magasabb díjazású SMS barangolási ajánlatot is tartalmazzon.

(21)    Ezért nagykereskedelmi szinten a nagykereskedelmi díjak és a szolgáltatás nyújtásával járó költségek közötti ésszerűbb viszony érdekében, kiskereskedelmi szinten pedig a barangolást végző ügyfelek érdekeinek védelme érdekében a szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatásokra vonatkozóan szabályozási kötelezettségeket kell előírni.

(22)    E szabályozási kötelezettségeket a lehető leghamarabb hatályba kell léptetni, ésszerű időt biztosítva az érintett üzemeltetőknek, hogy áraikat és kínált szolgáltatásaikat az ezeknek való megfelelés érdekében kiigazíthassák.

(23)    A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek nagykereskedelmi szintű díjának szabályozására szolgáló leghatékonyabb és legarányosabb megközelítés az, ha közösségi szinten egy legmagasabb átlagos díj kerül megállapításra látogatott hálózatból küldött SMS-enként. Az átlagos nagykereskedelmi díj bármely két, Közösségen belüli mobilhálózat-üzemeltető között egy meghatározott időtartam alatt alkalmazandó.

(24)    A szabályozott barangolásos SMS-ekre vonatkozó nagykereskedelmi árkorlátnak tartalmaznia kell a nagykereskedelmi szolgáltatást nyújtó valamennyi költségét, beleértve többek között a barangolásos SMS-üzenetek látogatott hálózatból történő kezdeményezési, továbbítási és meg nem térült végződtetési költségét is. Az e rendelettel bevezetett szabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a nagykereskedelmi szinten szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak ezért meg kell tiltani, a barangolásos SMS-üzenetek saját hálózatukban történő végződtetéséért külön díjat vezessenek be.

(25)    A leghatékonyabb és legarányosabb megközelítés, amelynek révén szabályozható a Közösségen belüli barangolásos SMS-üzenetek kiskereskedelmi szintű díja, a mobilszolgáltatók számára arra vonatkozó kötelezettség előírása, hogy barangolást végző ügyfeleiknek egy meghatározott felső árkorlátot meg nem haladó euro-SMS tarifát kínáljanak. Az euro-SMS tarifát olyan szinten kell megállapítani, amely megfelelő árrést garantál az üzemeltetők számára, ugyanakkor ésszerűbben tükrözi a szolgáltatás nyújtásával járó kiskereskedelmi költségeket.

(26)    Ez a szabályozási megközelítés biztosítja, hogy a szabályozott barangolásos SMS-ek kiskereskedelmi díjai az eddiginél jobban tükrözzék a szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló költségeket. Ezért a barangolást végző ügyfeleknek kínálható legmagasabb euro-SMS tarifának ésszerű árrést kell biztosítana a szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatás nyújtásának költségéhez képest, ugyanakkor lehetővé kell tennie hogy az üzemeltetők szabadon versenyezhessenek, azáltal, hogy kínálatukat differenciálják, és árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a fogyasztói igényekhez igazítják. Ez a szabályozási megközelítés nem alkalmazandó az értéknövelt SMS-szolgáltatásokra.

(27)    Biztosítani kell továbbá, hogy a barangolást végző ügyfeleknek ne kelljen további díjat fizetniük a látogatott hálózaton való barangolás során a szabályozott barangolásos SMS- vagy hangpostaüzenetek fogadásáért, mivel az ilyen végződtetési költségeket már ellentételezi a szabályozott barangolásos SMS- vagy hangpostaüzenet küldéséért felszámított kiskereskedelmi díj.

(28)    Az euro-SMS tarifának automatikusan vonatkoznia kell minden barangolást végző, új vagy meglevő olyan ügyfélre, aki nem választott vagy választ külön barangolási SMS-tarifát vagy olyan barangolási szolgáltatáscsomagot, amely szabályozott barangolási SMS-szolgáltatást is tartalmaz.

(29)    Annak érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek számára biztosítható legyen a végpontok közötti összeköthetőség és az együttműködtethetőség, a nemzeti szabályozó hatóságoknak megfelelő időben, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (hozzáférési irányelv)[6] 5. cikkének rendelkezéseivel összhangban, összehangolt módon, valamint a 717/2007/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének és az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv)[7] 21. cikkének rendelkezéseivel összhangban be kell avatkozniuk, ha egy tagállamban letelepedett földfelszíni mobilhálózat-üzemeltető azzal a panasszal fordul nemzeti szabályozó hatóságához, hogy az érintett két szolgáltató közötti megállapodás hiánya következtében ügyfelei nem tudnak egy másik tagállamban található földfelszíni mobilhálózat ügyfeleinek szabályozott barangolásos SMS-t küldeni vagy általuk küldött SMS-t fogadni.

(30)    Az SMS-üzenet a Short Message Service (rövid üzenet szolgáltatás) keretében küldött szöveges üzenet, amely elsősorban alfabetikus és numerikus karakterekből áll, de képi karaktereket is tartalmazhat, és amelyet a nemzeti számozási tervvel összhangban kiosztott mobil- és/vagy vonalas számok között, mobil- vagy vonalas telefonról vagy más mobil- vagy vonalas készülékről lehet küldeni és fogadni. Az SMS-üzenet világosan különbözik más üzenetektől, így az MMS-üzenetektől és az e-mailektől. Annak biztosítása érdekében, hogy a rendelet ne veszítse el hatékonyságát és célkitűzései teljes mértékben teljesüljenek, meg kell tiltani a barangolásos SMS-üzenetek műszaki paramétereinek bármely olyan módosítását, amely megkülönböztetné azokat a belföldi SMS-üzenetektől.

(31)    A nemzeti szabályozó hatóságok által gyűjtött adatok arra utalnak, hogy a látogatott hálózatok üzemeltetői által a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért a barangolást végző ügyfél hazai szolgáltatójának felszámított átlagos nagykereskedelmi díjak csökkenőben vannak, de a nagykereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjai továbbra is magasak.

(32)    A barangolásos adatátviteli szolgáltatások magas kiskereskedelmi díjai továbbra is problémát jelentenek, és arra utalnak, hogy e szolgáltatások terén a verseny még mindig nem megfelelő. A barangolásos beszéd- és SMS-szolgáltatások esetétől eltérően azonban kiskereskedelmi szinten versenyhelyzet áll fenn, mivel a barangolást végző ügyfelek külföldön az adatátviteli szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében alternatív lehetőségekkel is rendelkeznek, például az internethez való nyilvános vezetéknélküli hozzáférés útján, ehhez kapcsolódó hívószámkényszer nélkül. Ezért jelenleg még korai lenne az árak kiskereskedelmi szintű szabályozása. Továbbá a hálózatokhoz való mindennemű barangolásos csatlakozáshoz a felhasználó előzetes beleegyezését kellene kérni. Következésképpen barangolás esetén semmilyen adatletöltés, beleértve a programok frissítését vagy az e-mailek letöltését, nem történhetne a felhasználó előzetes beleegyezése vagy kérése nélkül, hacsak a felhasználó nem jelezte, hogy nem kíván élni e védelemmel.

(32a)  A hazai szolgáltatók csak akkor és csak addig számolhatnának fel díjat a barangolást végző ügyfél számára a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért, amennyiben és amíg a barangolást végző ügyfél elfogadja a szolgáltatásnyújtást.

(33)    Intézkedéseket kell hozni azonban a barangolásos adatátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi árai átláthatóságának javítása érdekében, különösen a „számlasokk” problémájának kiküszöbölése érdekében, amely akadályozza a belső piac zavartalan működését, valamint annak érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges eszközöket biztosítsunk. Emellett nem szabad akadályozni az olyan alkalmazásokat vagy technológiákat, amelyek helyettesíthetik vagy pótolhatják, illetve alternatívát jelenthetnek a barangolásos szolgáltatásokhoz képest (pl. WiFi, VoIP és azonnali üzenetküldés). Erről tájékoztatni kell az ügyfeleket, lehetővé téve számukra, hogy tájékozott döntést hozzanak.

(34)    Így a mobilszolgáltatóknak személyre szabott díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk barangolást végző ügyfeleik számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatások rájuk alkalmazandó díjairól, valahányszor más tagállamba belépéskor barangolásos adatátviteli szolgáltatást vesznek igénybe. Ezt a tájékoztatást az ügyfelek mobiltelefonjára vagy más mobilkészülékére kell eljuttatni, a tájékoztatás könnyű fogadásának és megértésének biztosítására legalkalmasabb módon.

(34a)  Annak érdekében, hogy az ügyfelek jobban megértsék a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások igénybevételének pénzügyi következményeit, és hogy figyelemmel tudják kísérni és ellenőrizni tudják kiadásaikat, a hazai szolgáltatónak példákat kell mutatnia a barangolásos adatátviteli alkalmazásokra, például az e-mailküldésre, a képküldésre, az internetböngészésre, megközelítőleg jelezve ezek felhasznált adatmennyiségét.

(35)    Ezen kívül – a számlasokk elkerülése érdekében – a mobilszolgáltatóknak egy vagy több havi felső összeg- és/vagy forgalmi határt kellene megállapítaniuk a barangolásos adatátviteli szolgáltatások fizetendő díjára (az ügyfél részére történő számlázás valutájában kifejezve), amelyet minden barangolást végző ügyfelük számára díjmentesen ▌ biztosítanának, és amely határ elérésének közeledését megfelelő figyelmeztető üzenet jelezné. E felső határ elérése után az ügyfél nem kapná tovább ezeket a szolgáltatásokat és nem is számolnának fel neki díjat értük, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten kéri azok folytatását, az értesítésben közölt feltételek szerint. A barangolást végző ügyfelek számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ésszerű időn belül döntsenek valamely fent említett havi felső összeg- vagy forgalmi határ igénybevételéről, illetve arról, hogy nem kérik egyik korlátozást sem. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik másképp, az alapértelmezett határokat tartalmazó rendszerbe sorolják be.

(36)    Ezeket az átláthatósági intézkedéseket a barangolást végző ügyfeleket védő minimális biztosítékoknak kell tekinteni, amelyek nem zárják ki, hogy a mobilszolgáltatók más olyan lehetőségeket is kínáljanak ügyfeleiknek, amelyek segítik a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik tervezhetőségét és ellenőrzését. Számos szolgáltató például új átalánydíjas kiskereskedelmi barangolási ajánlatok kialakításán dolgozik, amelyek meghatározott áron, meghatározott időszakban lehetővé teszik a barangolásos adatátvitelt, egy méltányos adatforgalom-korlát eléréséig. Hasonlóképpen, a szolgáltatók olyan rendszereket fejlesztenek ki, amelyek lehetővé teszik barangolást végző ügyfeleik számára, hogy valós idejű tájékoztatást kapjanak az általuk fizetendő, addig felhalmozódott barangolási díjakról. A belső piac zavartalan működésének biztosítása érdekében a harmonizált szabályoknak tükrözniük kell a belföldi piacokon jelentkező e fejleményeket.

(37)    A barangolásos adatátviteli szolgáltatások tartósan magas nagykereskedelmi díjai elsősorban a nem preferált hálózatok üzemeltetői által felszámított magas nagykereskedelmi díjaknak tulajdoníthatók. E díjakat a forgalomterelési korlátozások okozzák, amelyek miatt a szolgáltatókat semmi sem ösztönzi általános nagykereskedelmi díjaik egyoldalú csökkentésére, mivel a forgalmat a felszámított díjtól függetlenül is fogadják. Ez a nagykereskedelmi költségek szélsőséges szóródását eredményezi. Egyes esetekben a barangolásos adatátvitel nem preferált hálózatokon alkalmazandó nagykereskedelmi díjai harmincszor magasabbak, mint a preferált hálózatokon alkalmazandó díjak. A barangolásos adatátviteli szolgáltatások e túlzottan magas nagykereskedelmi díjai a Közösségen belüli mobilszolgáltatók közötti versenyfeltételek jelentős torzulásához vezetnek, ami aláássa a belső piac zavartalan működését. Ezen kívül a hazai szolgáltatók számára megnehezítik nagykereskedelmi költségeik előrejelzését, és így azt is, hogy ügyfeleiknek átlátható és versenyképes kiskereskedelmi díjcsomagokat kínáljanak. Tekintettel arra, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok csak korlátozottan képesek e problémákat nemzeti szinten hatékonyan kezelni, a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra nagykereskedelmi árkorlátozást kell alkalmazni. A versenyfeltételek fokozása és a piaci versenyhelyzet létrejöttének lehetővé tétele érdekében, a belső piac fogyasztók előnyét szolgáló jobb működésének biztosítása mellett a nagykereskedelmi árkorlátot jóval a piacon jelenleg elérhető legalacsonyabb nagykereskedelmi árak fölötti biztonsági szinten kell megállapítani. A barangolásos adatátvitel piacán esetenként továbbra is túlzottan magas nagykereskedelmi díjak megszüntetésével ez a biztonsági szint a rendelet alkalmazási időszaka alatt megelőzi a mobilszolgáltatók közötti verseny torzulását vagy korlátozását.

(38)    A piaci fejleményekre tekintettel, és az elektronikus hírközlés keretszabályozásával összhangban a „nyilvános telefonhálózatok” kifejezés helyett a „nyilvános hírközlő hálózatok” kifejezés használata szükséges. Az egységesség érdekében a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 1. cikkének (5) bekezdését is megfelelően módosítani kell.

(39)    Mivel e rendelet céljait – nevezetesen a 717/2007/EK rendelet és a 2002/21/EK irányelv módosítását olyan közös szabályok fenntartása és továbbfejlesztése céljából, amelyek biztosítják, hogy a nyilvános mobil hírközlő hálózatokat a Közösségen belül külföldön igénybe vevő felhasználók ne fizessenek túl magas árakat a Közösségen belüli barangolási szolgáltatásokért (akár beszédhívásért, akár SMS-üzenetért vagy adatátvitelért), és ezáltal hozzájárulnak a belső piac zavartalan működéséhez, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet érnek el és védelemben részesítik a mobilszolgáltatók közötti versenyt is – a tagállamok nem tudják megfelelő módon, biztonságosan, összehangoltan és kellő időben megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség elfogadhatja a szükséges módosító intézkedéseket a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél elérésére alkalmas és ahhoz szükséges mértéket.

(40)    Ezt a közös megközelítést korlátozott ideig kell fenntartani, azonban a Bizottság által végzett felülvizsgálat fényében alternatív szabályozási opciókkal lehet helyettesíteni, a Bizottság megfelelő ajánlásai alapján.

(40a)  A Bizottságnak felül kell vizsgálnia az e rendelettel módosított 717/2007/EK rendelet eredményességét a célkitűzései fényében, és azt, hogy mennyiben járul hozzá a keretszabályozás végrehajtásához, valamint a belső piac zavartalan működéséhez. Ebben az összefüggésben a Bizottságnak figyelmet kell fordítania a különböző méretű és a Közösség különböző részeiből származó mobilszolgáltatók versenyhelyzetére gyakorolt hatásra, a kis- és nagykereskedelmi díjak alakulására, tendenciáira és átláthatóságára, azok tényleges költségekhez való viszonyára, arra, hogy az e rendeletet kísérő hatásvizsgálat (SEC(2008)2489) feltételezései milyen mértékben bizonyulnak helyesnek, valamint a szolgáltatók megfelelésének költségeire és a beruházásokra gyakorolt hatására. A Bizottságnak – különösen a technológiai fejlődés fényében – figyelembe kell vennie a barangolás alternatív szolgáltatásainak (például VoIP) elérhetőségét és minőségét.

(40b)  A fent említett felülvizsgálatot megelőzően és a Közösségen belüli barangolásos szolgáltatások folyamatos felügyeletének biztosítása érdekében a Bizottság időközi jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben szerepel a barangolásos szolgáltatások legújabb trendjeinek általános összefoglalása és az e rendelet célkitűzéseinek elérése felé tett fejlődés időközi értékelése, továbbá e célkitűzések megvalósításának lehetséges alternatívái.

(40c)   A megfelelő ajánlások megfogalmazása előtt a Bizottságnak értékelnie kell továbbá, hogy a barangolásos szolgáltatások szabályozása megfelelően kivitelezhető-e a jelenlegi elektronikus hírközlési szabályozási keretben. Részletekbe menően értékelnie kell e rendelet célkitűzései megvalósításának alternatív módszereit, például a következőket:

-       a problémák nagykereskedelmi szinten történő kezelése azon kötelezettség bevezetésével, hogy ésszerű és tisztességes hozzáférést kell biztosítani megkülönböztetésmentesen és/vagy méltányos és kölcsönös feltételek alapján;

-       azon alapuló megközelítés, hogy a barangolást végző ügyfelek számára hasonló árakat és feltételeket érjenek el, mint amelyek a meglátogatott hálózat piacán érvényesek, ideértve azt a lehetőséget is, hogy az ügyfél a meglátogatott hálózat különböző szolgáltatóitól különböző árakat kapjon;

-       a problémáknak a közösségi versenyjogi szabályozás keretében történő megoldása.

A Bizottságnak [– a BEREC-cel[8] egyeztetve – ]meg kell vizsgálnia és értékelnie kell a mobilpiac nem versenyképes barangolási díjakhoz vezető versenystruktúráját, és jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak következtetéseiről, valamint javaslatot kell tennie a mobilpiacok strukturális problémái, különösen a belépési és terjeszkedési korlátok kezelésére.

(41)    Ezért a 717/2007/EK rendeletet és a 2002/21/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 717/2007/EK rendelet módosításai

A 717/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.          A címben a „nyilvános mobiltelefon-hálózatok” kifejezés helyébe a „nyilvános mobil hírközlő hálózatok” kifejezés lép.

2.          Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)     Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„1.    Ez a rendelet olyan közös megközelítést hoz létre, amely biztosítja, hogy a nyilvános mobil hírközlő hálózat felhasználói a Közösségen belüli utazásaik során az adott, versenyképes nemzeti díjakhoz képest ne fizessenek túlságosan magas árat a Közösségen belüli barangolási szolgáltatásokért hívások kezdeményezése és fogadása, SMS-üzenetek küldése és fogadása, valamint csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevétele során, ezáltal hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet ér el, elősegíti a versenyt és az átláthatóságot a piacon, valamint egyaránt ösztönzi az innovációs kezdeményezéseket és a fogyasztók szabad választását.

E rendelet szabályokat állapít meg a Közösségen belül kezdeményezett és végződtetett beszédhívásokkal és SMS-üzenetekkel összefüggő Közösségen belüli barangolási szolgáltatások, valamint a barangolást végző ügyfelek által egy másik tagállam mobil hírközlő hálózatán történő barangolás során igénybe vett csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért a mobilszolgáltatók által felszámítható díjakról. E rendelet alkalmazása egyaránt kiterjed a hálózatüzemeltetők közötti nagykereskedelmi díjakra és adott esetben a hazai szolgáltatók által felszámított kiskereskedelmi díjakra.”

b)     A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4.    Az e rendeletben foglalt díjkorlátok mértékét euróban kell kifejezni. Ahol a 3., […] 4a., 4b. cikk és a 6a. cikk (4) bekezdése szerinti díjakat más pénznemben adják meg, az e cikkek szerinti kezdeti díjkorlátokat azon pénznemekben kell meghatározni a 3. és 4. cikk esetében a 2007. június 30-án érvényes referencia átváltási árfolyam, a 4a., 4b. cikk és a 6a. cikk (4) bekezdése esetében az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. május 6-án közzétett referencia átváltási árfolyam alkalmazásával.

A díjkorlátokban a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése és a (6a) cikk (4) bekezdése alapján ezt követően bekövetkező csökkentések tekintetében a felülvizsgált értékeket a felülvizsgált értékek alkalmazásának időpontja előtt egy hónappal így közzétett referencia átváltási árfolyam alkalmazásával kell meghatározni.”

3.          A 2. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)     A b) pontban a „mobiltelefon-szolgáltatásokat” kifejezés helyébe a „mobil hírközlési szolgáltatásokat” kifejezés lép.

b)     A c) pontban a „mobiltelefon-hálózat” kifejezés helyébe „mobil hírközlő hálózat”, a „mobiltelefon-szolgáltatásokat” kifejezés helyébe a „mobil hírközlési szolgáltatásokat” kifejezés lép.

c)     A d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)    „Közösségen belüli barangolás”: mobiltelefon vagy egyéb készülék barangolást végző ügyfél általi használata Közösségen belüli hívásfogadásra vagy -kezdeményezésre, SMS-üzenetek küldésére vagy fogadására, illetve csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevételére attól eltérő tagállamban, mint amelyben az ügyfél saját hazai hálózata található, a hazai hálózat üzemeltetője és a látogatott hálózat üzemeltetője közötti megállapodás alapján;”

d)     Az e) pontban a „telefonhálózat” kifejezés helyébe a „hírközlő hálózat” kifejezés lép.

e)     Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)     „barangolást végző ügyfél”: földfelszíni nyilvános mobil hírközlési szolgáltatást a Közösségen belül található földfelszíni nyilvános mobiltelefon-hálózaton keresztül nyújtó szolgáltató ügyfele, aki olyan szerződéssel vagy megállapodással rendelkezik hazai szolgáltatójával, amely lehetővé teszi, hogy mobiltelefont vagy egyéb készüléket – a hazai hálózat üzemeltetője és a látogatott hálózat üzemeltetője közötti megállapodás alapján – a látogatott hálózaton híváskezdeményezésre vagy fogadásra, SMS-üzenetek küldésére vagy fogadására, illetve csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevételére használjon;”

f)      A g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)    „látogatott hálózat”: olyan földfelszíni nyilvános mobil hírközlő hálózat, amely a hazai hálózatétól eltérő tagállamban található, és amely lehetővé teszi, hogy a barangolást végző ügyfél – a hazai hálózat üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján – hívásokat kezdeményezzen és fogadjon, SMS-üzeneteket küldjön és fogadjon, vagy csomagkapcsolt adatokat küldjön és fogadjon;”

g)     A szöveg a következő h), i), j) és k) ponttal egészül ki:

„h)    „euro-SMS tarifa”: a 4b. cikkben előírt legmagasabb díjat meg nem haladó díj, amelyet azon cikkel összhangban egy hazai szolgáltató a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek nyújtásáért felszámíthat;

i)      „SMS-üzenet”: a rövid üzenet szolgáltatás (Short Message Service) keretében küldött szöveges üzenet, amely elsősorban alfabetikus és/vagy numerikus karakterekből áll, és a nemzeti számozási tervekkel összhangban kiosztott mobil- és/vagy vezetékes számok között küldhető;

j)      „szabályozott barangolásos SMS-üzenet”: barangolást végző ügyfél által küldött olyan SMS-üzenet, amelyet látogatott hálózaton kezdeményeztek és a Közösségen belüli nyilvános hírközlő hálózaton végződtettek, vagy a barangolást végző ügyfél által fogadott olyan SMS-üzenet, amelyet a Közösségen belüli nyilvános hírközlő hálózatról kezdeményeztek és látogatott hálózaton végződtettek;

k)     „szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás”: a barangolást végző ügyfél számára a látogatott hálózathoz való kapcsolódás alatt mobiltelefonja vagy egyéb mobilkészüléke segítségével csomagkapcsolt adatok átvitelét vagy fogadását lehetővé tevő barangolási szolgáltatás. A szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nem terjed ki szabályozott barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek továbbítására és fogadására, de kiterjed a Multimedia Messaging Service (multimédiás üzenetküldő szolgáltatás, MMS) keretében küldött üzenetek továbbítására és fogadására.”

4.          A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)     A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2.       Ezt az átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj e bekezdésben meghatározott alkalmazási idejének lejártáig vagy e rendelet hatályának lejártáig hátralévő rövidebb időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díjat 2008. augusztus 30-án 0,28 EUR-ra, 2009. július 1-jén 0,26 EUR-ra, majd 2010. július 1-jén 0,22 EUR-ra és 2011. július 1-jén 0,18 EUR-ra kell csökkenteni.

b)     A (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„2009. július 1-jétől azonban az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a teljes nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani a vonatkozó időszakban az érintett üzemeltető által a Közösségen belüli nagykereskedelmi barangolásos hívások nyújtására ténylegesen felhasznált, másodperces alapon összesített nagykereskedelmi barangolásos percek számával, mindezt úgy kiigazítva, hogy figyelembe vegyék a látogatott hálózat üzemeltetőjének azt a lehetőségét, hogy legfeljebb 30 másodperces kezdeti minimális díjszabási időszakot alkalmazhat.”

5.          A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)     Az (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2.       A hazai szolgáltató által saját barangolást végző ügyfelének felszámított (hozzáadottérték-adó nélküli) eurotarifa barangolásos hívásonként eltérő lehet, de a szolgáltató híváskezdeményezés esetén legfeljebb 0,49 EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,24 EUR/perc díjat számíthat fel egy szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért. A kezdeményezett hívások felső határa 2008. augusztus 30-án 0,46 EUR-ra, 2009. július 1-jén 0,43 EUR-ra csökken, a fogadott hívások felső határa pedig 0,22 EUR-ra, illetve 0,19 EUR-ra. A kezdeményezett hívások felső határa 2010. július 1-jén tovább csökken 0,39 EUR-ra, és 2011. július 1-jén 0,35 EUR-ra, a fogadott hívások felső határa pedig 0,15 EUR-ra, illetve 0,11 EUR-ra csökken.

2010. július 1-jétől kezdve a hazai szolgáltatók barangolásos ügyfeleiknek barangolásos hangüzenetek fogadásáért nem számíthatnak fel díjat. Erre az egyéb vonatkozó díjak, például az ilyen üzenetek meghallgatásáért felszámolható díjak sérelme nélkül kerül sor.

2009. július 1-jétől a hazai szolgáltatók kötelesek barangolást végző ügyfeleiknek minden eurotarifa alá eső, kezdeményezett és fogadott szabályozott barangolásos hívást másodperces alapon számlázni.

A második albekezdéstől eltérően a hazai szolgáltató az eurotarifa alá eső, kezdeményezett hívásokra 30 másodpercet meg nem haladó hosszúságú kezdeti díjazási időszakot alkalmazhat.”

b)     A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4.       A (3) bekezdésben szereplő eljárás befejezését követően a barangolást végző ügyfél bármikor kérheti az eurotarifába történő átsorolását vagy abból való kilépését. A díjszabások közötti váltásnak a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell megtörténnie, és nem köthető az előfizetés egyéb részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz, kivéve, ha olyan barangolást végző ügyfél kéri az eurotarifába történő átsorolását, aki több barangolási szolgáltatást (például beszéd-, SMS- és/vagy adatszolgáltatást) tartalmazó külön barangolási díjcsomagra fizetett elő; ebben az esetben a hazai szolgáltató megkövetelheti, hogy a díjszabást váltó ügyfél mondjon le a csomag többi eleméhez kapcsolódó előnyökről is. A hazai szolgáltató az érvényes barangolási díjszabás lejártát követően három hónapot meg nem haladó, előre meghatározott legrövidebb időtartamra elhalaszthatja a váltást.”

6.          A rendelet a következő 4a. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek nagykereskedelmi díjai

1.      2009. július 1-jétől a látogatott hálózat üzemeltetője a barangolást végző ügyfél hazai hálózata üzemeltetőjének SMS-üzenetenként legfeljebb 0,04 EUR-nak megfelelő átlagos nagykereskedelmi díjat számíthat fel a látogatott hálózatról küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért.

2.      Ezt az átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt tizenkét hónapos időszakra, vagy e rendelet lejártáig hátralévő rövidebb időszakra kell kiszámítani.

3.      Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó időszak alatt a látogatott hálózat üzemeltetője által a hazai hálózatok üzemeltetőitől szabályozott barangolásos SMS-üzenetek Közösségen belüli küldéséért és továbbításáért kapott nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani az érintett hazai hálózatot üzemeltető nevében az adott időszakban küldött és továbbított ilyen SMS-üzenetek számával.

4.      A látogatott hálózat üzemeltetője az (1) bekezdésben említett díjon kívül nem számíthat fel más díjat a barangolást végző ügyfél hazai hálózata üzemeltetőjének a barangolást végző ügyfélnek küldött, szabályozott barangolásos SMS-üzenetek végződtetéséért.”

7.          A rendelet a következő 4b. cikkel egészül ki:

„4b. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek kiskereskedelmi díjai

1.      A hazai szolgáltatóknak a (2) bekezdésben előírt euro-SMS tarifát valamennyi barangolást végző ügyfelük részére világosan és átlátható módon hozzáférhetővé kell tenniük. Az euro-SMS tarifa nem vonhat maga után semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést vagy más rögzített, illetve rendszeres díjat, és valamennyi kiskereskedelmi díjszabással kombinálhatónak kell lennie, az e cikkben foglalt egyéb rendelkezések fenntartásával.

2.      2009. július 1-jétől a hazai szolgáltató által saját barangolást végző ügyfelének felszámított (hozzáadottérték-adó nélküli) euro-SMS tarifa barangolásos SMS-üzenetenként eltérő lehet, de az érintett barangolást végző ügyfél által küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenetenként nem haladhatja meg a 0,11 EUR-t.

3.      A hazai szolgáltatók barangolást végző ügyfeleiknek a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek fogadásáért nem számíthatnak fel díjat.

4.      2009. július 1-jétől a hazai szolgáltatóknak automatikusan euro-SMS tarifát kell alkalmazniuk valamennyi barangolást végző ügyfelükre, azon ügyfelek kivételével, akik már korábban külön barangolási díjszabást vagy csomagot választottak, amelynek alapján a szabályozott barangolásos SMS-üzenetekre vonatkozóan attól a díjszabástól eltérő díjszabást élveznek, amelybe ilyen választás hiányában sorolták volna őket.

5.      2009. július 1-jétől a hazai szolgáltatóknak euro-SMS tarifát kell alkalmazniuk valamennyi olyan új, barangolást végző ügyfélre, aki nem választ eltérő barangolásos SMS-díjszabást vagy a barangolásos szolgáltatásokra vonatkozó olyan díjcsomagot, amely szabályozott a barangolásos SMS-üzenetekre eltérő díjszabást tartalmaz.

6.      A barangolást végző ügyfél bármikor kérheti az euro-SMS tarifába történő átsorolását vagy abból való kilépését. A díjszabások közötti váltásnak a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell megtörténnie, és nem köthető az előfizetés barangolástól eltérő részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz. A hazai szolgáltató az érvényes barangolási díjszabás lejártát követően három hónapot meg nem haladó, előre meghatározott legrövidebb időtartamra elhalaszthatja a váltást. Az euro-SMS tarifa mindig összekapcsolható eurotarifával.

7.      Legkésőbb [ ]-ig a hazai szolgáltatóknak valamennyi barangolást végző ügyfelüket egyénileg tájékoztatniuk kell az euro-SMS tarifáról, arról a tényről, hogy az legkésőbb 2009. július 1-jétől valamennyi olyan, barangolást végző ügyfélre alkalmazandó lesz, aki nem választott a szabályozott barangolásos SMS-üzenetekre vonatkozó külön díjszabást vagy csomagot, valamint azon jogukról, hogy a fenti (6) bekezdéssel összhangban kérhetik az euro-SMS tarifába való átsorolásukat vagy az abból való kilépést.”

8.        A rendelet a következő 4c. cikkel egészül ki:

„4c. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek műszaki jellemzői

A hazai szolgáltatók és a látogatott hálózatok üzemeltetői nem változtathatják meg a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek műszaki jellemzőit oly módon, hogy azok eltérjenek a hazai piacon nyújtott SMS-üzenetek műszaki jellemzőitől.”

9.          Az 5. cikket el kell hagyni.

10.        A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A szabályozott barangolásos hívások és SMS-üzenetek kiskereskedelmi díjainak átláthatósága

1.      A barangolást végző ügyfelek arra való figyelmeztetése érdekében, hogy híváskezdeményezéskor és -fogadáskor, valamint SMS-üzenet küldésekor barangolási díjak vonatkoznak rájuk, minden hazai szolgáltató köteles – kivéve, ha az ügyfél értesítette szolgáltatóját, hogy nem kívánja e szolgáltatást igénybe venni – automatikusan, indokolatlan késedelem nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás útján alapvető, személyre szóló árazási tájékoztatást adni a barangolást végző ügyfélnek, amikor az a hazai hálózatától eltérő tagállam területére lép, a szóban forgó ügyfél által látogatott tagállamban történő híváskezdeményezésre és -fogadásra, valamint SMS-üzenetek küldésére vonatkozó (hozzáadottérték-adót tartalmazó) barangolási díjakról.

E személyre szóló, alapvető díjszabási tájékoztatásnak tartalmaznia kell az ügyfél díjcsomagjának megfelelően

(a)    a látogatott tagállamon belüli, továbbá a hazai hálózat szerinti tagállamba irányuló hívások kezdeményezéséért, valamint a hívásfogadásért; és

(b)    a látogatott tagállamban tartózkodás alatt szabályozott barangolásos SMS-üzenetek küldéséért kiszabható legmagasabb díjakat.

Ugyancsak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben említett, további tájékoztatás céljából ingyenesen hívható telefonszámot, valamint a sürgősségi szolgáltatásoknak az ingyenesen hívható európai sürgősségi szám (112) tárcsázásával való elérésére vonatkozó információkat.

Annak az ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus üzenetet, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni szolgáltatójától.

A hazai szolgáltatóknak a személyre szóló díjszabási tájékoztatást a vak és gyengén látó ügyfelek részére, ha az ügyfél kéri, automatikusan és ingyenesen, beszédhívással kell nyújtaniuk.

2.      Az (1) bekezdés kiegészítéseként, az ügyfélnek – függetlenül a Közösségen belüli tartózkodási helyétől – joga van ingyenesen, mobil beszédhívás vagy SMS révén személyre szabott, részletesebb információt kérni és kapni a meglátogatott hálózaton belül a beszédhívásokra, SMS-re, MMS-re és más adatkommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó, barangolási díjszabásokról, valamint tájékoztatást kapni az e rendelet alapján alkalmazandó átláthatósági intézkedésekről. Az ilyen kéréseket a hazai szolgáltató által erre a célra kijelölt ingyenesen hívható telefonszámon keresztül lehet intézni.

3.      A hazai szolgáltatók szerződéskötéskor kötelesek minden felhasználót teljes körűen tájékoztatni az érvényes barangolási díjakról, különösen az eurotarifáról és az euro-SMS tarifáról. Ezenkívül a díjakban bekövetkező minden változás alkalmával indokolatlan késedelem nélkül naprakész tájékoztatást kell adniuk barangolást végző ügyfeleiknek az érvényes barangolási díjakról.

A hazai szolgáltatóknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy minden ügyfelük tisztában legyen az eurotarifa és az euro-SMS tarifa hozzáférhetőségével. Különösen pedig 2007. július 30-ig érthető és nem részrehajló módon tájékoztatniuk kell összes ügyfelüket az eurotarifára vonatkozó feltételekről, illetve 2009. június 1-jéig az euro-SMS tarifára vonatkozó feltételekről. Ezután ésszerű időközönként emlékeztetőt kell küldeniük az összes olyan ügyfélnek, aki más díjszabást választott.”

11.        A rendelet a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó átláthatósági és védőmechanizmusok

1.      A hazai szolgáltatóknak a (2) és (3) bekezdéssel összhangban biztosítaniuk kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a szerződéskötés előtt és azt követően is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az általuk igénybe vett szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjazására vonatkozóan, olyan módon, amely elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e használat pénzügyi következményeit, és lehetővé teszi számukra a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követését és ellenőrzését.

Szükség esetén a hazai szolgáltatók a szerződéskötés előtt, majd azt követően rendszeresen tájékoztatják ügyfeleiket az automatikus és ellenőrizetlen barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatok és letöltések kockázatáról. A hazai szolgáltatók ezenkívül világosan és könnyen érthetően ismertetik ügyfeleikkel, hogyan kapcsolhatják ki ezeket az automatikus barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatokat, hogy elkerüljék a barangolásos adatátviteli szolgáltatások ellenőrizetlen igénybevételét.

2.      Legkésőbb 2009. július 1-jétől a hazai szolgáltatóknak automatikus üzenetben kell értesíteniük a barangolást végző ügyfelet arról, hogy barangol, és személyre szabott alapvető díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk az adott barangolást végző ügyfélre az érintett tagállamban a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására alkalmazandó díjakról, kivéve, ha az ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

Ezt a személyre szabott alapvető díjszabási tájékoztatást a barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró ablak formájában, valahányszor a barangolást végző ügyfél egy másik tagállamba lép vagy hazai hálózatának államától eltérő tagállamban az e tagállamba való belépést követően először vesz igénybe szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül és ingyenesen kell nyújtani, fogadását és könnyű megértését elősegítő módon.

Annak az ügyfélnek, aki értesítette hazai szolgáltatóját, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus díjszabási tájékoztatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni szolgáltatójától.

3.      Legkésőbb 2010. március 1-jéig minden hazai szolgáltatónak valamennyi barangolást végző ügyfele számára biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy ingyenesen kérhessen tájékoztatást addigi fogyasztásáról adatmennyiségben vagy a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért az ügyfél részére történő számlázás pénznemében kifejezve, annak garantálása mellett, hogy az ügyfél külön beleegyezése nélkül a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért egy adott időszakban fizetendő díj nem haladhatja meg a megadott határértéket.

Ezért a hazai szolgáltatók egy vagy több maximális összeghatárt bocsátanak rendelkezésre meghatározott használati időszakok tekintetében, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatják a megfelelő adatmennyiségekről. Ezen összeghatárok egyike (az alapértelmezett összeghatár) havi számlázási időszakonként legfeljebb 50 EUR (héa nélkül) körül alakul.

A hazai szolgáltató adatmennyiségben kifejezett határokat is megállapíthat, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatják a megfelelő pénzügyi vonzatokról. Ezen határértékek egyikének (az alapértelmezett adatmennyiségi határnak) megfelelő költségvonzat havi számlázási időszakonként legfeljebb 50 EUR (héa nélkül) körül alakul.

Ezenfelül a hazai szolgáltató a barangolást végző ügyfele részére további, különböző – azaz magasabb vagy alacsonyabb – havi felső összeghatárokat is kínálhat.

Legkésőbb 2010. július 1-jéig minden olyan ügyfélre alkalmazni kell a második és a harmadik albekezdés alapértelmezett határértékeit, akik nem választottak más határértéket.

Valamennyi hazai szolgáltató biztosítja továbbá megfelelő értesítés küldését a barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére, például SMS-üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró ablak formájában a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80%-ának elérésekor. Biztosítani kell az ügyfelek számára a jogot, hogy kérjék szolgáltatójuktól az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, illetve hogy bármikor díjmentesen kérjék a hazai szolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

Ha ezt a pénzügyi vagy adatforgalmi korlátot egyébként túllépnék, értesítést kell küldeni a barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára vagy egyéb eszközére. Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy az ügyfél milyen eljárást követve kérheti a szolgáltatás folytatását, illetve fel kell tüntetnie a határértéken felüli egységekhez kapcsolódó költségeket. Amennyiben a barangolást végző ügyfél nem válaszol a kézbesített értesítésnek megfelelően, a hazai szolgáltató haladéktalanul megszünteti a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtását és további díjak felszámolását a barangolást végző ügyfél számára, kivéve, ha és ameddig az ügyfél kéri e szolgáltatások további vagy újbóli nyújtását.

2010. november 1-jétől, amennyiben a barangolást végző ügyfél „pénzügyi vagy adatforgalomra vonatkozó limit” funkciót igényel vagy annak megszüntetését kéri, a váltásnak a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell megtörténnie, és nem köthető az előfizetés más részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz.

4.      2009. július 1-jei hatállyal:

a)     A látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolást végző ügyfél hazai hálózata üzemeltetőjének a látogatott hálózaton keresztül nyújtott szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 2009. július 1-jétől nem haladhatja meg az adatforgalom után megabájtonként legfeljebb 1,00 EUR/kb-nak (vagyis 0,80 EUR/Mb-nak) megfelelő biztonsági korlátot, ez az érték 2010. július 1-jétől 0,80 EUR, 2011. július 1-jétől pedig 0,50 EUR. A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében e biztonsági korlát nem vezethet a verseny torzulásához vagy korlátozásához a nagykereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások piacán.

b)     Ezt az átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt tizenkét hónapos időszakra, vagy e rendelet lejártáig hátralévő rövidebb időszakra kell kiszámítani.

c)     Az a) pontban említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó időszak alatt a látogatott hálózat üzemeltetője által a hazai hálózatok üzemeltetőitől szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtásáért kapott nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani a szolgáltatás nyújtása során az adott időszakban ténylegesen felhasznált, kilobájtban összesített adatok megabájtban kifejezett mennyiségével.

12.        A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)     Az (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2.       A nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek az e rendelet, és különösen a 3., 4., 4a., 4b. és 6a. cikk alkalmazására vonatkozó naprakész információkat az érintett felek számára könnyen hozzáférhető módon nyilvánosságra hozni.”

b)     Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„5.       A nemzeti szabályozó hatóságok saját kezdeményezésük alapján is felléphetnek az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében. Amennyiben szükséges, különösen a hozzáférési irányelv 5. cikke szerinti hatásköröket alkalmazhatják a megfelelő hozzáférés és összekapcsolás biztosítása érdekében, hogy ezáltal garantálják a barangolási szolgáltatások végpontok közötti kapcsolódását és összeköthetőségét, például abban az esetben, ha az előfizetők nem tudnak szabályozott barangolásos SMS-üzeneteket váltani más tagállamban található földfelszíni mobilhálózat előfizetőivel az ilyen üzenetek továbbítását lehetővé tevő megállapodás hiányának következtében.”

13.        A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok az említett előírásokról legkésőbb 2008. március 30-ig, illetve a [XXXX/YYYY] rendelettel megállapított további követelmények tekintetében nem később, mint ez utóbbi rendelet hatályba lépésétől számított kilenc hónap elteltével, az ezeket érintő későbbi módosításokról pedig haladéktalanul kötelesek értesíteni a Bizottságot.”

14.        A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Felülvizsgálat

1.      A Bizottság 2011. június 30-ig felülvizsgálja e rendelet működését, és nyilvános konzultációt követően jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság különösen azt értékeli, hogy e rendelet céljai megvalósultak-e. Ennek során a Bizottság többek között a következőket vizsgálja felül:

 a barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hang-, SMS- és adatátviteli szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi áraiban bekövetkezett változások, illetve az egyes tagállamokban a nemzeti szintű mobil hírközlési szolgáltatások megfelelő alakulása, külön a feltöltőkártyás és az előfizetéses ügyfelek tekintetében; valamint e szolgáltatások minősége és sebessége;

 a szolgáltatások – ideértve a barangolás alternatív szolgáltatásainak (hang, SMS és adat) elérhetősége és minősége, különösen a technológiai fejlődés fényében;

 mennyire voltak előnyösek az ügyfelek számára a barangolásos szolgáltatások tényleges árcsökkentései, illetve más, a barangolásos szolgáltatások nyújtásának árait érintő csökkentések, továbbá a különféle hívási minták szerint a fogyasztók rendelkezésére álló tarifák és termékek sokfélesége;

 a verseny mértéke a kis- és nagykereskedelmi piacon, különösen a kisebb, független vagy új üzemeltetők versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők közötti kereskedelmi megállapodások versenyre gyakorolt hatásának mértékét és az üzemeltetők közötti összeköttetés mértékét.

A Bizottság egyéb szabályozási módszereket is értékel az árszabályozáson kívül, amelyek segítségével létrejöhet a barangolás belső versenypiaca, és az értékelés során figyelembe veszi a BEREC független elemzését. Ezen értékelés alapján a Bizottság megfelelő ajánlásokat tesz.

1a.    A Bizottság továbbá legkésőbb 2010. június 30-ig időközi jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére, amely magában foglalja a Közösségen belüli barangolásos szolgáltatások biztosítása nyomon követésének összefoglalását és az e rendelet célkitűzéseinek elérése terén tett előrelépések értékelését, említést téve az (1) bekezdésben szereplő kérdésekről is.”

15.        A 12. cikkben a „2007. augusztus 30-ig” szöveget el kell hagyni.

16.        A 13. cikkben a „2010.” évszám helyébe a „2013.” évszám lép.

2. cikk

A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) módosítása

A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 1. cikkének (5) bekezdésében a „nyilvános mobiltelefon-hálózatokra” kifejezés helyébe a „nyilvános mobil hírközlő hálózatokra” kifejezés lép.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. Ez a rendelet 2012. június 30-án hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                       az elnök

  • [1] *             Politikai jellegű módosítások: az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel jelöli. A szolgálatok technikai jellegű javításai és kiigazításai: az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ║ jel jelöli.
  • [2]               HL C […]., […], […]. o.
  • [3]               HL C […]., […], […]. o.
  • [4]               HL C […]., […], […]. o.
  • [5]               [ ]
  • [6]               HL L 108., 2002.4.24., 7. o.
  • [7]               HL L 108., 2002.4.24., 33. o.
  • [8]               A felülvizsgálati csomagról szóló megállapodás függvénye.

INDOKOLÁS

I. Háttér

2007. június 27-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról, valamint a 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló, 717/2007/EK rendeletet. A rendelet válaszként jött létre a nemzetközi barangolásos szolgáltatások tekintetében a mobil hírközlési piaci verseny hiányára, amely az európai fogyasztók számára túlzottan magas díjakat eredményezett és megakadályozta az európai polgárokat abban, hogy a különböző tagállamokban tett utazásaik alkalmával megfelelően használják a barangolásos szolgáltatásokat, amely így kihat a mozgás szabadságára.

A fent említett rendelet alkalmazásának és a piac 2008-as működésének felülvizsgálatát követően a Bizottság javaslatot terjesztett elő, amely kiterjesztette a barangolásos hanghívások szabályozását és kibővítette a rendelet hatáskörét a barangolásos SMS- és adatátviteli szolgáltatásokra, valamint átláthatóbb intézkedéseket foganatosított. A rendelet hatályát 2013-ig ki szándékozták terjeszteni.

II. Hanghívás és SMS-szolgáltatás

Az előadó ezúttal támogatja a hanghívási díjak szabályozásának kiterjesztését. Sajnálatos módon a 717/2007/EK rendelet hatálybalépése óta a barangolásos szolgáltatás díjai nem csökkentek jelentősen, hanem a rendeletben megállapított ársapka alatt helyezkednek el.

Az előadó továbbá egyetért a rendelet hatályának az SMS-szolgáltatások tekintetében történő kiterjesztésével. A fogyasztókat sújtó túlzottan magas díjak miatt a kis- és nagykereskedelmi SMS-szolgáltatások díjszabályozása a jelen helyzetben sajnálatos módon szükségszerű.

Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a barangolásos hanghívás és SMS-szolgáltatás díjai szabályozásának kivételes alapon kell történnie, és a hosszú távú díjszabályozás káros hatású ezen a piacon.

III. Adatátvitel és átláthatóság

Az adatátviteli kis- nagykereskedelmi díjak szintén kiemelkedően magasak. Míg a barangolásos adatátviteli szolgáltatás nagykereskedelmi díjainak esetében megfelelő egy biztonsági korlát megállapítása, az előadó úgy vélekedik, hogy ezúttal nem lenne helyes az ársapkák kiskereskedelmi szinten történő alkalmazása. Az adatátviteli barangolásos szolgáltatások új piacot jelentenek, amely ilyen szabályozás mellett nem lenne képes megfelelő fejlődésre. Az adatátviteli szolgáltatások nagykereskedelmi díjainak szabályozása megfelelőnek tűnik, mivel a kisebb új piaci szereplők nagykereskedelmi szinten túlzottan magas díjakkal szembesülnek a nagy szolgáltatók részéről, és ez nincs jó hatással a barangolásos adatátviteli szolgáltatások fejlődésére.

Az előadó támogatja az átláthatóság elvét és a fogyasztók védelmét és a „számlasokkok” megelőzését előmozdító biztonsági intézkedéseket. Fontos, hogy az intézkedések megfelelőek és rugalmasak legyenek, mivel számos különféle barangolásos adatátviteli szolgáltatást igénybevevő ügyfél létezik. A rendeletnek megfelelő szintű fogyasztóvédelmet kell biztosítania, ugyanakkor lehetővé kell tennie ezen fogyasztók számára, hogy megfelelően részesüljenek a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokból. Bármely átláthatósági intézkedésnek egyúttal technikailag kivitelezhetőnek kell lennie és nem jelenthet ésszerűtlen terheket a távközlési szolgáltatók számára.

IV. A barangolásos szolgáltatások felülvizsgálata és jövőbeni szabályozása

Mivel az átmeneti árszabályozás rövid távú megoldást jelent a piacot jellemző túlzottan magas árak és súlyos hiányosságok terén, az előadó továbbra is úgy véli, hogy egy egészséges és versenyen alapuló roaming piac nem virágozhat hosszú távú szabályozás mellett. Ezért kiemelkedően fontos, hogy azonos célkitűzések elérése érdekében ezen szabályozás működését megfelelően elemezzék és egyéb alternatívákat vizsgáljanak meg a piac szabályozása terén. Fontos, hogy ez a rendelet meghatározza azokat a szempontokat, amelyek részletes elemzésre szorulnak, annak érdekében, hogy pontosabb mutatók álljanak rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a szabályozás célkitűzései teljesültek-e. Ezen tényezők meghatározásának ugyanakkor tartalmaznia kell a piaccal szembeni elvárásokat, annak érdekében, hogy az árszabályozás kiterjesztése elkerülhető legyen. Fontos továbbá ezen tényezők részletes elemzése a szektor jövőbeni szabályozási megközelítésének tekintetében. Továbbá szükség van egy köztes jelentésre annak érdekében, hogy több mutató álljon rendelkezésre a rendelet célkitűzései teljesítése folyamatában és a piaci szereplők viselkedéséről.

V. Következtetés

Az előadó számos kétoldalú ülésen vett részt a rendelet által érintett összes főbb szereplővel és az ITRE rövid meghallgatást szervezett a kérdésről. Az egyik következtetés szerint a rendeletnek a lehető legsemlegesebbnek és legkiegyensúlyozottabbnak kell lennie, annak érdekében, hogy ne biztosítson igazságtalan előnyöket egyes résztvevőknek másokkal szemben.

Az előadó támogatja ezt a szabályozási javaslatot, azonban ismételten hangsúlyozza, hogy a barangolási díjak szabályozásának kivételes alapon kell történnie, valamint hogy a hosszú távú árszabályozás káros hatású a mobil szolgáltatók piacán.

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (6.3.2009)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

A vélemény előadója (*): Syed Kamall

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

1. BEVEZETÉS

A véleménytervezetnek köszönhetően a rendelet olyan eszközzé válik, amely 2013. június 30-ig biztosítja az árak átláthatóságát és a roaming szolgáltatások felügyeletét, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a jelenleg hatályos díjkorlátok 2010. június 30-án hatályukat veszítsék. A javaslat szerint új árszabályozás nem kerül bevezetésre.

A szándék – a jelenlegi állás szerint – az, hogy valódi vitát ösztönözzünk mind a Bizottság javaslatának érdemeiről, mind annak szükségességéről, hogy értékeljük a díjkorlátokat előíró kezdetleges eszköz helyébe állítható ésszerű alternatívákat, miközben fenntartjuk a magas szintű fogyasztóvédelmet.

2. A PROBLÉMA

2.1. A Bizottság javaslata azt a feltételezett problémát hivatott orvosolni, hogy a roaming szolgáltatások terén nincs verseny, és hogy az árak nem tükrözik ésszerűen a szolgáltatásnyújtás költségeit.

Az IMCO és az ITRE által a Europe Economics-tól (EE) megrendelt független tanulmány azonban rámutatott arra, hogy:

· a beszédhívások díjainak a hatályos rendelet által előírt csökkentése nem vezetett a forgalom jelentős növekedéséhez, ami azt jelzi, hogy az „indokolatlanul magas” díjak feltételezett problémája nem létezett. (Az ERG saját előzetes számításai szerint az SMS-üzenetek forgalma – díjkorlátok nélkül – 2008 harmadik negyedévében a beszédhívásokénál nagyobb mértékben nőtt. Ez aláássa az SMS kiskereskedelmi árainak korlátozására felhozott egyik érvet.)

· a Bizottság hatásvizsgálata nem állapította meg, hogy a szabályozás meghosszabbítása az általános jólét növekedését eredményezné. (Egyes tagállamokban a legszegényebb feltöltőkártyás ügyfelek többet fizetnek bizonyos belföldi beszédhívásokért, mint amennyibe a nemzetközi hívások kerülnek a náluk vagyonosabb barangolóknak.)

Ezen felül, az EE tanulmánya arra a következtetésre jut, hogy ha nem hosszabbítanák meg az árszabályozást, az valószínűleg a következőket eredményezné:

· a beszédhívások díjainak stabilizálódása a 2010-re előírt szinteken, és nem azok növekedése,

· a tarifák választékának bővülése és fokozottabb verseny, amely a fogyasztók előnyére a választási lehetőségek szélesebb skálájához vezet,

· a „vízágy-effektus” elkerülése, pl. alacsony hívás, SMS- és adatkommunikációs díjak, de jóval magasabb készülékárak vagy az egyéb mobilszolgáltatások terén az árcsökkentések késleltetése – mindenütt a fogyasztók kárára.

Az EE tanulmány egy másik lényeges megállapítása, hogy a roaming nem tekinthető különálló piacnak, sokkal inkább az egész mobilszolgáltatási piac szerves részének, amely fokozott versenyre épül.

E megállapítások – az árak ötéves időtartamra szóló, politikai szinten történő rögzítése mögötti bizonytalansággal együtt – hathatós érvek mind a beszédhívások jelenlegi árszabályozásának meghosszabbításával, mind a további árszabályozások bevezetésével szemben.

2.2      Az előadó úgy véli, egyetértés van abban, hogy meg kell szüntetni a számlák átláthatatlanságát és a roaming keretében zajló adatkommunikációért kiszámlázott, a fogyasztók által vártnál jóval magasabb összegű díjak okozta problémát. A beszédhívások terén az átláthatóságot ösztönző jelenlegi intézkedéseket fenn kell tartani, és ki kell terjeszteni az SMS-üzenetekre.

3. A MEGOLDÁS

3.1      A statisztikák azt mutatják, hogy az előírt alacsonyabb árak nem vezettek fokozottabb jóléthez vagy a szabályozott roaming szolgáltatások nagyobb igénybevételéhez. Mivel a rendelet meghosszabbítása nem vezet bizonyíthatóan a jólét fokozódásához, a piac meghatározása körül bizonytalanságok érezhetők, és az árak ötéves időszakra történő rögzítése is kérdéseket vet fel, amíg nincs elfogadott alapunk az „indokolt” és „indokolatlan” ár közötti különbségtételre, a rendelet meghosszabbítása a jelen állás szerint ésszerűtlennek tűnik.

3.2      Egyetértés van abban, hogy az árak átláthatóságát növelni kell, és továbbra is biztosítani kell a piac felügyeletét. Ezen elemeket is korlátozni kell azonban időben, hogy előkészítsük ezek későbbi beépítését az elektronikus távközlésre vonatkozó általános szabályozási keretbe. Elfogadhatatlan, hogy külön rendeletben szabályozzuk a roaming szolgáltatások alkotta szűk piaci szegmenst. Az egyetemes szolgáltatási irányelv tartalmaz átláthatósági intézkedéseket, és ha már elegendő tapasztalat gyűlt össze ezen intézkedések, valamint a barangolásra vonatkozó egyedi átláthatósági intézkedések alkalmazásáról, a Bizottságnak fontolóra kell vennie az egyetemes szolgáltatási irányelv megfelelő módosítását, amely lehetővé tenné a roaming szolgáltatások külön szabályozásának végleges megszüntetését.

3.3 Az előadó egy különálló munkadokumentumban felvázolt néhány alternatívát a díjkorlátok kezdetleges eszközének felváltására, amelyek többek között az alábbiakat foglalják magukban:

· a rendelet meghosszabbításának mellőzése,

· a döntési hatáskör átruházása a szabályozókra – bár felmerültek kételyek az ERG függetlensége kapcsán,

· megkülönböztetés-mentességi záradékok,

· fellépés a helyzetükkel visszaélő egyes piaci szereplőkkel vagy piacokkal szemben,

· a beszédhívások, SMS-üzenetek és adatkommunikáció nagykereskedelmi árai terén kialakult gyakorlatok cseréjének kiépítése.

Az előadó reméli, hogy a vázolt alternatívák érdemeit a Parlament megfelelően megvitatja.

4. ÖSSZEGZÉS

Abban a reményben, hogy valódi vitát ösztönöz a Bizottság javaslatának érdemeiről és az esetleges alternatívákról, az előadó a jelenlegi helyzetet figyelembe véve elutasítja a díjkorlátozásra irányuló javaslatot, és helyette a fogyasztók általi átláthatóságra és a piacfelügyelet fenntartására összpontosít. Kezdődjék a vita!

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az egyes turisztikai régiókban a topográfiai, népsűrűségbeli és szezonális különbségek következtében mobiltelefon-szolgáltatók különböző üzleti modelleket alkalmaznak, ami magasabb költségeket eredményez.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A 717/2007/EK rendeletben a szabályozott barangolásos hívásokra vonatkozóan meghatározott legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díjak szintjeinek a rendelet meghosszabbított érvényességi ideje alatt tovább kell csökkenniük, hogy tükrözzék a költségek csökkenését, ideértve a szabályozott mobilhívás-végződtetési díjak csökkenését a tagállamokban, a belső piac zavartalan működésének biztosítása, valamint azon kettős célkitűzés megvalósítása érdekében, hogy a túlzott árak megszűnjenek, ugyanakkor a szolgáltatók a verseny és az innováció terén szabadságot élvezzenek.

(7) A 717/2007/EK rendeletben a szabályozott barangolásos hívásokra vonatkozóan meghatározott legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díjak szintjeinek a rendelet meghosszabbított érvényességi ideje alatt tovább kell csökkenniük, hogy tükrözzék a költségek csökkenését, ideértve a szabályozott mobilhívás-végződtetési díjak csökkenését a tagállamokban, a belső piac zavartalan működésének biztosítása, valamint azon kettős célkitűzés megvalósítása érdekében, hogy a túlzott árak megszűnjenek, ugyanakkor a szolgáltatók a verseny és az innováció terén szabadságot élvezzenek. A meghatározott legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díjak semmilyen körülmények között nem lehetnek költségorientáltak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a szabályozás jövőbeli megszüntetését, és hogy megfelelő mozgásteret biztosítsanak a szolgáltatók számára a piaci versenyhez.

Indokolás

A rendeletben meghatározott maximális árak nem költségorientáltak, és nem is lehetnek azok. Költségorientált maximális árak megszabása összeegyeztethetetlen lenne a verseny előmozdításával és megnehezítené a szabályozás megszüntetését.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A kiskereskedelmi szinten szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá tartozó hívást másodperc alapon számlázzanak, ezzel összefüggésben azonban kezdeményezett hívások esetén 30 másodpercet meg nem haladó hosszúságú, minimális kezdeti díjazási időszakot alkalmazhatnak. Ez lehetővé fogja tenni a szolgáltatók számára a kapcsolat létrehozásával járó ésszerű költségek fedezését, és rugalmasságot biztosít a rövidebb minimális díjazási időszakok terén való versengéshez. A fogadott eurotarifás hívások esetében azonban nem indokolt minimális kezdeti díjazási időszak, mivel a szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló nagykereskedelmi díjat másodperces alapon számlázzák, és a kapcsolat létrehozásával járó esetleges külön költségeket a mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

(16) A kiskereskedelmi szinten szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, hogy ügyfeleiknek másodperc alapon számlázzanak, az eurotarifa alá tartozó hívásokra pedig nem alkalmazhatnak minimális kezdeti díjazási időszakot.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Biztosítani kell továbbá, hogy a barangolást végző ügyfeleknek ne kelljen további díjat fizetniük a látogatott hálózaton való barangolás során a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek fogadásáért, mivel az ilyen végződtetési költségeket már ellentételezi a szabályozott barangolásos SMS-üzenet küldéséért felszámított kiskereskedelmi díj.

(27) Biztosítani kell továbbá, hogy a barangolást végző ügyfeleknek ne kelljen további díjat fizetniük a látogatott hálózaton való barangolás során a szabályozott barangolásos SMS- vagy hangposta üzenetek fogadásáért, mivel az ilyen végződtetési költségeket már ellentételezi a szabályozott barangolásos SMS- vagy hangposta üzenet küldéséért felszámított kiskereskedelmi díj.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) Intézkedéseket kell hozni azonban a barangolásos adatátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi árai átláthatóságának javítása érdekében, különösen a „számlasokk” problémájának kiküszöbölése érdekében, amely akadályozza a belső piac zavartalan működését, valamint annak érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges eszközöket biztosítsunk.

(33) Intézkedéseket kell hozni azonban a barangolásos adatátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi árai átláthatóságának javítása érdekében, különösen a „számlasokk” problémájának kiküszöbölése érdekében, amely akadályozza a belső piac zavartalan működését, valamint annak érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges eszközöket biztosítsunk. Emellett intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy azoknak a mobilszolgáltatóknak, akik blokkolják azokat az alkalmazásokat vagy technológiákat, amelyek helyettesíthetnék vagy pótolhatnák a barangolásos szolgáltatásokat (pl. WiFi, WoIP és azonnali üzenetküldés), a blokkolás tényéről tájékoztatniuk kell az ügyfelet, lehetővé téve számukra, hogy tájékozott döntést hozzanak.

Indokolás

Előfordulhat, hogy a fogyasztók alternatív technológiákat (pl. WiFi) vagy alternatív szolgáltatásokat (pl. VoIP) kívánnak igénybe venni. Amennyiben a szolgáltató blokkolja az e technológiákhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a fogyasztókat erről tájékoztatni kell annak érdekében, hogy esetleg másik szolgáltató igénybe vételéről dönthessenek. Ez összhangban van a jelenleg megvitatás alatt álló egyetemes szolgáltatási irányelv módosítására irányuló javaslatokkal.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Így a mobilszolgáltatóknak személyre szabott díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk barangolást végző ügyfeleik számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatások rájuk alkalmazandó díjairól, amikor más tagállamba belépéskor először vesznek igénybe barangolásos adatátviteli szolgáltatást. Ezt a tájékoztatást az ügyfelek mobiltelefonjára vagy más mobilkészülékére kell eljuttatni, a tájékoztatás könnyű fogadásának és megértésének biztosítására legalkalmasabb módon.

(34) Így a mobilszolgáltatóknak személyre szabott díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk barangolást végző ügyfeleik számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatások rájuk alkalmazandó díjairól, amikor a barangolást végző ügyfél barangolásos adatátviteli szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi valamely tagállamban, vagy egy másik tagállam területére lép. Ezt a tájékoztatást az ügyfelek mobiltelefonjára küldött üzenetben, e-mailben vagy a számítógépükön felugró ablakban kell eljuttatni, a tájékoztatás egyszerű fogadásának és könnyű megértésének biztosítására legalkalmasabb módon.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) Ezen kívül – a számlasokk elkerülése érdekében – a mobilszolgáltatóknak minden barangolást végző ügyfelük számára díjmentesen lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy előzetesen meghatározzák a barangolásos adatátviteli szolgáltatásért általuk fizetendő díj felső határát, amely határ elérésének közeledését megfelelő figyelmeztető üzenet jelezné. E felső határ elérésekor a barangolásos adatátviteli szolgáltatást be kell szüntetni, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten kéri annak folytatását.

(35) Ezen kívül – a számlasokk elkerülése érdekében – a mobilszolgáltatóknak minden barangolást végző ügyfelük számára díjmentesen tájékoztatást kell nyújtaniuk az addigi fogyasztásról adatmennyiségben vagy az ügyfél részére történő számlázás valutájában kifejezve, valamint lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy, hogy előzetesen több felhasználási értékhatárt határozzanak meg a barangolásos adatátviteli szolgáltatásért általuk fizetendő díjra vonatkozólag, ahol a meghatározott határ elérésének közeledését megfelelő értesítés jelezné. E felső felhasználási határ elérésekor a barangolásos adatátviteli szolgáltatást be kell szüntetni, kivéve, ha az ügyfél az értesítésben közölt feltételek mellett kifejezetten kéri annak folytatását.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) Ezt a közös megközelítést korlátozott ideig kell fenntartani, azonban a Bizottság által végzett felülvizsgálat fényében ismételten meghosszabbítható vagy módosítható. A Bizottságnak felül kell vizsgálnia az e rendelettel módosított 717/2007/EK rendelet eredményességét, és azt, hogy mennyiben járul hozzá a keretszabályozás végrehajtásához, valamint a belső piac zavartalan működéséhez, ugyanakkor figyelmet kell fordítania a rendeletnek a kisebb közösségi mobil hírközlési szolgáltatókra és ezen szolgáltatóknak a Közösségen belüli barangolási piacon elfoglalt helyzetére gyakorolt hatására.

(40) Ezt a közös megközelítést korlátozott ideig kell fenntartani, azonban a Bizottság által végzett felülvizsgálat fényében ismételten meghosszabbítható vagy módosítható. A Bizottságnak felül kell vizsgálnia az e rendelettel módosított 717/2007/EK rendelet eredményességét, a Közösségen belüli barangolásos szolgáltatások túlzottan magas díjainak megszüntetésére, a magas szintű fogyasztóvédelem megvalósítására, a mobilszolgáltatók közti verseny előmozdítására, illetve az innováció és a fogyasztók választása terén ösztönzők biztosítására irányuló célkitűzések fényében. A Bizottságnak figyelembe kell vennie azt is, hogy mennyiben járul hozzá a keretszabályozás végrehajtásához, valamint a belső piac zavartalan működéséhez. A Bizottságnak továbbá figyelembe kell vennie a különböző méretű és a Közösség különböző részein működő mobilszolgáltatók versenyhelyzetére és a Közösségen belüli barangolásos piacon elfoglalt helyzetére gyakorolt hatást. Ebben az összefüggésben a Bizottságnak különös figyelmet kell fordítania a barangolásos adatátviteli szolgáltatások terén tapasztalható fejleményekre és irányzatokra az e rendeletben meghatározott nagykereskedelmi biztonsági korláttal kapcsolatban, ugyancsak különös figyelmet fordítva a nagykereskedelmi árak növekedésének kockázatára a rendelet alkalmazásának befejezésekor, mivel egy ilyen növekedés méltánytalanul nagy terhet róna hazai szolgáltatókra, akik nem képesek vagy nem hajlandók ezt az emelkedést fogyasztói áraikban érvényesíteni. A Bizottságnak értékelnie kell, hogy a barangolásos szolgáltatások terén megnyilvánuló verseny milyen mértékben fejlődött, figyelembe véve többek között a barangolásos mobilszolgáltatások díjainak változását, a barangolásos szolgáltatások terén rendelkezésre álló termékeket és ajánlatokat, a szolgáltatások minőségét és a technológiai fejlesztéseknek a barangolásos szolgáltatásokra, gyakorolt hatását. Ilyen hatás lehet például a szolgáltatásoknak a VoIP-hoz hasonló új szolgáltatásokkal történő helyettesítése. A Bizottságnak különösen azt kell megfontolnia, hogy a barangolásos díjak általában túlzottak-e vagy túlzottak lehetnek-e a mobilszolgáltatók árszerkezete fényében. A Bizottságnak továbbá értékelnie kell, hogy a barangolásos szolgáltatások szabályozása megfelelően biztosítható-e az elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásában. A fent említett felülvizsgálat előtt és a barangolásos adatátviteli szolgáltatások Közösségen belüli folyamatos ellenőrzésének biztosítása érdekében a Bizottságnak időközi jelentést kell előterjesztenie az Európai Parlament és a Tanács részére, amely egy általános elemzést is magában foglal külön az utólag és külön az előre fizető fogyasztókra vonatkozóan a hang-, SMS- és adatátviteli barangolásos szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi árai terén érvényesülő legfrissebb tendenciákról.

Indokolás

Annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítani lehessen a piac megfelelő szabályozását, az Európai Bizottságnak részletesen értékelnie kell a vonatkozó piaci szempontokat. Szükség van továbbá egy időközi jelentésre annak érdekében, hogy több támpont álljon rendelkezésre a rendelet célkitűzéseinek teljesüléséről, valamint a piaci szereplők viselkedéséről.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – (a) pont

717/2007/EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet szabályokat állapít meg a Közösségen belül kezdeményezett és végződtetett beszédhívásokkal és SMS-üzenetekkel összefüggő nemzetközi barangolási szolgáltatások, valamint a barangolást végző ügyfelek által egy másik tagállam mobilhálózatán történő barangolás során igénybe vett csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért a mobilszolgáltatók által felszámítható díjakról. E rendelet alkalmazása egyaránt kiterjed a hálózatüzemeltetők közötti nagykereskedelmi díjakra és adott esetben a hazai szolgáltatók által felszámított kiskereskedelmi díjakra.

Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy azoknak a mobilszolgáltatóknak, akik blokkolják azokat az alkalmazásokat vagy technológiákat, amelyek helyettesíthetnék vagy pótolhatnák a barangolásos szolgáltatásokat (pl. WiFi, WoIP és üzenetküldés), a blokkolás tényéről tájékoztatniuk kell az ügyfelet, lehetővé téve számukra, hogy tájékozott döntést hozzanak.

Indokolás

Előfordulhat, hogy a fogyasztók alternatív technológiákat (pl. WiFi) vagy alternatív szolgáltatásokat (pl. VoIP) kívánnak igénybe venni. Amennyiben a szolgáltató blokkolja az e technológiákhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a fogyasztókat erről tájékoztatni kell annak érdekében, hogy esetleg másik szolgáltató igénybe vételéről dönthessenek. Ez összhangban van a jelenleg megvitatás alatt álló egyetemes szolgáltatási irányelv módosítására irányuló javaslatokkal.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont – (a) pont

717/2007/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A második albekezdéstől eltérően a hazai szolgáltató az eurotarifa alá eső, kezdeményezett hívásokra 30 másodpercet meg nem haladó hosszúságú kezdeti díjazási időszakot alkalmazhat.

törölve

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont – (a a) pont (új)

717/2007/EK rendelet

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(aa) a következő bekezdés kerül beillesztésre:

 

„(2a) A hazai szolgáltatók barangolásos hangposta-üzenetek fogadásáért nem számíthatnak fel díjat barangolást végző ügyfeleiknek.”

Indokolás

Hivatkozás ezen rendelet 4b. cikkének (3) bekezdésére, amely szerint a barangolást végző ügyfél által fogadott szabályozott barangolásos SMS-üzeneteknek ingyenesnek kell lenniük. Annak érdekében, hogy a fogyasztókat megvédjék a barangolásos hangposta-üzenetekből származó (amelyek hosszát a fogyasztó nem tudja befolyásolni) indokolatlanul magas költségektől, a barangolásos hangposta-üzenetekre is a 4b. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott rendelkezést kell alkalmazni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

717/2007/EK rendelet

6a cikk – 1-3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hazai szolgáltatóknak a (2) és (3) bekezdéssel összhangban biztosítaniuk kell, hogy barangolást végző ügyfeleik megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az általuk igénybe vett szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjazására vonatkozóan, olyan módon, amely elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e használat pénzügyi következményeit, és lehetővé teszi számukra a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követését és ellenőrzését.

(1) A hazai szolgáltatóknak a szerződés megkötése előtt megfelelően tájékoztatniuk kell ügyfeleiket az általuk választott tarifarendszer díjazására vonatkozóan. Továbbá példákat kell hozniuk a barangolásos adatátviteli alkalmazásokra (például e-mail, képküldés, internetes böngészés) a felhasznált adatmennyiség megközelítőleges feltüntetésével. Ezen példák a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások használatát olyan módon alkalmazzák, amely elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e használat pénzügyi következményeit, és lehetővé teszi számukra a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követését és ellenőrzését a (2) és (3) bekezdéssel összhangban. Ezen felül, nem lehet adatokat letölteni, amennyiben nem egyeztek bele vagy nem kérték.

(2) Legkésőbb 2009. július 1-jétől a hazai szolgáltatóknak automatikus üzenetben kell értesíteniük a barangolást végző ügyfelet arról, hogy barangol, és személyre szabott díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk az adott barangolást végző ügyfélre az érintett tagállamban a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására alkalmazandó díjakról, kivéve, ha az ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

(2) Legkésőbb 2009. július 1-jétől a hazai szolgáltatóknak automatikus üzenetben kell értesíteniük a barangolást végző ügyfelet arról, hogy barangol, és személyre szabott alapvető díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk az adott barangolást végző ügyfélre az érintett tagállamban a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására alkalmazandó díjakról, kivéve, ha az ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

Ezt a személyre szabott díjszabási tájékoztatást a barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére kell eljuttatni, amikor a barangolást végző ügyfél hazai hálózatának államától eltérő tagállamban az e tagállamba való belépést követően először vesz igénybe szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül és ingyenesen kell nyújtani, fogadását és könnyű megértését elősegítő módon.

Ezt az alapvető személyre szabott díjszabási tájékoztatást a barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára, e-mail címére vagy a számítógépén felugró ablakban kell eljuttatni, amennyiben a barangolást végző ügyfél egy másik tagállamba lép vagy hazai hálózatának államától eltérő tagállamban az e tagállamba való belépést követően először vesz igénybe szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül és ingyenesen kell nyújtani, fogadását és könnyű megértését elősegítő módon.

Annak az ügyfélnek, aki értesítette hazai szolgáltatóját, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus díjszabási tájékoztatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni szolgáltatójától.

Annak az ügyfélnek, aki értesítette hazai szolgáltatóját, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus díjszabási tájékoztatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni szolgáltatójától.

(3 Legkésőbb 2010. július 1-jéig a hazai szolgáltatóknak „megszakítási limit” funkciót kell biztosítaniuk, amelynek keretében valamennyi barangolást végző ügyfelüknek ingyenesen felajánlják és fenntartják egy olyan legmagasabb összeghatár előzetes meghatározásának lehetőségét az ügyfél által a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért fizetendő díjakra vonatkozóan, amely összeghatárt az ügyfél részére történő számlázás valutájában kell kifejezni.

(3) Legkésőbb 2010. január 1-jéig minden hazai szolgáltatóknak valamennyi barangolást végző ügyfele számára ingyenesen biztosítania kell egy olyan funkciót, amelynek keretében adatmennyiségben vagy az ügyfél részére történő számlázás valutájában kifejezve tájékoztatás kapható az addigi fogyasztásról. Ezért a hazai szolgáltatók egy vagy több felhasználási korlátot bocsátanak rendelkezésre meghatározott használati időszakok tekintetében. E korlátok egyike havi számlázási időszakonként 50 EUR (héa nélkül) vagy 20 MB körül alakul, azonban nem haladhatja meg azt.

E megszakítási limit elérésekor a hazai szolgáltató haladéktalanul megszünteti a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtását a barangolást végző ügyfél számára, kivéve, ha az ügyfél kéri e szolgáltatások további vagy újbóli nyújtását.

E megszakítási limit elérésekor értesítik a barangolást végző ügyfelet. Amennyiben a barangolást végző ügyfél nem válaszol a kézbesített értesítésnek megfelelően, a hazai szolgáltató haladéktalanul megszünteti a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtását a barangolást végző ügyfél számára, kivéve, ha az ügyfél kéri e szolgáltatások további vagy újbóli nyújtását. Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy a fogyasztó milyen eljárást követve kérheti a szolgáltatás folytatását, illetve fel kell tüntetnie a limiten felüli egységekhez kapcsolódó költségeket.

A hazai szolgáltató biztosítja továbbá megfelelő figyelmeztető üzenet küldését a barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére az ügyfél és a hazai szolgáltató közötti előzetes megállapodás szerinti egy vagy több közbenső díjhatár elérése előtt. A szolgáltató ebben a figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a barangolást végző ügyfelet arról, hogy nemsokára eléri a megszakítási limitet, és megjelöli az ügyfél által a szolgáltatások további vagy újbóli nyújtásának kérése esetén követendő eljárást.

Valamennyi hazai szolgáltató biztosítja továbbá megfelelő értesítés küldését a barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára, e-mail címére vagy a számítógépén felugró ablakban a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, megállapodás szerinti felhasználási felső határ 80%-ának elérése előtt. Biztosítani kell a fogyasztók számára a jogot, hogy kérjék szolgáltatójuktól az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, illetve hogy bármikor díjmentesen kérjék a hazai szolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

717/2007/EK rendelet

6a cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolást végző ügyfél hazai hálózata üzemeltetőjének a látogatott hálózaton keresztül nyújtott szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj nem haladhatja meg az adatforgalom után megabájtonként legfeljebb 1,00 EUR-nak megfelelő biztonsági korlátot.

a) A látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolást végző ügyfél hazai hálózata üzemeltetőjének a látogatott hálózaton keresztül nyújtott szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj nem haladhatja meg az adatforgalom után megabájtonként legfeljebb (HÉA nélkül) 0,25 EUR-nak megfelelő biztonsági korlátot.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

717/2007/EK rendelet

6a cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) Az a) pontban említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó időszak alatt a látogatott hálózat üzemeltetője által a hazai hálózatok üzemeltetőitől szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtásáért kapott nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani a szolgáltatás nyújtása során az adott időszakban felhasznált, megabájtban kifejezett adatmennyiséggel.

c) Az a) pontban említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó időszak alatt a látogatott hálózat üzemeltetője által a hazai hálózatok üzemeltetőitől szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtásáért kapott nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani a szolgáltatás nyújtása során az adott időszakban ténylegesen felhasznált, kilobájtban összesített adatok megabájtban kifejezett mennyiségével.

Indokolás

Fontos kiemelni, hogy a számlázásnak kilobájt-alapon kell történnie. Ellenkező esetben az üzemeltetőket arra ösztönznénk, hogy megabájt-alapon számlázzanak, ami magasabb kiskereskedelmi árakhoz vezetne, ahogyan az a beszédszolgáltatások esetén is történt.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 a pont (új)

717/2007/EK rendelet

6 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„6b. cikk

A látogatott hálózat tekintetében a barangolást végző ügyfél számára biztosított átláthatóság

 

(1) Valamennyi hazai szolgáltató automatikusan és díjmentesen teljes körű tájékoztatást nyújt barangolást végző ügyfelei számára a látogatott tagállamokban rendelkezésre álló hálózatokról, illetve arról, hogy szabadon megválaszthatják, mely hálózaton kívánnak barangolást végezni.

 

A hazai szolgáltatók érthető és nem részrehajló módon közlik valamennyi barangolást végző ügyfelükkel különösen azt, hogy hogyan választhatják ki a látogatott hálózatot.

 

(2) A hazai szolgáltatók biztosítják, hogy barangolást végző ügyfeleik külföldön egyszerűen és elsőre ki tudják választani a látogatott hálózatot.

 

(3) Annak érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek szabadon megválaszthassák a látogatott hálózatot, a hálózatüzemeltetők nem tilthatják vagy nehezíthetik meg a barangolást végző ügyfelek által sajátkezűleg végzett hálózatkiválasztást.

 

(4) Amennyiben a barangolást végző ügyfélre különböző díjszabás vonatkozik egy tagállamban attól függően, hogy melyik látogatott hálózatot választotta, a hazai szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet a díjszabásbeli különbségekről.”

Indokolás

Az ügyfelek leggyakrabban nem választhatják meg szabadon a látogatott hálózatot. A barangolásos adatforgalom elterelésére ugyanis egyre hatékonyabb eszközök léteznek, amelyeket gyakran alkalmaznak szolgáltatói szövetségek. Az ügyfelek a leggyakrabban nem is tudnak erről a gyakorlatról. Ennélfogva az ügyfélnek nincs tényleges választási lehetősége, különösen mivel a csoport tagjai az ügyfeleket módszeresen partnereikhez irányítják át, nem pedig a leghatékonyabb vagy legolcsóbb látogatott hálózathoz. Mindennek eredményeként, mivel nem az ügyfelek választják ki a látogatott hálózatot, a kiskereskedelmi árak nincsenek nyomásnak kitéve, így árverseny sincs.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont – (a a) pont (új)

717/2007/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(aa) Az (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

"(3) A nemzeti szabályozó hatóságok a 11. cikkben előírt felülvizsgálatra történő felkészülés keretében, a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében említett legkülső régiókban is figyelemmel kísérik a barangolást végző ügyfeleknek nyújtott beszéd- és adatkommunikációs szolgáltatások – köztük az SMS és az MMS – nagy- és kiskereskedelmi díjainak alakulását. A nemzeti szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik az adatátviteli szolgáltatások rendelkezésre állását és minőségét, különös tekintettel a minimális sebességre és a kapcsolat megbízhatóságára. A nemzeti szabályozó hatóságok különös figyelmet fordítanak továbbá a szomszédos tagállamok határ menti régióiban történő szándékolatlan barangolás sajátos esetére, továbbá figyelemmel kísérik, hogy alkalmaznak-e a forgalomterelési technikákat az ügyfelek kárára. Az ilyen nyomon követés eredményeiről hathavonta tájékoztatják a Bizottságot, beleértve a vállalati, a számlás szerződéssel rendelkező és a feltöltőkártyás ügyfelekre vonatkozó egyedi információkat.”

ELJÁRÁS

Cím

A 717/2007/EK rendelet (mobiltelefonok) és a 2002/21/EK irányelv (elektronikus hírközlés) módosítása

Hivatkozások

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

20.11.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Syed Kamall

10.11.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Az elfogadás dátuma

2.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

14

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (19.2.2009)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletről
(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

A vélemény előadója: Manolis Mavrommatis

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12a) Egyes szolgáltatóknak a földrajzi vagy egyéb körülmények – mint a különleges domborzat, alacsony népsűrűségű térségek és rövid időtartam alatt magas turistaforgalom – következtében a többiekhez mérten nagyobb nagykereskedelmi költségeket kell viselniük.

Indokolás

Szem előtt kell tartanunk, hogy egyes mobilszolgáltatók számára a fent említett okokból kifolyólag magasabb költségekkel jár a hálózatok telepítése, a karbantartása és frissítése.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) Ezen kívül – a számlasokk elkerülése érdekében – a mobilszolgáltatóknak minden barangolást végző ügyfelük számára díjmentesen lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy előzetesen meghatározzák a barangolásos adatátviteli szolgáltatásért általuk fizetendő díj felső határát, amely határ elérésének közeledését megfelelő figyelmeztető üzenet jelezné. E felső határ elérésekor a barangolásos adatátviteli szolgáltatást be kell szüntetni, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten kéri annak folytatását.

(35) Ezen kívül – a számlasokk elkerülése érdekében – a mobilszolgáltatóknak minden barangolást végző ügyfelük számára – különös tekintettel a diákokra, üzleti úton lévőkre, kiküldetésen lévő újságírókra és médiadolgozókra –díjmentesen lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy előzetesen meghatározzák a barangolásos adatátviteli szolgáltatásért általuk fizetendő díj felső határát, amely határ elérésének közeledését megfelelő figyelmeztető üzenet jelezné. E felső határ elérésekor a barangolásos adatátviteli szolgáltatást be kell szüntetni, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten kéri annak folytatását.

Indokolás

A diákoknak és az üzleti úton lévőknek gyakrabban van szükségük adatletöltésre, mint másoknak.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) Ezt a közös megközelítést korlátozott ideig kell fenntartani, azonban a Bizottság által végzett felülvizsgálat fényében ismételten meghosszabbítható vagy módosítható. A Bizottságnak felül kell vizsgálnia az e rendelettel módosított 717/2007/EK rendelet eredményességét, és azt, hogy mennyiben járul hozzá a keretszabályozás végrehajtásához, valamint a belső piac zavartalan működéséhez, ugyanakkor figyelmet kell fordítania a rendeletnek a kisebb közösségi mobil hírközlési szolgáltatókra és ezen szolgáltatóknak a Közösségen belüli barangolási piacon elfoglalt helyzetére gyakorolt hatására.

(40) Ezt a közös megközelítést korlátozott ideig kell fenntartani, azonban a Bizottság által végzett felülvizsgálat fényében ismételten meghosszabbítható vagy módosítható. A Bizottságnak felül kell vizsgálnia az e rendelettel módosított 717/2007/EK rendelet eredményességét, és azt, hogy mennyiben járul hozzá a keretszabályozás végrehajtásához, valamint a belső piac zavartalan működéséhez, ugyanakkor figyelmet kell fordítania a rendeletnek a kisebb közösségi mobil hírközlési szolgáltatókra és ezen szolgáltatóknak a Közösségen belüli barangolási piacon elfoglalt helyzetére gyakorolt hatására. Hosszabb távon az olyan piaci és technológiai fejlesztések, mint a VoIP, fölöslegessé tehetik a szabályozást. A Bizottságnak ellenőriznie kell ezeket a fejlesztéseket és minden olyan akadályt is, amelybe ezek az új technológiai fejlesztések piacra lépésük során ütközhetnek.

Indokolás

A Bizottság szerint hosszabb távon a piaci és technológiai fejlesztések fölöslegessé tehetik a szabályozást. A VoIP megváltoztatta a vezetékes telefonálást, kikövezve az utat az olcsóbb hívásszolgáltatások és innovatív szolgáltatások előtt. A 3G hálózatok és a WiFi hotspot-ok megjelenése új fejlesztésekhez vezetnek a mobil szolgáltatások terén. Az új mobil terminálok, amelyek IP-n keresztüli mobil szolgáltatást tudnak nyújtani, szintén feltörekvőben vannak. Ugyanakkor az IP mobil telefonozás csak középtávon valósítható meg és a hívásforgalom 2013-15-ig nem fog jelentősen a VoIP irányába elmozdulni, a barangolásra vonatkozó rendelet kiterjesztését követő időszakban.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – a pont

717/2007 EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1) Ez a rendelet olyan közös megközelítést hoz létre, amely biztosítja, hogy a nyilvános mobil hírközlő hálózat felhasználói a Közösségen belüli utazásaik során ne fizessenek túlságosan magas árat a Közösségen belüli barangolási szolgáltatásokért hívások kezdeményezése és fogadása, SMS-üzenetek küldése és fogadása, valamint csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevétele során, ezáltal hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet ér el, és védelemben részesíti a mobilszolgáltatók közötti versenyt is, valamint egyaránt megőrzi az innovációs kezdeményezéseket és a fogyasztók szabad választását.

(1) Ez a rendelet olyan közös megközelítést hoz létre, amely biztosítja, hogy a nyilvános mobil hírközlő hálózat felhasználói – különös tekintettel a diákokra, üzleti úton lévőkre, kiküldetésen lévő újságírókra és médiadolgozókra – a Közösségen belüli utazásaik során ne fizessenek túlságosan magas árat a Közösségen belüli barangolási szolgáltatásokért, hívások kezdeményezése és fogadása, SMS-üzenetek küldése és fogadása, valamint csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevétele során, ezáltal hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet ér el, és védelemben részesíti a mobilszolgáltatók közötti versenyt is, valamint egyaránt megőrzi az innovációs kezdeményezéseket és a fogyasztók szabad választását.

Indokolás

A fiatalok, különösen a diákok főként sms útján kommunikálnak, mivel ez a legolcsóbb és leggyorsabb kommunikációs eszköz. Különösen manapság, amikor mindenki a diákok mobilitását ösztönzi, biztosítanunk kell, hogy a szolgáltatók ne húzzanak hasznot e kommunikációs forma népszerűségéből. Másrészről az üzletemberek azok, akiknek leginkább szükségük van adatletöltésre külföldi útjaik során. Ezért emeljük ki az utazók e két típusát, miután őket érinti leginkább a túlzó árképzés.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

717/2007 EK rendelet

4 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Egyes szolgáltatóknak a földrajzi vagy egyéb körülmények – mint a különleges domborzat, alacsony népsűrűségű térségek és rövid időtartam alatt magas turistaforgalom – következtében a többiekhez mérten nagyobb nagykereskedelmi költségeket kell viselniük.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

717/2007 EK rendelet

6 a cikk – 2 bekezdés –1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Legkésőbb 2009. július 1-jétől a hazai szolgáltatóknak automatikus üzenetben kell értesíteniük a barangolást végző ügyfelet arról, hogy barangol, és személyre szabott díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk az adott barangolást végző ügyfélre az érintett tagállamban a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására alkalmazandó díjakról, kivéve, ha az ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

(2) Legkésőbb 2009. július 1-jétől a hazai szolgáltatóknak automatikus üzenetben kell értesíteniük a barangolást végző ügyfelet arról, hogy barangol, és személyre szabott alapvető díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk az adott barangolást végző ügyfélre az érintett tagállamban a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására alkalmazandó díjakról, kivéve, ha az ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

Ezt a személyre szabott díjszabási tájékoztatást a barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére kell eljuttatni, amikor a barangolást végző ügyfél hazai hálózatának államától eltérő tagállamban az e tagállamba való belépést követően először vesz igénybe szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül és ingyenesen kell nyújtani, fogadását és könnyű megértését elősegítő módon.

Ezt a személyre szabott alapvető díjszabási tájékoztatást a barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére kell eljuttatni, amikor a barangolást végző ügyfél egy másik tagállamba lép vagy a hazai hálózatának államától eltérő tagállamban az e tagállamba való belépést követően először vesz igénybe szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül és ingyenesen kell nyújtani, fogadását és könnyű megértését elősegítő módon.

Indokolás

Személyre szabott alapvető tájékoztatás: a rendelet 6. cikkében használt megfogalmazás.

Tájékoztatás nyújtása akkor, ha a barangolást végző ügyfél egy másik tagállamba lép vagy szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást vesz igénybe: bizonyos esetekben technikai nehézségeket okoz meghatározni azt a pillanatot, amikor az adatszolgáltatás megkezdődött (pl. a Blackberry és az állandóan bekapcsolva lévő eszközök esetén). Ezért a rendelkezésnek alternatív módon hivatkoznia kell a másik tagállamba való belépés pillanatára is.

ELJÁRÁS

Cím

A 717/2007/EK rendelet (mobiltelefon-hálózatok) és a 2002/21/EK irányelv (elektronikus hírközlés) módosítása

Hivatkozások

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

9.10.2008

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.1.2009

 

 

 

Elfogadás dátuma

17.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

ELJÁRÁS

Cím

A 717/2007/EK rendelet (mobiltelefonok) és a 2002/21/EK irányelv (elektronikus hírközlés) módosítása

Hivatkozások

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

23.9.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

9.10.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT

9.10.2008

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

22.10.2008

 

 

 

Társbizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Marie-Noëlle Lienemann, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Willem Schuth

Benyújtás dátuma

3.4.2009