Pranešimas - A6-0138/2009Pranešimas
A6-0138/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje ir Direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos

3.4.2009 - (COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėja: Adina-Ioana Vălean
Nuomonės referentas(*):
Syed Kamall, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

Procedūra : 2008/0187(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0138/2009

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje ir Direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos

(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0580),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0333/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A6‑0138/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

PARLAMENTO PAKEITIMAI[1]*

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje ir Direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTO IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[2],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[3],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[4],

kadangi:

(1)      2007 m. liepos 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiančiu Direktyvą 2002/21/EB, laikinai ir išimties tvarka nustatytos didžiausios leistinos kainos, kurias judriojo ryšio operatoriai galėjo taikyti už didmeniniu ir mažmeniniu lygiu teikiamas tarptautines tarptinklinių balso skambučių paslaugas, kai skambučiai inicijuojami ir užbaigiami Bendrijoje. Tame reglamente taip pat nustatytos taisyklės, kuriomis siekta padidinti kainų skaidrumą ir pagerinti informacijos apie kainas teikimą Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų gavėjams.

(2)      Komisija atliko įvertinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 717/2007 11 straipsnį, kuriame buvo reikalaujama, kad ji įvertintų, ar reglamento tikslai pasiekti, peržiūrėtų tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS, didmeninių bei mažmeninių kainų pokyčius ir galiausiai, jei reikia, pateiktų rekomendacijas dėl būtinybės reguliuoti šias paslaugas. 2008 m. [ ] komunikate[5] pateiktoje ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija padarė išvadą, kad tikslinga pratęsti reglamento galiojimą po 2010 m. birželio 30 d.

(3)      Be to, Komisija nusprendė, kad Reglamento (EB) Nr. 717/2007 taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad jis būtų taikomas ir Bendrijoje teikiamoms SMS bei duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms. Ypatingos tarptautinių tarptinklinio ryšio rinkų savybės, dėl kurių priimtas Reglamentas (EB) Nr. 717/2007, o judriojo ryšio operatoriams nustatyti įpareigojimai dėl tarptinklinių balso skambučių paslaugų teikimo Bendrijoje, būdingos ir Bendrijoje teikiamoms SMS bei duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms. Kaip ir tarptinklinių balso paslaugų, SMS ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugos nacionaliniu lygmeniu perkamos ne atskirai – jos yra tik dalis didesnio mažmeninių paslaugų paketo, kurį vartotojai perka iš paslaugų savajame tinkle teikėjo, todėl varžomos veikiančios konkurencinės jėgos. Dėl tarpvalstybinio minėtųjų paslaugų pobūdžio nacionalinės reguliavimo institucijos, atsakingos už jų teritorijoje gyvenančių judriojo ryšio vartotojų interesų apsaugą ir viešinimą, taip pat negali kontroliuoti pasirinkto kitos lankomos valstybės narės tinklo operatoriaus veiklos.

(3a)    Su tarptinklinio ryšio paslaugomis susijusias struktūrines problemas lengviau spręsti tikrojoje bendrojoje judriojo ryšio paslaugų rinkoje, kuri šiuo metu dar nelabai veikia, bet kuri turėtų būti pagrindinis bet kurios reguliavimo sistemos tikslas.

(4)      Todėl Europos reguliuotojų grupėje (ERG) veikiančios nacionalinės reguliavimo institucijos šios grupės atsakyme į viešąsias konsultacijas dėl Reglamento (EB) Nr. 717/2007 persvarstymo dar kartą paragino Komisiją Bendrijos lygmeniu imtis veiksmų, kad būtų pratęstas reglamento galiojimas ir veiksmų, susijusių su SMS bei duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų reguliavimu.

(5)      Remiantis duomenimis apie Bendrijos tarptinklinių balso skambučių paslaugų kainų pokyčius po to, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 717/2007, ypač nacionalinių reguliavimo institucijų surinktais duomenimis, kuriuos kiekvieną metų ketvirtį skelbia ERG, nepakanka įrodymų, kad netaikant reguliavimo priemonių mažmeninio ar didmeninio lygmens konkurencija nuo 2010 m. birželio bus stabili. Šie duomenys rodo, kad mažmeninės ir didmeninės kainos atitinka Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 nustatytas didžiausias leistinas kainas arba skiriasi nuo jų labai nedaug, o taikant mažesnes už ribines kainas konkuruojama labai nedaug.

(6)      ║2010 m. birželio mėn. nustojus galioti apsauginėms reguliavimo priemonėms, kurios pagal Reglamentą (EB) Nr. 717/2007 taikomos didmeniniu ir mažmeniniu lygiu teikiamoms Bendrijos tarptinklinių balso skambučių paslaugoms, kiltų didelė grėsmė, kad dėl konkurencinės įtampos stokos tarptinklinių balso skambučių rinkoje ir dėl paskatų judriojo ryšio operatoriams kuo labiau padidinti tarptinklinio ryšio paslaugų gaunamas pajamas ║ būtų pradėtos taikyti šių paslaugų teikimo išlaidoms neproporcingos mažmeninės ir didmeninės Bendrijos tarptinklinio ryšio kainos, ir taip kiltų grėsmė Reglamento (EB) Nr. 717/2007 tikslams. Todėl po 2010 m. birželio 30 d. Reglamento (EB) Nr. 717/2007 galiojimas turėtų būti pratęstas dar dvejiems metams, siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, garantuojant, kad vartotojams ir toliau užtikrintai netektų per brangiai, palyginus su konkurencingomis nacionalinėmis kainomis, mokėti skambinant ar priimant reguliuojamus tarptinklinius skambučius, ir kartu suteikiant pakankamai laiko konkurencijai plėtotis.

(6a)    Šiame reglamente nustatyti įpareigojimai neturėtų iškraipyti Bendrijos judriojo ryšio operatorių konkurencijos sąlygų ir neturėtų suteikti jokio konkurencinio pranašumo, ypač remiantis tarptinklinių ryšių paslaugų tiekėjo dydžiu, tarptinklinio ryšio srauto pobūdžiu ar šalies vidaus rinka.

(7)      Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 nustatytos didžiausios vidutinės didmeninės reguliuojamų tarptinklinių skambučių kainos reglamento galiojimo pratęsimo laikotarpiu turėtų toliau mažėti, atspindėdamos išlaidų mažėjimą, įskaitant valstybėse narėse taikomų reguliuojamų skambučių į judriojo ryšio tinklus kainų mažėjimą; taip siekiama užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą ir kartu toliau siekti dvejopų tikslų – sumažinti per dideles kainas ir leisti operatoriams laisvai konkuruoti bei diegti naujoves.

(7a)    Siekdamos skatinti ir stiprinti tvarią įvairių tarptinklinio ryšio paslaugų konkurenciją, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų stebėti, ar esama diskriminacijos tarp didelių ir mažų teikėjų, ypač atsižvelgiant į didmeninių kainų apskaičiavimą.

(8)      Didžiausių leistinų didmeninių ir mažmeninių reguliuojamų tarptinklinių skambučių kainų sumažinimo data turėtų būti pakeista iš 2009 m. rugpjūčio 30 d. į 2009 m. liepos 1 d., kad šis sumažinimas būtų suderintas su šiame reglamente numatytų įpareigojimų dėl reguliuojamų SMS žinučių kainų nustatymo įvedimu. Todėl ir tarptinklinių balso skambučių, ir SMS paslaugų gavėjai galės naudotis naujaisiais tarifais tuo metu, kai šių paslaugų paklausa didžiausia.

(8a)    (8a) Jei kainų ribos išreikštos ne eurais, nustatant pradines didžiausias leistinas kainas pagal 3, 4a, 4b, 6a straipsnius ir patikslintas didžiausių leistinų kainų vertes pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 2 dalį taikomos kainų ribos turėtų būti nustatomos atitinkama valiuta, taikant šiame reglamente nurodytomis datomis galiojusius orientacinius valiutų keitimo kursus, kurie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jei nurodytą dieną leidinys neleidžiamas, turėtų būti taikomi tie orientaciniai valiutų keitimo kursai, kurie paskelbiami kitos dienos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kuriame nurodyti tokie orientaciniai valiutų keitimo kursai.

(9)      Kadangi tai, kaip laikomasi Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 nustatytų didžiausių leistinų didmeninių kainų reikalavimų, vertinama pagal vidutinę didmeninę kainą, kurią 12 mėnesių bet kurie du operatoriai įprastai taiko vienas kitam, tikslinga aiškiai nurodyti, kad tas laikotarpis gali būti trumpesnis, jeigu, pavyzdžiui, sumažinti didžiausią vidutinę didmeninę kainą numatyta anksčiau nei baigiasi 12 mėnesių laikotarpis.

(10)    Nors daugelis didmeninių sujungimo mokesčių paprastai nustatomi už sekundes, kai kurie judriojo ryšio tinklų operatoriai, apmokestindami teikiamas didmenines tarptinklinių skambučių paslaugas, taiko trumpiausią apmokestinimo laikotarpį iki 60 sekundžių, todėl iškraipoma tų operatorių ir kitokius paslaugų apmokestinimo metodus taikančių operatorių konkurencija ir kliudoma nuosekliai taikyti Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 nustatytas didžiausias leistinas didmenines kainas. Be to, dėl to tenka mokėti papildomą mokestį, dėl kurio padidėja didmeninės kainos, o tai neigiamai veikia mažmenines tarptinklinių balso skambučių paslaugų kainas. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad judriojo ryšio operatoriai didmenines reguliuojamų tarptinklinių balso skambučių kainas nustatytų už sekundes.

(11)    Reglamento (EB) Nr. 717/2007 galiojimo pratęsimo laikotarpiu didžiausias Europos tarifas ir skambinant, ir priimant skambučius turėtų būti toliau kasmet mažinamas taip, kad atitiktų pradiniu šio reglamento taikymo laikotarpiu nustatytus mažinimo reikalavimus ir tolydžio mažėjančias bendras judriojo ryšio savoje šalyje kainas bei reguliuojamų tarptinklinių skambučių paslaugų teikimo išlaidas. Taip išlaikomas ilgalaikis reglamento poveikis.

(12)    Šiuo reglamentu padidinus didžiausių didmeninių bei mažmeninių kainų skirtumą, operatoriams turėtų būti suteikta daugiau galimybių konkuruoti dėl mažmeninių kainų, todėl yra didesnė tikimybė, kad atsiras tikrai konkurencinga rinka.

(12a)  dėl geografinių ar kitų aplinkybių, kaip, pvz., sudėtingos topografinės sąlygos, mažai apgyvendinti regionai ir dideli turistų srautai trumpais laikotarpiais, kai kuriems operatoriams taikomos didesnės didmeninės kainos, nei kitiems operatoriams.

(13)    ERG apskaičiavo, kad, judriojo ryšio operatoriams mažmeniniu lygiu teikiamas tarptinklinio ryšio paslaugas apmokestinant už ilgesnį nei vienos sekundės laikotarpį, įprastinė sąskaita už skambučius taikant Europos tarifą padidėja maždaug 24 %, o už priimtus skambučius – 19 %. Ji taip pat pareiškė, kad šios padidintos kainos yra tam tikras paslėptas mokestis, nes daugeliui vartotojų jis nėra aiškus. Todėl ERG rekomendavo nedelsiant imtis veiksmų dėl skirtingos mažmeninio lygmens apmokestinimo tvarkos taikant Europos tarifą.

(14)    Nors Reglamentu (EB) Nr. 717/2007/EB Bendrijoje įvestas Europos tarifas ir taip nustatytas bendras metodas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad tarptinklinio ryšio vartotojams už reguliuojamus tarptinklinius skambučius netektų mokėti pernelyg brangiai, judriojo ryšio operatoriai rengdami sąskaitas taiko skirtingus vienetus, o tai gerokai kliudo nuosekliai taikyti šį reglamentą. Tai taip pat reiškia, kad nors Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugos yra visą Bendriją apimančio, tarpvalstybinio pobūdžio, sąskaitos už reguliuojamus tarptinklinius skambučius rengiamos skirtingais metodais, todėl bendrojoje rinkoje iškreipiamos konkurencijos sąlygos.

(15)    Todėl turėtų būti įvestos bendros taisyklės dėl mažmeninių paslaugų, kurioms taikomas Europos tarifas, apmokestinimo vienetų, kad būtų dar labiau sustiprinta bendroji rinka ir visoje Bendrijoje užtikrinta vienodo lygio Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų gavėjų apsauga.

(16)    Todėl turėtų būti reikalaujama, kad mažmeninių reguliuojamų tarptinklinių skambučių paslaugų teikėjai visus vartotojų skambučius, kuriems taikomas Europos tarifas, apmokestintų už sekundes, o vartotojams skambinant jie galėtų taikyti ne ilgesnį kaip 30 sekundžių pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį. Taip operatoriai galės padengti bet kokias pagrįstas sujungimo išlaidas ir veikti lanksčiau, kad galėtų konkuruoti siūlydami trumpesnį pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį. Tačiau priimtų skambučių, kuriems taikomas Europos tarifas, atveju trumpiausio pradinio apmokestinimo laikotarpio taikymas yra nepagrįstas, nes atitinkama didmeninė kaina skaičiuojama už sekundes, o bet kokios ypatingos nustatymo išlaidos įskaičiuojamos į skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokesčius.

(16a)  Vartotojai neturėtų mokėti už lankomos valstybės tinkle gaunamas balso pašto žinutes, nes jie negali kontroliuoti šių žinučių trukmės; tai neturėtų daryti įtakos kitiems balso paštui taikomiems mokesčiams, pvz., mokesčiui už tokių žinučių išklausymą.

(17)    Rinkos duomenys, kuriuos ERG ir Komisija surinko po Reglamento (EB) Nr. 717/2007 įsigaliojimo rodo, kad Bendrijoje tebesilaiko gana stabilios didmeninės tarptinklinių SMS paslaugų kainos, kurios nėra pagrįstai susijusios su atitinkamomis išlaidomis. Kaip ir dėl tarptinklinių balso skambučių paslaugų, šioje srityje operatoriai nepatiria pakankamos konkurencinės įtampos, kad didmeninės kainos imtų mažėti. Mažmeninės tarptinklinių SMS paslaugų kainos taip pat beveik nekito – šioms paslaugoms taikomos didelės ribos, o jų kaina be aiškių priežasčių gerokai didesnė už savoje šalyje teikiamų SMS paslaugų kainą.

(18)    Kaip ir dėl tarptinklinių balso skambučių, kyla nemaža grėsmė, kad nustačius tik su didmeninėmis kainomis susijusius įpareigojimus, vartotojams mažmeninės kainos savaime nesumažės. Kita vertus, jeigu būtų imtasi veiksmų mažmeninėms kainoms sumažinti, bet nebūtų reguliuojamos su šių paslaugų teikimu susijusios didmeninės kainos, galėtų suprastėti kai kurių operatorių, ypač mažesniųjų, padėtis, nes padidėtų kainų spaudimo pavojus.

(19)    Be to, dėl ypatingos tarptinklinio ryšio rinkos struktūros ir tarpvalstybinio jos pobūdžio pagal 2002 m. reguliavimo sistemą nacionalinėms reguliavimo institucijoms nebuvo suteikta tinkamų priemonių, kad jos galėtų veiksmingai spręsti konkurencijos problemas, dėl kurių taikomos didelės reguliuojamų tarptinklinių SMS paslaugų didmeninės bei mažmeninės kainos. Todėl neįmanoma užtikrinti sklandaus vidaus rinkos veikimo, tad šią problemą reikėtų spręsti.

(20)    Atsakydama į Komisijos surengtas viešąsias konsultacijas dėl Reglamento (EB) Nr. 717/2007 taikymo įvertinimo, ERG taip pat pareiškė, kad, jos manymu, SMS siuntimą tarptinkliniu ryšiu reikia reguliuoti ir didmeniniu, ir mažmeniniu lygiu, kad kainos labiau atitiktų išlaidas ir kainas savoje šalyje. Jos nuomone, tam tiktų priemonės, panašios į tarptinkliniams balso skambučiams taikomas priemones. Tiksliau, ERG rekomendavo nustatyti vidutinės didmeninės kainos, kurią bet kuris operatorius taiko kitam operatoriui už SMS siuntimą tarptinkliniu ryšiu, ribą ir iš dalies pakeisti įpareigojimą taikyti Europos tarifą, kad teikiamų SMS siuntimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kaina neviršytų nustatytos didžiausios ribos.

(21)    Todėl turėtų būti nustatyti reguliuojamieji įpareigojimai dėl didmeniniu lygiu teikiamų reguliuojamų tarptinklinių SMS paslaugų, kad būtų įtvirtintas labiau pagrįstas didmeninių kainų ir atitinkamų paslaugų teikimo išlaidų santykis, ir reguliuojamieji įpareigojimai dėl mažmeniniu lygiu teikiamų tų pačių paslaugų, kad būtų apsaugoti tarptinklinio ryšio vartotojų interesai.

(22)    Šie reguliuojamieji įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo greičiau ir kartu turėtų būti nustatytas pagrįstas laikotarpis, per kurį atitinkami operatoriai pakoreguotų savo kainas ir siūlomas paslaugas taip, kad jos atitiktų įpareigojimus.

(23)    Veiksmingiausias ir proporcingiausias reguliuojamų SMS žinučių siuntimo tarptinkliniu ryšiu didmeninių kainų reguliavimo metodas – Bendrijos lygmeniu nustatyti didžiausią vidutinę iš pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklo siunčiamos SMS kainą. Vidutinę didmeninę kainą bet kurie du Bendrijos judriojo ryšio operatoriai per nurodytą laikotarpį turėtų taikyti vienas kitam.

(24)    Didžiausia leistina didmeninė reguliuojamų SMS siuntimo tarptinkliniu ryšiu kaina turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į visas didmeninių paslaugų teikėjo patiriamas išlaidas, įskaitant, inter alia, išsiuntimą, persiuntimą ir neatgaunamas tarptinkliniu ryšiu siunčiamų SMS žinučių atsiuntimo į pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklą išlaidas. Todėl, siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos taisyklės būtų nuosekliai taikomos, didmeninių reguliuojamų tarptinklinių SMS paslaugų teikėjams turėtų būti draudžiama įvesti atskirą mokestį už tarptinkliniu ryšiu siunčiamų SMS žinučių atsiuntimą į jų tinklą.

(25)    Veiksmingiausias ir proporcingiausias SMS žinučių siuntimo tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje mažmeninių kainų reguliavimo metodas – nustatyti reikalavimą, kad judriojo ryšio operatoriai savo tarptinklinio ryšio vartotojams taikytų Europos SMS tarifą, kuris neviršytų nustatytos didžiausios kainos. Turėtų būti nustatytas toks Europos SMS tarifas, kuris operatoriams užtikrintų pakankamą veiksmų laisvę ir pagrįsčiau atitiktų mažmenines paslaugos teikimo išlaidas.

(26)    Šiuo reguliavimo metodu turėtų būti užtikrinama, kad mažmeninės reguliuojamų SMS siuntimo tarptinkliniu ryšiu kainos pagrįsčiau atitiktų pagrindines tos paslaugos teikimo išlaidas nei anksčiau. Todėl didžiausias Europos SMS tarifas, kuris gali būti taikomas tarptinklinio ryšio vartotojams, turėtų atspindėti pagrįstą maržą atsižvelgiant į reguliuojamos tarptinklinių SMS paslaugos teikimo išlaidas, ir kartu operatoriams turėtų būti suteikta galimybė laisvai konkuruoti diferencijuojant siūlomas paslaugas ir pritaikant kainodaros sistemas prie rinkos sąlygų ir vartotojų pageidavimų. Šis reguliavimo metodas neturėtų būti taikomas pridėtinės vertės SMS paslaugoms.

(27)    Neturėtų būti reikalaujama, kad tarptinklinio ryšio vartotojai mokėtų papildomą mokestį už reguliuojamą tarptinklinę SMS ar balso pašto žinutę, kurią jie gauna naudodamiesi pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklu, kadangi tokios atsiuntimo išlaidos jau įskaičiuotos į mažmeninę SMS ar balso pašto žinutės siuntimo tarptinkliniu ryšiu kainą.

(28)    Europos SMS tarifas turėtų būti automatiškai taikomas visiems naujiems ar esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie sąmoningai nepasirinko arba sąmoningai nesirenka specialaus SMS siuntimo tarptinkliniu ryšiu tarifo arba tarptinklinio ryšio paslaugų paketo, į kurį įtrauktos reguliuojamos tarptinklinių SMS paslaugos.

(29)    Tam, kad būtų užtikrintas reguliuojamomis tarptinklinių SMS paslaugomis besinaudojančių tarptinklinio ryšio vartotojų visuotinis sujungimas ir sąveika, vienoje valstybėje narėje įsisteigusiam antžeminio judriojo ryšio tinklo operatoriui pasiskundus nacionalinei reguliavimo institucijai, kad jo abonentai negali tarptinkliniu ryšiu siųsti reguliuojamų SMS kitoje valstybėje narėje esančio antžeminio judriojo ryšio tinklo operatoriaus abonentams arba iš jų gauti tokių SMS, nes du atitinkami operatoriai nesudarė susitarimo, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų laiku ir suderinusios veiksmus įsikišti pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyvos)[6] 5 straipsnio nuostatas, taip pat pagal Reglamento (EB) Nr. 717/2007 8 straipsnio 1 dalies ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyvos)[7] 21 straipsnio nuostatas.

(30)    SMS žinutė – tai daugiausia iš raidžių ar skaitmenų sudaryta (bet gali turėti ir vaizdinių ženklų) trumpų siuntų paslaugos teksto žinutė, kurią galima siųsti ir gauti mobiliuoju arba fiksuotojo ryšio telefonu ar kitu judriojo arba fiksuotojo ryšio prietaisu pagal nacionalinį numeracijos planą paskirtais judriojo ir (arba) fiksuotojo ryšio numeriais. SMS žinutė aiškiai skiriasi nuo kitokių žinučių, tokių kaip MMS žinutės arba elektroniniai laiškai. Siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų veiksmingas ir jo tikslai būtų visiškai įgyvendinti, turėtų būti draudžiama keisti bet kokius tarptinkliniu ryšiu siunčiamos SMS žinutės techninius parametrus, dėl kurių ji skirtųsi nuo savajame tinkle siunčiamos SMS žinutės.

(31)    Nacionalinių reguliavimo institucijų surinkti duomenys rodo, kad vidutinės didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos, kurias pasirinkti lankomos šalies tinklo operatoriai taiko tarptinklinio ryšio vartotojų paslaugų savajame tinkle teikėjams, linkusios mažėti, nors didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos tebėra aukštos.

(32)    Didelės mažmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos tebekelia susirūpinimą ir rodo, kad konkurencija šių paslaugų srityje dar nepakankama. Tačiau, priešingai nei tarptinklinių balso skambučių ir SMS paslaugų srityje, čia esama tam tikrų mažmeninio lygio konkurencijos apribojimų, nes tarptinklinio ryšio vartotojai užsienyje turi kitų priemonių, tokių kaip viešoji judriojo ryšio interneto prieiga, kuria be atitinkamų apribojimų gali naudotis duomenų perdavimo paslaugomis. Todėl tokiu etapu reguliuoti mažmenines kainas būtų pernelyg skubota. Be to, bet koks tarptinklinio ryšio sujungimas turi būti vykdomas tik vartotojui sutikus. Taigi joks duomenų siuntimas tarptinkliniu ryšiu, įskaitant programinės įrangos atnaujinimą ir elektroninių laiškų gavimą, neturi būti vykdomas negavus išankstinio vartotojo sutikimo ar prašymo, išskyrus atvejus, kai vartotojas išreiškia pageidavimą nesinaudoti šia apsauga.

(32a)  Paslaugų savajame tinkle tiekėjai neturėtų apmokestinti tarptinklinio ryšio vartotojų už jokias reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, išskyrus tuos atvejus ir tik tada, kai tarptinklinio ryšio vartotojas sutinka, kad jam būtų teikiama ši paslauga.

(33)    Tačiau turėtų būti imamasi priemonių mažmeninių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainų skaidrumui padidinti, pirmiausia tam, kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, kurios kliudo sklandžiai veikti vidaus rinkai, ir tarptinklinio ryšio vartotojams būtų suteiktos reikiamos priemonės savo išlaidoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms stebėti ir valdyti. Taip pat neturėtų būti kliūčių, trukdančių atsirasti taikomosioms programoms ar technologijoms, kurios galėtų pakeisti tarptinklinio ryšio paslaugas ar tapti jų alternatyva, pvz., belaidis interneto ryšys (angl. WiFi), interneto telefonija (angl. VoIP) ir tikralaikių pokalbių tarnybos. Vartotojams turėtų būti teikiama ši informacija, siekiant, kad jie galėtų sąmoningai pasirinkti.

(34)    Pirmiausia judriojo ryšio operatoriai savo tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų pateikti būtent jiems skirtą informaciją apie tarifus ir jiems taikomas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, kiekvieną kartą, kai ║ šie, atvykę į kitą valstybę narę, ║ pradeda naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga. Ši informacija turėtų būti pateikiama į jų mobilųjį telefoną ar kitą judriojo ryšio prietaisą taip, kad ją būtų lengviausia gauti ir suprasti.

(34a)  Siekdamas, kad vartotojams būtų lengviau suvokti naudojimosi reguliuojamomis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis finansines pasekmes, ir sudaryti vartotojams galimybę stebėti ir kontroliuoti savo išlaidas, paslaugų savajame tinkle teikėjas turėtų pateikti duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu programų pavyzdžių, pvz., elektroninis paštas, paveikslėliai, naršymas internete, nurodydamas jų apytikrį dydį pagal tai, kiek naudojama duomenų.

(35)    Be to, siekiant išvengti didžiulių sąskaitų, judriojo ryšio operatoriai turėtų nustatyti vieną ar kelias už duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas mokėtinų mokesčių didžiausias finansines ir (arba) kiekybines ribas per mėnesį (išreikštas ta valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama sąskaita), prie kurių artėjant ▌būtų siunčiamas atitinkamas įspėjimas ir kurias jie turėtų siūlyti nemokamai taikyti visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams. Pasiekus šią didžiausią ribą, vartotojas nebeturėtų gauti tų paslaugų ir už jas mokėti, nebent vartotojas, laikydamasis pranešime nurodytų terminų ir sąlygų, specialiai pareikalautų, kad tos paslaugos ir toliau būtų teikiamos. Tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų būti suteikiama galimybė per pagrįstą laikotarpį pasirinkti kurią nors iš tokių didžiausių finansinių ar kiekybinių ribų per mėnesį arba nuspręsti ribos netaikyti. Jeigu vartotojai kitaip nenurodo, jiems turėtų būti taikoma numatytoji ribų sistema.

(36)    Šios skaidrumo užtikrinimo priemonės turėtų būti laikomos būtinosiomis tarptinklinio ryšio vartotojų apsaugos priemonėmis, tačiau judriojo ryšio operatoriams tai neturėtų kliudyti vartotojams siūlyti įvairių kitų priemonių, kurios jiems padėtų numatyti ir valdyti savo išlaidas, susijusias su duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis. Pavyzdžiui, daug operatorių rengia naujus mažmeninių vienodo dydžio mokesčių už tarptinklinio ryšio paslaugas pasiūlymus, pagal kuriuos būtų galima nustatytą laikotarpį naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga už nustatytą kainą, kol būtų pasiekta racionali riba. Operatoriai kuria ir sistemas, kurios leistų tarptinklinio ryšio vartotojams tikruoju laiku pranešti apie iki to laiko už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu mokėtinus mokesčius. Siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, į šiuos šalių rinkos pokyčius turėtų būti atsižvelgta rengiant suderintas taisykles.

(37)    Be to, aukštos didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos nemažėja pirmiausia dėl ne pageidaujamų tinklų operatorių taikomų didelių didmeninių kainų. Tokias kainas lemia srauto nukreipimo apribojimai, dėl kurių operatoriams nepakanka paskatų vienašališkai mažinti įprastines didmenines kainas, kadangi srautas būtų priimamas nepriklausomai nuo taikomos kainos. Todėl didmeninės kainos gerokai skiriasi. Kartais ne pageidaujamiems tinklams taikomos trisdešimt kartų didesnės didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos nei pageidaujamam tinklui. Dėl šių itin aukštų didmeninių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainų Bendrijoje gerokai iškraipomos judriojo ryšio operatorių konkurencijos sąlygos, ir tai kliudo vidaus rinkai sklandžiai veikti. Todėl ir paslaugų savajame tinkle teikėjams sunkiau numatyti savo didmenines išlaidas ir taip vartotojams teikti paslaugų paketus už skaidrią ir konkurencingą mažmeninę kainą. Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinių reguliavimo institucijų galimybė veiksmingai spręsti šias problemas nacionaliniu lygiu ribota, turėtų būti nustatyta didžiausia leistina didmeninė duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kaina. Kad būtų sudarytos palankesnės konkurencijos sąlygos ir rinkos konkurencingumo plėtros galimybės, taip pat užtikrinta, kad vidaus rinka veiktų geriau ir būtų naudinga vartotojams, didžiausia leistina didmeninė kaina turėtų būti saugiai nustatyta gerokai didesnė už šiuo metu rinkoje taikomas mažiausias didmenines kainas. Atsisakius didmeninių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu per didelių kainų, kurių tam tikrais atvejais vis dar pasitaiko rinkoje, šis saugus kainų lygis turėtų visu šio reglamento taikymo metu užkirsti kelią judriojo ryšio operatorių konkurencijos iškraipymui ar suvaržymui.

(38)    Siekiant, kad terminija derėtų prie rinkos pokyčių ir taikomos elektroninių ryšių reguliavimo sistemos, sąvoką „viešieji telefono ryšio tinklai“ reikia pakeisti sąvoka „viešieji ryšių tinklai“. Siekiant nuoseklumo turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 1 straipsnio 5 dalis.

(39)    Kadangi valstybės narės negali pakankamai saugiai, darniai ir laiku pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 717/2007 ir Direktyvą 2002/21/EB tam, kad būtų išlaikomos ir toliau kuriamos bendros taisyklės, kuriomis būtų užtikrinama, kad viešaisiais judriojo ryšio tinklais besinaudojantys vartotojai, keliaudami Bendrijoje, nemokėtų pernelyg brangiai už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas (balso skambučius, SMS žinutes ar duomenų perdavimą), taip užtikrinant sklandų vidaus rinkos veikimą, pasiekiant puikią vartotojų apsaugą ir garantuojant judriojo ryšio operatorių konkurenciją, ir kadangi juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, gali imtis reikiamų pakeitimų. Laikantis tame straipsnyje nustatyto proporcingumo principo, šiuo reglamentu numatomos tik tinkamos priemonės, būtinos tiems tikslams pasiekti.

(40)    Vis dėlto šio bendro metodo reikėtų laikytis ribotą laikotarpį, tačiau, atsižvelgiant į Komisijos planuojamą persvarstymą, jis gali būti dar išplėstas arba iš dalies pakeistas, arba atsižvelgiant į atitinkamas Komisijos rekomendacijas, jis gali būti pakeistas alternatyviais reguliavimo būdais.

(40a)  Komisija turėtų persvarstyti Reglamento (EB) Nr.717/2007, iš dalies pakeisto šiuo reglamentu, veiksmingumą atsižvelgdama į jo tikslus bei indėlį įgyvendinant reguliavimo sistemą bei sklandžią vidaus rinkos veiklą. Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų apsvarstyti poveikį konkurencingai įvairaus dydžio bei įvairiose Bendrijos srityse esančių judriojo ryšio paslaugų teikėjų padėčiai, apsvarstyti pokyčius, mažmeninės bei didmeninės prekybos tendencijas ir skaidrumą, ryšį su faktinėmis sąnaudomis, tai, kiek buvo patvirtintos prielaidos padarytos poveikio vertinime (SEC (2008) 2489), pateiktame kartu su šiuo reglamentu, bei operatorių atitikimo išlaidas ir poveikį investicijoms. Komisija, atsižvelgdama į technologijų plėtrą, taip pat turėtų apsvarstyti tarptinkliniam ryšiui alternatyvių paslaugų (pvz. interneto telefonijos protokolo (VoIP)) naudojimo galimybes ir kokybę.

(40b)  Prieš atlikdama anksčiau paminėtą persvarstymą ir siekdama užtikrinti nuolatinį tarptinklinio ryšio paslaugų stebėjimą Bendrijoje, Komisija turėtų parengti Europos Parlamentui ir Tarybai tarpinę ataskaitą, kurioje būtų pateikiama naujausių tarptinklinio ryšio paslaugų tendencijų santrauka bei tarpinis pažangos siekiant šio reglamento tikslų įvertinimas, taip pat galimi alternatyvūs sprendimai šiems tikslams pasiekti.

(40c)   Prieš pateikdama atitinkamas rekomendacijas, Komisija taip pat turėtų įvertinti, ar tarptinklinio ryšio paslaugas galima tinkamai reglamentuoti elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje. Ji turėtų kruopščiai įvertinti alternatyvius šio reglamentų tikslų įgyvendinimo metodus, pvz.:

-       problemų didmeninių pardavimų lygmenyje sprendimas, įvedant prievolę sudaryti pagrįstą ir sąžininingą prieigą nediskrimiuojant ir (arba) remiantis nešališkomis abipusėmis sąlygomis;

-       metodas, grindžiamas siekiu tokių tarptinklinio ryšio vartotojams taikomų kainų ir sąlygų, kurios būtų panašios į lankomos šalies tinklo rinkoje vyraujančias konkurencingas kainas ir sąlygas, įskaitant galimybę vartotojui lankomos šalies tinklo rinkoje naudotis įvairių operatorių taikomomis įvairiomis kainomis;

-       problemų sprendimas atsižvelgiant į Bendrijos konkurencijos teisę.

Ypač Komisija [konsultuodamasi su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (angl. BEREC)][8], turėtų ištirti ir įvertinti judriojo ryšio rinkos konkurencinę struktūrą, kuri galėtų sukelti nekonkurencingas kainas, ir turėtų pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie savo išvadas bei pateikti pasiūlymus, kaip spręsti struktūrines problemas judriojo ryšio rinkose, ypač kai tai susiję su kliūtimis patekti į šias rinkas bei kliūtimis plėtrai.

(41)    Todėl Reglamentą (EB) Nr. 717/2007 ir Direktyvą 2002/21/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 717/2007/EB pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007/EB iš dalies keičiamas taip:

1.          Pavadinime frazė „viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus“ pakeičiama fraze „viešuosius judriojo ryšio tinklus“.

2.          1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)     1 dalis pakeičiama taip:

„1.    Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad viešaisiais judriojo ryšio tinklais besinaudojantys vartotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami ir priimdami skambučius, siųsdami ir gaudami SMS žinutes bei naudodamiesi paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, palyginti su konkurencingomis nacionalinėmis kainomis, ir taip padėti užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, kartu garantuojant aukšto lygio vartotojų apsaugą, skatinant rinkos ▌konkurenciją ir skaidrumą, taip pat skatinant naujoves bei vartotojų pasirinkimą.

Jame nustatomos taisyklės dėl kainų, kurias judriojo ryšio operatoriai gali taikyti už Bendrijos tarptinklinių balso skambučių ir SMS žinučių paslaugų teikimą, kai skambinama ir skambučiai priimami arba žinutės siunčiamos ir gaunamos Bendrijoje, ir už paketinio duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, kuriomis tarptinklinio ryšio vartotojai naudojasi prisijungę prie kitos valstybės narės judriojo ryšio tinklo. Jis taikomas ir didmeninėms kainoms, kurias tinklo operatoriai taiko vieni kitiems, ir, jei reikia, mažmeninėms kainoms, kurias nustato paslaugų savajame tinkle teikėjai.“

b)     4 dalis pakeičiama taip:

„4.    Šiame reglamente nustatytos didžiausios leistinos kainos nurodomos eurais. Jeigu 3, [...] 4a, 4b straipsniais ir 6a straipsnio 4 dalimi reglamentuojamos kainos išreiškiamos kitomis valiutomis, pradinės didžiausios leistinos kainos pagal tuos straipsnius nustatomos tomis valiutomis taikant 2007 m. birželio 30 d. galiojusius orientacinius valiutų keitimo kursus, jei remiamasi 3 ir 4 straipsniais, ir 2009 m. gegužės 6 d. Europos centrinio banko Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtus orientacinius valiutų keitimo kursus, jei remiamasi 4a, 4b straipsniais ir 6a straipsnio 4 dalimi.

Vėliau mažinant 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 6a straipsnio 4 dalyje numatytas didžiausias leistinas kainas, patikslinti dydžiai nustatomi taikant orientacinius valiutų keitimo kursus, paskelbtus likus vienam mėnesiui iki patikslintų dydžių taikymo dienos.

3.          2 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)     b punkte žodis „telefonijos“ pakeičiamas žodžiu „ryšio“;

b)     c punkte žodžiai „telefono“ ir „telefonijos“ pakeičiami žodžiu „ryšio“;

c)     d punktas pakeičiamas taip:

„d)    „Bendrijos tarptinklinis ryšys“– tai toks ryšys, kai tarptinklinio ryšio vartotojas ║ naudojasi mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu norėdamas skambinti ar priimti skambučius Bendrijoje, arba siųsti ar gauti SMS žinutes, arba naudotis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, kai jis yra kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje yra vartotojo savasis tinklas, pagal savojo tinklo operatoriaus ir ║ lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;“

d)     e punkte žodis „telefono“ pakeičiamas žodžiu „ryšio“;

e)     f punktas pakeičiamas taip:

„f)     „tarptinklinio ryšio vartotojas“ – antžeminių viešųjų judriojo ryšio paslaugų teikėjo, per antžeminį viešąjį judriojo ryšio tinklą teikiančio paslaugas Bendrijoje, klientas, kuriam pagal sutartį ar susitarimą su savo paslaugų savajame tinkle teikėju leidžiama mobiliuoju telefonu ar kitu prietaisu skambinti arba priimti skambučius, siųsti arba gauti SMS žinutes arba naudotis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;“

f)      g punktas pakeičiamas taip:

„g)    „pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas“ – kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra savasis tinklas, esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio tinklas, kuriuo naudodamasis tarptinklinio ryšio vartotojas gali skambinti arba priimti skambučius, siųsti arba gauti SMS žinutes ar siųsti arba gauti paketiniu būdu perduodamus duomenis pagal susitarimus su savojo tinklo operatoriumi;“

g)     Įterpiami h, i, j ir k punktai:

„h)    Europos SMS tarifas4b straipsnyje numatytos didžiausios kainos neviršijantis tarifas, kurį paslaugų savajame tinkle teikėjas gali taikyti už reguliuojamų SMS žinučių siuntimą tarptinkliniu ryšiu, laikydamasis to straipsnio;

i)      SMS žinutė – daugiausia iš raidžių ir (arba) skaitmenų sudarytas trumpų siuntų paslaugos tekstinis pranešimas, kurį galima siųsti pagal nacionalinius numeracijos planus paskirtais judriojo ryšio ir (arba) fiksuotojo ryšio numeriais.

j)      tarptinkliniu ryšiu siunčiama reguliuojama SMS žinutė – SMS žinutė, tarptinklinio ryšio vartotojo išsiunčiama iš pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklo ir atsiunčiama į Bendrijos viešąjį ryšių tinklą arba išsiunčiama iš Bendrijos viešojo ryšių tinklo ir tarptinklinio ryšio vartotojo gaunama pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle;

k)     reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga – tarptinklinio ryšio paslauga, kuria naudodamasis tarptinklinio ryšio vartotojas gali savo mobiliuoju telefonu ar kitu judriojo ryšio prietaisu prisijungęs prie pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklo perduoti ir gauti paketiniu būdu siunčiamus duomenis. Reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga neapima reguliuojamų tarptinklinių skambučių arba SMS žinučių siuntimo ar gavimo, bet apima daugialypių (MMS) žinučių siuntimą ir gavimą.“

4.          3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)     2 dalis pakeičiama taip:

„2.       Šią vidutinę didmeninę kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti iki laikotarpio, kuriuo taikoma šioje dalyje numatyta didžiausia vidutinė didmeninė kaina, pabaigos arba šio reglamento galiojimo pabaigos. Nuo 2008 m. rugpjūčio 30 d. ir 2009 m. liepos 1 d. didžiausia vidutinė didmeninė kaina sumažinama atitinkamai iki 0,28 EUR ir 0,26 EUR, o nuo 2010 m. liepos 1 d. ir 2011 m. liepos 1 d. [...] dar sumažinama atitinkamai iki 0,22 EUR ir 0,18 EUR [...].

b)     Įterpiama ši 3 dalies pastraipa:

„Tačiau nuo 2009 m. liepos 1 d. 1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama padalijant atitinkamo operatoriaus per atitinkamą laikotarpį už didmeniniu lygiu suteiktas tarptinklinio ryšio paslaugas gautas visas pajamas iš viso didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų minučių, kurias tas operatorius iš tikrųjų teikė didmenines tarptinklinių skambučių paslaugas Bendrijoje, skaičiaus, kuris nustatomas pagal sekundes, atitinkamai atsižvelgiant į tai, kad lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei 30 sekundžių.

5.          4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)     2 dalis pakeičiama taip:

„2.       Paslaugų savajame tinkle teikėjas už teikiamą reguliuojamų tarptinklinių skambučių paslaugą savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos tarifo kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną tarptinklinį skambutį, tačiau ši kaina neviršija 0,49 EUR už minutę skambinant ir 0,24 EUR už minutę priimant skambučius. Nuo 2008 m. rugpjūčio 30 d. ir 2009 m. liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo kaina sumažinama atitinkamai iki 0,46 EUR ir 0,43 EUR, o priimamų skambučių kaina – iki 0,22 EUR ir 0,19 EUR. Nuo 2010 m. liepos 1 d. ir 2011 m. liepos 1 d. ▌ skambinimo kainos riba dar sumažinama atitinkamai iki 0,39 EUR ir 0,35 EUR ▌, o priimamų skambučių kainos riba – iki 0,15 EUR ir 0,11 EUR ▌.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjai savo tarptinklinio ryšio vartotojams netaiko jokio mokesčio už naudojantis tarptinkliniu ryšiu jų gautas balso pašto žinutes. Tai neturėtų daryt poveikio kitiems taikomiems mokesčiams, pvz., mokesčiui už tokių žinučių išklausymą.

Nuo 2009 m. liepos 1 d. visi paslaugų savajame tinkle teikėjai, jų tarptinklinio ryšio vartotojams skambinant ar priimant skambučius, kiekvieną reguliuojamą tarptinklinį skambutį, kuriam taikomas Europos tarifas, apmokestina už sekundes.

Nukrypstant nuo antrosios pastraipos, jei skambinant taikomas Europos tarifas, paslaugų savajame tinkle teikėjas gali taikyti pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei 30 sekundžių.“

b)     4 dalis pakeičiama taip:

„4.       Pasibaigus 3 dalyje aprašytam procesui, kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas gali bet kada paprašyti pasirinkti Europos tarifą arba jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimo arba atsisakymo prašymas turi būti įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių su kitais abonentinės sutarties aspektais, per vieną darbo dieną po to, kai gaunamas prašymas, tačiau tokiu atveju, jeigu Europos tarifą norėtų pasirinkti tarptinklinio ryšio vartotojas, užsisakęs specialų tarptinklinio ryšio paslaugų paketą, kurį sudaro kelios tarptinklinio ryšio paslaugos (pvz., balso skambučių, SMS ir (arba) duomenų perdavimo), paslaugų savajame tinkle teikėjas gali pareikalauti, kad Europos tarifą pasirenkantis vartotojas atsisakytų kitų to paketo dalių teikiamų pranašumų. Paslaugų savajame tinkle teikėjas gali uždelsti pasirinkimo arba atsisakymo vykdymą ne ilgiau nei nustatytą trumpiausią trijų mėnesių laikotarpį, kurį galios ankstesnis tarptinklinio ryšio tarifas.“

6.          Įterpiamas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Didmeninės reguliuojamų SMS žinučių siuntimo tarptinkliniu ryšiu kainos

1.      Nuo 2009 m. liepos 1 d. vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinktas lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamos SMS žinutės išsiuntimą tarptinkliniu ryšiu iš pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklo, neviršija 0,04 EUR už SMS žinutę.

2.      šią vidutinę didmeninę kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti iki šio reglamento galiojimo pabaigos;

3.      1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama padalijant visas didmenines pajamas, kurias pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gavo per atitinkamą laikotarpį iš kiekvieno savojo tinklo operatoriaus už reguliuojamų SMS žinučių inicijavimą ir persiuntimą tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje, iš viso tokių SMS žinučių, kurios per tą laikotarpį inicijuotos ir persiųstos atitinkamo savojo tinklo operatoriaus naudai, skaičiaus.

4.      Pasirinktas lankomos šalies tinklo operatorius tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui netaiko jokio mokesčio, išskyrus nurodytąjį 1 dalyje, už pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklu besinaudojančiam tarptinklinio ryšio vartotojui skirtos tarptinklinės ryšiu siunčiamos reguliuojamos SMS žinutės atsiuntimą į jo tinklą.“

7.          Įterpiamas 4b straipsnis:

„4b straipsnis

Mažmeninės reguliuojamų SMS žinučių siuntimo tarptinkliniu ryšiu kainos

1.      Paslaugų savajame tinkle teikėjai suteikia galimybę visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams naudotis 2 dalyje numatytu Europos tarifu ir jį aiškiai bei skaidriai siūlo. Europos SMS tarifas nesiejamas su jokiais abonentiniais ar kitokiais fiksuotais arba periodiniais mokesčiais ir gali būti derinamas su bet kokiu mažmeniniu tarifu pagal kitas šio straipsnio nuostatas.

2.      Nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos SMS tarifo kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną to tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu ryšiu išsiųstą reguliuojamą SMS žinutę, tačiau ši kaina neviršija 0,11 EUR.

3.      Paslaugų savajame tinkle teikėjai savo tarptinklinio ryšio vartotojams netaiko jokio mokesčio už naudojantis tarptinkliniu ryšiu jų gautas reguliuojamas SMS žinutes.

4.      Nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjai automatiškai taiko Europos SMS tarifą visiems esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams, išskyrus tuos tarptinklinio ryšio vartotojus, kurie sąmoningai pasirinko konkretų tarptinklinio ryšio tarifą arba paslaugų paketą, todėl jie naudojasi kitu reguliuojamų SMS žinučių siuntimo tarptinkliniu ryšiu tarifu nei tuo, kuris jiems būtų buvęs suteiktas nesant tokios galimybės rinktis.

5.      Nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjai taiko Europos SMS tarifą visiems naujiems tarptinklinio ryšio vartotojams, sąmoningai nepasirinkusiems kito SMS siuntimo tarptinkliniu ryšiu tarifo arba tarptinklinio ryšio paslaugų tarifų paketo, pagal kurį nustatytas kitas reguliuojamų SMS žinučių siuntimo tarptinkliniu ryšiu tarifas.

6.      Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas gali bet kada paprašyti pasirinkti Europos SMS tarifą arba jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimo arba atsisakymo prašymas turi būti įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių su kitais abonentinės sutarties aspektais, išskyrus tarptinklinį ryšį, per vieną darbo dieną po to, kai gaunamas prašymas. Paslaugų savajame tinkle teikėjas gali uždelsti pasirinkimo arba atsisakymo vykdymą ne ilgiau nei nustatytą trumpiausią trijų mėnesių laikotarpį, kurį galios ankstesnis tarptinklinio ryšio tarifas. Europos SMS tarifą visada galima derinti su Europos tarifu.

7.      Ne vėliau kaip [ ] paslaugų savajame tinkle teikėjai asmeniškai praneša visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams apie Europos SMS tarifą, t. y. apie tai, kad vėliausiai nuo 2009 m. liepos 1 d. jis bus taikomas visiems tarptinklinio ryšio vartotojams, sąmoningai nepasirinkusiems reguliuojamoms SMS žinutėms taikomo specialaus tarifo arba paslaugų paketo, ir apie jų teisę pasirinkti šį tarifą arba jo atsisakyti pagal 6 dalį.“

8.        Įterpiamas 4c straipsnis:

„4c straipsnis

Techninės reguliuojamų tarptinklinių SMS žinučių savybės

Nė vienas paslaugų savajame tinkle teikėjas arba pasirinktas lankomos šalies tinklo operatorius nekeičia techninių reguliuojamų tarptinklinių SMS žinučių savybių taip, kad jos skirtųsi nuo techninių vidaus rinkoje teikiamų SMS žinučių savybių.“

9.          5 straipsnis išbraukiamas.

10.        6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Mažmeninių reguliuojamų tarptinklinių skambučių ir SMS žinučių kainų skaidrumas

1.      Kad tarptinklinio ryšio vartotojas būtų įspėtas apie tai, jog skambinant ar priimant skambutį arba siunčiant SMS žinutę jam bus taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai, iš karto po vartotojo atvykimo į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo savasis tinklas, kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas automatiškai, nedelsdamas ir nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas (su PVM), kurios taikomos tam vartotojui skambinant bei priimant skambučius ir siunčiant SMS žinutes lankomoje valstybėje narėje, nebent vartotojas paslaugų savajame tinkle teikėjui būtų pranešęs, kad tokios paslaugos nepageidauja.

Pateikiant šią pagrindinę konkrečiam vartotojui skirtą informaciją nurodomos didžiausios kainos, kurios vartotojui pagal šią tarifų sistemą gali būti taikomos:

a)     skambinant lankomoje šalyje ir į valstybę narę, kurioje yra jo savasis tinklas, taip pat priimant skambučius ir

b)     lankomoje valstybėje narėje tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas SMS.

Taip pat nurodomas ir nemokamas 2 dalyje nurodytas telefono numeris, kuriuo galima gauti išsamesnę ║ informaciją ir informaciją apie galimybę susisiekti su pagalbos tarnybomis surenkant nemokamą Europos pagalbos telefono numerį 112.

Vartotojas, kuris buvo pranešęs, kad nepageidauja automatiškai gauti trumpųjų pranešimų, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai šią pagrindinę konkrečiam vartotojui skirtą kainodaros informaciją akliesiems ar silpnaregiams vartotojams automatiškai teikia nemokamu balso skambučiu, jei šie to pageidauja.

2.      Be 1 dalyje nurodytų paslaugų, vartotojai, kad ir kur jie būtų Bendrijoje, turi teisę judriojo ryšio balso skambučiu arba SMS prašyti ir nemokamai gauti išsamesnę būtent jiems skirtą kainodaros informaciją apie balso skambučiams, SMS, MMS ir kitoms duomenų perdavimo paslaugoms lankomos šalies tinkle taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius ir informaciją apie skaidrumo užtikrinimo priemones, taikomas pagal šį reglamentą. Tokie prašymai pateikiami nemokamu paslaugų savajame tinkle teikėjo šiam tikslui skirtu telefono numeriu.

3.      Sudarant abonentinę sutartį, paslaugų savajame tinkle teikėjai visiems vartotojams pateikia visą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio paslaugų kainas, ypač apie Europos tarifą ir Europos SMS tarifą. Savo tarptinklinio ryšio vartotojams jie taip pat nedelsdami pateikia atnaujintą informaciją apie galiojančias tarptinklinio ryšio paslaugų kainas kiekvieną kartą, kai tik tos kainos keičiamos.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai imasi reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, kad visi jų tarptinklinio ryšio vartotojai žinotų apie galimybę naudotis Europos tarifu ir Europos SMS tarifu. Pirmiausia iki 2007 m. liepos 30 d. jie visiems tarptinklinio ryšio vartotojams aiškiai ir nešališkai praneša apie Europos tarifo taikymo sąlygas, o iki 2009 m. liepos 1 d. – apie Europos SMS tarifo taikymo sąlygas. Vėliau visiems kitą tarifą pasirinkusiems vartotojams jie pagrįstais laiko tarpais siunčia atitinkamą priminimą.“

11.        Įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų skaidrumas ir apsaugos mechanizmai

1.      Paslaugų savajame tinkle teikėjai užtikrina, kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai ir prieš sudarydami sutartį, ir po jos sudarymo pagal 2 ir 3 dalis nuolat gautų atitinkamą informaciją apie naudojimosi reguliuojamomis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis kainas taip, kad lengviau suprastų finansines naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas reguliuojamoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms.

Prireikus paslaugų savajame tinkle teikėjai, prieš sudarydami sutartį ir po jos sudarymo reguliariai informuoja savo klientus apie automatinio ir nekontroliuojamo duomenų perdavimo ir parsisiuntimo tarptinkliniu ryšiu riziką. Be to, paslaugų savajame tinkle teikėjai savo klientams aiškiai ir nesudėtingai paaiškina, kaip išjungti šį automatinį duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, siekiant išvengti nekontroliuojamo naudojimosi duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.

2.      Vėliausiai nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjas automatiškai siunčia žinutę, kurioje tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia pagrindinę būtent jam skirtą tarifų informaciją apie tam tarptinklinio ryšio vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje taikomas reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, nebent vartotojas būtų įspėjęs paslaugų savajame tinkle teikėją, kad jam tokios informacijos nereikia.

Tokia konkrečiam vartotojui skirta pagrindinė informacija apie tarifus pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, pvz., SMS žinute, elektroniniu laišku ar į jų kompiuterio iškylantįjį langą, kiekvieną kartą, kai tarptinklinio ryšio vartotojas ║ atvyksta į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo savasis tinklas ir pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga toje konkrečioje valstybėje narėje. Ji pateikiama nemokamai, kai tarptinklinio ryšio vartotojas pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga, tinkamomis priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir suprasti.

Vartotojas, kuris buvo pranešęs paslaugų savajame tinkle teikėjui, kad nepageidauja automatiškai gauti informacijos apie tarifus, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

3.      Nuo 2010 m. kovo 1 d. visi paslaugų savajame tinkle teikėjai ▌ visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams pasiūlo ▌ galimybę sąmoningai ir nemokamai ▌ pasirinkti paslaugą, kurią teikiant jie informuojami apie paslaugas, kuriomis jie pasinaudojo, ši informacija išreiškiama kiekiu ar ta valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama sąskaita, informuojant užtikrinama, kad negavus aiškaus vartotojo sutikimo susikaupusios išlaidos už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, teikiamas nustatytą naudojimosi laikotarpį, neviršytų nustatytos finansinės ribos.

Siekdamas šio tikslo, paslaugų savajame tinkle teikėjas nustato vieną ar kelias didžiausias nurodyto naudojimo laikotarpio finansines ribas, laikydamasis sąlygos, kad vartotojas turi būti iš anksto informuojamas apie atitinkamą kiekį. Viena iš šių ribų (numatytoji finansinė riba) turi siekti beveik 50 EUR per mėnesį (neįskaitant PVM), tačiau neviršyti šios mokėtinų mokesčių sumos.

Arba paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti kiekiu išreiškiamas ribas, laikydamasis sąlygos, kad vartotojui iš anksto pranešama apie atitinkamas finansines ribas. Viena iš šių ribų (numatytoji kiekybinė riba) turi turėti atitinkamą ne didesnę kaip 50 EUR per mėnesį mokėtinų mokesčių finansinę ribą (neįskaitant PVM).

Be to, paslaugų savajame tinkle teikėjas gali pasiūlyti savo tarptinklinio ryšio vartotojams kitas ribas su įvairiomis, t. y. didesnėmis ar mažesnėmis, didžiausiomis finansinėmis ribomis per mėnesį.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. numatytoji riba, nurodyta antroje ir trečioje pastraipose, taikoma visiems vartotojams, kurie nepasirinko kitos ribos.

Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai taip pat užtikrina, kad duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms pasiekus 80 % sutartos ribos į tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, pvz., SMS žinute, elektroniniu laišku ar į jų kompiuterio iškylantįjį langą, būtų išsiųstas atitinkamas pranešimas. Vartotojai turi teisę reikalauti, kad jų operatoriai nebesiųstų tokių pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Viršijus šią finansinę ar kiekybinę ribą, į tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą siunčiamas pranešimas. Šiuose pranešimuose nurodoma, kokių veiksmų vartotojas turi imtis, jei nori, kad šios tarptinklinio ryšio paslaugos būtų toliau teikiamos, taip pat nurodoma kiekvieno papildomo vieneto, kuris bus panaudotas, kaina. Jei vartotojas neatsako taip, kaip raginama gautame pranešime, paslaugų savajame tinkle teikėjas nedelsdamas nustoja tarptinklinio ryšio vartotojui teikęs reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas ir skaičiavęs už jas mokestį, nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio vartotojas pareikalauja, kad tokios paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl pradėtos teikti.

Nuo 2010 m. lapkričio 1 d., jei tarptinklinio ryšio vartotojas prašo „finansinės ar kiekybinės ribos“ paslaugos arba nori jos atsisakyti, šis prašymas turi būti įvykdytas nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių su kitais abonentinės sutarties aspektais, per vieną darbo dieną po to, kai gaunamas prašymas.

4.      Nuo 2009 m. liepos 1 d.:

a)     vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinktas lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, teikiamas naudojantis to pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklu, nuo 2009 m. liepos 1 d. neviršija garantinės 1,00 EUR, nuo 2010 m. liepos 1 d. – 0,80 EUR ir nuo 2011 m. liepos 1 d. – 0,50 EUR už perduotų duomenų kilobaitą ribos; Šios saugios ribos taikymas nesukelia jokio konkurencijos iškraipymo arba suvaržymo didmenimėje duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu rinkoje pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 8 straipsnio 2 dalies b punktą.

b)     šią vidutinę didmeninę kainą bet kurie du operatoriai taiko vienas kitam; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti iki šio reglamento galiojimo pabaigos;

c)     a punkte nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama padalijant pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus iš kiekvieno paslaugų savajame tinkle teikėjo per atitinkamą laikotarpį už didmeniniu lygiu suteiktas reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas gautas visas pajamas iš viso per tą laikotarpį teikiant tokias paslaugas realiai perduotų duomenų megabaitų skaičiaus, kuris nustatomas kilobaito tikslumu.

12.        7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)     2 dalis pakeičiama taip:

„2.       Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento, ypač 3, 4, 4a, 4b ir 6a straipsnių taikymu susijusią naujausią informaciją taip, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai ją gauti.“

b)     5 dalis pakeičiama taip:

„5.       Nacionalinės reguliavimo institucijos gali imtis priemonių savo iniciatyva, kad užtikrintų šio reglamento laikymąsi. Visų pirma, siekdamos užtikrinti tinkamą prieigą ir sujungimą, jos prireikus naudojasi Prieigos direktyvos 5 straipsnyje nustatytomis galiomis, kad garantuotų visuotinį galutinių paslaugų gavėjų ryšį ir tarptinklinio ryšio paslaugų sąveiką, jeigu, pavyzdžiui, abonentai negali tarptinkliniu ryšiu siųsti reguliuojamų SMS žinučių kitoje valstybėje narėje esančio antžeminio judriojo ryšio tinklo abonentams arba iš jų gauti tokių žinučių, nes nesusitarta dėl tokių žinučių siuntimo.“

13.        9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės apie tas nuostatas praneša Komisijai ne vėliau kaip 2008 m. kovo 30 d. arba, jeigu Reglamentu [XXXX/YYYY] nustatomi papildomi reikalavimai, ne vėliau kaip po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, ir nedelsdamos jai praneša apie bet kokius vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.“

14.        11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Peržiūra

1.      Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. Komisija visų pirma įvertina, ar pasiekti šio reglamento tikslai.

Šiuo tikslu Komisija, be kita ko, peržiūri:

 didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso, SMS ir duomenų perdavimo paslaugų kainų pokyčius ir atitinkamų judriojo ryšio paslaugų vidaus lygmeniu valstybėse narėse pokyčius, susijusius atskirai su vartotojais, pasirašiusiais apmokėjimo už suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojais, pasirašiusiais išankstinio apmokėjimo sutartis; ir į šių paslaugų kokybę bei spartą;

 paslaugų prieinamumą ir kokybę, įskaitant tas, kurios yra tarptinklinio ryšio alternatyva (balso skambučiai, SMS ir duomenų perdavimas), ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

 tai, kiek vartotojai gavo naudos dėl tikrai sumažėjusių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų ar kitais būdais dėl sumažėjusių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudų ir tarifų įvairovės bei produktų, kuriais gali naudotis įvairiais režimais skambinantys vartotojai;

 konkurencijos mažmeninių ir didmeninių paradavimų rinkose laipsnį, ypač konkurencinę padėtį mažų, nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių operatorių atžvilgiu, įtraukiant prekybinių susitarimų poveikį konkurencijai bei operatorių tarpusavio ryšio laipsnį;

Komisija taip pat įvertina kitus metodus negu kainų reguliavimas, kuriuos reikėtų taikyti siekiant sukurti konkurencingą tarptinklinio ryšio vidaus rinką, ir tai vertindama atsižvelgia į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (angl. BEREC) nepriklausomai atliktą analizę. Remdamasi šiuo vertinimu, Komisija pateikia atitinkamų rekomendacijų.

1a.    Be to, Komisija ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d. paruošia tarpinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje apimama tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo Bendrijoje stebėsenos santrauka, taip pat įvertinama pažanga, padaryta siekiant šio reglamento tikslų, įskaitant 1 dalyje paminėtus klausimus.“

15.        12 straipsnyje žodžiai „iki 2007 m. rugpjūčio 30 d.“ išbraukiami.

16.        13 straipsnyje „2010 m.“ pakeičiama „2013 m.“.

2 straipsnis

Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) pakeitimas

Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 1 straipsnio 5 dalyje frazė „viešuosius judriojo ryšio telefono tinklus“ pakeičiama fraze „viešuosius judriojo ryšio tinklus“.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis nustoja galioti 2012 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1] *          Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌. Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.
  • [2]               OL C, ,p. .
  • [3]               OL C, ,p. .
  • [4]               OL C, ,p. .
  • [5]               [ ]
  • [6]               OL L 108, 2002 4 24, p. 7.
  • [7]               OL L 108, 2002 4 24, p. 33.
  • [8]               Jeigu bus pasiektas susitarimas dėl Persvarstymo rinkinio.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiantį Direktyvą 2002/21/EB. Šis reglamentas priimtas reaguojant į konkurencijos stoką judriojo ryšio rinkos tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų srityje, dėl kurios pernelyg išaugo kainos Europos vartotojams ir kuri trukdo Europos piliečiams tinkamai naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis keliaujant po skirtingas valstybes nares, todėl daromas didelis neigiamas poveikis judėjimo laisvei.

2008 m. atlikusi minėto reglamento taikymo ir rinkos veikimo peržiūrą Komisija pateikė pasiūlymą pratęsti reglamento galiojimą tarptinkliniams balso skambučiams ir išplėsti reglamento taikymo sritį įtraukiant tarptinklinio ryšio SMS ir duomenų perdavimo paslaugas bei taikant daugiau skaidrumą užtikrinančių priemonių. Be to, reglamento galiojimas būtų pratęstas iki 2013 metų.

II. Balso skambučiai ir SMS

Pranešėja pritaria tam, kad iki to laiko būtų pratęstas balso skambučių kainų reguliavimas. Deja, priėmus Reglamentą (EB) Nr. 717/2007 tarptinklinio ryšio kainos ne ženkliai sumažėjo, o laikosi ties reglamento nustatyta viršutine riba.

Ji taip pat pritaria tam, kad reglamento taikymo sritis būtų išplėsta įtraukiant SMS. Dėl pernelyg didelių kainų, kurias turi mokėti vartotojai, atrodo, kad mažmeninės ir didmeninės SMS kainos reguliavimas, deja, šiuo metu yra būtinas.

Tačiau pranešėja mano, kad tarptinklinių balso skambučių ir SMS kainų reguliavimas turėtų būti išskirtinio pobūdžio, o ilgalaikis kainų reguliavimas padarytų žalos šiai rinkai.

III. Duomenų perdavimas ir skaidrumas

Duomenų perdavimo mažmeninės ir didmeninės kainos taip pat buvo labai didelės. Kadangi garantinė didmeninių kainų už duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas riba yra tinkama, pranešėja mano, kad nebūtų protinga šiuo metu nustatyti mažmeninių kainų viršutines ribas. Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu – nauja rinka, todėl toks kainų reguliavimas trukdytų jai tinkamai vystytis. Duomenų perdavimo didmeninių kainų reguliavimas yra, atrodo, tinkama priemonė, nes įžengusios į rinką nedidelės įmonės susiduria su aukštomis didmeninėmis kainomis, kurias taiko didieji operatoriai, o tai trukdo vystytis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms.

Pranešėja pritaria minčiai apie skaidrumą ir apsaugos priemonėms, kurios skirtos apsaugoti vartotojus ir išvengti „gąsdinančių sąskaitų“. Tos priemonės turi būti tinkamos ir lanksčios, nes yra įvairių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu vartotojų, kurių poreikiai skiriasi. Reglamente turi būti nustatytas pakankamas vartotojų apsaugos lygis, tačiau leidžiama tiems vartotojams tinkamai naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis. Be to, bet kokios skaidrumą užtikrinančios priemonės turi būti technologiniu požiūriu įgyvendinamos ir neturėtų užkrauti nepagrįstos naštos telekomunikacijų operatoriams.

IV. Peržiūra ir būsimas tarptinklinio ryšio reguliavimas

Kadangi laikinas kainų reguliavimas yra trumpalaikis sprendimas reaguojant į pernelyg dideles kainas ir rinkos trūkumus, pranešėja ir toliau teigia, kad sveika ir konkurencinga tarptinklinio ryšio rinka vis dėlto negalės tinkamai vystytis, jeigu jai bus taikomas ilgalaikis kainų reguliavimas. Todėl labai svarbu tinkamai ištirti šio reglamento veikimą ir paieškoti kitų rinkos reguliavimo alternatyvų, kuriomis būtų galima siekti tų pačių tikslų. Svarbu, kad šiame reglamente būtų nurodytas aspektų, kuriuos reikia nuodugniai ištirti, sąrašas, siekiant parengti tikslesnius rodiklius, parodančius, ar reglamento tikslai pasiekti. Nurodant tokius veiksnius turėtų būti parodoma, ko tikimasi iš rinkos, kad būtų išvengta kainų reguliavimo pratęsimo. Nuodugnus šių veiksnių tyrimas taip pat yra svarbus rengiant būsimą šio sektoriaus reguliavimo metodą. Be to, būtina tarpinė ataskaita, kuri aiškiau atskleistų pažangą siekiant reglamento tikslų ir informuotų apie rinkos dalyvių elgesį.

V. Išvados

Pranešėja dažnai dalyvavo dvišaliuose susitikimuose su visomis pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, susijusiomis su šiuo reglamentu, o EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas (angl. ITRE) organizavo šio klausimo svarstymus nedidelėje grupėje. Viena iš padarytų išvadų buvo ta, kad reglamentas turėtų būti kiek įmanoma neutralesnis ir subalansuotas, užtikrinant, kad jis tam tikroms šalims nesuteiks nepagrįstų pranašumų, palyginti su kitomis šalimis.

Pranešėja pritaria pasiūlytam reglamentui, tačiau kartoja, kad tarptinklinio ryšio reguliavimas turėtų būti išskirtinio pobūdžio ir kad ilgalaikis kainų reguliavimas padarytų žalos judriojo ryšio rinkai.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (*) (13.3.2009)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje ir Direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Nuomonės referentas: Syed Kamall

(*) Darbo su susijusiu komitetu procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. ĮVADAS

Pagal nuomonės projektą reglamentas tampa priemone, padedančia užtikrinti kainų skaidrumą ir tarptinklinio ryšio paslaugų stebėseną iki 2013 m. birželio 30 d., tačiau būtų leidžiama šiuo metu galiojančias kainų ribas panaikinti 2010 m. birželio 30 d. Nebūtų taikoma jokio naujo kainų reguliavimo.

Šiuo etapu ketinama skatinti tinkamas diskusijas dėl Komisijos pasiūlymo privalumų ir dėl poreikio įvertinti priimtinas neveiksmingos kainų ribų priemonės alternatyvas išlaikant aukšto lygio vartotojų apsaugą.

2. PROBLEMA

2. 1. Komisijos pasiūlymo tikslas – išspręsti numanomą tarptinklinių paslaugų konkurencijos stokos ir kainų neatitikties sąnaudoms, susijusioms su teikiama paslauga, problemą.

Vis dėlto įmonei „Europe Economics“ (EE) atlikus nepriklausomą tyrimą, kurį užsakė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO), padarytos išvados, kad:

· pagal esamą reglamentą sumažinus balso skambučių kainas, balso skambučių labai nepadaugėjo, ir tai rodo, kad numanomos nepagrįstų kainų problemos nebūta. (Pačios Europos reguliuotojų grupės (ERG) preliminarūs duomenys parodė, kad 2008 m. trečiąjį ketvirtį SMS žinučių, kurioms netaikomos kainų ribos, padaugėjo labiau nei balso skambučių. Tai rodo, kad argumentas dėl SMS mažmeninių kainų ribų netinkamas)

· Atlikus Komisijos poveikio vertinimą nenustatyta, kad išplėtus reglamento taikymo sritį padidėtų visuotinė gerovė. (Kai kuriose ES šalyse skurdžiausi iš anksto mokantys vartotojai moka už kai kuriuos balso skambučius šalies viduje daugiau negu santykinai turtingesni tarptinklinėmis paslaugomis besinaudojantys asmenys moka už tarptautinius skambučius.)

Be to, atlikus EE tyrimą padarytos išvados, kad labiausiai tikėtina, jog neišplėtus reglamento taikymo srities bus tokių pasekmių:

· balso skambučių kainos pasieks 2010 m. nustatytą lygį ir nusistovės, nedidės,

· bus įvairesnių tarifų ir intensyvesnė konkurencija, taigi vartotojai turės daugiau laisvės rinktis ir gaus daugiau naudos,

· bus išvengta vadinamojo vandens lovos efekto, pvz., balso skambučių, SMS ir duomenų perdavimo mažų tarifų ir daug aukštesnių telefonų aparatų kainų ar delsos mažinti kitų judriojo ryšio paslaugų kainas, taip apskritai kenkiant vartotojams.

Svarbu, kad atlikus EE tyrimą taip pat matyti, jog tarptinklinio ryšio negalima laikyti atskira rinka, bet reikia jį laikyti neatskiriama visos judriojo ryšio rinkos, kuri yra labai konkurencinga, dalimi.

Šie gautieji duomenys ir neatsiejama abejonė dėl politinio kainų nustatymo penkerių metų laikotarpiui yra svarūs argumentai prieš esamo balso skambučių kainų reglamentavimo išplėtimą ir papildomą kainų reguliavimą.

2.2.     Nuomonės referentas mano, kad sutariama dėl poreikio spręsti sąskaitų skaidrumo stokos problemą ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų didelių sąskaitų, kai vartotojai gauna gerokai didesnę sąskaitą nei tikėtasi, klausimą. Esamas balso skambučiams taikomas skaidrumo priemones būtų galima išlaikyti ir jas taip pat taikyti SMS.

3. SPRENDIMAS

3.1.     Remiantis įrodymais, dėl nustatytų žemesnių kainų apskritai nepadidėjo visuotinė gerovė ir neimta daugiau naudotis reguliuojamomis tarptinklinėmis paslaugomis. Nesant akivaizdžios visuotinės naudos, kuri būtų gauta išplėtus reglamento taikymo sritį, atsižvelgiant į abejones, susijusias su rinkos apibrėžimu, ir į kainų nustatymo penkeriems metams problemą nesant nustatyto pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima apibrėžti skirtumą tarp to, kas pagrįsta, ir to, kas nepagrįsta, šiuo etapu plėsti reglamento taikymo sritį gali būti netinkama.

3.2.     Sutariama, kad reikia spręsti kainų skaidrumo problemą ir kad reikia toliau stebėti rinką. Šiuos aspektus taip pat reikėtų riboti laiko požiūriu siekiant galimos jų integracijos į elektroninių ryšių bendrąją reguliavimo sistemą. Atskiras reglamentas, kuris taikomas tik mažai tarptinklinių paslaugų rinkos daliai, nėra tinkamas. Pavyzdžiui, Universaliųjų paslaugų direktyvoje esama daug skaidrumo priemonių ir kai tik bus sukaupta pakankamai šių priemonių ir specialių tarptinkliniam ryšiui taikomų skaidrumo priemonių taikymo patirties, Komisija galėtų apsvarstyti visus tinkamus Universaliųjų paslaugų direktyvos pakeitimus ir taip visiems laikams panaikinti atskirą tarptinklinio ryšio reguliavimą.

3.3. Atskirame darbo dokumente nuomonės referentas pabandė pateikti kelias neveiksmingos kainų ribų priemonės alternatyvas, kurios apima šiuos aspektus:

· reglamento taikymo sritis neplečiama,

· sprendimą priimti paliekama reguliuotojams, net jei nerimaujama dėl ERG nepriklausomumo,

· nediskriminavimo sąlygos,

· kova su pavieniais piktnaudžiaujančiais operatoriais ar rinkomis,

· sukurti balso skambučių, SMS ir duomenų didmeninės prekybos rinką.

Tikimasi, kad Parlamentas galės tinkamai aptarti šių alternatyvų privalumus.

4. IŠVADA

Siekdamas paskatinti tinkamas diskusijas apie susijusius Komisijos pasiūlymo privalumus ir galimas alternatyvas, nuomonės referentas šiuo etapu atmeta pasiūlymus dėl kainų ribų ir sutelkia dėmesį į skaidrumą vartotojų atžvilgiu ir tolesnę rinkos stebėseną. Teprasideda diskusijos!

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Dėl turistinių regionų topografinių ir gyventojų tankumo skirtumų bei sezoninių svyravimų esama skirtingų judriojo ryšio operatorių verslo modelių, taigi dėl to didėja išlaidos.

 

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 nustatytos didžiausios vidutinės didmeninės reguliuojamų tarptinklinių skambučių kainos reglamento galiojimo pratęsimo laikotarpiu turėtų toliau mažėti, atspindėdamos išlaidų mažėjimą, įskaitant valstybėse narėse taikomų reguliuojamų skambučių į judriojo ryšio tinklus kainų mažėjimą; taip siekiama užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą ir kartu toliau siekti dvejopų tikslų – sumažinti per dideles kainas ir leisti operatoriams laisvai konkuruoti bei diegti naujoves.

(7) Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 nustatytos didžiausios vidutinės didmeninės reguliuojamų tarptinklinių skambučių kainos reglamento galiojimo pratęsimo laikotarpiu turėtų toliau mažėti, atspindėdamos išlaidų mažėjimą, įskaitant valstybėse narėse taikomų reguliuojamų skambučių į judriojo ryšio tinklus kainų mažėjimą; taip siekiama užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą ir kartu toliau siekti dvejopų tikslų – sumažinti per dideles kainas ir leisti operatoriams laisvai konkuruoti ir diegti naujoves. Siekiant lengviau panaikinti reguliavimą ir suteikti operatoriams konkurencijos maržą, didžiausios vidutinės didmeninės reguliuojamų tarptinklinių skambučių kainos jokiu būdu neturėtų būti orientuotos į sąnaudas.

Pagrindimas

Reglamente nustatytos didžiausios kainos nėra ir neturėtų būti orientuotos į sąnaudas. Į sąnaudas orientuotų didžiausių kainų nustatymas būtų nesuderinamas su konkurencijos skatinimu ir dėl to būtų sunkiau baigti taikyti reglamentą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad mažmeninių reguliuojamų tarptinklinių skambučių paslaugų teikėjai visus vartotojų skambučius, kuriems taikomas Europos tarifas, apmokestintų už sekundes, o vartotojams skambinant jie galėtų taikyti ne ilgesnį kaip 30 sekundžių pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį. Taip operatoriai galės padengti bet kokias pagrįstas sujungimo išlaidas ir veikti lanksčiau, kad galėtų konkuruoti siūlydami trumpesnį pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį. Tačiau priimtų skambučių, kuriems taikomas Europos tarifas, atveju trumpiausio pradinio apmokestinimo laikotarpio taikymas yra nepagrįstas, nes atitinkama didmeninė kaina skaičiuojama už sekundes, o bet kokios ypatingos nustatymo išlaidos įskaičiuojamos į skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokesčius.

(16) Todėl turėtų būti reikalaujama, kad mažmeninių reguliuojamų tarptinklinių skambučių paslaugų teikėjai vartotojų skambučius, kuriems taikomas Europos tarifas, apmokestintų už sekundes ir netaikytų pradinio trumpiausio apmokestinimo laikotarpio.

 

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) Neturėtų būti reikalaujama, kad tarptinklinio ryšio vartotojai mokėtų papildomą mokestį už reguliuojamą tarptinklinę SMS žinutę, kurią jie gauna naudodamiesi pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklu, kadangi tokios atsiuntimo išlaidos jau įskaičiuotos į mažmeninę SMS žinutės siuntimo tarptinkliniu ryšiu kainą.

(27) Neturėtų būti reikalaujama, kad tarptinklinio ryšio vartotojai mokėtų papildomą mokestį už reguliuojamą tarptinklinę SMS ar balso pašto žinutę, kurią jie gauna naudodamiesi pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklu, kadangi tokios atsiuntimo išlaidos jau įskaičiuotos į mažmeninę SMS ar balso pašto žinutės siuntimo tarptinkliniu ryšiu kainą.

 

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) Tačiau turėtų būti imamasi priemonių mažmeninių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainų skaidrumui padidinti, pirmiausia tam, kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, kurios kliudo sklandžiai veikti vidaus rinkai, ir tarptinklinio ryšio vartotojams būtų suteiktos reikiamos priemonės savo išlaidoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms stebėti ir valdyti.

(33) Tačiau turėtų būti imamasi priemonių mažmeninių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainų skaidrumui padidinti, pirmiausia tam, kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, kurios kliudo sklandžiai veikti vidaus rinkai, ir tarptinklinio ryšio vartotojams būtų suteiktos reikiamos priemonės savo išlaidoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms stebėti ir valdyti. Taip pat turėtų būti taikomos priemonės siekiant užtikrinti, kad judriojo ryšio operatoriai, blokuojantys programas ar technologijas, kurios gali pakeisti tarptinklinio ryšio paslaugas ar būti jų alternatyva, pvz., belaidis interneto ryšys (angl. WiFi), interneto telefonija (angl. VoIP), ir tikralaikių pokalbių tarnybos suteiktų vartotojui šią informaciją ir taip sudarytų vartotojui galimybę pasirinkti turint informaciją.

 

Pagrindimas

Vartotojai gali norėti naudotis alternatyviomis technologijomis, pvz., WiFi ir alternatyviomis paslaugomis, pvz., interneto telefonija (angl. VoIP). Jei operatorius nusprendžia blokuoti prieigą prie šių technologijų ir paslaugų, vartotojams turėtų būti apie tai pranešama taip suteikiant jiems galimybę pasirinkti, ar naudotis kito operatoriaus paslaugomis. Tai atitinka siūlymus iš dalies keisti Universaliųjų paslaugų direktyvą, apie kuriuos šiuo metu diskutuojama.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Pirmiausia judriojo ryšio operatoriai savo tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų pateikti būtent jiems skirtą informaciją apie tarifus ir jiems taikomas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, kai tik šie, atvykę į kitą valstybę narę, pirmą kartą pradeda naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga. Ši informacija turėtų būti pateikiama į jų mobilųjį telefoną ar kitą judriojo ryšio prietaisą taip, kad ją būtų lengviausia gauti ir suprasti.

(34) Pirmiausia judriojo ryšio operatoriai savo tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų pateikti būtent jiems skirtą informaciją apie tarifus ir jiems taikomas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas kiekvieną kartą, kai tarptinklinio ryšio vartotojai pirmą kartą pradeda naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga konkrečioje valstybėje narėje arba atvyksta į kitą valstybę narę. Ši informacija turėtų būti pateikiama žinute į jų mobilųjį telefoną, elektroninį paštą ar jų kompiuterio iškylantįjį langą taip, kad ją būtų lengviausia gauti ir suprasti.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Be to, siekiant išvengti didžiulių sąskaitų, judriojo ryšio operatoriai turėtų visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams suteikti galimybę nemokamai iš anksto nurodyti didžiausią už duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas mokėtinų mokesčių finansinę ribą, prie kurios priartėjus jiems būtų siunčiamas atitinkamas įspėjimas. Pasiekus šią didžiausią ribą, duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga turėtų būti nebeteikiama, nebent vartotojas specialiai pareikalautų, kad ši paslauga ir toliau būtų teikiama.

(35) Be to, siekiant išvengti didžiulių sąskaitų, judriojo ryšio operatoriai turėtų visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams nemokamai teikti informaciją apie paslaugas, kuriomis jie pasinaudojo, išreikštą kiekiu ar ta valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama sąskaita, ir pasiūlyti jiems iš anksto nurodyti kelias didžiausias už duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų naudojimą mokėtinų mokesčių ribas, prie kurių priartėjus jiems būtų siunčiami atitinkami pranešimai. Pasiekus šią didžiausią naudojimo ribą, duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga turėtų būti nebeteikiama, nebent vartotojas specialiai pagal pranešime nurodytus reikalavimus ir sąlygas pareikalautų, kad ši paslauga ir toliau būtų teikiama.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) Vis dėlto šio bendro metodo reikėtų laikytis ribotą laikotarpį, tačiau, atsižvelgiant į Komisijos planuojamą persvarstymą, jis gali būti dar išplėstas arba iš dalies pakeistas. Komisija turėtų įvertinti šiuo reglamentu iš dalies pakeisto Reglamento (EB) Nr. 717/2007 veiksmingumą ir tai, kaip jis padeda įgyvendinti reguliavimo sistemą bei užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, tačiau ji taip turėtų atsižvelgti į jo poveikį mažesniems Bendrijos judriojo ryšio teikėjams ir jų padėčiai Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkoje.

(40) Vis dėlto šio bendro metodo reikėtų laikytis ribotą laikotarpį, tačiau, atsižvelgiant į Komisijos planuojamą persvarstymą, jis gali būti dar išplėstas arba iš dalies pakeistas. Komisija turėtų įvertinti šiuo reglamentu iš dalies pakeisto Reglamento (EB) Nr. 717/2007 veiksmingumą atsižvelgdama į savo siekį atsisakyti pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas, užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, plėtoti judriojo ryšio operatorių konkurenciją ir skatinti naujoves bei vartotojų pasirinkimą. Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kaip jis padeda įgyvendinti reguliavimo sistemą, ir užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą. Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į jo poveikį skirtingo dydžio ir skirtingų regionų Bendrijos judriojo ryšio teikėjų konkurencingumui ir jų padėčiai Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkoje. Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų ypač atkreipti dėmesį į duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų didmeninių kainų pokyčius ir tendencijasatsižvelgiant į šiame reglamente nustatytą didmeninių kainų ribą ir atkreipti ypatingą dėmesį į pavojų, kad didmeninės kainos gali kilti, jeigu reglamentas nebegalios ar kai reglamentas baigs galioti, nes tai būtų nesąžininga našta paslaugų savajame tinkle teikėjams, kurie negalės ar nenorės atitinkamai pakelti vartotojams nustatytų kainų. Komisija turėtų įvertinti, kaip pakito konkurencija tarptinklinio ryšio tiekimo paslaugų srityje, atsižvelgdama, inter alia, į judriojo tarptinklinio ryšio paslaugų, produktų ir pasiūlymų kainų pokyčius, teikiamų paslaugų kokybę ir technologijos pažangos poveikį tarptinklinio ryšio paslaugų teikimui, įskaitant jo keitimą naujomis paslaugomis, pavyzdžiui, interneto telefonijos (VoIP). Komisija ypač turėtų atsižvelgti į tai, ar tarptinklinio ryšio paslaugų kainos yra arba galėtų būti per didelės, palyginti su judriojo ryšio paslaugų kainomis apskritai. Komisija taip pat turėtų įvertinti, ar tarptinklinio ryšio paslaugos galėtų būti tinkamai reglamentuotos elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje. Prieš atlikdama minėtąją peržiūrą ir siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat vykdoma Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo stebėsena, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai tarpinę ataskaitą, kurioje būtų analizuojamos naujausios balso, SMS žinučių ir duomenų tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių ir mažmeninių kainų taikymo tendencijos atskirai tiems vartotojams, kurie yra sudarę išankstinio mokėjimo sutartis, ir tiems vartotojams, kurie sudarę mokėjimo suteikus paslaugą sutartis.

Pagrindimas

Siekdama užtikrinti tinkamą ilgalaikį rinkos reguliavimą, Europos Komisija privalo atidžiai išanalizuoti įvairius rinkos aspektus. Tarpinė ataskaita taip pat reikalinga siekiant gauti daugiau duomenų apie pažangą siekiant relamentavimo tikslų ir apie rinkos dalyvių elgesį.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jame nustatomos taisyklės dėl kainų, kurias judriojo ryšio operatoriai gali taikyti už tarptautinių tarptinklinių balso skambučių ir SMS žinučių paslaugų teikimą, kai skambinama ir skambučiai priimami arba žinutės siunčiamos ir gaunamos Bendrijoje, ir už paketinio duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, kuriomis tarptinklinio ryšio vartotojai naudojasi prisijungę prie kitos valstybės narės judriojo ryšio tinklo. Jis taikomas ir didmeninėms kainoms, kurias tinklo operatoriai taiko vieni kitiems, ir, jei reikia, mažmeninėms kainoms, kurias nustato paslaugų savajame tinkle teikėjai.

Priemonės, taikomos siekiant užtikrinti, kad judriojo ryšio operatoriai, blokuojantys programas ar technologijas, kurios gali pakeisti tarptinklinio ryšio paslaugas ar būti jų alternatyva, pvz., belaidis interneto ryšys (angl. WiFi), internetinė telefonija (angl. VoIP) ir žinučių siuntimo paslaugos, suteiktų vartotojams šią informaciją ir taip sudarytų jiems galimybę pasirinkti turint informaciją.

Pagrindimas

Vartotojai gali norėti naudotis alternatyviomis technologijomis, pvz., WiFi ir alternatyviomis paslaugomis, pvz., interneto telefonija (VoIP). Jei operatorius nusprendžia blokuoti prieigą prie šių technologijų ir paslaugų, vartotojams turėtų būti apie tai pranešama taip suteikiant jiems galimybę pasirinkti, ar naudotis kito operatoriaus paslaugomis. Tai atitinka siūlymus iš dalies keisti Universaliųjų paslaugų direktyvą, apie kuriuos šiuo metu diskutuojama.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo antrosios pastraipos, jei skambinant taikomas Europos tarifas, paslaugų savajame tinkle teikėjas gali taikyti pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei 30 sekundžių.

Išbraukta.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punkto aa papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

4 straipsnio 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) įterpiama ši dalis:

 

„2a. Paslaugų savajame tinkle teikėjai savo tarptinklinio ryšio vartotojams netaiko jokio mokesčio už naudojantis tarptinkliniu ryšiu jų gautas balso pašto žinutes.“

 

Pagrindimas

Remiamasi šio reglamento 4b straipsnio 3 dalimi, kurioje numatyta, kad naudojantis tarptinkliniu ryšiu gauta reguliuojama SMS žinutė yra nemokama. Siekiant apsaugoti vartotojus nuo nepagrįstai didelių išlaidų, susijusių su naudojantis tarptinkliniu ryšiu gautomis balso pašto žinutėmis, kurių trukmės vartotojas negali kontroliuoti, 4b straipsnio 3 dalies nuostata taip pat taikoma naudojantis tarptinkliniu ryšiu gautoms balso pašto žinutėms.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

6 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Paslaugų savajame tinkle teikėjai užtikrina, kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai pagal 2 ir 3 dalis nuolat gautų atitinkamą informaciją apie naudojimosi reguliuojamomis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis kainas taip, kad lengviau suprastų finansines naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas reguliuojamoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms.

1. Prieš sudarant sutartį paslaugų savajame tinkle teikėjai atitinkamai informuoja vartotojus apie kainas, taikomas pagal pasirinktą tarifų planą. Paslaugų savajame tinkle teikėjas pagal 2 ir 3 dalis taip pat pateikia duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu programų pavyzdžių, kaip antai elektroninis paštas, paveikslėliai, naršymas internete, nurodydamas jų apytikrį dydį, atsižvelgdamas į tai, kiek naudojama duomenų, kurie yra susiję su naudojimusi reguliuojamomis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis taip, kad lengviau suprastų finansines naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas reguliuojamoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms. Be to, duomenų negalima atsisiųsti, jei dėl to nesusitarta arba nepaprašyta.

2. Vėliausiai nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjas automatiškai siunčia žinutę, kurioje tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia būtent jam skirtą tarifų informaciją apie tam tarptinklinio ryšio vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje taikomas reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, nebent vartotojas būtų įspėjęs paslaugų savajame tinkle teikėją, kad jam tokios informacijos nereikia.

2. Vėliausiai nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjas automatiškai siunčia žinutę, kurioje tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia pagrindinę būtent jam skirtą tarifų informaciją apie tam tarptinklinio ryšio vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje taikomas reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, nebent vartotojas būtų įspėjęs paslaugų savajame tinkle teikėją, kad jam tokios informacijos nereikia.

Tokia būtent tam vartotojui skirta informacija apie tarifus pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, kai tarptinklinio ryšio vartotojas, atvykęs į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo savasis tinklas, pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga toje konkrečioje valstybėje narėje. Ji pateikiama nedelsiant ir nemokamai, taip, kad ją būtų lengva gauti ir suprasti.

Tokia konkrečiam vartotojui skirta pagrindinė informacija apie tarifus pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį telefoną, elektroninį paštą ar jo kompiuterio iškylantįjį langą, kai tarptinklinio ryšio vartotojas atvyksta į kitą valstybę narę arba, atvykęs į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo savasis tinklas, pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga toje konkrečioje valstybėje narėje. Ji pateikiama nedelsiant ir nemokamai, taip, kad ją būtų lengva gauti ir suprasti.

Vartotojas, kuris buvo pranešęs paslaugų savajame tinkle teikėjui, kad nepageidauja automatiškai gauti informacijos apie tarifus, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Vartotojas, kuris buvo pranešęs paslaugų savajame tinkle teikėjui, kad nepageidauja automatiškai gauti informacijos apie tarifus, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

3. Vėliausiai nuo 1 liepos 2010 paslaugų savajame tinkle teikėjai teikia „atjungimo ribos“ paslaugą, dėl kurios jie visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams pasiūlo ir palaiko galimybę nemokamai iš anksto nurodyti už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas mokėtinų mokesčių didžiausią finansinę ribą ta valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama sąskaita.

3. Vėliausiai nuo 2010 m sausio 1 d. visi paslaugų savajame tinkle teikėjai visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams nemokamai teikia paslaugą, kuria pasinaudojus suteikiama informacija apie paslaugų, kuriomis jie pasinaudojo, kiekį, išreikštą kiekiu arba ta valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama sąskaita. Šiuo tikslu paslaugų savajame tinkle teikėjas nurodytais naudojimo laikotarpiais nustato vieną ar kelias mokėtinų mokesčių didžiausias finansines ribas. Viena iš šių ribų turi būti maždaug 50 eurų (neįskaitant PVM) per mėnesį ir turi neviršyti šios sumos.

Pasiekus šią atjungimo ribą, paslaugų savajame tinkle teikėjas nedelsdamas nustoja tarptinklinio ryšio vartotojui teikęs reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio vartotojas pareikalauja, kad tokios paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl pradėtos teikti.

Pasiekus šią didžiausią finansinę ribą tarptinklinio ryšio vartotojui siunčiamas pranešimas. Jei vartotojas neatsako taip, kaip raginama gautame pranešime, paslaugų savajame tinkle teikėjas nedelsdamas nustoja tarptinklinio ryšio vartotojui teikęs reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas ir skaičiavęs už jas mokestį, nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio vartotojas pareikalauja, kad tokios paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl pradėtos teikti. Šiuose pranešimuose nurodoma, kokių veiksmų tarptinklinio ryšio vartotojas turi imtis, jei nori, kad šios tarptinklinio ryšio paslaugos būtų toliau teikiamos, taip pat nurodoma kiekvieno papildomo vieneto, kuris bus panaudotas, kaina.

Paslaugų savajame tinkle teikėjas taip pat užtikrina, kad prieš pasiekiant vieną ar kelias tarpines mokesčio ribas, dėl kurių vartotojas ir paslaugų savajame tinkle teikėjas yra susitarę iš anksto, į tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą būtų išsiųstas atitinkamas įspėjimas. Šiuo įspėjimu tarptinklinio ryšio vartotojui pranešama, kad tuoj bus pasiekta atjungimo riba, ir nurodoma, kokių veiksmų vartotojas turi imtis, jei nori, kad šios paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl pradėtos teikti.

Be to, visi paslaugų savajame tinkle teikėjai užtikrina, kad pasiekus 80 % sutartos ribos į tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį telefoną, elektroninį paštą ar jų kompiuterio iškylantįjį langą, būtų išsiųstas atitinkamas pranešimas. Vartotojai turi teisę reikalauti, kad jo operatoriai nebesiųstų tokių pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad paslaugų savajame tinkle teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

6 a straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinktas lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, teikiamas naudojantis to pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklu, neviršija garantinės 1,00 EUR už perduotų duomenų megabaitą ribos;

a) vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinktas lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, teikiamas naudojantis to pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklu, neviršija saugios 0,25 EUR (neįskaitant PVM) už perduotų duomenų megabaitą ribos;

 

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

6a straipsnio 4 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) a punkte nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama padalijant pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus iš kiekvieno paslaugų savajame tinkle teikėjo per atitinkamą laikotarpį už didmeniniu lygiu suteiktas reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas gautas visas pajamas iš viso per tą laikotarpį teikiant tokias paslaugas perduotų duomenų megabaitų skaičiaus.

(c) a punkte nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama padalijant pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus iš kiekvieno paslaugų savajame tinkle teikėjo per atitinkamą laikotarpį už didmeniniu lygiu suteiktas reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas gautas visas pajamas iš viso per tą laikotarpį teikiant tokias paslaugas faktiškai perduotų duomenų megabaitų skaičiaus, išreikšto kilobaitais.

Pagrindimas

Svarbu nurodyti, kad apmokestinant būtų remiamasi kilobaitais. Kitaip operatoriai gali būti skatinami apmokestinti už megabaitą, dėl to didėtų mažmeninės kainos, kaip tai atsitiko su balso paslaugomis.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

6 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) įterpiamas šis straipsnis:

 

„6b straipsnis

Su lankomos šalies operatoriaus tinklu susijęs skaidrumas tarptinklinio ryšio vartotojams

 

1. Visi paslaugų savajame tinkle teikėjai savo tarptinklinio ryšio vartotojams automatiškai ir nemokamai suteikia visą informaciją apie tinklus, kuriais galima naudotis lankomose valstybėse narėse, ir apie galimybę pasirinkti tinklą, kurį jie nori naudoti.

 

Paslaugų savajame tinkle teikėjai visų pirma visiems tarptinklinio ryšio vartotojams aiškiai ir objektyviai praneša apie tai, kaip pasirinkti savo lankomos šalies operatoriaus tinklą.

 

2. Paslaugų savajame tinkle teikėjai užtikrina, kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai galėtų lengvai ir pirmuoju bandymu užsienyje pasirinkti lankomos šalies operatoriaus tinklą.

 

3. Siekiant užtikrinti, kad tarptinklinio ryšio vartotojai galėtų laisvai pasirinkti lankomos šalies operatoriaus tinklą, tinklų operatoriai tarptinklinio ryšio vartotojams rankinio pasirinkimo neuždraudžia ar neapsunkina.

 

4. Jei vienoje valstybėje narėje skirtingos, nuo pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklo priklausančios kainos tarptinklinio ryšio vartotojui gali būti naudingos, paslaugų savajame tinkle teikėjas informuoja vartotoją apie kainų skirtumus.“

Pagrindimas

Dažniausiai vartotojai negali laisvai pasirinkti lankomos šalies operatoriaus tinklo. Be to, priemonės, skirtos nukreipti tarptinklinio ryšio srautą darosi vis veiksmingesnės ir operatorių aljansai jas plačiau naudoja. Daugeliu atvejų vartotojai net nežino apie šią praktiką. Todėl vartotojai negauna realios naudos, ypač kadangi aljanso nariai juos sistemiškai nukreipia į savo parnerius, o ne į veiksmingiausią ar pigiausią lankomos šalies tinklą. Galiausiai, kadangi lankomos šalies operatoriaus tinklą pasirenka ne vartotojai, nedaromas spaudimas mažmeninėms tarptinklinio ryšio kainoms ir nėra kainų konkurencijos.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 12 punkto aa papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) 3 dalis pakeičiama taip:

 

"3. Nacionalinės reguliavimo institucijos, rengdamosi 11 straipsnyje numatytai peržiūrai, stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS, didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, taip pat ir Bendrijos atokiausiuose regionuose, nurodytuose Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje. Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi duomenų perdavimo paslaugų kokybę minimalaus turimo perdavimo greičio ir ryšio patikimumo klausimais. Nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat stebi tarptinklinio ryšio padėtį atsitiktinai įsijungiant ryšiui pasienio regionuose kaimyninėse valstybėse narėse ir stebi, ar srauto nukreipimo technologijos nenaudojamos vartotojų nenaudai. Jos kas šešis mėnesius praneša Komisijai šios stebėsenos rezultatus, įskaitant atskirą informaciją, teikiamą įmonėms, vartotojams, pasirašiusiems mokėjimo už suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojams, pasirašiusiems išankstinio mokėjimo sutartis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento Nr. 2007/717/EB (judriojo telefono ryšys) ir Direktyvos Nr. 2002/21/EB (elektroniniai ryšių tinklai) pakeitimai

Nuorodos

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai) - paskelbimo plenariniame posėdyje data

20.11.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Syed Kamall

10.11.2008

 

 

Svarstymas komitete

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Priėmimo data

2.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

0

14

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (19.2.2009)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje ir Direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Nuomonės referentas: Manolis Mavrommatis

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12a) dėl geografinių ar kitų aplinkybių, kaip, pvz., sudėtingos topografinės sąlygos, mažai apgyvendinti regionai ir dideli turistų srautai trumpais laikotarpiais, kai kuriems operatoriams taikomos didesnės didmeninės kainos, nei kitiems operatoriams.

Pagrindimas

Turėtume atsižvelgti į tai, kad kai kuriems judriojo ryšio operatoriams įrengiant, prižiūrint ir atnaujinant judriojo ryšio tinklus dėl anksčiau minėtų aplinkybių gali atsirasti daugiau sąnaudų, nei kitiems operatoriams.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Be to, siekiant išvengti didžiulių sąskaitų, judriojo ryšio operatoriai turėtų visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams suteikti galimybę nemokamai iš anksto nurodyti didžiausią už duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas mokėtinų mokesčių finansinę ribą, prie kurios priartėjus jiems būtų siunčiamas atitinkamas įspėjimas. Pasiekus šią didžiausią ribą, duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga turėtų būti nebeteikiama, nebent vartotojas specialiai pareikalautų, kad ši paslauga ir toliau būtų teikiama.

(35) Be to, siekiant išvengti didžiulių sąskaitų, judriojo ryšio operatoriai turėtų visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams, ypač studentams, keliaujantiems verslininkams ar dirbantiems žurnalistams ir žiniasklaidos darbuotojams, suteikti galimybę nemokamai iš anksto nurodyti didžiausią už duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas mokėtinų mokesčių finansinę ribą, prie kurios priartėjus jiems būtų siunčiamas atitinkamas įspėjimas. Pasiekus šią didžiausią ribą, duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga turėtų būti nebeteikiama, nebent vartotojas specialiai pareikalautų, kad ši paslauga ir toliau būtų teikiama.

Pagrindimas

Studentai ir keliaujantys verslininkai dažniau, nei kiti vartotojai, atsisiunčia duomenis ir jiems labiau to reikia.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) Vis dėlto šio bendro metodo reikėtų laikytis ribotą laikotarpį, tačiau, atsižvelgiant į Komisijos planuojamą persvarstymą, jis gali būti dar išplėstas arba iš dalies pakeistas. Komisija turėtų įvertinti šiuo reglamentu iš dalies pakeisto Reglamento (EB) Nr. 717/2007 veiksmingumą ir tai, kaip jis padeda įgyvendinti reguliavimo sistemą bei užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, tačiau ji taip turėtų atsižvelgti į jo poveikį mažesniems Bendrijos judriojo ryšio teikėjams ir jų padėčiai Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkoje.

(40) Vis dėlto šio bendro metodo reikėtų laikytis ribotą laikotarpį, tačiau, atsižvelgiant į Komisijos planuojamą persvarstymą, jis gali būti dar išplėstas arba iš dalies pakeistas. Komisija turėtų įvertinti šiuo reglamentu iš dalies pakeisto Reglamento (EB) Nr. 717/2007 veiksmingumą ir tai, kaip jis padeda įgyvendinti reguliavimo sistemą bei užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, tačiau ji taip turėtų atsižvelgti į jo poveikį mažesniems Bendrijos judriojo ryšio teikėjams ir jų padėčiai Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkoje. Ilgainiui, dėl rinkos ir technologijų vystymosi, kaip, pvz., interneto telefonija (VoIP), reglamentas gali tapti nebereikalingu. Komisija turėtų stebėti šį vystymąsi ir bet kokias kliūtis, su kuriomis galėtų susidurti naujos technologijos, patekdamos į rinką.

Pagrindimas

According to the Commission, market and technological developments may render in the longer term regulation unnecessary. VoIP has changed fixed telephony, paving the way for cheaper voice services and innovative services. The advent of 3G networks and WiFi hotspots is leading to new developments in mobile services. New mobile handsets, capable of providing mobile over IP, are also emerging. However, IP mobile telephony is set to become a reality in the medium term only, and voice traffic won't significantly move to VoIP until around 2013-2015, after the period considered for extension of the Roaming Regulation.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto a punktas

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad viešaisiais judriojo ryšio tinklais besinaudojantys vartotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami ir priimdami skambučius, siųsdami ir gaudami SMS žinutes bei naudodamiesi paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, ir taip padėti užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, kartu garantuojant aukšto lygio vartotojų apsaugą, išsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją ir toliau skatinant naujoves bei vartotojų pasirinkimą.

1. Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad viešaisiais judriojo ryšio tinklais besinaudojantys vartotojai, ypač studentai, keliaujantys verslininkai bei dirbantys žurnalistai ir žiniasklaidos darbuotojai, keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami ir priimdami skambučius, siųsdami ir gaudami SMS žinutes bei naudodamiesi paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, ir taip padėti užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, kartu garantuojant aukšto lygio vartotojų apsaugą, išsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją ir toliau skatinant naujoves bei vartotojų pasirinkimą.

Pagrindimas

Jaunimas ir ypač studentai daugiausiai bendrauja SMS žinutėmis, tai yra pigiausias greito bendravimo būdas. Ypač šiuo metu, kai visi siekia padidinti studentų judumą, reikia užtikrinti, kad operatoriai nesipelnytų iš šio bendravimo būdo populiariumo. Kita vertus, esant užsienyje atsisiųsti bylas daugiausiai reikia verslininkams. Todėl atskirai paminime šias dvi keliautojų kategorijas, nes jie labiausiai patiria pervertintas kainas.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

4 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a. dėl geografinių ar kitų aplinkybių, kaip, pvz., sudėtingos topografinės sąlygos, mažai apgyvendinti regionai ir dideli turistų srautai trumpais laikotarpiais, kai kuriems operatoriams taikomos didesnės didmeninės kainos, nei kitiems operatoriams.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

6 a straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vėliausiai nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjas automatiškai siunčia žinutę, kurioje tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia būtent jam skirtą tarifų informaciją apie tam tarptinklinio ryšio vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje taikomas reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, nebent vartotojas būtų įspėjęs paslaugų savajame tinkle teikėją, kad jam tokios informacijos nereikia.

2. Vėliausiai nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjas automatiškai siunčia žinutę, kurioje tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia būtent jam skirtą tarifų pagrindinę informaciją apie tam tarptinklinio ryšio vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje taikomas reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas, nebent vartotojas būtų įspėjęs paslaugų savajame tinkle teikėją, kad jam tokios informacijos nereikia.

 

Tokia konkrečiam vartotojui skirta informacija apie tarifus pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, kai tarptinklinio ryšio vartotojas, atvykęs į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo savasis tinklas, pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga toje konkrečioje valstybėje narėje. Ji pateikiama nedelsiant ir nemokamai, taip, kad ją būtų lengva gauti ir suprasti.

Tokia konkrečiam vartotojui skirta pagrindinė informacija apie tarifus pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, kai tarptinklinio ryšio vartotojas atvykstą į kitą valstybę narę arba, atvykęs į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo savasis tinklas, pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga toje konkrečioje valstybėje narėje. Ji pateikiama nedelsiant ir nemokamai, taip, kad ją būtų lengva gauti ir suprasti.

Pagrindimas

Konkrečiam vartotojui skirta pagrindinė informacija – šiuo metu galiojančio reglamento 6 straipsnyje naudojama formuluotė.

Nuostata dėl informacijos, kai tarptinklinio ryšio vartotojas atvykstą į kitą valstybę narę arba pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga – kai kuriais konkrečiais atvejais techniškai sunku nustatyti tikslų momentą, kada „pradedama naudotis“ duomenų perdavimo paslauga (pvz., „Blackberry“ ir kitos „visą laiką įjungtos“ įrangos atveju). Todėl šioje nuostatoje turi būti nurodoma atvykimo į kitą valstybę narę momento alternatyva.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento Nr. 2007/717/EB (judriojo telefono ryšys) ir Direktyvos Nr. 2002/21/EB (elektroniniai ryšių tinklai) pakeitimai

Nuorodos

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

9.10.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Svarstymas komitete

20.1.2009

 

 

 

Priėmimo data

17.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento Nr. 2007/717/EB (judriojo telefono ryšys) ir Direktyvos Nr. 2002/21/EB (elektroniniai ryšių tinklai) pakeitimai

Nuorodos

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.9.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

9.10.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT

9.10.2008

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

22.10.2008

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Svarstymas komitete

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Marie-Noëlle Lienemann, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Willem Schuth